EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0664

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili

UL L 179, 19.6.2014, str. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj

19.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 664/2014

z dne 18. decembra 2013

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti prvega in drugega pododstavka člena 5(4), prvega pododstavka člena 12(7), člena 16(2), prvega pododstavka člena 19(2), prvega pododstavka člena 23(4), člena 25(3), prvega pododstavka člena 49(7), prvega pododstavka člena 51(6), prvega pododstavka člena 53(3) in prvega pododstavka člena 54(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) št. 1151/2012 sta bili razveljavljeni in nadomeščeni uredbi Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (2) in (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (3). Komisija je na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 pooblaščena za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov. Da bi zagotovili nemoteno delovanje shem kakovosti kmetijskih proizvodov in živil v novem pravnem okviru, je treba s takimi akti sprejeti nekatera pravila. Z novimi pravili bi bilo treba nadomestiti izvedbena pravila uredb (ES) št. 509/2006 in (ES) št. 510/2006, ki so bila določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2006 z dne 14. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (4) ter Uredbo (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (5).

(2)

Da bi upoštevali posebne značilnosti, zlasti fizikalne in snovne omejitve proizvodnje proizvodov živalskega izvora, katerih ime je registrirano kot zaščitena označba porekla, bi bilo treba v specifikaciji proizvoda za take proizvode dovoliti odstopanja v zvezi z izvorom krme. Ta odstopanja nikakor ne bi smela vplivati na povezanost med geografskim okoljem in posebno kakovostjo ali značilnostmi proizvoda, ki so pretežno ali izključno posledica zadevnega okolja.

(3)

Da bi upoštevali posebne lastnosti nekaterih proizvodov, katerih ime mora biti registrirano kot zaščitena geografska označba, bi bilo treba v specifikaciji proizvoda za take proizvode dovoliti omejitve v zvezi z izvorom surovin. Navedene omejitve bi morale biti upravičene glede na objektivna merila, ki so v skladu s splošnimi načeli sheme za zaščitene geografske označbe in dodatno izboljšujejo doslednost proizvodov s cilji sheme.

(4)

Da se zagotovi sporočanje ustreznih informacij potrošnikom, bi bilo treba določiti simbole Unije, namenjene obveščanju javnosti o zaščitenih označbah porekla, zaščitenih geografskih označbah in zajamčenih tradicionalnih posebnostih.

(5)

Da se zagotovi, da specifikacije proizvodov za zajamčene tradicionalne posebnosti vključujejo samo ustrezne in jedrnate informacije ter da se preprečijo pretirano obsežni zahtevki za registracijo ali vloge za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zajamčeno tradicionalno posebnost, bi bilo treba omejiti dolžino specifikacije proizvoda.

(6)

Da bi se poenostavil postopek za vložitev zahtevkov, bi bilo treba določiti dodatna pravila glede nacionalnih postopkov ugovora za skupne zahtevke, ki se nanašajo na več kot eno nacionalno ozemlje. Ker bi morala biti pravica do ugovora zagotovljena na celotnem ozemlju Unije, bi bilo treba določiti obveznost, da se nacionalni postopki ugovora izvedejo v vseh državah članicah, ki jih zadevajo skupni zahtevki.

(7)

Da bi bile faze postopka ugovora jasne, je nujno določiti postopkovne obveznosti vlagatelja, če se po vložitvi utemeljenega ugovora z ustreznimi posvetovanji doseže dogovor.

(8)

Da bi olajšali obravnavo zahtevkov za spremembo specifikacije proizvoda, bi bilo treba določiti dopolnilna pravila v zvezi s pregledom zahtevkov za spremembo ter v zvezi z vložitvijo in oceno zahtevkov za manjše spremembe. Ker imajo začasne spremembe nujno naravo, bi morale biti izvzete iz standardnega postopka in ne bi smele biti predmet uradne odobritve Komisije. Vendar bi morala biti Komisija v celoti seznanjena z vsebino in utemeljitvijo takih sprememb.

