EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32010R1062

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov Besedilo velja za EGP

UL L 314, 30.11.2010, str. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 12 zvezek 003 str. 249 - 265

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 28/02/2021; razveljavil 32019R2013 . Najnovejša prečiščena različica: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1062/oj

30.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/64


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1062/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU od Komisije zahteva, da sprejme delegirane akte v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, ki imajo veliko zmožnost za prihranek energije in med katerimi so velike razlike med stopnjami učinkovitosti pri enakovrednem delovanju.

(2)

Električna energija, ki jo porabijo televizorji, pomeni znaten delež skupnih potreb gospodinjstev po električni energiji v Uniji in televizorji z enakovrednim delovanjem se med seboj močno razlikujejo po energetski učinkovitosti. Energetska učinkovitost televizorjev se lahko znatno izboljša. Za televizorje bi zato morale veljati zahteve za energijsko označevanje.

(3)

Uvesti je treba usklajene določbe za navajanje energetske učinkovitosti in porabe energije za televizorje z označevanjem in standardiziranimi podatki o izdelku, da bi se spodbudilo proizvajalce k izboljšanju energetske učinkovitosti televizorjev in končne uporabnike k nakupu energetsko učinkovitih modelov, zmanjšalo porabo električne energije ter prispevalo k delovanju notranjega trga.

(4)

Skupni učinek določb iz te uredbe in Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo televizorjev (2) bi lahko prinesel letni prihranek 43 TWh električne energije do leta 2020 v primerjavi s stanjem, če ne bi bili sprejeti nobeni ukrepi.

(5)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, vključno s, kjer so na voljo, usklajenimi standardi, sprejetimi s strani evropskih standardizacijskih organov, navedenimi v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah v informacijski družbi (3).

(6)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepke za televizorje.

(7)

Poleg tega bi morala ta uredba določiti zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo in standardnimi podatki o izdelku za televizorje.

(8)

Ta uredba bi morala določiti tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti za katero koli obliko prodaje na daljavo, oglase in tehnično promocijsko gradivo za televizorje.

(9)

Da bi se spodbudila proizvodnja energetsko učinkovitih televizorjev, bi bilo treba dobaviteljem, ki želijo na trg dati televizorje, ki lahko dosežejo zahteve višjih razredov energetske učinkovitosti, omogočiti, da uporabijo nalepke s prikazom takšnih razredov že pred datumom obveznega prikazovanja takšnih razredov.

(10)

Predvideti bi bilo treba pregled določb te uredbe zaradi upoštevanja tehničnega napredka –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa zahteve za označevanje televizorjev in zagotavljanje dodatnih podatkov o izdelku za televizorje.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„televizor“ pomeni televizijski sprejemnik ali televizijski zaslon;

2.

„televizijski sprejemnik“ pomeni izdelek, namenjen predvsem prikazovanju in sprejemanju avdiovizualnih signalov, ki se daje na trg pod eno oznako modela ali sistema ter je sestavljen iz

(a)

zaslona;

(b)

najmanj ene sprejemne enote/sprejemnika in možnih dodatnih funkcij za shranjevanje in/ali prikazovanje podatkov, kot so digitalni vsestranski disk (DVD), trdi disk (HDD) ali videorekorder (VCR), v eni sami enoti z zaslonom ali v eni ali več ločenih enotah;

3.

„televizijski zaslon“ pomeni izdelek, namenjen prikazovanju videosignalov iz različnih virov, vključno s televizijskimi radiodifuznimi signali, na vgrajenem zaslonu, ki lahko upravlja in reproducira avdiosignale iz zunanje naprave, povezane prek standardizirane opreme za prenos videosignalov, ki vključuje cinch (komponentni, kompozitni), SCART, HDMI in prihodnje brezžične standarde (razen nestandardizirane opreme za prenos videosignalov, kot sta DVI in SDI), vendar ne more sprejemati in obdelovati radiodifuznih signalov;

4.

„stanje delovanja“ je stanje, v katerem je televizor priključen na električno omrežje ter proizvaja zvok in sliko;

5.

„domači način“ je nastavitev televizijskega sprejemnika, ki jo proizvajalec priporoča za običajno domačo rabo;

6.

„stanje pripravljenosti“ je stanje, ko je oprema povezana z električnim omrežjem, je za predvideno delovanje odvisna od dovajanja energije iz električnega omrežja in omogoča zgolj naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

(a)

funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa in samo prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa in/ali

(b)

prikaz informacij ali stanja;

7.

