EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0574

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 21. februarja 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov

UL L 159, 28.5.2014, str. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/41


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 574/2014

z dne 21. februarja 2014

o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 60(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe (EU) št. 305/2011 obvezuje proizvajalce gradbenih proizvodov, da pripravijo izjavo o lastnostih, ko je gradbeni proizvod, ki je zajet v harmoniziranem standardu ali ki ustreza evropski tehnični oceni, ki je bila zanj izdana, dan na trg. V skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 305/2011 bi to izjavo bilo treba pripraviti na podlagi vzorca iz Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

V skladu s členom 60(e) Uredbe (EU) št. 305/2011 se na Komisijo prenese naloga prilagoditi Prilogo III k Uredbi (EU) št. 305/2011 tehničnemu napredku.

(3)

Vzorec iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 bi bilo treba prilagoditi tehničnemu napredku, da se zagotovi prilagodljivost, potrebna zaradi različnih vrst gradbenih proizvodov in proizvajalcev, ter da se poenostavi izjava o lastnostih.

(4)

Poleg tega praktične izkušnje z izvajanjem Priloge III kažejo, da bi proizvajalci potrebovali dodatna navodila za pripravo izjav o lastnostih gradbenih proizvodov v skladu z veljavno zakonodajo. S takšnimi navodili bi se zagotovila tudi usklajena in pravilna uporaba Priloge III.

(5)

Proizvajalcem bi morala biti pri pripravi izjav o lastnostih dovoljena določena prilagodljivost, dokler so bistvene informacije, zahtevane v členu 6 Uredbe (EU) št. 305/2011, navedene na jasen in medsebojno povezan način.

(6)

Proizvajalci bi morali vsak posamezen proizvod povezati z ustreznim tipom proizvoda in danim sklopom ravni ali razredov lastnosti z enotno identifikacijsko oznako iz člena 6(2)(a) Uredbe (EU) št. 305/2011, da se zagotovi nedvoumno prepoznavanje proizvoda, zajetega v izjavi o lastnostih, v zvezi z ravnmi ali razredi lastnosti.

(7)

Namen člena 11(4) Uredbe (EU) št. 305/2011 je omogočiti prepoznavanje in sledljivost katerega koli posameznega gradbenega proizvoda s proizvajalčevo navedbo tipa, serije ali zaporedne številke. Ta namen se ne izpolnjuje z izjavo o lastnostih, ki bi se morala pozneje uporabiti za vse proizvode, ki ustrezajo opredelitvi tipa proizvoda v izjavi. Informacije, zahtevane v členu 11(4), zato ne bi smele biti obvezne v izjavi o lastnostih.

(8)

Kadar so priglašeni organi ustrezno identificirani, lahko navedba vseh certifikatov, preskusa, izračuna ali izdanih ocenjevalnih poročil postane obsežna in obremenjujoča, a ne prinese dodane vrednosti za uporabnike proizvodov, zajetih v izjavi o lastnostih. Proizvajalci zato ne bi smeli biti dolžni vključiti teh informacij v svoje izjave o lastnostih.

(9)

Proizvajalci, ki pripravljajo izjave o lastnostih in ki želijo izkoristiti poenostavitev ter navodila zaradi lažjega zagotavljanja takšnih izjav, bi morali imeti možnost to narediti čim prej, da se povečata učinkovitost in konkurenčnost evropskega gradbenega sektorja kot celote –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EU) št. 305/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Za izjave o lastnostih, izdane pred začetkom veljave te uredbe, ki so skladne s členom 6 Uredbe (EU) št. 305/2011 in prvotno Prilogo III k Uredbi, se šteje, da so skladne s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.


PRILOGA

„PRILOGA III

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.

1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

2.

Predvidena uporaba:

3.

Proizvajalec:

4.

Pooblaščeni zastopnik:

5.

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

6a.

Harmonizirani standard:

Priglašeni organi:

6b.

Evropski ocenjevalni dokument:

Evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje:

Priglašeni organi:

7.

