EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0611

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 611/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk

UL L 168, 7.6.2014, str. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi. Najnovejša prečiščena različica: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/55


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 611/2014

z dne 11. marca 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa pravila v zvezi z delovnimi programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk. Ta pravila je treba dopolniti, da se zagotovi uspešna in učinkovita poraba pomoči Unije. Z novimi pravili bo treba nadomestiti pravila iz Uredbe Komisije (ES) št. 867/2008 (2), ki jo je zato treba razveljaviti.

(2)

Da se omogoči učinkovito izvajanje delovnih programov, je treba določiti, da se finančna sredstva Unije dodeljujejo sorazmerno s trajanjem teh programov, in hkrati zagotoviti, da letni izdatki za izvajanje odobrenih delovnih programov ne presegajo zneska iz člena 29(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(3)

Za zagotovitev splošne doslednosti pri dejavnostih priznanih organizacij proizvajalcev, priznanih združenj organizacij proizvajalcev in priznanih medpanožnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: organizacije upravičenke) je treba določiti vrste ukrepov, ki so upravičene do finančnih sredstev Unije, in vrste dejavnosti, ki niso upravičene. Prav tako je treba določiti način predložitve delovnih programov in merila za njihov izbor. Zadevnim državam članicam je treba dovoliti, da določijo dodatne pogoje upravičenosti, da lahko ukrepe bolje prilagodijo dejanskemu stanju oljčnega sektorja v državi.

(4)

Ob upoštevanju pridobljenih izkušenj je treba določiti prage financiranja Unije vsaj za področja izboljšanja vpliva na okolje pri gojenju oljk, povečanja konkurenčnosti gojenja oljk s posodobitvijo ter sledljivosti, certificiranja in zaščite kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, predvsem z nadzorom kakovosti oljčnega olja, prodanega končnemu porabniku, da se zagotovi izvedba vsaj najnujnejših ukrepov na občutljivih in hkrati prednostnih področjih.

(5)

Za zagotovitev izvedbe delovnih programov v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter učinkovitega upravnega vodenja sistema podpore organizacij upravičenk je treba določiti podrobna pravila za vloge za odobritev, izbor in odobritev delovnih programov.

(6)

Člen 231 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se za vse večletne programe, sprejete pred 1. januarjem 2014, do izteka teh programov še naprej uporabljajo zadevne določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (3). Zato je treba določiti, da se Uredba (ES) št. 867/2008 še naprej uporablja za delovne programe, ki so se izvajali na dan začetka veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila, ki dopolnjujejo Uredbo (EU) št. 1308/2013 v zvezi z ukrepi, upravičenimi do finančnih sredstev Unije, minimalno dodelitvijo finančnih sredstev Unije za posebna področja po državah članicah ter merili in podrobnimi pravili za odobritev delovnih programov v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk.

Člen 2

Finančna sredstva Unije

Države članice zagotovijo, da se finančna sredstva Unije iz člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013 dodeljujejo sorazmerno s trajanjem delovnih programov, določenim v navedenem členu, in da hkrati letni izdatki za izvajanje odobrenih delovnih programov ne presegajo zneska iz odstavka 2 navedenega člena.

Člen 3

Ukrepi, upravičeni do finančnih sredstev Unije

1.   Ukrepi, upravičeni do finančnih sredstev Unije iz člena 29(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013, so naslednji:

(a)

na področju spremljanja in upravljanja trga v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk:

(i)

zbiranje podatkov o sektorju in trgu v skladu s podrobnostmi glede metode, geografske zastopanosti in natančnosti, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(ii)

izvedba študij o vsebinah, ki so povezane z drugimi ukrepi, predvidenimi v delovnem programu zadevnih organizacij upravičenk;

(b)

na področju izboljšanja vpliva na okolje pri gojenju oljk:

(i)

skupno izvajanje postopkov za vzdrževanje nasadov oljk z velikim pomenom za okolje, ki jim grozi opustitev, v skladu s pogoji, ki jih na podlagi objektivnih meril določi pristojni nacionalni organ, zlasti glede regionalnih območij, ki so lahko upravičena, ter površine in najmanjšega možnega števila proizvajalcev v oljčnem sektorju, ki morajo biti za učinkovito delovanje vključeni v te postopke;

(ii)

oblikovanje dobrih kmetijskih praks pri gojenju oljk v skladu z okoljskimi merili, prilagojenimi lokalnim razmeram, razširjanje teh praks med proizvajalce oljk in spremljanje njihovega izvajanja;

