EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32015R1187

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1187 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 193, 21.7.2015., 43./75. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/oj

21.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/43


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1187

(2015. gada 27. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES noteikts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz tādu ar energopatēriņu saistītu ražojumu marķēšanu, kuriem piemīt būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un starp kuriem pie līdzvērtīgas funkcionalitātes pastāv būtiskas atšķirības attiecīgajos energoefektivitātes rādītājos.

(2)

Ekvivalentas funkcionalitātes telpu sildītāju, tostarp cietā kurināmā katlu, energoefektivitāte var būtiski atšķirties. Enerģija, ko patērē cietā kurināmā katli, kas nodrošina iekštelpu apsildi, veido ievērojamu daļu no kopējā enerģijas pieprasījuma Savienībā. Potenciāls cietā kurināmā katlu energopatēriņa samazināšanai ir ievērojams, tostarp komplektējot tos ar piemērotiem temperatūras regulatoriem un saules enerģijas iekārtām. Tāpēc arī cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektiem būtu jāpiemēro prasības par energomarķējumu.

(3)

Šī regula neattiecas uz katliem, kas siltumu ražo tikai dzeramā un saimniecības ūdens uzsildīšanai, katliem gāzveida siltumnesēja uzsildīšanai, koģenerācijas katliem ar elektrisko jaudu 50 kW vai lielāku un nekoksnes biomasas katliem, jo tiem ir specifiski tehniskie parametri.

(4)

Būtu jānosaka harmonizēti noteikumi par cietā kurināmā katlu energoefektivitātes norādīšanu, izmantojot marķēšanu un standarta informāciju par ražojumu, lai stimulētu ražotājus uzlabot cietā kurināmā katlu energoefektivitāti, mudinātu galalietotājus iegādāties energoefektīvus ražojumus un palīdzētu uzlabot iekšējā tirgus darbību.

(5)

Lai patērētājiem par cietā kurināmā katliem sniegtu salīdzināmu informāciju, būtu jāievieš tāda marķējuma skala, kas ir saskanīga ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 811/2013 (2). Ja izmantotu minētās regulas pieeju attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, tas neveicinātu biomasas katlu energoefektivitāti. Attiecībā uz fosilo kurināmo izmantotā pieeja nebūtu saskaņā ar mērķi veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu, kas izvirzīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/28/EK (3). Tāpēc ir lietderīgi ar šo regulu ieviest specifisku pieeju biomasas katliem, proti, “biomasas marķējuma koeficientu”, kas noteikts tādā līmenī, ka biomasas kondensācijas katli spēj sasniegt A++ klasi.

(6)

Uz etiķetes norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp arī metodes, kas noteiktas harmonizētajos standartos, kurus Eiropas standartizācijas organizācijas pieņēmušas saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 (4), nolūkā noteikt ekodizaina standartus.

(7)

Šajā regulā jānosaka cietā kurināmā katlu etiķešu vienots noformējums un saturs.

(8)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības attiecībā uz cietā kurināmā katlu informāciju par ražojumu un tehnisko dokumentāciju.

(9)

Šajā regulā būtu jānosaka arī prasības par informāciju, kas jāsniedz saistībā ar cietā kurināmā katlu jebkāda veida tālpārdošanu un jebkādās cietā kurināmā katlu reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos.

(10)

Ja etiķešu un informācijas par ražojumu pamatā ir no piegādātājiem saņemtas ražojuma datu lapas, būtu jānodrošina, ka galalietotājam ir viegli pieejama informācija par cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, saules enerģijas iekārtu un temperatūras regulatoru komplektu energoefektivitāti.

(11)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā noteiktas prasības par to, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu attiecībā uz cietā kurināmā katliem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW un komplektiem, kas sastāv no cietā kurināmā katla ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW, papildu sildītājiem, temperatūras regulatoriem un saules enerģijas iekārtām.

2.   Šo regulu nepiemēro:

a)

katliem, kas siltumu ražo tikai dzeramā un saimniecības ūdens uzsildīšanai;

b)

katliem gāzveida siltumnesēja (piemēram, tvaika vai gaisa) uzsildīšanai un piegādāšanai;

c)

cietā kurināmā koģenerācijas katliem ar maksimālo elektrisko jaudu ≥ 50 kW;

d)

nekoksnes biomasas katliem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā noteiktajām šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“cietā kurināmā katls” ir ierīce, kas aprīkota ar vienu vai vairākiem cietā kurināmā siltumģeneratoriem un nodrošina siltumu centrālajai ūdens apkures sistēmai, lai vienā vai vairākās noslēgtās telpās tiktu sasniegts un uzturēts vēlamais iekštelpu temperatūras līmenis, turklāt siltuma zudumi apkārtējā vidē nepārsniedz 6 % no nominālās siltuma jaudas;

2)

“centrālā ūdens apkures sistēma” ir sistēma, kurā centralizēti ģenerēta siltuma nogādāšanai uz apkures ierīcēm ēkās esošu noslēgtu telpu vai to daļu apsildei kā siltumnesēju izmanto ūdeni, tostarp kvartālu siltumtīkli vai centralizētās siltumapgādes tīkli;

3)

“cietā kurināmā siltumģenerators” ir cietā kurināmā katla daļa, kas ģenerē siltumu, sadedzinot cieto kurināmo;

4)

“nominālā siltuma jauda” (Pr) ir kW izteikta cietā kurināmā katla deklarētā siltuma jauda, tam apsildot noslēgtas telpas ar rekomendēto kurināmo;