Navedene lastnosti:

8.

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

 

[ime]

 

V [kraj] dne [datum izdaje]

 

[podpis]

Navodila za pripravo izjave o lastnostih

1.   SPLOŠNO

Namen teh navodil je usmerjati proizvajalce pri pripravi izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na podlagi vzorca iz te priloge (v nadaljnjem besedilu: vzorec).

Ta navodila niso del izjav o lastnostih, ki jih izdajajo proizvajalci, in ne smejo biti priložena tem izjavam o lastnostih.

Proizvajalec mora pri pripravi izjave o lastnostih:

1.

v izjavo vključiti besedilo in naslove iz vzorca, ki niso navedeni v oglatih oklepajih;

2.

prazna mesta in oglate oklepaje nadomestiti s potrebnimi informacijami.

Proizvajalci lahko v izjavo o lastnostih vključijo tudi sklic na spletno stran, na kateri je na voljo kopija izjave o lastnostih v skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) št. 305/2011. To je lahko vključeno za točko 8 ali na drugem mestu, na katerem ne vpliva na berljivost in jasnost obveznih informacij.

2.   PRILAGODLJIVOST

Pod pogojem, da so informacije, zahtevane v členu 6 Uredbe (EU) št. 305/2011, navedene jasno, celovito in medsebojno povezano, je mogoče pri pripravi izjave o lastnostih:

1.

uporabiti drugačno razporeditev kot v vzorcu;

2.

združiti nekatere točke iz vzorca;

3.

predstaviti točke iz vzorca v drugačnem vrstnem redu ali z eno ali več tabelami;

4.

izpustiti nekatere točke iz vzorca, ki niso pomembne za proizvod, za katerega se pripravlja izjava o lastnostih. To je na primer potrebno zato, ker lahko izjava o lastnostih temelji na harmoniziranem standardu ali pa na evropski tehnični oceni, ki je bila izdana za proizvod, zaradi česar se druga možnost ne uporablja. Te izpustitve lahko zadevajo tudi točke o pooblaščenih zastopnikih ali o uporabi ustrezne tehnične dokumentacije in specifične tehnične dokumentacije;

5.

točke predstaviti brez oštevilčenja.

Če proizvajalec želi izdati enotno izjavo o lastnostih za različne različice tipa proizvoda, je treba za vsako različico proizvoda ločeno in jasno navesti vsaj naslednje elemente: številko izjave o lastnostih, identifikacijsko oznako iz točke 1 in navedene lastnosti iz točke 7.

3.   NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Točka vzorca

Navodila

Številka izjave o lastnostih

To je referenčna številka izjave o lastnostih, predvidena v členu 9(2) Uredbe (EU) št. 305/2011.

Izbira številke je prepuščena proizvajalcu.

Ta številka je lahko enaka kot enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda, navedena v točki 1 vzorca.

Točka 1

Navedite enotno identifikacijsko oznako tipa proizvoda iz člena 6(2)(a) Uredbe (EU) št. 305/2011.

V členu 9(2) Uredbe (EU) št. 305/2011 je enotna identifikacijska oznaka, ki jo je določil proizvajalec in mora slediti oznaki CE, povezana s tipom proizvoda in tako tudi s sklopom ravni ali razredov lastnosti gradbenega proizvoda, kot je navedeno v izjavi o lastnostih, pripravljeni za proizvod. Poleg tega mora biti prejemnikom gradbenih proizvodov, zlasti njihovim končnim uporabnikom, omogočeno, da nedvoumno prepoznajo ta sklop ravni ali razredov lastnosti za kateri koli dani proizvod. Vsak gradbeni proizvod, za katerega je pripravljena izjava o lastnostih, bi zato moral njegov proizvajalec povezati z ustreznim tipom proizvoda in danim sklopom ravni ali razredov lastnosti z enotno identifikacijsko oznako, ki deluje tudi kot referenca iz člena 6(2)(a) Uredbe (EU) št. 305/2011.

