EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014R0527

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 527/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot to instrumentu kategorijas, kas adekvāti atspoguļo iestādes kredītkvalitāti parastās situācijās un kas ir piemēroti izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 148, 20.5.2014., 21./28. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/527/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/21


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 527/2014

(2014. gada 12. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot to instrumentu kategorijas, kas adekvāti atspoguļo iestādes kredītkvalitāti parastās situācijās un kas ir piemēroti izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši tās 94. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Instrumentos piešķirtam mainīgajam atalgojumam būtu jāveicina pareiza un efektīva riska pārvaldība, un tam nevajadzētu mudināt riskēt, pārsniedzot iestādes pieļaujamā riska robežu. Tāpēc to finanšu instrumentu kategoriju noteikšanā, kurus var izmantot mainīgā atalgojuma vajadzībām, vajadzētu ņemt vērā gan darbinieku, gan akcionāru, gan kreditoru un citu ieinteresēto personu intereses, radot darbiniekiem stimulu rīkoties ilgtermiņa interesēs un neuzņemties pārmērīgus riskus.

(2)

Lai nodrošinātu, ka pastāv cieša saistība ar iestādes kredītkvalitāti parastās situācijās, mainīgā atalgojuma vajadzībām izmantotajiem instrumentiem vajadzētu būt noteiktam atbilstīgam izraisītājnotikumam samazināšanas vai konvertēšanas veikšanai, kas samazina instrumentu vērtību situācijās, kad iestādes kredītkvalitāte parastas situācijas apstākļos ir pasliktinājusies. Izraisītājnotikumiem, ko piemēro saistībā ar mainīgo atalgojumu, nevajadzētu mainīt instrumentu pakārtotības līmeni, un tādējādi to rezultātam nevajadzētu būt pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu vai otrā līmeņa kapitāla instrumentu diskvalificēšanai par pašu kapitāla instrumentiem.

(3)

Nosacījumi, kas attiecas uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem un otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, ir norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 52. un 63. pantā, savukārt citiem instrumentiem, kas minēti Direktīvas 2013/36/ES 94. panta 1. punkta l) apakšpunkta ii) punktā un kurus var pilnībā konvertēt par pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem vai samazināt, minētajā regulā nav paredzēti īpaši nosacījumi, jo tos uzraudzības vajadzībām neklasificē kā pašu kapitāla instrumentus. Tāpēc būtu jānosaka īpašas prasības attiecībā uz dažādām instrumentu kategorijām, lai nodrošinātu, ka tie ir piemēroti izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām, ņemot vērā dažādos instrumentu veidus. Instrumentu izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām pašai par sevi nevajadzētu kavēt instrumentu kvalificēšanu kā iestādes pašu kapitālu, ja vien ir izpildīti Regulā (ES) Nr. 575/2013 paredzētie nosacījumi. Šādu izmantošanu pašu par sevi nevajadzētu arī saprast kā stimula radīšanu instrumenta dzēšanai, jo pēc atlikšanas un saglabāšanas periodiem darbiniekiem parasti ir iespēja saņemt likvīdus līdzekļus, izmantojot citus līdzekļus, nevis dzēšanu.

(4)

Citi instrumenti ir bezskaidras naudas parāda instrumenti vai ar parādu saistīti instrumenti, kas nav kvalificējami kā pašu kapitāls. Citi instrumenti nav tikai finanšu instrumenti, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 50. apakšpunktā, bet var būt arī citi bezskaidras naudas instrumenti, kas var tikt iekļauti nolīgumos starp iestādi un darbiniekiem. Lai nodrošinātu, ka šie instrumenti atspoguļo iestādes kredītkvalitāti parastās situācijās, ar atbilstīgām prasībām būtu jānodrošina, ka apstākļi, kādos šādus instrumentus samazina vai konvertē, neaprobežojas tikai ar sanācijas vai noregulēšanas situācijām.

