EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014R1198

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1198/2014 ( 2014. gada 1. augusts ), ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

OV L 321, 7.11.2014., 2./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1198/oj

7.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1198/2014

(2014. gada 1. augusts),

ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu, 5.a panta 1. punktu, 5.b panta 2. un 3. punktu un 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1318/2013 (2) tika grozīta Regula (EK) Nr. 1217/2009, lai to pielāgotu Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam. Lai nodrošinātu jaunā tiesiskā regulējuma darbību, kurš izriet no minētās pielāgošanas, ar deleģētajiem vai īstenošanas aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Jaunajiem noteikumiem būtu jāaizstāj spēkā esošie noteikumi, ko Komisija noteikusi, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 1217/2009. Tādēļ ir lietderīgi atcelt Komisijas Regulas (EK) Nr. 1242/2008 (3), (ES) Nr. 1291/2009 (4) un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 385/2012 (5).

(2)

Regula (EK) Nr. 1217/2009 pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētās regulas, ar ko nosaka noteikumus attiecībā uz datiem lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai un saimnieciskās darbības analīzei. Deleģētajā aktā jāparedz noteikumi, ar ko nosaka apsekojamās jomas robežvērtības, saimniecību atlases plānu izveidi, pārskata periodu standarta produkcijai, lauksaimniecības vispārējo veidu un pamatveidu un apkopojamo lauku saimniecību pārskatu datu galvenās grupas, kā arī vispārējos noteikumus, kas šajā ziņā jāievēro.

(3)

Apsekojamās jomas robežvērtībām būtu jābūt tādām, lai varētu iegūt reprezentatīvus rezultātus par apsekojamo jomu. Robežvērtībām būtu maksimāli jāuzlabo izmaksu un ieguvumu attiecība un tās būtu jānosaka ar mērķi apsekojamajā jomā no saimniecībām, kas darbojas ar orientāciju uz tirgu, iekļaut tās, kas veido lielāko iespējamo lauksaimniecības produkcijas, lauksaimniecības platību un saimniecību darbaspēka daļu.

(4)

Atlases plānā būtu jāiekļauj elementu minimums, kas parāda reprezentatīvā parauga izvēles veidu, tādējādi apsekojumam īstenojot lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla mērķus.

(5)

Standarta produkcijas pamatā ir vidējie rādītāji noteiktā pārskata periodā. Ievērojot ekonomiskās tendences, to vērtības būtu regulāri jāatjaunina, lai klasifikāciju varētu turpināt pilnvērtīgi pielietot. Atjaunināšanas biežums būtu jāsaista ar gadiem, kuros veic Savienības lauku saimniecību struktūras apsekojumu.

(6)

Lauksaimniecības vispārējos veidus un pamatveidus jāklasificē tā, lai viendabīgas saimniecību grupas varētu apvienot lielākos vai mazākos vienotos kopumos un varētu salīdzināt saimniecību grupu stāvokli.

(7)

No datiem, kas iesniegti ar lauku saimniecību apgrozījuma pārskatiem, būtu jāspēj gūt ieskatu par to saimniecību ražošanas faktoriem, kuras iesniedz grāmatvedības pārskatus, būtu jāspēj noteikt attiecīgo saimniecību ienākumu līmeni un atspoguļot to tehniskos, ekonomiskos un sociālos apstākļus. Šim nolūkam būtu jānosaka vācamo grāmatvedības datu galvenās grupas un vispārīgie datu vākšanas noteikumi.

(8)

Šajā regulā paredzētos noteikumus lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklam būtu jāpiemēro no 2015. pārskata gada un Savienības lauku saimniecību struktūras apsekojumiem – no 2016. gada apsekojuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piemērošanas joma

Šī Regula paredz noteikumus, kas papildina dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1217/2009 elementus ikgadējai lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai un saimnieciskās darbības analīzei, izmantojot Savienības lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklu. Minētie noteikumi attiecas uz:

a)

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5. panta 1. punktā minēto slieksni;

b)

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.a panta 1. punktā minēto plānu;

c)

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 2. punktā minēto pārskata periodu;

d)

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 3. punktā minētajiem lauksaimniecības veidiem;

e)

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 8. panta 3. punktā minēto grāmatvedības datu vākšanu.

