EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012R0392

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev Besedilo velja za EGP

UL L 123, 9.5.2012, str. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 13 zvezek 051 str. 279 - 304

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/392/oj

9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 392/2012

z dne 1. marca 2012

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1), ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, pri katerih obstaja velik potencial za prihranke energije in so med njimi velike razlike med ravnmi učinkovitosti pri enakovrednem delovanju.

(2)

Določbe za energijsko označevanje gospodinjskih sušilnih strojev so bile določene z Direktivo Komisije 95/13/ES z dne 23. maja 1995 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih električnih sušilnih strojev (2).

(3)

Energija, ki jo porabijo gospodinjski sušilni stroji, predstavlja znaten delež v skupnem povpraševanju gospodinjstev po energiji v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav energetske učinkovitosti je mogoče doseči še znatna dodatna zmanjšanja porabe energije gospodinjskih sušilnih strojev.

(4)

Direktivo Komisije 95/13/ES bi bilo treba preklicati in s to uredbo predpisati nove določbe ter tako zagotoviti, da energijsko označevanje dobaviteljem zagotavlja dinamične spodbude za dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih sušilnih strojev in za pospešitev preoblikovanja trga v smeri energetsko učinkovitih tehnologij.

(5)

Gospodinjski kombinirani pralno-sušilni stroji so obravnavani v Direktivi Komisije 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (3). Imajo posebne značilnosti in jih je zato treba izvzeti iz področja uporabe te uredbe.

(6)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, vključno s, kjer so na voljo, harmoniziranimi standardi, ki so jih sprejeli evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov (4).

(7)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepk za gospodinjske sušilne stroje, vključno s sušilnimi stroji na plin.

(8)

Poleg tega bi morala ta uredba določiti zahteve v zvezi s „tehnično dokumentacijo“ in „podatkovno kartico“ za gospodinjske sušilne aparate.

(9)

Ta uredba bi morala poleg tega določiti tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti pri vseh oblikah prodaje na daljavo in oglaševanja gospodinjskih sušilnih strojev in v vseh vrstah tehničnega promocijskega gradiva za tovrstne naprave.

(10)

Primerno je predvideti revizijo te uredbe zaradi upoštevanja tehničnega napredka.

(11)

Zaradi lažjega prehoda z Direktive 95/13/ES na to uredbo bi se morali gospodinjski sušilni stroji, označeni v skladu s to uredbo, šteti za skladne z Direktivo 95/13/ES.

(12)

Zato bi bilo treba Direktivo 95/13/ES razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in obseg

1.   Ta uredba vzpostavlja zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih podatkov o izdelku za gospodinjske sušilne stroje, ki delujejo na električno energijo iz omrežja ali na plin, in vgradne gospodinjske sušilne stroje, vključno s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjske namene.

2.   Ta uredba se ne uporablja za kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje in gospodinjske ožemalnike.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov, določenih v členu 2 Direktive 2010/30/EU, se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„gospodinjski sušilni stroj“ pomeni napravo, v kateri se tekstil suši s prevračanjem v vrtečem se bobnu, skozi katerega se pretaka segret zrak, in ki je namenjena predvsem uporabi za nepoklicne namene;

2.

„vgradni gospodinjski sušilni stroj“ pomeni gospodinjski sušilni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3.

„kombinirani gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima funkcijo centrifugalnega ožemanja in je hkrati opremljen z mehanizmom, ki suši tekstil, navadno z ogrevanjem in obračanjem;

4.

„gospodinjski ožemalnik“ pomeni napravo, v kateri se voda odstranjuje iz tekstila s centrifugiranjem v vrtečem se bobnu in odvaja s samodejno črpalko, namenjena pa je predvsem uporabi v nepoklicne namene;

5.

„sušilni stroj na zračni tok“ pomeni sušilni stroj, v katerega se vsrkava svež zrak, ki prehaja prek tekstila in se navlažen odvaja v prostor ali v zunanjost;

6.

„kondenzacijski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki vsebuje napravo (ki uporablja kondenzacijo ali kateri koli drug način) za odstranjevanje vlage iz zraka, ki se uporablja za sušenje;

7.

„avtomatski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki izklopi proces sušenja, ko zazna določeno vsebnost vlage perila, na primer na podlagi zaznavanja prevodnosti ali temperature;

8.

