EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32023R0435

Uredba (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES

PE/80/2022/REV/1

UL L 63, 28.2.2023, str. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj

28.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/1


UREDBA (EU) 2023/435 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 27. februarja 2023

o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 175, tretji odstavek, člena 177, prvi odstavek, člena 192(1), člena 194(2) in člena 322(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od sprejetja Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta (4) o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: Mehanizem) so geopolitični dogodki brez primere, ki jih je sprožila vojna agresija Rusije proti Ukrajini, ter njihovo neposredno in posredno poslabšanje posledic krize zaradi COVID-19 močno vplivali na družbo in gospodarstvo Unije, njeno prebivalstvo ter na njeno ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Zlasti je jasneje kot kdaj koli prej, da sta energetska varnost in energetska neodvisnost Unije nepogrešljivi za uspešno, trajnostno in vključujoče okrevanje po krizi zaradi COVID-19, saj sta tudi glavna dejavnika, ki prispevata k odpornosti gospodarstva Unije.

(2)

Zaradi neposrednih povezav med trajnostnim okrevanjem, krepitvijo odpornosti in energetske varnosti Unije, zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih goriv, zlasti iz Rusije, ter vlogo Unije v pravičnem in vključujočem prehodu je Mehanizem instrument, primeren za prispevanje k odzivu Unije na te nastajajoče izzive. To velja tudi glede na podnebno in okoljsko zakonodajo Unije ter njene mednarodne zaveze in zlasti Pariški sporazum, sprejet na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (5).

(3)

Voditelji držav in vlad so v izjavi iz Versaillesa z dne 10. in 11. marca 2022 pozvali Komisijo, naj do konca maja istega leta predlaga načrt REPowerEU za postopno odpravo odvisnosti Unije od uvoza ruskih fosilnih goriv, ter ta poziv ponovili v sklepih Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 2022. Ta cilj bi bilo treba doseči precej pred letom 2030 na način, ki bo skladen z evropskim zelenim dogovorom iz sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 in podnebnimi cilji za leti 2030 in 2050, zapisanimi v Uredbi (EU) 2021/1119 (6) Evropskega parlamenta in Sveta.

(4)

Treba bi bilo okrepiti zmožnost Mehanizma za podpiranje reform in naložb, namenjenih diverzifikaciji oskrbe z energijo, zlasti fosilnih goriv, ter za povečanje odpornosti, varnosti in trajnostnosti energetskega sistema Unije, s čimer bi se prispevalo k cenovni dostopnosti energije in okrepila strateška avtonomija Unije skupaj z odprtim gospodarstvom. Da bi dosegli te cilje, mora Unija povečati energijsko učinkovitost ter zanesljivost in odpornost prenosnih in distribucijskih omrežij, spodbujati prožnost sistema, minimizirati prezasedenost, med drugim s povečanjem zmogljivosti omrežja in shranjevanja električne energije, spodbujati digitalizacijo ter zagotoviti odporne dobavne verige, kibernetsko varnost ter zaščito celotne infrastrukture in njeno prilagajanje na podnebne spremembe, obenem pa zmanjšati strateške energetske odvisnosti.

(5)

Za čim večje dopolnjevanje, doslednost in skladnost politik in ukrepov, ki jih Unija in države članice sprejmejo za spodbujanje neodvisnosti, zanesljivosti in trajnostnosti oskrbe Unije z energijo, bi bilo treba te reforme in naložbe, povezane z energijo, določiti v posebnem „poglavju REPowerEU“ načrtov za okrevanje in odpornost.

(6)

Za učinkovit prehod na zeleno energijo in hitro zmanjšanje odvisnosti od energije iz fosilnih goriv na vključujoč način so potrebni ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti in prihrankov v stavbah in povezani kritični energetski infrastrukturi ter ukrepi za hitrejše razogljičenje industrij. Nujno je treba hitro povečati naložbe v ukrepe za energijsko učinkovitost, kot je uporaba trajnostnih in učinkovitih rešitev za ogrevanje in hlajenje, ki so uspešen način za reševanje nekaterih najbolj perečih izzivov oskrbe z energijo in stroškov energije. Zato bi bilo treba podpreti tudi reforme in naložbe za povečanje energijske učinkovitosti, razogljičenje industrije, med drugim z uporabo nizkoogljičnih goriv, kot je nizkoogljični vodik, in z uvajanjem obnovljivega vodika in drugih obnovljivih goriv nebiološkega izvora, ter za povečanje prihrankov energije gospodarstev držav članic v skladu z energetskimi in podnebnimi cilji in pravnim okvirom Unije. Komisija bi morala zlasti spodbujati države članice, da v svoja poglavja REPowerEU vključijo ukrepe, ki podpirajo razogljičenje industrije.

(7)

Postopno odpravljanje odvisnosti od uvoza ruskih fosilnih goriv naj bi zmanjšalo splošno energetsko odvisnost Unije. Poglavja REPowerEU bi morala prispevati k povečanju in krepitvi strateške avtonomije Unije, ne da bi se pri tem prekomerno povečala njena odvisnost od uvoza surovin iz tretjih držav.

(8)

Države članice bi morale pri pripravi načrtov za okrevanje in odpornost ter poglavij REPowerEU usklajevati svoje ekonomske politike tako, da bi dosegle cilje o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji iz člena 174 Pogodbe, da bi zmanjšale neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi, pri čemer bi morale posebno pozornost nameniti oddaljenim, obrobnim in izoliranim območjem ter otokom, ki se že soočajo z dodatnimi omejitvami.

(9)

Da bi se čim bolj povečal obseg odziva Unije, bi morale biti vse države članice, ki bodo po začetku veljavnosti te uredbe predložile načrt za okrevanje in odpornost, ki zahteva uporabo dodatnih sredstev v obliki posojil ali, v skladu z novimi pravili, ki se določijo na podlagi te uredbe o spremembah, iz prodaje pravic iz sistema trgovanja z emisijami na dražbi na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) ali iz prenosov iz rezerve za prilagoditev na brexit, vzpostavljene z Uredbo (EU) 2021/1755 Evropskega parlamenta in Sveta (8), obvezane v svoj načrt za okrevanje in odpornost vključiti poglavje REPowerEU. V skladu z obstoječo možnostjo na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 za predložitev osnutka načrta za okrevanje in odpornost in za zagotovitev ustrezne priprave poglavij REPowerEU lahko države članice pred predložitvijo spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost predložijo osnutek poglavja REPowerEU. Preprečiti je treba nepotrebno upravno breme.

(10)

Poglavja REPowerEU bi morala vključevati nove reforme in naložbe, z začetkom od 1. februarja 2022, ki bodo prispevale k ciljem REPowerEU in pomagale odpraviti krizo, ki so jo povzročili nedavni geopolitični dogodki. Vendar se lahko ukrepi, ki so vključeni v že sprejeti izvedbeni sklep Sveta in prispevajo k ciljem REPowerEU, vključijo v poglavje REPowerEU, če se zadevni državi članici po posodobitvi najvišjega finančnega prispevka zniža njen najvišji finančni prispevek. V tem primeru bi država članica morala imeti možnost vključiti te ukrepe v svoje poglavje REPowerEU do zneska ocenjenih stroškov, ki je enak zmanjšanju najvišjega finančnega prispevka.

(11)

Država članica bi morala imeti možnost v svoje poglavje REPowerEU vključiti razširjeni del ukrepov, vključenih v že sprejeti izvedbeni sklep Sveta, skupaj z ustreznimi mejniki in cilji. S to razširitvijo bi se morala bistveno povišati raven ambicioznosti ukrepov, kar se odraža v zasnovi ali ravni ustreznih mejnikov in ciljev, in obenem graditi na ukrepih, ki so vključeni v že sprejeti izvedbeni sklep Sveta.

(12)

Država članica bi morala predložiti svoje poglavje REPowerEU v obliki dodatka k svojemu načrtu za okrevanje in odpornost. Poglavje REPowerEU bi moralo vsebovati razlago o tem, kako so v njem vključeni ukrepi usklajeni s prizadevanji zadevne države članice za doseganje ciljev REPowerEU, ob upoštevanju ukrepov, vključenih v že sprejeti izvedbeni sklep Sveta, in razlago skupnega prispevka iz teh ukrepov ter drugih dopolnilnih ali spremljevalnih nacionalno financiranih ukrepov in ukrepov, ki jih financira Unija, k ciljem REPowerEU.

(13)

Poglavja REPowerEU bi morala med drugim prispevati k povečanju deleža energije iz trajnostnih in obnovljivih virov v mešanici energijskih virov ter k odpravljanju ozkih grl v energetski infrastrukturi. Kar zadeva infrastrukturo za zemeljski plin, bi morale reforme in naložbe iz poglavij REPowerEU za diverzifikacijo oskrbe in njen odmik od Rusije temeljiti na potrebah, ki so trenutno opredeljene v oceni, ki jo je izvedla in sprejela Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za plin, ustanovljena v duhu solidarnosti, kar zadeva zanesljivost oskrbe, in upoštevati strateške potrebe zadevne države članice glede energetske varnosti in okrepljene ukrepe za pripravljenost, vključno s shranjevanjem energije, sprejete za prilagoditev novim geopolitičnim grožnjam, ne da bi pri tem spodkopavali dolgoročni prispevek k zelenemu prehodu.

(14)

Dodati bi bilo treba ustrezno ocenjevalno merilo, ki bi Komisiji služilo kot podlaga za ocenjevanje reform in naložb iz poglavij REPowerEU, in s katerim bi se zagotovilo, da so te reforme in naložbe primerne za doseganje specifičnih ciljev REPowerEU. Na podlagi tega novega merila za ocenjevanje bi bilo treba zahtevati oceno A, da bi Komisija lahko pozitivno ocenila zadevni načrt za okrevanje in odpornost.

(15)

Zgolj naložbe v infrastrukturo in tehnologije ne zadostujejo za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv glede na obstoječe pomanjkanje delovne sile in njene strokovne usposobljenosti. Tozadevno se sredstva že lahko namenijo tudi za preusposabljanje in izpopolnjevanje ljudi, da bi delovno silo dodatno opremili z zelenimi znanji in spretnostmi, ter za raziskave in razvoj inovativnih rešitev, povezanih z zelenim prehodom. Države članice se spodbuja, naj še naprej vlagajo v preusposabljanje in izpopolnjevanje, zlasti za zelena znanja in spretnosti ter s tem povezana digitalna znanja in spretnosti ter tehnologije, da bi zagotovile, da med zelenim prehodom nihče ne bo zaostajal. Kadar država članica v poglavje REPowerEU vključi ukrepe, povezane s preusposabljanjem in izpopolnjevanjem ljudi, bi morala Komisija preučiti, ali taki ukrepi znatno prispevajo k podpiranju prekvalifikacije delovne sile v smeri zelenih znanj in spretnosti ter s tem povezanih digitalnih znanj in spretnosti.

