EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0157

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 157/2014 z dne 30. oktobra 2013 o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu

UL L 52, 21.2.2014, str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

21.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 52/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 157/2014

z dne 30. oktobra 2013

o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 7(3) v povezavi s členom 60(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe (EU) št. 305/2011 zavezuje proizvajalce gradbenih proizvodov, da pripravijo izjavo o lastnostih, ko je gradbeni proizvod, ki je zajet v harmoniziranem standardu ali skladen z evropsko tehnično oceno, ki je bila izdana za navedeni proizvod, dan na trg. Izvod navedene izjave bi bilo treba predložiti v papirnati ali elektronski obliki.

(2)

V skladu s členom 7(3) in členom 60(b) Uredbe (EU) št. 305/2011 se Komisiji dodeli naloga določanja pogojev za elektronsko obdelavo izjav o lastnostih z namenom njihove objave na spletnem mestu. Navedeni pogoji za objavo izjav o lastnostih na spletu omogočajo uporabo novih informacijskih tehnologij ter nižajo stroške za proizvajalce gradbenih proizvodov in gradbeni sektor na splošno.

(3)

Ob upoštevanju tudi morebitnih posebnih potreb prejemnikov gradbenih proizvodov, med njimi zlasti mikropodjetij, ter predvsem tistih, ki delujejo na gradbiščih brez dostopa do interneta, se ta delegirani akt ne bi smel razširiti tako, da bi vključeval odstopanje od člena 7(2) Uredbe (EU) št. 305/2011.

(4)

Da bi bilo mogoče elektronsko obliko izjave o lastnostih za posamezen izdelek zlahka prepoznati, morajo proizvajalci vsak posamezen izdelek ali serijo istega proizvoda, ki ga dajo na trg, povezati z zadevno izjavo o lastnostih, in sicer z enotno identifikacijsko oznako tipa proizvoda, ki jo je treba navesti v izjavi o lastnostih v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) št. 305/2011.

(5)

Zaradi zmanjšanja upravnega bremena, povezanega z objavo izjav o lastnostih, ter hkrati zagotavljanja stalne zanesljivosti informacij iz teh izjav se elektronska oblika izjave o lastnostih ne bi smela spreminjati po tem, ko je enkrat objavljena na spletu, dostopna pa mora ostati vsaj deset let po tem, ko je bil gradbeni proizvod dan na trg, ali takšno drugo časovno obdobje, ki se lahko uporablja na podlagi drugega pododstavka člena 11(2) Uredbe (EU) št. 305/2011.

(6)

Spletno mesto, na katerem je objavljena izjava o lastnostih, bi bilo treba spremljati in vzdrževati za zagotovitev, kolikor je to mogoče, da bo nenehno na voljo in ne bo nedostopno kot posledica tehničnih napak.

(7)

Spletno mesto, na katerem je objavljena izjava o lastnostih, bi moralo biti prejemnikom gradbenih proizvodov dostopno brezplačno. Navedenim prejemnikov bi bilo treba dati navodila za dostop do spletnega mesta in elektronske oblike izjave o lastnostih.

(8)

Za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti evropskega gradbenega sektorja kot celote bi morali imeti gospodarski subjekti, ki zagotavljajo izjave o lastnostih in želijo izkoristiti nove informacijske tehnologije za lažje zagotavljanje takih izjav, možnost, da to čim prej storijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Gospodarski subjekti lahko z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EU) št. 305/2011 izjavo o lastnostih iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 305/2011 objavijo na spletnem mestu, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

zagotovijo, da se vsebina izjave o lastnostih ne spremeni po tem, ko je bila objavljena na spletnem mestu;

(b)

zagotovijo, da se spletno mesto, na katerem so objavljene izjave o lastnostih, pripravljene za gradbene proizvode, spremlja in vzdržuje, tako da so spletno mesto in izjave o lastnostih prejemnikom gradbenih proizvodov nenehno na voljo;

(c)

zagotovijo, da lahko prejemniki gradbenih proizvodov do izjave o lastnostih brezplačno dostopajo deset let po tem, ko je bil gradbeni proizvod dan na trg, ali v takšnem drugem časovnem obdobju, ki se lahko uporablja v skladu z drugim pododstavkom člena 11(2) Uredbe (EU) št. 305/2011;

(d)

prejemnikom gradbenih proizvodov zagotovijo navodila za dostop do spletnega mesta in izjav o lastnostih, ki so pripravljene za take proizvode in so na voljo na navedenem spletnem mestu.

2.   Proizvajalci zagotovijo, da je vsak posamezen proizvod ali serija istega proizvoda, ki ga dajejo na trg, povezana z določeno izjavo o lastnostih, in sicer z uporabo enotne identifikacijske oznake tipa proizvoda.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.


Na vrh