2. pants

Slieksnis

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5. panta 1. punktā minētajam slieksnim jānodrošina, ka apsekojamā joma no saimniecībām, kas darbojas ar orientāciju uz tirgu, aptver lielāko iespējamo lauksaimniecības produkcijas, lauksaimniecības platību un saimniecību darbaspēka daļu.

3. pants

Atlases plāns

Katras dalībvalsts izstrādātajā saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plānā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.a panta 1. punktā, iekļauj elementus, lai nodrošinātu, ka tiek iegūts reprezentatīvs grāmatvedības datu paraugs apsekojamajā jomā. Plāns:

a)

ir balstīts uz jaunākajiem statistikas izziņas avotiem;

b)

izskaidro kārtību, kādā apsekojamo jomu stratificē pa apgabaliem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1217/2009 I pielikumā esošo uzskaitījumu, kā arī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 1. punktā minētajiem lauksaimniecības veidiem un ekonomiskā lieluma grupām;

c)

norāda saimniecību iedalījumu apsekojamajās jomās pēc to veida un ekonomiskā lieluma grupas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 1. punktā, ievērojot atbilstību vismaz pamatkategorijām;

d)

norāda statistikas metodes, ar kurām nosaka atlases procentu katrā stratā, kārtību, kādā atlasa saimniecības, kas iesniedz pārskatus un to saimniecību skaitu, kas jāatlasa katrā pieņemtajā stratā.

4. pants

Pārskata periods standarta produkcijai

Standarta produkciju N gada Savienības lauku saimniecību struktūras apsekojumam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 2. punktā, aprēķina, izmantojot pārskata periodu, kas sastāv no pieciem gadiem pēc kārtas no N-5 gada līdz N-1 gadam.

Standarta produkciju, ko parasti dēvē par “N-3 standarta produkciju”, nosaka, izmantojot vidējos pamatdatus, kas aprēķināti pirmajā daļā noteiktajā pārskata periodā. Šo N-3 standarta produkciju atjaunina, lai ņemtu vērā ekonomikas tendences vismaz ikreiz, kad veic Savienības lauku saimniecību struktūras apsekojumu.

5. pants

Lauksaimniecības vispārējie veidi un pamatveidi

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 3. punktā minētie lauksaimniecības vispārējie veidi un pamatveidi un atbilstība starp tiem noteikta šīs regulas I pielikumā.

6. pants

Lauku saimniecības apgrozījuma pārskats

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 8. panta 3. punktā minētās vācamo grāmatvedības datu galvenās grupas un vispārīgie datu vākšanas noteikumi izklāstīti šīs regulas II pielikumā.

7. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 1242/2008, (ES) Nr. 1291/2009 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 385/2012 atceļ no 2015. gada 1. janvāra.

Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklam pirmajā daļā minētās regulas turpina piemērot pārskata gadiem, kas ir pirms 2015. pārskata gada.

Regulu (EK) Nr. 1242/2008 turpina piemērot Savienības lauku saimniecību struktūras apsekojumiem līdz pat 2013. gada apsekojumam.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklam no 2015. pārskata gada un Savienības lauku saimniecību struktūru apsekojumiem no 2016. gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 1. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 328, 15.12.2009., 27. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1318/2013, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (OV L 340, 17.12.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1242/2008 par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām (OV L 335, 13.12.2008., 3. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2009 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus (OV L 347, 24.12.2009., 14. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 30. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 385/2012 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu, kas izmantojams, lai noteiktu lauku saimniecību ieņēmumus un analizētu šo saimniecību saimniecisko darbību (OV L 127, 15.5.2012., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Lauksaimniecības vispārējie veidi un pamatveidi un atbilstība starp tiem

Vispārējie lauksaimniecības veidi

Apraksts

Pamata lauksaimniecības veidi

Apraksts

1.

Specializētās laukaugu audzēšanas saimniecības

15.

Specializētās labības, eļļas augu sēklu un proteīnaugu saimniecības

16.

Vispārējās laukkopības saimniecības

2.

Specializētās dārzkopības saimniecības

21.

Specializētās segtās audzēšanas dārzkopības saimniecības

22.

Specializētās lauka dārzkopības saimniecības

23

Citas dārzkopības saimniecības

3.

Specializētās ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

35.

Specializētās vīnkopības saimniecības

36.

Specializētās augļu un citrusaugļu audzēšanas saimniecības

37.

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

38.

Vairāku ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

4.