(16)

Glede na gospodarske in socialne posledice trenutne energetske krize, v kateri vztrajno visoke in nestanovitne cene energije še poslabšujejo posledice krize zaradi COVID-19, saj še dodatno finančno obremenjujejo potrošnike, zlasti najranljivejše, vključno z gospodinjstvi z nizkimi dohodki, in ranljiva podjetja, vključno z mikro, malimi in srednjimi podjetji, ter ob priznavanju načel evropskega stebra socialnih pravic, bi bilo treba omogočiti, da se v poglavja REPowerEU vključijo ukrepi, ki z dolgoročnimi reformami in naložbami pripomorejo k strukturnemu reševanju problemov energetske revščine. Z reformami in naložbami, ki so namenjene odpravljanju energetske revščine, bi morali zagotoviti višjo raven finančne podpore za sisteme energijske učinkovitosti, tudi prek namenskih finančnih instrumentov, za politike čiste energije in sheme za zmanjšanje povpraševanja po energiji za tista gospodinjstva in podjetja, vključno z mikro, malimi in srednjimi podjetji, ki se soočajo z resnimi težavami zaradi visokih računov za energijo.

(17)

Ukrepi za zmanjšanje povpraševanja po energiji, ki jih sprejmejo države članice, bi morali spodbujati naložbe v prihranke energije.

(18)

Uporaba nove ureditve poglavij REPowerEU ne bi smela posegati v druge pravne zahteve iz Uredbe (EU) 2021/241, razen če je določeno drugače.

(19)

Načrt za okrevanje in odpornost, vključno s poglavjem REPowerEU, bi moral prispevati k učinkovitemu obravnavanju vseh ali pomembnih delov izzivov, opredeljenih v ustreznih priporočilih za posamezne države, vključno s priporočili za posamezne države, sprejetih v okviru cikla evropskega semestra 2022, ki se med drugim nanašajo na energetske izzive, s katerimi se soočajo države članice.

(20)

Za učinkovit prehod na zeleno energijo in zmanjšanje energetske odvisnosti so potrebne znatne digitalne naložbe. Glede na Uredbo (EU) 2021/241 bi morale države članice pojasniti, kako naj bi ukrepi iz načrta za okrevanje in odpornost, vključno s tistimi iz poglavja REPowerEU, prispevali k digitalnemu prehodu in obravnavanju izzivov, ki iz njega izhajajo, ter ali se pri tem upošteva znesek, ki prispeva k digitalnemu cilju na podlagi metodologije digitalnega označevanja. Vendar se zaradi nujnosti in pomembnosti energetskih izzivov, s katerimi se sooča Unija, reforme in naložbe iz poglavja REPowerEU ne bi smele upoštevati pri izračunu skupne dodelitve v okviru načrta za izpolnjevanje zahteve glede digitalnega cilja iz Uredbe (EU) 2021/241. Kljub temu bi si morale države članice prizadevati, da v poglavja REPowerEU v največji možni meri vključijo ukrepe, ki prispevajo k digitalnemu cilju na podlagi metodologije digitalnega označevanja.

(21)

Dolgotrajni upravni postopki so nekatere od glavnih ovir za uvajanje obnovljive energije. Med temi ovirami so zapletenost veljavnih pravil za izbiro lokacije in upravna dovoljenja za projekte, zapletenost in trajanje presoje vpliva projektov na okolje, težave s priključitvijo na omrežje in kadrovske omejitve organov za izdajo dovoljenj ali operaterjev omrežij. Za zagotovitev, da Unija doseže svoje energetske in podnebne cilje, sta potrebni nadaljnja poenostavitev in pospešitev upravnih postopkov izdajanja dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov in povezano infrastrukturo energetskega omrežja. Državam članicam so bila v okviru evropskega semestra 2022 dana priporočila za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov. Kot je bilo napovedano v sporočilu Komisije z dne 18. maja 2022 z naslovom „Načrt REPowerEU“, je Komisija predlagala spremembo Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (9) o energiji iz obnovljivih virov, da bi se vzpostavil hitrejši postopek izdaje dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov. Poleg tega so bila z Uredbo Sveta (EU) 2022/2577 (10) o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov, uvedena začasna pravila o izrednih razmerah.

(22)

Na podlagi člena 18(4), točka (q), Uredbe (EU) 2021/241 bi morale države članice predložiti povzetek posvetovalnega postopka, izvedenega v skladu z nacionalnimi pravnimi okviri, z lokalnimi in regionalnimi organi, socialnimi partnerji in drugimi ustreznimi deležniki, ki jih zadeva izvajanje njihovih načrtov za okrevanje in odpornost. To posvetovanje bi bilo treba dopolniti, da bi obravnavali reforme in naložbe, ki jih je treba vključiti v morebitno poglavje REPowerEU, na način, ki deležnikom omogoča dovolj časa za odziv, hkrati pa zagotavlja, da zadevna država članica hitro finalizira poglavje REPowerEU. V posodobljenem povzetku bi bilo treba določiti deležnike, s katerimi so bila opravljena posvetovanja, pojasniti izid dopolnilnega posvetovanja in opisati, kako so bili prispevki, prejeti od deležnikov, upoštevani v poglavjih REPowerEU.

(23)

Uporaba načela, da se ne škoduje bistveno v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta (11) (v nadaljnjem besedilu: načelo, da se ne škoduje bistveno), je ključna za zagotovitev, da se reforme in naložbe, sprejete v okviru okrevanja po krizi zaradi COVID-19, izvajajo trajnostno. Še naprej bi se moralo uporabljati za reforme in naložbe, ki jih podpira Mehanizem, z eno ciljno usmerjeno izjemo za zaščito neposrednih pomislekov EU glede energetske varnosti. Glede na cilj diverzifikacije oskrbe z energijo in njen odmik od ruskih dobaviteljev bi morale biti reforme in naložbe iz poglavij REPowerEU, ki so potrebne za izboljšanje energetske infrastrukture in objektov, da bi zadovoljili takojšnje potrebe po zanesljivosti oskrbe s plinom, upravičene do finančne podpore v okviru Mehanizma, tudi če ne izpolnjujejo načela, da se ne škoduje bistveno. Naftna infrastruktura in objekti so praviloma izključeni iz poglavja REPowerEU. Z odstopanjem od tega lahko država članica, za katero je do začetka veljavnosti te uredbe o spremembi veljalo izredno začasno odstopanje iz člena 3m(4) Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 (12), do začetka veljavnosti te uredbe o spremembah zaradi njene posebne odvisnosti od surove nafte in geografskega položaja v poglavje REPowerEU vključi naftno infrastrukturo in objekte, potrebne za zadovoljitev takojšnjih potreb po zanesljivosti oskrbe.

Komisija bi morala oceniti, ali so ukrepi, s katerimi naj bi obravnavali takojšnje potrebe po zanesljivi oskrbi z energijo, upravičeni do odstopanja od načela, da se ne škoduje bistveno. Za namene te ocene bi morala Komisija med drugim upoštevati tveganje učinkov vezanosti in nerazpoložljivost čistejših, tehnološko in ekonomsko izvedljivih alternativ, ki bi se lahko uvedle v primerljivem časovnem okviru. Ta ocena bi morala biti sorazmerna ob upoštevanju nujnosti doseganja ciljev REPowerEU. V primeru dvoma bi Komisija morala imeti možnost od držav članic zahtevati, da predložijo ustrezne informacije v podporo oceni. Oceno čistejših alternativ bi bilo treba opraviti v razumnih mejah.

(24)

Vsi ukrepi iz načrtov za okrevanje in odpornost bi se morali izvajati v skladu z veljavnim pravnim redom Unije in nacionalnim pravnim redom na področju okolja, zlasti v zvezi s presojo vplivov na okolje in varstvom narave. Pri ukrepih, za katere velja odstopanje od načela, da se ne škoduje bistveno, bi si morale države članice zadovoljivo prizadevati za omejitev morebitne škode za okoljske cilje v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, kadar je to izvedljivo, in za ublažitev škode z drugimi ukrepi, vključno z ukrepi iz poglavij REPowerEU.

(25)

Poglavja REPowerEU bi morala biti skladna z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti držav članic ter podnebnimi cilji Unije iz Uredbe (EU) 2021/1119.

(26)

Ob upoštevanju evropskega zelenega dogovora kot evropske strategije za trajnostno rast ter pomena obvladovanja podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, Mehanizem prispeva k vključevanju podnebnih ukrepov in okoljske trajnostnosti ter k doseganju splošnega cilja, da 30 % proračunskih odhodkov Unije podpira podnebne cilje. V ta namen bi morali ukrepi, ki jih podpira Mehanizem in so vključeni v načrte za okrevanje in odpornost držav članic, prispevati k zelenemu prehodu, vključno z biotsko raznovrstnostjo, ali k obravnavanju izzivov, ki iz tega izhajajo, in bi morali zagotavljati znesek, ki predstavlja vsaj 37 % skupnih dodeljenih sredstev za načrt za okrevanje in odpornost ter vsaj 37 % skupnih ocenjenih stroškov ukrepov iz poglavja REPowerEU na podlagi metodologije za spremljanje podnebnih ukrepov iz Priloge VI k Uredbi (EU) 2021/241. Navedeno metodologijo bi bilo treba ustrezno uporabiti za ukrepe, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti področju intervencije iz navedene priloge. Če se zadevna država članica in Komisija strinjata, bi moralo biti mogoče povečati koeficiente za podporo za podnebne cilje za posamezne naložbe na 40% ali 100 %, kot je pojasnjeno v načrtu za okrevanje in odpornost, da se upoštevajo spremljevalni reformni ukrepi, ki zanesljivo povečujejo njihov vpliv na podnebne cilje. V ta namen bi moralo biti mogoče povečati koeficiente za podporo za podnebne cilje do skupnega zneska 3 % dodeljenih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost za posamezne naložbe. Mehanizem bi moral podpirati dejavnosti, pri katerih so v celoti upoštevani podnebni in okoljski standardi ter prednostne naloge Unije in načelo, da se ne škoduje bistveno.

