EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0109

Uredba Sveta (EU) 2022/109 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

ST/15015/2021/INIT

UL L 21, 31.1.2022, str. 1–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/109/oj

31.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/109

z dne 27. januarja 2022

o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) se ohranitveni ukrepi sprejmejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, po potrebi vključno s poročili, ki jih pripravijo Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) in drugi svetovalni organi, ter mnenji svetovalnih svetov.

(2)

Svet mora sprejeti ukrepe za določitev in dodelitev ribolovnih možnosti, po potrebi vključno s pogoji, ki so funkcionalno povezani s tem. Na podlagi člena 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se ribolovne možnosti določijo v skladu s cilji skupne ribiške politike (SRP) iz člena 2(2) navedene uredbe. Poleg tega bi bilo treba za staleže, za katere veljajo posebni večletni načrti, določiti celotne dovoljene ulove (TAC) v skladu s cilji in ukrepi iz navedenih načrtov. V skladu s členom 16(1) navedene uredbe se ribolovne možnosti dodelijo državam članicam, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti vsake države članice za vsak stalež rib ali ribištvo.

(3)

TAC bi bilo zato v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, ob upoštevanju bioloških in socialno-ekonomskih vidikov ter zagotavljanju poštene obravnave med ribiškimi sektorji in ob upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z deležniki, zlasti na zasedanjih svetovalnih svetov.

(4)

V skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vse staleže, za katere veljajo omejitve ulova, od 1. januarja 2019 velja obveznost iztovarjanja, čeprav se uporabijo nekatere izjeme. Člen 16(2) navedene uredbe določa, da ob uvedbi obveznosti iztovarjanja za ribji stalež ribolovne možnosti ne odražajo več iztovarjanja, temveč ulove. Na podlagi skupnih priporočil držav članic in v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 je Komisija sprejela več delegiranih uredb, v katerih so določene podrobnosti v zvezi z izvajanjem obveznosti iztovarjanja v obliki posebnih načrtov za zavržke.

(5)

Pri ribolovnih možnostih za staleže, za katere velja obveznost iztovarjanja, bi bilo treba upoštevati dejstvo, da zavržki načeloma niso več dovoljeni. Zato bi ribolovne možnosti morale temeljiti na količini celotnega ulova iz mnenja (namesto na količini želenega ulova iz mnenja), ki jo določi Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES). Količine, ki se lahko kot izjema od obveznosti iztovarjanja še naprej zavržejo, bi bilo treba odšteti od navedene količine celotnega ulova iz mnenja.

(6)

Za nekatere staleže je ICES priporočil nični ulov. Vendar če se TAC za te staleže določijo na priporočeni ravni, bi obveznost iztovarjanja celotnega ulova, vključno s prilovom teh staležev pri mešanem ribolovu, privedla do pojava „vrste, ki omejuje ribolov“. Da bi dosegli ravnovesje med nadaljevanjem ribolova (zaradi morebitnih resnih socialno-ekonomskih posledic v primeru nenadaljevanja) in potrebo po doseganju dobrega biološkega statusa navedenih staležev ter ob upoštevanju, da je vse staleže pri mešanem ribolovu težko loviti pri največjem trajnostnem donosu (MSY), je primerno določiti posebne TAC za prilov navedenih staležev. Ravni navedenih TAC bi bilo treba določiti tako, da se zagotovi zmanjšanje smrtnosti navedenih staležev, spodbudi večja selektivnost in omogoči izogibanje prilovu teh staležev. Da bi se zmanjšal ulov staležev, za katere so določeni prilovni TAC, bi bilo treba ribolovne možnosti za ribolov, pri katerem se ujamejo ribe iz teh staležev, določiti na ravneh, ki pripomorejo k temu, da se biomasa ogroženih staležev obnovi na trajnostno raven. Da bi se preprečili nezakoniti zavržki rib, bi bilo treba prav tako določiti tehnične in nadzorne ukrepe, ki so neločljivo povezani z ribolovnimi možnostmi.

(7)

Da bi v največji možni meri zagotovili uporabo ribolovnih možnosti pri mešanem ribolovu v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, je ustrezno vzpostaviti skupen fond za izmenjavo kvot za tiste države članice, ki nimajo kvot za kritje svojega neizogibnega prilova.

(8)

V skladu z večletnim načrtom za zahodne vode, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta (2), je treba ciljno ribolovno umrljivost za staleže iz člena 1(1) navedene uredbe ohraniti v razponih vrednosti ribolovne umrljivosti, ki omogočajo MSY (v nadaljnjem besedilu: razponi FMSY), opredeljen v členu 2, točka 2, navedene uredbe, v skladu s členom 4 navedene uredbe. Splošno ribolovno umrljivost brancina (Dicentrarchus labrax) v razdelkih ICES 8a in 8b bi bilo zato treba določiti v skladu z mnenjem ICES o MSY in točkovno vrednostjo FMSY, ob upoštevanju komercialnega in rekreacijskega ulova ter vključno z zavržki. Točkovna vrednost FMSY je vrednost ribolovne umrljivosti, ki omogoča dolgoročni MSY. Zadevne države članice (Francija in Španija) sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da ribolovna umrljivost zaradi njihovih plovil in rekreacijskih ribičev ne preseže točkovne vrednosti FMSY, kot je določeno v členu 4(3) Uredbe (EU) 2019/472.

(9)

Še naprej bi bilo treba izvajati ukrepe za rekreacijski ribolov brancina, saj ima ta ribolov precejšen učinek na staleže te vrste. Omejitve za vreče bi bilo treba ohraniti v skladu z znanstvenim mnenjem. Pritrjene mreže bi bilo treba izločiti, saj niso dovolj selektivne in se bodo vanje verjetno ulovili številni osebki, ki presegajo določene omejitve. Ob upoštevanju okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer ter zlasti odvisnosti poklicnih ribičev v obalnih skupnostih od teh staležev se z ukrepi za brancina doseže ustrezno ravnovesje med interesi gospodarskega in rekreacijskega ribolova. Ukrepi zlasti omogočajo rekreacijskim ribičem ribolov ob upoštevanju njihovega vpliva na staleže.

(10)

ICES je 4. novembra 2021 izdal znanstveno mnenje za jeguljo (Anguilla anguilla) na njenem celotnem naravnem območju razširjenosti. Priporočil je, da bi bilo treba v primeru uporabe previdnostnega pristopa v letu 2022 v vseh habitatih doseči nični ulov. To velja za rekreacijski in komercialni ulov ter vključuje ulov steklenih jegulj za obnovo staleža in akvakulturo. V skladu s tem mnenjem se zdi primerno, da se za ves ribolov jegulje ohrani obdobje prepovedi, ki traja tri zaporedne mesece, Komisija pa se medtem v letu 2022 z deležniki posvetuje o jegulji. Prepoved bi se morala uporabljati za vse ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v členu 4(1), točka 28 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Države članice bi morale določiti obdobje prepovedi, ki traja tri zaporedne mesece in bi moralo biti znotraj obdobij največje selitve jegulje in to do 1. junija 2022 skupaj z dokazili sporočiti Komisiji.

(11)

ICES je znanstveno mnenje za sardona (Engraulis encrasicolus) na podobmočju ICES 8 (Biskajski zaliv) za leto 2022 izdal šele 17. decembra 2021. Ker pa je za začetek ribolovne sezone 1. januarja 2022 potreben dogovor o TAC, bi bilo treba določiti začasni TAC. Ta TAC bi bilo treba določiti na 24 000 ton in bi moral zajemati obdobje od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022. Taka raven bi približno ustrezala ulovu navedenega staleža v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021.

(12)

V razdelkih ICES 8c, 8d, 8e, na podobmočjih ICES 9 in 10 ter v vodah Unije območja CECAF 34.1.1 se v okviru enega TAC upravljajo tri različne vrste morskega lista. Ker bi bilo treba ribolovne možnosti za enega od teh staležev, in sicer za morski list (Solea solea) v razdelkih ICES 8c in 9a, določiti v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2019/472, bi bilo treba za to vrsto določiti posebno omejitev ulova v skladu z mnenjem o MSY.

(13)

Znanstveno mnenje za staleže morskih psov (skatov, morskih psov, raž) je zaradi slabega stanja ohranjenosti nič. Poleg tega se zaradi visoke stopnje preživetja šteje, da zavržki ne povečajo njihove ribolovne umrljivosti in bi bili koristni za njihovo ohranitev. Zato bi bilo treba prepovedati ribolov takih vrst. V skladu s členom 15(4), točka (a), Uredbe (EU) št. 1380/2013 se obveznost iztovarjanja ne uporablja za vrste, katerih ulov je prepovedan.

(14)

Večletni načrt za Severno morje je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) 2018/973 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in je začel veljati leta 2018. Večletni načrt za zahodne vode je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/472 in je začel veljati leta 2019. Ribolovne možnosti za staleže iz člena 1(1) navedenih uredb bi bilo treba določiti v skladu s cilji (razponi FMSY) in zaščitnimi ukrepi iz navedenih uredb. Razponi FMSY so določeni v zadevnih mnenjih ICES. Kadar ni na voljo dovolj znanstvenih informacij, bi bilo treba ribolovne možnosti za staleže prilova določiti v skladu s previdnostnim pristopom iz uredb (EU) 2018/973 in (EU) 2019/472.

(15)

V skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/973 se v primeru, ko je po znanstvenem mnenju biomasa drstitvenega staleža katerega koli staleža iz člena 1(1) navedene uredbe pod mejno referenčno točko (Blim), sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev staleža nad ravni, ki omogočajo MSY. Ti popravni ukrepi lahko zlasti vključujejo prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti za navedene staleže ali druge staleže pri ribolovu.

(16)

TAC za staleže modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju bi bilo treba določiti v skladu s pravili iz Uredbe (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(17)

Za staleže, za katere ni zadostnih ali zanesljivih podatkov za oceno njihove velikosti, bi morali biti ukrepi upravljanja in ravni TAC v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kot je opredeljen v členu 4(1), točka (8), Uredbe (EU) št. 1380/2013, ob upoštevanju dejavnikov, značilnih za posamezne staleže, še posebej razpoložljivih informacij o trendih staležev ter dejavnikih mešanega ribolova.

(18)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 (5) so bili uvedeni dodatni pogoji za vsakoletno upravljanje TAC, vključno z določbami glede prilagodljivosti za previdnostne in analitske TAC (člena 3 in 4). V skladu s členom 2 navedene uredbe Svet pri določanju TAC odloči, za katere staleže se člen 3 ali 4 navedene uredbe ne uporablja, zlasti na podlagi njihovega biološkega statusa. Leta 2014 je bil s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 uveden še en mehanizem vsakoletne prilagodljivosti za vse staleže, za katere velja obveznost iztovarjanja. Da bi se izognili prekomerni prilagodljivosti, ki bi razvrednotila načelo razumnega in odgovornega izkoriščanja morskih bioloških virov, ovirala doseganje ciljev skupne ribiške politike in poslabšala biološki status staležev, bi bilo treba člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 za analitske TAC uporabiti le, kadar se ne uporabi vsakoletna prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(19)

Kadar se TAC dodeli le eni državi članici, je ustrezno to državo članico v skladu s členom 2(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pooblastiti za določitev njenega TAC. Treba bi bilo zagotoviti, da zadevna država članica pri določanju ravni TAC v celoti upošteva načela in pravila SRP.

(20)

Določiti je treba zgornje meje ribolovnega napora za leto 2022 v skladu s členi 5, 6, 7 in 9 Uredbe (EU) 2016/1627 ter Prilogo I k navedeni uredbi.

(21)

Da bi zagotovili popolni izkoristek ribolovnih možnosti, je primerno dovoliti prožno ureditev za nekatera območja TAC, če gre za isti biološki stalež.

(22)

Pri nekaterih vrstah, kot so nekatere vrste morskega psa, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Ribolovne možnosti za takšne vrste bi bilo zato treba popolnoma omejiti s splošno prepovedjo njihovega ribolova.

(23)

Na dvanajsti Konferenci pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali, ki je potekala od 23. do 28. oktobra 2017 v Manili, je bilo na sezname zaščitenih vrst iz dodatkov I in II k navedeni konvenciji uvrščenih več vrst. Zato je primerno zagotoviti zaščito teh vrst, kar zadeva ribiška plovila Unije, ki lovijo ribe v vseh vodah, in ribiška plovila, ki ne plujejo pod zastavo Unije in ki lovijo ribe v vodah Unije.

(24)

Uporabo ribolovnih možnosti, ki so na voljo ribiškim plovilom Unije in so določene v tej uredbi, ureja Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 (6), zlasti člena 33 in 34 navedene uredbe o evidentiranju ulova in ribolovnega napora ter sporočanju podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti oznake, ki jih države članice uporabljajo pri pošiljanju podatkov Komisiji v zvezi z iztovarjanjem staležev, ki jih ureja ta uredba.

(25)

TAC Unije za grenlandsko morsko ploščo (Reinhardtius hippoglossoides) v mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 2 ne posega v stališče Unije o ustreznem deležu navedenega ribolova za Unijo.

(26)

Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) je na letnem zasedanju leta 2021 sprejela ohranitveni ukrep za dva staleža rdečih okunov (Sebastes marinus and Sebastes mentella) v Irmingerjevem morju in sosednjih vodah, s katerim je prepovedala usmerjeni ribolov navedenih staležev. Poleg tega je NEAFC prepovedala ribolovne dejavnosti na območju, kjer se zbirajo rdeči okuni, da bi se čim bolj zmanjšal prilov. Te ukrepe, ki temeljijo na mnenju ICES o ničnem ulovu, bi bilo treba prenesti v pravo Unije. NEAFC ni mogla sprejeti priporočila za rdeče okune na podobmočjih ICES 1 in 2. Za navedeni stalež bi bilo treba določiti ustrezni TAC v skladu s stališčem Unije, izraženim v okviru NEAFC.

(27)

Za grenlandsko morsko ploščo v mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 2 bi bilo treba ob upoštevanju znanstvenega mnenja ICES za leto 2022 določiti TAC 1 766 ton.

(28)

Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) je na letnem zasedanju leta 2021 sklenila, da bo v letu 2022 ohranila sedanje TAC za modroplavutega tuna, mečarico (Xiphias gladius), sinjo jadrovnico (Makaira nigricans), belo jadrovnico (Tetrapturus albidus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) in sinjega morskega psa (Prionace glauca). ICCAT je določila tudi TAC za veleokega tuna (Thunnus obesus) v višini 62 000 ton za leto 2022. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(29)

Da bi se zmanjšala ribolovna umrljivost nedoraslega veleokega in rumenoplavutega tuna, je ICCAT za leto 2022 določila tudi zgornjo mejo 300 naprav za zbiranje rib na plovilo in obdobje prepovedi uporabe teh naprav. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(30)

ICCAT je sprejela tudi obnovitveni načrt za sredozemskega belega tuna (Thunnus alalunga), ki zajema 15-letno obdobje (od leta 2022 do leta 2036). Za leto 2022 je za sredozemskega belega tuna določila TAC v višini 2 500 ton. Poleg tega je na podlagi pravil o ribolovu sprejela TAC za severnoatlantskega belega tuna za obdobje 2022–2023 v višini 37 801 ton z namenom, da bi se sprejel postopek dolgoročnega upravljanja za ta stalež. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(31)

ICCAT je na letnem zasedanju leta 2021 sprejela tudi obnovitveni načrt za atlantskega maka v severnem Atlantiku (Isurus oxyrinchus), ulovljenega v povezavi z drugimi vrstami ribolova, ki ga ureja ICCAT, da bi odpravili prelov in do leta 2070 postopoma dosegli ravni biomase, ki bodo podpirale MSY. Obnovitveni načrt vključuje dvoletno prepoved zadrževanja, ki se začne leta 2022. Skupna ribolovna umrljivost je bila določena na največ 250 ton, dokler ne bo podano novo znanstveno mnenje. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(32)

Na podlagi več priporočil ICCAT lahko Unija iz leta 2020 v leto 2022 na zahtevo prenese določen odstotek svoje neizkoriščene kvote ribolovnih možnosti. Kvote za posamezne države članice za nekatere staleže bi bilo treba do prenosa teh priporočil ICCAT v pravo Unije določiti na podlagi celotne kvote Unije, ki jo za leto 2022 opredeli ICCAT, in sicer pred prenosom neizkoriščenih kvot ali odbitkov za prelovljene količine, ki jih izvede ICCAT. Prilagoditve kvot posameznih držav članic za leto 2022, ki odražajo morebitne prenose in odbitke, bi bilo treba izvesti pozneje na podlagi pravil Unije o prenosu in odbitkih, kot so Uredba (ES) št. 847/96, člen 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali člen 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

(33)

Nekatere države članice so leta 2019 presegle dovoljeno količino ulova severnega belega tuna, kar je povzročilo prelov celotne kvote Unije in uporabo odbitka s strani ICCAT, čeprav druge države članice v istem letu niso izčrpale svojih individualnih kvot. Zaradi te posebne situacije bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (EU) 2021/92 (7), in sicer bi bilo treba po načelu relativne stabilnosti in na podlagi celotne kvote Unije, ki jo za leto 2021 opredeli ICCAT, določiti kvote za severnega belega tuna za posamezne države članice, preden se izvedejo kakršne koli prilagoditve zaradi prelova ali premajhnega ribolova s strani držav članic. Prilagoditve kvot bi bilo treba nato uporabiti na podlagi pravil Unije o prenosu in odbitkih, kot so Uredba (ES) št. 847/96, člen 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali člen 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009, in s tem zagotoviti, da se v celotni kvoti Unije za severnega belega tuna upoštevajo prilagoditve ICCAT.

