EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R2400

Uredba (EU) 2022/2400 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (Besedilo velja za EGP)

PE/39/2022/REV/1

UL L 317, 9.12.2022, str. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj

9.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/24


UREDBA (EU) 2022/2400 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. novembra 2022

o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta (3) o obstojnih organskih onesnaževalih se na ravni Unije izvajajo obveznosti iz Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), ki je bila v imenu Skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2006/507/ES (4), in iz Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, ki je bil v imenu Skupnosti odobren s Sklepom Sveta 2004/259/ES (5).

(2)

Na sedmem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, je bilo dogovorjeno, da se pentaklorofenol, njegove soli in estri (v nadaljnjem besedilu: pentaklorofenol) vključijo v Prilogo A h Konvenciji. Na devetem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, je bilo dogovorjeno, da se dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v Prilogo A h Konvenciji. Na desetem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 6. do 17. junija 2022, je bilo dogovorjeno, da se perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v Prilogo A h Konvenciji. Glede na navedene spremembe Konvencije in za zagotovitev, da se z odpadki, ki vsebujejo navedene snovi, ravna v skladu z določbami Konvencije, je treba spremeniti tudi prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, tako da se pentaklorofenol, dikofol ter PFOA, njene soli in njej sorodne spojine, pa tudi PFHxS, njene soli in njej sorodne spojine, vključijo v prilogi ter da se navedejo njihove ustrezne mejne koncentracije.

(3)

Pentaklorofenol je bil prej vključen v prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) z Uredbo Komisije (EU) 2019/636 (7), pri čemer je bila njegova vrednost iz Priloge IV 100 mg/kg, vrednost iz Priloge V pa 1 000 mg/kg. Z Uredbo (EU) 2019/1021, s katero je bila razveljavljena Uredba (ES) št. 850/2004, je bil nenamerno izpuščen pentaklorofenol. Zato je treba spremeniti prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, da se vključi pentaklorofenol.

(4)

Prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 že vsebujeta mejne koncentracije za naslednje snovi ali skupine snovi: (a) vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra (razen zadnje snovi, ki ni navedena v Prilogi V k navedeni uredbi); (b) heksabromociklododekan; (c) klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP); in (d) poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF). Na podlagi člena 15(2) Uredbe (EU) 2019/1021 je primerno spremeniti mejne koncentracije iz Priloge IV za navedene snovi, da se njihove mejne vrednosti prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku. Zaradi skladnosti s seznamom polibromiranih difenil etrov (PBDE) iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021 bi bilo treba snov dekabromodifenil eter vključiti med PBDE iz tretjega stolpca Priloge V k navedeni uredbi.

(5)

Da se državam članicam omogoči zbiranje podatkov o dejanski količini PCDD/PCDF in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (dl-PCB) v pepelu in sajah iz zasebnih gospodinjstev ter v elektrofiltrskem pepelu iz enot biomase za proizvodnjo toplote in električne energije ter da se državam članicam da na voljo dovolj časa za sprejetje ukrepov, potrebnih za uveljavitev Uredbe (EU) 2019/1021, bi morala spremenjena mejna koncentracija za vsoto PCDD/PCDF in dl-PCB za pepel in saje iz zasebnih gospodinjstev ter za elektrofiltrski pepel iz enot biomase začeti uporabljati pozneje po začetku veljavnosti te uredbe. Da bi omogočili oblikovanje ustreznih politik za zbiranje in obdelavo navedenega pepela in saj ter podprli pregled iz Priloge IV in spremljanje izvajanja na podlagi člena 13 Uredbe (EU) 2019/1021, bi morale države članice zbirati informacije o prisotnosti PCDD/PCDF in dl-PCB v pepelu in sajah iz zasebnih gospodinjstev ter elektrofiltrskem pepelu iz enot biomase za proizvodnjo toplote in električne energije. Te informacije bi morale biti na voljo najpozneje 1. julija 2026.

