EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R1031

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1031/2014 ( 2014. gada 29. septembris ), ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

OV L 284, 30.9.2014., 22./39. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 08/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1031/oj

30.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/22


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1031/2014

(2014. gada 29. septembris),

ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

tā kā:

(1)

Krievijas valdība 7. augustā ieviesa aizliegumu importēt no Savienības uz Krieviju konkrētus produktus, tostarp augļus un dārzeņus. Šis aizliegums ir radījis nopietnus tirgus traucējumu draudus, kuru iemesls ir ievērojama cenu krišanās, jo svarīgs eksporta tirgus pēkšņi ir kļuvis nepieejams.

(2)

Minētie tirgus traucējumu draudi īpaši skar augļu un dārzeņu nozari, jo šajā gada laikā tiek novākts liels daudzums ātrbojīgu produktu.

(3)

Tas nozīmē, ka tirgū ir radusies situācija, kurā nepietiek ar parastajiem pasākumiem, ko var veikt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013.

(4)

Lai nepieļautu to, ka pastāvošā tirgus situācija izvēršas par nopietnākiem vai ieilgušiem tirgus traucējumiem, ir tikusi pieņemta Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 932/2014 (2). Tā paredz maksimālas atbalsta summas par izņemšanu no tirgus, ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu. Tomēr ir vajadzīgi papildu atbalsta pasākumi. Tāpēc minētajā regulā ieviestais mehānisms būtu jāpapildina ar pasākumiem papildu mērķtiecīga atbalsta veidā par noteiktiem produktu daudzumiem, aprēķinā pamatojoties uz daudzumiem, kas tradicionāli eksportēti uz Krieviju.

(5)

Tas nozīmē, ka turpmākie pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumi būtu jāpieņem attiecībā uz tomātiem, burkāniem, galviņkāpostiem, dārzeņpipariem, ziedkāpostiem un brokoļiem, gurķiem un kornišoniem, sēnēm, āboliem, bumbieriem, plūmēm, ogām, svaigām galda vīnogām, kivi, saldajiem apelsīniem, klementīniem un mandarīniem.

(6)

Ņemot vērā aplēses par daudzumiem, kurus ietekmē aizliegums, Savienības finansiālā palīdzība ir jāpiešķir atbilstīgi attiecīgajiem produktu daudzumiem. Šie daudzumi būtu jāaprēķina par katru dalībvalsti atsevišķi, ņemot vērā attiecīgo produktu eksporta apjomus uz Krieviju iepriekšējos trijos gados un no minētajiem apjomiem atskaitot daudzumus, kas jau paziņoti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 932/2014.

(7)

Paredzams, ka produkti, uz kuriem attiecas šī regula un kuri būtu tikuši eksportēti uz Krieviju, tiks novirzīti uz citu dalībvalstu tirgiem. Tādu pašu produktu ražotāji šajās dalībvalstīs, kas tradicionāli neeksportē savus ražojumus uz Krieviju, var saskarties ar būtiskiem tirgus traucējumiem un cenu kritumu.

(8)

Tāpēc un lai nodrošinātu turpmāku tirgus stabilizāciju, Savienības finansiālajai palīdzībai vajadzētu būt pieejamai arī ražotājiem visās dalībvalstīs attiecībā uz vienu vai vairākiem produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, taču to daudzums nedrīkst pārsniegt 3 000 tonnas katrā dalībvalstī.

(9)

Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības brīvi lemt par 3 000 tonnu daudzuma neizmantošanu. Ja dalībvalstis tā rīkojas, tām būtu jāinformē Komisija, lai Komisija varētu lemt par to daudzumu pārvietošanu, kas nav tikuši izmantoti.

(10)

Ja sakarā ar īslaicīgiem un neparedzamiem apstākļiem rodas augļu un dārzeņu pārpalikums, izņemšana no tirgus, ražas nenovākšana un priekšlaicīga novākšana ir iedarbīgi krīžu pārvarēšanas pasākumi. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai attiecināt tām pieejamos daudzumus uz vienu vai vairākiem pasākumiem, lai pieejamo summu izlietojums būtu pēc iespējas efektīvāks.

