EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R1046

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1046/2014 z dne 28. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za izračun dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij

UL L 291, 7.10.2014, str. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1046/oj

7.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1046/2014

z dne 28. julija 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za izračun dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 72(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi poglavja V Uredbe (EU) št. 508/2014 lahko Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) podpre nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij Unije iz člena 349 Pogodbe.

(2)

Da bi se ohranila konkurenčnost nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij Unije glede na podobne proizvode iz drugih regij Unije, je Unija leta 1992 sprejela ukrepe za uvedbo sistema nadomestil za takšne dodatne stroške v sektorjih ribištva in akvakulture. Ukrepi za nadomestila za obdobje 2007–2013 so bili določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 791/2007 (2). Zaradi strukturnih, socialnih in gospodarskih razmer najbolj oddaljenih regij Unije, ki jih otežujejo dejavniki, kot so oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija, ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov in posebne podnebne razmere, je treba od 1. januarja 2014 nadaljevati s podporo za nadomestitev dodatnih stroškov pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Nadomestilo za nastale dodatne stroške gospodarskim subjektom iz teh regij dejansko pomaga, da ostanejo gospodarsko uspešni.

(3)

Ti dodatni stroški bi morali biti določeni v načrtu nadomestil, kot je navedeno v členu 72 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(4)

Da se zagotovi usklajena in enaka obravnava vseh zadevnih regij, in sicer z boljšo primerljivostjo med regijami in iz leta v leto, ter zlasti, da se preprečijo čezmerna nadomestila za dodatne stroške, je treba določiti merila za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij Unije. Skupna merila, ki jih bo treba upoštevati, bodo zagotovila, da se za vse zadevne regije uporablja enotna metoda izračuna dodatnih stroškov.

(5)

Referenčne stroške za proizvode ali kategorije proizvodov, ki jih imajo gospodarski subjekti v celinskem delu države članice ali ozemlja Unije, na podlagi katerih se določijo dodatni stroški, je treba oceniti še posebej previdno, da bi se izognili čezmernim nadomestilom.

(6)

Za nekatere proizvode ali kategorije proizvodov ne obstajajo merila za primerjavo ali merske enote v celinskem delu ozemlja zadevne države članice. V takih primerih se referenčna vrednost za izračun dodatnih stroškov določi v primerjavi s stroški za enakovredne proizvode ali kategorije proizvodov, ki jih imajo gospodarski subjekti iz celinskega dela ozemlja Unije.

(7)

Zaradi različnih pogojev trženja v najbolj oddaljenih regijah ter nihanj v ulovu, staležih in povpraševanju na trgu bi morale zadevne države članice določiti, kateri ribiški proizvodi in proizvodi iz akvakulture ali kategorije proizvodov so upravičeni do nadomestila, njihovo največjo količino in višino nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico.

(8)

Države članice bi morale določiti višino nadomestila na ravni, ki omogoča ustrezno nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij, in ki preprečuje čezmerna nadomestila. Zato bi morala višina nadomestila upoštevati tudi druge vrste javnih intervencij, vključno s kakršnokoli državno pomočjo, priglašeno v skladu s členom 108(3) Pogodbe in členom 73 Uredbe (EU) št. 508/2014, ki vpliva na višino dodatnih stroškov.

(9)

Da se zagotovi usklajena predstavitev dodatnih stroškov, je treba dodatne stroške izraziti na podlagi ton žive teže, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009 (3) in Uredbi Komisije (ES) št. 409/2009 (4), ki določa pretvorbene faktorje Evropske unije za sveže in sveže slane ribe ter opisne kode oblik za predelane ribe za preračunavanje teže skladiščenih ali predelanih rib v težo živih rib z namenom spremljanja ulova.

(10)

Države članice bi morale v letno poročilo o izvajanju vključiti ustrezne informacije o izvajanju mehanizma nadomestil, kakor je določeno v členu 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014, da bi dokazale, da ne prihaja do čezmernih nadomestil.

(11)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe in glede na to, da so izdatki že od 1. januarja 2014 upravičeni do prispevka iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v skladu s členom 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa merila za izračun dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti v obdobju upravičenosti iz člena 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij Unije iz člena 349 Pogodbe zaradi posebne prikrajšanosti teh najbolj oddaljenih regij.

Člen 2

1.   Dodatni stroški iz člena 1 se izračunajo ločeno za vsako od naslednjih dejavnosti:

(a)

ribolov;

(b)

gojenje;

(c)

predelava;

(d)

trženje.

2.   Za vsako dejavnost iz odstavka 1 se dodatni stroški izračunajo s postavkami odhodkov, kot so navedene v načrtih nadomestil iz člena 72 Uredbe (EU) št. 508/2014 za vsak proizvod ali kategorijo proizvodov, ki jih država članica opredeli kot upravičene do nadomestila.

3.   Dodatni stroški se za vsako postavko odhodkov določijo kot razlika med stroški, ki jih imajo gospodarski subjekti v zadevnih najbolj oddaljenih regijah, zmanjšanimi za kakršno koli obliko javne intervencije, ki vpliva na višino dodatnih stroškov, in primerljivimi stroški, ki jih imajo gospodarski subjekti v celinskem delu zadevne države članice.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 se za postavke odhodkov, značilne za proizvode ali kategorije proizvodov, za katere ne obstajajo merila za primerjavo ali merske enote v celinskem delu ozemlja države članice, dodatni stroški določijo v primerjavi s primerljivimi stroški za enakovredne proizvode ali kategorije proizvodov, ki jih imajo gospodarski subjekti v celinskem delu ozemlja Unije.

5.   Pri izračunu dodatnih stroškov se upošteva vsaka javna intervencija, vključno s kakršno koli državno pomočjo, priglašeno v skladu s členom 108(3) Pogodbe in členom 73 Uredbe (EU) št. 508/2014.

Člen 3

1.   Izračun dodatnih stroškov temelji le na stroških, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij.

2.   Izračun dodatnih stroškov temelji na letnem povprečju zabeleženih cen.

3.   Dodatni stroški se izrazijo v eurih na tono žive teže in po potrebi se vse stroškovne komponente skupnih dodatnih stroškov pretvorijo v eure na tono žive teže.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 791/2007 z dne 21. maja 2007 o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Azori, Madeira, Kanarski otoki ter Francoska Gvajana in Réunion (UL L 176, 6.7.2007, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 409/2009 z dne 18. maja 2009 o določitvi pretvorbenih faktorjev Skupnosti in opisnih kod oblik, ki se uporabljajo za preračunavanje teže predelanih rib v težo živih rib in o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 (UL L 123, 19.5.2009, str. 78).

(5)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).


Na vrh