EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0665

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji uporabe neobvezne navedbe kakovosti „gorski proizvod“

UL L 179, 19.6.2014, str. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj

19.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/23


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 665/2014

z dne 11. marca 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji uporabe neobvezne navedbe kakovosti „gorski proizvod“

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 31(3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 določa shemo za neobvezne navedbe kakovosti, da bi proizvajalci na notranjem trgu lažje sporočali značilnosti in lastnosti dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. Določa pogoje uporabe neobvezne navedbe kakovosti „gorski proizvod“ in pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov za določitev odstopanj od navedenih pogojev uporabe v ustrezno utemeljenih primerih in zaradi upoštevanja naravnih omejitev, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo na gorskih območjih. Navedena uredba Komisijo pooblašča tudi za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z določitvijo metod proizvodnje in drugih meril, pomembnih za uporabo te navedbe.

(2)

Da bi se izognili zavajanju potrošnikov, bi bilo treba pojasniti uporabo navedbe „gorski proizvod“ za proizvode živalskega izvora. Za proizvode, pridobljene iz živali, kot so mleko in jajca, bi proizvodnja morala potekati na gorskih območjih. Za proizvode, narejene iz živali, kot je meso, bi morale biti živali rejene na gorskih območjih. Ker kmetje pogosto kupujejo mlade živali, bi morale te preživeti vsaj zadnji dve tretjini svojega življenja na gorskih območjih.

(3)

Na številnih območjih v Uniji se uporablja sezonska selitev živali, vključno s selitvijo med pašniki na gorskih in negorskih območjih, da se izkoristi sezonska možnost paše. To zagotavlja ohranjanje pašnikov na višjih območjih, ki niso primerni za celoletno pašo, in tradicionalne kulturne krajine na gorskih območjih. Sezonska selitev živali ima tudi neposredne okoljske koristi, kot je na primer zmanjšano tveganje erozije in plazov. Da bi spodbujali stalno prakso sezonske selitve živali, bi bilo treba dovoliti uporabo navedbe „gorski proizvod“ tudi za proizvode iz zadevnih živali, ki preživijo vsaj četrtino življenja na pašnikih na gorskih območjih.

(4)

Da bi zagotovili, da krma za rejne živali izvira pretežno z gorskih območij, bi bilo treba pojasniti, da bi načeloma morala vsaj polovico njihove letne prehrane, izraženo kot odstotek suhe snovi, sestavljati krma z gorskih območij.

(5)

Ker razpoložljiva krma za prežvekovalce na gorskih območjih predstavlja več kot polovico njihove letne prehrane, bi moral biti v tem primeru ta odstotek višji.

(6)

Zaradi naravnih omejitev in dejstva, da je krma z gorskih območij namenjena predvsem prežvekovalcem, trenutno le majhen delež krme za prašiče izvira z gorskih območij. Da bi dosegli potrebno ravnovesje med obema ciljema navedbe „gorski proizvod“, navedenima v uvodni izjavi 45 Uredbe (EU) št. 1151/2012, zagotovili, da se prašičereja na gorskih območjih lahko nadaljuje in tako ohranili podeželsko strukturo, bi moral delež krme za prašiče, ki mora izvirati s takih območij, predstavljati manj kot polovico njihove letne prehrane.

(7)

Omejitve krme bi se morale uporabljati, kadar so živali, ki se sezonsko selijo, na gorskih območjih.

(8)

Ker se sezonska selitev uporablja tudi za čebelje panje, bi bilo treba pojasniti uporabo navedbe „gorski proizvod“ za čebelarske proizvode. Vendar se omejitve krme ne bi smele uporabljati za čebele, saj sladkor, s katerim se krmijo čebele, običajno ne izvira z gorskih območij.

(9)

Da bi se izognili zavajanju potrošnikov, bi bilo treba navedbo „gorski proizvod“ uporabljati za proizvode rastlinskega izvora le, če se rastline pridelujejo na gorskih območjih.

(10)

Dovoliti bi morali, da predelani proizvodi kot sestavine vsebujejo surovine, kot so sladkor, sol ali zelišča, ki jih ni mogoče pridobivati na gorskih območjih, pod pogojem, da ne predstavljajo več kot 50 % skupne teže sestavin.