(11)

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 932/2014 noteikts, ka uz laiku būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas nosaka, ka atbalstu par izņemšanu no tirgus var saņemt ne vairāk kā par 5 % no tirgū laistās produkcijas apjoma. Tādējādi Savienības finansiālā palīdzība būtu jāpiešķir arī tad, ja izņemtais daudzums pārsniedz 5 % ierobežojumu.

(12)

Finansiālā palīdzība, ko piešķir par izņemšanu no tirgus, būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgajām summām, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 (3) XI pielikumā noteiktas attiecībā uz izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai un attiecībā uz izņemšanu no tirgus citiem galamērķiem. Produktiem, kuriem Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā summa nav noteikta, maksimālās summas būtu jānosaka šajā regulā.

(13)

Ņemot vērā to, ka summas, kas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā noteiktas attiecībā uz tomātiem, ir saistītas ar pārstrādei paredzētu tomātu un patēriņam svaigā veidā paredzētu tomātu tirdzniecības gadu, ir lietderīgi precizēt, ka maksimālā summa, kas šīs regulas īstenošanas vajadzībām piemērojama lietošanai svaigā veidā paredzētiem tomātiem, ir laikposmam no 1. novembra līdz 31. maijam noteiktā summa.

(14)

Ņemot vērā ārkārtas traucējumus tirgū un tiecoties nodrošināt to, ka Savienība atbalsta visus augļu un dārzeņu ražotājus, Savienības finansiālajai palīdzībai par izņemšanu no tirgus būtu jāaptver arī augļu un dārzeņu ražotāji, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri.

(15)

Lai veicinātu no tirgus izņemto augļu un dārzeņu bezmaksas izplatīšanu noteiktām organizācijām, tādām kā labdarības organizācijas un skolas, un visiem citiem līdzvērtīgiem galamērķiem, ko apstiprinājušas dalībvalstis, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā noteiktās maksimālās summas 100 % apmērā būtu jāpiemēro arī ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Attiecībā uz izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, tiem būtu jāsaņem 50 % no noteiktajām maksimālajām summām. Šādā kontekstā ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, būtu jāizpilda tādi paši vai līdzīgi nosacījumi kā ražotāju organizācijām. Tāpēc uz tiem, tāpat kā uz atzītām ražotāju organizācijām, būtu jāattiecina Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 attiecīgie noteikumi.

(16)

Ražotāju organizācijas ir augļu un dārzeņu nozares galvenie dalībnieki, un tās ir piemērotākie subjekti, kas var nodrošināt to, ka ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, tiek izmaksāta Savienības finansiālā palīdzība par izņemšanu no tirgus. Tām būtu jānodrošina, ka ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, šādu palīdzību maksā uz noslēgta līguma pamata. Tā kā ne visās dalībvalstīs augļu un dārzeņu tirgus piedāvājuma pusē ir vienāda pašorganizācijas pakāpe, ir lietderīgi atļaut dalībvalsts kompetentajai iestādei pienācīgi pamatotos gadījumos atbalstu maksāt tieši ražotājiem.

(17)

Atbalsta summas par ražas nenovākšanu un priekšlaicīgu novākšanu dalībvalstīm būtu jānosaka par hektāru un tādā apmērā, kas nepārsniedz 90 % no maksimālajām summām par izņemšanu no tirgus, kuras piemērojamas izņemšanai no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, un noteiktas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā vai – attiecībā uz produktiem, kam minētajā pielikumā summa nav noteikta, – šajā regulā. Attiecībā uz patēriņam svaigā veidā paredzētiem tomātiem dalībvalstīm būtu jāņem vērā summa, kas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā ir noteikta laikposmam no 1. novembra līdz 31. maijam. Ražas nenovākšana būtu jāatbalsta arī tad, ja parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās ražošanas platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija.

