EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32010R1059

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev Besedilo velja za EGP

UL L 314, 30.11.2010, str. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 12 zvezek 003 str. 186 - 201

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 28/02/2021; razveljavil 32019R2017 . Najnovejša prečiščena različica: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1059/oj

30.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1059/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo (1), s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane predpise v zvezi z označevanjem izdelkov, ki vplivajo na porabo energije in predstavljajo znaten potencial za prihranek energije ter močno odstopajo po ravneh učinkovitosti ob enakovredni uporabnosti.

(2)

Energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev določa Direktiva Komisije 97/17/ES z dne 16. aprila 1997 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev (2).

(3)

Poraba električne energije za gospodinjske pomivalne stroje je pomemben delež celotne porabe električne energije gospodinjstev v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav energetske učinkovitosti so možnosti dodatnih prihrankov energije pri gospodinjskih pomivalnih strojih precejšnje.

(4)

Direktivo 97/17/ES je treba preklicati in v tej uredbi določiti nove določbe, da bo energijsko označevanje dobavitelje čim bolj spodbujalo k dodatnemu izboljšanju energetske učinkovitosti gospodinjskih pomivalnih strojev in pospešilo preoblikovanje trga v smeri energetsko učinkovitih tehnologij.

(5)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, skupaj z usklajenimi standardi, če so na voljo, ki jih sprejmejo evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (3).

(6)

Ta uredba mora določiti enotno obliko in vsebino nalepke za gospodinjske pomivalne stroje.

(7)

Poleg tega mora ta uredba določiti zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo in podatkovno kartico za gospodinjske pomivalne stroje.

(8)

Uredba mora določiti tudi zahteve v zvezi z informacijami, ki jih je treba predložiti pri kateri koli obliki prodaje na daljavo, pri oglaševanju in v zvezi s tehničnim promocijskim gradivom za gospodinjske pomivalne stroje.

(9)

Primerno je zagotoviti revizijo določb te uredbe ob upoštevanju tehnološkega napredka.

(10)

Za olajšanje prehoda z Direktive 97/17/ES na to uredbo je primerno zagotoviti, da se gospodinjski pomivalni stroji, označeni v skladu s to uredbo, štejejo za skladne z Direktivo 97/17/ES.

(11)

Zato je treba Direktivo 97/17/ES razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa zahteve za označevanje pomivalnih strojev, ki se napajajo iz električnega omrežja, in gospodinjskih pomivalnih strojev, ki so lahko tudi baterijsko napajani, vključno s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjsko uporabo, in vgradnimi gospodinjskimi pomivalnimi stroji, ter zahteve za zagotavljanje dodatnih podatkov o teh gospodinjskih pomivalnih strojih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni napravo, ki pomiva, splakuje in suši posodo, steklovino, pribor in kuhinjske pripomočke s kemičnimi in mehanskimi sredstvi, toploto in električno energijo ter je namenjena predvsem za nepoklicne namene;

2.

„vgradni gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni gospodinjski pomivalni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3.

„pogrinjek“ pomeni določeno število kosov posode, stekla in pribora za eno osebo;

4.

„nazivna zmogljivost“ pomeni največje število pogrinjkov skupaj s servirnimi deli, kakor navaja dobavitelj, ki se lahko operejo v gospodinjskem pomivalnem stroju pri izbranem programu, kadar je stroj naložen v skladu z navodili dobavitelja;

5.

„program“ pomeni niz operacij, ki so opredeljene vnaprej in jih dobavitelj označi kot ustrezne za določene stopnje umazanosti ali vrste polnjenja ali oboje ter skupaj sestavljajo celoten cikel;

6.

„trajanje programa“ pomeni čas, ki preteče od začetka do konca programa, brez zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

7.

„cikel“ pomeni celoten postopek pomivanja, izpiranja in sušenja, kakor je določen za izbrani program;

8.