„neavtomatski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki izklopi proces sušenja po vnaprej določenem času, običajno s časovnim stikalom, izklopiti pa ga je mogoče tudi ročno;

9.

„program“ pomeni niz vnaprej določenih operacij, za katere proizvajalec navaja, da so ustrezne za sušenje nekaterih vrst tekstila;

10.

„cikel“ pomeni celoten postopek sušenja, kot je opredeljen za izbrani program;

11.

„programski čas“ pomeni čas, ki preteče od začetka do konca programa, brez morebitne zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

12.

„nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih, ki jo dobavitelj navaja izraženo na podlagi polkilogramskih prirastkov določene vrste suhega tekstila in jo je mogoče obdelati v gospodinjskem sušilnem stroju z izbranim programom, če je ta stroj naložen v skladu s proizvajalčevimi navodili;

13.

„delna obremenitev“ pomeni polovico nazivne zmogljivosti gospodinjskega sušilnega stroja za določen program;

14.

„kondenzacijska učinkovitost“ pomeni razmerje med maso vlage, ki se kondenzira v kondenzacijskem sušilnem stroju, in maso vlage, ki se odstrani iz perila ob koncu cikla;

15.

„stanje izklopljenosti“ pomeni stanje, ko je gospodinjski sušilni stroj izklopljen z upravljalnim mehanizmom ali stikali aparata, ki so dostopni končnemu uporabniku in slednjemu namenjeni, med običajno uporabo, da se doseže najmanjša poraba energije; ta najmanjša poraba energije lahko traja neomejeno, medtem ko je gospodinjski sušilni stroj priključen na vir energije in se uporablja po dobaviteljevih navodilih; če ni upravljalnega mehanizma ali stikal, dostopnih končnemu uporabniku, je „stanje izklopljenosti“ stanje, ko gospodinjski sušilni stroj samodejno preide v stanje stabilne porabe energije;

16.

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje z najmanjšo porabo energije, ki lahko traja neomejeno po koncu programa, brez dodatnega poseganja končnega uporabnika, razen odstranitve perila iz bobna gospodinjskega sušilnega stroja;

17.

„enakovreden gospodinjski sušilni stroj“ pomeni model gospodinjskega sušilnega stroja, ki se da na trg in ima med sušenjem enako nazivno zmogljivost, tehnične lastnosti in učinkovitost, porabo energije, kondenzacijsko učinkovitost, če je ta relevantna, čas standardnega programa za bombaž in emisije akustičnega hrupa v zraku kot drug model gospodinjskega sušilnega stroja, ki ga isti dobavitelj da na trg pod drugo tržno številčno oznako;

18.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali naj bi po pričakovanjih kupil gospodinjski sušilni stroj;

19.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski sušilni stroji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke;

20.

„standardni program za bombaž“ pomeni cikel, ki suši bombažno perilo z začetno vsebnostjo vlage naloženega perila 60 % do preostale vsebnosti vlage naloženega perila 0 %.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski sušilni stroj opremljen s tiskano nalepko z obliko in podatki, določenimi v Prilogi I;

(b)

je na voljo podatkovna kartica izdelka v skladu s Prilogo II;

(c)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v Prilogi III;

(d)

vsak oglas za določen model gospodinjskega sušilnega stroja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(e)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega sušilnega stroja in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski sušilni stroj na prodajnem mestu na zunanjosti sprednje strani ali na vrhu opremljen z nalepko, ki jo zagotovijo dobavitelji, v skladu s členom 3(a), tako, da je ta jasno vidna;

(b)

se gospodinjski sušilni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik lahko videl razstavljeni izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

(c)

vsak oglas za določen model gospodinjskega sušilnega stroja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega sušilnega stroja in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih merilnih postopkov, ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice uporabijo postopek, predpisan v Prilogi V, pri ocenjevanju skladnosti deklariranega razreda energetske učinkovitosti, porabe energije na cikel, razreda kondenzacijske učinkovitosti, če je ta relevanten, nazivne zmogljivosti, porabe energije v stanju izklopljenosti in stanju pripravljenosti, trajanja stanja pripravljenosti, programskega časa in emisij akustičnega hrupa v zraku.

Člen 7

Revizija

Komisija to uredbo revidira najpozneje tri leta po začetku njene veljavnosti, pri čemer upošteva tehnološki napredek. Pri reviziji se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge V.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 95/13/ES se razveljavi s 29. majem 2012.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljene pred 29. septembrom 2012.

