EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R2046

Uredba Komisije (EU) 2022/2046 z dne 24. oktobra 2022 o spremembi prilog k Uredbi (EU) št. 1408/2013 glede njune prilagoditve, da se upoštevajo določbe Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njegovega Protokola o Irski/Severni Irski

C/2022/7454

UL L 275, 25.10.2022, str. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2046/oj

25.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/55


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2046

z dne 24. oktobra 2022

o spremembi prilog k Uredbi (EU) št. 1408/2013 glede njune prilagoditve, da se upoštevajo določbe Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njegovega Protokola o Irski/Severni Irski

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 108(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V prilogah I in II k Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 (2) so določeni najvišji kumulativni zneski pomoči de minimis, ki jih posamezna država članica dodeli podjetjem, dejavnim v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, v katerem koli obdobju treh proračunskih let iz člena 3(3) oziroma člena 3(3a) navedene uredbe.

(2)

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu), katerega sestavni del je Protokol o Irski/Severni Irski (v nadaljnjem besedilu: Protokol), je začel veljati 1. februarja 2020.

(3)

Prehodno obdobje iz člena 126 Sporazuma o izstopu, v katerem se je pravo Unije v veliki meri uporabljalo za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter v njem, se je končalo 31. decembra 2020.

(4)

Vendar člen 10 Protokola določa, da se nekatere določbe prava Unije iz Priloge 5 k navedenemu protokolu uporabljajo za Združeno kraljestvo v zvezi z ukrepi, ki vplivajo na trgovino s kmetijskimi proizvodi med Severno Irsko in Unijo.

(5)

Med temi določbami je navedena Uredba (EU) št. 1408/2013.

(6)

Za zagotovitev skladnosti z določbami Sporazuma o izstopu in Protokola je treba najvišje kumulativne zneske za celotno Združeno kraljestvo, določene v prilogah k Uredbi (EU) št. 1408/2013, nadomestiti z ustreznimi zneski samo za Severno Irsko.

(7)

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev bi morali najvišji kumulativni zneski za Severno Irsko temeljiti na isti metodi izračuna, kot je bila uporabljena za države članice v času, ko so bile navedene priloge določene.

(8)

Uredbo (EU) št. 1408/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 1408/2013

Uredba (EU) št. 1408/2013 se spremeni:

(1)

v členu 1(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pomoč za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice (*1), kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

(*1)  Ker se v skladu s členom 10 in Prilogo 5 Protokola k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL C 384 I, 12.11.2019) nekatere določbe prava Unije, ki se nanašajo na državno pomoč v zvezi z ukrepi, ki vplivajo na trgovino med Severno Irsko in Unijo, še naprej uporabljajo za Združeno kraljestvo, se vsako sklicevanje na državo članico v tej uredbi razume kot sklicevanje na državo članico ali Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“;"

(2)

v Prilogi I se vrstica, ki določa najvišji kumulativni znesek pomoči de minimis za Združeno kraljestvo, nadomesti z naslednjim:

„Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko 29 741 417“;

(3)

v Prilogi II se vrstica, ki določa najvišji kumulativni znesek pomoči de minimis za Združeno kraljestvo, nadomesti z naslednjim:

„Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko 35 689 700“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 352, 24.12.2013, str. 9).

(3)  UL C 384 I, 12.11.2019.


Na vrh