(27)

Države članice bi morale, kadar je ustrezno, v poglavja REPowerEU vključiti ukrepe s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo ali učinkom, kot je ugotovljeno v Komisijini najnovejši oceni potreb, in ki bi med drugim prispevali k ustvarjanju evropske dodane vrednosti. Prav tako bi bilo treba upoštevati, da bi ukrepi, ki se izvajajo v eni državi članici, lahko imeli učinke prelivanja v drugih državah članicah. Komisija bi morala čim prej olajšati sodelovanje med državami članicami, da bi oblikovali ukrepe s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo ali učinkom, ki se vključijo v poglavja REPowerEU. Države članice bi si morale prizadevati, da bi ti ukrepi predstavljali znesek, ki predstavlja vsaj 30 % ocenjenih stroškov ukrepov iz poglavja REPowerEU. Poleg ukrepov s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo ali učinkom bi bilo treba kot ukrepe s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo ali učinkom obravnavati ukrepe na nacionalni ravni, ki prispevajo k zagotavljanju oskrbe z energijo v Uniji kot celoti v skladu s cilji REPowerEU, zlasti kar zadeva odpravo obstoječih ozkih grl v smislu prenosa, distribucije in shranjevanja energije, kot je bilo ugotovljeno v najnovejši oceni potreb, ki jo je pripravila Komisija, s čimer se povečuje potencial za čezmejne pretoke med državami članicami. Ukrepe za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in povpraševanja po energiji bi bilo prav tako treba obravnavati kot ukrepe s pozitivnim čezmejnim učinkom, saj sproščajo dodatno zmogljivost ali oskrbo za druge države članice.

(28)

Dodati bi bilo treba ustrezno ocenjevalno merilo, ki bi Komisiji služilo kot podlaga za ocenjevanje čezmejne ali večdržavne razsežnosti ali učinka reform in naložb iz poglavij REPowerEU.

(29)

Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude za države članice, da zaprosijo za podporo v obliki posojila, da bi zagotovili, da države članice izkoristijo razpoložljiva sredstva, obenem pa se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti. V ta namen bi morale države članice najkasneje 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe Komisiji čim bolj jasno sporočiti, ali nameravajo predložiti zahtevek za podporo v obliki posojila. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati pod enakimi pogoji in brez nepotrebnega odlašanja predstaviti pregled namer, ki so jih izrazile države članice, in predlagane nadaljnje ukrepe za razdelitev razpoložljivih sredstev. Sporočilo o nameri ne bi smelo posegati v možnost držav članic, da do 31. avgusta 2023 zaprosijo za podporo v obliki posojila v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2021/241, tudi v primeru zahtevkov nad 6,8 % njihovega bruto nacionalnega dohodka (BND), za katere veljajo ustrezni pogoji. To ne bi smelo posegati niti v možnost, da Komisija podpiše ustrezno posojilno pogodbo po sprejetju ustreznega izvedbenega sklepa Sveta.

(30)

Države članice se spodbuja, naj poglavja REPowerEU predložijo čim prej, po možnosti pa v dveh mesecih od začetka veljavnosti te uredbe o spremembi. Komisija bi morala v skladu s členom 19(1) Uredbe (EU) 2021/241 v dveh mesecih oceniti spremenjeni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga predloži država članica, in pripraviti predlog izvedbenega sklepa Sveta. Glede na nujnost izzivov, s katerimi se soočajo države članice, bi si morala Komisija prizadevati, da brez nepotrebnega odlašanja zaključi oceno spremenjenih načrtov za okrevanje in odpornost.

(31)

Poleg tega bi bilo treba zagotoviti nove namenske vire financiranja, da bi spodbudili visoko raven ambicij za reforme in naložbe, ki jih je treba vključiti v poglavje REPowerEU.

(32)

Uredba Sveta (EU) 2022/1854 (13) uvaja začasni solidarnostni prispevek za podjetja Unije in stalne poslovne enote z dejavnostmi v sektorjih surove nafte, zemeljskega plina, premoga in rafinerij, ki se uporablja v vseh državah članicah. Države članice so pozvane, naj del prihodkov, ustvarjenih s tem začasnim prispevkom, uporabijo za financiranje ukrepov, ki se bodo izvajali na nacionalni ravni v skladu s cilji REPowerEU, da bi na usklajen način spodbujale sinergije in dopolnjevanja z reformami in naložbami v svojih poglavjih REPowerEU.

(33)

Unija mora zaradi trenutnih gospodarskih in geopolitičnih razmer mobilizirati razpoložljiva sredstva za hitro diverzifikacijo oskrbe z energijo v Uniji in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv pred letom 2030. V zvezi s tem bi morala Direktiva 2003/87/ES omogočiti izjemno monetizacijo s prodajo na dražbi dela pravic iz sklada za inovacije in pravic, dodeljenih državam članicam, razen pravic, porazdeljenih za namene solidarnosti, rasti in medsebojnih povezav, ter bi morala usmeriti prihodke v reforme in naložbe, ki prispevajo k ciljem REPowerEU, v okviru Mehanizma. Prednostno bi bilo treba zagotoviti tudi prodajo pravic iz sklada za inovacije in pravic dodeljenih državam članicam na dražbi. Del pravic iz rezerve za stabilnost trga, ki bi bil sicer razveljavljen, bi bilo treba uporabiti za dopolnitev sklada za inovacije.

(34)

V okviru nujnega posredovanja Unije za obravnavo visokih cen energije, ki so posledica vpliva vojne agresije Rusije proti Ukrajini, bi morali ciljno usmerjeni izredni začasni ukrepi v okviru kohezijske politike za obdobje 2014–2020 iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (14) s prožno uporabo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada od 1. februarja 2022 pomagati malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, in ranljivim gospodinjstvom, da pokrijejo nastale in plačane stroške energije. Taka podpora je popolnoma v skladu s cilji REPowerEU.

(35)

ESRR bi bilo treba izjemoma uporabiti zlasti za zagotavljanje podpore obratnemu kapitalu MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije. Podpora MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, bi morala biti sorazmerna in v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči. Poleg tega bi bilo treba ESS izjemoma uporabiti za zagotavljanje podpore ranljivim gospodinjstvom, kot so opredeljena v nacionalnih predpisih, da bi jim pomagali kriti stroške porabe energije, tudi če ni ukrepov za povečanje zaposljivosti ljudi, ki prejemajo podporo, tj. aktivni ukrepi. To so izredni ukrepi, ki so nujno potrebni za reševanje energetske krize, ki je posledica vpliva vojne agresije Rusije proti Ukrajini. Zagotavljajo, da imajo ljudje, ki prejemajo podporo, dostop do bistvenih storitev, s čimer prispevajo tudi k potrebni skrbi za zdravo življenje za udeležbo na trgu dela. Podpora se lahko zagotovi izmenično iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada. Poleg ESS bi bilo treba omogočiti, da se za podporo ukrepov za ohranjanje delovnih mest s shemami skrajšanega delovnega časa in enakovrednimi shemami, vključno s podporo samozaposlenim, uporabita tudi ESRR in Kohezijski sklad. Namen takih shem je zaščititi zaposlene in samozaposlene pred tveganjem brezposelnosti. Sredstva, ki so dodeljena takim shemam, se morajo uporabiti izključno za podporo delavcem in samozaposlenim. Podpora, ki jo Unija nameni za take sheme skrajšanega delovnega časa in enakovredne sheme, bi morala biti časovno omejena. Za te tri vrste podpore bi bilo treba omogočiti, da se uporabijo tudi sredstva REACT-EU iz člena 92a Uredbe (EU) št. 1303/2013, da bi okrepili stalna prizadevanja držav članic za odporno okrevanje njihovih gospodarstev po krizi zaradi COVID-19.

(36)

S posebnimi ureditvami načrtovanja programov bi bilo treba omogočiti, da se sredstva načrtujejo izključno v okviru namenskih prednostnih osi in prispevajo k posebnim prednostnim naložbam. Da bi državam članicam zagotovili znatno podporo pri njihovih prizadevanjih za zajezitev posledic energetske krize, bi morale biti države članice izjemoma upravičene do 100 % stopnje sofinanciranja, ki se uporablja za namenske prednostne osi operativnih programov, ki zagotavljajo izključno to podporo do konca programskega obdobja 2014–2020. Ti omejeni in ciljno usmerjeni ukrepi bi morali dopolnjevati strukturne posege v okviru kohezijske politike, ki podpirajo proizvodnjo čiste energije in spodbujanje energijske učinkovitosti. Da bi se upoštevale proračunske omejitve Unije, bi bilo treba plačila Komisije za take operacije v okviru namenskih prednostnih nalog v letu 2023 omejiti na 5 000 000 000 EUR.

(37)

Da se državam članicam in regijam zagotovi zadostna prožnost pri obravnavanju novo nastajajočih izzivov, bi morala Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (15), državam članicam omogočiti, da zaprosijo za do 7,5 % sredstev iz ESRR, Evropskega socialnega sklada plus in Kohezijskega sklada za prispevanje k ciljem REPowerEU. Omogočiti bi bilo treba, da ti skladi zagotavljajo podporo k ciljem REPowerEU, kadar ta podpora spada na področje uporabe zadevnega sklada, prispeva k njegovim specifičnim ciljem in je skladna z določbami iz Uredbe (EU) 2021/1060 in ustrezne uredbe za posamezen sklad, vključno z načelom, da se ne škoduje bistveno.

(38)

Države članice bi morale imeti možnost, da prerazporedijo vsa svoja okvirno dodeljena sredstva ali del teh sredstev iz rezerve za prilagoditev na brexit v Mehanizem. Kriza zaradi COVID-19, ki jo je še otežila grožnja energetski varnosti Unije, je zaostrila negativne posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije v državah članicah, vključno z njihovimi regijami in lokalnimi skupnostmi, ter sektorjih, zlasti tistih, ki jih je izstop najhuje prizadel. Ukrepi, ki se financirajo iz rezerve za prilagoditev na brexit, ter reforme in naložbe, ki se financirajo iz Mehanizma, imajo lahko podobne namene in podobno vsebino. Temeljni cilj rezerve za prilagoditev na brexit in tudi Mehanizma je ublažitev negativnih učinkov na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. V tem okviru so reforme in naložbe v okviru Mehanizma namenjene predvsem odpravljanju gospodarskih posledic pandemije, lahko pa prispevajo tudi k odpravljanju nepredvidenih in negativnih posledic v državah članicah in sektorjih, ki jih je brexit najbolj prizadel. Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v okviru rezerve za prilagoditev na brexit in Mehanizma se vpišejo nad zgornje meje večletnega finančnega okvira. V primeru tega scenarija in ob upoštevanju motenj na svetovnem energetskem trgu, ki jih povzročajo novejši geopolitični dogodki, je primerno, da se državam članicam zagotovi prožnost tako, da se dovolijo prerazporeditve iz rezerve za prilagoditev na brexit v Mehanizem, ki bodo omogočale uresničevanje ciljev obeh instrumentov in navsezadnje pripomogle k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.

(39)

Izplačila dodatnega financiranja državam članicam, ki vključijo poglavje REPowerEU v svoj načrt za okrevanje in odpornost, bi se morala izvrševati v skladu s pravili Mehanizma do konca leta 2026.