(iii)

praktični prikaz drugih možnosti, ki nadomestijo kemične proizvode proti oljčni muhi, in sezonsko spremljanje njenega razvoja;

(iv)

praktični prikaz tehnik gojenja oljk, namenjenih varstvu okolja in ohranjanju pokrajine, kot so ekološko kmetovanje, kmetovanje z nizko porabo sredstev, varstvo tal z zmanjšanjem erozije in integrirano kmetovanje;

(v)

varstvo odpornih in ogroženih sort;

(c)

na področju povečanja konkurenčnosti gojenja oljk s posodobitvijo:

(i)

izboljšanje namakalnih sistemov in načinov pridelave;

(ii)

nadomeščanje slabo rodovitnih oljčnih dreves z novimi;

(iii)

usposabljanje proizvajalcev glede novih načinov pridelave;

(iv)

ukrepi usposabljanja in obveščanja;

(d)

na področju izboljšanja kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk:

(i)

izboljšanje pogojev za gojenje, obiranje, dobavo in skladiščenje oljk pred predelavo v skladu s tehničnimi zahtevami, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(ii)

izboljšanje raznovrstnosti oljčnih nasadov na posameznih kmetijskih gospodarstvih, pod pogojem, da prispevajo k ciljem delovnih programov;

(iii)

izboljšanje pogojev skladiščenja oljčnega olja in namiznih oljk, uporaba ostankov pri proizvodnji oljčnega olja in namiznih oljk ter izboljšanje pogojev ustekleničevanja oljčnega olja;

(iv)

tehnična podpora proizvodnji, predelovalni industriji, podjetjem za proizvodnjo namiznih oljk, mlinom in pakirnicam glede kakovosti proizvodov;

(v)

ustanavljanje in izboljšanje laboratorijev za analizo deviških oljčnih olj;

(vi)

izobraževanje ocenjevalnih komisij pokuševalcev za organoleptične preglede deviških oljčnih olj in namiznih oljk;

(e)

na področju sledljivosti, certificiranja in zaščite kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, predvsem z nadzorom kakovosti oljčnega olja, prodanega končnemu porabniku:

(i)

vzpostavljanje in upravljanje sistemov, ki omogočajo sledljivost proizvodov od pridelovalca oljk do pakiranja in označevanja v skladu z zahtevami, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(ii)

vzpostavljanje in upravljanje sistemov za potrjevanje kakovosti na podlagi sistema analize tveganja in pregledov kritičnih točk v skladu s tehničnimi merili, ki jih je sprejel pristojni nacionalni organ;

(iii)

vzpostavljanje in upravljanje sistemov za preverjanje skladnosti z normativi za potrjevanje pristnosti, kakovosti in trženja oljčnega olja in namiznih oljk, danih na trg, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(f)

na področju širjenja informacij o ukrepih, ki jih izvajajo organizacije upravičenke, za izboljšanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk:

(i)

širjenje informacij o ukrepih, ki so jih organizacije upravičenke izvedle na področjih iz točk (a) do (e);

(ii)

izdelava in vzdrževanje internetne strani o ukrepih, ki jih organizacije upravičenke izvajajo na področjih iz točk (a) do (e).

2.   Glede ukrepov iz odstavka 1(c)(ii) in (d)(ii) države članice zagotovijo sprejetje ustreznih določb za povračilo naložbe ali ostanka vrednosti, če kmetijsko gospodarstvo prekine članstvo v organizaciji proizvajalcev.

3.   Države članice lahko sprejmejo dodatne pogoje za določitev upravičenih ukrepov, če zaradi tega njihova predložitev ali izvedba nista neuresničljivi.

4.   Zunanje izvajanje ukrepov organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev v skladu s členom 155 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se lahko dovoli za ukrepe iz odstavka 1(b), (c) in (d) pod naslednjimi pogoji:

(a)

sklenitev pisne pogodbe med organizacijo proizvajalcev ali združenjem organizacij proizvajalcev in drugim subjektom za izvedbo zadevnega ukrepa. Kljub temu je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev še vedno odgovorno za izvajanje tega ukrepa ter celoten upravljavski nadzor in splošni nadzor nad navedeno pisno pogodbo;

(b)

da se omogočita učinkovit upravljavski nadzor in spremljanje, pogodba iz točke (a):

(i)

organizaciji proizvajalcev ali združenju organizacij proizvajalcev omogoča dajanje zavezujočih navodil in vsebuje določbe, na podlagi katerih lahko organizacija ali združenje pogodbo razdre, če izvajalec storitve ne spoštuje pogojev navedene pogodbe;

(ii)

določa podrobne pogoje, vključno z obveznostmi prijave in roki, na podlagi katerih lahko organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev oceni in izvaja dejanski nadzor nad ukrepi, oddanimi v zunanje izvajanje.