(9)

Da bi vsem stranem zagotovili možnost zagovarjanja svojih pravic in pravnih interesov, bi bilo treba določiti dopolnilna pravila v zvezi s postopkom preklica. Postopek preklica bi moral biti usklajen s standardnim postopkom registracije iz členov od 49 do 52 Uredbe (EU) št. 1151/2012. Treba bi bilo tudi pojasniti, da so države članice med pravnimi osebami, ki imajo lahko pravni interes za vložitev zahtevka za preklic na podlagi prvega pododstavka člena 54(1) navedene uredbe.

(10)

Da bi zaščitili pravne interese zadevnih proizvajalcev ali zainteresiranih strani, bi bilo treba kljub vsemu omogočiti, da se enotni dokumenti v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in zaščitenimi geografskimi označbami, ki so bile registrirane pred 31. marcem 2006 in za katere enotni dokument še ni bil objavljen, objavijo na zahtevo zadevnih držav članic.

(11)

Člen 12(3) in prvi pododstavek člena 23(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 določata, da morajo biti pri proizvodih s poreklom iz Unije, ki se tržijo pod zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ali zajamčeno tradicionalno posebnostjo, na označevanju navedeni simboli Unije, povezani s temi proizvodi, in da se lahko na označevanju pojavijo ustrezne označbe ali kratice. Drugi pododstavek člena 23(3) določa, da je simbol na označevanju zajamčenih tradicionalnih posebnosti na proizvodih, ki so proizvedeni zunaj Unije, neobvezen. Navedene določbe se bodo uporabljale šele od 4. januarja 2016. Vendar sta uredbi (ES) št. 509/2006 in (ES) št. 510/2006, ki sta bili z Uredbo (EU) št. 1151/2012 razveljavljeni, določali obveznost, da je na označevanju proizvodov s poreklom iz Unije naveden simbol ali popolna označba, uporaba označbe „zajamčena tradicionalna posebnost“ na označevanju zajamčenih tradicionalnih posebnosti, proizvedenih zunaj Unije, pa je bila neobvezna. Zaradi kontinuitete med obema razveljavljenima uredbama in Uredbo (EU) št. 1151/2012 bi bilo treba šteti, da sta obveznost, da se na označevanju proizvodov s poreklom iz Unije navedejo simboli Unije ali zadevna označba, in možnost, da se na označevanju zajamčenih tradicionalnih posebnosti, proizvedenih zunaj Unije, uporabi označba „zajamčena tradicionalna posebnost“, implicitno določeni z Uredbo (EU) št. 1151/2012 in se že uporabljata. Da bi zagotovili pravno varnost ter zaščitili pravice in pravne interese zadevnih proizvajalcev ali zainteresiranih strani, bi se morali pogoji glede uporabe simbolov in označb na označevanju, določeni v uredbah (ES) št. 509/2006 in (ES) št. 510/2006, še naprej uporabljati do 3. januarja 2016.

(12)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba uredbi (ES) št. 1898/2006 in (ES) št. 1216/2007 razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posebna pravila o izvoru krme in surovin

1.   Za namene člena 5 Uredbe (EU) št. 1151/2012 pri proizvodih živalskega izvora, katerih ime je registrirano kot zaščitena označba porekla, krma v celoti izvira z opredeljenega geografskega območja.

Če pridelava krme izključno na opredeljenem geografskem območju ni tehnično izvedljiva, se lahko doda krma, ki izvira od drugod, če to ne vpliva na kakovost ali lastnosti proizvoda, ki so pretežno posledica geografskega okolja. Krma, ki ne izvira z opredeljenega geografskega območja, nikakor ne presega 50 % suhe snovi na letni ravni.

2.   Kakršne koli omejitve izvora surovin, določene v specifikaciji proizvoda, katerega ime je registrirano kot zaščitena geografska označba, so utemeljene glede na povezavo iz točke (f)(ii) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Člen 2

Simboli Unije

Določijo se simboli Unije iz člena 12(2) in člena 23(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, kot so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Omejitev specifikacij proizvodov za zajamčene tradicionalne posebnosti

Specifikacija proizvoda iz člena 19 Uredbe (EU) št. 1151/2012 je jedrnata in ne presega 5 000 besed, razen v ustrezno utemeljenih primerih.

