EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32021R0378

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2021/378 (2021. gada 22. janvāris) par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/1)

OV L 73, 3.3.2021., 1./15. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj

3.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2021/378

(2021. gada 22. janvāris)

par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/1)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1),

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2532/98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) būtiski grozīta vairākas reizes. Regulā jāveic turpmāki grozījumi, un tāpēc tā skaidrības nolūkā jāpārstrādā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2531/98 6. pantu ECB ir tiesības vākt no iestādēm informāciju, kas vajadzīga, lai piemērotu obligāto rezervju prasības, un pārbaudīt tās informācijas precizitāti un kvalitāti, ko iestādes sniedz, lai pierādītu atbilstību šīm prasībām. Lai samazinātu vispārējo pārskatu sniegšanas slogu, kredītiestāžu rezervju bāzes regulārai aprēķināšanai ir lietderīgi izmantot statistisko informāciju par mēneša bilanci, kas savākta saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) (4).

(3)

Ir vajadzīga lielāka caurredzamība un skaidrība vairākos jautājumos, kas saistīti ar obligāto rezervju prasību piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz: a) nosacījumiem saistībā ar obligāto rezervju prasību piemērošanu iestādēm; b) to, ka dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas (euro zonas NCB) var nolemt pārtraukt vai liegt iestādēm piekļuvi Eurosistēmas atklātā tirgus operācijām un pastāvīgajām iespējām (Eurosistēmas monetārās politikas operācijām); c) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem līdzekļus uzskaita kā rezerves obligāto rezervju prasību vajadzībām; d) prasībām pieteikumu iesniegšanai, lai saņemtu atļauju turēt obligātās rezerves netieši ar starpniekiestādes palīdzību; un e) nosacījumiem tam, lai anulētu atļauju turēt obligātās rezerves netieši ar starpniekiestādes palīdzību.

(4)

Lai Eurosistēmas obligāto rezervju prasību sistēma būtu efektīva, papildus jāprecizē obligāto rezervju prasības attiecībā uz obligāto rezervju aprēķināšanu, paziņošanu, apstiprināšanu un prasību izpildi, kā arī pārskatu sniegšanu un pārbaudi.

(5)

Ir lietderīgi, ka starpnieku sniegtā informācija par rezervju bāzi ir pietiekami detalizēta, lai varētu sniegt precīzus pārskatus saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2). Turklāt, ja iestādei–mātesuzņēmumam ir piešķirta atļauja sniegt pārskatus par rezervju bāzi apkopotā veidā saskaņā ar šo regulu, ir lietderīgi, ka tā sniedz rezervju bāzes datus apkopotā veidā attiecīgajai NCB saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2).

(6)

Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp datu par obligātajām rezervēm precizitāti un tiesiskā regulējuma raitu piemērošanu un lai izvairītos no nepieciešamības atkārtoti izsniegt derīgas un piemērojamas atļaujas, starpniekiem, kuriem piešķirta atļauja sniegt pārskatus par rezervju bāzi apkopotā veidā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), vajadzētu būt iespējai turpināt šādu pārskatu sniegšanu, nelūdzot jaunu atļauju.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu 19. panta 1. punktu ECB var pieprasīt dalībvalstīs, kuru valūta ir euro (euro zonas dalībvalsts), reģistrētām kredītiestādēm turēt obligātās rezerves ECB un euro zonas NCB kontos. Tā kā kredītiestādēm ir konti NCB to attiecīgajā jurisdikcijā, ir lietderīgi, ka šādas rezerves tiek turētas tikai NCB kontos.

(8)

Regulā (EK) Nr. 2531/98 un Regulā (EK) Nr. 2532/98 noteiktas ECB pilnvaras piemērot sankcijas par statistikas pārskatu sniegšanas prasību pārkāpumiem, tostarp par šajā regulā noteikto obligāto rezervju prasību neizpildi.