(34)

Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR) je na letnem zasedanju leta 2021 sprejela omejitve ulova za ciljne vrste in vrste prilova za obdobje od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(35)

Komisija za tuna v Indijskem oceanu (IOTC) je na svojem letnem zasedanju leta 2021 revidirala predhodno sprejete ohranitvene in upravljalne ukrepe. Ti ukrepi bi že morali biti preneseni v pravo Unije. Sekretariat IOTC je revidirane omejitve ulova za rumenoplavutega tuna potrdil šele po izteku uradnega obdobja za nasprotovanje 17. decembra 2021. Potrjene revidirane omejitve ulova rumenoplavutega tuna bi bilo treba kasneje prenesti v pravo Unije.

(36)

Letno zasedanje Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) bo od 24. do 28. januarja 2022. Zato bi bilo treba do konca letnega zasedanja in do določitve TAC za leto 2022 začasno ohraniti obstoječe ukrepe na območju Konvencije SPRFMO, ki so funkcionalno povezani s TAC.

(37)

Medameriška komisija za tropskega tuna (IATTC) je na letnem zasedanju leta 2021 za tropskega tuna sprejela nove ohranitvene in upravljalne ukrepe za obdobje 2022–2024, ki vključujejo revizijo števila aktivnih naprav za zbiranje rib. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(38)

Komisija za ohranitev južnega navadnega tuna (CCSBT) je na letnem zasedanju leta 2021 za južnega navadnega tuna (Thunnus maccoyii) določila letni TAC za triletno obdobje (2021–2023), in sicer na enaki ravni kot za prejšnje triletno obdobje. Ta ukrep bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(39)

Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika (SEAFO) se je na svojem letnem zasedanju leta 2021 odločila, da se do letnega zasedanja leta 2023 za glavne vrste, ki so v njeni pristojnosti, ohrani večina sedanjih TAC. TAC za patagonsko zobato ribo (Dissostichus eleginoides) in globokomorske rakovice (Chaceon spp.) so se v skladu z znanstvenim mnenjem nekoliko zmanjšali. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(40)

Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) se je na svojem letnem zasedanju leta 2021 odločila, da ohrani sedanje ukrepe, ki se uporabljajov na območju Konvencije WCPFC. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(41)

Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) je na svojem 43. letnem zasedanju leta 2021 sprejela več ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže na podobmočjih 1 do 4 območja Konvencije NAFO. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(42)

Pogodbenice Sporazuma o ribolovu v južnem Indijskem oceanu (SIOFA) so na svojem osmem zasedanju leta 2021 za staleže, ki so zajeti v navedenem sporazumu, ohranile TAC, sprejete v letu 2020. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(43)

Kar zadeva ribolovne možnosti za snežnega morskega pajka (Chionoecetes spp.) na območju okoli Svalbarda, zagotavlja Pogodba z dne 9. februarja 1920 o Spitsbergnu (Svalbard) (v nadaljnjem besedilu: Pariška pogodba iz leta 1920) vsem svojim pogodbenicam enak in nediskriminatoren dostop do virov okoli Svalbarda, kar velja tudi za ribolov. Stališče Unije glede tega dostopa do ribolova snežnega morskega pajka v epikontinentalnem pasu okoli Svalbarda je opredeljeno v več verbalnih notah Norveški; zadnji dve sta datirani 26. februar 2021 in 28. junij 2021. Da bi bilo izkoriščanje snežnega morskega pajka okoli Svalbarda skladno s takimi nediskriminatornimi pravili upravljanja, kot jih lahko določi Norveška, pod suverenostjo in jurisdikcijo katere je to območje v skladu z zadevnimi določbami Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in Pariške pogodbe iz leta 1920, je primerno določiti število plovil, ki jim je dovoljeno izvajati tak ribolov. Dodelitev takih ribolovnih možnosti državam članicam je omejena na leto 2022. Opozoriti je treba, da so v Uniji za zagotavljanje skladnosti z veljavnim pravom primarno odgovorne države članice zastave.

(44)

Razprave z Norveško o enakem in nediskriminatornem dostopu do voda Svalbarda za flote Unije, ki lovijo trsko (Gadus morhua) na tem območju, so v teku in bi se morale zaključiti v začetku leta 2022, zato je primerno, da Unija za prvo četrtletje leta 2022 določi začasno kvoto Unije. Raven navedene začasne kvote bi bilo treba ob upoštevanju sezonske narave ribolova določiti na 4 500 ton. Državam članicam bi bilo treba kvote dodeliti v skladu s Sklepom Sveta 87/277/EGS (8) ob upoštevanju prilagoditev, potrebnih zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije ter razmerja med ravnjo začasne kvote Unije in deležem Unije v staležu.

(45)

V skladu z izjavo Unije, ki je naslovljena na Bolivarsko republiko Venezuelo, o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah Unije za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (9), je treba določiti ribolovne možnosti za hlastača, ki so Venezueli na voljo v vodah Unije.

(46)

Ker bi bilo treba nekatere določbe uporabljati kontinuirano in v izogib pravne negotovosti v obdobju od konca leta 2022 do datuma začetka veljavnosti uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2023, se določbe iz te uredbe, ki zadevajo prepovedi in zaprte sezone, še naprej uporabljajo tudi na začetku leta 2023, dokler ne začne veljati uredba o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2023.

(47)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z dovoljenjem posameznim državam članicam za upravljanje dodelitev ribolovnega napora v skladu s sistemom kilovatnih dni; za dodelitev dodatnih dni na morju za dokončno prekinitev ribolovnih dejavnosti in večjo prisotnost znanstvenih opazovalcev ter za določitev oblik tabel za zbiranje in sporočanje informacij glede prenosa dni na morju med ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo države članice. Komisija bi morala ta pooblastila izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

(48)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in ribičem Unije zagotovili preživetje, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2022, razen določb o omejitvah ribolovnega napora, ki bi jih bilo treba uporabljati od 1. februarja 2022, in nekaterih določb za določene regije, ki bi morale imeti poseben datum začetka uporabe. Ta uredba bi morala zaradi nujnosti začeti veljati takoj po objavi.

(49)

Ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO) so ob koncu leta 2021 sprejele nekatere mednarodne ukrepe, ki ustvarjajo ali omejujejo ribolovne možnosti za Unijo in so začeli veljati pred začetkom veljavnosti te uredbe. Določbe, s katerimi se taki ukrepi prenesejo v pravo Unije, bi bilo zato treba uporabljati retroaktivno. Zlasti ker ribolovna sezona na območju Konvencije CCAMLR traja od 1. decembra do 30. novembra in ker so zato nekatere ribolovne možnosti ali prepovedi na območju Konvencije CCAMLR določene za obdobje, ki se začne 1. decembra 2021, je ustrezno, da se zadevne določbe iz te uredbe uporabljajo od navedenega datuma. Taka retroaktivna uporaba ne posega v načelo legitimnih pričakovanj, saj je članicam CCAMLR prepovedano loviti brez dovoljenja na območju Konvencije CCAMLR. Poleg tega bi morale države članice v skladu s pravili ICCAT poskrbeti, da njihova plovila v 15 dneh pred začetkom obdobja prepovedi, tj. od 17. decembra 2021, ne uporabljajo naprav za zbiranje rib.

(50)

Skupni odbor je v skladu s postopkom iz Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani (11) in protokola o izvajanju navedenega sporazuma, določil raven ribolovnih možnosti, ki so v letu 2022 Uniji na voljo v grenlandskih vodah. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(51)

Unija, Združeno kraljestvo in Norveška so se leta 2021 na tristranskih sestankih posvetovali o šestih deljenih staležih na območju Severnega morja, ki se upravljajo skupaj, da bi se dogovorili o upravljanju teh staležev, vključno z ribolovnimi možnostmi za naslednje leto. Ta posvetovanja so potekala med 28. oktobrom in 10. decembrom 2021 na podlagi stališča Unije, o katerem se je dogovoril Svet. Izid posvetovanj je dokumentiran v odobrenem zapisniku, ki so ga 10. decembra 2021 podpisali vodje delegacij Unije, Združenega kraljestva in Norveške. Zato se predlaga, da se določijo zadevne ribolovne možnosti v višini, dogovorjeni z Združenim kraljestvom in Norveško, skupaj s tem pa tudi druge določbe odobrenega zapisnika.

(52)

Unija in Norveška sta se leta 2021 na dvostranskih sestankih posvetovali o dveh deljenih staležih na območju Skagerraka, ki se upravljata skupaj, da bi se dogovorili o upravljanju teh staležev, vključno z ribolovnimi možnostmi za naslednje leto, pa tudi o izmenjavah ribolovnih možnosti. Ta posvetovanja so potekala med 8. novembrom in 10. decembrom 2021 na podlagi stališča Unije, o katerem se je dogovoril Svet. Izid posvetovanj je dokumentiran v treh odobrenih zapisnikih, ki so jih 10. decembra 2021 podpisali vodje delegacij Unije in Norveške. Zato se predlaga, da se določijo zadevne ribolovne možnosti za izvedbo dogovora z Norveško, skupaj s tem pa tudi druge določbe odobrenih zapisnikov.

(53)

Ribolovne možnosti za trsko v Severnem morju bi bilo treba določiti, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za gospodarske subjekte Unije in obnovitev navedenega staleža. Ohraniti bi bilo treba funkcionalno povezane ukrepe, dogovorjene skupaj z Združenim kraljestvom in Norveško, da se omogočita obnovitev in dolgoročno trajnostno upravljanje staleža.

(54)

ICES je leta 2019 ugotovil, da bi moral biti ulov sleda (Clupea harengus) v razdelku 3a čim bliže nič, saj se sicer brez dodatne omejitve območja ali obdobja ribolova sleda ne bi mogli izogniti ulovu spomladi drstečega se sleda v zahodnem Baltskem morju. Po najnovejših informacijah ICES se spomladi drsteči se sled v zahodnem Baltskem morju vse bolj meša s sledom iz Severnega morja v Skagerraku in Severnem morju; večina ulova spomladi drstečega se sleda v zahodnem Baltskem morju se zdaj pojavlja v Skagerraku in v manjši meri v vzhodnem Severnem morju.

(55)

V odobrenem zapisniku dvostranskih posvetovanj med Unijo in Norveško o Skagerraku se je Unija zavezala, da bo svoj dejanski ulov v Skagerraku omejila na 969 ton, Norveška pa se je strinjala, da bo vsaj 95 % svoje kvote prenesla v Severno morje, da bi zaščitila spomladi drstečega se sleda v zahodnem Baltskem morju. Zato se predlaga, da se skupni ulov flot C (HER/03A.) in D (HER/03A-BC) za zadevne države članice omeji tako, da se tabelam TAC navedenih kvot doda opomba o posebnem pogoju, pri čemer se ohrani raven kvot v tabelah, da se odrazi relativna stabilnost in uredi pripadajoča prožnost med območji. V primeru Norveške bi največji dejanski ulov, ki bi se lahko izvedel v vodah Unije razdelka ICES 3a, znašal 167 ton (5 % njene kvote).

(56)

V skladu s točko 13.11 odobrenega zapisnika dvostranskih posvetovanj med Unijo in Norveško o Skagerraku bi moralo biti Norveški in Uniji omogočeno, da v Severnem morju ulovita do 100 % svoje kvote za sled v Skagerraku, da se zaščiti spomladi drsteči se sled v zahodnem Baltskem morju. Ker dvostranska posvetovanja z Združenim kraljestvom za leto 2022 še niso zaključena, 20. decembra ne bi bilo mogoče potrditi, da bi se za HER/03A v letu 2022 ohranila prožnost med območji glede voda Združenega kraljestva. Zato je treba izrecno navesti, da se prožnost med območji v smeri voda Združenega kraljestva ne uporablja v zadevnih opombah flot C, dokler se Unija in Združeno kraljestvo v dvostranskih posvetovanjih ne dogovorita o taki prožnosti.

(57)

V točki 13.12 odobrenega zapisnika dvostranskih posvetovanj med Unijo in Norveško o Skagerraku je Unija napovedala, da namerava uporabiti določeno prožnost na območjih Severnega morja 4a in 4b, ki je enaka deležu Unije, ki znaša 5,7 % ravni flote A ali 21 038 ton.

(58)

Unija je vsako leto organizirala dvostranska posvetovanja s Ferskimi otoki o izmenjavi kvot in vzajemnem dostopu za leto 2022. Ta posvetovanja niso vodila do sklenitve sporazuma v letu 2021.

(59)

Na podlagi člena 498(2) Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (12) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju) se Unija in Združeno kraljestvo letno posvetujeta, da se do 10. decembra vsako leto dogovorita o TAC za naslednje leto za staleže iz Priloge 35 k Sporazumu o trgovini in sodelovanju. Na podlagi člena 499(2) Sporazuma o trgovini in sodelovanju pogodbenici, če se do 20. decembra ne dogovorita o TAC, določita začasne TAC.

(60)

Dvostranska posvetovanja z Združenim kraljestvom so bila zaključena 21. decembra. To je bilo prepozno, da bi se izid lahko vključili v to uredbo, ob upoštevanju, da bi se morala uporabljati od 1. januarja 2022. Svet bi moral zato ob doslednem spoštovanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu ter pravic in obveznosti obalnih držav, pa tudi njihove suverenosti in jurisdikcije, določiti začasne TAC, ki se lahko lovijo v vodah Unije in mednarodnih vodah ter vodah, do katerih so tretje države dovolile dostop ribiškim plovilom Unije. Izid posvetovanj na podlagi člena 498 Sporazuma o trgovini in sodelovanju, kot je izražen v pisnem zapisniku, podpisanem 21. decembra 2021, bi bilo treba odraziti v spremembi te uredbe, ki bi jo bilo treba biti čim prej sprejeti.

(61)

Namen začasnih TAC bi moral biti ta, da se gospodarskim subjektom Unije zagotovi pravna varnost in da se trajnostne ribolovne dejavnosti nadaljujejo, dokler taka sprememba ni sprejeta.

(62)

Ta pristop temelji na členu 499(2) Sporazuma o trgovini in sodelovanju, v katerem je določeno, da če se za stalež iz Priloge 35 k navedenemu sporazumu ali razpredelnic A in B Priloge 36 k navedenemu sporazumu pogodbenici ne dogovorita o TAC, vsaka pogodbenica določi začasni TAC na ravni, ki jo svetuje ICES in ki se uporablja od 1. januarja. V skladu s členom 499(3), (4) in (5) Sporazuma o trgovini in sodelovanju in z odstopanjem od odstavka 2 navedenega člena se TAC za posebne staleže določijo v skladu s smernicami, ki naj bi jih do 1. julija 2021 sprejel Specializirani odbor za ribištvo.

(63)

Zato bi bilo treba na splošno privzeti pristop, da začasne ribolovne možnosti za Unijo temeljijo na mnenju ICES za leto 2022. Ustrezati bi morale deležu Unije, dogovorjenemu na podlagi Sporazuma o trgovini in sodelovanju.

(64)

Brez poseganja v smernice za posebne staleže in ob upoštevanju, da teh smernic ni, bi morali biti TAC za te staleže usklajeni s členom 499 Sporazuma o trgovini in sodelovanju.

(65)

Začasni TAC bi morali biti skladni tudi z veljavnim pravnim okvirom Unije, zlasti s členom 4, členom 5(3) in členom 8 Uredbe (EU) 2019/472 ter členom 4, členom 5(3) in členom 7 Uredbe (EU) 2018/973.