5)

“cietais kurināmais” ir kurināmais, kas normālā istabas temperatūrā ir cietā agregātstāvoklī, tostarp cieta biomasa un ciets fosilais kurināmais;

6)

“biomasa” ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru, arī zivsaimniecības un akvakultūras, produktu, bioloģiskas izcelsmes atkritumu un atlieku bioloģiski noārdāmas frakcijas (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī rūpniecības un sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmas frakcijas;

7)

“koksnes biomasa” ir biomasa no kokiem un krūmiem, tostarp malka, šķelda, koksnes granulas, presēta koksne granulu veidā, presēta koksne brikešu veidā un zāģskaidas;

8)

“nekoksnes biomasa” ir biomasa, kas nav koksnes biomasa, tostarp salmi, miskantes, niedres, sēklas, graudi, olīvu kauliņi, olīvu izspaidas un riekstu čaumalas;

9)

“fosilais kurināmais” ir kurināmais, kas nav biomasa, tostarp antracīts, brūnogles, kokss, bitumenogles; šajā regulā par tādu tiek uzskatīta arī kūdra;

10)

“biomasas katls” ir cietā kurināmā katls, kur kā rekomendēto kurināmo izmanto biomasu;

11)

“nekoksnes biomasas katls” ir biomasas katls, kur kā rekomendēto kurināmo izmanto nekoksnes biomasu un kam kā cits piemērots kurināmais nav norādīta koksnes biomasa, fosilais kurināmais vai biomasas un fosilā kurināmā maisījums;

12)

“rekomendētais kurināmais” ir konkrēts cietais kurināmais, ko saskaņā ar piegādātāja norādījumiem vēlams izmantot katla darbināšanai;

13)

“cits piemērots kurināmais” ir cietais kurināmais, kas nav rekomendētais kurināmais, bet ko saskaņā ar piegādātāja norādījumiem var izmantot cietā kurināmā katla darbināšanai, tostarp jebkāds kurināmais, kas ir minēts uzstādītājiem vai galalietotājiem paredzētās rokasgrāmatās, piegādātāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs, tehniskajos reklāmizdevumos un reklāmās;

14)

“cietā kurināmā koģenerācijas katls” ir cietā kurināmā katls, kas vienlaicīgi var ģenerēt siltumu un elektroenerģiju;

15)

“papildu sildītājs” ir sekundārs katls vai siltumsūknis, uz ko attiecas Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013, vai sekundārs cietā kurināmā katls, kas ģenerē papildu siltumu gadījumos, kad siltuma pieprasījums ir lielāks nekā primārā cietā kurināmā katla nominālā siltuma jauda;

16)

“temperatūras regulators” ir aprīkojums, ar kura palīdzību galalietotājs var iestatīt telpu vēlamās temperatūras vērtības un laika režīmu un kas nosūta attiecīgus datus uz sildītāja saskarni, piemēram, centrālo procesoru, tādējādi palīdzot regulēt temperatūru telpā(-ās);

17)

“saules enerģijas iekārta” ir tikai saules enerģiju izmantojoša sistēma, saules kolektors, saules enerģijas karstā ūdens tvertne vai sūknis kolektora kontūrā, no kuriem katru tirgū laiž atsevišķi.

18)

“tikai saules enerģiju izmantojoša sistēma” ir ierīce, kas aprīkota ar vienu vai vairākiem saules kolektoriem un saules enerģijas karstā ūdens tvertnēm, un, iespējams, sūkņiem kolektora kontūrā, un citām daļām un ko laiž tirgū kā vienu iekārtu, un kas nav aprīkota ar siltumģeneratoriem, izņemot, iespējams, ar vienu vai vairākiem iegremdējamiem rezerves sildītājiem;

19)

“saules kolektors” ir ierīce, kas paredzēta, lai absorbētu globālo saules starojumu un lai tādējādi iegūto siltumenerģiju nodotu tam cauri plūstošam siltumnesējam;

20)

“saules enerģijas karstā ūdens tvertne” ir karstā ūdens tvertne viena vai vairāku saules kolektoru saražotās siltumenerģijas glabāšanai;

21)

“karstā ūdens tvertne” ir tvertne tāda karstā ūdens, tostarp ar iespējamām piedevām, glabāšanai, ko paredzēts izmantot ūdens uzsildīšanas vai telpu apsildīšanas vajadzībām, kas nav aprīkota ar siltumģeneratoriem, izņemot, iespējams, ar vienu vai vairākiem iegremdējamiem rezerves sildītājiem;

22)

“iegremdējams rezerves sildītājs” ir Džoula efekta elektriskās pretestības sildītājs, kas ir karstā ūdens tvertnes sastāvdaļa un ģenerē siltumu tikai tad, kad netiek saņemts siltums no ārēja siltuma avota (tostarp tehniskās apkopes laikā) vai ārējais siltuma avots ir bojāts, vai kas ir saules enerģijas karstā ūdens tvertnes sastāvdaļa un nodrošina siltumu, kad saules enerģijas siltuma avota radītais siltums nav pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo komforta līmeni;

23)

“cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekts” ir galalietotājam piedāvāts komplekts, kas sastāv no cietā kurināmā katla apvienojumā ar vienu vai vairākiem papildu sildītājiem, viena vai vairākiem temperatūras regulatoriem vai vienas vai vairākām saules enerģijas iekārtām;

24)

“kombinētais katls” ir cietā kurināmā katls, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai, noteiktā daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktos intervālos un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam.

