EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R1001

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike

UL L 281, 25.9.2014, str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/12/2022; implicitno zavrnjeno 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1001/oj

25.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1001/2014

z dne 18. julija 2014

o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (1) ter zlasti člena 46(9)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje 3 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013 določa pogoje za dodelitev plačil za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Navedena pravila vključujejo pravila za površine z ekološkim pomenom, da se dosežejo cilji v zvezi z biotsko raznovrstnostjo.

(2)

Zaradi poenostavitve upravnih postopkov in upoštevanja značilnosti različnih vrst površin z ekološkim pomenom člen 46(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013 omogoča uporabo pretvorbenih in utežnih faktorjev.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 (2) je spremenila Prilogo X k Uredbi (EU) št. 1307/2013, da bi določila ustrezne pretvorbene in utežne faktorje iz člena 46(3) navedene uredbe.

(4)

Na podlagi razprav z Evropskim parlamentom in Svetom o Delegirani uredbi (EU) št. 639/2014 se je Komisija zavezala, da bo povečala utežni faktor za površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik, iz točke (j) prvega pododstavka člena 46(2) Uredbe št. 1307/2013, da se dosežejo zgoraj navedeni cilji.

(5)

Prilogo X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ta uredba bi se morala uporabljati za vloge za pomoč za koledarska leta, ki sledijo koledarskemu letu 2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) št. 1307/2013

V Prilogi X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 se utežni faktor „0,3“ za površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik, nadomesti z „0,7“.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za vloge za pomoč za koledarska leta, ki sledijo koledarskemu letu 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L 181, 20.6.2014, str. 1).


Na vrh