(9)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, šīs regulas noteikumi, kas saskaņoti ar “kredītiestāžu” definīcijas grozījumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (5) (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 (6)), jāpiemēro vienlaikus ar minēto grozījumu 2021. gada 26. jūnijā. Tomēr operacionālu iemeslu dēļ jānosaka, ka noteikumus par rezervju turējumiem piemēro ar 2021. gada 28. jūliju, kas ir piektā rezervju prasību izpildes perioda pirmā diena 2021. gadā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Ar šo regulu nosaka obligāto rezervju prasības šādām iestādēm:

a)

kredītiestādēm, kuras:

i)

saņēmušas atļauju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 8. pantu (7); vai

ii)

atbrīvotas no prasības par šādu atļauju saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu;

b)

kredītiestāžu filiālēm, tostarp dalībvalstīs, kuru valūta ir euro (euro zonas dalībvalsts), reģistrētām tādu kredītiestāžu filiālēm, kuru juridiskā adrese un galvenais birojs neatrodas kādā no euro zonas dalībvalstīm, bet neskaitot ārpus euro zonas dalībvalstīm reģistrētas tādu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas euro zonas dalībvalstī.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

"obligātās rezerves" ir līdzekļu summa, kas iestādei ir jātur kā rezerves tās rezervju kontos attiecīgajā nacionālajā centrālajā bankā;

2)

"obligāto rezervju prasības" ir visas prasības, kas iestādēm jāievēro saskaņā ar šo regulu attiecībā uz obligātajām rezervēm saistībā ar obligāto rezervju aprēķināšanu, paziņošanu, apstiprināšanu un prasību izpildi, kā arī pārskatu sniegšanu un pārbaudi;

3)

"euro zonas dalībvalsts" ir dalībvalsts, kuras valūta ir euro;

4)

"kredītiestāde" ir “kredītiestāde”, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

5)

"filiāle" ir “filiāle”, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunktā;

6)

"attiecīgā NCB" ir tās euro zonas dalībvalsts nacionālā centrālā banka (NCB), kuras rezidents ir iestāde;

7)

"rezervju konti" ir konti, kuros iestāde tur savas rezerves attiecīgajā NCB;

8)

"rezervju bāze" ir atbilstīgo saistību summa, ko izmanto iestādes obligāto rezervju aprēķināšanai;

9)

"rezervju rādītājs" ir procenti, ko piemēro rezervju bāzes posteņiem, aprēķinot iestādes obligātās rezerves;

10)

"izpildes periods" ir periods, kurā tiek novērtēta atbilstība obligāto rezervju prasībām;

11)

"dienas beigu bilance" ir rezervju turējumi laikā, kad ir pabeigti maksājumi un iegrāmatojumi, kas ir saistīti ar iespējamo piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām;

12)

"NCB darbadiena" ir jebkura diena, kurās attiecīgā NCB ir pieejama, lai veiktu Eurosistēmas monetārās politikas operācijas;

13)

"TARGET2 darbadiena" ir jebkura diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā noteikts Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē ECB/2012/27 (8);

14)

"rezidents" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir kādas euro zonas dalībvalsts rezidents Padomes Regulas (EK) Nr. 2533/98 (9) 1. panta 4. punkta nozīmē;

15)

"apvienošanās" ir darbība, ar kuru viena vai vairākas kredītiestādes (pārņemtās iestādes), kuras sadala bez likvidācijas, nodod visus aktīvus un saistības citai kredītiestādei (pārņēmēja iestāde), kas var būt jaundibināta kredītiestāde;

16)

"sadalīšanās" ir darbība, ar kuru viena kredītiestāde (iestāde, ko sadala), kuru sadala bez likvidācijas, nodod visus aktīvus un saistības vairāk nekā vienai kredītiestādei (saņēmēja iestāde), kas var būt jaundibinātas kredītiestādes.

3. pants

Rezervju turējumi

1.   Iestādes, kas minētas 1. pantā, obligātās rezerves, ko aprēķina saskaņā ar 6. pantu, tur šādi:

a)

dienas beigu vidējais atlikums vienā vai vairākos rezervju kontos izpildes periodā ir vienāds ar summu, kas attiecīgajam periodam aprēķināta saskaņā ar 6. pantu, vai pārsniedz to;

b)

iestāde obligātās rezerves tur euro denominētos rezervju kontos to euro zonas dalībvalstu NCB, kurās tās ir reģistrētas;

c)

šīs regulas vajadzībām iestāžu norēķinu kontus NCB var izmantot kā rezervju kontus;

d)

no rezervju turējumiem izslēdz līdzekļus, kuriem piemērojami jebkādi juridiski, līgumiski, reglamentējoši vai citi ierobežojumi, kas liegtu iestādei likvidēt, nodot, cedēt vai atsavināt šādus līdzekļus attiecīgajā izpildes periodā.