II līdz X pielikuma vajadzībām papildu definīcijas ir noteiktas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi un termiņi

1.   No 2017. gada 1. aprīļa piegādātāji, kas laiž tirgū vai ekspluatācijā cietā kurināmā katlus, ieskaitot cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektus, nodrošina, ka:

a)

katram cietā kurināmā katlam ir drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.1. punktā noteiktajam un kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kā norādīts II pielikumā, un katram cietā kurināmā katlam, ko paredzēts izmantot cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektos, ir vēl otra etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2. punktā noteiktajam;

b)

izplatītājiem attiecībā uz katru cietā kurināmā katla modeli tiek darīta pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.1. punktā noteiktajam un kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kā noteikts II pielikumā;

c)

katram cietā kurināmā katlam ir ražojuma datu lapa atbilstīgi IV pielikuma 1. punktam, un katram cietā kurināmā katlam, ko paredzēts izmantot cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektos, ir vēl otra ražojuma datu lapa atbilstīgi IV pielikuma 2. punktam;

d)

izplatītājiem attiecībā uz katru cietā kurināmā katla modeli saskaņā ar IV pielikuma 1. punktu tiek darīta pieejama elektroniska ražojuma datu lapa;

e)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V pielikuma 1. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

f)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu cietā kurināmā katla modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

g)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu cietā kurināmā katla modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

2.   No 2019. gada 26. septembra piegādātāji, kas laiž tirgū vai ekspluatācijā cietā kurināmā katlus, ieskaitot cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektus, nodrošina, ka:

a)

katram cietā kurināmā katlam ir drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.2. punktā noteiktajam un kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kā noteikts II pielikumā;

b)

attiecībā uz katru cietā kurināmā katla modeli tiek darīta pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.2. punktā noteiktajam un kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kā noteikts II pielikumā

3.   No 2017. gada 1. aprīļa piegādātāji, kas laiž tirgū vai ekspluatācijā cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektus, nodrošina, ka:

a)

katram cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektam ir drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2. punktā noteiktajam un kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kā norādīts II pielikumā;

b)

izplatītājiem attiecībā uz katru modeli, kas sastāv no cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta, tiek darīta pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2. punktā noteiktajam un kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kā noteikts II pielikumā;

c)

katram cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektam tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 2. punktā;

d)

izplatītājiem attiecībā uz katru modeli, kas sastāv no cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta, saskaņā ar IV pielikuma 2. punktu tiek darīta pieejama elektroniska ražojuma datu lapa;

e)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V pielikuma 2. punktam atbilstoša tehniskā dokumentācija;

f)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

g)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta modeli un kuros aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Cietā kurināmā katlu izplatītāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietā katram cietā kurināmā katlam ārpusē uz priekšējās vai augšējās virsmas labi redzamā vietā ir piestiprināta etiķete, ko saskaņā ar 3. panta 1. punktu vai 3. panta 2. punktu nodrošina piegādātāji;

b)

cietā kurināmā katlus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka tiešajiem lietotājiem nav iespējas aplūkot izstādītus ražojumus, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu, izņemot, ja šādus ražojumus piedāvā internetā, – tādā gadījumā ir spēkā VII pielikuma noteikumi;

c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu cietā kurināmā katla modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

d)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu cietā kurināmā katla modeli, kuros aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, ir ietverta atsauce uz konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

2.   Cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu izplatītāji nodrošina, ka:

a)

jebkurā komplekta piedāvājumā tiek norādīta šā komplekta energoefektivitātes klase, proti, uz komplekta ir etiķete, ko saskaņā ar 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu nodrošina piegādātājs, un ražojuma datu lapa, ko saskaņā ar 3. panta 3. punkta c) apakšpunktu nodrošina piegādātājs un kas ir pienācīgi aizpildīta ar šā komplekta parametriem;

b)

cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto komplektu, laiž tirgū ar informāciju, ko sniedz saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu, izņemot, ja šādus ražojumus piedāvā internetā, – tādā gadījumā ir spēkā VII pielikuma noteikumi;

c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta modeli un kuros aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumu un aprēķinu metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts VIII pielikumā. Energoefektivitātes indeksu aprēķina saskaņā ar IX pielikumu.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Novērtējot cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu atbilstību, dalībvalstis izmanto X pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī. Pārskatīšanā jo īpaši izvērtē, vai ir lietderīgi uz kombinēto katlu etiķetes norādīt arī ūdens uzsildīšanas efektivitātes klasi.

8. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2017. gada 1. aprīļa. Tomēr 3. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu, 3. panta 3. punkta f) un (g) apakšpunktu, 4. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu un 4. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunktu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 27. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 1. lpp.)

