EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R1014

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

UL L 283, 27.9.2014, str. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 28/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1014/oj

27.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1014/2014

z dne 22. julija 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ter zlasti člena 107(1) v povezavi s členom 109(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 107 Uredbe (EU) št. 508/2014 predvideva vzpostavitev skupnega sistema spremljanja in vrednotenja, katerega namen je merjenje uspešnosti Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR). Navedeni sistem naj bi zlasti pomagal prikazati napredek in dosežke na področju skupne ribiške politike in celostne pomorske politike Unije ter oceniti učinkovitost, uspešnost in pomen operacij ESPR, prispeval k bolj usmerjeni podpori za skupno ribiško politiko in celostno pomorsko politiko, podprl skupni proces pridobivanja znanja, povezan s spremljanjem in vrednotenjem, ter zagotovil zanesljivo, z dokazi podprto vrednotenje operacij ESPR, ki bo podlaga za postopek odločanja.

(2)

Opredeliti bi bilo treba vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja, da se zagotovi izvajanje zadostnih in ustreznih dejavnosti vrednotenja. Zato je treba določiti seznam skupnih kazalnikov, ki jih bodo uporabljale države članice, da se omogoči združevanje podatkov na ravni Unije in da bo Komisija lahko ocenjevala uspešnost ESPR glede na cilje politike iz Uredbe (EU) št. 508/2014.

(3)

Člen 109 Uredbe (EU) št. 508/2014 določa, da se morajo skupni kazalniki uporabljati za vsak program ter se nanašati na začetno stanje, finančno izvajanje, učinke in rezultate programa. Ti skupni kazalniki se uporabljajo tudi za pregled delovanja iz člena 21(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (2).

(4)

Skupni kazalniki bi morali biti v skladu s kazalniki, določenimi za prednostne naloge programov v členu 27(4) Uredbe 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, ki vključujejo kazalnike za dodeljene izdatke, kazalnike učinka za podprte operacije in kazalnike rezultatov, ki se nanašajo na zadevno prednostno nalogo. Vključevati bi morali tudi kazalnike ozadja, ki se nanašajo na začetno stanje pred začetkom izvajanja programa.

(5)

Kazalniki iz člena 107(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 se nanašajo na vpliv programa na ravni vsake prednostne naloge Unije in niso zajeti v tej uredbi.

(6)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in sestava sistema spremljanja in vrednotenja

1.   Skupni sistem spremljanja in vrednotenja iz člena 107 Uredbe (EU) št. 508/2014 je sestavljen iz naslednjih elementov:

(a)

logike ukrepanja, ki kaže medsebojne vplive med prednostnimi nalogami, prednostnimi področji in ukrepi, kot je določeno v členih 18(1)(a) in 116 Uredbe (EU) št. 508/2014;

(b)

sklopa skupnih kazalnikov iz člena 109 Uredbe (EU) št. 508/2014;

(c)

ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah, izbranih za financiranje, kot je določeno v členu 97(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014;

(d)

letnega poročila o izvajanju operativnega programa, kot je določeno v členu 114 Uredbe (EU) št. 508/2014 v povezavi s členom 50 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(e)

načrta vrednotenja iz člena 115 Uredbe (EU) št. 508/2014 v povezavi s členom 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(f)

predhodnega in naknadnega vrednotenja ter vseh drugih dejavnosti vrednotenja, povezanih s programom ESPR, kot je določeno v členih 115, 116 in 117 Uredbe (EU) št. 508/2014 v povezavi s členi 55, 56 in 57 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(g)

pregleda uspešnosti iz člena 21(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

2.   Organ upravljanja pri uporabi členov 97(1)(a) in 114 do 117 Uredbe (EU) št. 508/2014 v povezavi s členi 21(1), 50, 55, 56 in 57 Uredbe 1303/2013 uporablja seznam skupnih kazalnikov iz člena 109 Uredbe (EU) št. 508/2014 v okviru vseh posameznih elementov skupnega sistema spremljanja in vrednotenja.

Člen 2

Seznam skupnih kazalnikov

V prilogi k tej uredbi je seznam skupnih kazalnikov iz člena 109 Uredbe (EU) št. 508/2014.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).


PRILOGA

SKUPNI KAZALNIKI ZA UPORABO V SKUPNEM SISTEMU SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA

I.   KAZALNIKI OZADJA (1)

Prednostna naloga Unije 1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva

1.