(18)

Ražotāju organizācijas koncentrē piegādes un, ja tām jāstrādā ar lielākiem daudzumiem, kuri rada tūlītēju ietekmi tirgū, spēj rīkoties ātrāk nekā ražotāji, kas nav šādu organizāciju biedri. Lai šajā regulā paredzētos ārkārtas atbalsta pasākumus īstenotu efektīvāk un paātrinātu tirgus stabilizēšanos, ir lietderīgi Savienības finansiālo palīdzību par izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, tādiem ražotājiem, kas ir atzītu ražotāju organizāciju biedri, palielināt līdz 75 % no attiecīgajām maksimālajām summām, kas noteiktas atbalstam par izņemšanu no tirgus citiem galamērķiem.

(19)

Savienības finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām, tāpat kā par izņemšanu no tirgus, būtu jāattiecina arī uz ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Finansiālajai palīdzībai vajadzētu būt 50 % no maksimālajām atbalsta summām, kas noteiktas ražotāju organizācijām.

(20)

Ņemot vērā tādu ražotāju lielo skaitu, kas nav ražotāju organizācijas biedri, un vajadzību veikt pārbaudes, kuras ir uzticamas, bet reāli paveicamas, ražotājiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri, nebūtu jāpiešķir Savienības finansiālā palīdzība par to augļu un dārzeņu ražas priekšlaicīgu novākšanu, kuru parastais ražas novākšanas laiks jau ir sācies, un par ražas nenovākšanas pasākumiem tad, ja parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās ražošanas platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija. Šādā kontekstā arī uz ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, tāpat kā uz atzītām ražotāju organizācijām, būtu jāattiecina Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 attiecīgie noteikumi.

(21)

Attiecībā uz ražotājiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri, Savienības finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām būtu jāmaksā tieši, un tas būtu jādara dalībvalsts kompetentajai iestādei. Minētajai kompetentajai iestādei attiecīgās summas būtu jāizmaksā ražotājiem saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 un attiecīgajiem valsts noteikumiem un procedūrām.

(22)

Lai garantētu to, ka Savienības finansiālā palīdzība konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem tiek izmantota paredzētajiem mērķiem, un lai nodrošinātu Savienības budžeta lietderīgu izmantošanu, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstošas pārbaudes. Jo īpaši būtu jāveic dokumentu, identitātes un fiziskās pārbaudes, kā arī pārbaudes uz vietas, kuras aptver samērīgu daudzumu produktu, platību, ražotāju organizāciju un ražotāju, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Dalībvalstīm būtu jānodrošina tas, ka tomātu izņemšanas, ražas priekšlaicīgas novākšanas un ražas nenovākšanas darbības attiecas tikai uz šķirnēm, kas paredzētas patēriņam svaigā veidā.

(23)

Dalībvalstīm būtu regulāri jāpaziņo Komisijai par darbībām, kuras īstenojušas ražotāju organizācijas un ražotāji, kas nav organizācijas biedri.

(24)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi uz tirgu un veicinātu cenu stabilizēšanu, būtu jāparedz, ka šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par tāda Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas jāpiešķir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 154. pantu atzītām ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē un ražotājiem, kas nav šādu organizāciju biedri.

Šie Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumi attiecas uz izņemšanas, ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām.

2.   Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir par šādiem augļu un dārzeņu nozares produktiem, kuri paredzēti patēriņam svaigā veidā:

a)

tomāti ar KN kodu 0702 00 00;

b)

burkāni ar KN kodu 0706 10 00;

c)

galviņkāposti ar KN kodu 0704 90 10;

d)

dārzeņpipari (paprika) ar KN kodu 0709 60 10;

e)

ziedkāposti un brokoļi ar KN kodu 0704 10 00;

f)

gurķi ar KN kodu 0707 00 05;

g)

kornišoni ar KN kodu 0707 00 90;

h)

atmatenes ar KN kodu 0709 51 00;

i)

āboli ar KN kodu 0808 10;

j)

bumbieri ar KN kodu 0808 30;

k)

plūmes ar KN kodu 0809 40 05;

l)

ogas ar KN kodu 0810 20, 0810 30 un 0810 40;

m)

svaigas galda vīnogas ar KN kodu 0806 10 10;

n)

kivi ar KN kodu 0810 50 00;

o)

saldie apelsīni ar KN kodu 0805 10 20;

p)

klementīni ar KN kodu 0805 20 10;

q)

mandarīni (arī tanžerīni un sacumas), vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi ar KN kodu 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 un 0805 20 90.