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, ko je gospodinjski pomivalni stroj izključen s kontrolnimi gumbi ali stikali na napravi, ki so dostopni končnemu uporabniku in namenjeni za to, da uporabnik z njimi med običajno uporabo doseže najnižjo porabo električne energije, ki lahko traja nedoločen čas, medtem ko je gospodinjski pomivalni stroj priključen na vir napajanja in se uporablja v skladu z navodili dobavitelja; pri napravah, ki nimajo kontrolnega gumba ali stikala, ki je dostopno končnemu uporabniku, „stanje izključenosti“ pomeni stanje, ki je doseženo, ko gospodinjski pomivalni stroj samodejno preide v stanje stabilne porabe energije;

9.

„stanje pripravljenosti“ pomeni način najmanjše porabe energije, ki lahko traja nedoločen čas po izteku programa in izpraznitvi gospodinjskega pomivalnega stroja brez kakršnega koli drugega posredovanja končnega uporabnika;

10.

„enakovreden gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni model gospodinjskega pomivalnega stroja, danega na trg z enako nazivno zmogljivostjo, tehničnimi lastnostmi in učinkovitostjo, porabo energije in vode ter emisijami akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, kot drug model gospodinjskega pomivalnega stroja, ki ga je isti dobavitelj dal na trg pod drugo trgovsko številčno oznako;

11.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali bo predvidoma kupil gospodinjski pomivalni stroj;

12.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski pomivalni stroji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski pomivalni stroj opremljen z natisnjeno nalepko, katere oblika in vsebina sta določeni v Prilogi I;

(b)

je na voljo podatkovna kartica iz Priloge II;

(c)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo na voljo tehnična dokumentacija iz Priloge II;

(d)

vsak oglas za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja vsebuje razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(e)

katero koli tehnično promocijsko gradivo v zvezi z določenim modelom gospodinjskega pomivalnega stroja, ki opisuje tehnične parametre tega stroja, vsebuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

je na zunanji sprednji strani ali na vrhu vsakega gospodinjskega pomivalnega stroja, ki je na prodajnem mestu, nalepka, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3 (a), pri čemer mora biti nalepka jasno vidna;

(b)

se gospodinjski pomivalni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen gospodinjski pomivalni stroj, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV;

(c)

vsi oglasi za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja vsebujejo sklic na njegov razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu navedeni podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(d)

vso tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega pomivalnega stroja in v katerem so opisani konkretni tehnični podatki o tem modelu, vključuje sklic na razred energetske učinkovitosti tega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih merilnih postopkov ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice v skladu s postopkom iz Priloge V ocenijo skladnost navedenega razreda energetske učinkovitosti, letne porabe energije, letne porabe vode, indeksa učinkovitosti sušenja, trajanja programa, porabe energije v stanju izključenosti in načinu mirovanja, trajanja načina mirovanja in emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku.

Člen 7

Revizija

Komisija to uredbo revidira glede na tehnološki napredek najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti. Z revizijo se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge V.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva Komisije 97/17/ES se razveljavi 20. decembra 2011.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljeno pred 30. marcem 2012.

2.   Gospodinjski pomivalni stroji, ki se dajo na trg pred 30. novembrom 2011, so v skladu z določbami Direktive 97/17/ES.

3.   Če je sprejet ukrep o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev, se gospodinjski pomivalni stroji, ki so skladni z določbami tega ukrepa o izvajanju glede zahtev za učinkovitost pomivanja in z določbami te uredbe, ter so bili dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 20. decembrom 2011, štejejo, kot da so v skladu z zahtevami Direktive 97/17/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 20. decembra 2011. Vendar se člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 20. aprila 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 118, 7.5.1997, str. 1.

(3)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(4)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.


PRILOGA I

Nalepka

1.   NALEPKA

Image

1.

