EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R1198

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

UL L 321, 7.11.2014, str. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1198/oj

7.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1198/2014

z dne 1. avgusta 2014

o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 5(1), člena 5a(1), člena 5b(2) in (3) ter člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1318/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe spremenila Uredbo (ES) št. 1217/2009, da bi jo uskladila s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Da se zagotovi delovanje novega pravnega okvira, ki je posledica navedene uskladitve, bi bilo treba z delegiranimi in izvedbenimi akti sprejeti nekatera pravila. Nova pravila bi morala zamenjati zdajšnja pravila, ki jih je Komisija določila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1217/2009. Zato je primerno razveljaviti uredbi Komisije (ES) št. 1242/2008 (3) in (EU) št. 1291/2009 (4) ter Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 385/2012 (5).

(2)

Uredba (ES) št. 1217/2009 Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih uredb o pravilih v zvezi s podatki za določanje dohodkov in analizo poslovanja kmetijskih gospodarstev. Delegirani akt bi moral zlasti določiti pravila za določitev vrednosti praga, ki razmejujejo področje raziskovanja, za uvedbo načrtov za izbor kmetijskih gospodarstev, za določitev referenčnega obdobja za standardni prihodek, splošnih in glavnih tipov kmetovanja, glavnih skupin podatkov, ki jih je treba zbrati v poročilih s kmetijskih gospodarstev, in splošnih pravil, ki jih je treba v zvezi s tem upoštevati.

(3)

Z vrednostmi praga, ki razmejujejo področje raziskovanja, bi se morali pridobiti reprezentativni rezultati za področje raziskovanja. Z vrednostmi praga bi se moralo doseči čim boljše razmerje med koristmi in stroški, določiti pa bi jih bilo treba z namenom, da se v področje raziskovanja vključijo kmetijska gospodarstva, ki med tržno usmerjenimi kmetijskimi gospodarstvi zajemajo največji možni delež kmetijske proizvodnje, kmetijske površine in delovne sile.

(4)

Načrt izbora bi moral vključevati najmanjše število elementov, ki kažejo, kako se izbere reprezentativni vzorec, in tako omogočijo, da raziskovanje izpolni cilje mreže računovodskih podatkov s kmetij.

(5)

Standardni prihodki temeljijo na povprečnih podatkih za določeno referenčno obdobje. Njihove vrednosti bi bilo treba redno posodabljati, da se upoštevajo gospodarska gibanja in je tipologijo mogoče še naprej smiselno uporabljati. Pogostost posodabljanja bi morala biti povezana z leti, v katerih se izvajajo raziskovanja o strukturi kmetij v Uniji.

(6)

Splošne in glavne tipe kmetovanja je treba določiti tako, da bosta mogoča združitev homogenih skupin kmetijskih gospodarstev, z večjo ali manjšo stopnjo agregacije, in da se lahko izvede primerjava stanja skupin kmetijskih gospodarstev.

(7)

Podatki iz poročil s kmetijskih gospodarstev bi morali omogočati, da se doseže pregled nad dejavniki proizvodnje poročevalskih kmetij, ovrednoti raven kmetijskega dohodka ter pokažejo tehnični, gospodarski in družbeni pogoji zadevnih kmetij. Zato je treba določiti glavne skupine računovodskih podatkov, ki jih je treba zbrati, in splošna pravila za zbiranje podatkov.

(8)

Pravila iz te uredbe se uporabljajo za mrežo računovodskih podatkov s kmetij od obračunskega leta 2015 in za raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev v Uniji od raziskovanja iz leta 2016 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila o dopolnitvi nekaterih nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 1217/2009 zaradi letnega določanja dohodkov kmetijskih gospodarstev in analize njihovega poslovanja z mrežo Unije za računovodske podatke s kmetij. Navedena pravila se nanašajo na:

(a)

prag iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009;

(b)

načrt iz člena 5a(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009;

(c)

„referenčno obdobje“ iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009;

(d)

tipe kmetovanja iz člena 5b(3) Uredbe (ES) št. 1217/2009 in

(e)

zbiranje računovodskih podatkov iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 1217/2009.