3.   Atbalsts, kas minēts 1. punktā, attiecas uz darbībām, kuras veic no 2014. gada 30. septembra līdz dienai, kad daudzumi, kas noteikti 2. panta 1. punktā, katrā attiecīgajā dalībvalstī ir pilnībā izlietoti, vai līdz 2014. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kas ir agrāk.

2. pants

Maksimālo daudzumu piešķiršana dalībvalstīm

1.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto atbalstu dalībvalstīm dara pieejamu saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem produktu daudzumiem.

Šis atbalsts ir pieejams arī visās dalībvalstīs par izņemšanas, ražas nenovākšanas vai priekšlaicīgas novākšanas darbībām attiecībā uz vienu vai vairākiem attiecīgās dalībvalsts noteiktiem 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem ar nosacījumu, ka darbībā iesaistītais papildu daudzums dalībvalstī nepārsniedz 3 000 tonnu.

2.   Attiecībā uz katras dalībvalsts daudzumiem, kas minēti 1. punktā, dalībvalstis katram produktam vai produktu grupai var noteikt daudzumus izņemšanai no tirgus bezmaksas izplatīšanai un izņemšanai no tirgus citiem galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, kā arī līdzvērtīgas platības par priekšlaicīgu ražas novākšanu un ražas nenovākšanu.

3.   Līdz 2014. gada 31. oktobrim dalībvalsts var izlemt neizmantot 3 000 tonnu daudzumu vai tā daļu. Tā paziņo Komisijai par jebkuriem daudzumiem, kas nav izmantoti līdz 2014. gada 31. oktobrim. No paziņojuma saņemšanas dienas, darbībām, ko veic šajā dalībvalstī, nav tiesību pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šo regulu.

3. pants

Daudzumu piešķiršana ražotājiem

Dalībvalstis 2. pantā minētos daudzumus sadala starp ražotāju organizācijām un ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri, piemērojot rindas kārtības principu.

Tomēr dalībvalstis var nolemt izveidot citu sistēmu daudzumu piešķiršanai, ja vien noteiktā sistēma balstās uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem. Šim nolūkam dalībvalstis var ņemt vērā to, cik lielā mērā Krievijas noteiktais importa aizliegums skar konkrētus ražotājus.

4. pants

Finansiālā palīdzība ražotāju organizācijām par izņemšanu no tirgus

1.   Savienības finansiālo palīdzību piešķir par produktu izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 4. punktā, un galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, attiecībā uz šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem un šīs regulas 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā.

2.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 4. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 2. punktā minēto ierobežojumu 5 % apmērā nepiemēro šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem, ja minētos produktus izņem no tirgus šīs regulas 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā.

3.   Attiecībā uz produktiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 2. punktā, bet nav iekļauti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā, atbalsta maksimālās summas ir noteiktas šīs regulas II pielikumā.

4.   Attiecībā uz tomātiem maksimālā summa ir summa, kas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā noteikta laikposmam no 1. novembra līdz 31. maijam.

5.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 1. punkta, Savienības finansiālā palīdzība par izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, ir 75 % no atbalsta maksimālajām summām, kas citiem galamērķiem noteiktas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā un šīs regulas II pielikumā.

6.   Ražotāju organizācijām 1. punktā minētā Savienības finansiālā palīdzība ir pieejama pat tad, ja to darbības programmās un dalībvalstu stratēģijās šāda tirgus darbība nav paredzēta. Savienības finansiālajai palīdzībai, kas sniegta saskaņā ar šo pantu, Regulas (ES) Nr. 1308/2013 32. panta 2. punktu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 55. panta 4. punktu nepiemēro.

7.   Savienības finansiālo palīdzību, kas minēta 1. punktā, neņem vērā, aprēķinot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 2. punktā minētos ierobežojumus.