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

II līdz X pielikumā piemērojamās definīcijas

Regulas II līdz X pielikumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“modeļa identifikators” ir kods – parasti burtciparu kods –, ar kuru atšķir konkrētu cietā kurināmā katla modeli vai cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta modeli no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi, piegādātāja nosaukumu vai izplatītāja nosaukumu;

2)

“telpu apsildes sezonas energoefektivitāte” (ηs ) ir % izteikta attiecība starp telpu apsildes pieprasījumu noteiktai apsildes sezonai, ko nodrošina cietā kurināmā katls, un gada energopatēriņu, kas nepieciešams šā pieprasījuma apmierināšanai;

3)

“elektriskā efektivitāte” (ηel ) ir attiecība starp saražoto elektroenerģiju un kopējo enerģiju, kas pievadīta cietā kurināmā koģenerācijas katlam, kopējo pievadīto enerģiju izsakot ar augstāko siltumspēju un/vai kā ar CC reizinātu gala enerģiju;

4)

“augstākā siltumspēja” (GCV) ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai ar atbilstošu mitruma saturu pilnībā sadegot skābeklī un sadegšanas produktiem atdziestot līdz apkārtējās vides temperatūrai; šis siltuma daudzums ietver arī kurināmajā esošā ūdeņraža sadegšanas procesā radušos ūdens tvaiku kondensācijas siltumu;

5)

“pārrēķina koeficients” (CC) ir koeficients, kas atspoguļo aplēstos 40 % no vidējās ES ražošanas efektivitātes, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES (1); pārrēķina koeficients ir CC = 2,5;

6)

“temperatūras regulatora datu lapa” ir datu lapa, kas par temperatūras regulatoru jānodrošina saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

7)

“katla datu lapa” attiecībā uz cietā kurināmā katliem ir ražojuma datu lapa, kas jānodrošina saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un attiecībā uz katliem, kuri nav cietā kurināmā katli, – ražojuma datu lapa, kas šādiem katliem jānodrošina saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

8)

“saules enerģijas iekārtas datu lapa” ir datu lapa, kas par saules enerģijas iekārtām jānodrošina saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu;

9)

“siltumsūkņa datu lapa” ir datu lapa, kas par siltumsūkni jānodrošina saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

10)

“kondensācijas katls” ir cietā kurināmā katls, kurā normālos ekspluatācijas apstākļos un pie noteiktām ekspluatācijas ūdens temperatūrām sadegšanas produktos esošais ūdens tvaiks tiek daļēji kondensēts, lai izmantotu šā ūdens tvaika latento siltumu apsildes vajadzībām;

11)

“cita koksnes biomasa” ir koksnes biomasa, kas nav malka ar mitruma saturu ≤ 25 %, šķelda ar mitruma saturu ≥ 15 %, presēta koksne granulu vai brikešu veidā vai zāģskaidas ar mitruma saturu ≤ 50 %;

12)

“mitruma saturs” ir ūdens masa cietā kurināmā katlos izmantotajā kurināmajā attiecībā pret šāda kurināmā kopējo masu;

13)

“cits fosilais kurināmais” ir fosilais kurināmais, kas nav bitumenogles, brūnogles (tostarp briketes), kokss, antracīts vai jaukta fosilā kurināmā briketes;

14)

“nepieciešamā elektriskā jauda pie maksimālās siltuma jaudas” jeb “elmax ” ir kW izteikts cietā kurināmā katla elektriskās jaudas patēriņš pie nominālās siltuma jaudas, izņemot rezerves sildītāja un iebūvētā sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma elektroenerģijas patēriņu;

15)

“nepieciešamā elektriskā jauda pie minimālās siltuma jaudas” jeb “elmin ” ir kW izteikts cietā kurināmā katla elektriskās jaudas patēriņš pie piemērojamās daļējās slodzes, izņemot rezerves sildītāja un iebūvētā sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma elektroenerģijas patēriņu;

16)

“rezerves sildītājs” ir Džoula efekta elektriskās pretestības elements, kas ģenerē siltumu tikai tālab, lai nesasaltu cietā kurināmā katlā vai centrālā ūdens apkures sistēmā esošais siltumnesējs, vai tikai tad, kad netiek saņemts siltums no ārēja siltuma avota (tostarp tehniskās apkopes laikā) vai ārējais siltuma avots ir bojāts;

17)

“piemērojamā daļējā slodze” cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi ir ekspluatācija pie 30 % no nominālās siltuma jaudas, bet cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % nominālās siltuma jaudas, ir ekspluatācija pie 50 % no nominālās siltuma jaudas;

18)

“jauda gaidstāves režīmā” (PSB ) ir kW izteikta cietā kurināmā katla jauda, kad tas atrodas gaidstāves režīmā, izņemot iebūvētā sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma elektroenerģijas patēriņu;

19)

“gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad cietā kurināmā katls ir pieslēgts elektrotīklam, ir atkarīgs no enerģijas, kas saņemta caur elektrotīklu, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku: reaktivācijas funkcija vai reaktivācijas funkcija un tikai norāde uz iespējotu reaktivācijas funkciju, vai informācijas vai statusa rādījums;

20)

“telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā” jeb “ηson ” ir:

a)

cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi – vidējā svērtā vērtība lietderības koeficientam pie nominālās siltuma jaudas un lietderības koeficientam pie 30 % no nominālās siltuma jaudas;

b)

cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, – vidējā svērtā vērtība lietderības koeficientam pie nominālās siltuma jaudas un lietderības koeficientam pie 50 % no nominālās siltuma jaudas;

c)

cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, – lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas;

d)

cietā kurināmā koģenerācijas katliem – lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas;

21)

“lietderības koeficients” (η) ir attiecība starp lietderīgo siltuma jaudu un kopējo jaudu, kas pievadīta cietā kurināmā katlam, kopējo pievadīto jaudu izsakot GCV izteiksmē vai kā ar CC reizinātu gala enerģiju;

22)

“lietderīgā siltuma jauda” (P) ir kW izteikta cietā kurināmā katla jauda, kas tiek nodota siltumnesējam;

23)