Člen 4

Nacionalni postopki ugovora za skupne zahtevke

V primeru skupnih zahtevkov iz člena 49(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se s tem povezani nacionalni postopki ugovora izvedejo v vseh zadevnih državah članicah.

Člen 5

Obveznost obveščanja o dogovoru, doseženem v postopku ugovora

Kadar zainteresirane strani na podlagi posvetovanj iz člena 51(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 dosežejo dogovor, organi države članice ali tretje države, iz katere je bil zahtevek posredovan, Komisijo obvestijo o vseh dejavnikih, ki so omogočili sklenitev navedenega dogovora, vključno z mnenji vlagatelja in organov države članice ali tretje države ali drugih fizičnih in pravnih oseb, ki so vložile ugovor.

Člen 6

Spremembe specifikacije proizvoda

1.   Zahtevek za spremembo specifikacije proizvoda iz člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012, ki ni manjša, vsebuje izčrpen opis in podrobne razloge za vsako spremembo. V opisu se za vsako spremembo prvotna specifikacija proizvoda, in če je ustrezno, prvotni enotni dokument podrobno primerjata s predlagano spremenjeno različico.

Zahtevek je samozadosten. Vsebuje vse spremembe specifikacije proizvoda, in kjer je ustrezno, enotnega dokumenta, katerih odobritev se zahteva.

Zahtevek za spremembo, ki ni manjša, ki ni v skladu s prvim in drugim pododstavkom, ni dopusten. Če se zahtevek šteje za nedopusten, Komisija o tem obvesti vlagatelja.

Odobritev, ki jo Komisija da v zvezi z zahtevkom za spremembo specifikacije proizvoda, ki ni manjša, se nanaša samo na spremembe, vključene v sam zahtevek.

2.   Zahtevki za manjšo spremembo specifikacije proizvoda v zvezi z zaščitenimi označbami porekla ali zaščitenimi geografskimi označbami se predložijo organom države članice, v kateri leži geografsko območje označbe. Zahtevki za manjšo spremembo specifikacije proizvoda v zvezi z zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi se predložijo organom države članice, v kateri ima skupina sedež. Če zahtevka za manjšo spremembo specifikacije proizvoda ne vloži skupina, ki je vložila zahtevek za registracijo označbe ali označb, na katere se nanaša specifikacija proizvoda, država članica navedeni skupini, če ta še obstaja, omogoči, da poda pripombe k zahtevku. Če država članica meni, da so zahteve iz Uredbe (EU) št. 1151/2012 in določb, sprejetih v skladu z njo, izpolnjene, lahko Komisiji predloži dokumentacijo zahtevka za manjšo spremembo. Zahtevke za manjšo spremembo specifikacije proizvoda v zvezi s proizvodi s poreklom iz tretjih držav lahko skupina, ki ima pravni interes, predloži Komisiji neposredno ali prek organov navedene tretje države.

V zahtevku za manjšo spremembo se predlagajo samo manjše spremembe v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012. Navedene manjše spremembe se opišejo, navede se povzetek razloga, zakaj se sprememba zahteva, in dokaže, da se predlagane spremembe v skladu s členom 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 uvrščajo med manjše spremembe. Za vsako spremembo se izvede primerjava med prvotno specifikacijo proizvoda, in če je ustrezno, prvotnim enotnim dokumentom ter predlagano spremenjeno različico. Zahtevek je samozadosten in vsebuje vse spremembe specifikacije proizvoda, in kjer je ustrezno, enotnega dokumenta, katerih odobritev se zahteva.

Manjše spremembe iz drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se štejejo za odobrene, če Komisija vlagatelja v treh mesecih od prejema zahtevka ne obvesti o nasprotnem.

Zahtevek za manjšo spremembo, ki ni v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka, ni dopusten. Tiha odobritev iz tretjega pododstavka tega poglavja za take zahtevke ne velja. Če se zahtevek šteje za nedopusten, Komisija o tem vlagatelja obvesti v treh mesecih od prejema zahtevka.