8.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta ceturtajā daļā minēto izdevumu ierobežojumu līdz vienai trešdaļai un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 66. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto 25 % ierobežojumu, kas attiecas uz darbības fonda summas paaugstināšanu, nepiemēro izdevumiem, kas radušies par šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajām produktu izņemšanas darbībām, ja minētos produktus izņem no tirgus šīs regulas 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā.

9.   Izdevumi, kas radušies saskaņā ar šo pantu, ietilpst ražotāju organizāciju darbības fondā.

5. pants

Finansiālā palīdzība par izņemšanu no tirgus ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri

1.   Saskaņā ar šo pantu augļu un dārzeņu ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, piešķir Savienības finansiālo palīdzību par:

a)

produktu izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 4. punktā;

b)

izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana.

Attiecībā uz izņemšanu no tirgus, kas minēta pirmās daļas a) apakšpunktā, finansiālās palīdzības maksimālās summas ir Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā un šīs regulas II pielikumā noteiktās summas.

Attiecībā uz tomātiem maksimālā summa ir summa, kas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā noteikta laikposmam no 1. novembra līdz 31 maijam.

Attiecībā uz izņemšanu no tirgus, kas minēta pirmās daļas b) apakšpunktā, finansiālās palīdzības maksimālās summas ir 50 % no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā un šīs regulas II pielikumā noteiktajām summām.

Attiecībā uz tomātiem maksimālā summa ir 50 % no summas, kas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā noteikta laikposmam no 1. novembra līdz 31. maijam.

2.   Finansiālā palīdzība, kas minēta 1. punktā, ir pieejama par 1. panta 2. punktā minēto produktu izņemšanu no tirgus, ja minētos produktus izņem 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā.

3.   Par visu saskaņā ar šo pantu piegādājamo daudzumu ražotāji slēdz līgumu ar atzītu ražotāju organizāciju. Ražotāju organizācijas pieņem visus pamatotos pieprasījumus no ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Daudzumi, ko piegādājuši ražotāji, kuri nav organizācijas biedri, atbilst reģiona ražām un attiecīgajai platībai.

4.   Finansiālo palīdzību ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, izmaksā ražotāju organizācija, ar kuru viņi parakstījusi šādu līgumu.

Summas, kas atbilst reālajām izmaksām, kuras ražotāju organizācijai radušās par attiecīgo produktu izņemšanu no tirgus, patur ražotāju organizācija. Minētās izmaksas apliecina ar rēķiniem.

5.   Pienācīgi pamatotos gadījumos, tādos kā zema ražotāju organizēšanās pakāpe attiecīgajā dalībvalstī, un nediskriminējošā veidā dalībvalstis var atļaut ražotājam, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedrs, iesniegt paziņojumu dalībvalsts kompetentajai iestādei, nevis parakstīt 3. punktā minēto līgumu. Šādam paziņojumam mutatis mutandis piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 78. pantu. Daudzumi, ko piegādājuši ražotāji, kuri nav organizācijas biedri, atbilst reģiona ražām un attiecīgajai platībai.

Šādos gadījumos dalībvalsts kompetentā iestāde Savienības finansiālo palīdzību maksā tieši ražotājam. Dalībvalstis šajā nolūkā pieņem jaunus vai piemēro spēkā esošos valsts noteikumus vai procedūras.

6.   Ja ražotāju organizācijas atzīšana ir apturēta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 114. panta 2. punktu, šā panta piemērošanas vajadzībām tās biedrus uzskata par ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri.

7.   Attiecībā uz šo pantu mutatis mutandis piemēro Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, kā arī šīs regulas 4. panta 6.–9. punktu.

6. pants

Finansiālā palīdzība ražotāju organizācijām par ražas nenovākšanu un priekšlaicīgu novākšanu

1.   Savienības finansiālo palīdzību piešķir par ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām, kas veiktas saistībā ar 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem un 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā.