(6)

Kar zadeva PBDE navedene v Uredbi (EU) 2019/1021, bi bilo treba določiti, da mejna koncentracija v odpadkih za te snovi skupaj znaša 500 mg/kg. Ob ustreznem upoštevanju upadanja koncentracij PBDE v nekaterih odpadkih, ki je posledica obstoječih omejitev pri dajanju v promet in uporabi PBDE, ter glede na možni razvoj ustreznih metod sortiranja in analiznih metod bi bilo treba mejno vrednost tri leta po začetku veljavnosti te uredbe znižati na 350 mg/kg, pet let po začetku njene veljavnosti pa na 200 mg/kg.

(7)

Glede na to, da ima podskupina 12 kongenerjev PCB, in sicer PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 in PCB 189, znani kot dl-PCB, toksikološke lastnosti, ki so zelo podobne lastnostim PCDD/PCDF, in da bi se upošteval zbirni učinek vseh dioksinom podobnih spojin, navedenih v Uredbi (EU) 2019/1021, je dl-PCB primerno vključiti v obstoječi skupinski vnos za PCDD/PCDF v prilogah IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021. Seznam vrednosti faktorjev toksične ekvivalentnosti v delu 2 Priloge V k navedeni uredbi bi tudi bilo treba spremeniti, da se uvedejo ustrezne vrednosti za posamezne kongenerje dl-PCB.

(8)

Predlagane mejne koncentracije iz prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 so bile določene z uporabo iste metodologije, kot je bila uporabljena za določitev mejnih koncentracij v prejšnjih spremembah prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004. Predlagane mejne koncentracije bi morale temeljiti na previdnostnem načelu, kot je opredeljeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije, in biti namenjene odpravi sproščanja obstojnih organskih onesnaževal v okolje, kadar je to izvedljivo, da se doseže cilj visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja, povezan z uničenjem ali ireverzibilno pretvorbo zadevnih snovi. Pri teh omejitvah bi bilo treba upoštevati tudi širši cilj politike, in sicer doseganje cilja ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov, povečanje recikliranja, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, razvoj cikla nestrupenih materialov, in nestrupenega krožnega gospodarstva, kot je določen v sporočilu Komisije z dne 11. decembra 2019 z naslovom „evropski zeleni dogovor“.

(9)

Mejne koncentracije, določene v prilogah IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 bi morale biti usklajene in bi morale prispevati k izvajanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2020 z naslovom „Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti“.

(10)

Da se zagotovita boljša sledljivost in učinkovita obdelava odpadkov, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, in da se preprečijo nedoslednosti v pravu Unije, je treba zagotoviti skladnost med določbami glede odpadkov, v katerih so obstojna organska onesnaževala, ki so bila prvotno določena v Uredbi (ES) št. 850/2004, ki je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/1021, in v kasnejših določbah. Komisija bi zato morala oceniti, ali je primerno, da je treba odpadke, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, ki presegajo mejne koncentracije določene v Prilogi IV k Uredbi (EU) 2019/1021, razvrstiti kot nevarne, in po potrebi predložiti zakonodajni predlog za spremembo Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) ali predlog za spremembo Odločbe Komisije 2000/532/ES (9) ali obojega.

(11)

V skladu s cilji strategije za tekstil iz sporočila Komisije z dne 30. marca 2022 z naslovom „Strategija EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke“ bi morali biti tekstilni izdelki, dani na trg Unije, v veliki meri izdelani iz recikliranih vlaken, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. Da reciklirani tekstilni izdelki od začetka ne bi vsebovali nevarnih kemikalij, kot je PFOA, je treba okrepiti mejne vrednosti za PFOA, njene soli in njej sorodne spojine v odpadkih, saj bi njihova prisotnost lahko vplivala na zbiranje in obdelavo tekstilnih odpadkov. Komisija bi zato morala pregledati mejno koncentracijo, da bi znižala njeno vrednost, kadar je tako znižanje izvedljivo v skladu z znanstvenim in tehničnim napredkom.

(12)

Uredbo (EU) 2019/1021 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Primerno je zagotoviti dovolj časa, da se podjetja in pristojni organi lahko prilagodijo novim zahtevam.