“fosilā kurināmā katls” ir cietā kurināmā katls, kur kā rekomendēto kurināmo izmanto fosilo kurināmo vai biomasas un fosilā kurināmā maisījumu;

24)

“sausās masas augstākā siltumspēja” (GCVmf) ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai, no kuras izkaltēts saistītais mitrums, pilnībā sadegot skābeklī un sadegšanas produktiem atdziestot līdz apkārtējās vides temperatūrai; šis siltuma daudzums ietver arī kurināmajā esošā ūdeņraža sadegšanas procesā radušos ūdens tvaiku kondensācijas siltumu;

25)

“ekvivalents modelis” ir tirgū laists modelis ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem, kas noteikti V pielikuma 1. punkta 4. tabulā, kā tā paša piegādātāja tirgū laists cits modelis.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

Cietā kurināmā katlu energoefektivitātes klases nosaka atbilstīgi to energoefektivitātes indeksam, kā norādīts 1. tabulā.

Cietā kurināmā katla energoefektivitātes indeksu aprēķina saskaņā ar IX pielikumu.

1. tabula

Cietā kurināmā katlu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEI)

A+++

EEI ≥ 150

A++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

A

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30


III PIELIKUMS

Etiķetes

1.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLI

1.1.   Etiķete Nr. 1

Image

a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija;

IV.

energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikumu; bultas smaile, kurā norādīta cietā kurināmā katla energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā bultas smaile, kurā norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V.

kW izteikta nominālā siltuma jauda, kas noapaļota līdz veselam skaitlim;

VI.

kombinētajiem katliem – arī ūdens uzsildīšanas papildu funkcija;

VII.

cietā kurināmā koģenerācijas katliem – arī elektroenerģijas ražošanas papildu funkcija.

b)

Cietā kurināmā katlu etiķetes noformējuma elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu. Ja modelim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (1) ir piešķirts “ES ekomarķējums”, tad, atkāpjoties no iepriekš minētā, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

1.2.   Etiķete Nr. 2

Image

a)

Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

b)

Cietā kurināmā katlu etiķetes noformējuma elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu. Ja modelim saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ir piešķirts “ES ekomarķējums”, tad, atkāpjoties no iepriekš minētā, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLA, PAPILDU SILDĪTĀJU, TEMPERATŪRAS REGULATORU UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTU KOMPLEKTI

Etiķete cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektiem ar energoefektivitātes klasi no A+++ līdz G

Image

a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

izplatītāja vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

izplatītāja vai piegādātāja modeļa(-u) identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija;

IV.

cietā kurināmā katla energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikumu;

V.

norāde par to, vai cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektā var būt iekļauts saules kolektors, karstā ūdens tvertne, temperatūras regulators vai papildu sildītājs;

VI.

cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar IV pielikuma 2. punktu; bultas smaile, kurā norādīta cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā bultas smaile, kurā norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase.

b)

Cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta etiķetes noformējuma elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektiem, kuru energoefektivitātes klase ir no A+++ līdz D, A+++ līdz G skalā var nenorādīt E līdz G klasi.

3.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLU ETIĶETES NOFORMĒJUMS IR ŠĀDS:

Image

kur:

a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b)

fons ir balts;

c)

krāsu kodi atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES etiķetes ietvars: 4 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas – X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējuma logotips: krāsa – X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums – 86 mm, augstums – 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa – ciāns 100 %, garums – 86 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija

Piktogramma kā attēlā.

Image

Attiecīgi A++–G un A+++–D skala

Bulta: augstums – 5 mm, atstarpe – 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 14 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Bulta: augstums – 7 mm, atstarpe – 1 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 16 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums – 22 mm, augstums – 12 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 24 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Image

Nominālā siltuma jauda

Ietvars: 2 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Vērtība: “YZ”: Calibri bold 45 pt, 100 % melna.

Teksts “kW”: Calibri regular 30 pt, 100 % melns.

Image

Ūdens uzsildīšanas funkcija

Piktogramma kā attēlā.

Ietvars: 2 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Image

Elektroenreģijas funkcija

Piktogramma kā attēlā.

Ietvars: 2 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs

Teksts: Calibri bold 10 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

4.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLA, PAPILDU SILDĪTĀJU, TEMPERATŪRAS REGULATORU UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTU KOMPLEKTA ETIĶETES NOFORMĒJUMS IR ŠĀDS:

Image

kur:

a)

etiķete ir vismaz 210 mm plata un 297 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b)

fons ir balts;

c)

krāsu kodi atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES etiķetes ietvars: 6 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas – X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējuma logotips: krāsa – X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums – 191 mm, augstums – 37 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 2 pt, krāsa – ciāns 100 %, garums – 191 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija

Piktogramma kā attēlā.

Image

Cietā kurināmā katls

Piktogramma kā attēlā.

Cietā kurināmā katla energoefektivitātes klase:

bulta: platums – 24 mm, augstums – 14 mm, 100 % melna;

teksts: Calibri bold 28 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Ietvars: 3 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Image

Komplekts ar saules kolektoriem, karstā ūdens tvertnēm, temperatūras regulatoriem un papildu sildītājiem

Piktogrammas kā attēlā.

“+” simbols: Calibri bold 50 pt, ciāns 100 %.

Lodziņi: platums – 12 mm, augstums – 12 mm, ietvars – 4 pt, ciāns 100 %.