2.   Atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri fiziski atrodas uz lauka un kurus faktiski novāc nenogatavojušos. Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 4. punkta, dalībvalstis – ietverot Savienības finansiālo palīdzību un ražotāju organizācijas ieguldījumu par ražas nenovākšanu un priekšlaicīgu novākšanu – nosaka atbalsta summas par hektāru tādā apmērā, kas nepārsniedz 90 % no summām, kuras attiecībā uz izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, ir noteiktas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā un šīs regulas II pielikumā. Attiecībā uz tomātiem minētā summa ir 90 % no summas, kura attiecībā uz izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā ir noteikta laikposmam no 1. novembra līdz 31. maijam.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 4. punkta, Savienības finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanu un priekšlaicīgu novākšanu ir 75 % no summām, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar pirmo daļu.

3.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 3. punkta pirmās daļas, tās pašas regulas 84. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos ražas nenovākšanas pasākumus attiecībā uz šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem un šīs regulas 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā var veikt arī tad, ja parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās ražošanas platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija. Šādos gadījumos šā panta 2. punktā minētās atbalsta summas proporcionāli samazina, ņemot vērā jau novākto produkciju, ko nosaka, pamatojoties uz attiecīgo ražotāju organizāciju krājumu uzskaiti un finanšu grāmatvedību.

4.   Savienības finansiālo palīdzību piešķir arī tad, ja minētās darbības nav paredzētas ražotāju organizācijas darbības programmā un dalībvalstu stratēģijā. Savienības finansiālajai palīdzībai, kas sniegta saskaņā ar šo pantu, Regulas (ES) Nr. 1308/2013 32. panta 2. punktu un Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 543/2011 55. panta 4. punktu nepiemēro.

5.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta ceturtajā daļā minēto izdevumu ierobežojumu līdz vienai trešdaļai un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 66. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto 25 % ierobežojumu, kas attiecas uz darbības fonda summas paaugstināšanu, nepiemēro izdevumiem, kas radušies par šā panta 1. punktā minētajiem pasākumiem, attiecas uz šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem un tiek veikti šīs regulas 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā.

6.   Savienības finansiālo palīdzību neņem vērā, aprēķinot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 2. punktā minētos ierobežojumus.

7.   Izdevumi, kas radušies saskaņā ar šo pantu, ietilpst ražotāju organizāciju darbības fondā.

7. pants

Finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanu un priekšlaicīgu novākšanu ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri

1.   Ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, Savienības finansiālo palīdzību piešķir, lai tie veiktu ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbības attiecībā uz 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem 1. panta 3. punktā noteiktajā laikposmā.

Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 3. punkta, piemēro šādus noteikumus:

a)

atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri fiziski atrodas uz lauka, kurus faktiski novāc nenogatavojušos un kuru parastais ražas novākšanas laiks vēl nav sācies;

b)

ražas nenovākšanas pasākumus neveic, ja parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija;

c)

uz to pašu produktu un to pašu platību nekādos apstākļos nevar attiecināt gan ražas priekšlaicīgu novākšanu, gan ražas nenovākšanu.

2.   Savienības finansiālās palīdzības summas par ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām ir 50 % no summām, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

3.   Ražotāji, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, sniedz attiecīgu paziņojumu dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kurus dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Šādos gadījumos dalībvalsts kompetentā iestāde Savienības finansiālo palīdzību maksā tieši ražotājam. Dalībvalstis šajā nolūkā pieņem jaunus vai piemēro spēkā esošos valsts noteikumus vai procedūras.

4.   Ja ražotāju organizācijas atzīšana ir apturēta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 114. panta 2. punktu, šā panta piemērošanas vajadzībām tās biedrus uzskata par ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri.

5.   Attiecībā uz šo pantu mutatis mutandis piemēro Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011.

8. pants

Pārbaudes attiecībā uz izņemšanas, ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām

1.   Attiecībā uz 4. un 5. pantā minētajām izņemšanas darbībām veic pirmā līmeņa pārbaudes saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 108. pantu. Tomēr minētās pārbaudes aptver vismaz 10 % no tirgus izņemto produktu daudzuma un vismaz 10 % no ražotāju organizācijām, kuras saņem Savienības finansiālo palīdzību, kas minēta šīs regulas 4. pantā.

Tomēr 5. panta 5. punktā minēto izņemšanas darbību pirmā līmeņa pārbaudes aptver 100 % no izņemto produktu daudzuma.