(40)

Zahteva, predložena v načrtu za okrevanje in odpornost, za namensko financiranje, vključno z dodelitvijo iz prodaje na dražbi pravic sistema za trgovanje z emisijami na podlagi Direktive 2003/87/ES, prerazporeditvami sredstev iz ESRR, Evropskega socialnega sklada plus ali Kohezijskega sklada, ki jih ureja člen 26 Uredbe (EU) 2021/1060, in prerazporeditvami sredstev iz rezerve za prilagoditev na brexit za ukrepe, vključene v poglavje REPowerEU, bi morala odražati večjo finančno potrebo, povezano z reformami in naložbami, vključenimi v navedeno poglavje.

(41)

Da bi zagotovili, da se finančna podpora v začetni fazi nameni za boljši odziv na trenutno energetsko krizo, bi bilo treba omogočiti, da se na zahtevo države članice, ki se predloži skupaj s poglavjem REPowerEU v spremenjenem načrtu za okrevanje in odpornost, znesek dodatnih sredstev, potreben za financiranje ukrepov iz poglavja REPowerEU, izplača v obliki dveh plačil predhodnega financiranja.

Komisija bi morala, kolikor je to mogoče, prvo plačilo predhodnega financiranja izvesti v dveh mesecih po sprejetju pravne obveznosti za namene Uredbe (EU) 2021/241, drugo plačilo predhodnega financiranja pa v 12 mesecih od začetka veljavnosti izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost, vključno s poglavjem REPowerEU. Ta plačila bi morala biti odvisna od razpoložljivih sredstev, zlasti razpoložljivosti sredstev z računa NextGenerationEU, sredstev, odobrenih v letnem proračunu Unije, in prihodkov od prodaje pravic sistema za trgovanje z emisijami na dražbi na podlagi Direktive 2003/87/ES in dejanske predhodne prerazporeditve sredstev v okviru programov deljenega upravljanja, če se to zahteva.

(42)

Zaradi usklajenosti z zgornjimi mejami plačil iz večletnega finančnega okvira bi bilo treba določiti zgornjo mejo za plačila, ki ustrezajo predhodnemu financiranju, in sicer za zneske, prerazporejene na podlagi Uredbe (EU) 2021/1060.

(43)

Komisija bi morala spremljati izvajanje reform in naložb iz poglavja REPowerEU ter njihov prispevek k ciljem REPowerEU in zagotoviti informacije v zvezi s tem, zlasti z izmenjavami med dialogom o okrevanju in odpornosti, s poročanjem v preglednici kazalnikov okrevanja in odpornosti ter prek posebnega oddelka v letnem poročilu, ki se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

(44)

Nedavni geopolitični dogodki so znatno vplivali na cene energije, hrane in gradbenega materiala, povzročili pa so tudi pomanjkanje v svetovnih dobavnih verigah, kar je povečalo inflacijo in ustvarilo nove izzive, vključno s tveganjem energetske revščine in višjimi življenjskimi stroški. Morda bo potreben odziv na te izzive. Ta razvoj dogodkov bi lahko neposredno vplival na zmogljivost za izvajanje ukrepov iz načrtov za okrevanje in odpornost. Če lahko države članice dokažejo, da zaradi takega razvoja določen mejnik ali cilj v celoti ali delno ni več dosegljiv, se je na take razmere mogoče sklicevati kot na objektivne okoliščine na podlagi Uredbe (EU) 2021/241. Če lahko države članice dokažejo, da je doseganje določenega mejnika ali cilja v nasprotju z doseganjem ciljev REPowerEU, se je na take razmere mogoče sklicevati kot na objektivne okoliščine na podlagi navedene uredbe. Poleg tega nobena zahteva za spremembe ne bi smela spodkopavati splošnega izvajanja načrtov za okrevanje in odpornost, vključno s prizadevanji držav članic na področju reform in naložb.

(45)

Uredbe (EU) 2021/241, (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktivo 2003/87/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(46)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) 2021/241

Uredba (EU) 2021/241 se spremeni:

(1)

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V skladu s šestimi stebri iz člena 3 te uredbe ter skladnostjo in sinergijami, ki jih ustvarjajo, in v okviru krize zaradi COVID-19 je splošni cilj Mehanizma spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije Unije z izboljšanjem odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovega potenciala rasti, z blaženjem socialnih in gospodarskih posledic te krize, zlasti za ženske, s prispevanjem k izvajanju evropskega stebra socialnih pravic, podpiranjem zelenega prehoda, s prispevanjem k uresničevanju podnebnih ciljev Unije za leto 2030 iz člena 2, točka 11, Uredbe (EU) 2018/1999, s spoštovanjem cilja EU glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 in digitalnega prehoda ter s povečanjem odpornosti, varnosti in trajnostnosti energetskega sistema Unije, in sicer na podlagi potrebnega zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv in diverzifikacije oskrbe z energijo na ravni Unije, vključno s povečanjem uporabe energije iz obnovljivih virov, energijske učinkovitosti in povečanjem zmogljivosti za shranjevanje energije, s čimer se prispeva k navzgor usmerjeni ekonomski in socialni konvergenci, ponovno vzpostavi in spodbuja trajnostna rast in povezovanje gospodarstev Unije, podpira ustvarjanje visokokakovostnih delovnih mest in prispeva k strateški neodvisnosti Unije ob ohranjanju odprtega gospodarstva ter ustvarja evropska dodana vrednost.“;

(2)

v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Z Mehanizmom se podpirajo le ukrepi, pri katerih se spoštuje načelo, da se ne škoduje bistveno, ki se uporablja tudi za ukrepe iz poglavij REPowerEU, razen če je v tej uredbi določeno drugače.“;

(3)

člen 14 se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se doda naslednja točka:

„(d)

kadar je ustrezno, reforme in naložbe v skladu s členom 21c.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Podpora v obliki posojila za načrt za okrevanje in odpornost zadevne države članice ne presega razlike med skupnimi stroški načrta za okrevanje in odpornost, kot je po potrebi dopolnjen, ter najvišjim finančnim prispevkom iz člena 11, vključno po potrebi s prihodki iz člena 21a ter sredstvi, prerazporejenimi iz programov deljenega upravljanja.“;

(c)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Z odstopanjem od odstavka 5 se lahko znesek podpore v obliki posojila ob upoštevanju razpoložljivih sredstev v izjemnih okoliščinah zviša, ob upoštevanju potreb države članice, ki to zahteva, ter prošenj za podporo v obliki posojila, ki so jih že predložile ali jih nameravajo predložiti druge države članice, pri čemer se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti. Za lažje izvajanje teh načel države članice do 31. marca 2023 sporočijo Komisiji, ali nameravajo zaprositi za podporo v obliki posojila. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati pod enakimi pogoji in brez nepotrebnega odlašanja predstavi pregled namer, ki so jih izrazile države članice, in predlagane nadaljnje ukrepe za razdelitev razpoložljivih sredstev. To sporočilo o nameri, da bodo zaprosile za podporo v obliki posojila, ne posega v možnost držav članic, da zaprosijo za podporo v obliki posojila do 31. avgusta 2023, tudi v primeru zahtevkov, ki presegajo 6,8 % BND, za katere veljajo ustrezni pogoji. To ne posega niti v sklenitev ustrezne posojilne pogodbe po sprejetju zadevnega izvedbenega sklepa Sveta.“;

(4)

v členu 17 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ukrepi, ki se začnejo izvajati od 1. februarja 2020, so upravičeni, če izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

Vendar so nove reforme in naložbe iz člena 21c(1) upravičene le, kadar se začnejo izvajati od 1. februarja 2022 dalje.“;

(5)

člen 18(4) se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja točka:

„(ca)

obrazložitev, kako poglavje REPowerEU prispeva k odpravljanju energetske revščine, po potrebi vključno z ustreznim prednostnim obravnavanjem potreb tistih, ki jih je prizadela energetska revščina, in zmanjšanja ranljivosti v prihodnjih zimskih sezonah;“;

(b)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

kvalitativno obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz načrta za okrevanje in odpornost prispevali k zelenemu prehodu, vključno z biotsko raznovrstnostjo, ali obravnavanju izzivov, ki iz tega izhajajo, ali nanje odpade znesek, ki predstavlja vsaj 37 % skupnih dodeljenih sredstev za načrt za okrevanje in odpornost, ter ali tovrstni ukrepi iz poglavja REPowerEU, predstavljajo vsaj 37 % skupnih ocenjenih stroškov ukrepov, vključenih v navedeno poglavje, na podlagi metodologije za spremljanje podnebnih ukrepov iz Priloge VI; ta metodologija se ustrezno uporabi za ukrepe, ki jih ni mogoče neposredno uvrstiti v področje intervencije, navedeno v Prilogi VI; koeficienti za podporo za podnebne cilje se lahko povečajo do skupnega zneska 3 % dodelitve sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost za posamezne naložbe, da se upoštevajo spremljevalni reformni ukrepi, ki verodostojno povečujejo njihov učinek na podnebne cilje, kot je pojasnjeno v načrtu za okrevanje in odpornost;“;

(c)

točka (h) se nadomesti z naslednjim:

„(h)

navedbo, ali ukrepi, vključeni v načrt za okrevanje in odpornost, zajemajo čezmejne ali večdržavne projekte; obrazložitev, na kakšen način imajo zadevni ukrepi iz poglavja REPowerEU, tudi ukrepi za obravnavanje izzivov, ugotovljenih v najnovejši oceni potreb, ki jo je pripravila Komisija, čezmejno ali večdržavno razsežnost ali učinek, ter navedbo, ali skupni stroški teh ukrepov predstavljajo vsaj 30 % ocenjenih stroškov poglavja REPowerEU;“;

(d)

točka (q) se nadomesti z naslednjim:

„(q)

za pripravo in, če je mogoče, izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, povzetek postopka posvetovanja z lokalnimi in regionalnimi organi, socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe, mladinskimi organizacijami in drugimi ustreznimi deležniki, opravljenega v skladu z nacionalnim pravnim okvirom, ter kako se prispevek deležnikov odraža v načrtu za okrevanje in odpornost; ta povzetek se dopolni, kadar je bilo vključeno poglavje REPowerEU, z določitvijo deležnikov, s katerimi so bila opravljena posvetovanja, z opisom rezultata postopka posvetovanja glede tega poglavja in pojasnilo, kako so bili prejeti prispevki upoštevani v poglavju;“;

(6)

člen 19(3) se spremeni:

(a)

vstavita se naslednji točki:

„(da)

ali poglavje REPowerEU vsebuje reforme in naložbe iz člena 21c, ki učinkovito prispevajo k energetski varnosti, diverzifikaciji oskrbe Unije z energijo, povečanju uporabe energije iz obnovljivih virov in energijske učinkovitosti, povečanju zmogljivosti za shranjevanje energije ali potrebnemu zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv pred letom 2030;

