EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32013R0305

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013 ( 2012. gada 26. novembris ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 91, 3.4.2013., 1./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 026 Lpp. 134 - 137

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/305/oj

3.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 305/2013

(2012. gada 26. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (1) un jo īpaši tās 7. pantu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Direktīva 2010/40/ES nosaka, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti par specifikācijām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu intelektisku transporta sistēmu (ITS) ieviešanas un izmantošanas savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2010/40/ES 3. panta d) punktu ES mēroga sadarbspējīga eCall pakalpojuma saskaņota nodrošināšana ir viena no prioritārajām darbībām. Tāpēc Komisijai šajā jomā būtu jāpieņem vajadzīgās specifikācijas.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) (2) 26. pants nosaka, ka zvani uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112 ir pienācīgi jāatbild un jāapstrādā valsts neatliekamās palīdzības sistēmu – tostarp neatliekamās palīdzības izsaukumu centrāļu (ārkārtas izsaukumu centrāļu) – organizācijai vispiemērotākajā veidā.

(4)

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “eCall: laiks ieviest” (3) ir paredzēti jauni regulatīvie pasākumi transportlīdzeklī integrēta neatliekamās palīdzības izsaukumu pakalpojuma ieviešanas paātrināšanai Savienībā. Viens no ierosinātajiem pasākumiem paredz noteikt, ka ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras modernizēšana, lai nodrošinātu eCall izsaukumu pienācīgu saņemšanu un apstrādi, ir obligāta.

(5)

Komisijas Ieteikumā 2011/750/ES (4) par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu (eCall), dalībvalstīm tiek ieteikts norādīt eCall ārkārtas izsaukumu centrāli eCall izsaukumu maršrutēšanai un nodrošināt, ka mobilo sakaru tīklu operatori var pienācīgi apstrādāt eCall izsaukumus.

(6)

Ir paredzams, ka sadarbspējīgais ES mēroga eCall pakalpojums, samazinot neatliekamās palīdzības dienestu reaģēšanas laiku, samazinās ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu Savienībā, kā arī tajos gūto ievainojumu nopietnību.

(7)

Ir arī paredzams, ka sadarbspējīgais ES mēroga eCall pakalpojums nodrošinās sabiedrībai ietaupījumus, uzlabojot ceļu satiksmes negadījumu pārvaldību un samazinot satiksmes sastrēgumu apmēru un sekundāro negadījumu skaitu.

(8)

ĀIC, neatliekamās palīdzības dienestu un saistīto pakalpojumu sniedzēju veiktā personas datu apstrāde saistībā ar eCall izsaukumu apstrādi ir jāveic, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (6). Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka šī atbilstība tiek pierādīta, valsts datu aizsardzības iestādēm veicot vai nu priekškontroles procedūras, piemēram, iepriekšējus paziņojumus, vai pēcpārbaudes, piemēram, sūdzību izskatīšanas un izmeklēšanas procedūras.

(9)

Sadarbspējīgais ES mēroga eCall pakalpojums atbilst 29. panta datu aizsardzības jautājumu darba grupas ieteikumiem, kas ietverti Darba dokumentā par eCall iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma aspektiem, kurš tika pieņemts 2006. gada 26. septembrī (1609/06/EN, 125. darba grupa). Transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar transportlīdzeklī uzstādītu eCall aprīkojumu, nedrīkst būt izsekojami savas parastās darbības laikā. Transportlīdzeklī uzstādītā eCall aprīkojuma nosūtītajam minimālajam datu kopumam (kas nosūtīts pēc aktivizācijas) jāietver minimālais informācijas daudzums, kas vajadzīgs neatliekamās palīdzības izsaukumu pienācīgai apstrādei.

(10)

Neskarot Direktīvu 95/46/EK, dalībvalstīm, ieviešot eCall ĀIC infrastruktūru, jāņem vērā Darba dokuments par eCall iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma aspektiem, ko 2006. gada 26. septembrī pieņēma 29. panta darba grupa (1609/06/EN, 125. darba grupa).