Ietvars: 3 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Image

A+++–G skala ar ietvaru

Bulta: augstums – 15 mm, atstarpe – 3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00.

Attiecīgā gadījumā zemākās klases: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 30 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Ietvars: 3 pt, krāsa – ciāns 100 %, noapaļoti stūri – 3,5 mm.

Image

Cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta energoefektivitātes klase

Bulta: platums – 33 mm, augstums – 19 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 40 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs

Teksts: Calibri bold 12 pt.

Image

Izplatītāja vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Izplatītāja vai piegādātāja modeļa identifikators

Izplatītāja vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 191 × 19 mm laukumā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.).


IV PIELIKUMS

Ražojuma datu lapa

1.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLI

1.1.   Informāciju cietā kurināmā katla datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu:

a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b)

piegādātāja modeļa identifikators;

c)

modeļa energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikumu;

d)

kW izteikta nominālā siltuma jauda, kas noapaļota līdz veselam skaitlim;

e)

energoefektivitātes indekss, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar IX pielikumu;

f)

telpu apsildes sezonas energoefektivitāte %, kas noapaļota līdz veselam skaitlim un aprēķināta saskaņā ar VIII pielikumu;

g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, cietā kurināmā katlu montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi;

h)

cietā kurināmā koģenerācijas katliem – elektriskā efektivitāte %, noapaļota līdz veselam skaitlim.

1.2.   Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja cietā kurināmā katla modeļus.

1.3.   Ražojuma datu lapā ietverto informāciju var sniegt, izmantojot krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 1.1. punktā minēto informāciju, kura nav attēlota etiķetē.

2.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLA, PAPILDU SILDĪTĀJU, TEMPERATŪRAS REGULATORU UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTU KOMPLEKTI

Cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu datu lapā iekļauj 1. vai 2. attēlā norādīto informāciju, lai būtu iespējams novērtēt piedāvātā komplekta energoefektivitātes indeksu, tostarp šādu informāciju:

a)   I: primārā cietā kurināmā katla energoefektivitātes indeksa vērtība;

b)   II: koeficients komplekta primārā cietā kurināmā katla un papildu sildītāju siltuma jaudas svērtās vērtības iegūšanai, kā attiecīgi noteikts šā pielikuma 2. un 3. tabulā;

c)   III: šādas matemātiskās izteiksmes vērtība: 294/(11 · Pr), kur Pr attiecas uz primāro cietā kurināmā katlu;

d)   IV: šādas matemātiskās izteiksmes vērtība: 115/(11 · Pr), kur Pr attiecas uz primāro cietā kurināmā katlu.

2. tabula

Primārā cietā kurināmā katla un papildu sildītāja svērtā vērtība (norādīšanai šā pielikuma 1. attēlā)  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, komplekts bez karstā ūdens tvertnes

II, komplekts ar karstā ūdens tvertni

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


3. tabula

Primārā cietā kurināmā koģenerācijas katla un papildu sildītāja svērtā vērtība (norādīšanai šā pielikuma 2. attēlā)  (1)

Pr/(Pr + Psup) (3)

II, komplekts bez karstā ūdens tvertnes

II, komplekts ar karstā ūdens tvertni

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

1. attēls

Primārie cietā kurināmā katli – informācija, kam jābūt cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta ražojuma datu lapā un kas norāda piedāvātā komplekta energoefektivitātes indeksu

Image

2. attēls

Primārie cietā kurināmā koģenerācijas katli – informācija, kam jābūt cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta ražojuma datu lapā un kas norāda piedāvātā komplekta energoefektivitātes indeksu

Image

(1)  Starpvērtības aprēķina ar lineāru interpolāciju starp divām blakusvērtībām.

(2)  Pr attiecas uz primāro cietā kurināmā katlu.

(3)  Pr attiecas uz primāro cietā kurināmā katlu.


V PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLI

Cietā kurināmā katlu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

modeļa identifikators;

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d)

ja rekomendētais kurināmais ir cita koksnes biomasa, nekoksnes biomasa, cits fosilais kurināmais vai cits biomasas un fosilā kurināmā maisījums, kā norādīts 4. tabulā, – kurināmā apraksts, kas pietiekams tā nepārprotamai identificēšanai, un kurināmā tehniskais standarts un specifikācija, tostarp izmērītais mitruma saturs un izmērītais pelnu saturs, bet citam fosilajam kurināmajam – arī kurināmā izmērītais gaistošo vielu saturs;

e)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

f)

tās personas vārds un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

g)

4. tabulā iekļautā informācija, kurā norādītie tehniskie parametri ir izmērīti un aprēķināti saskaņā ar VIII un IX pielikumu;

h)

piegādātāju vai pēc to pasūtījuma veikto testu ziņojumi, tostarp tās struktūras nosaukums un adrese, kas testu veikusi;

i)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, cietā kurināmā katlu montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi;

j)

attiecīgā gadījumā – ekvivalento modeļu saraksts.

Šo informāciju drīkst apvienot ar tehnisko dokumentāciju, kas sniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/125/EK (1) paredzētajiem pasākumiem.