Šā punkta d) apakšpunkta vajadzībām iestādes bez kavēšanās paziņo attiecīgajai NCB par jebkuru tajā minēto ierobežojumu.

2.   Ja iestādei ir vairākas filiāles vienā un tajā pašā euro zonas dalībvalstī, piemēro turpmāk norādītos noteikumus:

a)

ja attiecīgajā dalībvalstī ir iestādes juridiskā adrese vai atrodas tās galvenais birojs, šajā pantā noteiktās obligāto rezervju prasības attiecībā uz filiālēm attiecīgajā dalībvalstī izpilda iestāde juridiskajā adresē vai tās galvenais birojs;

b)

ja attiecīgajā dalībvalstī nav ne iestādes juridiskās adreses, ne arī galvenā biroja, iestāde izraugās vienu no savām filiālēm šajā dalībvalstī, lai izpildītu šajā pantā noteiktās obligāto rezervju prasības;

c)

attiecīgā NCB izmanto visus dienas beigu atlikumus šīs iestādes filiāļu rezerves kontos šajā dalībvalstī, lai novērtētu, vai ir izpildīts šā panta 1. punkta a) apakšpunkts.

3.   Eiropas Centrālā banka (ECB) savā interneta vietnē publicē šādus iestāžu sarakstus:

a)

iestādes, kurām piemēro obligāto rezervju prasības saskaņā ar šo regulu;

b)

iestādes, kuras ir atbrīvotas no obligāto rezervju prasībām saskaņā ar 4. pantu, izņemot iestādes, kas minētas 4. panta 2. punkta a)–c) apakšpunktā.

4. pants

Atbrīvojumi no obligāto rezervju prasībām

1.   Iestādes ir atbrīvotas no 3. pantā minētajām obligāto rezervju prasībām, ja piemērojams kāds no turpmāk norādītajiem nosacījumiem:

a)

regulas 1. panta a) punkta i) apakšpunktā minēto atļauju anulē vai atsakās no tās; vai

b)

uzsākts iestādes likvidācijas process saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK (10).

2.   ECB pēc attiecīgās NCB pieprasījuma var piešķirt atbrīvojumus no 3. pantā noteiktajām obligāto rezervju prasībām, ja piemērojams kāds no šādiem nosacījumiem:

a)

iestādei piemēro reorganizācijas pasākumu saskaņā Direktīvu 2001/24/EK;

b)

uz iestādi attiecas līdzekļu iesaldēšanas rīkojums, ko izdevusi Savienība vai dalībvalsts, vai pasākumi, ko Savienība noteikusi saskaņā ar Līguma 75. pantu, un kas ierobežo iestādes spēju izmantot tās līdzekļus;

c)

ECB un NCB (Eurosistēma) uz laiku pārtraukušas vai liegušas attiecīgajai iestādei piekļuvi Eurosistēmas atklātā tirgus operācijām vai pastāvīgajām iespējām saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (11);

d)

nav lietderīgi noteikt obligāto rezervju prasību attiecīgajai iestādei.

Šā punkta pirmās daļas c) apakšpunkta vajadzībām, ja ECB Padome atjauno iestādes piekļuvi Eurosistēmas atklātā tirgus operācijām vai pastāvīgajām iespējām saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 158. pantu, atbrīvojumu vairs nepiemēro no nākamā izpildes perioda sākuma.

3.   Lai piemērotu atbrīvojumus saskaņā ar 2. punkta d) apakšpunktu, attiecīgās NCB un ECB ņem vērā visu turpmāk norādīto:

a)

vai iestāde ir pilnvarota veikt tikai īpašas mērķfunkcijas;

b)

vai iestādei ir aizliegts veikt aktīvas bankas darbības funkcijas, konkurējot ar citām kredītiestādēm;

c)

vai iestādei ir juridisks pienākums visus tās noguldījumus iezīmēt mērķiem, kas saistīti ar palīdzību reģionālajai un/vai starptautiskajai attīstībai.

Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunkta vajadzībām iestāde ir pilnvarota veikt tikai īpašam nolūkam paredzētas funkcijas, ja tā veic tikai īpašus valsts pārvaldes uzdevumus vai ja iestādei ar tiesību aktu noteikumiem vai iestādes statūtos ir aizliegts veikt kredītiestāžu darbību.

4.   Šajā pantā minētos atbrīvojumus piemēro no tā izpildes perioda sākuma, kurā iestājas attiecīgais notikums.

5. pants

Rezervju bāze

1.   Iestādes aprēķina savu rezervju bāzi, izmantojot statistisko informāciju par šādām saistībām, kas paziņotas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2):

a)

noguldījumi;

b)

emitētie parāda vērtspapīri.

Ja iestādei ir saistības pret tās pašas iestādes filiāli, kas atrodas ārpus euro zonas, vai pret tās pašas iestādes galveno biroju vai juridisko adresi, kas atrodas ārpus euro zonas, šīs saistības iekļauj rezervju bāzē.

2.   No rezervju bāzes, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, izslēdz šādas saistības:

a)

saistības pret jebkuru citu iestādi, ja:

i)

šādai citai iestādei piemēro obligāto rezervju prasības saskaņā ar šo regulu;

ii)

šādai citai iestādei nav piešķirts atbrīvojums no obligāto rezervju prasībām saskaņā ar 4. pantu;

b)

saistības pret ECB vai euro zonas dalībvalsts NCB.

3.   Ja saistības izslēgtas no rezervju bāzes saskaņā ar 2. punktu, iestāde:

a)

bez liekas kavēšanās informē attiecīgo NCB par izslēgto summu;

b)

sniedz pierādījumus par šīm saistībām;

c)

atskaita šo saistību summu no rezervju bāzes pēc tam, kad attiecīgajai NCB ir sniegti pierādījumi par šo summu saskaņā ar b) apakšpunktu.

Pirmās daļas b) apakšpunkta vajadzībām, ja iestāde nespēj attiecīgajai NCB sniegt pierādījumus par saistību summu attiecībā uz kategoriju “emitētie parāda vērtspapīri”, iestāde tās emitēto apgrozībā esošo parāda vērtspapīru ar sākotnējo termiņu līdz 2 gadiem (ieskaitot) summai piemēro standarta atvilkumu, kas publicēts ECB interneta vietnē.

4.   Nosakot standarta atvilkumu, ko piemēro saistībām parāda vērtspapīru kategorijā ar termiņu līdz 2 gadiem, kā minēts 3. punktā, ECB ņem vērā euro zonas mēroga makroekonomisko attiecību starp attiecīgo instrumentu krājumiem, ko emitējušas kredītiestādes un tur citas kredītiestādes, kā arī ECB un attiecīgās NCB, un šādu kredītiestāžu emitēto instrumentu neatmaksāto summu.

5.   Iestādes aprēķina rezervju bāzi attiecībā uz konkrētu izpildes periodu, pamatojoties uz datiem par to mēnesi, kas bija divus mēnešus pirms tam, kad sākās izpildes periods.

6.   Mazietekmīgās iestādes, kas definētas Regulas (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) 2. pantā, aprēķina savu rezervju bāzi diviem izpildes periodiem pēc kārtas, sākot ar izpildes periodu, kas sākas trešajā mēnesī pēc ceturkšņa beigām, pamatojoties uz ceturkšņa beigu datiem, kas sniegti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2). Šīs iestādes par obligātajām rezervēm paziņo NCB saskaņā ar 7. pantu.

6. pants

Obligāto rezervju aprēķins

1.   Obligātās rezerves, ko iestādes tur saskaņā ar 3. pantu, aprēķina, katrai no 5. pantā minētajām rezervju bāzes saistībām izmantojot šādus rezervju rādītājus:

a)

šādām kategorijām, kas minētas Regulas (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) II pielikuma 2. daļā, piemēro rezervju rādītāju 0 % apmērā:

i)

noguldījumi, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

noguldījumi ar noteiktu termiņu, kas ilgāks par 2 gadiem;

noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, kas ilgāks par 2 gadiem;

līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu (repo līgumi);

ii)

emitētie parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu, kas ilgāks par 2 gadiem;

b)

visām pārējām saistībām, kas iekļautas rezervju bāzē, piemēro rezervju rādītāju 1 % apmērā.