(66)

ICES je za nekatere staleže izdal znanstveno mnenje za nični ulov. Če bi bili začasni TAC za te staleže določeni na ravni, navedeni v znanstvenem mnenju, bi obveznost iztovarjanja celotnega ulova in prilova teh staležev pri mešanem ribolovu privedla do pojava „vrste, ki omejuje ribolov“. Da bi dosegli pravo ravnovesje med nadaljevanjem ribolova zaradi morebitnih resnih socialno-ekonomskih posledic in potrebo po doseganju dobrega biološkega statusa navedenih staležev ter ob upoštevanju, da je vse staleže pri mešanem ribolovu težko loviti hkrati pri MSY, je primerno določiti začasne TAC za prilov navedenih staležev. Stopnja teh TAC bi morala biti taka, da se zmanjša smrtnost teh staležev ter spodbujata boljša selektivnost in izogibanje ulovu teh staležev. Da bi se zmanjšal ulov staležev, za katere so določeni začasni TAC za prilov, bi bilo treba ribolovne možnosti za ribolov, pri katerem se ujamejo ribe iz teh staležev, določiti na ravneh, ki pripomorejo k temu, da se biomasa ogroženih staležev obnovi na trajnostno raven.

(67)

Kot splošni pristop bi morali začasni TAC temeljiti na ohranitvi ravni TAC, ki jih je Svet sprejel za leto 2021, pri čemer se za ravni TAC za leto 2021 uporabi 25-odstotno razmerje, da bi zajeli prvo četrtletje leta 2022, kar ne bi vplivalo na dokončne TAC.

(68)

Staleži, za katere bi se moralo uporabljati več kot 25-odstotno razmerje, bi morali biti določeni na podlagi analize izkoriščenosti kvot držav članic v prvem četrtletju zadnjih štirih let (2018–2021). Začasni TAC so bili ocenjeni v skladu z znanstvenim mnenjem in ob upoštevanju deležev Unije, določenih v Sporazumu o trgovini in sodelovanju ter ne bi smeli presegati dokončnih TAC, dogovorjenih z Združenim kraljestvom. Ti zvišani začasni TAC bi morali biti skladni z mnenjem ICES, veljavnim pravnim okvirom Unije ter Sporazumom o trgovini in sodelovanju. Ribiškim plovilom Unije bodo omogočili izkoriščanje ribolovnih možnosti, do katerih so upravičena in ki bi jim bile sicer odvzete zaradi sezonske narave ribolova zadevnih staležev.

(69)

Šteje se, da za ribiška plovila Unije ta raven načeloma zadostuje vsaj do 31. marca 2022.

(70)

Unija se je o pristopu za določitev začasnih TAC posvetovala z Združenim kraljestvom.

(71)

Stalež brancina v Severnem morju se deli z Združenim kraljestvom, zato bi bilo za ta stalež treba določiti začasne ukrepe za prvo četrtletje leta 2022, do izvedbe izida posvetovanj z Združenim kraljestvom .

(72)

Da bi se upoštevala uporaba obveznosti iztovarjanja in da bi se kvote za nekatere prilove dale na voljo državam članicam, ki nimajo kvot, bi bilo treba za več staležev vzpostaviti mehanizem izmenjave kvot.

(73)

Sezonska obdobja prepovedi ribolova prave peščenke (Ammodytes spp.) z določenim vlečnim orodjem v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4 bi bilo treba nadaljevati, da se omogočita zaščita drstitvenih območij in omejitev ulova mladic –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta uredba določa ribolovne možnosti, ki so za nekatere staleže rib in skupine staležev rib na voljo v vodah Unije in ribiškim plovilom Unije v nekaterih vodah zunaj Unije.

2.   Ribolovne možnosti iz odstavka 1 vključujejo:

(a)

omejitve ulova za leto 2022 in, kadar je tako določeno v tej uredbi, za leto 2023;

(b)

omejitve ribolovnega napora za leto 2022, razen omejitev ribolovnega napora iz Priloge II, ki se uporabljajo od 1. februarja 2022 do 31. januarja 2023;

(c)

ribolovne možnosti za obdobje od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022 za nekatere staleže na območju Konvencije CCAMLR.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za naslednja plovila:

(a)

ribiška plovila Unije;

(b)

plovila tretjih držav v vodah Unije.

2.   Ta uredba se uporablja tudi za:

(a)

določen rekreacijski ribolov izrecno naveden v zadevnih določbah te uredbe in

(b)

gospodarski ribolov z obale.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„plovilo tretje države“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo tretje države in je v njej registrirano;

(b)

„rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

(c)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(d)

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni:

(i)

za ribolov, za katerega velja izjema od obveznosti iztovarjanja iz člena 15(4) do (7) Uredbe (EU) št. 1380/2013, količino rib iz posameznega staleža, ki se lahko iztovori vsako leto;

(ii)

za vse druge vrste ribolova količino rib iz posameznega staleža, ki se lahko ulovi vsako leto;

(e)

„kvota“ pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

(f)

„analitična ocena“ pomeni količinsko oceno trendov v danem staležu na podlagi podatkov o biologiji in izkoriščanju staleža, ki so bili v znanstvenem pregledu označeni kot dovolj kakovostni za pripravo znanstvenega mnenja o možnostih za prihodnje ulove;

(g)

„velikost mrežnega očesa“ pomeni velikost mrežnega očesa ribiških mrež, kot je določena v členu 6, točka (34), Uredbe (EU) št. 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(h)

„register ribiške flote Unije“ pomeni register, ki ga je vzpostavila Komisija v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(i)

„ribolovni ladijski dnevnik“ pomeni ladijski dnevnik iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(j)

„instrumentna boja“ pomeni bojo, jasno označeno z edinstveno referenčno številko, ki omogoča identifikacijo njenega lastnika, in opremljeno s sistemom za satelitsko sledenje, ki omogoča spremljanje njenega položaja;

(k)

„operativna boja“ pomeni vsako predhodno aktivirano in vključeno instrumentno bojo, uporabljeno na morju na plavajočih napravah za zbiranje rib ali plavajočih objektih, ki oddaja podatke o položaju in druge razpoložljive informacije, kot so na primer približne meritve ultrazvočnega globinomera;

(l)

„točkovna vrednost FMSY“ pomeni vrednost ocenjene ribolovne umrljivosti, ki z določenim ribolovnim vzorcem in v trenutnih okoljskih razmerah daje dolgoročno največji trajnostni donos.

Člen 4

Ribolovna območja

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve območij:

(a)

območja ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (14);

(b)

„Skagerrak“ pomeni geografsko območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna ter od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(c)

„Kattegat“ pomeni geografsko območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøreja do Gnibens Spidsa, od Korshageja do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

„funkcionalna enota 16 podobmočja ICES 7“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

53° 30' S 15° 00' Z,

53° 30' S 11° 00' Z,

51° 30' S 11° 00' Z,

51° 30' S 13° 00' Z,

51° 00' S 13° 00' Z,

51° 00' S 15° 00' Z;

(e)

„funkcionalna enota 25 razdelka ICES 8c“ pomeni geografsko morsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

43° 00' S 9° 00' Z,

43° 00' S 10° 00' Z,

43° 30' S 10° 00' Z,

43° 30' S 9° 00' Z,

44° 00' S 9° 00' Z,

44° 00' S 8° 00' Z,

43° 30' S 8° 00' Z;

(f)

„funkcionalna enota 26 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

43° 00' S 8° 00' Z,

43° 00' S 10° 00' Z,

42° 00' S 10° 00' Z,

42° 00' S 8° 00' Z;

(g)

„funkcionalna enota 27 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

42° 00' S 8° 00' Z,

42° 00' S 10° 00' Z,

38° 30' S 10° 00' Z,

38° 30' S 9° 00' Z,

40° 00' S 9° 00' Z,

40° 00' S 8° 00' Z;

(h)

„funkcionalna enota 30 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje pod jurisdikcijo Španije v Cadiškem zalivu in v sosednjih vodah razdelka ICES 9a;

(i)

„funkcionalna enota 31 razdelka ICES 8c“ pomeni geografsko morsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

43° 30' S 6° 00' Z,

44° 00' S 6° 00' Z,

44° 00' S 2° 00' Z,

43° 30' S 2° 00' Z;

(j)

„Cadiški zaliv“ pomeni geografsko območje v razdelku ICES 9a vzhodno od zemljepisne dolžine 7° 23' 48'' Z;

(k)

„območje Konvencije CCAMLR (Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v členu 2, točka (a), Uredbe Sveta (ES) št. 601/2004 (15);

(l)

območja CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik) so geografska območja, določena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (16);

(m)

„območje Konvencije IATTC (Medameriška komisija za tropskega tuna)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o krepitvi Medameriške komisije za tropskega tuna, ustanovljene leta 1949 s Konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko (Konvencija iz Antigve) (17);

(n)

„območje Konvencije ICCAT (Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku (18);

(o)

„območje pristojnosti IOTC (Komisija za tuna v Indijskem oceanu)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tuna v Indijskem oceanu (19);

(p)

območja NAFO (Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (20);

(q)

„območje Konvencije SEAFO (Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku (21);

(r)

„območje Sporazuma SIOFA (Sporazum o ribolovu v južnem Indijskem oceanu)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v Sporazumu o ribolovu v južnem Indijskem oceanu (22);

(s)

„območje Konvencije SPRFMO (Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu (23);

(t)

„območje Konvencije WCPFC (Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika)“ pomeni geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (24);

(u)

„odprto morje Beringovega morja“ pomeni geografsko območje odprtega morja Beringovega morja več kakor 200 morskih milj od temeljnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja obalnih držav Beringovega morja;

(v)

„območje prekrivanja med območjema konvencij IATTC in WCPFC“ pomeni geografsko območje, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

zemljepisna dolžina 150° Z,

zemljepisna dolžina 130° Z,

zemljepisna širina 4o J,

zemljepisna širina 50o J.

NASLOV II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 5

TAC in dodelitve

1.   TAC za ribiška plovila Unije v vodah Unije in nekaterih vodah zunaj Unije ter dodeljevanje teh TAC državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi I.

2.   Ribiškim plovilom Unije se lahko dovoli ribolov v vodah pod ribolovno jurisdikcijo Ferskih otokov, Grenlandije, Norveške ter na ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen, ob upoštevanju TAC iz Priloge I k tej uredbi ter pogojev iz člena 20 in dela A Priloge V k tej uredbi in Uredbe (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta (25) in njenih izvedbenih določb.

3.   Ribiškim plovilom Unije se lahko dovoli ribolov v vodah pod ribolovno jurisdikcijo Združenega kraljestva, ob upoštevanju z TAC iz Priloge I k tej uredbi ter pogojev iz člena 20 te uredbe in Uredbe (EU) 2017/2403 in njenih izvedbenih določb.

Člen 6

TAC, ki jih določijo države članice

1.   TAC za nekatere staleže rib, opredeljene v Prilogi I, določi zadevna država članica.

2.   TAC, ki jih določi država članica:

(a)

so skladni z načeli in pravili SRP, zlasti z načelom trajnostnega izkoriščanja staleža, in

(b)

zagotavljajo izkoriščanje staleža, ki je:

(i)

če je analitična ocena na voljo, kolikor je mogoče v skladu z največjim trajnostnim donosom; ali

(ii)

če analitična ocena ni na voljo ali je nepopolna, v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva.

3.   Vsaka zadevna država članica Komisiji do 15. marca 2022 predloži naslednje informacije:

(a)

TAC, ki jih je določila;

(b)

podatke, ki jih je zbrala in ocenila ter ki so bili podlaga za določitev TAC;

(c)

podrobnosti o tem, kako TAC, ki so bili določeni, izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2.

Člen 7

Uporaba začasnih TAC

1.   Kadar je v tabeli ribolovnih možnosti v Prilogi IA ali Prilogi IB naveden sklic na ta odstavek, se ribolovne možnosti iz navedene tabele začasno uporabljajo od 1. januarja do 31. marca 2022. Navedene začasne ribolovne možnosti ne posegajo v določitev dokončnih ribolovnih možnosti za leto 2022 v skladu z izidom mednarodnih pogajanj in posvetovanj, znanstvenim mnenjem in veljavnimi določbami Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter ustreznimi večletnimi načrti.

2.   Plovila Unije lahko lovijo staleže, za katere veljajo začasne ribolovne možnosti iz odstavka 1, v vodah Unije in mednarodnih vodah ter vodah tretjih držav, ki so plovilom Unije dovolile dostop do njihovih voda.

Člen 8

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.   Ulov, za katerega ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se obdrži na krovu ali iztovori le, če:

(a)

so ulov opravila plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ki ima kvoto, in ta kvota ni izčrpana, ali

(b)

je ulov sestavljen iz deleža kvote Unije, ki državam članicam ni bila dodeljena, in ta kvota ni izčrpana.

2.   Za namene odstopanja od obveznosti odštetja ulova od zadevnih kvot iz člena 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 so staleži neciljnih vrst znotraj varnih bioloških meja iz navedenega člena opredeljeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 9

Mehanizem izmenjave kvot za TAC za neizogibni prilov

1.   Da bi se upoštevala obveznost iztovarjanja in da bi se kvote za nekatere prilove dale na voljo državam članicam, ki nimajo kvot, se za TAC, določene v Prilogi IA, uporablja mehanizem izmenjave kvot iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.   6 % vsake kvote, dodeljene državi članici v okviru TAC za trsko (Gadus morhua) v Keltskem morju, trsko na zahodu Škotske, mola v Irskem morju in morsko ploščo v razdelkih ICES 7h, 7j in 7k ter 3 % vsake kvote v okviru TAC za mola na zahodu Škotske, se dajo na voljo za skupni fond za izmenjavo kvot (v nadaljnjem besedilu: fond), ki se vzpostavi 1. januarja 2022. Države članice brez kvot imajo izključni dostop do skupnega fonda do 31. marca 2022.

3.   Količin, vzetih iz skupnega fonda, ni dovoljeno izmenjati ali prenesti v naslednje leto. Po 31. marcu 2022 se vse neporabljene količine vrnejo državam članicam, ki so prvotno prispevale v skupni fond.

4.   Države članice brez kvote dajo v zameno na voljo kvote za staleže, navedene v Dodatku k Prilogi IA, razen če se država članica brez kvote in država članica, ki prispeva v skupni fond, dogovorita drugače.

5.   Kvote iz odstavka 4 imajo enakovredno tržno vrednost, določeno na podlagi tržnega menjalnega tečaja ali drugih za obe strani sprejemljivih menjalnih tečajev. Če drugih možnosti ni, se enakovredna tržna vrednost določi na podlagi povprečja cen v Uniji v preteklem letu, ki jih sporoči Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture (EUMOFA).

6.   Če mehanizem izmenjave kvot iz odstavkov 2 do 5 državam članicam ne omogoča, da svoje neizogibne prilove krijejo v podobnem obsegu, si države članice prizadevajo, da bi se dogovorile o izmenjavi kvot na podlagi člena 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, pri čemer zagotovijo, da imajo izmenjane kvote enakovredno tržno vrednost.

Člen 10

Omejitve ribolovnega napora v razdelku ICES 7e

1.   Tehnični vidiki pravic in obveznosti za upravljanje staleža morskega lista v razdelku ICES 7e so za obdobje iz člena 1(2), točka (b), določeni v Prilogi II.

2.   Komisija lahko na zahtevo države članice v skladu s točko 7.4 Priloge II sprejme izvedbeni akt, s katerim tej državi članici dodeli dodatno število dni na morju poleg števila dni iz točke 5 Priloge II, ki ga lahko država članica plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, odobri za prisotnost v razdelku ICES 7e, kadar ima na krovu katero koli regulirano orodje. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2) te uredbe.

3.   Komisija lahko na zahtevo države članice sprejme izvedbeni akt, s katerim tej državi članici dodeli največ tri dni med 1. februarjem 2022 in 31. januarjem 2023 poleg dni iz točke 5 Priloge II, ko sme biti plovilo prisotno v razdelku ICES 7e na podlagi programa okrepljenega znanstvenega opazovanja iz točke 8.1 Priloge II. Tako dodelitev izvede na podlagi opisa, ki ga predloži ta država članica v skladu s točko 8.3 Priloge II in po posvetovanju s STECF. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2) te uredbe.