Ribiška flota

(a)

število plovil

(b)

kW

(c)

bruto tonaža

2.

Bruto dodana vrednost na osebo v ekvivalentu polnega delovnega časa (1) (v tisoč EUR na osebo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

3.

Čisti dobiček (v tisoč EUR)

4.

Donosnost naložb v opredmetena osnovna sredstva (2) ( %)

5.

Kazalniki biološke trajnosti (3)

(a)

kazalnik trajnostne stopnje ulova

(b)

kazalnik ogroženih staležev

6.

Izkoristek goriva pri ulovu rib (v litrih goriva/tono iztovorjenega ulova)

7.

Kazalniki ekosistemov, kot so opredeljeni za izvajanje Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4)

(a)

obseg morskega dna, na katerega znatno vplivajo človekove dejavnosti, za različne vrste substrata (v %) (5)

(b)

stopnje naključnih ulovov kitov in delfinov pri ribolovu (prilov na enoto napora) (6)

8.

Število zaposlenih (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

(a)

število zaposlenih moških in žensk (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

(b)

število zaposlenih žensk (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

9.

Pojavnost poškodb in nesreč pri delu

(a)

število poškodb in nesreč pri delu

(b)

% glede na skupno število ribičev

10.

Pokritost zaščitenih morskih območij (7)

(a)

pokritost območij Nature 2000, določenih na podlagi direktiv o pticah in habitatih (v km2)

(b)

pokritost drugih prostorskih varovalnih ukrepov iz člena 13(4) Direktive 2008/56/ES (v km2)

Prednostna naloga Unije 2 – Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture

1.

Obseg proizvodnje akvakulture (v tonah)

2.

Vrednost proizvodnje akvakulture (v tisoč EUR)

3.

Čisti dobiček (v tisoč EUR)

4.

Obseg ekološke proizvodnje akvakulture (v tonah)

5.

Obseg proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode (v tonah)

6.

Število zaposlenih (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

(a)

število zaposlenih moških in žensk (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

(b)

število zaposlenih žensk (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Prednostna naloga Unije 3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike (nadzor in zbiranje podatkov)

A.    Nadzorni ukrepi

1.

Hude kršitve v državi članici (skupno število v zadnjih 7 letih)

2.

Iztovarjanje, ki je predmet fizičnega nadzora (v %)

3.

Obstoječa sredstva, ki so na voljo za nadzor

(a)

plovila in zrakoplovi, ki so na voljo za nadzor (število)

(b)

število zaposlenih (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

(c)

dodeljena proračunska sredstva (razvoj v zadnjih 5 letih, v tisoč EUR)

(d)

plovila, opremljena s sistemom elektronskega zapisovanja in poročanja in/ali sistemom za spremljanje plovil (število)

B.    Ukrepi zbiranja podatkov

Izpolnjevanje zahtev po podatkih v skladu z okvirom za zbiranje podatkov (8) ( %)

Prednostna naloga Unije 4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Dolžina obale in glavnih plovnih poti ter velikost glavnih vodnih teles

(a)

dolžina obale (v km)

(b)

dolžina glavnih plovnih poti (v km)

(c)

velikost glavnih vodnih teles (v km2)

Prednostna naloga Unije 5 – Pospeševanje trženja in predelave

1.

Organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožne organizacije

(a)

število organizacij proizvajalcev

(b)

število združenj organizacij proizvajalcev

(c)

število medpanožnih organizacij

(d)

število proizvajalcev ali gospodarskih subjektov na organizacijo proizvajalcev

(e)

število proizvajalcev ali gospodarskih subjektov na združenje organizacij proizvajalcev

(f)

število proizvajalcev ali gospodarskih subjektov na medpanožno organizacijo

(g)

% proizvajalcev ali gospodarskih subjektov, ki so člani organizacije proizvajalcev

(h)

% proizvajalcev ali gospodarskih subjektov, ki so člani združenja organizacij proizvajalcev

(i)

% proizvajalcev ali gospodarskih subjektov, ki so člani medpanožne organizacije

2.

