EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R1151

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1151/2014 (2014. gada 4. jūnijs), ar ko saistībā ar informāciju, kura jāsniedz, ja tiek izmantotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un īstenota pakalpojumu sniegšanas brīvība, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 309, 30.10.2014., 1./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 06/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1151/oj

30.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1151/2014

(2014. gada 4. jūnijs),

ar ko saistībā ar informāciju, kura jāsniedz, ja tiek izmantotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un īstenota pakalpojumu sniegšanas brīvība, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši tās 35. panta 5. punktu, 36. panta 5. punktu un 39. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Informācijai paziņojumos, kurus sniedz kredītiestādes, būtu jābūt pietiekami detalizētai, lai kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā šīs iestādes ir saņēmušas atļauju, būtu spējīgas novērtēt, vai minēto kredītiestāžu vadības struktūra un finanšu stāvoklis ir atbilstošs, lai veiktu paredzētās darbības citas dalībvalsts teritorijā, kurā tās vēlas darboties, vienlaikus sagatavojot uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes minēto kredītiestāžu uzraudzīšanai.

(2)

Lai skaidri nošķirtu sākotnējos paziņojumus, paziņojumus, kuri izriet no sākotnējos paziņojumos iekļauto datu pārmaiņām, un paziņojumus, kuri saistīti ar plānotu filiāles darbības izbeigšanu, ir jādefinē daži izmantotie tehniskie termini.

(3)

Lai paziņojamā informācija nepārsniegtu samērīgu apjomu, kompetentajās iestādēs būtu jānonāk tikai tādai informācijai, kas ir būtiska, lai novērtētu sākotnējo paziņojumu. Sākotnējā paziņojumā būtu jāiekļauj informācija, kas ļauj identificēt filiāli un kredītiestādi, kas vēlas izveidot šo filiāli, kā arī informācija, lai pārbaudītu kredītiestādes paredzēto filiāles darbības programmu. Šajā informācijā būtu jāiekļauj finanšu prognozes nākamajiem trim gadiem, lai kompetentās iestādes varētu pārliecināties par to, ka filiāles darbība neapdraudēs kredītiestādes finanšu stabilitāti turpmāk. Šajās ziņās būtu jāiekļauj arī informācija par tās aizsardzības līmeni un jomu, kura tiek piedāvāta filiāles klientiem.

(4)

Ja kredītiestādes citā dalībvalstī plāno veikt vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus un darbības, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (2) 4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā, konkrēta informācija, kas attiecas uz filiāles organizatorisko struktūru, būtu jāpaziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Šajā informācijā būtu sīkāk jāizklāsta iekšējie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas noteiktas minētajā direktīvā, un lai kompetentās iestādes spētu novērtēt filiāles organizatoriskās struktūras piemērotību paredzētajiem ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām.

(5)

Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāsaņem atjaunināta informācija, ja tiek mainīti dati paziņojumā par filiāli, tostarp informācija par filiāles darbības izbeigšanu, lai tās varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu saskaņā ar pilnvarām un attiecīgajiem pienākumiem.

(6)

Šajā regulā būtu jāreglamentē arī kredītiestāžu sniegtais paziņojums attiecībā uz darbību veikšanu uzņēmējā dalībvalstī, ja tiek izmantota pārrobežu pakalpojumu sniegšana. Ņemot vērā pārrobežu pakalpojumu būtību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes bieži saskaras ar nepietiekamu informāciju par darbībām, kuras veic to jurisdikcijās, tādēļ ir būtiski sīki precizēt, kāda informācija ir jāpaziņo.

(7)

Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie attiecas uz paziņojumiem gadījumos, ja tiek izmantotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un īstenota pakalpojumu sniegšanas brīvība. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaicīgi, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas minētie pienākumi, tostarp ieguldītājiem, kas nav Savienības rezidenti, ir iespējams noteikumu visaptverošs pārskats un viegla piekļuve tiem, ir vēlams konkrētus Direktīvā 2013/36/ES paredzētos tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(8)

Šīs regulas noteikumi būtu jālasa kopā ar noteikumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 926/2014 (3).

(9)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde, EBI).

(10)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā precizēta informācija, kas ir jāpaziņo, ja tiek izmantotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un īstenota pakalpojumu sniegšanas brīvība saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 35. panta 5. punktu, 36. panta 5. punktu un 39. panta 4. punktu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“paziņojums par filiāli” ir paziņojums, kuru kredītiestāde, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 35. panta 1. punktu sniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm;

2)

“paziņojums par filiāles datu pārmaiņām” ir paziņojums, kuru kredītiestāde saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 36. panta 3. punktu sniedz piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, par to datu pārmaiņām, kuri paziņoti saskaņā ar minētās direktīvas 35. panta 2. punkta b), c) vai d) apakšpunktu;

3)

“paziņojums par pakalpojumiem” ir paziņojums, kuru kredītiestāde, kas vēlas īstenot pakalpojumu sniegšanas brīvību, pirmo reizi darbojoties citas dalībvalsts teritorijā, saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 39. panta 1. punktu sniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3. pants

Paziņojums par filiāli

1.   Informācijā, kas jāsniedz paziņojumā par filiāli, iekļauj šādus elementus:

a)

kredītiestādes nosaukums un adrese un filiāles nosaukums un plānotā galvenā darījumdarbības vieta;

b)

darbības programma, kā precizēts 2. punktā.