Člen 2

Prag

Prag iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009 zagotovi, da področje raziskovanja zajema največji možni delež kmetijske proizvodnje, kmetijske površine in delovne sile tržno usmerjenih kmetijskih gospodarstev.

Člen 3

Načrt izbora

Načrt izbora poročevalskih kmetij, ki ga vsaka država članica pripravi v skladu s členom 5a(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009, vključuje elemente, ki zagotovijo reprezentativni računovodski vzorec področja raziskovanja. Načrt zlasti:

(a)

temelji na najnovejših statističnih referenčnih virih;

(b)

pojasni postopek za stratifikacijo področja raziskovanja glede na enote, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1217/2009 ter glede na tip kmetovanja in razrede ekonomske velikosti iz člena 5b(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009;

(c)

zagotovi razdelitev kmetijskih gospodarstev na področju raziskovanja glede na tipe kmetovanja in razrede ekonomske velikosti iz člena 5b(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009, vsaj glede na glavne tipe, in

(d)

navaja statistične metode za določanje načrta izbora za posamezen stratum, postopke za izbor poročevalskih kmetij in število poročevalskih kmetij, ki se izberejo za vsak sprejeti stratum.

Člen 4

Referenčno obdobje za standardni prihodek

Za izračun standardnih prihodkov pri raziskovanju strukture kmetijskih gospodarstev v Uniji za leto N iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009 je referenčno obdobje sestavljeno iz petih zaporednih let od leta N-5 do leta N-1.

Standardni prihodki se določijo na podlagi povprečnih osnovnih podatkov, ki se izračunajo za referenčno obdobje iz prvega odstavka in se običajno imenujejo „standardni prihodki N-3“. Standardne prihodke N-3 je treba ob upoštevanju gospodarskih gibanj posodobiti vsaj ob vsaki izvedbi raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev v Uniji.

Člen 5

Splošni in glavni tipi kmetovanja

Splošni in glavni tipi kmetovanja ter povezave med njimi iz člena 5b(3) Uredbe (ES) št. 1217/2009 so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 6

Poročilo s kmetijskega gospodarstva

Glavne skupine računovodskih podatkov, ki jih je treba zbrati, in splošna pravila za zbiranje podatkov iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 1217/2009 so določeni v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 7

Razveljavitve

Uredbi (ES) št. 1242/2008 in (EU) št. 1291/2009 ter Izvedbena uredba (EU) št. 385/2012 se razveljavijo z učinkom od 1. januarja 2015.

Vendar se uredbe iz prvega odstavka v zvezi z mrežo računovodskih podatkov s kmetij uporabljajo še naprej za obračunska leta pred obračunskim letom 2015.

Uredba (ES) št. 1242/2008 se v zvezi z raziskovanjem strukture kmetijskih gospodarstev v Uniji uporablja do raziskovanja iz leta 2013.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Za mrežo računovodskih podatkov s kmetij se uporablja od obračunskega leta 2015, za raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev pa od raziskovanja iz leta 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  Uredba (EU) št. 1318/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (UL L 340, 17.12.2013, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1242/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (UL L 335, 13.12.2008, str. 3).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1291/2009 z dne 18. decembra 2009 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (UL L 347, 24.12.2009, str. 14).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 385/2012 z dne 30. aprila 2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev (UL L 127, 15.5.2012, str. 1).


PRILOGA I

Splošni in glavni tipi kmetovanja ter povezave med njimi

Splošni tip kmetovanja

Opis

Glavni tip kmetovanja

Opis

1.

Specializirani pridelovalec poljščin

15.

Specializirani pridelovalec žit, oljnic in stročnic

16.

Splošno poljedelstvo

2.

Specializirani vrtnar

21.

Specializirani vrtnar – pod steklom

22.

Specializirani vrtnar – na prostem

23.

Drugo vrtnarstvo

3.

Specializirani gojitelj trajnih nasadov

35.

Specializirani vinogradnik

36.

Specializirani sadjar in pridelovalec citrusov

37.

Specializirani pridelovalec oljk

38.

Razni stalni nasadi – kombinirano

4.

Specializirani rejec pašne živine

45.

Specializirani proizvajalec mleka

46.