2.   Gospodinjski sušilni stroji, dani na trg pred 29. majem 2012, so skladni z določbami Direktive 95/13/ES.

3.   Gospodinjski sušilni stroji, ki so skladni z določbami te uredbe in so dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 29. majem 2012, se štejejo za skladne z določbami Direktive 95/13/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 29. maja 2012. Vendar pa se člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 29. septembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 136, 21.6.1995, str. 28.

(3)  UL L 266, 18.10.1996, str. 1.

(4)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.


PRILOGA I

Nalepka

1.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKI SUŠILNI STROJ NA ZRAČNI TOK

Image

1.1

Na nalepki za gospodinjski sušilni stroj na zračni tok so naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega sušilnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III.

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti gospodinjskega sušilnega stroja je v isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV.

ponderirana letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s Prilogo VII;

V.

podatek o tipu gospodinjskega sušilnega stroja;

VI.

čas cikla, ki ustreza standardnemu programu za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto;

VII.

nazivna zmogljivost v kg, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

VIII.

raven zvočne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) med fazo sušenja za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v dB in zaokrožena na najbližje celo število.

1.2

Oblika nalepke za gospodinjske sušilne stroje na zračni tok je v skladu s točko 4 te priloge. Za model, ki mu je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), se lahko doda kopija znaka za okolje EU.

2.   NALEPKA ZA KONDENZACIJSKI GOSPODINJSKI SUŠILNI STROJ

Image

2.1

Poleg podatkov iz točke 1.1 nalepka za kondenzacijske gospodinjske sušilne stroje vsebuje:

IX.

razred kondenzacijske učinkovitosti v skladu s točko 2 Priloge VI.

2.2

Oblika nalepke za kondenzacijske gospodinjske sušilne stroje je v skladu s točko 4 te priloge. Za model, ki mu je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko doda kopija znaka za okolje EU.

3.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKI SUŠILNI STROJ NA PLIN

Image

3.1

Nalepka za gospodinjski sušilni stroj na plin vsebuje podatke iz točke 1.1.

3.2

Oblika nalepke za gospodinjske sušilne stroje na plin je v skladu s točko 4 te priloge. Za model, ki mu je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko doda kopija znaka za okolje EU.

4.   OBLIKA NALEPKE

4.1

Za gospodinjske sušilne stroje na zračni tok je oblika nalepke takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora izpolnjevati vse naslednje zahteve (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

energijska oznaka: barva: X-00-00-00; piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

Image

lestvica A-G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črna;

Image

ponderirana letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna,

druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vrsta gospodinjskega sušilnega stroja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

čas cikla:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

raven zvočne moči:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm;

Image

številka uredbe: Calibri krepko 9 pt, 100 % črna.

4.2

Za kondenzacijske gospodinjske sušilne stroje je oblika nalepke takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

energijska oznaka: barva: X-00-00-00; piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

Image

lestvica A-G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črna;

Image

ponderirana letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna,

druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vrsta gospodinjskega sušilnega stroja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

čas cikla:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

raven zvočne moči:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm;

Image

številka uredbe: Calibri krepko 9 pt, 100 % črna;

Image

razred kondenzacijske učinkovitosti:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri navadno 16 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črna in Calibri krepko 22 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črna.

4.3

Za gospodinjske sušilne stroje na plin je oblika nalepke takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

energijska oznaka: barva: X-00-00-00; piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

Image

lestvica A-G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, bela, poravnano v eni vrstici;

Image

energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črna;

Image

ponderirana letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna,

druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vrsta gospodinjskega sušilnega stroja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

čas cikla:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

raven zvočne moči:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm;

Image

številka uredbe: Calibri krepko 9 pt, 100 % črna.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA II

Podatkovna kartica izdelka

1.