2.   NCB vai iestāde no katras iestādes obligāto rezervju aprēķina atskaita vienreizēju samazinājumu EUR 100 000 apmērā, ievērojot 10.–12. panta prasības.

3.   NCB obligātās rezerves, kas aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu, izmanto šādiem mērķiem:

a)

atlīdzināt obligāto rezervju turējumus;

b)

novērtēt, vai ir izpildīts 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

7. pants

Obligāto rezervju paziņošana

1.   NCB nosaka procedūru tam, kā paziņo iestāžu individuālās obligātās rezerves. Šī procedūra ietver to, vai obligātās rezerves saskaņā ar 6. pantu aprēķina attiecīgā NCB vai iestāde.

2.   Ja iestādes obligātās rezerves saskaņā ar 1. punktu aprēķina attiecīgā NCB, piemēro visus turpmāk minētos noteikumus:

a)

attiecīgā NCB paziņo attiecīgajai iestādei par tās obligātajām rezervēm vēlākais trīs NCB darbadienu laikā pirms izpildes perioda sākuma;

b)

attiecīgā iestāde apstiprina savas obligātās rezerves vēlākais vienu NCB darbadienu pirms izpildes perioda sākuma;

c)

ja iestāde neatbild uz a) apakšpunktā minēto paziņojumu līdz tās NCB darbadienas beigām, kas ir pirms izpildes perioda sākuma, uzskata, ka b) apakšpunktā minētais apstiprinājums ir veikts, un paziņotās obligātās rezerves attiecas uz šo iestādi minētajā izpildes periodā.

3.   Ja savas obligātās rezerves saskaņā ar 1. punktu aprēķina iestāde, piemēro visus turpmāk minētos noteikumus:

a)

attiecīgā iestāde paziņo attiecīgajai NCB par savām obligātajām rezervēm vēlākais trīs NCB darbadienu laikā pirms izpildes perioda sākuma;

b)

attiecīgā NCB apstiprina attiecīgās iestādes obligātās rezerves vēlākais vienu NCB darbadienu pirms izpildes perioda sākuma;

c)

ja attiecīgā NCB neatbild uz a) apakšpunktā minēto paziņojumu līdz tās NCB darbadienas beigām, kas ir pirms izpildes perioda sākuma, uzskata, ka b) apakšpunktā minētais apstiprinājums ir veikts, un paziņotās obligātās rezerves attiecas uz šo iestādi minētajā izpildes periodā.

4.   Šā panta 2. un 3. punkta vajadzībām attiecīgā NCB var noteikt agrāku datumu obligāto rezervju paziņošanai.

5.   NCB var precizēt nosacījumus un termiņus, saskaņā ar kuriem iestādes var pārskatīt rezervju bāzi un obligātās rezerves, kas paziņotas saskaņā ar šo pantu. Pēc obligāto rezervju apstiprināšanas, kas minēta 2. un 3. punktā, nekādas korekcijas nav atļautas.

6.   Attiecīgās NCB dara pieejamus kalendārus, kuros norādīti termiņi, kādos jāpaziņo un jāapstiprina dati, kas attiecas uz obligāto rezervju aprēķināšanu šajā pantā minēto procedūru īstenošanai.

7.   Ja iestāde nav sniegusi Regulā (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) noteikto statistisko informāciju, attiecīgā NCB novērtē šīs iestādes obligātās rezerves attiecīgajam izpildes periodam, pamatojoties uz iestādes sniegto vēsturisko informāciju un jebkuru citu būtisku informāciju, un paziņo iestādei par tās obligātajām rezervēm vismaz trīs NCB darbadienas pirms attiecīgā izpildes perioda sākuma.

8. pants

Izpildes periods

1.   Izpildes periods sākas galvenās refinansēšanas operācijas norēķinu dienā pēc ECB Padomes sanāksmes, kurā ir iepriekš plānots veikt monetārās politikas nostājas novērtējumu, un beidzas dienu pirms nākamā izpildes perioda sākuma, ja vien ECB Padome nav noteikusi citādi.