Člen 11

Ukrepi za ribolov brancina v razdelkih ICES 4b in 4c ter na podobmočju ICES 7

1.   Ribiškim plovilom Unije in za gospodarski ribolov z obale je prepovedano loviti brancina (Dicentrarchus labrax) v razdelkih ICES 4b in 4c in na podobmočju ICES 7 ali obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenih območjih.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prilov brancina pri dejavnostih gospodarskega ribolova z mrežami na kopnem. Ta izjema velja za preteklo število mrež na obali, določeno na ravneh pred letom 2017. Dejavnosti gospodarskega ribolova z mrežami na kopnem niso usmerjene na brancina, iztovori pa se lahko le neizogibni prilov brancina.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ribiška plovila Unije januarja 2022 v razdelkih ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f in 7h lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo, premeščajo ali iztovarjajo brancina, ulovljenega na navedenem območju, in sicer z naslednjim orodjem in znotraj naslednjih omejitev:

(a)

z uporabo pridnenih vlečnih mrež (26) količina neizogibnega prilova ne presega 380 kilogramov na dva meseca in 5 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu zadevnega plovila na ribolovno potovanje;

(b)

z uporabo potegalk (27) količina neizogibnega prilova ne presega 380 kilogramov na dva meseca in 5 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu zadevnega plovila na ribolovno potovanje;

(c)

z uporabo trnkov in vrvic (28) količina ne presega 1,43 tone na plovilo;

(d)

z uporabo zabodnih mrež na kolih (29) količina neizogibnega prilova ne presega 0,35 tone na plovilo.

Odstopanje iz prvega pododstavka, točka (c), se uporablja za ribiška plovila Unije, ki so zabeležila ulove brancina s trnki in vrvicami v obdobju od 1. julija 2015 do 30. septembra 2016.

Odstopanje iz prvega pododstavka, točka (d), se uporablja za ribiška plovila Unije, ki so zabeležila ulove brancina z zabodnimi mrežami na kolih v obdobju od 1. julija 2015 do 30. septembra 2016.

V primeru zamenjave ribiškega plovila Unije lahko države članice dovolijo, da se ta odstopanja uporabijo za drugo ribiško plovilo Unije, pod pogojem, da se število ribiških plovil Unije, za katera velja vsako od odstopanj, in njihova skupna ribolovna zmogljivost ne povečata.

4.   Omejitve ulova iz odstavka 3 niso prenosljive med plovili in iz enega dvomesečnega obdobja v drugega, če se uporablja dvomesečna omejitev.

Za ribiška plovila Unije, ki uporabljajo več orodij v dveh koledarskih mesecih, se uporabi najnižja omejitev ulova iz odstavka 3 za vsako orodje.

Države članice Komisiji sporočijo podatke o celotnem ulovu brancina po posameznih vrstah orodja najpozneje v 15 dneh po koncu vsakega meseca.

5.   Pri rekreacijskem ribolovu, tudi z obale, v razdelkih ICES 4b, 4c, 6a, 7a do 7k:

(a)

od 1. januarja do 28. februarja:

(i)

sta za brancina dovoljena le ribolov z ribiško palico ali ročno ribiško vrvico in izpustitev;

(ii)

je prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenem območju;

(b)

od 1. do 31. marca:

(i)

lahko vsak ribič ulovi in obdrži največ dva osebka brancina na dan;

(ii)

je najmanjša velikost obdržanega brancina 42 cm.

(iii)

se s pritrjenimi mrežami brancina ne sme niti uloviti niti v njih obdržati.

6.   Odstavek 5 ne posega v strožje nacionalne ukrepe za rekreacijski ribolov.

7.   Ta člen se uporablja od 1. januarja do 31. marca 2022.

Člen 12

Ukrepi za ribolov brancina v razdelkih ICES 8a in 8b

1.   Francija in Španija zagotovita, da ribolovna umrljivost brancina v razdelkih ICES 8a in 8b zaradi njunega gospodarskega in rekreacijskega ribolova ne preseže točkovne vrednosti FMSY, kot je določeno v členu 4(3) Uredbe (EU) 2019/472.

2.   Pri rekreacijskem ribolovu, tudi z obale, v razdelkih ICES 8a in 8b:

(a)

lahko vsak ribič ulovi in obdrži največ dva osebka brancina na dan;

(b)

se s pritrjenimi mrežami brancin ne sme niti uloviti niti v njih obdržati.

3.   Odstavek 2 ne posega v strožje nacionalne ukrepe za rekreacijski ribolov.

Člen 13

Ukrepi za ribolov jegulje v vodah Unije območja ICES

Vsaka ciljna, naključna in rekreacijska ribolovna dejavnost v zvezi z jeguljo (Anguilla anguilla), kot je opredeljena v členu 4(1), točka 28 Uredbe (EU) št. 1380/2013, v vodah Unije območja ICES in brakičnih vodah, kot so estuarji, obalne lagune in somornice, je prepovedana v obdobju treh zaporednih mesecev.

Vsaka zadevna država članica določi to obdobje, ki je med 1. avgustom 2022 in 28. februarjem 2023, tako da prepoved zajema obdobja največje selitve jegulje.

Države članice najpozneje 1. junija 2022 Komisiji sporočijo, katero obdobje so določile, poleg tega pa tudi dokazila, ki upravičujejo izbrano obdobje prepovedi.

Člen 14

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve na podlagi člena 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)

ponovne dodelitve na podlagi člena 12 in 47 Uredbe (EU) 2017/2403;

(d)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96 in člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(e)

količine, ki so bile zadržane v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96 in členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(f)

odbitke na podlagi členov 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(g)

prenose in izmenjave kvot v skladu s členom 21 te uredbe.

2.   Staleži, za katere velja previdnostni ali analitski TAC, so za namene vsakoletnega upravljanja TAC in kvot iz Uredbe (ES) št. 847/96 določeni v Prilogi I k tej uredbi.

3.   Razen kadar je drugače določeno v Prilogi I k tej uredbi, se za staleže, za katere velja previdnostni TAC, uporablja člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96, za staleže, za katere velja analitski TAC, pa se uporabljata člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe.

4.   Člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata, kadar država članica uporabi vsakoletno prilagodljivost, določeno v členu 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 15

Zaprte ribolovne sezone za pravo peščenko

Gospodarski ribolov prave peščenke (Ammodytes spp.) s pridneno vlečno mrežo, potegalko ali podobnim vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa manj kot 16 mm je v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4 prepovedan od 1. januarja do 31. marca 2022.

Člen 16

Popravni ukrepi za trsko v Severnem morju

1.   Območja, zaprta za ribolov, razen s pelagičnim orodjem (zaporne plavarice in vlečne mreže), ter obdobja prepovedi ribolova so določena v Prilogi IV.

2.   Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa vsaj 70 mm v razdelkih ICES 4a in 4b ali vsaj 90 mm v razdelku ICES 3a in parangali (30), ne smejo loviti v vodah Unije razdelka ICES 4a severno od zemljepisne širine 58° 30′ 00″ S in južno od zemljepisne širine 61° 30′ 00 S ter v vodah Unije razdelkov ICES 3a.20 (Skagerrak), 4a in 4b severno od zemljepisne širine 57° 00′ 00″ S in vzhodno od zemljepisne dolžine 5° 00′ 00″ V.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko ribiška plovila iz navedenega odstavka lovijo na območjih iz navedenega odstavka, če izpolnjujejo vsaj eno od naslednjih meril:

(a)

njihov ulov trske ne predstavlja več kot 5 % njihovega celotnega ulova na ribolovno potovanje; za plovila, katerih ulov trske v obdobju 2017–2019 ni presegel 5 % njihovega celotnega ulova, se domneva, da izpolnjujejo to merilo, če še naprej uporabljajo enako orodje, kot so ga uporabljala v navedenem obdobju; ta domneva se lahko ovrže;

(b)

uporabljajo regulirano zelo selektivno pridneno vlečno mrežo ali potegalko, ki v skladu z znanstveno študijo dosega vsaj 30-odstotno zmanjšanje ulova trske v primerjavi s plovili, ki lovijo z osnovnimi velikostmi mrežnega očesa za vlečno orodje iz dela B, točka 1.1, Prilog V k Uredbi (EU) 2019/1241; take študije lahko oceni STECF; v primeru negativne ocene se uporaba tega orodja ne šteje več za veljavno na območjih iz tega člena, odstavek 2;

(c)

za plovila, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več (TR1), se uporabljajo naslednje vrste zelo selektivnega orodja:

(i)

vlečne mreže s trebušastim delom (belly trawl), katerih najmanjša velikost mrežnega očesa v tem delu znaša 600 mm;

(ii)

dvignjena ribiška vrvica (0,6 m);

(iii)

horizontalna izločevalna mreža z izhodnim oknom z velikimi mrežnimi očesi;

(d)

za plovila, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 70 mm ali več v razdelku ICES 4a in 90 mm ali več v razdelku ICES 3a ter manj kot 100 mm (TR2), se uporabljajo naslednje vrste zelo selektivnega orodja:

(i)

horizontalna izločevalna rešetka z največjo razdaljo med prečkami 50 mm za ločevanje bokoplut od somernih rib ter prehodno odprtino za somerne ribe;

(ii)

ploskev Seltra s 300-milimetrskimi kvadratnimi mrežnimi očesi;

(iii)

izločevalno rešetko z največjo razdaljo med prečkami 35 mm in prehodno odprtino za ribe;

(e)

za plovila velja nacionalni načrt za izogibanje ulovu trske, da bi se s prostorskimi ali tehničnimi ukrepi ali kombinacijo teh ukrepov ulov trske, skladno z ribolovno umrljivostjo, ohranil na ravni, ki ustreza ribolovnim možnostim, določenim na podlagi znanstvenega mnenja; take načrte bi moral za države članice oceniti STECF, za tretje države pa njihov ustrezni nacionalni znanstveni organ, in sicer najpozneje dva meseca po njihovem začetku izvajanja, ter jih po potrebi nadalje revidirati, če se pri teh ocenah ugotovi, da cilj nacionalnega načrta za izogibanje ulovu trske ne bo dosežen.

4.   Države članice okrepijo spremljanje, nadzor in opazovanje plovil iz odstavka 2 za zagotovitev izpolnjevanja pogojev iz odstavka 3.

5.   Ta člen se ne uporablja za ribolovne operacije, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav, pod pogojem, da je izvajanje teh raziskav skladno s členom 25 Uredbe (EU) 2019/1241.

Člen 17

Popravni ukrepi za trsko v Kattegatu

1.   Plovila Unije, ki v Kattegatu lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami (31) z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa 70 mm, uporabljajo eno od naslednjih selektivnih orodij:

(a)

izločevalno rešetko z največjo razdaljo med prečkami 35 mm in prehodno odprtino za ribe;

(b)

izločevalno rešetko z največjo razdaljo med prečkami 50 mm za ločevanje bokoplut od somernih rib ter prehodno odprtino za somerne ribe;

(c)

ploskev Seltra s 300-milimetrskimi kvadratnimi mrežnimi očesi;

(d)

regulirano zelo selektivno orodje, katerega tehnične lastnosti v skladu z znanstveno študijo, ki jo oceni STECF, zagotavljajo, da se ulovi manj kot 1,5 % trske, pod pogojem da je to edino orodje, ki ga ima zadevno plovilo na krovu.

2.   Plovila Unije, ki sodelujejo v projektu države članice in imajo delujočo opremo za popolno dokumentiran ribolov, lahko uporabljajo orodje v skladu s Prilogo V, del B, k Uredbi (EU) 2019/1241. Zadevne države članice seznam takšnih plovil sporočijo Komisiji.

3.   Ta člen se ne uporablja za ribolovne operacije, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav, pod pogojem, da je izvajanje teh raziskav skladno s členom 25 Uredbe (EU) 2019/1241.

Člen 18

Prepovedane vrste

1.   Ribiška plovila Unije ne lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo ali iztovarjajo naslednjih vrst:

(a)

žarkasta raža (Amblyraja radiata) v vodah Unije razdelkov ICES 2a, 3a in 7d ter podobmočja ICES 4;

(b)

rdeča sluzoglavka (Beryx splendens) na podobmočju NAFO 6.

(c)

luskasti globokomorski trnež (Centrophorus squamosus) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(d)

portugalski trnež (Centroscymnus coelolepis) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(e)

temni morski pes (Dalatias licha) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(f)

kljunati morski pes (Deania calcea) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(g)

kompleks vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia) kljunate raže (Dipturus batis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 10;

(h)

veliki svetilec (Etmopterus princeps) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(i)

pepelasti morski pes (Galeorhinus galeus), ulovljen s parangalom v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(j)

atlantski morski pes (Lamna nasus) v vseh vodah;

(k)

raža trnjevka (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES 3a;

(l)

valovito progasta raža (Raja undulata) v vodah Unije podobmočij ICES 6 in 10;

(m)

orjaški kitovec (Rhincodon typus) v vseh vodah;

(n)

navadni goslaš (Rhinobatos rhinobatos) v Sredozemskem morju;

(o)

trnež (Squalus acanthias) v vodah Unije podobmočij ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, razen v skladu s programi izogibanja prilovu, kot so določeni v Prilogi IA.

2.   Ob nenamernem ulovu se osebki vrst iz odstavka 1 ne poškodujejo in se takoj izpustijo.

Člen 19

Prenos podatkov

Kadar države članice Komisiji pošljejo podatke v zvezi z iztovarjanjem in ribolovnim naporom v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009, pri tem uporabijo kode staležev iz Priloge I k tej uredbi.

POGLAVJE II

Dovoljenja za ribolov v vodah tretjih držav

Člen 20

Dovoljenja za ribolov

1.   Največje število dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah tretje države je, kjer je ustrezno, določeno Prilogi V, del A.

2.   Kadar država članica prenese kvoto na drugo državo članico na ribolovnih območjih iz Priloge V, del A, k tej uredbi v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ob tem ustrezno prenese tudi dovoljenja za ribolov, o prenosu pa uradno obvesti Komisijo. Skupno število dovoljenj za posamezno ribolovno območje, določeno v Prilogi V, del A, k tej uredbi, ne sme biti preseženo.

POGLAVJE III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI V VODAH REGIONALNIH ORGANIZACIJ ZA UPRAVLJANJE RIBIŠTVA

Oddelek 1

Splošne določbe

Člen 21

Prenosi in izmenjave kvot

1.   Kadar pravila regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO) omogočajo prenose ali izmenjave kvot med pogodbenicami te RFMO, lahko država članica (v nadaljnjem besedilu: zadevna država članica) s pogodbenico te RFMO razpravlja in določi možen okvir nameravanega prenosa ali izmenjave kvot, kakor je primerno. Zadevna država članica o okviru obvesti Komisijo.

2.   Komisija lahko po uradnem obvestilu v skladu z odstavkom 1 odobri okvir nameravanega prenosa ali izmenjave kvot. Če Komisija okvir odobri, nemudoma izrecno privoli, da jo nameravan prenos ali izmenjava kvot zavezuje. O prenosu ali izmenjavi uradno obvesti sekretariat RFMO v skladu s pravili te RFMO.

3.   Komisija obvesti države članice o kakršnem koli dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot.

4.   Ribolovne možnosti, prejete od zadevne države članice ali prenesene nanjo v okviru prenosa ali izmenjave kvot, se štejejo za kvote, dodane njeni dodelitvi ali odštete od nje, od trenutka, ko prenos ali izmenjava kvot začne učinkovati v skladu s pogoji dogovora z ustrezno pogodbenico RFMO oziroma v skladu s pravili ustrezne RFMO, kakor je primerno. Taki prenosi in izmenjave ne vplivajo na razdelitveni ključ za dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam v skladu z načelom relativne stabilnosti ribolovnih dejavnosti.

5.   Ta člen se uporablja do 31. januarja 2023 za prenose kvot s pogodbenice RFMO na Unijo in nato za njihovo dodeljevanje državam članicam.

Oddelek 2

Območje Konvencije NEAFC

Člen 22

Prepoved ribolova rdečega okuna v Irmingerjevem morju

Prepovejo se vse ribolovne dejavnosti na območju, ki ga določajo naslednje koordinate, izmerjene v skladu s sistemom WGS84:

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

63° 00'

–30° 00'

61° 30'

–27° 35'

60° 45'

–28° 45'

62° 00'

–31° 35'

63° 00'

–30 °00'

Oddelek 3

Območje Konvencije ICCAT

Člen 23

Omejitve ribolovnih zmogljivosti ter zmogljivosti gojenja in pitanja

1.   Število plovil Unije za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo in imajo dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v vzhodnem Atlantiku, se omeji v skladu s Prilogo VI, točka 1.

2.   Število plovil Unije za mali obalni ribolov, ki imajo dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Sredozemskem morju, se omeji v skladu s Prilogo VI, točka 2.

3.   Število ribiških plovil Unije, ki lovijo modroplavutega tuna v Jadranskem morju za namene gojenja in imajo dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm, se omeji v skladu s Prilogo VI, točka 3.

4.   Število ribiških plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov, zadržanje na krovu, pretovarjanje, prevoz ali iztovarjanje modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, se omeji v skladu s Prilogo VI, točka 4.