(11)

Na gorskih območjih v nekaterih delih Unije ni dovolj obratov za proizvodnjo mleka in mlečnih proizvodov iz surovega mleka, za zakol živali, razsek in izkoščevanje trupov ter stiskanje oljčnega olja. Naravne omejitve vplivajo na razpoložljivost ustreznih predelovalnih obratov na gorskih območjih, zaradi česar je predelava težavna in nedonosna. Predelava na drugi lokaciji v bližini gorskih območij ne spreminja narave proizvodov iz take predelave, kar zadeva njihov gorski izvor. Zato bi morali za takšne proizvode, kadar se predelajo zunaj gorskih območij, dovoliti uporabo navedbe „gorski proizvod“. Glede na lokacijo predelovalnih obratov v nekaterih državah članicah in potrebo po izpolnjevanju pričakovanj potrošnikov bi morali postopki predelave potekati največ 30 km stran od zadevnega gorskega območja.

(12)

Da bi omogočili, da obstoječi obrati za proizvodnjo mleka in mlečnih proizvodov nadaljujejo svojo dejavnost, bi morali uporabo navedbe „gorski proizvod“ dovoliti samo tistim, ki so obstajali na dan začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. 1151/2012. Ker je razpoložljivost takih obratov na gorskih območjih različna, bi bilo treba države članice pooblastiti, da lahko uvedejo strožjo zahtevo glede oddaljenosti ali to možnost v celoti odpravijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodi živalskega izvora

1.   Navedba „gorski proizvod“ se lahko uporablja za proizvode, pridobljene iz živali na gorskih območjih, kot so opredeljena v členu 31(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, in predelane na takih območjih.

2.   Navedba „gorski proizvod“ se lahko uporablja za proizvode, narejene iz živali, ki so se vsaj zadnji dve tretjini svojega življenja redile na teh gorskih območjih, če so proizvodi predelani na takih območjih.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 se navedba „gorski proizvod“ lahko uporablja za proizvode, narejene iz živali, ki se sezonsko selijo in ki so vsaj četrtino svojega življenja preživele med sezonsko pašo na pašnikih na gorskih območjih.

Člen 2

Krma

1.   Za namene člena 31(1)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se za krmo za rejne živali šteje, da izvira pretežno z gorskih območij, če delež letne živalske prehrane, ki ga ni mogoče proizvesti na gorskih območjih, izražen kot odstotek suhe snovi, ne presega 50 % oz. 40 % v primeru prežvekovalcev.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 delež krme za prašiče, ki je ni mogoče proizvesti na gorskih območjih, izražen kot odstotek suhe snovi, ne presega 75 % letne živalske prehrane.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja za krmo za živali, ki se sezonsko selijo, iz člena 1(3), kadar se redijo zunaj gorskih območij.

Člen 3

Čebelarski proizvodi

1.   Navedba „gorski proizvod“ se lahko uporablja za čebelarske proizvode, če so čebele nabirale nektar in cvetni prah samo na gorskih območjih.

2.   Z odstopanjem od člena 31(1)(a) Uredbe (U) št. 1151/2012 se za sladkor, s katerim se krmijo čebele, ne zahteva, da izvira z gorskih območij.

Člen 4

Proizvodi rastlinskega izvora

Z odstopanjem od člena 31(1)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se navedba „gorski proizvod“ lahko uporablja za proizvode rastlinskega izvora samo, če se rastlina goji na gorskih območjih, kot so opredeljena v členu 31(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Člen 5

Sestavine

Kadar se naslednje sestavine uporabljajo v proizvodih iz členov 1 in 4, lahko izvirajo z negorskih območij, pod pogojem, da ne predstavljajo več kot 50 % skupne teže sestavin:

(a)

proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi, in

(b)

zelišča, začimbe in sladkor.

Člen 6

Postopki predelave zunaj gorskih območij

1.   Z odstopanjem od člena 31(1)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in člena 1(1) in (2) te uredbe naslednji postopki predelave lahko potekajo zunaj gorskih območij, če oddaljenost od zadevnega gorskega območja ni večja od 30 kilometrov:

(a)

postopki predelave za proizvodnjo mleka in mlečnih proizvodov v predelovalnih obratih, ki so obstajali 3. januarja 2013;

(b)

zakol živali ter razsek in izkoščevanje trupov;

(c)

stiskanje oljčnega olja.

2.   Države članice lahko, kar zadeva proizvode, predelane na njihovem ozemlju, določijo, da se odstopanje od odstavka 1 točke (a) ne bo uporabljalo, ali pa določijo največjo dovoljeno razdaljo med predelovalnim obratom in zadevnim gorskim območjem, ki je manjša od 30 km.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.


Na vrh