Specializirani govedorejec – vzreja in pitanje za zakol

47.

Govedo – prireja mleka, vzreja, pitanje za zakol – kombinirano

48.

Ovce, koze in druga pašna živina

5.

Specializirani prašičerejci in perutninarji

51.

Specializirani prašičerejci

52.

Specializirani perutninarji

53.

Razni prašičerejci in perutninarji – kombinirano

6.

Mešana rastlinska pridelava

61.

Mešana rastlinska pridelava

7.

Mešana živinoreja

73.

Mešana živina, v glavnem pašna živina

74.

Mešana živina, v glavnem prašičereja in perutninarstvo

8.

Mešano rastlinska pridelava – živinoreja

83.

Poljščine – pašna živina kombinirano

84.

Razni rastlinski pridelki in živinoreja, kombinirano

9.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

90.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva


PRILOGA II

Poročilo s kmetijskega gospodarstva – glavne skupine računovodskih podatkov, ki jih je treba zbrati

Splošne informacije o kmetijskem gospodarstvu, kot so podatki o lokaciji, statusu, tipu in razvrstitvi.

Vrsta posesti: zbirni podatki o vrstah lastniških razmerij na območjih kmetijskega zemljišča, ki ga uporablja kmetijsko gospodarstvo.

Delovna sila: podatki o delovni sili na gospodarski kmetiji, kot so število oseb, ki delajo na kmetiji, opravljeno delo in vrsta dela.

Sredstva: podatki o sredstvih kmetijskega gospodarstva, uporabljeni pri delovanju kmetijskega gospodarstva med obračunskim letom, razdeljeni v kategorije.

Kvote in druge pravice: podatki o kvotah in drugih pravicah, povezanih z delovanjem kmetijskega gospodarstva v obračunskem letu.

Dolgovi: podatki o zadolženosti kmetijskega gospodarstva v obračunskem letu.

Davek na dodano vrednost: podatki o uporabi sistemov davkov na dodano vrednost (DDV) za kmetijsko gospodarstvo.

Vloženi viri: podatki o vloženih virih, kot so posebni in stalni stroški, ki jih je kmetijsko gospodarstvo uporabilo za ustvarjanje prihodkov v obračunskem letu.

Pridelki: podrobni podatki o proizvodnji in uporabi pridelkov na kmetijskem gospodarstvu.

Živinorejska proizvodnja: podrobni podatki o živinoreji in uporabi živine na kmetijskem gospodarstvu.

Živalski proizvodi in storitve: podrobni podatki o proizvodnji in uporabi živalskih proizvodov in storitev na kmetijskem gospodarstvu.

Druge pridobitne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijo: podatki o vseh dejavnostih, ki niso delo na kmetiji, so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, imajo gospodarski učinek na kmetijsko gospodarstvo in pri katerih gre za uporabo virov kmetijskega gospodarstva (površin, stavb, strojev, kmetijskih proizvodov itd.) ali proizvodov kmetijskega gospodarstva.

Subvencije: podrobni podatki o subvencijah, ki jih je kmetijsko gospodarstvo prejelo med obračunskim letom.

Poročilo s kmetijskega gospodarstva – splošna pravila za zbiranje podatkov

(a)

Obračunsko leto 12 zaporednih mesecev iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 1217/2009 se konča med obdobjem od 31. decembra do vključno 30. junija.

(b)

Podatki, podani v poročilu s kmetijskega gospodarstva, morajo biti vzeti iz poslovnih knjig, kjer so vpisi sistematični in redni skozi vse obračunsko leto.

(c)

Podatki v poročilu s kmetijskega gospodarstva morajo biti navedeni v finančnih vrednostih v eurih ali državnih denarnih enotah, fizičnih količinah teže, volumna, površine in števila ter v drugih ustreznih enotah ali navedbah.

(d)

Računovodski podatki so izraženi v denarnih enotah brez DDV.

(e)

Računovodski podatki, izraženi v denarnih enotah, se izrazijo brez upoštevanja podpor in subvencij, ki se beležijo ločeno. Vse podpore in subvencije se štejejo za obliko neposredne pomoči javnih skladov, ki so poseben prejemek.


Na vrh