EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0568

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 568/2014 z dne 18. februarja 2014 o spremembi Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov

UL L 157, 27.5.2014, str. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj

27.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/76


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 568/2014

z dne 18. februarja 2014

o spremembi Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije;

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 60(e) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 28 Uredbe (EU) št. 305/2011 se mora ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov v zvezi z njihovimi bistvenimi značilnostmi izvajati v skladu s sistemi iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011.

(2)

Prilogo V bi bilo treba prilagoditi zaradi tehnološkega napredka in pripraviti določbo za poseben primer proizvodov, za katere so bile izdane evropske tehnične ocene, prav tako pa bi bilo treba povečati jasnost, natančnost in doslednost opisov ter izrazov, uporabljenih v navedeni prilogi, v skladu s praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi med uporabo Priloge V.

(3)

Ta prilagoditev bi olajšala delo proizvajalcev in priglašenih organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje osebe v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, zmanjšala upravno breme in povečala jasnost pri razlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 ter tako pozitivno vplivala na konkurenčnost gradbene panoge v celoti.

(4)

Uredba (EU) št. 305/2011 določa, da je proizvajalec za vsak proizvod, ki ga želi dati v promet, odgovoren za določitev vrste proizvoda. V istem okviru temeljna logika Uredbe (EU) št. 305/2011 ne predvideva certificiranja izdelkov, ampak so priglašeni organi odgovorni le za ocenjevanje lastnosti gradbenih proizvodov, katerih nespremenljivost se nato certificira. Ta razdelitev pristojnosti med proizvajalca in priglašene organe bi se morala bolje odražati v Prilogi V, ne da bi se pri tem spremenile odgovornosti teh udeležencev.

(5)

Ker stalen nadzor kontrole tovarniške proizvodnje s strani priglašenih organov dejansko ni mogoč in se v praksi ne izvaja, bi se bilo treba sklicevati na stalno naravo nadzora.

(6)

Za gradbene proizvode, ki niso zajeti ali niso v celoti zajeti v harmoniziranih standardih, lahko evropsko tehnično oceno izda organ za tehnično ocenjevanje. V skladu s členom 2(13) Uredbe (EU) št. 305/2011 takšna evropska tehnična ocena že vsebuje oceno lastnosti zadevnega proizvoda v zvezi z njegovimi bistvenimi značilnostmi. Dodatne naknadne kontrole pravilnosti tega postopka ocenjevanja ne bi prinesle nobene dodane vrednosti, temveč bi proizvajalcem povzročale samo nepotrebne stroške. Podjetja so že zahtevala evropske tehnične ocene in potrebujejo pravno varnost glede nalog tretjih oseb, ki se izvajajo v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti teh gradbenih proizvodov.

(7)

Treba bi bilo prilagoditi nazive vrst priglašenih organov in opise njihovih nalog, da bi bolje odražali trenutno prakso.

(8)

Potrebna je tehnična prilagoditev izraza „absorpcija hrupa“ iz oddelka 3 Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011, da bi dosegli natančnejši opis bistvenih značilnosti, ki jih je treba oceniti, in večjo skladnost s terminologijo, uporabljeno v ustreznih harmoniziranih tehničnih specifikacijah.

(9)

Za zagotovitev nemotenega prehoda bi proizvajalci morali imeti pravico, da še naprej uporabljajo potrdila in druge dokumente, ki so jih izdali priglašeni organi v skladu s Prilogo V k Uredbi (EU) št. 305/2011 pred začetkom veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 305/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Za potrdila in druge dokumente, ki jih izdajo priglašeni organi v skladu s Prilogo V k Uredbi (EU) št. 305/2011 pred začetkom veljavnosti te uredbe, se šteje, da so v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.


PRILOGA

„PRILOGA V

OCENJEVANJE IN PREVERJANJE NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI

1.   SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI

Proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih in določi tip proizvoda na podlagi ocen in preverjanj nespremenljivosti lastnosti, ki so bili izvedeni v okviru naslednjih sistemov:

1.1   Sistem 1+

(a)

Proizvajalec izvede:

(i)

tovarniško kontrolo proizvodnje;

(ii)

nadaljnje preskušanje vzorcev, ki jih proizvajalec odvzame v proizvodnem obratu v skladu s predpisanim programom preskušanja.