„stanje izključenosti“ je stanje, ko je oprema povezana z električnim omrežjem in ne izvaja nobene funkcije; za stanje izključenosti se štejejo tudi:

(a)

stanja, ki zgolj zagotavljajo prikazovanje stanja izključenosti;

(b)

stanja, ki omogočajo zgolj funkcije, namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4);

8.

„funkcija ponovnega vklopa“ je funkcija za aktiviranje drugih načinov, vključno s stanjem delovanja, na daljinski vklop, ki vključuje daljinsko upravljanje, vgrajeni senzor ali uro, ki omogoča dodatne funkcije, vključno s stanjem delovanja;

9.

„prikaz informacij ali stanja na zaslonu“ je stalna funkcija, s katero se zagotavljajo informacije ali prikazuje stanje opreme na zaslonu, vključno z urami;

10.

„obvezni meni“ pomeni vrsto nastavitev televizorja, ki so tovarniško prednastavljene in med katerimi mora uporabnik ob prvem vklopu televizijskega sprejemnika izbrati določeno nastavitev;

11.

„razmerje najvišje svetilnosti“ pomeni razmerje med najvišjo svetilnostjo v stanju domačega načina oziroma v načinu stanja delovanja televizorja, kakor ga je nastavil dobavitelj, in najvišjo svetilnostjo najsvetlejšega načina stanja delovanja;

12.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so televizorji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke;

13.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali naj bi po pričakovanjih kupil televizor.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji zagotavljajo, da:

(a)

je vsak televizor opremljen s tiskano nalepko z obliko in podatki, kot so določeni v Prilogi V;

(b)

so na voljo standardni podatki o izdelku, kot so določeni v Prilogi III;

(c)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v Prilogi IV;

(d)

oglas za vsak določen model televizorja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(e)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model televizorja, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

2.   Razred energetske učinkovitosti se določi na podlagi indeksa energetske učinkovitosti, izračunanega v skladu s Prilogo II.

3.   Oblika nalepke, določena v Prilogi V, se uporablja po naslednjem časovnem razporedu:

(a)

za televizorje, dane na trg od 30. novembra 2011, so nalepke za televizorje z razredi energetske učinkovitosti:

(i)

A, B, C, D, E, F, G v skladu s točko 1 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, s točko 2 navedene priloge;

(ii)

A+ v skladu s točko 2 Priloge V;

(iii)

A++ v skladu s točko 3 Priloge V;

(iv)

A+++ v skladu s točko 4 Priloge V;

(b)

za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2014, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E, F v skladu s točko 2 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 3 navedene priloge;

(c)

za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2017, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D, E v skladu s točko 3 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 4 navedene priloge;

(d)

za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2020, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D v skladu s točko 4 Priloge V.

Člen 4

Odgovornosti trgovcev

Trgovci zagotavljajo, da:

(a)

je na prodajni točki vsak televizor na sprednji strani opremljen z nalepko, ki jo v skladu s členom 3(1) zagotovijo dobavitelji, na tak način, da je ta jasno vidna;

(b)

se televizorji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke na tak način, da se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen televizor, tržijo z informacijami, ki jih priskrbijo dobavitelji v skladu s Prilogo VI;

(c)

oglas za vsak določen model televizorja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model televizorja, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivega, natančnega in ponovljivega merilnega postopka ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, kot je določeno v Prilogi VII.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice ocenjujejo skladnost deklariranega razreda energetske učinkovitosti z uporabo postopka iz Priloge VIII.

Člen 7

Pregled

Komisija pregleda to uredbo ob upoštevanju tehnološkega napredka najpozneje pet let po začetku njene veljavnosti.

Člen 8

Prehodne določbe

Člen 3(1)(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljeno pred 30. marcem 2012.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 30. novembra 2011. Vendar pa se člen 3(1)(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 30. marca 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 191, 23.7.2009, str. 42.

(3)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(4)  UL L 390, 31.12.2004, str. 24.


PRILOGA I

Razred energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti televizorja se določi na podlagi njegovega indeksa energetske učinkovitosti (EEI – „Energy Efficiency Index“), kot je določeno v tabeli 1. Indeks energetske učinkovitosti televizorja se določi v skladu s točko 1 Priloge II.

Tabela 1

Razred energetske učinkovitosti televizorja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (najmanj učinkovit)

1,00 ≤ EEI


PRILOGA II

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti in letne porabe energije v stanju delovanja

1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna kot EEI = P / Pref (A), pri čemer velja:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2,

Pbasic

=

20 W za televizorje z eno sprejemno enoto/enim sprejemnikom in brez trdega diska,

Pbasic

=

24 W za televizorje z enim ali več trdih diskov,

Pbasic

=

24 W za televizorje z eno ali več sprejemnimi enotami/sprejemniki,

Pbasic

=

28 W za televizorje z enim ali več trdih diskov in dvema ali več sprejemnimi enotami/sprejemniki,

Pbasic

=

15 W za televizijske zaslone,

A je vidna površina zaslona, izražena v dm2,

P je poraba moči televizorja v stanju delovanja v vatih, izmerjena skladno s Prilogo VII, zaokrožena na eno decimalno mesto.