5.   Število pasti za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju se omeji v skladu s Prilogo VI, točka 5.

6.   Skupna zmogljivost gojenja in pitanja modroplavutega tuna ter največji vnos divjega ulovljenega modroplavutega tuna, dodeljena ribogojnicam v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, se omejita v skladu s Prilogo VI, točka 6.

7.   Največje število ribiških plovil Unije, ki imajo dovoljenje za ribolov severnega belega tuna (Thunnus alalunga) kot ciljne vrste v skladu s členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 (32), se omeji v skladu s točko 7 Priloge VI k tej uredbi.

8.   Največje število ribiških plovil Unije z dolžino vsaj 20 metrov, ki lovijo veleokega tuna (Thunnus obesus) na območju Konvencije ICCAT, se omeji v skladu s Prilogo VI, točka 8.

Člen 24

Rekreacijski ribolov

Države članice po potrebi iz svojih dodeljenih kvot poseben delež dodelijo za rekreacijski ribolov, kot je določeno v Prilogi ID.

Člen 25

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa velikooke morske lisice (Alopias superciliosus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

2.   Usmerjeni ribolov vrst morske lisice iz rodu Alopias je prepovedan.

3.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa kladvenic iz družine Sphyrnidae (razen Sphyrna tiburo) je prepovedano pri ribolovu na območju Konvencije ICCAT.

4.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

5.   Obdržanje na krovu svilnatega morskega psa (Carcharhinus falciformis) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

6.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa severnoatlantskega maka (Isurus oxyrinchus) je prepovedano pri ribolovu na območju Konvencije ICCAT.

Člen 26

Naprave za zbiranje rib za tropske tune

1.   Uporaba naprav za zbiranje rib je na območju Konvencije ICCAT prepovedana od 1. januarja do 13. marca 2022.

2.   V 15 dneh pred začetkom obdobja prepovedi iz odstavka 1 države članice poskrbijo, da njihova plovila ne uporabljajo naprav za zbiranje rib. Nobeno plovilo na območju Konvencije IATTC nikoli ne uporablja več kot 300 naprav za zbiranje rib z operativnimi bojami.

3.   Države članice do 30. junija 2022 Komisiji sporočijo pretekle podatke o ribolovnem orodju, ki so ga njihova plovila z zaporno plavarico namestila okrog naprav za zbiranje rib. Če država članica do tega datuma ne sporoči teh podatkov, plovila, ki plujejo pod njeno zastavo ne smejo namestiti ribolovnega orodja okrog naprav za zbiranje rib, dokler Komisija od te države članice ne prejme teh podatkov, da bi jih lahko sporočila naprej ICCAT.

Oddelek 4

Območje Konvencije CCAMLR

Člen 27

Uradna obvestila o raziskovalnem ribolovu zobatih rib

Države članice lahko v letu 2022 sodelujejo pri raziskovalnem ribolovu zobate ribe (Dissostichus spp.) s parangalom na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih FAO 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a zunaj območij nacionalne jurisdikcije. Država članica, ki namerava sodelovati, o tem obvesti sekretariat CCAMLR v skladu s členoma 7 in 7a Uredbe (ES) št. 601/2004 najpozneje 1. junija 2022.

Člen 28

Omejitve raziskovalnega ribolova zobatih rib

1.   Ribolov zobatih rib v ribolovni sezoni 2021–2022 je omejen na države članice, podobmočja in število plovil, določene v tabeli A iz Priloge VII, pri čemer se uporabljajo TAC in omejitve prilova, določene v tabeli B iz navedene priloge.

2.   Neposredni ribolov vrst morskih psov za druge namene kot znanstveno raziskovanje je prepovedan. Vsi morski psi, zlasti mladice in gravidne samice, nenamerno prilovljeni med ribolovom zobatih rib, se živi spustijo.

3.   Če je ustrezno, ribolov v kateri koli manjši raziskovalni enoti (MRU) preneha, ko prijavljeni ulov doseže določeni TAC, in se v MRU ustavi do konca ribolovne sezone.

4.   Ribolov se odvija v čim večjem geografskem in globinskem razponu, da bi pridobili informacije, potrebne za določitev ribolovnega potenciala in se izognili preveliki koncentraciji ulova in ribolovnega napora. Vendar pa je ribolov na podobmočjih FAO 48.6 in 88.1 ter v razdelku FAO 58.4.3a, ki je dovoljen v skladu s členom 27, prepovedan v globini manj kot 550 metrov.

Člen 29

Ribolov krila v ribolovni sezoni 2021–2022

1.   Države članice, ki v ribolovni sezoni 2021–2022 načrtujejo ribolov krila (Euphausia superba) na območju Konvencije CCAMLR, o tem najpozneje do 1. maja 2022 uradno obvestijo Komisijo, pri čemer uporabijo obrazec iz dela B Dodatka k Prilogi VII. Komisija na podlagi informacij držav članic najpozneje do 30. maja 2022 pošlje uradna obvestila sekretariatu CCAMLR.

2.   Obvestilo iz odstavka 1 tega člena vključuje tudi informacije iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004 za vsako plovilo, ki se mu dovoli ribolov krila.

3.   Država članica, ki namerava loviti krila na območju Konvencije CCAMLR, o svoji nameri uradno obvesti samo v primeru plovil z dovoljenji, ki v času uradnega obvestila:

(a)

plujejo pod njeno zastavo ali

(b)

plujejo pod zastavo druge članice CCAMLR in se pričakuje, da bodo v času ribolova plula pod zastavo zadevne države članice.

4.   Kadar plovilo z dovoljenjem, kot je bilo sporočeno sekretariatu CCAMLR v skladu z odstavki 1, 2 in 3, zaradi upravičenih operativnih razlogov ali višje sile ne more sodelovati pri ribolovu krila, lahko zadevna država članica dovoli njegovo zamenjavo z drugim plovilom. V takih primerih zadevna država članica nemudoma obvesti sekretariat CCAMLR in Komisijo ter pri tem navede:

(a)

vse podatke o nameravanih nadomestnih plovilih, vključno z informacijami iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004, in

(b)

podroben opis razlogov, ki utemeljujejo nadomestitev, in vsa ustrezna dokazila ali sklicevanja.

5.   Države članice plovilu, ki je na katerem koli seznamu ribiških plovil CCAMLR, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, ne dovolijo sodelovati pri ribolovu krila.

Oddelek 5

Območje pristojnosti IOTC

Člen 30

Omejitev ribolovne zmogljivosti plovil, ki lovijo na območju pristojnosti IOTC

1.   Največje število ribiških plovil Unije, ki lovijo tropskega tuna na območju pristojnosti IOTC, in ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v Prilogi VIII, točka 1.

2.   Največje število ribiških plovil Unije, ki lovijo mečarico (Xiphias gladius) in belega tuna na območju pristojnosti IOTC, ter ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v točki 2 Priloge VIII.

3.   Države članice lahko plovila, določena za eno od vrst ribolova iz odstavkov 1 in 2, prerazporedijo na drug ribolov, če lahko Komisiji dokažejo, da takšna sprememba ne bo pomenila večjega ribolovnega napora za zadevne staleže rib.

4.   Kadar je predlagan prenos zmogljivosti na floto države članice, ta država članica zagotovi, da so plovila, ki se bodo prenesla, na seznamu plovil z dovoljenjem IOTC ali na seznamu plovil drugih RFMO, ki upravljajo ribolov tuna. Plovil, ki so na katerem koli seznamu plovil RFMO, ki so izvajala ribolovne aktivnosti IUU, ni dovoljeno prenesti.

5.   Države članice lahko svoje ribolovne zmogljivosti prek zgornjih meja iz odstavkov 1 in 2 povečajo le v okviru omejitev, določenih v razvojnih načrtih, predloženih IOTC.

Člen 31

Plavajoče naprave za zbiranje rib in oskrbovalna plovila

1.   Plavajoče naprave za zbiranje rib morajo biti opremljene z instrumentnimi bojami. Uporaba vseh drugih boj, kot so radijske boje, je prepovedana.

2.   Plovilo z zaporno plavarico nikoli ne sme slediti več kot 300 operativnim bojam.

3.   Največje število instrumentnih boj, ki se lahko letno pridobijo za vsako plovilo z zaporno plavarico, je 500. Nobeno plovilo z zaporno plavarico nikoli ne sme imeti več kot 500 instrumentnih boj (boj na zalogi in operativnih boj).

4.   Število oskrbovalnih plovil ne presega dveh oskrbovalnih plovil v podporo vsaj petim plovilom z zapornimi plavaricami, ki vsa plujejo pod zastavo iste države članice. Ta določba se ne uporablja za države članice, ki uporabljajo le eno oskrbovalno plovilo.

5.   Posameznemu plovilu z zaporno plavarico kadar koli pomaga največ eno posamezno oskrbovalno plovilo, ki pluje pod zastavo države članice.

6.   Unija na seznam plovil z dovoljenjem IOTC ne bo dodala nobenih novih ali dodatnih oskrbovalnih plovil.

Člen 32

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa morskih lisic vseh vrst iz družine Alopiidae je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

2.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa oceanskega dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova, razen za plovila, krajša od 24 metrov skupne dolžine, ki opravljajo izključno ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni države članice, pod katere zastavo plujejo, in pod pogojem, da je njihov ulov namenjen izključno za lokalno porabo.

3.   Ob nenamernem ulovu se osebki vrst iz odstavkov 1 in 2 ne poškodujejo in se takoj izpustijo.

Člen 33

Raže iz družine Mobulidae

1.   Ribiška plovila Unije ne lovijo raž iz družine Mobulidae (družina Mobulidae, ki vključuje rodova Manta in Mobula), ter ne obdržijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo, shranjujejo, ponujajo za prodajo ali prodajajo katerega koli dela ali celotnega trupa raž iz družine Mobulidae, razen kadar ulovljene ribe neposredno porabijo družine ribičev („samooskrbni ribolov“).

Vendar je mogoče raže iz družine Mobulidae, ki so nenamerno ujete med malim ribolovom (ribolov, ki ni niti površinski ribolov, tj. ribolov z zaporno plavarico, ribiško palico, zabodno mrežo, s plovili z ročno ribiško vrvico in plovili s panulo, niti ribolov s parangalom, ki se izvaja s plovili, ki so prijavljena v registru plovil z dovoljenjem IOTC), iztovoriti za namene izključno lokalne porabe.

2.   Vsa ribiška plovila, ki ne opravljajo samooskrbnega ribolova, če je le mogoče takoj, ko v mreži, na trnku ali na krovu opazijo raže iz družine Mobulidae, te ribe nemudoma izpustijo žive in nepoškodovane ter na način, ki najmanj škodi tem osebkom.

Oddelek 6

Območje Konvencije SPRFMO

Člen 34

Pelagični ribolov

1.   Samo tiste države članice, ki so aktivno izvajale dejavnosti pelagičnega ribolova na območju Konvencije SPRFMO v letu 2007, 2008 ali 2009, lahko lovijo pelagične staleže na tem območju v skladu s TAC, določenimi v Prilogi IH.

2.   Države članice iz odstavka 1 omejijo skupno bruto tonažo plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in v letu 2022 lovijo pelagične staleže, na skupno raven Unije v višini 78 600 bruto tonaže na navedenem območju.

3.   Države članice iz odstavka 1 lahko ribolovne možnosti iz Priloge IH uporabijo le, če Komisiji do petnajstega dne v naslednjem mesecu pošljejo naslednje informacije, da jih lahko Komisija sporoči sekretariatu SPRFMO:

(a)

seznam plovil, ki aktivno lovijo ali so udeležena pri pretovarjanju na območju Konvencije SPRFMO;

(b)

mesečna poročila o ulovu.

Oddelek 7

Območje Konvencije IATTC

Člen 35

Ribolov z zaporno plavarico

1.   Plovila z zaporno plavarico ne lovijo rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), veleokega tuna ali črtastega tuna (Katsuwonus pelamis):

(a)

od 00.00 29. julija 2022 do 24.00 8. oktobra 2022 ali od 00.00 9. novembra 2022 do 24.00 19. januarja 2023 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

tihooceanska obala Amerik,

zemljepisna dolžina 150° Z,

zemljepisna širina 40o S,

zemljepisna širina 40° J;

(b)

od 00.00 9. oktobra 2022 do 24.00 8. novembra 2022 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

zemljepisna dolžina 96° Z,

zemljepisna dolžina 110° Z,

zemljepisna širina 4o S,

zemljepisna širina 3o J.

2.   Za vsako plovilo iz odstavka 1, ki pluje pod zastavo države članice, ta država članica pred 1. aprilom 2022 obvesti Komisijo, katera obdobja prepovedi iz odstavka 1, točka (a), je plovilo izbralo.

3.   Plovila z zaporno plavarico, ki lovijo tuna na območju Konvencije IATTC, celotni ulov rumenoplavutega, veleokega in črtastega tuna, ki ga ulovijo, obdržijo na krovu, nato pa pretovorijo ali iztovorijo.

4.   Odstavek 3 se ne uporablja:

(a)

kadar ribe veljajo za neprimerne za prehrano ljudi iz razlogov, ki niso povezani z velikostjo;

(b)

med končnim delom ribolovnega potovanja, kadar plovilo morda nima dovolj prostora za shranitev celotne količine tuna, ujetega na tem delu potovanja.

Člen 36

Plavajoče naprave za zbiranje rib

1.   Ko se plovilo z zaporno plavarico nahaja na območju Konvencije IATTC, nima več kot 400 aktivnih naprav za zbiranje rib naenkrat. Za napravo za zbiranje rib se šteje, da je aktivna, kadar se uporablja na morju, začenja oddajati informacije o svoji lokaciji ter ji sledi plovilo, njegov lastnik ali upravljavec. Naprava za zbiranje rib se aktivira le na krovu plovila z zaporno plavarico.

2.   Plovilo z zaporno plavarico v obdobju 15 dni pred začetkom obdobja prepovedi, izbranega v skladu s členom 35(1), točka (a), na območju Konvencije IATTC:

(a)

ne uporablja naprav za zbiranje rib;

(b)

pobere enako število naprav za zbiranje rib, kot jih je bilo prvotno uporabljenih.

Člen 37

Omejitve ulova za veleokega tuna pri ribolovu s parangalom

Celotni letni ulov veleokega tuna na območju Konvencije IATTC s plovili s parangali vsake države članice je določen v Prilogi IL.

Člen 38

Prepoved ribolova oceanskega dolgoplavutega morskega psa

1.   Na območju Konvencije IATTC je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, shranjevati, ponujati za prodajo ali prodajati kateri koli del trupa ali celoten trup oceanskega dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus), ujetega na tem območju.

2.   Upravljavci plovil ob nenamernem ulovu osebkov oceanskega dolgoplavutega morskega psa ne poškodujejo in jih takoj izpustijo.

3.   Upravljavci plovil zabeležijo število izpustov z navedbo stanja (mrtev ali živ osebek) in te informacije sporočijo državi članici, katere državljani so.

Države članice do 31. januarja pošljejo Komisiji te informacije, zbrane v preteklem letu.

Člen 39

Prepoved ribolova raž iz družine Mobulidae

Ribiška plovila Unije na območju Konvencije IATTC ne lovijo trupa raž iz družine Mobulidae (družina Mobulidae, ki vključuje rodova Manta in Mobula) ter ne obdržijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo, shranjujejo, ponujajo za prodajo ali prodajajo katerega koli dela trupa ali celotnega trupa raž iz družine Mobulidae, ujetih na tem območju. Takoj ko opazijo, da so bile ulovljene raže iz družine Mobulidae, jih nemudoma izpustijo, če je le mogoče žive in nepoškodovane.

Oddelek 8

Območje Konvencije SEAFO

Člen 40

Prepoved ribolova globokomorskih morskih psov

Prepovedan je usmerjeni ribolov naslednjih globokomorskih morskih psov na območju Konvencije SEAFO:

(a)

fantomska morska mačka (Apristurus manis);

(b)

bigelowov svetilec (Etmopterus bigelowi);

(c)

kratkorepi svetilec (Etmopterus brachyurus);

(d)

veliki svetilec (Etmopterus princeps);

(e)

gladki svetilec (Etmopterus pusillus);

(f)

raže (Rajidae);

(g)

žametasti trnež (Scymnodon squamulosus);

(h)

globokomorski morski psi nadreda Selachimorpha;

(i)

trnež (Squalus acanthias).