2.   ECB Valde ECB interneta vietnē publicē izpildes periodu kalendāru. Šo kalendāru savās attiecīgajās interneta vietnēs publicē arī NCB. ECB un NCB šo kalendāru publicē vismaz trīs mēnešus pirms katra kalendārā gada sākuma.

3.   ECB Padome var grozīt 2. punktā minēto grafiku. Šo grozīto kalendāru publicē ECB un NCB interneta vietnēs pirms izpildes perioda, uz kuru attiecas izmaiņas.

9. pants

Atlīdzība

1.   Attiecīgā NCB obligāto rezervju turējumus rezervju kontos atlīdzina, balstoties uz vidējo likmi izpildes periodā (kas svērta atbilstoši kalendāro dienu skaitam), ko piemēro Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām, saskaņā ar šādu formulu (kur rezultātu noapaļo līdz tuvākajam centam):

Image 1

Image 2

kur:

Rt

=

atlīdzība, ko izmaksā par obligāto rezervju turējumiem izpildes periodā t;

Ht

=

vidējais obligāto rezervju dienas turējums izpildes periodā t;

nt

=

kalendāro dienu skaits izpildes periodā t;

rt

=

atlīdzības lielums, ko izmaksā par nepieciešamo rezervju turējumiem izpildes periodā t; atlīdzības lieluma standartnoapaļošana jāveic līdz diviem cipariem aiz komata;

i

=

izpildes perioda t kārtējā kalendārā diena i;

MRi

=

pēdējās galvenās refinansēšanas operācijas, kas veikta pirms kalendārās dienas i vai šajā dienā, robežlikme.

2.   Attiecīgā NCB izmaksā atlīdzību par obligāto rezervju turējumiem otrajā TARGET2 darbadienā pēc tā izpildes perioda beigām, kurā atlīdzība tika iegūta.

10. pants

Netieša obligāto rezervju turēšana ar starpnieka palīdzību

1.   Iestāde var iesniegt pieteikumu attiecīgajai NCB, lai saņemtu atļauju turēt visas savas obligātās rezerves netieši ar starpniekiestādes palīdzību, ja šī starpniekiestāde:

a)

ir tās pašas dalībvalsts rezidents;

b)

uz to attiecas obligāto rezervju prasības;

c)

parasti šīs iestādes labā veic noteiktus administratīvus uzdevumus (piemēram, finanšu līdzekļu pārvaldību), kas nav obligāto rezervju turēšana.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām, ja iestāde iesniedz pieteikumu, lai saņemtu atļauju turēt visas savas obligātās rezerves netieši ar starpniekiestādes palīdzību, tā šajā nolūkā noslēdz vienošanos ar minēto starpniekiestādi. Vienošanās ietver vismaz:

a)

to, vai pieteikuma iesniedzējs vēlas piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām un atklātā tirgus operācijām;

b)

vismaz 12 mēnešu izbeigšanas brīdinājuma termiņu, neskarot 10. panta 7. punkta b) apakšpunkta noteikumus.

Ja iestāde izsaka b) apakšpunktā norādīto brīdinājumu, tā bez liekas kavēšanās par to informē attiecīgo NCB.

3.   Ja grupas mātesuzņēmums savos statistikas pārskatos konsolidē to meitasuzņēmumu darbību, kuri ir rezidenti vienā un tajā pašā dalībvalstī saskaņā ar 6. panta 1. punktu Regulā (ES) 2021/379 (ECB/2021/2), šis mātesuzņēmums var iesniegt pieteikumu attiecīgajai NCB, lai saņemtu atļauju turēt grupas obligātās rezerves kā starpniekam.

4.   Ja mātesuzņēmums iesniedz pieteikumu, lai saņemtu atļauju turēt grupas obligātās rezerves kā starpniekam saskaņā ar 3. punktu, šis mātesuzņēmums noslēdz vienošanos ar katru šīs grupas iestādi, lai rīkotos kā starpnieks. Minētās vienošanās ietver vismaz šādu informāciju:

a)

vai mātesuzņēmums vai meitasuzņēmumi piekļūs Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām un atklātā tirgus operācijām;

b)

vismaz 12 mēnešu izbeigšanas brīdinājuma termiņu.

