EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32022R0350

Padomes Regula (ES) 2022/350 (2022. gada 1. marts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

OV L 65, 2.3.2022., 1./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/350/oj

2.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/1


PADOMES REGULA (ES) 2022/350

(2022. gada 1. marts),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/351 (2022. gada 1. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 833/2014 (2).

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 833/2014 tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/512/KĀDP (3).

(3)

Padome 2022. gada 1. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/351, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP un nosaka jaunus ierobežojošus pasākumus pret Krievijas mediju kanāliem, kas iesaistās propagandas darbībās.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome aicināja steidzami sagatavot un pieņemt vēl vienu sankciju paketi, kura ietver individuālas un ekonomiskas sankcijas. Eiropadome aicināja Krieviju un Krievijas atbalstītos bruņotos veidojumus pārtraukt dezinformācijas kampaņu.

(5)

Padome 2021. gada 10. maija secinājumos uzsvēra, ka jāturpina stiprināt Savienības un dalībvalstu noturība, kā arī to spēja novērst hibrīddraudus, tostarp dezinformāciju, nodrošinot hibrīddraudu novēršanai paredzētu esošo un iespējamu jaunu instrumentu koordinētu un integrētu izmantošanu Savienības un dalībvalstu līmenī, un iespējamus atbildes pasākumus hibrīddraudu jomā, tostarp arī pret ārvalstu iejaukšanos un ietekmes operācijām, kuri var ietvert preventīvus pasākumus, kā arī izmaksu radīšanu naidīgiem valstiskiem un nevalstiskiem aktoriem.

(6)

Krievijas Federācija ir iesaistījusies sistemātiskā, starptautiskā plašsaziņas līdzekļu manipulēšanas un faktu sagrozīšanas kampaņā, lai uzlabotu savu stratēģiju destabilizēt savas kaimiņvalstis un Savienību un tās dalībvalstis. Konkrēti, propaganda tika atkārtoti un konsekventi vērsta pret Eiropas politiskajām partijām, it sevišķi vēlēšanu laikā, kā arī pret pilsonisko sabiedrību, patvēruma meklētājiem, Krievijas etniskām minoritātēm un dzimtiskām minoritātēm un pret demokrātisko iestāžu darbību Savienībā un tās dalībvalstīs.

(7)

Lai attaisnotu un pamatotu savu agresiju pret Ukrainu, Krievijas Federācija ir iesaistījusies nepārtrauktās un saskaņotās propagandas darbībās, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību Savienībā un kaimiņvalstīs, nopietni sagrozot faktus un manipulējot ar tiem.

(8)

Minētās propagandas darbības ir virzītas ar vairāku mediju kanālu starpniecību, kurus pastāvīgi tieši vai netieši kontrolē Krievijas Federācijas vadība. Šādas darbības rada būtisku un tiešu apdraudējumu Savienības sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

(9)

Minētie mediju kanāli ir būtiski un noderīgi, lai sekmētu un atbalstītu agresiju pret Ukrainu un lai destabilizētu tās kaimiņvalstis.

(10)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, kā atzīts tās 11. pantā, ir jāievieš turpmāki ierobežojoši pasākumi, lai steidzami apturētu šādu mediju kanālu pārraides darbības Savienībā, vai tādas šo mediju kanālu pārraides darbības, kas vērstas uz Savienību. Šiem pasākumiem vajadzētu palikt spēkā līdz brīdim, kad tiks izbeigta agresija pret Ukrainu un kad Krievijas Federācija un ar to saistītie mediju kanāli pārstās izvērst propagandas darbības pret Savienību un tās dalībvalstīm.

(11)

Ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, darījumdarbības brīvību, un tiesības uz īpašumu, kā atzīts tās 11., 16. un 17. pantā, šie pasākumi neliedz minētajiem mediju kanāliem un to personālam veikt citas darbības Savienībā, kas nav pārraidīšana, piemēram, pētniecību un intervijas. Jo īpaši šie pasākumi negroza pienākumu ievērot tiesības, brīvības un principus, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, tostarp Pamattiesību hartā, un dalībvalstu konstitūcijās, to attiecīgajās piemērošanas jomās.

(12)

Pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(13)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 833/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 833/2014 groza šādi:

1)

pēc regulas 2.e panta iekļauj šādu pantu:

“2.f pants

1.   Operatoriem ir aizliegts pārraidīt vai padarīt iespējamu, veicināt vai kā citādi sekmēt to, ka tiek pārraidīts jebkāds XV pielikumā uzskaitīto juridisko personu, vienību vai struktūru saturs, tostarp to pārraidīt vai izplatīt ar jebkādiem līdzekļiem, piemēram, kabeli, satelītu, interneta protokola televīziju, interneta pakalpojumu sniedzējiem, interneta video koplietošanas platformām vai lietotnēm neatkarīgi no tā vai tās ir jaunas vai iepriekš instalētas.

2.   Tiek apturētas visas apraides licences un atļaujas, pārraides un izplatīšanas vienošanās ar XV pielikumā uzskaitītajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām.”;

2)

regulas 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV vai XV pielikumā vai minētas 5. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5. panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5. panta 3. punkta c) vai d) apakšpunktā, 5. panta 4. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5.a panta a), b) vai c) apakšpunktā vai 5.h pantā;”;

3)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Ir aizliegts apzināti un ar nodomu piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet šajā regulā noteiktos aizliegumus, tai skaitā rīkojoties kā 2.e panta 3. punktā vai 2.f , 5., 5.a, 5.b, 5.e, 5.f vai 5.h pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru aizstājējām vai rīkojoties to labā, izmantojot 2.e panta 4. punktā, 5. panta 6. punktā, 5.a panta 2. punktā, 5.a panta 5. punktā, 5.b panta 2. punktā, 5.b panta 3. punktā, 5.e panta 2. punktā vai 5.f panta 2. punktā minētos izņēmumus.”;

4)

šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu pievieno kā Regulas (ES) Nr. 833/2014 XV pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 1. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 2022/351 lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).


PIELIKUMS

“XV PIELIKUMS

REGULAS 2.F PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

RT – Russia Today English

RT – Russia Today UK

RT – Russia Today Germany

RT – Russia Today France

RT – Russia Today Spanish

Sputnik

”.

Augša