2.   Ja piemēro šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzēto atkāpi, uz 6. un 7. pantā minētajām ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām attiecas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 110. pantā paredzētās pārbaudes un nosacījumi, izņemot prasību, ka nedrīkst būt notikusi daļēja ražas novākšana. Pārbaudes aptver vismaz 25 % no attiecīgajām ražošanas platībām.

Attiecībā uz 7. pantā minētajām ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām pārbaudes aptver 100 % no attiecīgajām ražošanas platībām.

3.   Attiecībā uz 4. un 5. pantā minētajām izņemšanas darbībām veic otrā līmeņa pārbaudes saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 109. pantu. Tomēr pārbaudes uz vietas aptver vismaz 40 % no subjektiem, attiecībā uz kuriem ir veiktas pirmā līmeņa pārbaudes, un vismaz 5 % no produktu daudzuma, kas izņemts no tirgus.

4.   Dalībvalstis veic atbilstošus kontroles pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tomātu izņemšana no tirgus, ražas nenovākšana un priekšlaicīga novākšana attiecas tikai uz šķirnēm, kas paredzētas patēriņam svaigā veidā.

9. pants

Pieteikšanās uz Savienības finansiālo palīdzību un tās maksāšana

1.   Uz 4., 5. un 6. pantā minētās Savienības finansiālās palīdzības maksājumu ražotāju organizācijas piesakās līdz 2015. gada 31. janvārim.

2.   Ražotāju organizācijas līdz 2015. gada 31. janvārim piesakās uz šīs regulas 4. un 6. pantā minētās Savienības kopējās finansiālās palīdzības maksājumu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantā minēto procedūru.

Tomēr Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. panta pirmo daļu un otrās daļas pirmo teikumu, un minētā panta trešajā daļā minēto maksimālo apjomu – 80 % no sākotnēji apstiprinātās atbalsta summas saskaņā ar darbības programmu –, nepiemēro.

3.   Ražotāji, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri un nav parakstījuši līgumu ar atzītu ražotāju organizāciju, 5. un 7. panta īstenošanas vajadzībām līdz 1. punktā minētajai dienai paši piesakās dalībvalstu norīkotajām kompetentajām iestādēm uz Savienības finansiālās palīdzības maksājumu.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem pieteikumiem pievieno apliecinošus dokumentus, kas pamato attiecīgo Savienības finansiālās palīdzības summu un ietver pieteikuma iesniedzēja rakstisku apliecinājumu, ka viņš nav saņēmis divkāršu Savienības vai valsts finansējumu vai kompensāciju atbilstoši apdrošināšanas polisei attiecībā uz darbībām, par kurām var pretendēt uz Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar šo regulu.

10. pants

Paziņojumi

1.   Attiecībā uz katru produktu atsevišķi dalībvalstis līdz 2014. gada 30. septembrim, 2014. gada 15. oktobrim, 2014. gada 31. oktobrim, 2014. gada 15. novembrim, 2014. gada 30. novembrim, 2014. gada 15. decembrim, 2014. gada 31. decembrim, 2015. gada 15. janvārim, 2015. gada 31. janvārim un 2015. gada 15. februārim paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

daudzumus, kas no tirgus izņemti bezmaksas izplatīšanai;

b)

daudzumus, kas no tirgus izņemti galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana;

c)

līdzvērtīgu platību priekšlaicīgai ražas novākšanai un ražas nenovākšanai;

d)

kopējos radušos izdevumus par daudzumiem un platībām, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā.

Paziņojumos iekļauj tikai darbības, kuru īstenošana ir pabeigta.

Minētajiem paziņojumiem dalībvalstis izmanto III pielikumā noteiktā parauga veidlapu.

2.   Sniedzot pirmo paziņojumu, dalībvalstis, izmantojot IV pielikumā noteikto paraugu veidlapas, paziņo Komisijai atbalsta summas, ko tās noteikušas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 1. punktu vai 85. panta 4. punktu un šīs regulas 4. un 5. pantu.