Podatki na podatkovni kartici izdelka za gospodinjski sušilni stroj so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v prospekt izdelka ali drugo literaturo, priloženo izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega sušilnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

(c)

nazivna zmogljivost v kg bombažnega perila, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(d)

ali gre za gospodinjski sušilni stroj na zračni tok, kondenzacijski gospodinjski sušilni stroj ali gospodinjski sušilni stroj na plin;

(e)

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(f)

za gospodinjski sušilni stroj, ki se napaja iz električnega omrežja:

ponderirana letna poraba energije (AEc ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

za gospodinjski sušilni stroj na plin:

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas) ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh-Gas na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

in

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)el ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

(g)

navedba, ali gre za „avtomatski gospodinjski sušilni stroj“ ali „neavtomatski gospodinjski sušilni stroj“;

(h)

če je bil gospodinjskemu sušilnemu stroju podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, je lahko naveden tudi ta podatek;

(i)

poraba energije (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi;

(j)

poraba energije v stanju izklopljenosti (Po ) in v stanju pripravljenosti (Pl ) za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(k)

če je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, navedba dolžine trajanja stanja pripravljenosti;

(l)

navedba, da je „standardni program za bombaž“, ki se uporablja pri polni in delni obremenitvi, standardni sušilni program, na katerega se nanašajo informacije na nalepki in na podatkovni kartici, in da je ta program primeren za sušenje običajnega vlažnega bombažnega perila ter da je to najučinkovitejši program glede porabe energije za bombaž;

(m)

ponderirani programski čas (Tt ) „standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi“ v minutah in zaokrožen na najbližjo minuto, programski čas „standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi“ (Tdry ) ter programski čas „standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi“ (Tdry½ ) v minutah in zaokroženo na najbližjo minuto;

(n)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: razred kondenzacijske učinkovitosti v skladu s točko 2 Priloge VI, izražen kot „razred kondenzacijske učinkovitosti ‚X‘ na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)“; to je lahko izraženo drugače pod pogojem, da je jasno, da lestvica sega od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit);

(o)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: povprečna kondenzacijska učinkovitost Cdry in Cdry½ standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi in ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) za „standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi“, kot odstotni delež in zaokroženo na najbližjo celo odstotno vrednost;

(p)

raven zvočne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA), izražena v dB in zaokrožena na najbližje celo število, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(q)

če je gospodinjski sušilni stroj namenjen vgradnji, navedba tega dejstva.

2.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov gospodinjskega sušilnega stroja istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici so lahko prikazani v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vsebuje:

(a)

naziv in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela gospodinjskega sušilnega stroja, ki zadostuje za enostavno in nedvomno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(f)

tehnične parametre za meritve:

(i)

za gospodinjski sušilni stroj, ki se napaja iz električnega omrežja:

poraba energije (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi;

za gospodinjski sušilni stroj na plin:

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚,X‘ kWh-Gas na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

in

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)el), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

(ii)

poraba energije v stanju izklopljenosti in poraba energije v stanju pripravljenosti;

(iii)

programski čas za „standardni program za bombaž pri polni obremenitvi“ (Tdry ) in programski čas za „standardni program za bombaž pri delni obremenitvi“ (Tdry½ ), v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto;

(iv)

če je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, navedba dolžine trajanja stanja pripravljenosti;

(v)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: povprečno kondenzacijsko učinkovitost standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi Cdry in povprečno kondenzacijsko učinkovitost standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi Cdry½ ;

(vi)

raven zvočne moči;

(g)

rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

2.

Če so bili podatki, vključeni v tehnično dokumentacijo za določen model gospodinjskega sušilnega stroja, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta ali ekstrapolacije iz podatkov drugih enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev ali obojega, mora dokumentacija vsebovati podrobne podatke o takih izračunih ali ekstrapolacijah ali obojem ter preskusih, ki so jih opravili dobavitelji za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Podatki vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev, pri katerih so bili podatki pridobljeni na enaki podlagi.


PRILOGA IV

Informacije, ki morajo biti zagotovljene v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki lahko videli razstavljeni izdelek

1.

Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

nazivna zmogljivost v kg bombaža, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(b)

navedba, ali gre za gospodinjski sušilni stroj na zračni tok, kondenzacijski gospodinjski sušilni stroj ali gospodinjski sušilni stroj na plin;

(c)

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(d)

za gospodinjski sušilni stroj, ki se napaja iz električnega omrežja:

ponderirana letna poraba energije (AEc ), zaokrožena na najbližje celo število, opiše se takole: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnih programov za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v stanjih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

za gospodinjski sušilni stroj na plin:

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas) ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh-Gas na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

in

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)el ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

(e)

navedba, ali gre za „avtomatski gospodinjski sušilni stroj“ ali „neavtomatski gospodinjski sušilni stroj“;

(f)

poraba energije (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, zaokrožena na dve decimalni mesti in izračunana v skladu s Prilogo VII;