(11)

Ir svarīgi, lai visas dalībvalstis izstrādātu kopīgus tehniskos risinājumus un praksi neatliekamās palīdzības izsaukumu pakalpojumu sniegšanai. Būtu jāizstrādā kopīgi tehniskie risinājumi, it īpaši ar Eiropas standartizācijas organizāciju līdzdalību, lai atvieglotu eCall pakalpojuma ieviešanu, nodrošinātu pakalpojuma sadarbspēju un nepārtrauktību visā Savienībā un samazinātu visai Savienībai kopumā radušās īstenošanas izmaksas.

(12)

Eiropas standartizācijas organizācijas – ETSI un CEN – ir izstrādājušas vienotus standartus, lai ieviestu Eiropas mēroga eCall pakalpojumu, un šajā regulā ir iekļautas atsauces uz tiem.

(13)

Būtu jāparedz pietiekami daudz laika jau ieviesto infrastruktūru modernizēšanai, tāpēc šī regula būtu tām jāpiemēro 12 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras modernizēšanai, kas ir jāveic eCall izsaukumu pienācīgas saņemšanas un apstrādes nodrošināšanai, lai panāktu saskaņoti sniegta ES mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“neatliekamās palīdzības dienests” ir dienests, ko par tādu atzinusi dalībvalsts un kas atbilstoši valsts tiesību aktiem sniedz tūlītēju un ātru palīdzību situācijās, kurās ir tieši apdraudēta dzīvība vai veselība, personas vai sabiedrības veselība vai drošība, privātais vai valsts īpašums vai vide;

b)

“ārkārtas izsaukumu centrāle” (ĀIC) ir fiziska vieta, kas pirmā saņem neatliekamās palīdzības izsaukumus un ir dalībvalsts atzītas valsts iestādes vai privātas organizācijas pārziņā;

c)

“vispiemērotākā ĀIC” ir atbildīgo iestāžu iepriekšnoteikta ĀIC konkrēta apgabala vai konkrēta veida neatliekamās palīdzības izsaukumu pieņemšanai;

d)

eCall ĀIC” ir iestāžu iepriekšnoteikta ĀIC, kas ir vispiemērotākā eCall izsaukumu pirmā saņemšanas un apstrādes vieta;

e)

eCall ĀIC operators” ir eCall ĀIC darbinieks, kas saņem un/vai apstrādā neatliekamās palīdzības izsaukumus;

f)

“saistīts pakalpojumu sniedzējs” ir dalībvalsts atzīta valsts vai privāta organizācija, kura līdzdarbojas ar eCall saistīto ceļu satiksmes negadījumu apstrādes procesā (piemēram, ceļu pārvaldītājs, palīdzības dienests);

g)

“transportlīdzeklī uzstādīts aprīkojums” ir transportlīdzekļa aprīkojums, kas nodrošina piekļuvi vai kam ir piekļuve transportlīdzekļa datiem, kuri vajadzīgi eCall transakcijas izdarīšanai, izmantojot publisku mobilo bezvadu sakaru tīklu;

h)

eCall” (Direktīvā 2010/40/ES – “visā ES piemērojama, sadarbspējīga eCall sistēma”) ir neatliekamās palīdzības numura 112 izsaukums no transportlīdzekļa; šis izsaukums tiek veikts vai nu automātiski, aktivizējoties transportlīdzeklī uzstādītiem sensoriem, vai manuāli, un tas ietver standartizēta minimālā datu kopuma nosūtīšanu un izveido audiosavienojumu starp transportlīdzekli un ĀIC, izmantojot publiskus mobilo bezvadu sakaru tīklus;

i)

eCall transakcija” ir mobilo bezvadu sakaru sesijas izveide, izmantojot publisku bezvadu sakaru tīklu, un minimālā datu kopuma pārraide uz eCall ĀIC, kā arī audiosavienojuma izveide starp transportlīdzekli un to pašu eCall ĀIC;

j)

“minimālais datu kopums” (MDK) ir informācija, kas noteikta standartā “Autotransporta un ceļu satiksmes telemātika. E-drošība. eCall minimālais datu kopums (MDK)” (EN 15722) un ko nosūta uz eCall ĀIC;

k)