Na nalepki se navedejo naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model gospodinjskega pomivalnega stroja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III.

razred energetske učinkovitosti, določen v skladu s točko 1 Priloge VI; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti gospodinjskega pomivalnega stroja je nameščena enako visoko kot konica puščice za ustrezen razred energetske učinkovitosti;

IV.

letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(b) Priloge VII;

V.

letna poraba vode (AW C) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3 Priloge VII;

VI.

razred sušilnega učinka, določen v skladu s točko 2 Priloge VI;

VII.

nazivna zmogljivost, izražena kot število standardnih pogrinjkov za standardni cikel pomivanja;

VIII.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število.

2.

Oblika nalepke mora biti v skladu s točko 2. Če pa je modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), se lahko doda kopija znaka za okolje.

2.   OBLIKA NALEPKE

Oblika nalepke je taka, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je nalepka natisnjena v večjem formatu, mora biti njena vsebina še vedno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

Energetski logo

:

barva: X-00-00-00. Piktogram, kot je prikazan, logo EU in energetski logo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm.

Image

Črta pod logom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

Image

Lestvica A–G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

Image

Razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črno,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

Image

Energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črno.

Image

Letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 37 pt, 100 % črno,

druga vrsta: Calibri navadno 17 pt, 100 % črno.

Image

Letna poraba vode:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Razred učinkovitosti sušenja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

vrednost: Calibri navadno 16 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno ter Calibri navadno 22 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno.

Image

Nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Emisije hrupa:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm.

Image

Številka uredbe Calibri krepko 9 pt, 100 % črno.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA II

Podatkovna kartica izdelka

1.

Podatki na podatkovni kartici izdelka za gospodinjski pomivalni stroj so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v prospekt izdelka ali drugo tiskano gradivo, priloženo izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, ki pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model gospodinjskega pomivalnega stroja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

(c)

nazivna zmogljivost, izražena kot število standardnih pogrinjkov za standardni cikel pomivanja;

(d)

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(e)

če je bil gospodinjskemu pomivalnemu stroju podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko navede tudi ta podatek;

(f)

letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(b) Priloge VII. Prikazana je kot „poraba energije ‚X‘ kWh na leto na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja ob polnjenju s hladno vodo in porabi pri načinih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave“;

(g)

poraba energije (Et ) pri standardnem ciklu pomivanja;

(h)

poraba električne energije v stanjih izključenosti in pripravljenosti (Po in Pl );

(i)

letna poraba vode (AWC ) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3 Priloge VII; opisana mora biti kot: „poraba vode ‚X‘ litrov na leto na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe naprave“;

(j)

razred učinkovitosti sušenja, določen v skladu s točko 2 Priloge VI, prikazan kot „razred učinkovitosti sušenja ‚X‘ na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najučinkovitejši)“. Če je ta podatek prikazan tabelarično, je lahko oblika prikaza drugačna, če je jasno, da je razpon lestvice od G (najmanj učinkovit) do A (najučinkovitejši);

(k)

navedba, da „standardni program“ pomeni standardni cikel pomivanja, na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici, da je ta program primeren za pomivanje običajno umazane posode in da je to najučinkovitejši program glede povezanosti med porabo energije in vode;

(l)

trajanje programa za standardni cikel pomivanja v minutah, zaokroženo na najbližje celo število;

(m)

čas trajanja stanja pripravljenosti (Tl ), če je gospodinjski pomivalni stroj opremljen s sistemom za upravljanje z energijo;

(n)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(o)

če je gospodinjski pomivalni stroj namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva.

2.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov gospodinjskih pomivalnih strojev istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V tem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vključuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošen opis modela pomivalnega stroja, ki zadostuje za preprosto in nedvomno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanje na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da deluje v imenu dobavitelja;

(f)

naslednje tehnične parametre za meritve:

(i)

poraba energije;

(ii)

poraba vode;

(iii)

trajanje programa;

(vi)

učinkovitost sušenja;

(v)

poraba električne energije v „stanju izključenosti“,

(vi)

poraba električne energije v „načinu mirovanja“;

(vii)

trajanje „stanja pripravljenosti“;

(viii)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku;

(g)

rezultati izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

2.

