EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R2514

Uredba Komisije (EU) 2022/2514 z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 717/2014 glede njenega obdobja uporabe

C/2022/9347

UL L 326, 21.12.2022, str. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2514/oj

21.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2514

z dne 14. decembra 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 717/2014 glede njenega obdobja uporabe

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 108(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1), in zlasti člena 2(1) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je leta 2019 začela oceno uspešnosti sektorskih instrumentov, ki se uporabljajo za državno pomoč v sektorju ribištva in akvakulture od njihovega sprejetja v obdobju 2014–2015, vključno z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 (2), da bi jih spremenila ali nadomestila za obdobje 2021–2027. Rezultati navedene ocene so pokazali, da je Uredba (EU) št. 717/2014 še vedno relevantno, učinkovito in uspešno orodje, ki državam članicam zlasti omogoča hitro obravnavanje kratkoročnih negativnih učinkov, ki so posledica nepričakovanih dogodkov, ki bi lahko ogrozili gospodarsko uspešnost subjektov, ki so sposobni preživeti, in delovna mesta.

(2)

V okviru ocene iz uvodne izjave(1) in za zagotovitev, da lahko države članice še naprej dodeljujejo majhne zneske pomoči do sprejetja Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (3), je bilo z Uredbo Komisije (EU) 2020/2008 (4) podaljšano obdobje uporabe Uredbe (EU) št. 717/2014 do 31. decembra 2022.

(3)

Komisija je po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč 11. marca 2022 in 9. septembra 2022 ter ob upoštevanju stališč, prejetih v okviru javnega posvetovanja, nadaljevala razmislek o obsegu spremembe Uredbe (EU) št. 717/2014.

(4)

Da se Komisiji omogoči dokončno oblikovanje njenega stališča o zadevi in za zagotovitev, da lahko države članice še naprej dodeljujejo majhne zneske pomoči v skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014, je primerno podaljšati obdobje njene uporabe z učinkom od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.

(5)

Za zagotovitev, da lahko države članice še naprej dodeljujejo pomoč de minimis brez prekinitve, mora ta uredba začeti veljati takoj.

(6)

Uredbo (EU) št. 717/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8 Uredbe (EU) št. 717/2014 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2023.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L 190, 28.6.2014, str. 45).

(3)  Uredba (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (UL L 247, 13.7.2021, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L 414, 9.12.2020, str. 15).


Na vrh