“transportlīdzekļa identifikācijas numurs” (VIN) ir burtciparu kods, ko ražotājs piešķīris transportlīdzeklim, lai katrs transportlīdzeklis tiktu pienācīgi identificēts, kā noteikts ISO standartā 3779;

l)

“mobilo bezvadu sakaru tīkls” ir bezvadu sakaru tīkls, kam raksturīga homogēna sakaru pārslēgšana no viena tīkla piekļuves punkta uz citu;

m)

“publisks mobilo bezvadu sakaru tīkls” ir mobilo bezvadu sakaru tīkls, kas ir pieejams sabiedrībai saskaņā ar Direktīvu 2002/22/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/21/EK (7);

n)

“neatliekamās palīdzības vadības centrs” ir objekts, ko viens vai vairāki neatliekamās palīdzības dienesti izmanto neatliekamās palīdzības izsaukumu apstrādei;

o)

“neapstrādāts MDK” ir pārraidītā minimālā datu kopuma forma, pirms tas saprotamā veidā attēlots eCall ĀIC operatoram.

3. pants

eCall ĀIC piemērojamās prasības

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka visas eCall ĀIC ir aprīkotas eCall izsaukumu apstrādei un MDK saņemšanai no transportlīdzeklī uzstādītā aprīkojuma atbilstoši standartiem “Intelektiskas transporta sistēmas. E-drošība. Funkcionālās prasības Eiropas mēroga eCall izsaukumam” (EN 16072) un “Intelektiskas transporta sistēmas. E-drošība. Augsta līmeņa lietojuma prasības (HLAP) eCall izsaukumam” (EN 16062).

2.   eCall ĀIC apstrādā eCall izsaukumus tikpat ātri un efektīvi kā jebkuru citu vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numura 112 izsaukumu. eCall ĀIC apstrādā eCall izsaukumus atbilstoši valsts tiesību aktiem par neatliekamās palīdzības izsaukumu apstrādi.

3.   eCall ĀIC spēj saņemt MDK datu saturu un to skaidri un saprotami attēlot eCall ĀIC operatoram.

4.   eCall ĀIC ir piekļuve piemērotai ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (ĢIS) vai līdzvērtīgai sistēmai, kas ļauj eCall ĀIC operatoram noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu un kustības virzienu atbilstoši minimālajam precizitātes līmenim, kurš noteikts standartā EN 15722 par MDK koordinātām.

5.   Iepriekš minēto prasību ievērošana nodrošina eCall ĀIC spēju nosūtīt datus par atrašanās vietu, datus par eCall aktivizācijas veidu (manuāla vai automātiska aktivizācija) un citus saistītus datus attiecīgajam(-iem) neatliekamās palīdzības dienestam(-iem) vai saistītajam(-iem) pakalpojumu sniedzējam(-iem).

6.   eCall ĀIC (kas sākotnēji saņem eCall) izveido audiosavienojumu ar transportlīdzekli un apstrādā eCall datus; vajadzības gadījumā eCall ĀIC var pāradresēt izsaukumu un MDK datus uz citu ĀIC, neatliekamās palīdzības vadības centru vai saistīto pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar valsts iestādes noteiktajām valstī piemērojamām procedūrām. Pāradresēšanu var veikt, izmantojot datu savienojumu vai audiosavienojumu, vai – vēlams – tos abus.

7.   Attiecīgos gadījumos un atkarībā no valsts procedūrām un tiesību aktiem eCall ĀIC un attiecīgajam(-iem) neatliekamās palīdzības dienestam(-iem) vai saistītajam(-iem) pakalpojumu sniedzējam(-iem) var piešķirt piekļuvi valstu datu bāzēs ietvertajiem datiem par transportlīdzekļa raksturlielumiem un/vai citiem noderīgiem resursiem, lai tas/tie varētu iegūt eCall apstrādei vajadzīgo informāciju, it sevišķi tāpēc, lai varētu interpretēt transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN) un saņemt noderīgu papildu informāciju, it sevišķi informāciju par transportlīdzekļa veidu un modeli.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

Dalībvalstis nosaka kompetentās iestādes, kuras novērtē eCall ĀIC darbības atbilstību 3. pantā izklāstītajām prasībām, un par šīm iestādēm paziņo Komisijai. Atbilstības novērtējuma pamatā ir tā standarta “Intelektiskas transporta sistēmas. E-drošība. eCall pilna cikla atbilstības testēšana” (EN 16454) daļa, kas attiecas uz ĀIC atbilstību Eiropas mēroga eCall.