Točka 2

Navedite predvideno uporabo ali seznam predvidenih vrst uporabe gradbenega proizvoda, kot jih predvideva proizvajalec, v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo.

Točka 3

Navedite ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) št. 305/2011.

Točka 4

Ta točka se vključi in izpolni samo, če je določen pooblaščeni zastopnik. V tem primeru navedite ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2) Uredbe (EU) št. 305/2011.

Točka 5

Navedite število veljavnih sistemov ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V Uredbe (EU) št. 305/2011. Če obstaja več sistemov, se navedejo vsi.

Točki 6a in 6b

Ker lahko proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih na podlagi harmoniziranega standarda ali evropske tehnične ocene, ki je bila izdana za proizvod, se ti dve različni situaciji, predstavljeni v točkah 6a in 6b, obravnavata kot dve možnosti, od katerih se v izjavi o lastnostih uporabi in izpolni samo ena.

V primeru točke 6a, tj. če izjava o lastnostih temelji na harmoniziranem standardu, navedite vse naslednje podatke:

(a)

referenčno številko harmoniziranega standarda in datum njegove izdaje (datirani sklic) in

(b)

identifikacijsko številko priglašenih organov.

Pri navajanju imena priglašenih organov je bistvenega pomena, da je ime navedeno v izvirnem jeziku, brez prevoda v druge jezike.

V primeru točke 6b, tj. če izjava o lastnostih temelji na evropski tehnični oceni, ki je bila izdana za proizvod, navedite vse naslednje podatke:

(a)

številko evropskega ocenjevalnega dokumenta in datum njegove izdaje;

(b)

številko evropske tehnične ocene in datum njene izdaje;

(c)

ime organa za tehnično ocenjevanje in

(d)

identifikacijsko številko priglašenih organov.

Točka 7

V tej točki izjave o lastnostih navedite:

(a)

seznam bistvenih značilnosti, kot so določene v harmoniziranih tehničnih specifikacijah za predvideno uporabo ali predvidene vrste uporabe iz točke 2, in

(b)

za vsako bistveno značilnost: navedeno lastnost, izraženo z ravnijo, razredom ali opisom v povezavi s to značilnostjo, če lastnost za značilnost ni navedena, pa črke NPD (‚No Performance Determined‘ – lastnost ni določena).

To točko lahko izpolnite s tabelo, v kateri so navedene povezave med harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami in sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, uporabljenimi za posamezno bistveno značilnost proizvoda, in lastnosti v zvezi s posamezno bistveno značilnostjo.

Lastnosti morajo biti navedene jasno in nedvoumno. Zato jih v izjavi o lastnostih ni mogoče opisati samo z vstavitvijo formule za izračun, ki naj jo uporabijo prejemniki. Poleg tega morajo biti ravni ali razredi lastnosti, ki so predstavljeni v referenčnih dokumentih, ponovljeni v sami izjavi o lastnostih in jih zato ni mogoče izraziti zgolj z vstavitvijo sklicev na te dokumente v izjavo o lastnostih.

Vendar pa se lahko lastnosti, ki so zlasti povezane s strukturnim odzivom gradbenega proizvoda, izrazijo s sklicem na ustrezno proizvodno dokumentacijo ali dokumente z izračuni strukturne zasnove. V tem primeru se ustrezni dokumenti priložijo izjavi o lastnostih.

Točka 8

Ta točka se vključi v izjavo o lastnostih in izpolni samo, če je uporabljena ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija, v skladu s členi 36 do 38 Uredbe (EU) št. 305/2011, da se navedejo zahteve, ki jih izpolnjuje proizvod.

V tem primeru v tej točki izjave o lastnostih navedite:

(a)

referenčno številko uporabljene specifične in/ali ustrezne tehnične dokumentacije in

(b)

zahteve, ki jih izpolnjuje proizvod.

Podpis

Mesta med oglatimi oklepaji nadomestite s potrebnimi informacijami in podpisom.“


Na vrh