EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R1125

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1125/2014 ( 2014. gada 19. septembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/17/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas, kādai jābūt kredīta starpniekiem, minimālo naudas summu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 305, 24.10.2014., 1./2. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1125/oj

24.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1125/2014

(2014. gada 19. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/17/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas, kādai jābūt kredīta starpniekiem, minimālo naudas summu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīvu 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1), un jo īpaši tās 29. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2014/17/ES 29. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka kredīta starpniekiem ir jābūt profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai (“profesionālās darbības apdrošināšana”), kas attiecas uz teritorijām, kurās tie piedāvā pakalpojumus, vai citai salīdzināmai garantijai attiecībā uz atbildību, kas rodas profesionālas nolaidības dēļ.

(2)

Lai gan prasība, ka hipotēku kredīta starpniekiem ir jābūt profesionālās darbības apdrošināšanai vai salīdzināmai garantijai, ir jauna regulatīva Savienības līmeņa prasība, dažās atsevišķās dalībvalstīs tā jau ir spēkā. Valstīs, kurām ir pieredze attiecībā uz profesionālās darbības apdrošināšanas prasībām, ar starpniecību izsniegtā hipotekārā aizdevuma procentuālā daļa ir lielāka nekā citās Savienības dalībvalstīs un kredīta starpnieki jau gadiem ilgi pārliecinoši ienāk tirgū, tāpēc tās arī piemēro specifiskāku pieeju šīs nozares regulēšanai. Tādējādi Savienības noteikumiem par profesionālās darbības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas minimālo summu, nosakot vispiemērotāko pieeju tās aprēķināšanai, būtu jābalstās uz šajās jurisdikcijās gūto pieredzi.

(3)

Šī pieeja būtu piemērota Savienībai kopumā, tostarp jurisdikcijām ar mazākiem hipotekāro kredītu tirgiem. Tas ir tāpēc, ka prasības pret kredīta starpniekiem nekorelē ar pamatā esošo hipotekārā kredīta summu, kas dažādās Savienības dalībvalstīs var būt ļoti atšķirīga, bet gan ir balstītas uz profesionālu nolaidību, no kuras izrietošā kaitējuma atšķirības ir daudz mazākas.

(4)

Direktīvas 2014/17/ES 29. panta 2. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā noteikta prasība regulāri pārskatīt profesionālās darbības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas minimālo naudas summu. Tādējādi nākotnē varētu būt iespējams, ka šo pienākumu līmeņa noteikšanai kredīta starpniekiem kļūst piemērotāki citi risinājumi vai metodes, jo īpaši, ja ir pieejami papildu vēsturiskie dati un pieaug uzraudzības pieredze attiecībā uz profesionālās darbības apdrošināšanas funkcionēšanu.

(5)

Lai viennozīmīgi noteiktu profesionālās darbības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas minimālo summu un nodrošinātu saskaņotāku pieeju visā Savienībā, būtu lietderīgi precizēt šo minimālo summu katrai prasībai un kopējo summu gadā. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/92/EK (2) ir paredzēts, ka jābūt noteiktai profesionālās darbības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas minimālajai summai gadā un minimālajai summai par prasību. Līdz ar to vairums starpnieku, kuri veic apdrošināšanas starpniecību, un to apdrošinātāji pazīst šādu pieeju, tādēļ ir lietderīgi izveidot līdzīgu sistēmu attiecībā uz kredīta starpniekiem. Turklāt lielākā daļa dalībvalstu, kuru valsts tiesību aktos pieprasīta kredīta starpnieku profesionālās darbības apdrošināšana, arī piemēro šādu pieeju. Tāpēc noteikumos par profesionālās darbības apdrošināšanu attiecībā uz kredīta starpniekiem arī vajadzētu paredzēt šādu nošķiršanu starp minimālo summu gadā un minimālo summu par prasību.

(6)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(7)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu, atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Profesionālās darbības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas, kādai jābūt kredīta starpniekiem saskaņā ar Direktīvas 2014/17/ES 29. panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo daļu, minimālā naudas summa ir:

a)

460 000 euro par katru atsevišķu prasību;

b)

kopā 750 000 euro par visām prasībām kalendārajā gadā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 19. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 9. decembra Direktīva 2002/92/EK par apdrošināšanas starpniecību (OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Augša