2.

Letna poraba energije v stanju delovanja E, izražena v kWh, se izračuna kot E = 1,46 × P.

3.

Televizorji s samodejnim prilagajanjem svetlobe

Pri izračunu indeksa energetske učinkovitosti in letne porabe energije v stanju delovanja iz točk 1 in 2 se poraba moči v stanju delovanja, kot je določena po postopku iz Priloge VII, zmanjša za 5 %, če so v trenutku, ko je televizor dan na trg, izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

svetilnost televizorja v domačem načinu oziroma v načinu stanja delovanja, kakor ga je nastavil dobavitelj, se samodejno zmanjša, če je osvetljenost v okolju med vsaj 20 luksi in 0 luksi;

(b)

samodejno prilagajanje svetlobe se vključi v domačem načinu ali v načinu stanja delovanja televizorja, kakor ga je nastavil dobavitelj.


PRILOGA III

Standardni podatki o izdelku

1.

Standardni podatki o izdelku za televizor se navedejo v naslednjem vrstnem redu in vključijo v prospekt o izdelku ali drugo literaturo, ki je priložena izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela; pri tem identifikacijska oznaka modela pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model televizorja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali dobaviteljevega imena;

(c)

razred energetske učinkovitosti modela, določen v skladu s tabelo 1 iz Priloge I; če je bil modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), je lahko naveden tudi ta podatek;

(d)

vidna diagonala zaslona v centimetrih in palcih;

(e)

poraba moči v stanju delovanja, izmerjena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi VII;

(f)

letna poraba energije, izračunana v skladu s Prilogo II, v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število; opisana mora biti kot: „Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja“;

(g)

poraba moči v stanju pripravljenosti in stanju izključenosti ali oboje, izmerjena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi VII;

(h)

horizontalna in vertikalna ločljivost zaslona s številom slikovnih pik.

2.

Isti standardni podatki o izdelku lahko zajemajo več modelov televizorjev istega dobavitelja.

3.

Standardni podatki o izdelku se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru je treba navesti tudi podatke iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA IV

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(c) vsebuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela televizorja, ki zadostuje za enostavno in nedvomno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanja na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da zaveže dobavitelja;

(f)

preskusne parametre za meritve:

(i)

temperature okolja;

(ii)

preskusne napetosti v voltih (V) in frekvence v hertzih (Hz);

(iii)

celotnega harmoničnega popačenja sistema za dobavo električne energije;

(iv)

vhodne vtičnice za preskusne avdio in videosignale;

(v)

informacij in dokumentacije o instrumentih, ureditvi in tokokrogih, uporabljenih za električno preskušanje;

(g)

parametre stanja delovanja:

(i)

podatke o porabi električne energije v vatih, zaokrožene na prvo decimalno mesto za meritve porabe električne energije do 100 W in na prvo celo število za meritve porabe električne energije, večje od 100 W;

(ii)

značilnosti dinamičnega videosignala za tipične televizijske radiodifuzne vsebine;

(iii)

zaporedje korakov za zagotavljanje stabilne porabe električne energije;

(iv)

za televizorje z obveznim menijem v odstotkih izraženo razmerje med najvišjo svetilnostjo v domačem načinu in najvišjo svetilnostjo najsvetlejšega načina stanja delovanja, ki ga omogoča televizor;

(v)

za televizijske zaslone opis ustreznih značilnosti sprejemne enote, uporabljene pri meritvah;

(h)

za vsako stanje pripravljenosti ali izključenosti:

(i)

podatke o porabi moči v vatih, zaokrožene na drugo decimalno mesto;

(ii)

uporabljeno merilno metodo;

(iii)

opis izbire ali programiranja načina;

(iv)

zaporedje dogodkov, ki so potrebni, da se doseže stanje, v katerem televizor samodejno spreminja način delovanja.


PRILOGA V

Nalepka

1.   NALEPKA 1

Image

(a)

Na nalepki so naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model televizorja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali dobaviteljevega imena;

III.

razred energetske učinkovitosti televizorja, določen v skladu s Prilogo I. Konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti televizorja je nameščena enako visoko kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV.

poraba moči v stanju delovanja v vatih, zaokrožena na najbližje celo število;

V.

letna poraba energije v stanju delovanja, izračunana v skladu s točko 2 Priloge II, v kWh, zaokrožena na najbližje celo število;

VI.

vidna diagonala zaslona v palcih in centimetrih.