5. pants

Saistības attiecībā uz eCall ĀIC infrastruktūras ieviešanu

Dalībvalstis nodrošina šīs regulas piemērošanu, kad tiek ieviesta eCall ĀIC infrastruktūra sadarbspējīgā ES mēroga eCall pakalpojuma apstrādei, saskaņā ar specifikāciju un ieviešanas principiem, kas paredzēti Direktīvas 2010/40/ES II pielikumā. Šis noteikums neskar katras dalībvalsts tiesības lemt par eCall ĀIC infrastruktūras ieviešanu sadarbspējīgā ES mēroga eCall izsaukumu apstrādei attiecīgās valsts teritorijā. Šīs tiesības neskar tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2010/40/ES 6. panta 2. punkta otro daļu.

6. pants

Noteikumi par privātumu un datu aizsardzību

1.   ĀIC, tostarp eCall ĀIC, ir uzskatāmas par personas datu apstrādātājiem [datu pārziņiem] Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punkta nozīmē. Ja eCall datus plānots nosūtīt citiem neatliekamās palīdzības vadības centriem vai saistītajiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 3. panta 5. punktu, arī tie ir uzskatāmi par datu pārziņiem. Dalībvalstis nodrošina, ka ĀIC, neatliekamās palīdzības dienesti un saistītie pakalpojumu sniedzēji personas datu apstrādi saistībā ar eCall izsaukumu apstrādi veic saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK un ka šī atbilstība ir pierādīta valsts datu aizsardzības iestādēm.

2.   Dalībvalstis it sevišķi nodrošina personas datu aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp nelikumīgu piekļuvi, sagrozīšanu vai pazaudēšanu, un to, lai personas datu glabāšanas, glabāšanas ilguma, apstrādes un aizsardzības protokoli tiktu noteikti vajadzīgajā līmenī un pienācīgi ievēroti.

7. pants

Noteikumi par atbildību

1.   eCall ĀIC ir jāspēj kompetentajām iestādēm pierādīt, ka tās attiecībā uz to izstrādāto(-ajām) un/vai kontrolēto(-ajām) sistēmas daļu(-ām) atbilst visām 3. panta 1. punktā nosaukto eCall standartu prasībām par atbilstību. Tās ir atbildīgas tikai par to eCall sistēmas daļu, kas ir to pārziņā, no brīža, kad eCall izsaukumi sasniedz eCall ĀIC, saskaņā ar valstī piemērojamām procedūrām.

2.   Tādēļ un līdztekus citiem jau noteiktajiem pasākumiem, it sevišķi attiecībā uz tālruņa numura 112 izsaukumu apstrādi, gan kopā ar eCall izsaukumu saņemto neapstrādāto MDK, gan eCall operatoram attēloto MDK saturu glabā noteiktu laikposmu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šādus datus glabā saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 6., 13. un 17. pantu.

8. pants

Ziņošana

Dalībvalstis līdz 2013. gada 23. oktobrim ziņo Komisijai par šīs regulas īstenošanas norisi. Minētajā ziņojumā ir jāietver vismaz to kompetento iestāžu saraksts, kuras veic eCall ĀIC darbības atbilstības novērtēšanu, eCall ĀIC saraksts un apkalpotā ģeogrāfiskā teritorija, ieviešanas grafiks turpmākajiem diviem gadiem, atbilstības testu apraksts un privātuma un datu aizsardzības protokolu apraksts.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro infrastruktūrām, ko ievieš pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas. Sākot ar 2014. gada 23. aprīli, to piemēro infrastruktūrām, kas šīs regulas stāšanās spēkā dienā jau bija ieviestas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.

(3)  COM(2009) 434 galīgā redakcija.

(4)  OV L 303, 22.11.2011., 46. lpp.

(5)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(6)  OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

(7)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.


Augša