5.   Attiecīgā NCB pieprasījuma iesniedzējai iestādei var piešķirt atļauju turēt obligātās rezerves ar starpnieka palīdzību un bez kavēšanās par to informē attiecīgo iestādi un starpniekiestādi. Minētā atļauja stājas spēkā no pirmā izpildes perioda sākuma pēc dienas, kad atļauja ir piešķirta, un to piemēro uz 2. vai 4. punktā minētās vienošanās darbības termiņu vai līdz brīdim, kad atļauja tiek anulēta saskaņā ar 7. un 8. punktu.

Iestādei piešķirto atļauju turēt obligātās rezerves ar starpnieka palīdzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 10. pantu šīs regulas vajadzībām uzskata par piešķirtu saskaņā ar šo punktu.

6.   Ja starpniekiestāde tur obligātās rezerves citai iestādei saskaņā ar šo pantu, tā šīs rezerves tur savos rezervju kontos papildus savām rezervēm, kas tiek turētas saskaņā ar šo regulu.

7.   ECB vai attiecīgā NCB jebkurā laikā var anulēt atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 5. punktu, ja piemērojams kāds no turpmāk norādītajiem nosacījumiem:

a)

jebkura no 2. vai 4. punktā minētās vienošanās pusēm nepilda šīs regulas prasības;

b)

jebkura no 2. vai 4. punktā minētās vienošanās pusēm pieprasa šādu atļaujas anulēšanu saskaņā ar šo pantu;

c)

vairs netiek izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi obligāto rezervju netiešai turēšanai;

d)

pastāv ar starpniekiestādi saistīti prudenciāli iemesli.

8.   Nosakot, vai anulēt atļauju saskaņā ar 7. punktu, attiecīgā NCB vai ECB ņem vērā turpmāk norādīto:

a)

vai puses, savstarpēji vienojoties, piekritušas izbeigt vienošanos;

b)

vai iestāde, kas tur obligātās rezerves netieši ar starpnieka palīdzību, spēj izpildīt savas rezervju prasības.

9.   Ja attiecīgā NCB vai ECB anulē atļauju saskaņā ar 7. punktu, piemēro turpmāk norādītos noteikumus:

a)

atļaujas anulēšana stājas spēkā izpildes perioda beigās, izņemot gadījumus, kad atļauju anulē saskaņā ar 7. punkta d) apakšpunktu;

b)

ja atļauju anulē saskaņā ar 7. punkta d) apakšpunktu, anulēšana stājas spēkā nekavējoties un šā punkta c) apakšpunktā paredzēto minimālo paziņošanas termiņu nepiemēro;

c)

attiecīgā NCB vai ECB paziņo abām 2. vai 4. punktā minētās vienošanās pusēm par anulēšanu vismaz piecas darbdienas pirms pēdējā izpildes perioda beigām, uz kuru attiecas atļauja.

10.   Ja ECB piemēro sankcijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2532/98, tā var piemērot šīs sankcijas starpniekiestādei un iestādei, kuras rezerves glabā starpniekiestāde.

11. pants

Rezervju bāzes pārskatu sniegšana apkopotā veidā

1.   Ja iestāde iesniedz pieteikumu attiecīgajai NCB, lai saņemtu atļauju turēt visas savas obligātās rezerves netieši ar iestādes–mātesuzņēmuma starpniecību saskaņā ar 10. panta 3. punktu, šī iestāde–mātesuzņēmums var iesniegt pieteikumu attiecīgajai NCB, lai saņemtu atļauju sniegt pārskatu par rezervju bāzi un šīs grupas iestāžu rezervju bāzi apkopotā veidā un saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2). NCB var piešķirt iestādēm–mātesuzņēmumiem atļauju sniegt pārskatus par rezervju bāzi apkopotā veidā un saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2).

2.   Ja iestāde–mātesuzņēmums iesniedz pieteikumu attiecīgajai NCB, lai saņemtu atļauju sniegt pārskatus par rezervju bāzi apkopotā veidā saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā NCB nodrošina, ka 10. panta 4. punktā minētā vienošanās ietvert apstiprinājumu par iespējamiem zaudējumiem individuālā līmenī saistībā ar 6. panta 2. punktā minēto vienreizējo samazinājumu.