(db)

ali poglavje REPowerEU vsebuje reforme in naložbe iz člena 21c, za katere se pričakuje, da bodo imele čezmejno ali večdržavno razsežnost ali učinek;“;

(b)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

ali načrt za okrevanje in odpornost vsebuje ukrepe, ki učinkovito prispevajo k zelenemu prehodu, vključno z biotsko raznovrstnostjo, ali k obravnavanju izzivov, ki iz tega izhajajo, in ali nanje odpade znesek, ki predstavlja vsaj 37 % skupnih dodeljenih sredstev za načrt za okrevanje in odpornost, ter ali taki ukrepi iz poglavja REPowerEU predstavljajo vsaj 37 % skupnih ocenjenih stroškov ukrepov, vključenih v navedeno poglavje, na podlagi metodologije za spremljanje podnebnih ukrepov iz Priloge VI; ta metodologija se ustrezno uporabi za ukrepe, ki jih ni mogoče neposredno uvrstiti v področje intervencije, navedeno v Prilogi VI; koeficienti za podporo za podnebne cilje se lahko s soglasjem Komisije povečajo do skupnega zneska 3 % dodeljenih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost za posamezne naložbe, da se upoštevajo spremljevalni reformni ukrepi, ki verodostojno povečujejo njihov učinek na podnebne cilje;“;

(7)

v členu 20(5) se vstavi naslednja točka:

„(ca)

povzetek predlaganih ukrepov iz poglavja REPowerEU s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo ali učinkom, vključno z ukrepi za obravnavanje izzivov, ugotovljenih v najnovejši oceni potreb, ki jo je pripravila Komisija; kadar ocenjeni stroški teh ukrepov predstavljajo manj kot 30 % ocenjenih stroškov vseh ukrepov, vključenih v poglavje REPowerEU, pojasnilo z razlogi za navedeno, zlasti prikaz, da drugi ukrepi, vključeni v poglavje REPowerEU, bolje obravnavajo cilje iz člena 21c(3), ali da ni na voljo dovolj realističnih projektov s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo ali učinkom, zlasti glede na življenjsko dobo Mehanizma;“;

(8)

za Poglavjem III se vstavi naslednje poglavje:

POGLAVJE IIIa

REPOWER EU

Člen 21a

Prihodki iz sistema trgovanja z emisijami na podlagi Direktive 2003/87/ES

1.   Za izvajanje na podlagi te uredbe je voljo 20 000 000 000 EUR v tekočih cenah, pridobljenih v skladu s členom 10e Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1), kot dodatna nepovratna finančna podpora v okviru Mehanizma, da se poveča odpornost energetskega sistema Unije z zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih goriv in diverzifikacijo oskrbe z energijo na ravni Unije. Ti zneski so, kot je določeno v členu 10e Direktive 2003/87/ES, zunanji namenski prejemki v skladu s členom 21(5) finančne uredbe.

2.   Delež dodeljenega zneska iz odstavka 1, ki je na voljo za vsako državo članico, se izračuna na podlagi kazalnikov, določenih po metodologiji iz Priloge IVa.

3.   Znesek iz odstavka 1 se dodeli izključno ukrepom iz člena 21c, z izjemo ukrepov iz člena 21c(3), točka (a). Krije lahko tudi stroške iz člena 6(2).

4.   Odobritve za prevzem obveznosti, ki krijejo znesek iz odstavka 1, se dajo na voljo samodejno za ta znesek od 1. marca 2023.

5.   Vsaka država članica lahko Komisiji predloži zahtevek za dodelitev zneska, ki ne presega njenega deleža, tako da v svoj načrt vključi reforme in naložbe iz člena 21c ter navede njihove ocenjene stroške.

6.   V izvedbenem sklepu Sveta, sprejetem na podlagi člena 20(1), se določi znesek prihodkov iz odstavka 1 tega člena, dodeljen državi članici po vložitvi zahtevka na podlagi odstavka 5 tega člena. Ustrezni znesek se izplača v obrokih, odvisno od razpoložljivih sredstev, v skladu s členom 24, ko zadevna država članica zadovoljivo doseže mejnike in cilje, opredeljene v zvezi z izvajanjem ukrepov iz člena 21c.

Člen 21b

Sredstva iz programov deljenega upravljanja v podporo ciljev REPowerEU

1.   V okviru sredstev, dodeljenih državam članicam, te lahko na podlagi uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021 – 2027 zahtevajo, da se cilji iz člena 21c(3) te uredbe podprejo s programi, ki prejemajo sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada plus in Kohezijskega sklada, pod pogoji iz člena 26a uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021 – 2027 in uredb za posamezne sklade. Ta podpora se izvaja v skladu z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021 – 2027 in uredb za posamezne sklade.

2.   Sredstva se lahko na podlagi člena 4a Uredbe (EU) 2021/1755 Evropskega parlamenta in Sveta (*2) prerazporedijo v podporne ukrepe iz člena 21c te uredbe.

Člen 21c

Poglavja REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost

1.   Načrti za okrevanje in odpornost, predloženi Komisiji po 1. marcu 2023, ki zahtevajo uporabo dodatnih sredstev na podlagi členov 14, 21a ali 21, vključujejo poglavje REPowerEU, v katerem so vsebovani ukrepi in njihovi ustrezni mejniki in cilji. Ukrepi iz poglavja REPowerEU so bodisi nove reforme in naložbe, ki so se začele izvajati od 1. februarja 2022 dalje, bodisi razširjeni del reform in naložb, vključenih v že sprejeti izvedbeni sklep Sveta za zadevno državo članico.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice, katerih najvišji finančni prispevek je znižan v skladu s členom 11(2), v poglavja REPowerEU vključijo tudi ukrepe iz že sprejetih izvedbenih sklepov Sveta, ne da bi jih razširile, in sicer do zneska ocenjenih stroškov, ki je enak navedenemu znižanju.

3.   Cilj reform in naložb iz poglavja REPowerEU je prispevati k vsaj enemu od naslednjih ciljev:

(a)

izboljšanje energetske infrastrukture in objektov, da se zadovoljijo takojšnje potrebe po zanesljivi oskrbi s plinom, vključno z utekočinjenim zemeljskim plinom, zlasti da se omogoči diverzifikacija oskrbe v interesu Unije kot celote; ne glede na splošno izključenost iz poglavja REPowerEU se lahko ukrepi v zvezi z naftno infrastrukturo in objekti, potrebni za zadovoljitev takojšnjih potreb po zanesljivosti oskrbe, vključijo v poglavje REPowerEU države članice le, kadar je za to državo članico do 1. marca 2023 veljalo izredno začasno odstopanje iz člena 3m(4) Uredbe (EU) št. 833/2014 zaradi njene posebne odvisnosti od surove nafte in geografskega položaja;

(b)

povečanje energijske učinkovitosti v stavbah in kritični energetski infrastrukturi, razogljičenje gospodarstva, povečanje proizvodnje in uporabe trajnostnega biometana in obnovljivega vodika ali vodika iz nefosilnih virov ter povečanje deleža in pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov;

(c)

reševanje problema energetske revščine;

(d)

spodbujanje zmanjšanja povpraševanja po energiji;

(e)

odpravljanje notranjih in čezmejnih ozkih grl pri prenosu in distribuciji energije, podpiranje shranjevanja električne energije in pospeševanje vključevanja obnovljivih virov energije ter podpiranje brezemisijskega prometa in njegove infrastrukture, vključno z železnicami;

(f)

podpiranje ciljev iz točk (a) do (e) s pospešeno prekvalifikacijo delovne sile v smeri zelenih znanj in spretnosti in z njimi povezanih digitalnih znanj in spretnosti ter s podporo vrednostnim verigam kritičnih surovin in tehnologij, povezanih z zelenim prehodom.

4.   Poglavje REPowerEU vsebuje tudi obrazložitev, kako so ukrepi tega poglavja usklajeni s prizadevanji zadevne države članice za doseganje ciljev iz odstavka 3, ob upoštevanju ukrepov, vključenih v že sprejeti izvedbeni sklep Sveta, in obrazložitev skupnega prispevka teh ukrepov in drugih dopolnilnih ali spremljevalnih nacionalno financiranih ukrepov in ukrepov, ki jih financira Unija, k navedenim ciljem.

5.   Ocenjeni stroški reform in naložb iz poglavja REPowerEU se ne upoštevajo pri izračunu skupnih dodeljenih sredstev za načrt za okrevanje in odpornost na podlagi člena 18(4), točka (f), in člena 19(3), točka (f).

6.   Z odstopanjem od člena 5(2), člena 17(4), člena 18(4), točka (d), in člena 19(3), točka (d), se načelo, da se ne škoduje bistveno ne uporablja za reforme in naložbe na podlagi odstavka 3, točka (a), tega člena, če Komisija poda pozitivno oceno glede izpolnitve naslednjih zahtev:

(a)

ukrep je potreben in sorazmeren za zadovoljitev takojšnjih potreb po zanesljivi oskrbi v skladu z odstavkom 3, točka (a), tega člena ob upoštevanju čistejših izvedljivih alternativ in tveganja učinkov vezanosti;

(b)

zadevna država članica si zadovoljivo prizadeva za omejitev morebitne škode za okoljske cilje v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, kadar je to izvedljivo, in za ublažitev škode z drugimi ukrepi, vključno z ukrepi iz poglavja REPowerEU;

(c)

ukrep ne ogroža doseganja podnebnih ciljev Unije za leto 2030 in cilja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 na podlagi kvalitativnih vidikov;

(d)

ukrep naj bi se začel izvajati do 31. decembra 2026.

7.   Komisija pri izvajanju ocenjevanja iz odstavka 6, tesno sodeluje z zadevno državo članico. Komisija lahko poda pripombe ali zahteva dodatne informacije. Zadevna država članica zagotovi zahtevane dodatne informacije.

8.   Prihodki, ki se dajo na voljo v skladu s členom 21a, ne prispevajo k reformam in naložbam iz odstavka 3, točka (a), tega člena.

9.   Skupni ocenjeni stroški ukrepov, za katere mora biti podana pozitivna ocena Komisije na podlagi odstavka 6, ne presegajo 30 % skupnih ocenjenih stroškov ukrepov, vključenih v poglavje REPowerEU.

Člen 21d

Predhodno financiranje REPowerEU

1.   Načrtu za okrevanje in odpornost, ki vsebuje poglavje REPowerEU, se lahko priloži zahtevek za predhodno financiranje. Če Svet sprejme izvedbeni sklep iz člena 20(1) in člena 21(2) do 31. decembra 2023, Komisija izvede do dve plačili predhodnega financiranja v skupni višini do 20 % dodatnih sredstev, ki jih zahteva zadevna država članica za financiranje svojega poglavja REPowerEU, na podlagi členov 7, 12, 14, 21a in 21b, ob upoštevanju načela enake obravnave med državami članicami in načela sorazmernosti.