(b)

Priglašeni organ za certificiranje proizvodov odloči o izdaji, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku potrdila o nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda na podlagi izida naslednjih ocenjevanj in preverjanj, ki jih izvede ta organ:

(i)

ocene lastnosti gradbenega proizvoda, ki se izvede na podlagi preskušanja (vključno z vzorčenjem), izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije proizvoda;

(ii)

začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje;

(iii)

stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje;

(iv)

presoje – preskušanja vzorcev, ki jih odvzame priglašeni organ za certificiranje proizvodov v proizvodnem obratu ali v proizvajalčevih skladiščnih prostorih.

1.2   Sistem 1

(a)

Proizvajalec izvede:

(i)

tovarniško kontrolo proizvodnje;

(ii)

nadaljnje preskušanje vzorcev, ki jih proizvajalec odvzame v proizvodnem obratu v skladu s predpisanim programom preskušanja;

(b)

Priglašeni organ za certificiranje proizvodov odloči o izdaji, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku potrdila o nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda na podlagi izida naslednjih ocenjevanj in preverjanj, ki jih izvede ta organ:

(i)

ocene lastnosti gradbenega proizvoda, ki se izvede na podlagi preskušanja (vključno z vzorčenjem), izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije proizvoda;

(ii)

začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje;

(iii)

stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje.

1.3   Sistem 2+

(a)

Proizvajalec izvede:

(i)

oceno lastnosti gradbenega proizvoda na podlagi preskušanja (vključno z vzorčenjem), izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije tega proizvoda;

(ii)

tovarniško kontrolo proizvodnje;

(iii)

preskušanje vzorcev, ki jih proizvajalec odvzame v proizvodnem obratu v skladu s predpisanim programom preskušanja.

(b)

Priglašeni organ za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje odloči o izdaji, omejitvi, začasnemu preklicu ali umiku potrdila o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje na podlagi izida naslednjih ocenjevanj in preverjanj, ki jih izvede ta organ:

(i)

začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje;

(ii)

stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje.

1.4   Sistem 3

(a)

Proizvajalec izvede tovarniško kontrolo proizvodnje;

(b)

priglašeni laboratorij oceni lastnosti na podlagi preskušanja (vključno z vzorčenjem, ki ga izvaja proizvajalec), izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije proizvoda.

1.5   Sistem 4

(a)

Proizvajalec izvede:

(i)

oceno lastnosti gradbenega proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije tega proizvoda;

(ii)

tovarniško kontrolo proizvodnje.

(b)

Nobena naloga ne zahteva posega priglašenih organov.

1.6   Gradbeni proizvodi, za katere je bila izdana evropska tehnična ocena

Priglašeni organi, ki izvajajo naloge po sistemih 1+, 1 in 3, ter proizvajalci, ki izvajajo naloge po sistemih 2+ in 4, upoštevajo kot oceno lastnosti proizvoda evropsko tehnično oceno, ki je bila izdana za zadevni gradbeni proizvod. Priglašeni organi in proizvajalci zato ne izvajajo nalog iz točk 1.1(b)(i), 1.2(b)(i), 1.3(a)(i), 1.4(b) in 1.5(a)(i).

2.   ORGANI, VKLJUČENI V OCENJEVANJE IN PREVERJANJE NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI

Kar zadeva delovanje priglašenih organov, vključenih v ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, je treba razlikovati med naslednjimi organi:

1.

organ za certificiranje proizvodov: organ, ki je v skladu s poglavjem VII priglašen za izvedbo certificiranja nespremenljivosti lastnosti;

2.

organ za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje: organ, ki je v skladu s poglavjem VII priglašen za izvedbo certificiranja tovarniške kontrole proizvodnje;

3.

laboratorij: organ, ki je v skladu s poglavjem VII priglašen za merjenje, preiskovanje, preskušanje, izračun ali drugačno ocenjevanje lastnosti gradbenih proizvodov.

3.   HORIZONTALNE PRIGLASITVE: PRI NASLEDNJIH BISTVENIH ZNAČILNOSTIH SKLICEVANJE NA USTREZNO HARMONIZIRANO TEHNIČNO SPECIFIKACIJO NI POTREBNO

1.

Požarne lastnosti

2.

Požarna odpornost

3.

Obnašanje pri požarih z zunanje strani

4.

Akustične lastnosti

5.

Emisije nevarnih snovi.“


Na vrh