2.   Darbības programmā, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

paredzētās darījumdarbības veidi, iekļaujot šādu informāciju:

i)

filiāles galvenie mērķi un darījumdarbības stratēģija un skaidrojums par to, kā filiāle veicinās iestādes un attiecīgā gadījumā – grupas stratēģiju;

ii)

to darbību saraksts Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā, kuras kredītiestāde plāno veikt uzņēmējā dalībvalstī;

iii)

darbības, kas veidos pamata darījumdarbību uzņēmējā dalībvalstī, tostarp plānotais katras pamatdarbības sākuma datums;

iv)

mērķa klientu un darījumu partneru apraksts;

b)

filiāles organizatoriskā struktūra, iekļaujot šādu informāciju:

i)

filiāles organizatoriskās struktūras apraksts, tostarp funkcionālo un juridisko ziņojumu sniegšanas kārtība un filiāles nozīme iestādes un attiecīgā gadījumā – grupas korporatīvajā struktūrā;

ii)

filiāles pārvaldības kārtības un iekšējās kontroles mehānismu apraksts, tostarp šāda informācija:

filiāles riska pārvaldības procedūras un informācija par iestādes un attiecīgā gadījumā – grupas likviditātes riska pārvaldību,

visi ierobežojumi, kas attiecas uz filiāles darbībām, jo īpaši uz tās kreditēšanas darbībām,

informācija par filiāles iekšējās revīzijas kārtību, tostarp par personu, kas ir atbildīga par šo kārtību, un attiecīgā gadījumā – par ārējo revidentu,

filiāles pasākumi, kas vērsti pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tostarp informācija par personu, kura norīkota, lai nodrošinātu atbilstību šiem pasākumiem,

kontrole pār ārpakalpojumiem un citi pasākumi ar trešām personām saistībā ar darbībām, kas tiek veiktas filiālē un uz kurām attiecas iestādes atļauja;

iii)

ja paredzēts, ka filiāle veic vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus un darbības, kas definētas Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā, apraksts par šādiem pasākumiem:

pasākumi, kas paredzēti, lai aizsargātu klientu naudu un aktīvus,

pasākumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu pienākumus, kuri noteikti Direktīvas 2004/39/EK 19., 21., 22., 25., 27. un 28. pantā, un pasākumi, kurus uzņēmējas dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes pieņēmušas saskaņā ar minētajiem pantiem,

iekšējais rīcības kodekss, tostarp kontrole pār pašu darījumiem,

informācija par personu, kas ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar filiāles ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām,

informācija par personu, kas ir norīkota, lai nodrošinātu atbilstību filiāles pasākumiem saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām;

c)

informācija par to personu profesionālo pieredzi, kas ir atbildīgas par filiāles pārvaldību;

d)

cita informācija, ko veido šādi elementi:

i)

finanšu plāns, kurā iekļautas prognozes par bilanci un peļņas un zaudējumu pārskatu, kas aptver triju gadu laikposmu;

ii)

tādu Savienības noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmu nosaukums un kontaktinformācija, kurās iestāde ir dalībnieks un kuras attiecas uz filiāles darbībām un pakalpojumiem, kā arī ieguldītāju aizsardzības sistēmas maksimālais segums;

iii)

informācija par filiāles IT pasākumiem.

4. pants

Paziņojums par filiāles datu pārmaiņām un paziņojums par filiāles darbības izbeigšanu

1.   Paziņojumu par filiāles datu pārmaiņām, kas nav saistīts ar plānotu filiāles darbības izbeigšanu, sniedz, ja ir mainījusies informācija, kas norādīta 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, izņemot 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju, kopš kredītiestāde to sniedza iepriekšējā reizē vai ja minētā informācija iepriekš nav sniegta kopš dienas, kad stājas spēkā šī regula.

2.   Informācijā, kas jāsniedz, ja kredītiestāde plāno izbeigt filiāles darbību, iekļauj šādus elementus:

a)

to personu vārds un kontaktinformācija, kuras būs atbildīgas par filiāles darbības izbeigšanas procesu;

b)

paredzamais plānotās izbeigšanas grafiks un visi attiecīgie atjauninājumi procesa gaitā;

c)

informācija par darījumu attiecību izbeigšanas procesu ar filiāles klientiem.

5. pants

Paziņojums par pakalpojumiem

Informācijā, kas jāsniedz paziņojumā par pakalpojumiem, iekļauj šādus elementus:

a)

Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā norādītās darbības, kuras kredītiestāde pirmo reizi plāno veikt uzņēmējā dalībvalstī;

b)

darbības, kuras būs kredītiestādes pamata darījumdarbība uzņēmējā dalībvalstī;

c)

attiecīgā gadījumā katras pamata pakalpojumu darbības plānotais sākuma datums.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 27. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 926/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām paziņojumiem attiecībā uz tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (OV L 254, 28.8.2014., 2. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Augša