Člen 4

Dejavnosti in stroški, ki niso upravičeni do finančnih sredstev Unije

1.   Naslednje dejavnosti niso upravičene do finančnih sredstev Unije na podlagi člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a)

dejavnosti, upravičene do finančnih sredstev Unije, ki niso predvidena v členu 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

dejavnosti, ki so namenjene neposrednemu povečanju proizvodnje, skladiščnih ali predelovalnih zmogljivosti;

(c)

dejavnosti, ki so povezane z odkupom ali skladiščenjem oljčnega olja ali namiznih oljk oziroma vplivajo na njihove cene;

(d)

dejavnosti, povezane s tržno promocijo oljčnega olja ali namiznih oljk;

(e)

dejavnosti, povezane z znanstvenim raziskovanjem, razen razširjanja rezultatov raziskav podjetjem v oljčnem sektorju;

(f)

dejavnosti, ki bi lahko izkrivile konkurenco v drugih gospodarskih dejavnostih organizacij upravičenk;

(g)

dejavnosti, vezane na nadzorovanje oljčne muhe, razen ukrepov iz člena 3(1)(b)(iii).

2.   Za zagotovitev upoštevanja pravila iz odstavka 1(a) se organizacije upravičenke pisno zavežejo v svojem imenu in v imenu svojih članov, da se bodo za ukrepe, ki se dejansko financirajo na podlagi člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013, odrekle vsakemu financiranju iz drugih podpornih shem Unije.

3.   Pri izvajanju ukrepov iz člena 3 do finančnih sredstev Unije niso upravičeni stroški:

(a)

vračil kreditov (predvsem v obliki letnih plačil), sklenjenih za ukrep, ki je bil v celoti ali delno izveden pred začetkom delovnega programa;

(b)

plačil organizacijam upravičenkam za nadomestilo izgube prihodka zaradi sodelovanja na srečanjih in izobraževalnih programih;

(c)

odhodka za upravne stroške in stroške osebja, ki jih plačujejo države članice in organizacije upravičenke do pomoči iz EKJS na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(d)

nakupa nezazidanega zemljišča;

(e)

nakupa rabljene opreme;

(f)

odhodka, vezanega na zakupne pogodbe, vključno z davki, obrestmi in stroški zavarovanja;

(g)

najemnine, če ima prednost pred nakupom, in vzdrževalni stroški najetega blaga.

4.   Države članice lahko sprejmejo dodatne pogoje, s katerimi podrobneje opredelijo dejavnosti in stroške iz odstavkov 1 in 3, ki niso upravičeni do financiranja.

Člen 5

Porazdelitev finančnih sredstev Unije

1.   V vsaki državi članici se najmanj 20 % zneska finančnih sredstev Unije, na voljo v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013, nameni področju iz člena 3(1)(b), najmanj 15 % navedenega zneska finančnih sredstev Unije področju iz člena 3(1)(c) in najmanj 10 % navedenega zneska finančnih sredstev Unije področju iz člena 3(1)(e).

2.   Če najmanjši odstotek iz odstavka 1 ni v celoti porabljen na področjih iz odstavka 1, neporabljeni zneski ne smejo biti dodeljeni drugim področjem ukrepov, ampak se vrnejo v proračun Unije.

Člen 6

Merila za izbor in upravičenost delovnih programov

1.   Država članica izbere delovne programe iz člena 29(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 na podlagi naslednjih meril:

(a)

splošna kakovost programa in njegova usklajenost s cilji in prednostnimi nalogami oljčnega sektorja na zadevnem regionalnem območju, ki jih je določila država članica;

(b)

finančna kredibilnost in zadostna finančna sredstva organizacij upravičenk za izvajanje predlaganih ukrepov;

(c)

velikost regionalnega območja, vključenega v delovni program;

(d)

raznolikost gospodarskih razmer na zadevnem regionalnem območju, ki se upoštevajo v delovnem programu;

(e)

obstoj različnih področij in obseg finančnega prispevka organizacij upravičenk;

(f)

kvantitativni in kvalitativni kazalniki učinkovitosti, ki omogočijo sprotno in naknadno vrednotenje programa in ki jih določi država članica;

(g)

ocena delovnega programa, ki so ga predhodno izvajale organizacije upravičenke v okviru Uredbe Komisije (ES) št. 1334/2002 (5), Uredbe Komisije (ES) št. 2080/2005 (6) ali Uredbe (ES) št. 867/2008.