2.   Nobeno od dveh plačil predhodnega financiranja glede sredstev, prerazporejenih pod pogoji iz člena 26 Uredbe (EU) 2021/1060, ne presega 1 000 000 000 EUR.

3.   Z odstopanjem od člena 116(1) finančne uredbe Komisija izvede predhodno financiranje, kolikor je to mogoče in odvisno od razpoložljivih sredstev:

(a)

prvo plačilo predhodnega financiranja v dveh mesecih po tem, ko je med Komisijo in zadevno državo članico sklenjen dogovor, ki predstavlja pravno obveznost iz člena 23;

(b)

drugo plačilo predhodnega financiranja v 12 mesecih od začetka veljavnosti izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost, z vključenim poglavjem REPowerEU.

4.   Plačilo predhodnega financiranja za sredstva iz odstavka 2 se izvede po prejemu informacij vseh držav članic o tem, ali nameravajo zaprositi za predhodno financiranje takih sredstev, in po potrebi sorazmerno, da se upošteva skupna zgornja meja 1 000 000 000 EUR.

5.   V primerih predhodnega financiranja na podlagi odstavka 1 je treba finančni prispevek iz člena 20(5), točka (a), in, kadar je ustrezno, znesek posojila, ki bosta izplačana v skladu s členom 20(5), točka (h), sorazmerno prilagoditi.

(*1)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32)."

(*2)  Uredba (EU) 2021/1755 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2021 o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit (UL L 357, 8.10.2021, str. 1).“;"

(9)

v členu 23 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Potem ko Svet sprejme izvedbeni sklep iz člena 20(1), Komisija z zadevno državo članico sklene sporazum, ki pomeni posamezno pravno obveznost v smislu finančne uredbe. Za posamezno državo članico pravna obveznost ne presega skupnega finančnega prispevka iz člena 11(1), točka (a), za leti 2021 in 2022, posodobljenega finančnega prispevka iz člena 11(2) za leto 2023 ter zneska, izračunanega na podlagi člena 21a(2).“;

(10)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 25a

Preglednost glede končnih prejemnikov

1.   Vsaka država članica vzpostavi javni portal, ki je enostaven za uporabo in vsebuje podatke o 100 končnih prejemnikih, ki prejmejo najvišji znesek financiranja za izvajanje ukrepov v okviru Mehanizma. Države članice te podatke posodobijo dvakrat letno.

2.   Objavijo se naslednje informacije o končnih prejemnikih iz odstavka 1:

(a)

v primeru pravne osebe, prejemnikovo polno pravno ime in identifikacijska številka za DDV ali davčna identifikacijska številka, kadar je na voljo, ali druga enolična identifikacijska oznaka, določena na nacionalni ravni;

(b)

v primeru fizične osebe ime in priimek prejemnika;

(c)

prejeti znesek vsakega prejemnika in povezani ukrepi, za katere je država članica prejela sredstva v okviru Mehanizma.

3.   Informacije iz člena 38(3) finančne uredbe se ne objavijo.

4.   Kadar so objavljeni osebni podatki, zadevne države članice informacije iz odstavka 2 odstranijo dve leti po koncu proračunskega leta, v katerem so bila sredstva končnemu prejemniku izplačana.

5.   Komisija na enem mestu zbere javne portale držav članic in objavi podatke iz odstavka 1 v preglednici kazalnikov okrevanja in odpornosti iz člena 30.“;

(11)

v členu 26(1) se doda naslednja točka:

„(h)

napredek pri izvajanju reform in naložb iz poglavij REPowerEU.“;

(12)

v členu 29 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija spremlja izvajanje Mehanizma in meri doseganje ciljev iz člena 4, tudi izvajanje reform in naložb iz poglavij REPowerEU in njihov prispevek k ciljem iz člena 21c(3). Spremljanje izvajanja je ciljno usmerjeno in sorazmerno z dejavnostmi, izvedenimi v okviru Mehanizma.“;

(13)

v členu 30 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   V preglednici kazalnikov je prikazan tudi napredek pri izvajanju načrtov za okrevanje in odpornost v zvezi s skupnimi kazalniki iz člena 29(4). Vključuje tudi napredek pri izvajanju ukrepov iz poglavij REPowerEU in njihov prispevek k ciljem iz člena 21c(3) ter prikazuje informacije o zmanjšanju uvoza fosilnih goriv v Unijo in diverzifikaciji oskrbe z energijo.“;

(14)

člen 31 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

(ne zadeva slovenskega jezika)

(ii)

dodajo se naslednje točke:

„(d)

pregledu ukrepov s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo ali učinkom, vključenih v vsa poglavja REPowerEU, njihovih skupnih ocenjenih stroških in navedbo, ali skupni stroški teh ukrepov predstavljajo vsaj 30 % skupnih ocenjenih stroškov ukrepov, vključenih v vsa poglavja REPowerEU;

(e)

številu ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), ki so vključeni v vsa poglavja REPowerEU, in njihovih skupnih ocenjenih stroških;

(f)

napredek pri izvajanju reform in naložb iz poglavja REPowerEU v okviru posebnega oddelka, ki vključuje izkušnje pridobljene po analizi razpoložljivih podatkov o končnih prejemnikih in primere najboljših praks.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„3a.   Informacije iz odstavka 3, točki (d) in (e), se vključijo le v letno poročilo, po odobritvi ocene vseh načrtov za okrevanje in odpornost, ki vsebujejo poglavje REPowerEU.“;

(15)

v členu 32 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V poročilu o oceni se zlasti oceni, v kolikšni meri so bili doseženi cilji, učinkovitost porabe sredstev in evropska dodana vrednost. V njem se obravnava tudi nadaljnja ustreznost vseh ciljev in ukrepov ter oceni izvajanje poglavij REPowerEU in njihovi prispevki k ciljem iz člena 21c(3).“;

(16)

besedilo iz Priloge I k tej uredbi se doda kot Priloga IVa;

(17)

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 1303/2013

V Uredbo (EU) št. 1303/2013 se vstavi naslednji člen:

„Člen 25b

Izredni ukrepi za uporabo skladov za podporo MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, ranljivim gospodinjstvom, shemam skrajšanega delovnega časa in enakovrednim shemam

1.   Kot izreden ukrep, ki je nujno potreben za reševanje energetske krize, ki je posledica vpliva vojne agresije Rusije proti Ukrajini, lahko ESRR podpira financiranje obratnega kapitala v obliki nepovratnih sredstev za MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, v okviru prednostne naložbe iz člena 5(3), točka (d), Uredbe (EU) št. 1301/2013. MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, so tista, ki so upravičena do prejema pomoči za dodatne stroške zaradi izjemno visokih povišanj cen zemeljskega plina in električne energije v okviru začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči.

Kot dodaten izreden ukrep, ki je nujno potreben za reševanje energetske krize, ki je posledica vpliva vojne agresije Rusije proti Ukrajini, lahko ESS ranljivim gospodinjstvom pomaga kriti stroške porabe energije tudi brez ustreznih aktivnih ukrepov, v okviru prednostne naložbe iz člena 3(1), točka (b)(iv), Uredbe (EU) št. 1304/2013.

2.   Operacije, ki zagotavljajo podporo iz odstavka 1, se lahko financirajo iz ESRR ali ESS na podlagi pravil, ki se uporabljajo za drugi sklad. Poleg tega se take operacije lahko financirajo iz Kohezijskega sklada na podlagi pravil, ki se uporabljajo za ESRR ali ESS, kadar prispevajo k eni od prednostnih naložb iz odstavka 1. Poleg tega se lahko iz ESRR in Kohezijskega sklada financira dostop do trga dela tudi z ohranjanjem delovnih mest zaposlenih in samozaposlenih, s shemami skrajšanega delovnega časa in enakovrednimi shemami na podlagi pravil, ki se uporabljajo za ESS v okviru prednostne naložbe iz člena 3(1), točka (a)(v), Uredbe (EU) št. 1304/2013.

3.   Operacije, ki zagotavljajo podporo iz odstavkov 1 in 2, se načrtujejo izključno v okviru nove namenske prednostne osi. Namenska prednostna os lahko zajema financiranje iz ESRR in ESS iz različnih kategorij regij in iz Kohezijskega sklada. Podpora iz sredstev REACT-EU, v smislu člena 92a, se načrtuje v okviru ločene namenske prednostne osi, ki prispeva k prednostni naložbi iz člena 92b(9), tretji pododstavek.

Zneski, dodeljeni namenskim prednostnim osem iz prvega pododstavka tega odstavka, ne presegajo 10 % skupnih sredstev ESRR, ESS in Kohezijskega sklada, vključno s sredstvi REACT-EU v okviru cilja ‚naložbe za rast in delovna mesta‘, dodeljenih zadevni državi članici za programsko obdobje 2014–2020, kot je določeno v zadevnih izvedbenih aktih Komisije. Z odstopanjem od člena 120(3), prvi in drugi pododstavek, se za posebno prednostno os ali osi uporabi 100-odstotna stopnja sofinanciranja.

4.   Zahtevki za spremembo obstoječega operativnega programa, ki jih predloži država članica za uvedbo posebne prednostne osi ali posebnih prednostnih osi iz odstavka 3, se ustrezno utemeljijo in se jim priloži spremenjeni program. Elementi iz člena 96(2), točka (b)(v) in (vii), se ne zahtevajo pri opisu prednostne ali prednostnih osi v spremenjenem operativnem programu.

5.   Z odstopanjem od člena 65(9) so odhodki za operacije, ki podpirajo financiranje obratnega kapitala v obliki nepovratnih sredstev v MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, za operacije, ki zagotavljajo podporo ranljivim gospodinjstvom za pomoč pri kritju stroškov porabe energije in za sheme skrajšanega delovnega časa ter enakovredne sheme, upravičeni od 1. februarja 2022. Za take operacije in sheme se člen 65(6) ne uporablja.

6.   Z odstopanjem od člena 125(3), točka (b), se operacije, ki podpirajo financiranje obratnega kapitala v obliki nepovratnih sredstev MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, operacije, ki zagotavljajo podporo ranljivim gospodinjstvom za pomoč pri kritju stroškov porabe energije in sheme skrajšanega delovnega časa ter enakovredne sheme, lahko izberejo za podporo iz ESRR, ESS ali Kohezijskega sklada pred odobritvijo revidiranega programa.