Komisija javno objavi odobreno manjšo spremembo specifikacije proizvoda, ki ne vključuje spremembe elementov iz člena 50(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

3.   Postopek iz členov od 49 do 52 Uredbe (EU) št. 1151/2012 se ne uporablja za spremembe, ki se nanašajo na začasno spremembo specifikacije proizvoda zaradi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, ki jih naložijo javni organi, ali v povezavi z naravnimi nesrečami ali neugodnimi vremenskimi razmerami, ki jih uradno potrdijo pristojni organi.

Navedene spremembe se skupaj z razlogi zanje Komisiji sporočijo najpozneje dva tedna po odobritvi. Začasne spremembe specifikacije proizvoda v zvezi z zaščitenimi označbami porekla ali zaščitenimi geografskimi označbami Komisiji sporočijo organi države članice, v kateri leži geografsko območje označbe. Začasne spremembe specifikacije proizvoda v zvezi z zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi Komisiji sporočijo organi države članice, v kateri ima skupina sedež. Začasne spremembe v zvezi s proizvodi s poreklom iz tretjih držav Komisiji sporoči bodisi skupina, ki ima pravni interes, bodisi organ navedene tretje države. Države članice objavijo začasne spremembe specifikacije proizvoda. Države članice v sporočilih o začasni spremembi specifikacije proizvoda v zvezi z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo priložijo samo sklic na specifikacijo. V sporočilih o začasni spremembi specifikacije proizvoda v zvezi z zajamčeno tradicionalno posebnostjo priložijo začasno spremembo specifikacije proizvoda, kot je objavljena. V sporočilih o proizvodih s poreklom iz tretjih držav se Komisiji pošljejo odobrene začasne spremembe specifikacije proizvoda. Države članice in tretje države v vseh sporočilih za začasne spremembe predložijo dokazila o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih ter izvod akta, v katerem so potrjene naravne nesreče ali neugodne vremenske razmere. Komisija take spremembe javno objavi.

Člen 7

Preklic

1.   Postopek iz členov od 49 do 52 Uredbe (EU) št. 1151/2012 se smiselno uporablja za preklic registracije iz prvega in drugega pododstavka člena 54(1) navedene uredbe.

2.   Države članice lahko vložijo zahtevek za preklic na lastno pobudo v skladu s prvim pododstavkom člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

3.   Zahtevek za preklic se objavi v skladu z drugim odstavkom člena 50(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

4.   Utemeljeni ugovori v zvezi s preklicem so dopustni samo, če izkazujejo trajno trgovinsko odvisnost zainteresirane osebe v zvezi z registriranim imenom.

Člen 8

Prehodna pravila

1.   Komisija v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in zaščitenimi geografskimi označbami, registriranimi pred 31. marcem 2006, na zahtevo države članice objavi enotni dokument, ki ga je predložila navedena država članica, v Uradnem listu Evropske unije. Ob objavi se navede sklic na objavo specifikacije proizvoda.

2.   Do 3. januarja 2016 veljajo naslednja pravila:

(a)

za proizvode s poreklom iz Unije, pri katerih se na označevanju uporablja registrirana označba, se uporabi bodisi zadevni simbol Unije bodisi zadevna označba iz člena 12(3) ali člena 23(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012;

(b)

za proizvode, proizvedene zunaj Unije, je označba iz člena 23(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 na označevanju zajamčenih tradicionalnih posebnosti neobvezna.

Člen 9

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1898/2006 in Uredba (ES) št. 1216/2007 se razveljavita.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Člen 5 se uporablja samo za postopke ugovora, pri katerih se na dan začetka veljavnosti te uredbe še ni izteklo trimesečno obdobje iz prvega pododstavka člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(3)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(4)  UL L 369, 23.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 275, 19.10.2007, str. 3.


PRILOGA

Simbol Unije za „zaščiteno označbo porekla“

Image

Simbol Unije za „zaščiteno geografsko označbo“

Image

Simbol Unije za „zajamčeno tradicionalno posebnost“

Image

Na vrh