4. tabula

Cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā koģenerācijas katlu tehniskie parametri

Modeļa identifikators

Kurināmā padeves režīms: [manuāls: katls ekspluatējams ar karstā ūdens tvertni, kuras tilpums ir vismaz x (2) litri]/automātisks: ieteicams katlu ekspluatēt ar karstā ūdens tvertni, kuras tilpums ir vismaz x (3) litri]

Kondensācijas katls: [jā/nē]

Cietā kurināmā koģenerācijas katls: [jā/nē]

Kombinētais katls: [jā/nē]

Kurināmais

Rekomendētais kurināmais (tikai viens):

Cits piemērots kurināmais(-ie):

Malka, mitruma saturs ≤ 25 %

[jā/nē]

[jā/nē]

Šķelda, mitruma saturs 15–35 %

[jā/nē]

[jā/nē]

Šķelda, mitruma saturs > 35 %

[jā/nē]

[jā/nē]

Presēta koksne granulu vai brikešu formā

[jā/nē]

[jā/nē]

Zāģskaidas, mitruma saturs ≤ 50 %

[jā/nē]

[jā/nē]

Cita koksnes biomasa

[jā/nē]

[jā/nē]

Nekoksnes biomasa

[jā/nē]

[jā/nē]

Bitumenogles

[jā/nē]

[jā/nē]

Brūnogles (tostarp briketes)

[jā/nē]

[jā/nē]

Kokss

[jā/nē]

[jā/nē]

Antracīts

[jā/nē]

[jā/nē]

Fosilā kurināmā maisījuma briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

Cits fosilais kurināmais

[jā/nē]

[jā/nē]

Biomasas (30–70 %) un fosilā kurināmā maisījuma briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

Cits biomasas un fosilā kurināmā maisījums

[jā/nē]

[jā/nē]

Parametri, kad katlu darbina ar rekomendēto kurināmo:

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s (%):

Energoefektivitātes indekss (EEI)

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

 

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

Lietderīgā siltuma jauda

 

Lietderības koeficients

Pie nominālās siltuma jaudas

P n  (4)

x,x

kW

 

Pie nominālās siltuma jaudas

ηn

x,x

%

Pie [30 %/50 %] no nominālās siltuma jaudas attiecīgā gadījumā

Pp

[x,x/nepiemēro]

kW

 

Pie [30 %/50 %] no nominālās siltuma jaudas attiecīgā gadījumā

ηp

[x,x/

nepiemēro]

%

Cietā kurināmā koģenerācijas katliem: elektriskā efektivitāte

 

Papildu elektroenerģijas patēriņš

 

Pie nominālās siltuma jaudas

elmax

x,xxx

kW

Pie nominālās siltuma jaudas

ηel,n

x,x

%

 

Pie [30 %/50 %] no nominālās siltuma jaudas attiecīgā gadījumā

elmin

[x,xxx/

nepiemēro]

kW

 

Attiecīgos gadījumos –iebūvēta sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma

[x,xxx/

nepiemēro

kW

 

Gaidstāves režīmā

PSB

x,xxx

kW

 

Kontaktinformācija

Piegādātāja nosaukums un adrese

 

2.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLA, PAPILDU SILDĪTĀJU, TEMPERATŪRAS REGULATORU UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTU KOMPLEKTI

Cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 3. punkta e) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekta modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas vārds un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f)

tehniskie parametri:

1)

energoefektivitātes indekss, noapaļots līdz veselam skaitlim;

2)

šā pielikuma 1. punktā noteiktie tehniskie parametri un attiecīgos gadījumos tehniskie parametri, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 V pielikuma 1. punktā;

3)

tehniskie parametri, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 V pielikuma 3. un 4. punktā;

g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

(2)  Tvertnes tilpums = 45 × P r × (1 – 2,7/P r) vai 300 l, izvēloties lielāko, P r izsaka kW.

(3)  Tvertnes tilpums = 20 × P r, P r izsaka kW.

(4)  Rekomendētajam kurināmajam P n ir vienāds ar P r.


VI PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad tiešajiem lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto produktu, izņemot internetā

1.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLI

1.1.   Šīs regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

a)

modeļa energoefektivitātes klase, kas noteikta atbilstoši II pielikumam;

b)

kW izteikta nominālā siltuma jauda, kas noapaļota līdz veselam skaitlim;

c)

energoefektivitātes indekss, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar IX pielikumu;

d)

cietā kurināmā koģenerācijas katliem – elektriskā efektivitāte %, noapaļota līdz veselam skaitlim.

1.2.   Šā pielikuma 1.1. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.

2.   CIETĀ KURINĀMĀ KATLU, PAPILDU SILDĪTĀJU, TEMPERATŪRAS REGULATORU UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTU KOMPLEKTI

2.1.   Šīs regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

a)

modeļa energoefektivitātes klase, kas noteikta atbilstoši II pielikumam;

b)

energoefektivitātes indekss, kas noapaļots līdz veselam skaitlim;

c)

IV pielikuma 1. un 2. attēlā redzamā informācija pēc vajadzības.

2.2.   Šā pielikuma 2.1. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.


VII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, vai vajadzības gadījumā – ja tas ir komplekts – etiķete, kas pienācīgi aizpildīta, pamatojoties uz etiķeti un datu lapām, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā saskaņā ar 3. pantā noteikto termiņu grafiku. Ja ir redzams gan ražojums, gan komplekts, bet cena ir norādīta tikai komplektam, tad rāda tikai komplekta etiķeti. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikumā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.


VIII PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

1.   Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst nosacījumiem un tehniskajiem parametriem, kas noteikti 2. līdz 5. punktā.

2.   Vispārīgi nosacījumi mērījumiem un aprēķiniem

a)

Cietā kurināmā katlus testē, izmantojot rekomendēto kurināmo.

b)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes deklarēto vērtību noapaļo līdz veselam skaitlim.