Specializētās ganību lopu saimniecības

45.

Specializētās piena lopkopības saimniecības

46.

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

47.

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

48.

Lopkopības saimniecības: aitas, kazas un citi ganību lopi

5.

Specializētās graudēdāju audzēšanas saimniecības

51.

Specializētās cūkkopības saimniecības

52.

Specializētās mājputnu audzēšanas saimniecības

53.

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

6.

Jaukta augkopība

61.

Jaukta augkopība

7.

Jauktas lopkopības saimniecības

73.

Jaukta ganāmpulka, galvenokārt ganību lopu, saimniecības

74.

Jauktas lopkopības, galvenokārt graudēdāju saimniecības

8.

Jaukta augkopība un lopkopība

83.

Laukaugu un ganību lopu saimniecības

84.

Dažādu kultūraugu un mājlopu audzēšanas saimniecības

9.

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

90.

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības


II PIELIKUMS

Lauku saimniecības apgrozījuma pārskats – apkopojamo grāmatvedības datu galvenās grupas

Vispārīga informācija par saimniecību, piemēram, dati, kas saistīti ar tās atrašanās vietu, statusu, veidu un klasifikāciju.

Apsaimniekošanas veids: kopsavilkuma dati, kas saistīti ar saimniecības izmantotajiem lauksaimniecības zemes platību lietojuma veidiem.

Darbaspēks: dati, kas raksturo saimniecības darbaspēku, piemēram, lauku saimniecībā strādājošo personu skaitu, nostrādāto laiku un darba attiecību veidu.

Aktīvi: dati, kas apraksta kategorijās iedalītos saimniecības aktīvus, kurus pārskata gadā izmanto tās darbībai.

Kvotas un citas tiesības: dati, kas saistīti ar kvotām un citām tiesībām saistībā ar saimniecības darbību pārskata gadā.

Parādi: dati, kas saistīti ar saimniecības parādsaistībām pārskata gadā.

Pievienotās vērtības nodoklis: dati, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmas piemērošanu saimniecībai.

Ieguldījumi: dati, kas saistīti ar ieguldījumiem saimniecības darbībā, piemēram, konkrētas specifiskas izmaksas un pieskaitāmās izmaksas, lai pārskata gadā ražotu tās produkciju.

Kultūraugi: dati, kas sīki atspoguļo kultūraugu audzēšanu un to izmantošanu saimniecībā.

Lopkopība: dati, kas sīki atspoguļo mājlopu audzēšanu un to izmantošanu saimniecībā.

Dzīvnieku izcelsmes produkti un ar dzīvniekiem saistīti pakalpojumi: dati, kas sīki atspoguļo dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un izmantošanu un ar dzīvniekiem saistītu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu saimniecībā.

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības: dati, kas saistīti ar visām darbībām, izņemot lauksaimniecības darbu, kuras ir tieši saistītas ar saimniecību un kuras uz to atstāj ekonomisku ietekmi, un ir darbības, kurās izmanto vai nu saimniecības resursus (platību, ēkas, mehānismus, lauksaimniecības produktus u. c.), vai saimniecības produktus.

Subsīdijas: dati, kas sīki atspoguļo saimniecības pārskata gadā saņemtās subsīdijas.

Lauku saimniecības apgrozījuma pārskats – vispārīgie datu vākšanas noteikumi

a)

12 secīgu mēnešu pārskata gads, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1217/2009 8. panta 3. punktā, beidzas laikā no 31. decembra līdz 30. jūnijam (ieskaitot).

b)

Saimniecības apgrozījuma pārskatā norādītie dati ir jāņem no pārskatiem, ko veido visa pārskata gada laikā sistemātiski un regulāri veikti ieraksti.

c)

Dati saimniecības apgrozījuma pārskatā jāizsaka finansiālās vērtībās – euro vai valsts naudas vienībās, fiziska svara daudzumos, apjomā, platībā, skaitļos, kā arī citās atbilstošās vienībās vai rādītājos.

d)

Grāmatvedības datus izsaka naudas izteiksmē bez PVN.

e)

Grāmatvedības datus naudas izteiksmē izsaka, neņemot vērā dotācijas un subsīdijas, ko uzskaita atsevišķi. Ar dotācijām un subsīdijām saprot jebkādu tiešu atbalstu no valsts līdzekļiem, kas rada īpašus ieņēmumus.


Augša