7.   Za operacije, ki podpirajo financiranje obratnega kapitala v obliki nepovratnih sredstev MSP, ki jih je še posebej prizadelo zvišanje cen energije, in se izvajajo zunaj programskega območja, vendar še vedno v državi članici, se uporablja samo točka (d) člena 70(2), prvi pododstavek. Z odstopanjem od člena 70(4) se za operacije, ki jih podpira ESS in zagotavljajo podporo ranljivim gospodinjstvom, da bi jim pomagali kriti stroške porabe energije, in za sheme skrajšanega delovnega časa in enakovredne sheme, ki se izvajajo zunaj programskega območja, vendar še vedno v državi članici, uporablja tudi člen 70(2), prvi pododstavek, točka (d).

8.   Skupna plačila Komisije državam članicam iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada brez sredstev REACT-EU za namenske prednostne naloge iz odstavka 3 v letu 2023 ne presegajo 5 000 000 000 EUR. Zneski se izplačajo glede na razpoložljiva sredstva do zgornjih meja večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020.

9.   Ta člen se ne uporablja za programe v okviru cilja ‚evropsko teritorialno sodelovanje‘.“.

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) 2021/1060

Uredba (EU) 2021/1060 se spremeni:

(1)

v členu 22(3), točka (g), se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

razpredelnico, ki podrobno navaja skupne finančne dodelitve za vsak sklad in, kadar je ustrezno, za vsako kategorijo regije za celotno programsko obdobje in za vsako leto, vključno z vsemi zneski, ki so bili prerazporejeni na podlagi člena 26 ali 27, in zahtevek države članice za podporne ukrepe, ki prispevajo k ciljem iz člena 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta (*3);

(*3)  Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57, 18.2.2021, str. 17).“;"

(2)

v členu 24 se doda naslednji odstavek:

„8.   Pri programih, ki jih podpirajo ESRR, ESS+ ali Kohezijski sklad, lahko država članica v skladu s tem členom predloži spremembo programa, s katero zahteva, da se ukrepi, ki prispevajo k ciljem iz člena 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241, vključijo v program, kadar taka podpora prispeva k specifičnim ciljem zadevnega sklada, kot so določeni v uredbah za posamezne sklade. Zneski, zahtevani za take ukrepe, se načrtujejo v okviru specifičnega cilja v skladu z uredbami za posamezne sklade in se vključijo v prednostno nalogo. Ti zneski skupaj ne presegajo meje 7,5 % začetne nacionalne dodelitve za vsak sklad.“;

(3)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 26a

Podpora za cilje iz člena 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241

1.   Države članice, ki v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 predložijo Komisiji načrte za okrevanje in odpornost, ki vsebujejo poglavje REPowerEU, lahko s spremembo programa na podlagi člena 24 te uredbe zahtevajo, da se do 7,5 % njihove začetne nacionalne dodelitve v okviru ESRR, ESS+ in Kohezijskega sklada vključi v prednostne naloge, ki prispevajo k ciljem iz člena 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241, pod pogojem, da taka podpora prispeva k specifičnim ciljem zadevnega sklada, kot so določeni v uredbah za posamezne sklade. Možnost take zahteve ne posega v možnost prerazporeditve sredstev na podlagi člena 26 te uredbe.

2.   Sredstva, ki jih države članice zahtevajo na podlagi tega člena, se izvajajo v skladu s to uredbo in uredbami za posamezne sklade.

3.   Zahtevki za spremembo programa določajo skupni znesek sredstev, ki prispevajo k ciljem iz člena 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241, za vsako leto po skladu in po kategoriji regije, kadar je to ustrezno.“;

(4)

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 4

Spremembe Uredbe (EU) 2021/1755

V Uredbo (EU) 2021/1755 se vstavi naslednji člen:

„Člen 4a

Prerazporeditev v Mehanizem za okrevanje in odpornost

1.   Države članice lahko do 1. marca 2023 Komisiji predložijo utemeljeno zahtevo za prerazporeditev vseh okvirno dodeljenih sredstev ali dela teh sredstev, določenih v izvedbenem aktu Komisije iz člena 4(5), v Mehanizem za okrevanje in odpornost, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta (*4). Če je zahtevek za prerazporeditev odobren, Komisija spremeni izvedbeni akt, da se upoštevajo prilagojeni zneski po prerazporeditvi.

2.   Kadar prerazporeditev vpliva na obroke, ki so bili ali bodo plačani kot predhodno financiranje, Komisija ustrezno spremeni izvedbeni akt iz člena 9(1) za zadevno državo članico. Komisija, kadar je ustrezno, v skladu s finančno uredbo zahteva vračilo vseh obrokov ali dela obrokov za leti 2021 in 2022, ki so bili tej državi članici izplačani kot predhodno financiranje. V tem primeru se vrnjeni zneski prerazporedijo v Mehanizem za okrevanje in odpornost v izključno korist zadevne države članice.

3.   Kadar se država članica odloči, da bo v skladu s tem členom v celoti ali delno prerazporedila svoja okvirna dodeljena sredstva v Mehanizem za okrevanje in odpornost, se zneski, ki se porabijo za namene člena 4(4), prvi pododstavek, sorazmerno zmanjšajo.

4.   Kadar se država članica odloči, da bo prerazporedila vsa svoja okvirno dodeljena sredstva v Mehanizem za okrevanje in odpornost, se člen 10(1) ne uporablja.

5.   Člen 10(2) se ne uporablja za zneske, prerazporejene v Mehanizem za okrevanje in odpornost.

Člen 5

Spremembe Direktive 2003/87/ES

V Direktivo 2003/87/ES se vstavi naslednji člen:

„Člen 10e

Mehanizem za okrevanje in odpornost

1.   Kot izreden in enkraten ukrep se pravice, ki se prodajajo na dražbi na podlagi odstavkov 2 in 3 tega člena, do 31. avgusta 2026 prodajajo na dražbi, dokler celoten znesek prihodkov, pridobljenih s takimi dražbami, ne doseže 20 milijard EUR. Ti prihodki se dajo na voljo za Mehanizem za okrevanje in odpornost, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta (*5), in se izvajajo v skladu z določbami navedene uredbe.

2.   Z odstopanjem od člena 10a(8) se do 31. avgusta 2026 del pravic iz navedenega odstavka prodaja na dražbi, da se podprejo cilji iz člena 21c(3), točke (b) do (f), Uredbe (EU) 2021/241, dokler znesek prihodkov, pridobljenih s takimi dražbami, ne doseže 12 milijard EUR.

3.   Do 31. avgusta 2026 se določeno število pravic od količine, ki bi jo sicer države članice prodale na dražbi od 1. januarja 2027 do 31. decembra 2030 na podlagi člena 10(2), točka (a), prodaja na dražbi, da se podprejo cilji iz člena 21c(3), točke (b) do (f), Uredbe (EU) 2021/241, dokler znesek prihodkov, pridobljenih s takimi dražbami, ne doseže 8 milijard EUR. Te pravice se načeloma prodajo na dražbi v enakih letnih količinah v zadevnem obdobju.

4.   Z odstopanjem od člena 1(5a) Sklepa (EU) 2015/1814 se do 31. decembra 2030 27 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga od skupne količine, ki bi bila sicer v tem obdobju razveljavljena, uporabi za podporo inovacijam, kot je navedeno v členu 10a(8), prvi pododstavek, te direktive.

5.   Komisija zagotovi, da se pravice, ki se prodajajo na dražbi na podlagi odstavkov 2 in 3, kadar je ustrezno, vključno s plačili predhodnega financiranja v skladu s členom 21d Uredbe (EU) 2021/241, prodajo na dražbi v skladu z načeli in načini iz člena 10(4) te direktive ter v skladu s členom 24 Uredbe Komisije (EU) št. 1031/2010 (*6), da se zagotovi ustrezen znesek sredstev inovacijskega sklada v obdobju od leta 2023 do 2026. Obdobje za prodajo na dražbi iz tega člena se pregleda eno leto po njegovem začetku glede na vpliv prodaj na dražbi iz tega člena na trg ogljika in ceno.

6.   EIB je uradni dražitelj pravic, ki se prodajajo na dražbi na podlagi tega člena v dražbenem sistemu, imenovanem na podlagi člena 26(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010, in prihodke, pridobljene s prodajo na dražbi, nakaže Komisiji.

7.   Prihodki, pridobljeni s prodajo pravic na dražbi, so zunanji namenski prejemki v skladu s členom 21(5) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (*7).

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 2023

Za Evropski parlament

predsednica

R. METSOLA

Za Svet

predsednica

J. ROSWALL


(1)  UL C 486, 21.12.2022, str. 185.

(2)  UL C 333, 1.9.2022, str. 5.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2023 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 21. februarja 2023.

(4)  Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57, 18.2.2021, str. 17).

(5)  UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

(6)  Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) (UL L 243, 9.7.2021, str. 1).

(7)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

(8)  Uredba (EU) 2021/1755 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2021 o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit (UL L 357, 8.10.2021, str. 1).

(9)  Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, str. 82).

(10)  Uredba Sveta (EU) 2022/2577 z dne 22. decembra 2022 o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov (UL L 335, 29.12.2022, str. 36).

(11)  Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198, 22.6.2020, str. 13).

(12)  Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 1).

(13)  Uredba Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L 261 I, 7.10.2022, str. 1).

(14)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(15)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).


PRILOGA I

V Uredbo (EU) 2021/241 se vstavi naslednja priloga:

„PRILOGA IVa

V tej prilogi je določena metodologija za izračun deleža dodeljenih sredstev v obliki dodatne nepovratne finančne podpore v okviru Mehanizma iz člena 21a(1), ki so na voljo za vsako državo članico. V tej metodi se glede na posamezno državo članico upošteva:

število prebivalcev;

inverzna vrednost BDP na prebivalca;

deflator cene bruto investicij v osnovna sredstva;

delež fosilnih goriv v bruto domači porabi energije.

Da bi preprečili prekomerno koncentracijo sredstev:

se inverzna vrednost BDP na prebivalca omeji na največ 160 % tehtanega povprečja Unije;

se inverzna vrednost BDP na prebivalca omeji na največ 55 % tehtanega povprečja Unije, če BDP na prebivalca zadevne države članice presega 130 % povprečja EU-27;

minimalni delež dodelitve je 0,15 %;

najvišji delež dodelitve je 13,80 %.