(5)

Ja instrumenti, ko izmanto mainīgā atalgojuma vajadzībām, tiek atsaukti, dzēsti, atpirkti vai konvertēti, šādiem darījumiem nevajadzētu pārsniegt tā atalgojuma vērtību, kurš piešķirts, izmaksājot summas, kas ir augstākas nekā instrumenta vērtība, vai konvertējot instrumentos, kam ir lielāka vērtība, nekā sākotnēji piešķirtajam instrumentam. Tādējādi tiek nodrošināts, ka atalgojumu neizmaksā, izmantojot līdzekļus vai metodes, kas atvieglo Direktīvas 2013/36/ES 94. panta 1. punkta pārkāpšanu.

(6)

Ja tiek piešķirts mainīgais atalgojums un instrumenti, ko izmanto mainīgā atalgojuma vajadzībām, tiek atsaukti, dzēsti, atpirkti vai konvertēti, šiem darījumiem būtu jāpamatojas uz vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu. Tāpēc uz visām minētajām situācijām būtu jāattiecina prasība veikt instrumentu novērtējumu, lai nodrošinātu to, ka netiek apietas Direktīvas 2013/36/ES prasības attiecībā uz atalgojumu, jo īpaši par attiecību starp atalgojuma nemainīgo un mainīgo daļu un pielāgojumiem saistībā ar riska uzņemšanos.

(7)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 54. pantā izklāstīti samazināšanas un konvertēšanas mehānismi attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem. Turklāt Direktīvas 2013/36/ES 94. panta 1. punkta l) apakšpunkta ii) punktā noteikta prasība, ka citus instrumentus var pilnībā konvertēt pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos vai samazināt. Tā kā citu instrumentu konvertēšanas vai samazināšanas ekonomiskais rezultāts ir tāds pats kā attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, citu instrumentu samazināšanas vai konvertēšanas mehānismos būtu jāņem vērā mehānismi, kas attiecas uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, ar pielāgojumiem, kuros ņemts vērā tas, ka no uzraudzības viedokļa citi instrumenti nav kvalificējami kā pašu kapitāla instrumenti. Uz otrā līmeņa kapitāla instrumentiem neattiecas Regula (ES) Nr. 575/2013 reglamentējošās prasības attiecībā uz samazināšanu un konvertēšanu. Lai nodrošinātu, ka visu šo instrumentu vērtība, ja tos izmanto mainīgā atalgojuma vajadzībām, samazinās līdz ar iestādes kredītkvalitātes pasliktināšanos, būtu jāprecizē situācijas, kurās veic instrumenta samazināšanu vai konvertēšanu. Būtu jāprecizē otrā līmeņa kapitāla instrumentu un citu instrumentu samazināšanas, palielināšanas un konvertēšanas mehānismi, lai nodrošinātu saskaņotu piemērošanu.

(8)

Ar instrumentiem saistītās peļņas sadalei var būt dažādi veidi. Peļņas sadales maksājumi var būt mainīgi vai fiksēti un var tikt veikti periodiski vai instrumenta galīgā termiņa beigās. Saskaņā ar pamatnostādnēm par atalgojuma politiku un praksi, ko izdevusi Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja (3), peļņas sadale nebūtu jāveic maksājumu atlikšanas periodos, lai veicinātu pareizu un efektīvu riska pārvaldību. Darbiniekiem būtu jāsaņem peļņas sadales maksājumi tikai attiecībā uz laika posmiem, kas seko pēc tam, kad attiecībā uz instrumentu ir iegūtas neatsaucamas tiesības. Tāpēc tikai instrumenti, ar kuriem saistītās peļņas sadales maksājumi tiek periodiski izmaksāti instrumenta īpašniekam, ir piemēroti izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām; bezkupona obligācijas vai instrumentus, ar kuriem saistītā peļņa netiek sadalīta, nevajadzētu pieskaitīt mainīgā atalgojuma būtiskai daļai, kurai līdzsvaroti jāsastāv no Direktīvas 2013/36/ES 94. panta 1. punkta l) apakšpunktā minētajiem instrumentiem. Tā pamatojums ir tāds, ka darbinieki atlikšanas perioda laikā gūtu labumu no pieaugošām vērtībām, ko varētu uzskatīt par ekvivalentu peļņas daļu saņemšanai.