(14)

Ker cilja te uredbe, in sicer varovati okolje in zdravje ljudi pred obstojnimi organskimi onesnaževali, države članice zaradi čezmejnih učinkov teh onesnaževal ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2019/1021 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 21a

Prehodna določba

1.   Vrednost 10 μg/kg se do 30. decembra 2023 uporablja za elektrofiltrski pepel iz enot biomase za proizvodnjo toplote in električne energije, ki vsebuje poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD/PCDF) in dioksinom podobne poliklorirane bifenile (dl-PCB), kot so navedeni v Prilogi IV, ali je z njimi kontaminiran. Od 31. decembra 2023 se za elektrofiltrski pepel iz enot biomase za proizvodnjo toplote in električne energije uporablja vrednost 5 μg/kg iz Priloge IV.

2.   Vrednost 15 μg/kg se do 31. decembra 2024 še naprej uporablja za pepel in saje iz zasebnih gospodinjstev, ki vsebujejo poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD/PCDF), kot so navedeni v Prilogi IV, ali so z njimi kontaminirani. Za pepel in saje iz zasebnih gospodinjstev, ki vsebujejo poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD/PCDF) in dioksinom podobne poliklorirane bifenile (dl-PCB) ali so z njimi kontaminirani, se vrednost 5 μg/kg iz Priloge IV uporablja od 1. januarja 2025.“;

(2)

Prilogi IV in V se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Komisija oceni, ali bi bilo ustrezno spremeniti Direktivo 2008/98/ES ali Sklep 2000/532/ES oziroma oboje, da se prizna, da je treba odpadke, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, ki presegajo mejne koncentracije, določene v Prilogi IV k Uredbi (EU) 2019/1021, razvrstiti kot nevarne, in po potrebi na podlagi te ocene najpozneje 36 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe predloži zakonodajni predlog za ustrezno spremembo Direktive 2008/98/ES ali predlog za spremembo Odločbe 2000/532/ES ali obojega.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 10. junija 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 23. novembra 2022

Za Evropski parlament

predsednica

R. METSOLA

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL C 152, 6.4.2022, str. 197.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2022 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. oktobra 2022 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(3)  Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 169, 25.6.2019, str. 45).

(4)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(5)  Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35).

(6)  Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2019/636 z dne 23. aprila 2019 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 109, 24.4.2019, str. 6).

(8)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

(9)  Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).


PRILOGA

Prilogi IV in V se spremenita:

(1)

Priloga IV se spremeni:

(a)

v tabeli se dodajo naslednje vrstice:

„Pentaklorofenol, njegove soli ter estri

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine, kot je določeno v Prilogi I

335-67-1 in druge

206-397-9 in druge

1 mg/kg

(PFOA in njene soli),

40 mg/kg

(vsota PFOA sorodnih spojin)

Komisija pregleda to mejno koncentracijo ter, kadar je ustrezno, sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti, kadar je tako znižanje izvedljivo v skladu z znanstvenim in tehnološkim napredkom, najpozneje do 30. decembra 2027.

Perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine

355-46-4 in druge

355-46-4 in druge

1 mg/kg

(PFHxS in njene soli), 40 mg/kg

(vsota PFHxS sorodnih spojin)

Komisija pregleda to mejno koncentracijo ter, kadar je ustrezno, sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti, kadar je tako znižanje izvedljivo v skladu z znanstvenim in tehnološkim napredkom, najpozneje do 30. decembra 2027.“;

(b)

vrstica za snov klorirani alkani C10-C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP) se nadomesti z naslednjim:

„klorirani alkani C10-C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP);

85535-84-8

287-476-5

1 500  mg/kg

Komisija pregleda to mejno koncentracijo ter, kadar je ustrezno, sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti najpozneje do 30. decembra 2027.“;

(c)

vrstice za snovi tetrabromodifenil eter C12H6Br4O, pentabromodifenil eter C12H5Br5O, heksabromodifenil eter C12H4Br6O, heptabromodifenil eter C12H3Br7O in dekabromodifenil eter C12Br10O se nadomestijo z naslednjim:

„Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

40088-47-9

in druge

254-787-2

in druge

„Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra C12H6Br4O, pentabromodifenil etra C12H5Br5O, heksabromodifenil etra C12H4Br6O, heptabromodifenil etra C12H3Br7O in dekabromodifenil etra C12Br10O:

(a)

do 29. decembra 2027 500 mg/kg;

(b)

od 30. decembra 2025 do 28. decembra 2027 350 mg/kg ali, če je vrednost višja, vsota koncentracij navedenih snovi, kadar so prisotne v zmeseh ali izdelkih, kot je določeno v četrtem stolpcu, točka 2, Priloge I za snovi tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter in dekabromodifenil eter;