Oddelek 9

Območje Konvencije WCPFC

Člen 41

Pogoji za ribolov veleokega tuna, rumenoplavutega tuna, črtastega tuna in južnopacifiškega belega tuna

1.   Države članice zagotovijo, da se plovilom z zaporno plavarico, ki lovijo veleokega tuna (Thunnus obesus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) na delu območja Konvencije WCPFC na odprtem morju, ki leži med 20° S in 20° J, dodelijo največ 403 ribolovni dnevi.

2.   Ribiška plovila Unije ne lovijo južnopacifiškega belega tuna (Thunnus alalunga) na območju Konvencije WCPFC, južno od 20° J.

3.   Države članice zagotovijo, da ulov veleokega tuna (Thunnus obesus) s plovili s parangalom v letu 2022 ne preseže omejitev iz tabele v Prilogi IG.

Člen 42

Upravljanje ribolova z napravami za zbiranje rib

1.   Na delu območja Konvencije WCPFC, ki leži med 20° S in 20° J, med 00.00 1. julija 2022 in 24.00 30. septembra 2022 plovila z zapornimi plavaricami ne uporabljajo, servisirajo ali nastavljajo naprav za zbiranje rib.

2.   Poleg prepovedi iz odstavka 1 je prepovedano nastavljati mreže v bližini naprav za zbiranje rib na odprtem morju območja Konvencije WCPFC, ki leži med 20° S in 20° J, še dodatna dva meseca: bodisi od 00.00 1. aprila 2022 do 24.00 31. maja 2022 bodisi od 00.00 1. novembra 2022 do 24.00 31. decembra 2022.

3.   Vsaka država članica zagotovi, da nobeno od njenih plovil z zaporno plavarico ne uporablja naenkrat več kot 350 plavajočih naprav za zbiranje rib z aktiviranimi instrumentnimi bojami. Boje se aktivirajo izključno na krovu plovila.

Člen 43

Prepoved zavrženja tropskega tuna, ujetega s plovili z zaporno plavarico

1.   Vsa plovila z zaporno plavarico, ki lovijo na delu območja Konvencije WCPFC, ki leži med 20° S in 20° J, obdržijo na krovu, pretovorijo in iztovorijo celoten ulov veleokega, rumenoplavutega in črtastega tuna.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja v naslednjih primerih:

(a)

med končnim delom ribolovnega potovanja, če plovilo nima dovolj prostora za shranitev vseh rib;

(b)

kadar so ribe neprimerne za prehrano ljudi iz razlogov, ki niso povezani z velikostjo;

(c)

v primeru resne okvare zamrzovalne opreme.

Člen 44

Največje število ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov mečarice

Največje število ribiških plovil Unije, ki imajo dovoljenje za ribolov mečarice (Xiphias gladius) na območjih južno od 20° J območja Konvencije WCPFC, je navedeno v Prilogi IX.

Člen 45

Omejitve ulova za mečarico pri ribolovu s parangalom južno od 20° J

Države članice zagotovijo, da ulov mečarice (Xiphias gladius) južno od 20° J s plovili s parangalom v letu 2020 ne preseže omejitev iz Priloge IG. Države članice zagotovijo tudi, da se ribolovni napor za mečarico zaradi tega ne prenese na območje severno od 20° J.

Člen 46

Svilnati morski pes in oceanski dolgoplavuti morski pes

1.   Prepovedano je zadržanje na krovu, pretovarjanje, iztovarjanje ali shranjevanje katerega koli dela ali celotnega trupa naslednjih vrst na območju Konvencije WCPFC:

(a)

svilnati morski pes (Carcharhinus falciformis),

(b)

oceanski dolgoplavuti morski pes (Carcharhinus longimanus).

2.   Ob nenamernem ulovu se osebki vrst iz odstavka 1 ne poškodujejo in se takoj izpustijo.

Člen 47

Območje prekrivanja med območjema konvencij IATTC in WCPFC

1.   Plovila, navedena samo v registru WCPFC, uporabljajo ukrepe iz tega oddelka, ko lovijo na območju prekrivanja med območjema konvencij IATTC in WCPFC.

2.   Plovila, navedena tako v registru WCPFC kot v registru IATTC, ter plovila, navedena samo v registru IATTC, pri ribolovu na območju prekrivanja med območjema konvencij IATTC in WCPFC uporabljajo ukrepe iz člena 35(1), točka (a), člena 35(2), (3) in (4) ter členov 36, 37 in 38.

Oddelek 10

Beringovo morje

Člen 48

Prepoved ribolova na odprtem morju Beringovega morja

Ribolov aljaške trske (Gadus chalcogrammus) na odprtem morju Beringovega morja je prepovedan.

Oddelek 11

Območje Sporazuma SIOFA

Člen 49

Omejitve pridnenega ribolova

Države članice zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in lovijo na območju Sporazuma SIOFA:

(a)

omejijo svoj letni ribolovni napor in ulov pri pridnenem ribolovu na svojo povprečno letno raven v reprezentativnem obdobju, ko so bila aktivna na navedenem območju in za katero obstajajo podatki, prijavljeni Komisiji;

(b)

ne razširijo prostorske porazdelitve ribolovnega napora pri pridnenem ribolovu, razen metod s parangalom in pastmi, prek območij, na katerih so lovila v zadnjih letih;

(c)

nimajo dovoljenja za ribolov na začasnih zavarovanih območjih Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What in Walter’s Shoal, kot so opredeljena v Prilogi IK, razen z metodami s parangali in pastmi ter pod pogojem, da je med ribolovom na navedenih območjih na krovu ves čas prisoten znanstveni opazovalec.

NASLOV III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV V VODAH UNIJE

Člen 50

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Norveške, in ribiška plovila, ki so registrirana na Ferskih otokih

Ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo Norveške, in ribiškim plovilom, ki so registrirana na Ferskih otokih, se lahko dovoli ribolov v vodah Unije, ob upoštevanju TAC iz Priloge I k tej uredbi in pogojev iz te uredbe in naslova III Uredbe (EU) 2017/2403.

Člen 51

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva, so registrirana v Združenem kraljestvu in imajo dovoljenje za ribolov, ki ga izda pristojni organ Združenega kraljestva za ribištvo

Ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva, so registrirana v Združenem kraljestvu in imajo dovoljenje za ribolov, ki ga izda pristojni organ Združenega kraljestva za ribištvo, se lahko dovoli ribolov v vodah Unije, ob upoštevanju TAC iz Priloge I k tej uredbi in pogojev iz te uredbe in Uredbe (EU) 2017/2403.

Člen 52

Prenosi in izmenjave kvot z Združenim kraljestvom

1.   Kakršen koli prenos ali izmenjava kvot med Unijo in Združenim kraljestvom se izvede v skladu s tem členom.

2.   Država članica, ki namerava prenesti ali izmenjati kvote z Združenim kraljestvom, lahko z Združenim kraljestvom razpravlja o okviru za prenos ali izmenjavo kvot. Zadevna država članica o okviru obvesti Komisijo.

3.   Če Komisija odobri okvir za prenos ali izmenjavo kvot iz odstavka 2, o katerem jo je uradno obvestila zadevna država članica, brez nepotrebnega odlašanja privoli, da jo ta prenos ali izmenjava kvot zavezuje. Komisija Združeno kraljestvo in države članice uradno obvesti o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot.

4.   Ribolovne možnosti, prejete od Združenega kraljestva ali prenesene nanj v okviru dogovorjenega prenosa ali izmenjave kvot, se štejejo za kvote, dodeljene zadevni državi članici ali odštete od dodelitve za zadevno državo članico, od trenutka uradnega obvestila o prenosu ali izmenjavi kvot v skladu z odstavkom 3. Taki prenosi in izmenjave ne vplivajo na razdelitveni ključ za dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam v skladu z načelom relativne stabilnosti ribolovnih dejavnosti.

Člen 53

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele

Za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele, veljajo pogoji iz te uredbe in naslova III Uredbe (EU) 2017/2403.

Člen 54

Dovoljenja za ribolov

Največje število dovoljenj za ribolov za plovila tretjih držav, ki lovijo v vodah Unije, je določeno v delu B Priloge V.

Člen 55

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Pogoji iz člena 8 se uporabljajo za ulov in prilov plovil tretje države, ki lovijo ribe na podlagi dovoljenj iz člena 54.

Člen 56

Prepovedane vrste

1.   Plovila tretjih držav ne lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo ali iztovarjajo naslednjih vrst, če so iz voda Unije:

(a)

žarkasta raža (Amblyraja radiata) v vodah Unije razdelkov ICES 2a, 3a in 7d ter podobmočja ICES 4;

(b)

kompleks vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia) kljunate raže (Dipturus batis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 10;

(c)

pepelasti morski pes (Galeorhinus galeus), ulovljen s parangalom v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(d)

temni morski pes (Dalatias licha), kljunati morski pes (Deania calcea), luskasti globokomorski trnež (Centrophorus squamosus), veliki svetilec (Etmopterus princeps) in portugalski trnež (Centroscymnus coelolepis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 1, 4 in 14;

(e)

atlantski morski pes (Lamna nasus) v vseh vodah Unije;

(f)

raža trnjevka (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES 3a;

(g)

valovito progasta raža (Raja undulata) v vodah Unije podobmočij ICES 6, 9 in 10;

(h)

navadni goslaš (Rhinobatos rhinobatos) v Sredozemskem morju;

(i)

orjaški kitovec (Rhincodon typus) v vseh vodah;

(j)

trnež (Squalus acanthias) v vodah Unije podobmočij ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10.

2.   Ob nenamernem ulovu se osebki vrst iz odstavka 1 ne poškodujejo in se takoj izpustijo.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 57

Spremembe Uredbe (EU) 2021/92

Uredba (EU) 2021/92 se spremeni:

(1)

v Prilogi IB se tabela ribolovnih možnosti za kapelana v grenlandskih vodah območij 5 in 14 (CAP/514GRN) nadomesti z naslednjim:

„Vrsta:

kapelan

Mallotus villosus

Območje:

grenlandske vode območij 5 in 14

(CAP/514GRN)

Danska

0

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

0

 

Švedska

0

 

Vse države članice

0

(1)

Unija

0

(2)

Norveška

69 623

(2)

 

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

(1)

Danska, Nemčija in Švedska lahko uporabljajo kvoto, namenjeno vsem državam članicam, šele, ko so lastno kvoto že izčrpale. Vendar države članice z več kot 10  % kvote Unije nimajo dostopa do kvote, namenjene vsem državam članicam. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (CAP/514 GRN_AMS).

(2)

Za ribolovno obdobje od 15. oktobra 2021 do 15. aprila 2022.“;

(2)

v Prilogi ID se tabela ribolovnih možnosti za severni beli tun (ALB/AN05N) nadomesti z naslednjim:

„Vrsta:

severni beli tun

Thunnus alalunga

Območje:

Atlantik severno od 5° S

(ALB/AN05N)

Irska

 

3 174,03

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Španija

 

17 890,00

 

Francija

 

5 626,69

 

Portugalska

 

1 962,13

 

Unija

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Ribiških plovil Unije, ki lovijo severnega belega tuna kot ciljno vrsto v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 520/2007, je 1 253 . Od navedenih kvot se v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1224/2009 odbijejo ustrezne vrednosti, da bi se kvote, ki so v skladu s to uredbo dodeljene državam članicam, prilagodile v skladu s skupno kvoto Unije na ravni ICCAT.“.

Člen 58

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1380/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 59

Prehodna določba

Členi 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 in 56 se v letu 2023 še naprej smiselno uporabljajo do začetka veljavnosti uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2023.

Člen 60

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022. Vendar se:

(a)

določbe o ribolovnih možnostih iz členov 27, 28 in 29 ter Priloge VII za staleže iz navedene priloge na območju Konvencije CCAMLR uporabljajo od 1. decembra 2021;

(b)

člen 26(2) uporablja od 17. decembra 2021;

(c)

člen 57, točka 1, uporablja od 15. oktobra 2021 do 15. aprila 2022;

(d)

člen 57, točka 2, uporablja od 1. januarja 2021;

(e)

Priloga II uporablja od 1. februarja 2022 do 31. januarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(2)  Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi uredb (EU) 2016/1139 in (EU) 2018/973 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (UL L 83, 25.3.2019, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2018/973 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja v Severnem morju ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 676/2007 in (ES) št. 1342/2008 (UL L 179, 16.7.2018, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L 252, 16.9.2016, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (EU) 2020/123 z dne 28. januarja 2021 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 31, 29.1.2021, str. 31).

(8)  Sklep Sveta (87/277/EGS) z dne 18. maja 1987 o dodelitvi možnega ulova trsk na območju Spitsbergena in Bear Islanda ter na razdelku 3M, kakor je opredeljeno v Konvenciji NAFO (UL L 135, 23.5.1987, str. 29).

(9)  Sklep Sveta (EU) 2015/1565 z dne 14. septembra 2015 o odobritvi, v imenu Evropske unije, Izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (UL L 244, 19.9.2015, str. 55).

(10)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(11)  UL L 175, 18.5.2021, str. 3.

(12)  UL L 149, 30.4.2021, str. 10.

(13)  Uredba (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L 198, 25.7.2019, str. 105).

(14)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(15)  Uredba Sveta (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3943/90, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999 (UL L 97, 1.4.2004, str. 16).

(16)  Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1).

(17)  UL L 224, 16.8.2006, str. 24. Unija je odobrila Konvencijo o krepitvi Medameriške komisije za tropskega tuna s Sklepom Sveta 2006/539/ES z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropskega tuna, ustanovljene leta 1949 s konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko, v imenu Evropske skupnosti (UL L 224, 16.8.2006, str. 22).

(18)  UL L 162, 18.6.1986, str. 34. Unija je pristopila k ICCAT s Sklepom Sveta 86/238/EGS z dne 9. junija 1986 o pristopu Skupnosti k Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic konvencije, ki je bila podpisana 10. julija 1984 v Parizu (UL L 162, 18.6.1986, str. 33).

(19)  UL L 236, 5.10.1995, str. 25. Unija je pristopila k navedeni Konvenciji s Sklepom Sveta 95/399/ES z dne 18. septembra 1995 o pristopu Skupnosti k Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tuna v Indijskem oceanu (UL L 236, 5.10.1995, str. 24).

(20)  Uredba (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 42).

(21)  UL L 234, 31.8.2002, str. 40. Unija je odobrila Konvencijo SEAFO s Sklepom Sveta 2002/738/ES z dne 22. julija 2002 o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku s strani Evropske skupnosti (UL L 234, 31.8.2002, str. 39).

(22)  UL L 196, 18.7.2006, str. 15. Unija je odobrila SIOFA s Sklepom Sveta 2008/780/ES z dne 29. septembra 2008 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Sporazuma o ribolovu za južni Indijski ocean (UL L 268, 9.10.2008, str. 27).

(23)  UL L 67, 6.3.2012, str. 3. Unija je odobrila Konvencijo SPRFMO s Sklepom Sveta 2012/130/EU z dne 3. oktobra 2011 o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu v imenu Evropske unije (UL L 67, 6.3.2012, str. 1).

(24)  UL L 32, 4.2.2005, str. 3. Unija je pristopila k WCPFC s Sklepom Sveta 2005/75/ES z dne 26. aprila 2004 o pristopu Skupnosti h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (UL L 32, 4.2.2005, str. 1).

(25)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).

(26)  Vse vrste pridnenih vlečnih mrež (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS in TB).

(27)  Vse vrste potegalk (SSC, SDN, SPR, SV, SB in SX).

(28)  Ves ribolov s parangali ali ribiškimi palicami (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX in LLS);

(29)  Vse zabodne mreže na kolih in pasti (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN in FIX).

(30)  Kode orodij: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL in LLS.

(31)  Kode orodij: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX in PTB.

(32)  Uredba Sveta (ES) št. 520/2007 z dne 7. maja 2007 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 973/2001 (UL L 123, 12.5.2007, str. 3).


