EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R1076

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1076 z dne 28. aprila 2015 o določitvi dodatnih pravil o nadomestitvi upravičenca in o s tem povezanih obveznostih ter minimalnih zahtev, ki jih je potrebno vključiti v sporazume o javno-zasebnih partnerstvih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

UL L 175, 4.7.2015, str. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1076/oj

4.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1076

z dne 28. aprila 2015

o določitvi dodatnih pravil o nadomestitvi upravičenca in o s tem povezanih obveznostih ter minimalnih zahtev, ki jih je potrebno vključiti v sporazume o javno-zasebnih partnerstvih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (1) in zlasti člena 63(4) in člena 64(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 63(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 določa, da je upravičenec v okviru operacije javno-zasebnega partnerstva lahko oseba zasebnega prava države članice (v nadaljnjem besedilu: zasebni partner). V skladu s členom 63(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se lahko zasebni partner, ki je bil izbran za izvajanje operacije, kot upravičenec med tem izvajanjem zamenja, kadar se to zahteva v skladu s pogoji sporazuma o javno-zasebnem partnerstvu ali finančnega sporazuma med zasebnim partnerjem in finančno institucijo, ki sofinancira operacijo.

(2)

Za opredelitev celote obveznosti partnerjev v okviru operacije javno-zasebnega partnerstva je treba določiti dodatna pravila o nadomestitvi upravičenca in o s tem povezanih obveznostih.

(3)

Kadar se upravičenec pri operaciji javno-zasebnega partnerstva, ki se financira iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, nadomesti, je treba zagotoviti, da po nadomestitvi novi partner ali organ zagotavlja najmanj enako storitev in po enakih minimalnih standardih kakovosti, kot se zahteva na podlagi prvotnega sporazuma o javno-zasebnem partnerstvu.

(4)

Kadar je upravičenec do nepovratnih sredstev pri operaciji javno-zasebnega partnerstva oseba javnega prava, člen 64(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 določa pogoje, pod katerimi se lahko izdatki, ki so nastali zasebnemu partnerju in jih ta plača, štejejo kot izdatki, ki so nastali upravičencu in jih ta plača. V skladu s členom 64(2) navedene uredbe se izplačila za takšne izdatke vplačajo na depozitni račun, odprt na ime upravičenca.

(5)

Določiti je treba minimalne zahteve, ki jih je treba vključiti v sporazume o javno-zasebnih partnerstvih in so potrebne za uporabo člena 64(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključno z določbami glede prenehanja sporazuma o javno-zasebnem partnerstvu in za zagotovitev ustrezne revizijske sledi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Pravila o nadomestitvi upravičenca v okviru operacij javno-zasebnega partnerstva, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov

(Člen 63(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Člen 1

Dodatni pogoji za nadomestitev zasebnega partnerja

Za nadomestitev zasebnega partnerja ali osebe javnega prava iz člena 63(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v nadaljnjem besedilu: partner ali organ) veljajo naslednji dodatni pogoji:

(a)

partner ali organ je zmožen zagotavljati najmanj storitev, ki je določena v sporazumu o javno-zasebnem partnerstvu, vključno z najmanj minimalnimi standardi kakovosti;

(b)

partner ali organ se strinja, da prevzame pravice in obveznosti upravičenca v zvezi s podporo za operacije javno-zasebnega partnerstva z dnem, ko je organ upravljanja uradno obveščen o predlogu za nadomestitev.

Člen 2

Predlog za nadomestitev zasebnega partnerja

1.   Partner ali organ pošlje organu upravljanja predlog za nadomestitev zasebnega partnerja kot upravičenca v enem mesecu od datuma odločitve o nadomestitvi zasebnega partnerja.

2.   Predlog iz odstavka 1 vsebuje:

(a)

pogoje sporazuma o javno-zasebnem partnerstvu ali sporazuma o financiranju med zasebnim partnerjem in finančno institucijo, ki sofinancira operacijo, za katero se zahteva nadomestitev;

(b)

dokazila, da partner ali organ izpolnjuje pogoje iz člena 1 te uredbe, ter dokazila, da izpolnjuje in prevzema vse zadevne obveznosti upravičenca na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(c)

dokazila, da je partner ali organ predložil kopijo izvirnika sporazuma o podpori in vseh morebitnih sprememb navedenega sporazuma.

Člen 3

Potrditev nadomestitve zasebnega partnerja

Organ upravljanja v enem mesecu od prejema predloga iz člena 2 in pod pogojem, da partner ali organ izpolnjuje in prevzema vse zadevne obveznosti upravičenca na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter izpolnjuje pogoje iz člena 1 te uredbe:

(a)

registrira partnerja ali organ kot upravičenca z datumom iz člena 1(b) te uredbe;

(b)

obvesti partnerja ali organ o znesku podpore, ki je še na voljo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

POGLAVJE II

Minimalne zahteve, ki jih je treba vključiti v sporazume o javno-zasebnih partnerstvih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov

(Člen 64(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Člen 4

Depozitni račun

Sporazum o javno-zasebnem partnerstvu vsebuje naslednje zahteve v zvezi z depozitnim računom iz člena 64(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013:

(a)

če je primerno, merila za izbor finančne institucije, pri kateri se odpre depozitni račun, vključno z zahtevami glede njene bonitete;

(b)

pogoje, pod katerimi se lahko izvršujejo plačila z depozitnega računa;

(c)

navedbo, ali oseba javnega prava, ki je upravičenec, lahko uporabi depozitni račun kot poroštvo/zavarovanje za izvrševanje svojih obveznosti ali obveznosti zasebnega partnerja na podlagi sporazuma o javno-zasebnem partnerstvu;

(d)

obveznost za imetnike depozitnega računa, da organ upravljanja na njegovo pisno zahtevo obvestijo o znesku sredstev, ki so bila izplačana z depozitnega računa, in o stanju na tem računu;

(e)

pravila o tem, kako se izplačajo preostala sredstva na depozitnem računu ob njegovem zaprtju zaradi prenehanja sporazuma o javno-zasebnem partnerstvu.

Člen 5

Poročanje in revizijska sled

1.   Sporazum o javno-zasebnem partnerstvu vsebuje določbe o vzpostavitvi mehanizma za poročanje in hranjenje dokumentacije. Ta mehanizem vsebuje enake obveznosti glede poročanja in hranjenja dokumentacije, kot veljajo za upravičenca, ki mu nastanejo upravičeni izdatki v skladu s členom 65 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in ki jih upravičenec sam plača.

2.   Sporazum o javno-zasebnem partnerstvu vključuje postopke za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, kot je določena v členu 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 (2). Ti postopki zlasti omogočajo uskladitev plačil, ki pri izvajanju operacije nastanejo zasebnemu partnerju in ki jih ta plača, z izdatki, ki jih upravičenec prijavi organu upravljanja.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. aprila 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5).


Na vrh