Za televizorje z dobro vidnim stikalom, z uporabo katerega se televizor preklopi v način s porabo moči, ki ne presega 0,01 W, ko preide v stanje izključenosti, se lahko doda znak, določen v točki 8 točke 5.

Če je bil modelu podeljen „znak za okolje Evropske unije“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko doda kopija znaka za okolje.

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

2.   NALEPKA 2

Image

(a)

Na nalepki so podatki, navedeni v točki 1(a).

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

3.   NALEPKA 3

Image

(a)

Na nalepki so podatki, navedeni v točki 1(a).

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

4.   NALEPKA 4

Image

(a)

Na nalepki so podatki, navedeni v točki 1(a).

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

5.   Oblika nalepke je naslednja:

Image

Pri čemer velja:

(a)

Nalepka je široka najmanj 60 mm in visoka najmanj 120 mm. Kadar je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b)

Za televizorje s površino zaslona nad 29 dm2 je ozadje belo. Za televizorje s površino zaslona 29 dm2 ali manj je ozadje belo ali prozorno.

(c)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna ter se navedejo kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(d)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Logotipi nalepke:

barva: X-00-00-00,

piktogram, kakršen je prikazan, logotip EU in logotip nalepke (skupaj): širina: 51 mm, višina: 9 mm.

Image

Črta pod logotipom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 51 mm.

Image

Lestvica A–G

Puščica: višina: 3,8 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00.

Besedilo: Calibri krepko 10 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 7 pt, velike tiskane črke bele barve.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Puščica: širina: 26 mm, višina: 8 mm, 100 % črna.

Besedilo: Calibri krepko 15 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 10 pt, velike tiskane črke bele barve.

Image

Energija

Besedilo: Calibri navadno 7 pt, velike tiskane črke, 100 % črne barve.

Image

Logotip stikala

Piktogram, kakršen je prikazan, obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Besedilo o porabi moči v stanju delovanja

Obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 14 pt, 100 % črna.

Druga vrstica: Calibri navadno 11 pt, 100 % črna.

Image

Velikost diagonale zaslona televizorja

Piktogram, kakršen je prikazan

Obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 14 pt, 100 % črna. Calibri navadno 11 pt, 100 % črna.

Image

Besedilo o letni porabi energije

Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Druga vrstica: Calibri navadno 11 pt, 100 % črna.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in podatke o modelu mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 51 × 8 mm.

Image

Referenčno obdobje

Besedilo: Calibri krepko 8 pt.

Besedilo: Calibri rahlo 9 pt.


PRILOGA VI

Podatki, ki morajo biti zagotovljeni v primerih, ko se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek

1.

Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

razred energetske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo I;

(b)

poraba moči v stanju delovanja, kot je navedena v točki 1 Priloge II;

(c)

letna poraba energije v skladu s točko 2 Priloge II;

(d)

vidna diagonala zaslona.

2.

V primeru, da so navedeni tudi drugi standardni podatki o izdelku, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi III.

3.

Pisava, ki se uporablja za tiskanje ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.


PRILOGA VII

Meritve

1.   Za skladnost z zahtevami te uredbe in njeno preverjanje morajo biti opravljene meritve ob uporabi zanesljivega, točnega in ponovljivega merilnega postopka, ki upošteva najnovejše splošno priznane merilne metode, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Meritve porabe moči v stanju delovanja, navedene v točki 1 Priloge II

(a)

Splošni pogoji:

(i)

meritve se izvajajo pri temperaturi okolja 23 °C +/– 5 °C;

(ii)

meritve se izvajajo z uporabo dinamičnega videosignala za tipične televizijske radiodifuzne vsebine; meri se povprečna porabljena moč v desetih zaporednih minutah;

(iii)

meritve se izvedejo po tem, ko je televizor najmanj eno uro v stanju izključenosti in takoj zatem najmanj eno uro v stanju delovanja, končajo pa se po največ treh urah v stanju delovanja. Med trajanjem stanja delovanja je na zaslonu ves čas prikazan ustrezni videosignal. Pri televizijskih sprejemnikih, za katere je znano, da se stabilizirajo v eni uri, so lahko ta obdobja krajša, če se lahko dokaže, da rezultat meritve ustreza 2 % rezultatov, ki bi bili sicer doseženi v navedenem času;

(iv)

merilna negotovost je največ 2 % pri 95-odstotni ravni zaupanja;

(v)

meritve se opravijo z izključeno funkcijo samodejnega prilagajanja svetlobe, če takšna funkcija obstaja. Če funkcija samodejnega prilagajanja svetlobe obstaja in se je ne da izključiti, se meritve opravijo tako, da je svetloba usmerjena neposredno na senzor osvetljenosti okolja z intenzivnostjo 300 luksov ali več.