Letni promet (9) tržne proizvodnje v EU

(a)

letni promet tržne proizvodnje v EU (v tisoč EUR)

(b)

% proizvodnje (vrednost), ki so jo dale na trg organizacije proizvajalcev

(c)

% proizvodnje (vrednost), ki so jo dala na trg združenja organizacij proizvajalcev

(d)

% proizvodnje (vrednost), ki so jo dale na trg medpanožne organizacije

(e)

% proizvodnje (količina), ki so jo dale na trg organizacije proizvajalcev

(f)

% proizvodnje (količina), ki so jo dala na trg združenja organizacij proizvajalcev

(g)

% proizvodnje (količina), ki so jo dale na trg medpanožne organizacije

Prednostna naloga Unije 6 – Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

1.

Skupno okolje za izmenjavo informacij za nadzor na področju pomorstva v EU (v %)

2.

Pokritost zaščitenih morskih območij

(a)

pokritost območij Nature 2000, določenih na podlagi direktiv o pticah in habitatih (v km2)

(b)

pokritost drugih prostorskih varovalnih ukrepov iz člena 13(4) Direktive 2008/56/ES (v km2)

II.   KAZALNIKI UČINKOV

Prednostna naloga Unije 1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva)

1.

Inovacije, svetovalne storitve in partnerstva z znanstveniki *

2.

Sistemi dodeljevanja ribolovnih možnosti *

3.

Dodana vrednost, kakovost, uporaba neželenega ulova ter ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja *

4.

Ohranitveni ukrepi, zmanjšanje vpliva ribolova na okolje in prilagajanje ribolova varstvu vrst *

5.

Trajno prenehanje

6.

Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov (10) *

7.

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb *

8.

Menjava ali posodobitev motorjev *

9.

Spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga, diverzifikacije in novih oblik dohodka, novih ribiških podjetij ter zdravja in varnosti *

10.

Začasno prenehanje

11.

Vzajemni skladi

Prednostna naloga Unije 2 – Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture (število projektov)

1.

Inovacije, svetovalne storitve

2.

Produktivne naložbe v akvakulturo

3.

Omejitev vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo, okoljske storitve, povezane z ekološko akvakulturo)

4.

Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo ter ukrepi za javno zdravje in zdravje živali

5.

Spodbujanje človeškega kapitala na področju akvakulture na splošno in spodbujanje uveljavljanja novih gojiteljev vodnih organizmov

6.

Zavarovanje staleža v akvakulturi

Prednostna naloga Unije 3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike: nadzor in zbiranje podatkov (št. projektov)

1.

Izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje

2.

Podpora za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov

Prednostna naloga Unije 4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije (število projektov, razen 1)

1.

Število izvedenih strategij lokalnega razvoja

2.

Pripravljalna podpora

3.

Sodelovanje

Prednostna naloga Unije 5 – Pospeševanje trženja in predelave (število projektov, razen 1 in 4)

1.

Število organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev, ki prejemajo podporo za načrte proizvodnje in trženja

2.

Ukrepi za trženje in pomoč za skladiščenje

3.

Predelava

4.

Število gospodarskih subjektov, upravičenih do plačil iz sheme nadomestil

Prednostna naloga Unije 6 – Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike (število projektov)

1.

Celostni pomorski nadzor

2.

Varovanje in izboljšanje znanja o morskem okolju (11)

III.   KAZALNIKI REZULTATOV

Prednostna naloga Unije 1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva

1.

Sprememba vrednosti proizvodnje (v tisoč EUR)

2.

Sprememba obsega proizvodnje (v tonah)

3.

Sprememba čistega dobička (v tisoč EUR)

4.

Sprememba neželenega ulova (12)

(a)

sprememba neželenega ulova (v tonah)

(b)

sprememba neželenega ulova (v %)

5.

Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib (v litrih goriva/EUR iztovorjenega ulova)

6.

Sprememba v % neuravnoteženih flot (13)

7.

Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ustvarjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih dejavnostih

8.

Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ohranjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih dejavnostih

9.

Sprememba pojavnosti poškodb in nesreč pri delu

(c)

sprememba števila poškodb in nesreč pri delu

(d)

sprememba % poškodb in nesreč pri delu glede na skupno število ribičev

10.

Sprememba pokritosti zaščitenih morskih območij, pomembna za prednostno nalogo Unije 1:

(a)

sprememba pokritosti območij Nature 2000, določenih na podlagi direktiv o pticah in habitatih (v km2)

(b)

sprememba pokritosti drugih prostorskih varovalnih ukrepov iz člena 13(4) Direktive 2008/56/ES (v km2)

Prednostna naloga Unije 2 – Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture

1.