PRILOGA

SEZNAM PRILOG

PRILOGA I:

TAC, ki se uporabljajo za ribiška plovila Unije na območjih, kjer obstajajo TAC, po vrstah in območjih

PRILOGA IA:

Skagerrak, Kattegat, podobmočja ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14, vode Unije območja CECAF, vode Francoske Gvajane

PRILOGA IB:

Severovzhodni Atlantik in Grenlandija, podobmočja ICES 1, 2, 5, 12 in 14 ter grenlandske vode območja NAFO 1

PRILOGA IC:

Severozahodni Atlantik – območje Konvencije NAFO

PRILOGA ID:

Območje Konvencije ICCAT

PRILOGA IE:

Jugovzhodni Atlantik – območje Konvencije SEAFO

PRILOGA IF:

Južni navadni tun – območja razširjenosti

PRILOGA IG:

Območje Konvencije WCPFC

PRILOGA IH:

Območje Konvencije SPRFMO

PRILOGA IJ:

Območje pristojnosti IOTC

PRILOGA IK:

Območje Sporazuma SIOFA

PRILOGA IL:

Območje Konvencije IATTC

PRILOGA II:

Ribolovni napor za plovila v okviru upravljanja staležev morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu v razdelku ICES 7e

PRILOGA III:

Območja upravljanja za pravo peščenko v razdelkih ICES 2a, 3a in na podobmočju ICES 4

PRILOGA IV:

Sezonska obdobja prepovedi ribolova za zaščito drsteče se trske

PRILOGA V:

Dovoljenja za ribolov

PRILOGA VI:

Območje Konvencije ICCAT

PRILOGA VII:

Območje Konvencije CCAMLR

PRILOGA VIII:

Območje pristojnosti IOTC

PRILOGA IX:

Območje Konvencije WCPFC


PRILOGA I

TAC, KI SE UPORABLJAJO ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO TAC, PO VRSTAH IN OBMOČJIH

V tabelah iz prilog so določeni TAC in kvote (v tonah žive teže, razen kadar je drugače določeno) po staležih ter po potrebi pogoji, ki so funkcionalno povezani z njimi.

Za vse ribolovne možnosti iz prilog veljajo pravila iz Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter zlasti členov 33 in 34 navedene uredbe.

Če ni drugače navedeno, ribolovna območja iz prilog pomenijo območja ICES. Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu znanstvenih imen vrste. Samo znanstvena imena opredeljujejo vrste za regulativne namene. Splošna imena so navedena za lažje razumevanje.

Priloge IA do IL so del te priloge.

Primerjalna tabela znanstvenih in splošnih imen vrst za namene te uredbe:

Znanstveno ime

Tričrkovna koda

Splošno ime

Amblyraja radiata

RJR

žarkasta raža

Ammodytes spp.

SAN

prave peščenke

Argentina silus

ARU

velika srebrenka

Beryx spp.

ALF

sluzoglavke

Brosme brosme

USK

morski menek

Caproidae

BOR

merjaščevke

Centrophorus squamosus

GUQ

luskasti globokomorski trnež

Centroscymnus coelolepis

CYO

portugalski trnež

Chaceon spp.

USI

globokomorske zlate rakovice

Chaenocephalus aceratus

SSI

črnoplavutna ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

antarktična ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

enoroga ledna krokodilka

Chionoecetes spp.

PCR

snežni morski pajki

Clupea harengus

HER

sled

Coryphaenoides rupestris

RNG

okroglonosi repak

Dalatias licha

SCK

temni morski pes

Deania calcea

DCA

kljunati morski pes

Dicentrarchus labrax

BSS

brancin

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia)

RJB

kompleks kljunate raže

Dissostichus eleginoides

TOP

patagonska zobata riba

Dissostichus mawsoni

TOA

antarktična zobata riba

Dissostichus spp.

TOT

zobate ribe

Engraulis encrasicolus

ANE

sardon

Etmopterus princeps

ETR

veliki svetilec

Etmopterus pusillus

ETP

gladki svetilec

Euphausia superba

KRI

kril

Gadus morhua

COD

trska

Galeorhinus galeus

GAG

pepelasti morski pes

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

sivi jezik

Gobionotothen gibberifrons

NOG

topoglava nototenija

Hippoglossoides platessoides

PLA

ameriška morska plošča

Hoplostethus atlanticus

ORY

oranžna sluzoglavka

Illex illecebrosus

SQI

severni kratkoplavuti ligenj

Lamna nasus

POR

atlantski morski pes

Lepidorhombus spp.

LEZ

krilati rombi

Leucoraja fullonica

RJF

fullerjeva raža

Leucoraja naevus

RJN

cvetasta raža

Limanda ferruginea

YEL

rumenorepa limanda

Lophiidae

ANF

morske spake

Macrourus spp.

GRV

repaki

Makaira nigricans

BUM

sinja jadrovnica

Mallotus villosus

CAP

kapelan

Manta birostris

RMB

manta

Martialia hyadesi

SQS

zvezdasti ligenj

Melanogrammus aeglefinus

HAD

vahnja

Merlangius merlangus

WHG

mol

Merluccius merluccius

HKE

oslič

Micromesistius poutassou

WHB

sinji mol

Microstomus kitt

LEM

rdeči jezik

Molva dypterygia

BLI

modri leng

Molva molva

LIN

leng

Nephrops norvegicus

NEP

škamp

Notothenia rossii

NOR

marmorna nototenija

Notothenia squamifrons

NOS

luskasta nototenija

Pandalus borealis

PRA

severna kozica

Paralomis spp.

PAI

rakovice

Penaeus spp.

PEN

bele kozice

Pleuronectes platessa

PLE

morska plošča

Pleuronectiformes

FLX

bokoplute

Pollachius pollachius

POL

polak

Pollachius virens

POK

saj

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

južnogeorgijska ledna krokodilka

Pseudopentaceros spp.

EDW

oklepnoglavke

Raja brachyura

RJH

okrasta raža

Raja circularis

RJI

peščena raža

Raja clavata

RJC

raža trnjevka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

norveška raža

Raja microocellata

RJE

drobnooka raža

Raja montagui

RJM

pegasta raža

Raja undulata

RJU

valovito progasta raža

Rajiformes

SRX

raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

genlandska morska plošča

Rostroraja alba

RJA

bela raža

Sardina pilchardus

PIL

sardela

Scomber scombrus

MAC

skuša

Scophthalmus maximus

TUR

romb

Scophthalmus rhombus

BLL

gladki romb

Sebastes spp.

RED

rdeči okuni

Solea solea

SOL

morski list

Solea spp.

SOO

morski list

Sprattus sprattus

SPR

papalina

Squalus acanthias

DGS

trnež

Tetrapturus albidus

WHM

bela jadrovnica

Thunnus alalunga

ALB

beli tun

Thunnus maccoyii

SBF

južni navadni tun

Thunnus obesus

BET

veleoki tun

Thunnus thynnus

BFT

navadni tun

Trachurus murphyi

CJM

čilski šur

Trachurus spp.

JAX

šuri

Trisopterus esmarkii

NOP

norveški molič

Urophycis tenuis

HKW

bela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

mečarica

Primerjalna tabela splošnih in znanstvenih imen vrst izključno za razlago:

Splošno ime

Tričrkovna koda

Znanstveno ime

Ameriška morska plošča

PLA

Hippoglossoides platessoides

Antarktična ledna krokodilka

ANI

Champsocephalus gunnari

Antarktična zobata riba

TOA

Dissostichus mawsoni

Atlantski morski pes

POR

Lamna nasus

Bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

Bele kozice

PEN

Penaeus spp.

Bela raža

RJA

Rostroraja alba

Bela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

Beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Bokoplute

FLX

Pleuronectiformes

Brancin

BSS

Dicentrarchus labrax

Cvetasta raža

RJN

Leucoraja naevus

Čilski šur

CJM

Trachurus murphyi

Črnoplavutna ledna krokodilka

SSI

Chaenocephalus aceratus

Drobnooka raža

RJE

Raja microocellata

Enoroga ledna krokodilka

LIC

Channichthys rhinoceratus

Fullerjeva raža

RJF

Leucoraja fullonica

Gladki romb

BLL

Scophthalmus rhombus

Gladki svetilec

ETP

Etmopterus pusillus

Globokomorske zlate rakovice

GER

Chaceon spp.

Grenlandska morska plošča

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Južni navadni tun

SBF

Thunnus maccoyii

Južnogeorgijska ledna krokodilka

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Kapelan

CAP

Mallotus villosus

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Kompleks kljunate raže

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia)

Kril

KRI

Euphausia superba

Krilati rombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Leng

LIN

Molva molva

Luskasta nototenija

NOS

Notothenia squamifrons

Luskasti globokomorski trnež

GUQ

Centrophorus squamosus

Manta

RMB

Manta birostris

Marmorna nototenija

NOR

Notothenia rossii

Mečarica

SWO

Xiphias gladius

Merjaščevke

BOR

Caproidae

Modri leng

BLI

Molva dypterygia

Mol

WHG

Merlangius merlangus

Morska plošča

PLE

Pleuronectes platessa

Morske spake

ANF

Lophiidae

Morski list

SOL

Solea solea

Morski listi

SOO

Solea spp.

Morski menek

USK

Brosme brosme

Navadni tun

BFT

Thunnus thynnus

Norveška raža

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norveški molič

NOP

Trisopterus esmarkii

Oklepnoglavke

EDW

Pseudopentaceros spp.

Okrasta raža

RJH

Raja brachyura

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Oranžna sluzoglavka

ORY

Hoplostethus atlanticus

Oslič

HKE

Merluccius merluccius

Papalina

SPR

Sprattus sprattus

Patagonska zobata riba

TOP

Dissostichus eleginoides

Pegasta raža

RJM

Raja montagui

Pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

Peščena raža

RJI

Raja circularis

Polak

POL

Pollachius pollachius

Portugalski trnež

CYO

Centroscymnus coelolepis

Prave peščenke

SAN

Ammodytes spp.

Rakovice

PAI

Paralomis spp.

Raža trnjevka

RJC

Raja clavata

Raže

SRX

Rajiformes

Rdeči jezik

LEM

Microstomus kitt

Rdeči okuni

RED

Sebastes spp.

Repaki

GRV

Macrourus spp.

Romb

TUR

Scophthalmus maximus

Rumenorepa limanda

YEL

Limanda ferruginea

Saj

POK

Pollachius virens

Sardela

PIL

Sardina pilchardus

Sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

Severna kozica

PRA

Pandalus borealis

Severni kratkoplavuti ligenj

SQI

Illex illecebrosus

Sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Sivi jezik

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Skuša

MAC

Scomber scombrus

Sled

HER

Clupea harengus

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Snežni morski pajki

PCR

Chionoecetes spp.

Škamp

NEP

Nephrops norvegicus

Šuri

JAX

Trachurus spp.

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Topoglava nototenija

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Trnež

DGS

Squalus acanthias

Trska

COD

Gadus morhua

Vahnja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Valovito progasta raža

RJU

Raja undulata

Veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Velika srebrenka

ARU

Argentina silus

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Zobate ribe

TOT

Dissostichus spp.

Zvezdasti ligenj

SQS

Martialia hyadesi

Žarkasta raža

RJR

Amblyraja radiata


PRILOGA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBMOČJA ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14, VODE UNIJE OBMOČJA CECAF, VODE FRANCOSKE GVAJANE

DEL A

Avtonomni staleži Unije

Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Območje:

območje 8

(ANE/08.)

Španija

 

21 600

(1)

Analitski TAC

Francija

 

2 400

(1)

Unija

 

24 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24 000

(1)

(1)

Lahko se lovi le od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022.


Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španija

 

0

(1)

Previdnostni TAC

Portugalska

 

0

(1)

Unija

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Lahko se lovi le od 1. julija 2022 do 30. junija 2023.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

 

60

(1)(2)

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

 

1

(1)(2)

Švedska

 

36

(1)(2)

Unija

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen.

(2)

Poleg teh kvot lahko država članica plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih elektronskega spremljanja na daljavo, odobri dodatno dodelitev v okviru skupne omejitve 30 % kvote, dodeljene zadevni državi članici. Plovila, ki sodelujejo pri preskusih elektronskega spremljanja na daljavo, tehtajo največ 300 kg. Ulovi iz te dodatne dodelitve se sporočajo ločeno (COD/03AS_REM). To ne posega v relativno stabilnost.


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španija

 

2 167

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Francija

 

108

 

Portugalska

 

72

 

Unija

 

2 347

 

 

 

 

 

TAC

 

2 445

 


Vrsta:

morske spake

Lophiidae

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španija

 

3 091

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Francija

 

3

 

Portugalska

 

615

 

Unija

 

3 709

 

 

 

 

 

TAC

 

3 868

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 8

(WHG/08.)

Španija

 

871

 

Previdnostni TAC

Francija

 

1 306

 

Unija

 

2 177

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španija

 

4 899

 

Previdnostni TAC

Francija

 

470

 

Portugalska

 

2 286

 

Unija

 

7 655

 

 

 

 

 

TAC

 

7 836

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 3a

(NEP/03A.)

Danska

 

6 248

 

Analitski TAC

Nemčija

 

18

 

Švedska

 

2 235

 

Unija

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(NEP/8ABDE.)

Španija

 

233

 

Analitski TAC

Francija

 

3 647

 

Unija

 

3 880

 

 

 

 

 

TAC

 

3 880

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 8c, funkcionalna enota 25

(NEP/8CU25)

Španija

 

1,7

(1)

Previdnostni TAC

Francija

 

0,0

(1)

Unija

 

1,7

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1,7

(1)

(1)

Izključno v okviru ribolova v znanstvene namene za zbiranje podatkov o ulovu na enoto napora (UNEN) s plovili, na krovu katerih so opazovalci, za pet potovanj na mesec v avgustu in septembru.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 8c, funkcionalna enota 31

(NEP/8CU31)

Španija

 

13

 

Analitski TAC

Francija

 

1

 

Unija

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španija

 

89

(1)

Previdnostni TAC

Portugalska

 

266

(1)

Unija

 

355

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

355

(1)(2)

(1)

Se ne lovi v funkcionalnih enotah 26 in 27 območja 9a.

(2)

V mejah teh kvot se v funkcionalni enoti 30 območja 9a (NEP/*9U30) lahko ulovi največ naslednja količina: 50.


Vrsta:

bele kozice

Penaeus spp.

Območje:

vode Francoske Gvajane

(PEN/FGU.)

Francija

 

Se določi naknadno.

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 6 te uredbe.

Unija

 

Se določi naknadno.

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Se določi naknadno.

(1)(2)

(1)

Ribolov kozic Penaeus subtilis in Penaeus brasiliensis je prepovedan v vodah, ki niso globoke vsaj 30 m.

(2)

Določena pri isti količini, kot je kvota Francije.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danska

 

493

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Nemčija

 

6

 

Švedska

 

56

 

Unija

 

555

 

 

 

 

 

TAC

 

1 038

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območji 7b in 7c

(PLE/7BC.)

Francija

 

4

 

Previdnostni TAC

Irska

 

15

 

Unija

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območja 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španija

 

26

 

Previdnostni TAC

Francija

 

103

 

Portugalska

 

26

 

Unija

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(POL/8ABDE.)

Španija

 

252

 

Previdnostni TAC

Francija

 

1 230

 

Unija

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območje 8c

(POL/08C.)

Španija

 

149

 

Previdnostni TAC

Francija

 

17

 

Unija

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španija

 

196

(1)

Previdnostni TAC

Portugalska

 

7

(1)(2)

Unija

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Posebni pogoj: od tega se do 5 % lahko ulovi v vodah Unije območja 8c (POL/*08C.).

(2)

Poleg tega TAC lahko Portugalska lovi količine polaka, ki ne presegajo 98 ton (POL/93411P).


Vrsta:

morski list

Solea solea

Območje:

območje 3a; vode Unije podrazdelkov 22–24

(SOL/3ABC24)

Danska

 

599

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Nemčija

 

35

(1)

Nizozemska

 

58

(1)

Švedska

 

23

 

Unija

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

723

 

(1)

Ta kvota se lahko lovi samo v vodah Unije območja 3a in podobmočij 22–24.


Vrsta:

morski list

Solea solea

Območje:

območji 7b in 7c

(SOL/7BC.)

Francija

 

6

 

Previdnostni TAC

Irska

 

28

 

Unija

 

34

 

 

 

 

 

TAC

 

34

 


Vrsta:

morski list

Solea solea

Območje:

območji 8a in 8b

(SOL/8AB.)

Belgija

 

27

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Španija

 

5

 

Francija

 

1 997

 

Nizozemska

 

150

 

Unija

 

2 179

 

 

 

 

 

TAC

 

2 233

 


Vrsta:

morski list

Solea spp.

Območje:

območja 8c, 8d, 8e, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Španija

 

245

 

Previdnostni TAC

Portugalska

 

407

 

Unija

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

V mejah teh kvot ulov morskega lista (Solea solea) ne presega naslednje količine (SOL/8CDE34): 320


Vrsta:

šuri

Trachurus spp.

Območje:

območje 9

(JAX/09.)

Španija

 

35 516

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Portugalska

 

101 761

(1)

Unija

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Posebni pogoj: do odstotka, ki se določi naknadno, te kvote se lahko ulovi na območju 8c (JAX/*08C.).


Vrsta:

šuri

Trachurus spp.

Območje:

območje 10; vode Unije območja CECAF(1)

(JAX/X34PRT)

Portugalska

 

Se določi naknadno.

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 6 te uredbe.

Unija

 

Se določi naknadno.

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Se določi naknadno.