(9)

Ļoti lielas peļņas daļas var samazināt ilgtermiņa stimulu pārdomāti uzņemties risku, jo tās būtiski palielina atalgojuma mainīgo daļu. Jo īpaši peļņas sadales izmaksu nevajadzētu veikt intervālos, kas pārsniedz vienu gadu, jo tā rezultātā peļņas maksājumi atlikšanas periodos uzkrātos un tiktu izmaksāti tad, kad attiecībā uz mainīgo atalgojumu ir iegūtas neatsaucamas tiesības. Līdz ar peļņas maksājumu uzkrāšanos tiktu apiets Direktīva 2013/36/ES 94. panta 1. punkta g) apakšpunkts saistībā ar attiecību starp atalgojuma nemainīgo un mainīgo daļu un minētā punkta m) apakšpunktā noteiktais princips, ka attiecībā uz atalgojumu, kas jāizmaksā saskaņā ar atlikta maksājuma noteikumiem, neatsaucamas tiesības tiek iegūtas vienīgi proporcionāli pa daļām. Tādēļ peļņas sadales maksājumiem pēc tam, kad attiecībā uz instrumentu ir iegūtas neatsaucamas tiesības, nevajadzētu pārsniegt tirgus likmes. Tas būtu jānodrošina, nosakot prasību, ka mainīgā atalgojuma vajadzībām izmantotos instrumentus vai instrumentus, ar kuriem tie ir saistīti, emitē galvenokārt citiem ieguldītājiem, vai nosakot prasību, ka uz šādiem instrumentiem attiecina peļņas sadales maksājumu maksimālo ierobežojumu.

(10)

Maksājumu atlikšanas un saglabāšanas prasībām, kas attiecas uz mainīgā atalgojuma piešķiršanu saskaņā ar Direktīva 2013/36/ES 94. panta 1. punktu, ir jābūt izpildītām jebkurā attiecīgajā brīdī, tostarp, kad mainīgā atalgojuma vajadzībām izmantotie instrumenti tiek atsaukti, dzēsti, atpirkti vai konvertēti. Tāpēc šādās situācijās instrumentus vajadzētu aizstāt ar pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, otrā līmeņa kapitāla instrumentiem un citiem instrumentiem, kas atspoguļo kredītiestādes kredītkvalitāti parastās situācijās, kuru ir īpašības ir līdzvērtīgas sākotnēji piešķirtā instrumenta īpašībām un kuriem ir tāda pati vērtība, ņemot vērā visas samazinātās summas. Ja instrumentiem, kas nav pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, ir fiksēts termiņš, būtu jānosaka minimālās prasības attiecībā uz šādu instrumentu atlikušo termiņu, kad tie tiek piešķirti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst prasībām attiecībā uz atlikšanas un saglabāšanas termiņiem mainīgajam atalgojumam.

(11)

Ar Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz citu instrumentu kategorijām, ko var izmantot mainīgā atalgojuma vajadzībām, nav paredzēts ierobežojums, nosakot konkrētu finanšu instrumentu kategoriju. Vajadzētu būt iespējai izmantot sintētiskos instrumentus vai līgumus starp darbiniekiem un iestādēm, kas saistīti ar pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem un otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, kurus var pilnībā konvertēt vai samazināt. Tas ļauj ieviest īpašus nosacījumus ar šādiem instrumentiem saistītajos noteikumos, kas attiektos tikai uz darbiniekiem piešķirtajiem instrumentiem, un nav vajadzības paredzēt šādus nosacījumus attiecībā uz citiem ieguldītājiem.