(b)

Pogoji pri meritvah porabe moči televizorjev v stanju delovanja:

(i)

televizijski sprejemniki brez obveznega menija: poraba moči se meri v stanju delovanja televizorja, kakršnega dobavi proizvajalec, to pomeni, da so nastavitve osvetlitve televizorja takšne, kot jih je proizvajalec nastavil za končnega uporabnika;

(ii)

televizijski sprejemniki z obveznim menijem: poraba moči se izmeri v stanju „domačega načina“;

(iii)

televizijski zasloni brez obveznega menija: televizijski zaslon se priključi na ustrezno sprejemno enoto. Poraba moči se meri v stanju delovanja televizorja, kakršnega dobavi proizvajalec, to pomeni, da so nastavitve osvetlitve televizijskega zaslona takšne, kot jih je proizvajalec nastavil za končnega uporabnika. Poraba moči sprejemne enote pri meritvah porabe moči televizijskega zaslona ni pomembna;

(iv)

televizijski zasloni z obveznim menijem: televizijski zaslon se priključi na ustrezno sprejemno enoto. Poraba moči se izmeri v stanju „domačega načina“.

3.   Meritve porabe moči v stanju pripravljenosti/izključenosti, navedene v točki 1(g) Priloge III

Merjenje moči 0,50 W ali več se opravi z merilno negotovostjo 2 % ali manj pri 95-odstotni ravni zaupanja. Merjenje moči, manjše od 0,50 W, se opravi z merilno negotovostjo 0,01 W ali manj pri 95-odstotni ravni zaupanja.

4.   Meritve najvišje svetilnosti, navedene v točki 2(c) Priloge VIII

(a)

Najvišja svetilnost se meri z merilnikom svetilnosti na tistem delu zaslona, na katerem je prikazana popolnoma (100-odstotno) bela slika, ki je del preskusnega vzorca celozaslonskega preskusa, ki ne presega vrednosti povprečne višine slike, pri kateri začne sistem za uravnavanje svetilnosti zaslona omejevati moč.

(b)

Meritve razmerja svetilnosti se izvajajo brez motenja točke, ki jo merilnik svetilnosti zaznava na zaslonu med preklapljanjem med stanjem domačega načina oziroma načinom stanja delovanja televizorja, kakor ga je nastavil dobavitelj, in najsvetlejšega načina stanja delovanja.


PRILOGA VIII

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Organi držav članic za namene ocenjevanja skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 uporabijo naslednji postopek preverjanja za porabo moči v stanju delovanja iz točke 1 Priloge II ter za porabo moči v stanju pripravljenosti/izključenosti iz točke 1(g) Priloge III.

1.

Organi države članice preskusijo eno samo enoto.

2.

Za model velja, da ustreza deklarirani vrednosti porabe moči v stanju delovanja in deklariranim vrednostim v stanju pripravljenosti in/ali izključenosti, če:

(a)

rezultat porabe moči v stanju delovanja ne presega deklarirane vrednosti za več kot 7 %; ter

(b)

rezultati porabe moči za stanje pripravljenosti in izključenosti, kot je primerno, ne presegajo deklariranih vrednosti za več kot 0,10 W; ter

(c)

znaša rezultat razmerja najvišje svetilnosti nad 60 %.

3.

Če se rezultati iz točke 2(a), (b) ali (c) ne dosežejo, se preskusijo tri dodatne enote istega modela.

4.

Potem ko so bile preskušene tri dodatne enote istega modela, za model velja, da ustreza deklarirani vrednosti porabe moči v stanju delovanja ter deklariranim vrednostim porabe moči v stanju pripravljenosti in izključenosti, če:

(a)

povprečje rezultatov porabe moči v stanju delovanja za navedene tri enote ne presega deklarirane vrednosti za več kot 7 %; ter

(b)

povprečje rezultatov za navedene tri enote v stanju pripravljenosti in izključenosti, kot je primerno, ne presega deklariranih vrednosti porabe moči za več kot 0,10 W; ter

(c)

znaša povprečje rezultatov za navedene tri enote glede razmerja najvišje svetilnosti nad 60 %.

5.

Če se rezultati iz točke 4(a), (b) ali (c) ne dosežejo, za model velja, da ne izpolnjuje zahtev.


Na vrh