Če so bili podatki, vključeni v dosje tehnične dokumentacije za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije iz drugih enakovrednih gospodinjskih pomivalnih strojev, mora dokumentacija vsebovati podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter preskusih, ki so jih opravili dobavitelji za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Informacije vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih pomivalnih strojev, pri katerih so bili podatki pridobljeni na enaki podlagi.


PRILOGA IV

Podatki, ki jih je treba predložiti, če se ne more pričakovati, da bo končni uporabnik videl razstavljeni izdelek

1.

Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

Razred energetske učinkovitosti, kot je določen v točki 1 Priloge VI;

(b)

nazivna zmogljivost, izražena kot število standardnih pogrinjkov za standardni cikel pomivanja;

(c)

letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(b) Priloge VII;

(d)

letna poraba vode (AWC ) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3 Priloge VII;

(e)

razred učinkovitosti sušenja v skladu s točko 2 Priloge VI;

(f)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število;

(g)

če je model namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva.

2.

V primeru, da so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi II.

3.

Pisava, ki se uporablja za tiskanje ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.


PRILOGA V

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 morajo organi držav članic preskusiti en sam gospodinjski pomivalni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo vrednostim v okviru razpona iz preglednice 1, ki jih je navedel dobavitelj, je treba opraviti meritve še na treh dodatnih gospodinjskih pomivalnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh gospodinjskih pomivalnih strojev mora ustrezati vrednostim, ki jih je navedel dobavitelj v okviru razpona iz preglednice 1, razen porabe energije, pri kateri izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

V nasprotnem primeru se šteje, da model in vsi drugi enakovredni gospodinjski pomivalni stroji ne izpolnjujejo zahtev iz členov 3 in 4.

Organi države članice uporabijo zanesljive, točne in ponovljive merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode, skupaj z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Preglednica 1

Merjeni parameter

Tolerance preverjanja

Letna poraba energije

Izmerjena vrednost nazivne vrednosti (1) AEC ne presega za več kot 10 %.

Poraba vode

Izmerjena vrednost nazivne vrednosti Wt ne presega za več kot 10 %.

Koeficient sušilnega učinka

Izmerjena vrednost od nazivne vrednosti ID ne sme biti manjša za več kot 19 %.

Poraba energije

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Et za več kot 10 %.

Trajanje programa

Izmerjena vrednost nazivnih vrednosti Tt ne presega za več kot 10 %.

Poraba energije v stanju izključenosti in načinu mirovanja

Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša več kot 1,00 W, ne presega nazivne vrednosti za več kot 10 %. Izmerjena vrednost porabe energije Po in Pl , ki je manjša ali enaka 1,00 W, ne sme presegati nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne sme biti daljša od nazivne vrednosti Tl za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Izmerjena vrednost mora ustrezati nazivni vrednosti.


(1)  „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel dobavitelj.


PRILOGA VI

Razredi energetske učinkovitosti in razredi učinkovitosti sušenja

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega pomivalnega stroja se določi v skladu z njegovim koeficientom energetske učinkovitosti (EEI), kakor je določen v preglednici 1.

Koeficient energetske učinkovitosti (EEI) gospodinjskega pomivalnega stroja se določi v skladu s točko 1 Priloge VII.

Preglednica 1

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Koeficient energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 90

2.   RAZREDI UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Razred učinkovitosti sušenja gospodinjskega pomivalnega stroja se določi v skladu z njegovim koeficientom učinkovitosti sušenja (ID ), kakor je določen v preglednici 2.

Koeficient učinkovitosti sušenja (ID ) se določi v skladu s točko 2 Priloge VII.