(g)

poraba energije v stanju izklopljenosti (Po ) in v stanju pripravljenosti (Pl ) za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(h)

programski čas za „standardni program za bombaž pri polni obremenitvi“ (Tdry ) in programski čas za „standardni program za bombaž pri delni obremenitvi“ (Tdry½ ), v minutah, zaokrožena na najbližjo minuto, izračunana v skladu s Prilogo VII;

(i)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: razred kondenzacijske učinkovitosti v skladu s točko 2 Priloge VI;

(j)

raven zvočne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v dB in zaokrožena na najbližje celo število;

(k)

če je gospodinjski sušilni stroj namenjen vgradnji, navedba tega dejstva.

2.

V primeru, da so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, morata biti njihova oblika in vrstni red v skladu s Prilogo II.

3.

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz vseh podatkov iz te priloge morata biti čitljiva.


PRILOGA V

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo v skladu z usklajenimi standardi, referenčne številke katerih so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z drugimi zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode ter dajejo rezultate, ki veljajo za zelo zanesljive.

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 organi držav članic preskusijo en sam gospodinjski sušilni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo razponu vrednosti iz tabele 1, ki jih je navedel dobavitelj, se meritve opravijo še na treh gospodinjskih sušilnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh gospodinjskih sušilnih strojev mora ustrezati razponu vrednosti iz tabele 1, ki jih je navedel dobavitelj.

V nasprotnem primeru velja, da ta model in drugi modeli enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev ne izpolnjujejo zahtev iz členov 3 in 4.

Preglednica 1

Merjeni parameter

Dovoljeno odstopanje pri preverjanju

Ponderirana letna poraba energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti (1) AEC za več kot 6 %.

Ponderirana poraba energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

Izmerjena vrednost ni manjša od nazivne vrednosti Ct za več kot 6 %.

Ponderirani programski čas

Izmerjena vrednost ne presega nazivnih vrednosti Tt za več kot 6 %.

Poraba energije v stanju izklopljenosti in stanju pripravljenosti

Izmerjena vrednost porabe energije Po in Pl , ki je večja od 1,00 W, ne presega nazivne vrednosti za več kot 6 %. Izmerjena vrednost porabe energije Po in Pl , ki znaša 1,00 W ali manj, ne presega nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Tl za več kot 6 %.

Raven zvočne moči – LWA

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti.


(1)  „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel dobavitelj. 6 % negotovosti pri merjenju je sedanja sprejemljiva napaka preskusnega laboratorija pri merjenju navedenih parametrov z novo merilno metodo, ki se uporablja za nove zahteve glede označevanja z nalepkami in ekološke zasnove, vključno s cikli s polno in delno obremenitvijo.


PRILOGA VI

Razredi energetske učinkovitosti in razredi kondenzacijske učinkovitosti

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega sušilnega stroja se določi na podlagi njegovega indeksa energetske učinkovitosti (EEI – Energy Efficiency Index) v skladu s preglednico 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) gospodinjskega sušilnega stroja se določi v skladu s točko 1 Priloge VII.

Preglednica 1

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (najmanj učinkovit)

85 ≤ EEI

2.   RAZREDI KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Razred kondenzacijske učinkovitosti gospodinjskega kondenzacijskega sušilnega stroja se določi na podlagi ponderirane kondenzacijske učinkovitosti (Ct ) v skladu s preglednico 2.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) gospodinjskega kondenzacijskega sušilnega stroja se določi v skladu s točko 2 Priloge VII.

Preglednica 2

Razredi kondenzacijske učinkovitosti

Razred kondenzacijske učinkovitosti

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

A (najučinkovitejši)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (najmanj učinkovit)

Ct ≤ 40


PRILOGA VII

Metoda izračuna indeksa energetske učinkovitosti in ponderirane kondenzacijske učinkovitosti

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) modela gospodinjskega sušilnega stroja se ponderirana letna poraba energije gospodinjskega sušilnega stroja za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi primerja z njegovo standardno letno porabo energije.

(a)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna na naslednji način in zaokroži na eno decimalno mesto:

Formula

pri čemer je:

AEC

=

ponderirana letna poraba energije pri gospodinjskem sušilnem stroju,

SAEC

=

standardna letna poraba energije pri gospodinjskem sušilnem stroju.