(2)

(1)

Vode, ki mejijo na Azore.

(2)

Določena pri isti količini, kot je kvota Portugalske.


Vrsta:

šuri

Trachurus spp.

Območje:

vode Unije območja CECAF(1)

(JAX/341PRT)

Portugalska

 

Se določi naknadno.

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 6 te uredbe.

Unija

 

Se določi naknadno.

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Se določi naknadno.

(2)

(1)

Vode, ki mejijo na Madeiro.

(2)

Določena pri isti količini, kot je kvota Portugalske.


Vrsta:

šuri

Trachurus spp.

Območje:

vode Unije območja CECAF(1)

(JAX/341SPN)

Španija

 

Se določi naknadno.

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 6 te uredbe.

Unija

 

Se določi naknadno.

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Se določi naknadno.

(2)

(1)

Vode, ki mejijo na Kanarske otoke.

(2)

Določena pri isti količini, kot je kvota Španije.

DEL B

Deljeni staleži

Vrsta:

prava peščenka in z njo povezan prilov

Ammodytes spp.

Območje:

vode Združenega kraljestva in Unije območja 4; vode Združenega kraljestva območja 2a; vode Unije območja 3a(1)

Danska

 

0

(2)(3)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

 

0

(2)(3)

Švedska

 

0

(2)(3)

Unija

 

0

(2)

Združeno kraljestvo

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Brez voda znotraj šestih morskih milj od osnovnih črt Združenega kraljestva pri Shetlandskih otokih ter otokih Fair Isle in Foula.

(2)

Na območjih upravljanja 1r in 2r se TAC lahko lovi samo kot TAC za spremljanje skupaj s pripadajočim protokolom vzorčenja za ribolov.

(3)

Do 2 % kvote lahko sestavlja prilov mola in skuše (OT1/*2A3A4X). Prilov mola in skuše, ki se všteva v kvoto v skladu s to določbo, in prilov vrst, ki se všteva v kvoto v skladu s členom 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, skupaj ne presegata 9 % kvote.

Posebni pogoj: v mejah teh kvot na naslednjih območjih upravljanja pravih peščenk, kot je opredeljeno v Prilogi III, ulov ne sme preseči naslednjih količin:

 

Območje: vode Združenega kraljestva in Unije območij upravljanja pravih peščenk

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danska

0

0

0

0

0

0

0

Nemčija

0

0

0

0

0

0

0

Švedska

0

0

0

0

0

0

0

Unija

0

0

0

0

0

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

0

0

0


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Združenega kraljestva in mednarodne vode območij 1 in 2

(ARU/1/2.)

Nemčija

 

4

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

 

1

 

Nizozemska

 

3

 

Unija

 

9

 

Združeno kraljestvo

 

6

 

 

 

 

 

TAC

 

15

 


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Združenega kraljestva in Unije območja 4; vode Unije območja 3a

(ARU/3A4-C)

Danska

 

179

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

 

2

 

Francija

 

1

 

Irska

 

1

 

Nizozemska

 

9

 

Švedska

 

7

 

Unija

 

199

 

Združeno kraljestvo

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

202

 


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

območji 6 in 7; vode Združenega kraljestva in mednarodne vode območja 5

(ARU/567.)

Nemčija

 

71

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

 

2

 

Irska

 

66

 

Nizozemska

 

742

 

Unija

 

880

 

Združeno kraljestvo

 

52

 

 

 

 

 

TAC

 

932

 


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Združenega kraljestva in mednarodne vode območij 1, 2 in 14

(USK/1214EI)

Nemčija

 

2

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Francija

 

2

(1)

Drugi

 

1

(1)(2)

Unija

 

4

(1)

Združeno kraljestvo

 

2

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6

 

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen.

(2)

Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočijo ločeno (USK/1214EI_AMS).


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Združenega kraljestva in Unije območja 4

(USK/04-C.)

Danska

 

17

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Nemčija

 

5

(1)

Francija

 

12

(1)

Švedska

 

2

(1)

Drugi

 

2

(2)

Unija

 

37

(1)

Združeno kraljestvo

 

26

(1)

 

 

 

 

TAC

 

63

 

(1)

Posebni pogoj: od tega se do 25 % lahko ulovi v vodah Združenega kraljestva, Unije in mednarodnih vodah območja 6a severno od 58° 30’ S (USK/*6AN58).

(2)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočijo ločeno (USK/04-C_AMS).


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

območji 6 in 7; vode Združenega kraljestva in mednarodne vode območja 5

(USK/567EI.)

Nemčija

 

15

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Španija

 

52

(1)

Francija

 

617

(1)

Irska

 

60

(1)

Drugi

 

15

(2)

Unija

 

758

(1)

Norveška

 

0

(3)(4)(5)

Združeno kraljestvo

 

316

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 074

 

(1)

Posebni pogoj: od tega se do 10 % lahko ulovi v vodah Združenega kraljestva in Unije območja 4 (USK/*04-C.).

(2)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočijo ločeno (USK/567EI_AMS).

(3)

Posebni pogoj: od tega je dovoljen naključni ulov drugih vrst v višini 25 % na plovilo v katerem koli trenutku na območjih 6 in 7 ter v vodah Združenega kraljestva in mednarodnih vodah območja 5. Vendar se lahko ta odstotek iz posebnega razloga preseže v prvih 24 urah po začetku ribolova. Skupni naključni ulov drugih vrst na območjih 6 in 7 ter v vodah Združenega kraljestva in mednarodnih vodah območja 5 ne presega spodnje količine v tonah (OTH/*5B67-). Prilov trske v skladu s to določbo na območju 6a ne sme presegati 5 %.

 

0

 

 

 

 

 

(4)

Vključno z lengom. Naslednje kvote za Norveško se lovijo le s parangalom na območjih 6 in 7 ter v vodah Združenega kraljestva in mednarodnih vodah območja 5:

leng (LIN/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

morski menek (USK/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

(5)

Kvote za morskega menka in lenga za Norveško so medsebojno zamenljive do naslednje količine (v tonah):

 

0

 

 

 

 

 


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

norveške vode območja 4

(USK/04-N.)

Belgija

 

0

 

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

 

50

 

Nemčija

 

0

 

Francija

 

0

 

Nizozemska

 

0

 

Unija

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Ni relevantno.

 


Vrsta:

merjaščevke

Caproidae

Območje:

območja 6, 7 in 8

(BOR/678-)

Danska

 

1 410

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Irska

 

3 970

 

Unija

 

5 380

 

Združeno kraljestvo

 

365

 

 

 

 

 

TAC

 

5 745

 


Vrsta:

sled(1)

Clupea harengus

Območje:

območje 3a

(HER/03A.)

Danska

 

10 516

(1)(2)(3)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Nemčija

 

168

(1)(2)(3)

Švedska

 

11 000

(1)(2)(3)

Unija

 

21 684

(1)(2)(3)

Norveška

 

3 337

(2)

 

 

 

 

TAC

 

25 021

 

(1)

Ulovi sleda pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(2)

Samo naslednja količina staležev sleda HER/03A. (HER/*03A.) in HER/03A-BC (HER/*03A-BC) se lahko ulovi v območju 3a:

Danska

554

 

Nemčija

8

Švedska

407

Unija

969

Norveška

167

(3)

Posebni pogoj: v vodah Unije območja 4b (HER/*4B-EU) se lahko ulovi največ naslednja količina, v vodah Združenega kraljestva območja 4 (HER/*04-UK) pa do 50 % te količine:

Danska

10 203

 

Nemčija

163

Švedska

10 672

Unija

21 038


Vrsta:

sled(1)

Clupea harengus

Območje:

vode Združenega kraljestva in Norveške območja 4 severno od 53° 30’ S

(HER/4AB).

Danska

 

62 988

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Nemčija

 

41 155

 

Francija

 

20 502

 

Nizozemska

 

51 952

 

Švedska

 

4 064

 

Unija

 

180 661

 

Ferski otoki

 

0

 

Norveška

 

124 012

(2)

Združeno kraljestvo

 

75 916

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Ulovi sleda pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(2)

Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC. V mejah te kvote v vodah Združenega kraljestva in Unije območij 4a in 4b (HER/*4AB-C) ulov ne sme preseči spodaj navedene količine:

 

2 700

 

 

 

 

 

Posebni pogoj: v mejah teh kvot ulov Unije v norveških vodah južno od 62° S ne sme preseči spodaj navedenih količin:

Norveške vode južno od 62° S (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Unija

 

2 700

 

 

 

 

 


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(HER/4N-S62)

Švedska

 

991

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

 

991

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Prilov trske, vahnje, polaka, mola in saja se všteva v kvoto za te vrste.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območje 3a

(HER/03A-BC)

Danska

 

5 692

(1)(2)(3)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.

Nemčija

 

51

(1)(2)(3)

Švedska

 

916

(1)(2)(3)

Unija

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Izključno za ulov sleda, ulovljenega kot prilov pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm.

(2)

Samo naslednja količina staležev sleda HER/03A. (HER/*03A) in HER/03A-BC (HER/*03A-BC) se lahko ulovi v območju 3a:

Danska

554

 

Nemčija

8

Švedska

407

Unija

969

(3)

Posebni pogoj: do 50 % te kvote se lahko ulovi v vodah Unije območja 4 (HER/*4-EU-BC).


Vrsta:

sled(1)

Clupea harengus

Območje:

območji 4 in 7d; vode Združenega kraljestva območja 2a

(HER/2A47DX)

Belgija

 

41

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Danska

 

7 823

 

Nemčija

 

41

 

Francija

 

41

 

Nizozemska

 

41

 

Švedska

 

38

 

Unija

 

8 025

 

Združeno kraljestvo

 

149

 

 

 

 

 

TAC

 

8 174

 

(1)

Izključno za ulov sleda, ulovljenega kot prilov pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm.


Vrsta:

sled(1)

Clupea harengus

Območje:

območji 4c in 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgija

 

8 736

(3)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Danska

 

909

(3)

Nemčija

 

594

(3)

Francija

 

11 326

(3)

Nizozemska

 

20 055

(3)

Unija

 

41 620

(3)

Združeno kraljestvo

 

5 419

(3)

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Izključno za ulov sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(2)

Razen staleža v ustju reke Blackwater, na primer stalež sleda v morskem delu ustja Temze na območju, omejenem z loksodromo, ki teče naravnost na jug od točke Landguard Point (51° 56’ S, 1° 19,1’ V) do zemljepisne širine 51° 33’ S in nato naravnost na zahod do točke na obali Združenega kraljestva.

(3)

Posebni pogoj: do 50 % te kvote se lahko ulovi na območju 4b (HER/*04B.).


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območji 6b in 6aN; vode Združenega kraljestva in mednarodne vode območja 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Nemčija

 

87

(2)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

 

17

(2)

Irska

 

117

(2)

Nizozemska

 

87

(2)

Unija

 

307

(2)

Združeno kraljestvo

 

563

(2)

 

 

 

 

TAC

 

870

 

(1)

Gre za stalež sleda na delu območja ICES 6a, ki leži vzhodno od 7° Z in severno od 55° S ali zahodno od 7° Z in severno od 56° S, razen Clyda.

(2)

Prepovedano je loviti sleda na delu območij ICES med 56° S in 57° 30’ S, za katera velja ta TAC, razen znotraj pasu šestih morskih milj od temeljne črte teritorialnega morja Združenega kraljestva.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območja 6aS(1), 7b in 7c

(HER/6AS7BC)

Irska

 

309

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nizozemska

 

31

 

Unija

 

340

 

 

 

 

 

TAC

 

340

 

(1)

Gre za stalež sleda na območju 6a južno od 56° 00’ S in zahodno od 07° 00’ Z.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območje 7a(1)

(HER/07A/MM)

Irska

 

156

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Unija

 

156

 

Združeno kraljestvo

 

1 679

 

 

 

 

 

TAC

 

1 835

 

(1)

To območje se zmanjša za območje, omejeno:

na severu z zemljepisno širino 52° 30’ S,

na jugu z zemljepisno širino 52° 00’ S,

na zahodu z obalo Irske,

na vzhodu z obalo Združenega kraljestva.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območji 7e in 7f

(HER/7EF.)

Francija

 

116

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

 

116

 

Združeno kraljestvo

 

116

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območje 7a južno od 52° 30’ S; območja 7g(1), 7h(1), 7j(1) in 7k(1)

(HER/7G-K.)

Nemčija

 

3

(2)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

 

14

(2)

Irska

 

188

(2)

Nizozemska

 

14

(2)

Unija

 

217

(2)

Združeno kraljestvo

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

217

(2)

(1)

To območje se poveča za območje, omejeno:

na severu z zemljepisno širino 52° 30’ S,

na jugu z zemljepisno širino 52° 00’ S,

na zahodu z obalo Irske,

na vzhodu z obalo Združenega kraljestva.

(2)

Ta kvota se lahko dodeli samo plovilom, ki sodelujejo pri ribolovu v znanstvene namene, da se omogoči zbiranje podatkov iz ribolova za ta stalež, kot ga oceni ICES. Zadevne države članice sporočijo imena plovil Komisiji, preden dovolijo kakršen koli ulov.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

 

5

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

 

1 515

 

Nemčija

 

38

 

Nizozemska

 

9

 

Švedska

 

265

 

Unija

 

1 832

 

 

 

 

 

TAC

 

1 893

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 4; vode Združenega kraljestva območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgija

 

339

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

 

1 951

 

Nemčija

 

1 236

 

Francija

 

419

(1)

Nizozemska

 

1 102

(1)

Švedska

 

13

 

Unija

 

5 060

 

Norveška

 

2 252

(2)

Združeno kraljestvo

 

5 934

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 246

 

(1)

Posebni pogoj: od tega se do 5 % lahko ulovi na območju 7d (COD/*07D.).

(2)

Loviti se sme v vodah Unije. Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC.

Posebni pogoj: v mejah teh kvot ulov na naslednjih območjih ne sme preseči spodaj navedene količine:

norveške vode območja 4 (COD/*04N-)

 

Unija

 

3 958

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(COD/4N-S62)

Švedska

 

382

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Ni relevantno.

 

(1)

Prilov vahnje, polaka, mola in saja se všteva v kvoto za te vrste.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 6b; vode Združenega kraljestva in mednarodne vode območja 5b zahodno od 12° 00’ Z ter območij 12 in 14

(COD/5W6-14)

Belgija

 

0

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

 

0

(1)

Francija

 

2

(1)

Irska

 

4

(1)

Unija

 

6

(1)

Združeno kraljestvo

 

13

(1)

 

 

 

 

TAC

 

19

(1)

(1)

Izključno za prilov. V okviru tega TAC usmerjeni ribolov trske ni dovoljen.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 6a; vode Združenega kraljestva in mednarodne vode območja 5b vzhodno od 12° 00’ Z

(COD/5BE6A)

Belgija

 

0

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 8 te uredbe.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

 

3

(1)

Francija

 

29

(1)

Irska

 

55

(1)

Unija

 

87

(1)

Združeno kraljestvo

 

233

(1)

 

 

 

 

TAC

 

320

(1)

(1)

Izključno za prilov trske pri ribolovu drugih vrst. V okviru te kvote usmerjeni ribolov trske ni dovoljen.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 7a

(COD/07A.)

Belgija

 

1

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

 

2

(1)

Irska

 

26

(1)

Nizozemska

 

0

(1)

Unija

 

29

(1)

Združeno kraljestvo

 

23

(1)

 

 

 

 

TAC

 

52

(1)

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območja 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

 

4

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 9 te uredbe.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

 

72

(1)

Irska

 

106

(1)

Nizozemska

 

0

(1)

Unija

 

182

(1)

Združeno kraljestvo

 

4

(1)

 

 

 

 

TAC

 

202

(1)

(1)

Izključno za prilov trske pri ribolovu drugih vrst. V okviru te kvote usmerjeni ribolov trske ni dovoljen.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 7d

(COD/07D.)

Belgija

 

33

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

 

649

(1)

Nizozemska

 

19

(1)

Unija

 

701

(1)

Združeno kraljestvo

 

71

(2)

 

 

 

 

TAC

 

772

 

(1)

Posebni pogoj: od tega se do 5 % lahko ulovi na območju 4, na delu območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat, ter v vodah Združenega kraljestva območja 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Posebni pogoj: od tega se do 5 % lahko ulovi v vodah Združenega kraljestva in Unije območja 4, na delu območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat, ter v vodah Združenega kraljestva območja 2a (COD/*2A3X4).


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

vode Združenega kraljestva in Unije območja 4; vode Združenega kraljestva območja 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

 

2

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Danska

 

2

(1)

Nemčija

 

2

(1)

Francija

 

10

(1)