(12)

Uzņēmumu grupā emisijas var pārvaldīt centralizēti mātesuzņēmumā. Tāpēc iestādes šādas grupas ietvaros nevar vienmēr emitēt instrumentus, kas ir piemēroti izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām. Ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 ir paredzēta iespēja, ka pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti un otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kas emitēti, izmantojot konsolidācijā ietvertu iestādi, ar noteiktiem nosacījumiem var būt daļa no iestādes pašu kapitāla. Tādēļ vajadzētu būt arī iespējai izmantot šādus instrumentus mainīgā atalgojuma vajadzībām, ar nosacījumu, ka pastāv nepārprotama saikne starp iestādes, kas izmanto šos instrumentus mainīgā atalgojuma vajadzībām, kredītkvalitāti un instrumenta emitenta kredītspēju. Parasti var pieņemt, ka šāda saikne pastāv starp mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu. Instrumentus, kas nav pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti un otrā līmeņa kapitāla instrumenti, ko nav tieši emitējusi iestāde, ar līdzvērtīgiem nosacījumiem var izmantot mainīgā atalgojuma vajadzībām. Instrumenti, kas ir saistīti ar atsauces instrumentiem, ko emitējuši mātesuzņēmumi trešās valstīs, un kas ir ekvivalenti pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem vai otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, ir atbilstīgi, lai tos varētu izmantot mainīgā atalgojuma vajadzībām, ja izraisītājnotikums attiecas uz iestādi, kura izmanto attiecīgo sintētisko instrumentu.

(13)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(14)

EBI organizēja atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvu tehnisko standartu projektu, analizēja iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasīja Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu, atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

To instrumentu kategorijas, kuri adekvāti atspoguļo iestādes kredītkvalitāti parastās situācijās un ir atbilstīgi, lai tos izmantotu mainīgā atalgojuma vajadzībām

1.   Turpmāk norādītas instrumentu kategorijas, kas atbilst Direktīvas 2013/36/ES 94. panta 1. punkta l) apakšpunkta ii) punktā izklāstītajiem nosacījumiem:

a)

pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu kategorijas, ja šīs kategorijas atbilst 2. punktā un 2. pantā minētajiem nosacījumiem un ir saskaņā ar 5. panta 9. punktu un 5. panta 13. punkta c) apakšpunktu;

b)

otrā līmeņa kapitāla instrumentu kategorijas, ja šīs kategorijas atbilst 2. punktā un 3. pantā minētajiem nosacījumiem un ir saskaņā ar 5. pantu;

c)

tādu instrumentu kategorijas, kurus var pilnībā konvertēt pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos vai samazināt un kuri nav ne pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, ne otrā līmeņa kapitāla instrumenti (“citi instrumenti”), 4. pantā minētajos gadījumos, ja šīs kategorijas atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem un ir saskaņā ar 5. pantu.

2.   Tādu instrumentu kategorijas, kas minētas 1. punktā, atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

instrumenti nav nodrošināti un uz tiem neattiecas garantija, kas paaugstina turētāja prasījumu prioritāti;

b)

ja instrumentu reglamentējošie noteikumi ļauj to konvertēt, attiecīgo instrumentu izmanto mainīgā atalgojuma piešķiršanai vienīgi tad, ja konvertēšanas likme vai diapazons ir noteikti tādā līmenī, lai nodrošinātu, ka tā instrumenta vērtība, kurā konvertē sākotnēji piešķirto instrumentu, nepārsniedz sākotnēji piešķirtā instrumenta vērtību laikā, kad tas tika piešķirts kā mainīgais atalgojums;

c)

noteikumi, kas reglamentē konvertējamos instrumentus, kurus izmanto vienīgi mainīgā atalgojuma vajadzībām, nodrošina, ka tā instrumenta vērtība, kurā konvertē sākotnēji piešķirto instrumentu, nepārsniedz sākotnēji piešķirtā instrumenta vērtību attiecīgās konvertēšanas laikā;

d)