(b)

Standardna letna poraba energije (SAEC ) v kWh/leto se izračuna na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

za vse gospodinjske sušilne stroje, ki ne delujejo na zračni tok:

SAEC  = 140 × c 0,8

za gospodinjske sušilne stroje na zračni tok:

Formula

pri čemer velja:

c

=

nazivna zmogljivost gospodinjskega sušilnega stroja za standardni program za bombaž,

Tt

=

ponderirani programski čas za standardni program za bombaž.

(c)

Ponderirana letna poraba energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

Formula

pri čemer je:

Et

=

ponderirana poraba energije, v kWh, zaokrožena na dve decimalni mesti,

Po

=

moč v „stanju izklopljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Pl

=

moč v „stanju pripravljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Tt

=

ponderirani programski čas, v minutah, zaokrožen na najbližjo minuto,

160

=

skupno število sušilnih ciklov na leto.

(ii)

Kadar je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem se gospodinjski sušilni stroj po koncu programa samodejno vrne v „stanje izklopa“, se ponderirana letna poraba električne energije (AEC ) izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ v skladu z naslednjo formulo:

Formula

pri čemer je:

Tl

=

trajanje „stanja pripravljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto.

(d)

Ponderiran programski čas (Tt ) za standardni program za bombaž v minutah se izračuna na naslednji način in zaokroži na najbližjo minuto:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

pri čemer je:

Tdry

=

programski čas za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto,

Tdry½

=

programski čas za standardni program za bombaž pri delni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto.

(e)

Ponderirana poraba energije (Et ) se izračuna v kWh na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

pri čemer je:

Edry

=

poraba energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Edry½

=

poraba energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti.

(f)

Za gospodinjske sušilne stroje na plin se poraba energije za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi izračuna v kWh in zaokroži na dve decimalni mesti, kot:

Formula Formula

pri čemer je:

Edry

=

poraba plina standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Edry½

=

poraba plina standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Egdry,a

=

dodatna poraba električne energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Egdry½,a

=

dodatna poraba električne energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

fg

=

2,5.

2.   IZRAČUN ZA PODATKE O IZDELKU IZ „PRILOGE II PODATKOVNA KARTICA IZDELKA“, „PRILOGE III TEHNIČNA DOKUMENTACIJA“ IN „PRILOGE IV INFORMACIJE, KI MORAJO BITI ZAGOTOVLJENE V PRIMERIH, KO NI MOGOČE PRIČAKOVATI, DA BI KONČNI UPORABNIKI LAHKO VIDELI RAZSTAVLJENI IZDELEK“

Za gospodinjske sušilne stroje na plin se poraba energije za plin za standardni program za bombaž pri polni ali delni obremenitvi za podatke iz prilog II, III in IV izračuna v kWhGas in zaokroži na dve decimalni mesti na naslednji način:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

Za gospodinjske sušilne stroje na plin se poraba električne energije za standardni program za bombaž pri polni ali delni obremenitvi za podatke iz prilog II, III in IV izračuna v kWh in zaokroži na dve decimalni mesti na naslednji način:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  ×160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   IZRAČUN PONDERIRANE KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Kondenzacijska učinkovitost programa je razmerje med maso vlage, ki se kondenzira in zbere v zbiralniku kondenzacijskega sušilnega stroja, in maso vlage, ki jo program odstrani iz perila, pri čemer je slednja razlika med maso preskusnega mokrega perila pred sušenjem in maso preskusnega perila po sušenju. Pri izračunu ponderirane kondenzacijske učinkovitosti se upošteva povprečna kondenzacijska učinkovitost za standardni program za bombaž tako pri polni kot tudi pri delni obremenitvi.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) programa se izračuna kot odstotni delež in se zaokroži na najbližji cel odstotek kot:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

pri čemer je:

Cdry

=

povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi,

Cdry½

=

povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi.

Povprečna kondenzacijska učinkovitost C se izračuna iz kondenzacijskih učinkovitosti preskusnih obratovanj in je izražena kot odstotni delež

Formula

pri čemer je:

n

=

število preskusnih obratovanj, ki obsega najmanj štiri veljavna preskusna obratovanja za izbrani program,

j

=

številka preskusnega obratovanja,

Wwj

=

masa vode, zbrane v kondenzacijskem zbiralniku med preskusnim obratovanjem j,

Wi

=

masa mokrega preskusnega perila pred sušenjem,

Wi

=

masa preskusnega perila po sušenju.


Na vrh