11. pants

Savienības finansiālās palīdzības maksāšana

Tiesības saņemt Savienības finansiālo palīdzību par dalībvalstu izdevumiem, kas saistīti ar šai regulai atbilstīgajiem maksājumiem, ir spēkā tikai tad, ja tie veikti līdz 2015. gada 30. jūnijam.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 29. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 29. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 932/2014, ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem un groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 913/2014 (OV L 259, 30.8.2014., 2. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Maksimālie produktu daudzumi, kas piešķirti katrai dalībvalstij, kā minēts 2. panta 1. punktā

(tonnās)

Āboli un bumbieri

Plūmes, galda vīnogas un kivi

Tomāti, burkāni, dārzeņpipari, gurķi un kornišoni

Apelsīni, klementīni, mandarīni

Beļģija

43 300

1 380

14 750

0

Vācija

13 100

0

0

0

Grieķija

5 100

28 475

750

10 750

Spānija

8 700

6 900

20 400

58 600

Francija

28 950

500

1 600

0

Horvātija

1 050

0

0

7 900

Itālija

35 805

38 845

0

2 620

Kipra

0

0

0

16 220

Lietuva

0

0

4 000

0

Ungārija

725

570

0

0

Nīderlande

22 200

0

6 800

0

Polija

18 750

0

0

0

Portugāle

4 120

225

0

0


II PIELIKUMS

Šīs regulas 4., 5. un 6. pantā minētās maksimālās atbalsta summas par to produktu izņemšanu no tirgus, kas nav iekļauti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā

Produkts

Maksimālais atbalsts (EUR/100 kg)

Bezmaksas izplatīšana

Citi galamērķi

Burkāni

12,81

8,54

Galviņkāposti

5,81

3,88

Dārzeņpipari

44,4

30

Brokoļi

15,69

10,52

Gurķi un kornišoni

24

16

Sēnes

43,99

29,33

Plūmes

34

20,4

Ogas

12,76

8,5

Svaigas galda vīnogas

39,16

26,11

Kivi

29,69

19,79


III PIELIKUMS

10. pantā minēto paziņojumu veidlapu paraugi

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS –– BEZMAKSAS IZPLATĪŠANA

Dalībvalsts:

Aptvertais laikposms:

Datums:


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi (t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība (EUR)

Daudzumi (t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

Daudzumi (t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

izņemšana no tirgus

transports

šķirošana un iepakošana

KOPĀ

izņemšana no tirgus

transports

šķirošana un iepakošana

KOPĀ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (dārzeņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi dārzeņi un augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS –– CITI GALAMĒRĶI

Dalībvalsts:

Aptvertais laikposms:

Datums:


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi (t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība (EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Āboli

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

 

 

Kopā (dārzeņi)

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi dārzeņi un augļi)

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

*

Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.

PAZIŅOJUMS PAR RAŽAS NENOVĀKŠANU UN PRIEKŠLAICĪGU NOVĀKŠANU

Dalībvalsts:

Aptvertais laikposms:

Datums:


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi

(t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība (EUR)

Platība

(ha)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

Platība

(ha)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (dārzeņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi dārzeņi un augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.


IV PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNOSŪTA KOPĀ AR PIRMO PAZIŅOJUMU, KĀ MINĒTS 10. PANTA 1. PUNKTĀ

IZŅEMŠANA NO TIRGUS – CITI GALAMĒRĶI

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 1. punktu un šīs regulas 4. un 5. pantu

Dalībvalsts:

Datums:


Produkts

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/100 kg)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/100 kg)

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Tomāti

 

 

Burkāni

 

 

Galviņkāposti

 

 

Dārzeņpipari

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

Sēnes

 

 

Plūmes

 

 

Ogas

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

Kivi

 

 

Apelsīni

 

 

Klementīni

 

 

Mandarīni

 

 

RAŽAS NENOVĀKŠANA UN PRIEKŠLAICĪGA NOVĀKŠANA

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 4. punktu un šīs regulas 6. pantu

Dalībvalsts:

Datums:


Produkts

Nesegtas platības

Siltumnīcas

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/ha)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/ha)

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/ha)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/ha)

Āboli

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 


Augša