instrumentu reglamentējošos noteikumos ir paredzēts, ka visas peļņas sadales veic vismaz reizi gadā un izmaksā instrumenta turētājam;

e)

instrumentus novērtē pēc to vērtības laikā, kad instruments ticis piešķirts, saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu. Novērtējumā ņem vērā iestādes kredītkvalitāti, un tam veic neatkarīgu pārskatīšanu;

f)

noteikumos, kas reglamentē instrumentus, kuri emitēti vienīgi nolūkā izmantot tos mainīgā atalgojuma vajadzībām, ir noteikta prasība veikt vērtēšanu saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu, ja instruments ir atsaukts, dzēsts, atpirkts vai konvertēts.

2. pants

Nosacījumi attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu kategorijām

Pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu kategorijas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

instrumentu reglamentējošos noteikumos ir precizēts, kas ir izraisītājnotikums, piemērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 52. panta 1. punkta n) apakšpunktu;

b)

izraisītājnotikums, kas minēts a) apakšpunktā, notiek tad, ja instrumentu emitējušās iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kļūst mazāks par kādu no turpmāk nosauktajiem:

i)

7 %;

ii)

līmeni, kas augstāks par 7 %, ja to noteikusi iestāde un ja tas ir paredzēts instrumenta reglamentējošos noteikumos;

c)

ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

instrumenti ir emitēti vienīgi nolūkā tos piešķirt kā mainīgo atalgojumu, un instrumentu reglamentējošie noteikumi nodrošina, ka jebkādas peļņas sadales tiek maksātas pēc likmes, kas ir saskaņā ar tirgus likmēm līdzīgiem instrumentiem, ko izdevusi iestāde vai iestādes ar salīdzināmu darbības veidu, lielumu, sarežģītību un kredītkvalitāti, un šī likme jebkurā gadījumā atalgojuma piešķiršanas laikā vairāk par 8 procentu punktiem nepārsniedz Savienības gada vidējo izmaiņu līmeni, ko Komisija (Eurostat) publicē savos saskaņotajos patēriņa cenu indeksos atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 (5) 11. pantam. Ja instrumentus piešķir darbiniekiem, kas lielāko daļu savu profesionālo darbību veic ārpus Savienības, un instrumenti ir denominēti trešās valsts emitētā valūtā, iestādes var izmantot līdzīgu patēriņa cenu indeksu, ko attiecībā uz šo trešo valsti aprēķinājusi neatkarīga struktūra;

ii)

laikā, kad instrumenti tiek piešķirti kā mainīgais atalgojums, vismaz 60 % no emisiju veidojošajiem instrumentiem tiek emitēti citiem mērķiem, nevis piešķiršanai kā mainīgo atalgojumu, un tos netur turpmāk minētās struktūras vai jebkurš uzņēmums, kam ir cieša saikne ar turpmāk minētajām struktūrām:

iestāde vai tās meitasuzņēmumi,

iestādes mātesuzņēmums vai tā meitasuzņēmumi,

mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai tās meitasuzņēmumi,

jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība vai tās meitasuzņēmumi,

jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un tās meitasuzņēmumi.

3. pants

Nosacījumi attiecībā uz otrā līmeņa kapitāla instrumentu kategorijām

Otrā līmeņa kapitāla instrumentu kategorijas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

laikā, kad instrumenti tiek piešķirti kā mainīgais atalgojums, atlikušais laikposms pirms instrumentu termiņa beigām ir vienāds vai pārsniedz attiecībā uz šo instrumentu piešķiršanu mainīgajam atalgojumam piemērojamo atlikšanas periodu un saglabāšanas periodu summu;

b)

instrumentu reglamentējošie noteikumi paredz, ka izraisītājnotikuma gadījumā pastāvīgi vai uz laiku samazina instrumentu pamatsummu vai konvertē instrumentu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos;

c)

izraisītājnotikums, kas minēts b) apakšpunktā, notiek tad, ja instrumentu emitējušās iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, kā minēts Regula (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kļūst mazāks par kādu no turpmāk nosauktajiem:

i)

7 %;

ii)

līmeni, kas augstāks par 7 %, ja to noteikusi iestāde un ja tas ir paredzēts instrumenta reglamentējošos noteikumos;

d)

ir izpildīta viena no 2. panta c) punktā minētajām prasībām.