Preglednica 2

Razredi učinkovitosti sušenja

Razred učinkovitosti sušenja

Koeficient učinkovitosti sušenja

A (najučinkovitejši)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (najmanj učinkovit)

0,33 ≥ ID


PRILOGA VII

Metoda izračuna koeficienta energetske učinkovitosti, koeficienta sušilnega učinka in porabe vode

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun koeficienta energetske učinkovitosti (EEI) določenega modela gospodinjskega pomivalnega stroja se letna poraba energije gospodinjskega pomivalnega stroja primerja z njegovo standardno letno porabo energije.

(a)

Koeficient energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna, kot sledi, in zaokroži na eno decimalno mesto:

Formula

pri čemer je:

AEC

=

letna poraba električne energije pri gospodinjskem pomivalnem stroju;

SAEC

=

standardna letna poraba električne energije pri gospodinjskem pomivalnem stroju.

(b)

Letna poraba električne energije (AEc ) se izračuna v kWh/leto, kot sledi, in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

Formula

pri čemer je:

Et

=

poraba energije za standardni cikel v kWh, zaokrožena na tri decimalna mesta;

Pl

=

moč v „stanju pripravljenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti;

Po

=

moč v „stanju izključenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti;

Tt

=

trajanje programa za standardni cikel pomivanja, izraženo v minutah in zaokroženo na najbližjo minuto;

280

=

skupno število standardnih ciklov pomivanja na leto.

(ii)

Kadar je gospodinjski pomivalni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem gospodinjski pomivalni stroj po koncu programa samodejno preide v „stanje izključenosti“, se AEC izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ in po naslednji formuli:

Formula

pri čemer je:

Tl

=

izmerjeni čas v „stanju pripravljenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražen v minutah in zaokrožen na najbližjo minuto;

280

=

skupno število standardnih ciklov pomivanja na leto.

(c)

Standardna letna poraba energije (SAEC ) se izračuna v kWh/leto, kot sledi, in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≥ 10 in širino > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≤ 9 ter gospodinjske pomivalne stroje z nazivno močjo 9 < ps ≤ 11 in širino ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

pri čemer je:

ps

=

število pogrinjkov.

2.   IZRAČUN KOEFICIENTA UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Pri izračunu indeksa učinkovitosti sušenja (ID ) za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja se učinkovitost sušenja pri gospodinjskem pomivalnem stroju primerja z učinkovitostjo sušenja pri referenčnem pomivalnem stroju, pri čemer ima referenčni pomivalni stroj značilnosti, navedene v splošno priznanih najsodobnejših merilnih metodah, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

(a)

Koeficient učinkovitosti sušenja (ID ) se izračuna, kot sledi, in zaokroži na dve decimalni mesti:

Formula

ID = exp(lnID )

pri čemer je:

DT,i

=

učinkovitost sušenja gospodinjskega pomivalnega stroja pod preskusnimi pogoji za en preskusni cikel (i),

DR,i

=

učinkovitost sušenja referenčnega pomivalnega stroja za en preskusni cikel (i);

n

=

število preskusnih ciklov, n ≥ 5.

(b)

Učinkovitost sušenja (D) je povprečje sušilnih rezultatov posameznih predmetov nalaganja po izteku standardnega cikla pomivanja. Sušilni rezultat se izračuna, kakor prikazuje preglednica 1:

Preglednica 1

Število sledi vode (WT) ali mokrih prog (WS)

Skupna mokra površina (Aw) v mm2

Sušilni rezultat

WT = 0 in WS = 0

Se ne uporablja

2 (najučinkovitejši)

1 < WT ≤ 2 ali WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT ali WS = 2

ali WS = 1 in WT = 1

Aw > 50

0 (najmanj učinkovit)

3.   IZRAČUN LETNE PORABE VODE

Letna poraba vode (AWC ) pomivalnega stroja se izračuna v litrih, zaokrožena na najbližje celo število, kot:

AWC = Wt × 280

pri čemer je:

Wt

=

poraba vode za standardni cikel pomivanja v litrih, zaokrožena na eno decimalno mesto.


Na vrh