Država članica upošteva porazdelitev vlog med različne vrste organizacij upravičenk na posameznem regionalnem območju.

2.   Država članica zavrne vse delovne programe, ki so nepopolni oziroma vsebujejo netočne podatke ali eno od neupravičenih dejavnosti iz člena 4.

Člen 7

Začetek in odobritev delovnih programov

1.   Prvo triletno obdobje delovnih programov iz člena 29(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se začne 1. aprila 2015. Ostala obdobja se začnejo 1. aprila na vsaka tri leta.

2.   Vsaka organizacija upravičenka, odobrena v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013, lahko pred datumom, ki ga določi država članica, in najpozneje 15. februarja vsako leto vloži vlogo za odobritev za en sam delovni program.

3.   Vloga za odobritev vsebuje naslednje podatke:

(a)

podatke o zadevni organizaciji upravičenki;

(b)

podatke o merilih za izbor iz člena 6(1);

(c)

opis, obrazložitev in časovni razpored izvajanja vsakega predlaganega ukrepa;

(d)

predvidene izdatke, razdeljene po posameznem ukrepu in področju iz člena 3(1) s podrobnostmi za 12-mesečno obdobje, z začetkom na datum odobritve delovnega programa, pri čemer se ločeno navedejo režijski stroški, ki ne smejo presegati 5 % skupnega zneska, in druge glavne vrste stroškov;

(e)

načrt financiranja po področjih iz člena 3(1) s podrobnostmi za vsako največ 12-mesečno obdobje, z začetkom na datum odobritve delovnega programa, pri čemer se navedejo predvsem finančna sredstva Unije, za katera se vlaga vloga, kadar je primerno pa tudi finančni prispevki organizacij upravičenk in države članice;

(f)

opis kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov učinkovitosti, ki omogočajo sprotno in naknadno vrednotenje programa na podlagi splošnih načel, ki jih določi država članica;

(g)

dokazilo, da je bila v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 282/2012 (7) položena bančna varščina;

(h)

zahtevek za predplačilo;

(i)

izjavo iz člena 4(2);

(j)

za organizacije upravičenke podatke o organizacijah upravičenkah, odgovornih za učinkovito izvajanje dejavnosti njihovih programov, ki so oddane v podizvajanje;

(k)

potrdilo, da ukrepi, predvideni v programih organizacij upravičenk, niso zajeti v nobeni drugi vlogi za finančna sredstva Unije v skladu s to uredbo.

4.   Dokončna odobritev delovnega programa je lahko pogojena z vključitvijo sprememb, za katere država članica meni, da so potrebne. V tem primeru zadevna organizacija upravičenka sporoči svoje strinjanje v roku 15 dni od prejema sporočila o spremembah.

Države članice zagotovijo, da se znesek finančnih sredstev Unije dodeli znotraj vsake kategorije upravičencev ob upoštevanju vrednosti oljčnega olja, ki ga proizvedejo ali tržijo člani organizacij upravičenk.

Država članica najpozneje 15. marca vsako leto organizacije upravičenke obvesti o odobrenih delovnih programih in, kadar je to primerno, o delovnih programih, za katere odobri ustrezna nacionalna sredstva.

Če predlagani delovni program ni izbran, država članica takoj sprosti varščino iz odstavka 3(g).

Člen 8

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 867/2008 se razveljavi. Še naprej pa se uporablja za delovne programe, ki so se izvajali na dan začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 867/2008 z dne 3. septembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede organizacij izvajalcev v oljčnem sektorju, njihovih delovnih programov in financiranja (UL L 237, 4.9.2008, str. 5).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1334/2002 z dne 23. julija 2002 glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1638/98, glede programa dejavnosti za pridelovalce olja, za tržna leta 2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005 (UL L 195, 24.7.2002, str. 16).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 2080/2005 z dne 19. decembra 2005 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 glede organizacij izvajalcev v oljčnem sektorju, njihovih delovnih programov in financiranja (UL L 333, 20.12.2005, str. 8).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 282/2012 z dne 28. marca 2012 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL L 92, 30.3.2012, str. 4).


Na vrh