4. pants

Nosacījumi attiecībā uz citu instrumentu kategorijām

1.   Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā, citi instrumenti atbilst Direktīvas 2013/36/ES 94. panta 1. punkta l) apakšpunkta ii) punktā paredzētajiem nosacījumiem visos turpmāk minētajos gadījumos:

a)

citi instrumenti atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem;

b)

citi instrumenti ir saistīti ar pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu vai otrā līmeņa kapitāla instrumentu un atbilst 3. punktā minētajiem nosacījumiem;

c)

citi instrumenti ir saistīti ar instrumentu, kurš būtu pirmā līmeņa papildu kapitāla instruments vai otrā līmeņa kapitāla instruments, ja to nebūtu emitējis tādas iestādes mātesuzņēmums, kura nav ietverta konsolidācijas piemērošanas jomā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu. Citi instrumenti atbilst 4. punkta nosacījumiem.

2.   Nosacījumi, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, ir šādi:

a)

citus instrumentus emitē tieši vai ar tādas struktūras starpniecību, kura iekļauta grupas konsolidācijas piemērošanas jomā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu, ja ir pamatoti sagaidāms, ka instrumenta emitenta kredītkvalitātes izmaiņas var izraisīt līdzīgas izmaiņas tās iestādes kredītkvalitātē, kura izmanto citus instrumentus mainīgā atalgojuma vajadzībām;

b)

citus instrumentus reglamentējošie noteikumi neparedz turētājam tiesības paātrināt grafikā noteikto peļņas sadales vai pamatsummas maksājumu, izņemot iestādes maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā;

c)

laikā, kad citi instrumenti tiek piešķirti kā mainīgais atalgojums, atlikušais laikposms pirms citu instrumentu termiņa beigām ir vienāds vai pārsniedz attiecībā uz šo instrumentu piešķiršanu piemērojamo atlikšanas periodu un saglabāšanas periodu summu;

d)

instrumentu reglamentējošie noteikumi paredz, ka izraisītājnotikuma gadījumā pastāvīgi vai uz laiku samazina instrumentu pamatsummu vai konvertē instrumentu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos;

e)

izraisītājnotikums, kas minēts d) apakšpunktā, notiek tad, ja instrumentu emitējušās iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, kā minēts Regula (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kļūst mazāks par kādu no turpmāk nosauktajiem:

i)

7 %;

ii)

līmeni, kas augstāks par 7 %, ja to noteikusi iestāde un ja tas ir paredzēts instrumenta reglamentējošos noteikumos;

f)

ir izpildīta viena no 2. panta c) punktā minētajām prasībām.

3.   Nosacījumi, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, ir šādi:

a)

citi instrumenti atbilst 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem;

b)

citi instrumenti ir saistīti ar pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu vai otrā līmeņa kapitāla instrumentu, kas emitēts ar tādas struktūras starpniecību, kura iekļauta grupas konsolidācijas piemērošanas jomā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu (“atsauces instruments”);

c)

atsauces instruments atbilst 2. punkta c) un f) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem laikā, kad instruments tiek piešķirts kā mainīgais atalgojums;

d)

cita instrumenta vērtība ir saistīta ar atsauces instrumentu tā, ka tā nekad nepārsniedz atsauces instrumenta vērtību;

e)

jebkura tāda peļņas sadales maksājuma vērtība, kurš veikts pēc tam, kad attiecībā uz šādu citu instrumentu ir iegūtas neatsaucamas tiesības, ir saistīta ar atsauces instrumentu tā, ka veiktie peļņas sadales maksājumi nekad nepārsniedz saistībā ar atsauces instrumentu veikto peļņas sadales maksājumu vērtību;

f)

citus instrumentus reglamentējošos noteikumos ir paredzēts, ka gadījumā, ja atsauces instruments tiek atsaukts, konvertēts, atpirkts vai dzēsts atlikšanu vai saglabāšanas perioda laikā, citi instrumenti ir saistīti ar šā panta nosacījumiem atbilstošu līdzvērtīgu atsauces instrumentu tā, ka citu instrumentu kopējā vērtība nepaaugstinās.