(c)

od 30. decembra 2027 200 mg/kg ali, če je vrednost višja, vsota koncentracij teh snovi, kadar so prisotne v zmeseh ali izdelkih, kot je določeno v četrtem stolpcu, točka 2, Priloge I za snovi tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter in dekabromodifenil eter.“

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

32534-81-9

in druge

251-084-2

in druge

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

36483-60-0

in druge

253-058-6

in druge

Heksabromodifenil eter C12H3Br7O

68928-80-3

in druge

273-031-2

in druge

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenil eter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

in druge

214-604-9

in druge

(d)

vrstica za snovi poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) se nadomesti z naslednjim:

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) ter dioksinom podobni poliklorirani bifenili (dl-PCB)

 

 

5 μg/kg (1)

Komisija pregleda to mejno koncentracijo in, kadar je ustrezno, sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti, kadar je tako znižanje izvedljivo v skladu z znanstvenim in tehnološkim napredkom, najpozneje do 30. decembra 2027.

(e)

vrstica za snov heksabromocfiklododekan se nadomesti z naslednjim:

„Heksabromociklododekan (2)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Komisija pregleda to mejno koncentracijo in, kadar je ustrezno, sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti na največ 200 mg/kg najpozneje do 30. decembra 2027.

(2)

Priloga V, del 2, se spremeni:

(a)

v drugem odstavku se prvi stolpec tabele z naslovom „Odpadki, kakor so razvrščeni v Odločbi 2000/532/ES“ spremeni:

(i)

za besedilom „10 01 Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen 19)“ se vstavi naslednje besedilo:

„10 01 03: Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les“;

(ii)

za besedilom „17 05 03* Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi“ se vstavi naslednje besedilo:

„17 05 04: Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03“;

(iii)

za besedilom „19 04 03* Nezastekljena trdna faza“ se vstavi naslednje besedilo:

„20 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ OBRTI, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01: Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)

20 01 41: Odpadki iz čiščenja dimnikov“;

(b)

v drugem odstavku se drugi stolpec tabele z naslovom „Največje mejne koncentracije snovi s seznama v Prilogi IV“ spremeni:

(i)

besedilo „Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani 5 mg/kg“; se nadomesti z naslednjim:

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani ter dioksinom podobni poliklorirani bifenili (dl-PCB): 5 mg/kg;“;

(ii)

besedilo „Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra (C12H6Br4O), pentabromodifenil etra (C12H5Br5O), heksabromodifenil etra (C12H4Br6O) in heptabromodifenil etra (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;“ se nadomesti z naslednjim:

„Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra (C12H6Br4O), pentabromodifenil etra (C12H5Br5O), heksabromodifenil etra (C12H4Br6O) in heptabromodifenil etra (C12H3Br7O) ter dekabromodifenil etra (C12Br10O): 10 000 mg/kg;“;

(iii)

za besedilom „Toksafen: 5 000 mg/kg“ se vstavi naslednje besedilo:

„Pentaklorofenol, njegove soli in estri: 1 000 mg/kg;

Dikofol: 5 000 mg/kg;

Perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine: 50 mg/kg (PFOA in njene soli), 2 000 mg/kg (PFOA sorodne spojine);

Perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine:

50 mg/kg (PFHxS in njene soli), 2 000 mg/kg (PFHxS sorodne spojine).“;

(c)

tretji odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Največja mejna koncentracija za poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD in PCDF) ter dioksinom podobne poliklorirane bifenile (dl-PCB) se izračuna glede na faktorje toksične ekvivalentnosti (TEF):

Faktorji ekvivalence toksičnosti (TEF) za PCDD, PCDF in dl-PCB

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

dl-PCB

TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003 “.


(1)  Mejna vrednost se izračuna kot vsota PCDD, PCDF in dl-PCB glede na faktorje toksične ekvivalentnosti (TEF) iz tabele v Prilogi V, del 2, tretji odstavek.“;

(2)  „Heksabromociklododekan“ pomeni heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan in njegove glavne diastereoizomere: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan in gama-heksabromociklododekan.“;


Na vrh