Sprememba obsega proizvodnje akvakulture (v tonah)

2.

Sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture (v tisoč EUR)

3.

Sprememba čistega dobička (v tisoč EUR)

4.

Sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture (v tonah)

5.

Sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode (v tonah)

6.

Sprememba obsega proizvodnje akvakulture, potrjene v okviru prostovoljne trajnostne sheme (v tonah)

7.

Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve (število objektov)

8.

Ustvarjena delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

9.

Ohranjena delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Prednostna naloga Unije 3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike (nadzor in zbiranje podatkov)

A.   Nadzorni ukrepi

1.

Število ugotovljenih hudih kršitev (14)

2.

Iztovarjanje, ki je bilo predmet fizičnega nadzora (v %)

B.   Ukrepi zbiranja podatkov

Povečanje deleža izpolnjevanja zahtev po podatkih (v %) (15)

Prednostna naloga Unije 4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

1.

Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ustvarjena v sektorju akvakulture

2.

Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ohranjena v sektorju akvakulture

3.

Ustanovljena podjetja (število)

Prednostna naloga Unije 5 – Pospeševanje trženja in predelave

Sprememba proizvodnje EU z razlikovanjem med organizacijami proizvajalcev in drugimi subjekti

(a)

sprememba vrednosti prve prodaje organizacij proizvajalcev (v tisoč EUR)

(b)

sprememba obsega prve prodaje organizacij proizvajalcev (v tonah)

(c)

sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov (v tisoč EUR)

(d)

sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov (v tonah)

Prednostna naloga Unije 6 – Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

1.

Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na področju pomorstva v EU (v %)

2.

Sprememba pokritosti zaščitenih morskih območij, pomembna za prednostno nalogo Unije 6:

(a)

sprememba pokritosti območij Nature 2000, določenih na podlagi direktiv o pticah in habitatih (v km2)

(b)

sprememba pokritosti drugih prostorskih varovalnih ukrepov iz člena 13(4) Direktive 2008/56/ES (v km2)


(1)  Kazalniki ozadja se zagotovijo na skupni ravni EU.

(1)  Zaposlitev, izražena v ekvivalentih polnega delovnega časa.

(2)  Kot je opredeljeno v smernicah za analizo ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi. Vrednost kazalnika, če je na voljo v poročilu o floti.

(3)  Kot je opredeljeno v smernicah za analizo ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi. Vrednosti kazalnikov, če so na voljo v poročilu o floti.

(4)  Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

(5)  Kazalnik 6.1.2 iz Sklepa Komisije 2010/477/EU z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (UL L 232, 2.9.2010, str. 14).

(6)  Izpeljati jih je mogoče iz poročil, pripravljenih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 812/2004 z dne 26. aprila 2004 o podrobnih pravilih v zvezi naključnimi ulova kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 150, 30.4.2004, str. 12).

(7)  Podatki o zaščitenih morskih območjih, določenih na nacionalni ravni, so zbrani v Skupni bazi podatkov o določenih območjih (CDDA), ki jo vzdržuje Evropska agencija za okolje. Opisi in prostorski podatki za vsako območje Nature 2000 so na voljo na spletni strani http://natura2000.eea.europa.eu.

(8)  100 % minus primeri, ko niso bili predloženi vsi podatki, zahtevani za posamezen modul, za posamezno zahtevo po podatkih glede na skupno število zahtev po podatkih, v %.

(9)  Izhodiščno obdobje: 2009–2011.

(10)  Vključno s projekti v okviru zadevnega ukrepa ESPR, ki lahko podprejo cilje doseganja in ohranjanja dobrega okoljskega stanja, kot zahteva Direktiva 2008/56/ES.

(11)  Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov.

(12)  Ulov, ki se ne iztovori za prehrano ljudi.

(13)  Glede na ocene začetnih vrednosti v operativnih programih ESPR.

(14)  Komisija bo lahko do potrebnih podatkov dostopala prek spletnega mesta, ki naj bi ga vsaka država članica vzpostavila po 1. januarju 2012 v skladu s členoma 93 in 116 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike.

(15)  100 % minus primeri, ko niso bili predloženi vsi podatki, zahtevani za posamezen modul, za posamezno zahtevo po podatkih glede na skupno število zahtev po podatkih, v %.


Na vrh