3.   Vispārīgi nosacījumi cietā kurināmā katlu telpu apsildes sezonas energoefektivitātei

a)

Attiecīgā gadījumā mēra lietderības koeficienta vērtības ηn , ηp un lietderīgās siltuma jaudas vērtības Pn , Pp . Cietā kurināmā koģenerācijas katliem mēra arī elektriskās efektivitātes vērtību ηel,n .

b)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti ηs aprēķina, telpu apsildes sezonas energoefektivitātei darba režīmā ηson piemērojot korekcijas, kas saistītas ar temperatūras regulatoru devumu, papildu elektroenerģijas patēriņu, un – cietā kurināmā koģenerācijas katliem – pieskaitot elektrisko efektivitāti, kas reizināta ar pārrēķina koeficientu CC = 2,5.

c)

Elektroenerģijas patēriņu reizina ar pārrēķina koeficientu CC = 2,5.

4.   Specifiski nosacījumi cietā kurināmā katlu telpu apsildes sezonas energoefektivitātei

a)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti ηs definē kā:

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

kur:

1)

ηson ir telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā, ko izsaka procentos un aprēķina, kā noteikts 4. punkta b) apakšpunktā;

2)

F(1) ir telpu apsildes sezonas energoefektivitātes zudumi, ņemot vērā koriģētu temperatūras regulatoru ietekmi; F(1) = 3 %;

3)

F(2) ir papildu elektroenerģijas patēriņa negatīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, izteikts procentos un aprēķināts, kā noteikts 4. punkta c) apakšpunktā;

4)

F(3) ir cietā kurināmā koģenerācijas katlu elektriskās efektivitātes pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, izteikts procentos un aprēķināts šādi:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti darba režīmā (ηson ) aprēķina šādi:

1)

cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

2)

cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā koģenerācijas katliem:

ηson = ηn

c)

F(2) aprēķina šādi:

1)

cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax  + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

2)

cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā koģenerācijas katliem:

F(2) = 2,5 × (elmax  + 1,3 × PSB )/Pn

5.   AUGSTĀKĀS SILTUMSPĒJAS APRĒĶINĀŠANA

Augstāko siltumspēju (GCV) iegūst no sausās masas augstākās siltumspējas (GCVmf ) ar šādu pārrēķinu:

GCV = GCVmf × (1 – M)

kur:

a)

GCV un GCVmf izsaka kā MJ/kg;

b)

M ir kurināmā mitruma saturs, ko izsaka kā daļu no kurināmā kopējās masas.


IX PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa aprēķināšanas metode

1.

Cietā kurināmā katlu energoefektivitātes indeksu aprēķina rekomendētajam kurināmajam un noapaļo līdz veselam skaitlim, izmantojot šādu formulu:

EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100

kur:

a)

ηson ir telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā, ko aprēķina, kā noteikts VIII pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā;

b)

BLF ir biomasas marķējuma koeficients, kas biomasas katliem ir 1,45, bet fosilā kurināmā katliem – 1;

c)

F(1) ir negatīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā koriģētu temperatūras regulatoru ietekmi; F(1) = 3;

d)

F(2) ir papildu elektroenerģijas patēriņa negatīvais devums energoefektivitātes indeksā, ko aprēķina, kā noteikts VIII pielikuma 4. punkta c) apakšpunktā;

e)

F(3) ir cietā kurināmā koģenerācijas katlu elektriskās efektivitātes pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ko aprēķina šādi:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

Cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu energoefektivitātes indeksu (EEI) nosaka saskaņā ar IV pielikuma 2. punktu.


X PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai novērtētu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes izmanto šādu verifikācijas procedūru:

1.

Dalībvalstu iestādes testē vienu modeļa vienību. Vienību testē ar kurināmo, kura parametri ir tādā pašā diapazonā kā kurināmajam, ko piegādātājs izmantojis mērījumu izdarīšanai saskaņā ar VIII pielikumu.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

uz etiķetes un ražojuma datu lapā norādītās vērtības un klases atbilst tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām; un

b)

energoefektivitātes indekss nav vairāk kā par 6 % zemāks par vienībai deklarēto vērtību.

3.

Ja netiek sasniegts 2. punkta a) apakšpunktā minētais rezultāts, modeli un visus pārējos ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstošu. Ja netiek sasniegts 2. punkta b) apakšpunktā minētais rezultāts, dalībvalstu iestādes nejaušas izlases veidā testēšanai izvēlas vēl trīs tāda paša modeļa iekārtas. Izvēlētās trīs papildu iekārtas var būt arī viens un tas pats vai vairāki atšķirīgi modeļi, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

4.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minēto trīs papildu iekārtu vidējais energoefektivitātes indekss ir ne vairāk kā par 6 % zemāks nekā vienībai deklarētā vērtība.

5.

Ja 4. punktā norādītais rezultāts netiek sasniegts, modeli un visus pārējos ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstošu. Dalībvalsts iestādes informāciju par testēšanas rezultātiem un citu nozīmīgu informāciju citu dalībvalstu iestādēm un Komisijai sniedz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par modeļa neatbilstību.

Dalībvalstu iestādes izmanto VIII un IX pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Šā pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā un 4. punktā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu izmērīto parametru verifikāciju, un piegādātājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, lai noteiktu vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz etiķetes un ražojuma datu lapā norādītās vērtības nedrīkst būt piegādātājam izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.


Augša