4.   Nosacījumi, kas minēti 1. punkta c) apakšpunktā, ir šādi:

a)

piemērojot Direktīvas 2013/36/ES 127. pantu, kompetentās iestādes ir noteikušas, ka iestādei, kas emitē instrumentu, ar kuru ir saistīti citi instrumenti, trešās valsts uzraudzības iestāde veic konsolidētu uzraudzību, kas ir līdzvērtīga tādai uzraudzībai, kas atbilst minētajā direktīvā noteiktajiem principiem un Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļas prasībām;

b)

citi instrumenti atbilst 3. punkta a) apakšpunktā un c) līdz f) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

5. pants

Samazināšanas, palielināšanas un konvertēšanas procedūras

1.   Piemērojot 3. panta b) punktu un 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu, otrā līmeņa kapitāla instrumentus un citus instrumentus reglamentējošie noteikumi ir saskaņā ar 2. līdz 14. punktā noteiktajām procedūrām un termiņiem pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāja un samazināmo, palielināmo vai konvertējamo summu aprēķināšanai. Pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus reglamentējošie noteikumi ir saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas 9. punktā un 13. punkta c) apakšpunktā attiecībā uz samazināmajām, palielināmajām vai konvertējamām summām.

2.   Ja otrā līmeņa kapitāla instrumentus un citus instrumentus reglamentējošie noteikumi paredz izraisītājnotikuma gadījumā tos konvertēt pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, šajos noteikumos nosaka kādu no turpmāk nosauktajiem lielumiem:

a)

šādas konvertēšanas likmi un atļautās konvertējamās summas ierobežojumu;

b)

diapazonu, kādā instrumentus konvertēs pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos.

3.   Ja instrumentus reglamentējošie noteikumi izraisītājnotikuma gadījumā paredz pamatsummas samazināšanu, šāda samazināšana ietekmē:

a)

instrumenta turētāja prasījumu iestādes maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā;

b)

summu, kas ir jāizmaksā instrumenta atsaukšanas vai dzēšanas gadījumā;

c)

ar instrumentu saistīto peļņas sadali.

4.   Jebkuri peļņas sadales maksājumi, kas veicami pēc samazināšanas, ir balstīti uz samazināto pamatsummu.

5.   Ar instrumenta samazināšanu vai konvertēšanu saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu izveido posteņus, kas uzskatāmi par pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem.

6.   Ja iestāde ir noteikusi, ka pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir samazinājies zem līmeņa, kuru sasniedzot, jāveic instrumenta konvertēšana vai samazināšana, iestādes vadības struktūrai vai jebkurai citai atbilstīgai iestādes struktūrai ir pienākums nekavējoties konstatēt izraisītājnotikumu un neatsaucams pienākums samazināt vai konvertēt instrumentu.

7.   Kopējā instrumentu summa, kas ir jāsamazina vai jākonvertē izraisītājnotikuma gadījumā, nav mazāka kā:

a)

summa, kas vajadzīga, lai iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāju pilnībā atjaunotu līdz procentuālajai daļai, kas instrumentu reglamentējošos noteikumos noteikta kā izraisītājnotikums;

b)

instrumenta pilna pamatsumma.

8.   Izraisītājnotikuma gadījumā iestādēm ir pienākums rīkoties šādi:

a)

informēt darbiniekus, kuriem ir piešķirti instrumenti kā mainīgais atalgojums, un personām, kuras turpina turēt šādus instrumentus;

b)

samazināt instrumentu pamatsummu vai konvertēt instrumentus pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, cik ātri iespējams, un ilgākais viena mēneša laikā saskaņā ar šajā pantā noteiktajām prasībām.