Razdelitveni ključ, ki se uporablja za znesek iz člena 21a(1), ρi, je opredeljen, kot sledi:

Image 1

pri čemer so države članice od i do z države članice, ki so upravičene do minimalnega deleža dodelitve, države članice od i do q pa države članice, ki so upravičene do najvišjega deleža dodelitve.

pri čemer je

Formula

pri čemer je

Formula
in
Formula
in
Formula
,

pri čemer je

Formula
za države članice i z 
Formula
in

Formula
za države članice i z 
Formula

Opredelitev (1):

popi,2021 kot skupno prebivalstvo v letu 2021 v državi članici i,

popEU,2021 kot skupno prebivalstvo v letu 2021 v državah članicah EU-27,

Formula
tehtani povprečni nominalni BDP na prebivalca v letu 2021 v državah članicah EU-27,

Formula
kot nominalni BDP na prebivalca v letu 2021 v državi članici i,

FFGICi,2020 kot delež fosilnih goriv v letu 2020 v bruto domači porabi energije države članice i,

FFGICEU,2020 kot tehtani povprečni delež fosilnih goriv za leto 2020 v bruto domači porabi energije držav članic EU-27,

Formula
kot razmerje indeksa cen bruto investicij v osnovna sredstva v drugem četrtletju 2022 (implicitni deflator, 2015 = 100, nacionalna valuta, sezonsko in koledarsko prilagojeni podatki) države članice i in indeksa cen bruto investicij v osnovna sredstva v drugem četrtletju leta 2021 (implicitni deflator, 2015 = 100, nacionalna valuta, sezonsko in koledarsko prilagojeni podatki) države članice i,

Formula
kot razmerje med indeksom cen bruto investicij v osnovna sredstva v drugem četrtletju 2022 (implicitni deflator, 2015 = 100, nacionalna valuta, sezonsko in koledarsko prilagojeni podatki) agregata EU-27 in indeksa cen bruto investicij v osnovna sredstva v drugem četrtletju leta 2021 (implicitni deflator, 2015 = 100, nacionalna valuta, sezonsko in koledarsko prilagojeni podatki) agregata EU-27.

Z uporabo metodologije za znesek iz člena 21a(1) se izračunata naslednji delež in znesek na državo članico:

Država članica

Delež v % od celote

Znesek (v 1 000  EUR v tekočih cenah)

Belgija

1,41  %

282 139

Bolgarija

2,40  %

480 047

Češka

3,41  %

681 565

Danska

0,65  %

130 911

Nemčija

10,45  %

2 089 555

Estonija

0,42  %

83 423

Irska

0,45  %

89 598

Grčija

3,85  %

769 222

Španija

12,93  %

2 586 147

Francija

11,60  %

2 320 955

Hrvaška

1,35  %

269 441

Italija

13,80  %

2 760 000

Ciper

0,26  %

52 487

Latvija

0,62  %

123 983

Litva

0,97  %

194 020

Luksemburg

0,15  %

30 000

Madžarska

3,51  %

701 565

Malta

0,15  %

30 000

Nizozemska

2,28  %

455 042

Avstrija

1,05  %

210 620

Poljska

13,80  %

2 760 000

Portugalska

3,52  %

704 420

Romunija

7,00  %

1 399 326

Slovenija

0,58  %

116 910

Slovaška

1,83  %

366 959

Finska

0,56  %

112 936

Švedska

0,99  %

198 727

EU27

100,00  %

20 000 000


(1)  Vsi podatki v tej uredbi izvirajo iz Eurostata. Presečni datum 20. september 2022 za pretekle podatke, uporabljene za uporabo razdelitvenega ključa iz te priloge. Fosilna goriva vključujejo trdna fosilna goriva, industrijske pline, šoto in proizvode iz šote, naftni skrilavec in naftni pesek, nafto in naftne proizvode (razen deleža biogoriva), zemeljski plin in neobnovljive odpadke.


PRILOGA II

Priloga V k Uredbi (EU) 2021/241 se spremeni:

(1)

v oddelku 2, točka 2.5., se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.5.

Načrt za okrevanje in odpornost vsebuje ukrepe, ki učinkovito prispevajo k zelenemu prehodu, vključno z biotsko raznovrstnostjo, ali k obravnavanju izzivov, ki iz tega izhajajo, nanje pa odpade znesek, ki predstavlja vsaj 37 % skupnih dodeljenih sredstev za načrt za okrevanje in odpornost, ter taki ukrepi iz poglavja REPowerEU, predstavljajo znesek, ki znaša vsaj 37 % skupnih ocenjenih stroškov ukrepov, vključenih v poglavje REPowerEU, na podlagi metodologije za spremljanje podnebnih ukrepov iz Priloge VI; ta metodologija se ustrezno uporabi za ukrepe, ki jih ni mogoče neposredno uvrstiti v katero od področij intervencije, navedeno v Prilogi VI; koeficienti za podporo za podnebne cilje se lahko s soglasjem Komisije povečajo do skupnega zneska 3 % dodeljenih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost za posamezne naložbe, da se upoštevajo spremljevalni reformni ukrepi, ki verodostojno povečujejo njihov učinek na podnebne cilje.“;

(2)

v oddelku 2 se dodata naslednji točki:

„2.12.

Pričakuje se, da bodo ukrepi iz člena 21c učinkovito prispevali k energetski varnosti, diverzifikaciji oskrbe Unije z energijo, povečanju uporabe energije iz obnovljivih virov in energijske učinkovitosti, povečanju zmogljivosti za shranjevanje energije ali potrebnemu zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv pred letom 2030;

Komisija pri ocenjevanju ukrepov iz člena 21c na podlagi tega merila upošteva posebne izzive in dodatna sredstva, ki jih ima na voljo zadevna država članica v okviru Mehanizma. Komisija tudi upošteva naslednje elemente:

Področje uporabe

Pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov učinkovito prispevalo k izboljšanju energetske infrastrukture in objektov za zadovoljitev takojšnjih potreb po zanesljivi oskrbi s plinom, vključno z utekočinjenim zemeljskim plinom, ali nafto, kadar se uporabi odstopanje na podlagi člena 21c(3), točka (a), zlasti da se omogoči diverzifikacija oskrbe v interesu Unije kot celote,

ali

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov učinkovito prispevalo k povečanju energijske učinkovitosti v stavbah in kritični energetski infrastrukturi, razogljičenju industrije, povečanju proizvodnje in uporabe trajnostnega biometana in obnovljivega vodika ali vodika iz nefosilnih virov ter povečanju deleža in pospeševanju uvajanja energije iz obnovljivih virov,

ali

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov učinkovito prispevalo k reševanju problema energetske revščine in se bo po potrebi ustrezno prednostno obravnavalo potrebe tistih, ki jih je prizadela energetska revščina, ter zmanjšanje ranljivosti v prihodnjih zimskih sezonah,

ali

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov učinkovito prispevalo k spodbujanju zmanjšanja povpraševanja po energiji,

ali

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov odpravilo notranja in čezmejna ozka grla pri prenosu in distribuciji energije s podpiranjem shranjevanja električne energije in pospeševanjem vključevanja obnovljivih virov energije ter podpiranjem brezemisijskega prometa in njegove infrastrukture, vključno z železnicami,

ali

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov učinkovito prispevalo k podpiranju ciljev iz člena 21c(3), točke (a) do (e), s pospešeno prekvalifikacijo delovne sile v smeri zelenih znanj in spretnosti in z njimi povezanih digitalnih znanj in spretnosti ter podporo vrednostnim verigam kritičnih surovin in tehnologij, povezanih z zelenim prehodom,

in

predvideni ukrepi so usklajeni s prizadevanji zadevne države članice za doseganje ciljev iz člena 21c(3), ob upoštevanju ukrepov, vključenih v že sprejeti izvedbeni sklep Sveta, ter drugih dopolnilnih in spremljevalnih nacionalno financiranih ukrepov in ukrepov, ki jih financira Unija, k ciljem iz člena 21c(3).

Ocena

 

A – v veliki meri

 

B – v zmerni meri

 

C – v majhni meri

2.13.

Pričakuje se, da bodo imeli ukrepi iz člena 21c čezmejno ali večdržavno razsežnost ali učinek.

Komisija pri ocenjevanju na podlagi tega merila upošteva naslednje elemente:

Področje uporabe

Pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov na nacionalni ravni prispevalo k zagotovitvi oskrbe z energijo v Uniji kot celoti, tudi z reševanjem izzivov, ugotovljenih v najnovejši oceni potreb, ki jo je pripravila Komisija, v skladu s cilji iz člena 21c(3), ob upoštevanju finančnega prispevka, ki je na voljo zadevni državi članici, in njenega geografskega položaja,

ali

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov prispevalo k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv in k zmanjšanju povpraševanja po energiji.

Ocena

 

A – v veliki meri

 

B – v zmerni meri

 

C – v majhni meri“;

(3)

oddelek 3 se spremeni:

(a)

alinea, ki se glasi „– A za merila 2.2, 2.3, 2.5 in 2.6“ se nadomesti z „– A za merila 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 in 2.12“;

(b)

alinea, ki se glasi „– za merila 2.2, 2.3, 2.5 in 2.6 ocena ni A“ se nadomesti z „– za merila 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 in 2.12 ocena ni A“.


PRILOGA III

Priloga V k Uredbi (EU) 2021/1060 se spremeni:

(1)

besedilo pod točko 3 se nadomesti z naslednjim:

„Sklic: člen 22(3), točke (g)(i), (ii) in (iii), člen 112(1), (2) in (3), ter členi 14, 26 in 26a uredbe o skupnih določbah“;

(2)

točka 3.1 se spremeni:

(a)

prvi odstavek in neoštevilčena razpredelnica se nadomestita z naslednjim:

„3.1

Prerazporeditve in prispevki (*1)

Sklic: členi 14, 26, 26a in 27 uredbe o skupnih določbah

Sprememba programa v zvezi s

prispevkom za InvestEU

prerazporeditvijo za instrumente v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja

prerazporeditvijo med ESRR, ESS+, Kohezijskim skladom ali drugim skladom ali skladi

prispevek skladov k ciljem iz člena 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241 (*2)

(*1)  Uporablja se samo za spremembe programa v skladu s členi 14, 26 in 26a, razen dopolnilnih prerazporeditev v SPP v skladu s členom 27 uredbe o skupnih določbah. Prerazporeditve ne vplivajo na letno razdelitev odobrenih finančnih sredstev na ravni večletnega finančnega okvira za posamezno državo članico."

(b)

vstavi se naslednja razpredelnica za razpredelnico 17B:

„Razpredelnica 21: Sredstva, ki prispevajo k dosegi ciljev iz člena 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241

Sklad

Kategorija regije

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Skupaj

ESRR

Bolj razvite regije

 

 

 

 

 

 

 

 

Regije v prehodu

 

 

 

 

 

 

 

Manj razvite regije

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

ESS+

Bolj razvite regije

 

 

 

 

 

 

 

 

Regije v prehodu

 

 

 

 

 

 

 

Manj razvite regije

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohezijski sklad

Ni relevantno“

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Uporablja se samo za spremembe programa v skladu s členi 14, 26 in 26a, razen dopolnilnih prerazporeditev v SPP v skladu s členom 27 uredbe o skupnih določbah. Prerazporeditve ne vplivajo na letno razdelitev odobrenih finančnih sredstev na ravni večletnega finančnega okvira za posamezno državo članico.


Na vrh