9.   Ja pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, otrā līmeņa instrumentiem un citiem instrumentiem ir identisks izraisītājnotikuma robežlīmenis, pamatsummu samazina vai konvertē proporcionāli visiem šādu mainīgā atalgojuma vajadzībām izmantotu instrumentu turētājiem.

10.   Samazināmajai vai konvertējamai instrumenta summai veic neatkarīgu pārskatīšanu. Šo pārskatīšanu pabeidz, cik drīz iespējams, un tā nerada šķēršļus iestādei samazināt vai konvertēt instrumentu.

11.   Iestādei, kas emitē instrumentus, kurus izraisītājnotikuma gadījumā konvertē par pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ir pienākums nodrošināt, ka tās reģistrētā akciju kapitāla apjoms vienmēr ir pietiekams, lai izraisītājnotikuma gadījumā šādus konvertējamus instrumentus konvertētu akcijās. Iestādei ir pienākums nodrošināt, lai tās rīcībā vienmēr būtu nepieciešamā iepriekšēja atļauja emitēt pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus, kuros izraisītājnotikuma gadījumā tiks konvertēti šādi instrumenti.

12.   Iestādei, kas emitē instrumentus, kurus izraisītājnotikuma gadījumā konvertē par pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ir pienākums nodrošināt, lai minētajai konvertēšanai nebūtu nekādu procesuālu šķēršļu, pamatojoties uz tās dibināšanas dokumentiem vai statūtiem vai līgumos paredzētiem noteikumiem.

13.   Lai varētu uzskatīt, ka instrumenta samazināšana ir veikta uz laiku, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

a)

palielināšana ir balstīta uz peļņu pēc tam, kad instrumenta emitents ir pieņēmis oficiālu lēmumu, kas apstiprina galīgo peļņu;

b)

instrumentu palielināšana vai kuponu izmaksāšana par samazināto pamatsummu notiek pilnībā pēc iestādes ieskatiem atbilstīgi no c), d) un e) apakšpunkta izrietošajiem ierobežojumiem, un iestādei nav pienākuma veikt vai paātrināt palielināšanu noteiktos apstākļos;

c)

palielināšanu veic, to attiecinot proporcionāli uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, otrā līmeņa kapitāla instrumentiem un citiem instrumentiem, ko izmanto mainīgā atalgojuma vajadzībām un kas tikuši samazināti;

d)

maksimālā summa, kas attiecināma uz otrā līmeņa kapitāla un citu instrumentu palielināšanas summu kopā ar kuponu maksājumiem par samazināto pamatsummu, ir vienāda ar iestādes peļņu, reizinātu ar summu, kas iegūta, dalot i) punktā noteikto summu ar ii) punktā noteikto summu:

i)

visu iestādes otrā līmeņa kapitāla instrumentu un citu instrumentu, kas tikuši samazināti, nominālvērtību summa pirms samazināšanas

ii)

pašu kapitāla un iestādes mainīgā atalgojuma vajadzībām izmantoto citu instrumentu nominālās vērtības summa;

e)

jebkuru palielināšanas summu un kuponu maksājumu par samazināto pamatsummu summu uzskata par maksājumu, kura rezultātā tiek samazināts pirmā līmeņa pamata kapitāls, un uz to tāpat kā uz citiem ar pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem saistītiem peļņas sadales maksājumiem attiecas ierobežojumi attiecībā uz maksimālo sadalāmo summu, kā noteikts Direktīvas 2013/36/ES 141. panta 2. punktā.

14.   Piemērojot 13. punkta d) apakšpunktu, aprēķinu veic tad, kad tiek veikta palielināšana.

6. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 12. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas Pamatnostādnes attiecībā uz atalgojuma noteikšanas praksi, 2010. gada 10. decembris.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(5)  Padomes 1995. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.).


Augša