3.   Ja attiecīgā NCB piešķir atļauju iestādei–mātesuzņēmumam sniegt pārskatus par rezervju bāzi apkopotā veidā saskaņā ar 1. punktu, tā bez kavēšanās par to paziņo attiecīgajai iestādei. Minētā atļauja stājas spēkā no pirmā izpildes perioda sākuma pēc dienas, kad atļauja ir piešķirta, un to piemēro uz 2. punktā minētās vienošanās darbības termiņu vai līdz brīdim, kad atļauja tiek anulēta.

4.   Ja attiecīgā NCB iestādei–mātesuzņēmumam piešķir atļauju sniegt pārskatus par rezervju bāzi apkopotā veidā saskaņā ar 1. punktu, no starpniekiestādes obligātajām rezervēm automātiski atskaita 6. panta 2. punktā minēto vienreizējo samazinājumu.

5.   ECB piešķirtu atļauju iestādei sniegt pārskatus par rezervju bāzi apkopotā veidā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 11. pantu, uzskata par derīgu un piemērojamu šīs regulas vajadzībām līdz minētās atļaujas atsaukšanai.

12. pants

Apvienošanās un sadalīšanās

1.   Ja apvienošanās notiek izpildes periodā, piemēro visus turpmāk minētos nosacījumus:

a)

pārņēmēja iestāde atbilst šīs regulas prasībām attiecībā uz pārņemto iestādi;

b)

pārņēmējas iestādes obligātās rezerves samazina par katru vienreizējo samazinājumu, kas piemērojams saskaņā ar 6. panta 2. punktu;

c)

NCB novērtē, vai iestādes atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām, ņemot vērā dienas beigu turējumus pārņēmējas un pārņemtās iestādes rezervju kontos.

2.   Izpildes periodā, kas seko 1. punktā minētajam izpildes periodam, piemēro šādus noteikumus:

a)

pārņēmējas iestādes obligātās rezerves saskaņā ar 6. panta 2. punktu samazina tikai par vienu vienreizēju maksājumu; un

b)

pārņēmējas iestādes obligātās rezerves 6. panta vajadzībām aprēķina, izmantojot rezervju bāzi, kas apvieno pārņemto iestāžu un pārņēmējas iestādes rezervju bāzes.

Šā punkta b) apakšpunkta vajadzībām aprēķinos izmanto katras iestādes rezervju bāzi attiecīgajam izpildes periodam tā, it kā apvienošanās nebūtu notikusi, un saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) III pielikuma 2. daļā.

Pirmo daļu piemēro arī turpmākiem izpildes periodiem, ja ir izpildīti Regulas (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) III pielikuma 2. daļas 4. punkta nosacījumi.

3.   Ja apvienošanās notiek izpildes periodā, piemēro visus turpmāk minētos nosacījumus:

a)

saņēmējas iestādes, kas ir kredītiestādes, atbilst šīs regulas prasībām attiecībā uz iestādi, ko sadala;

b)

katra saņēmēja iestāde, kas ir kredītiestāde, izpilda šīs regulas prasības attiecībā uz tai piešķirto iestādes, ko sadala, rezervju bāzes daļu;

c)

iestādes, ko sadala, turētās rezerves sadala proporcionāli starp saņēmējām iestādēm;

d)

vienreizējo samazinājumu, kas minēts 6. panta 2. punktā, atskaita no katras saņēmējas iestādes obligātajām rezervēm.

4.   Izpildes periodā, kas seko izpildes periodam, kurā notiek sadalīšana, un līdz brīdim, kad saņēmējas iestādes paziņo savas attiecīgās rezervju bāzes saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2), piemēro šādus noteikumus:

a)

katra saņēmēja iestāde izpilda šīs regulas prasības attiecībā uz tai piešķirto iestādes, ko sadala, rezervju bāzes daļu, ja tāda ir; un

b)

vienreizējo samazinājumu, kas minēts 6. panta 2. punktā, atskaita no katras saņēmējas iestādes obligātajām rezervēm.

13. pants

Pilnvaru deleģēšana euro ieviešanas gadījumā

1.   Ja dalībvalsts ievieš euro saskaņā ar Līgumu, ECB Padome ar šo deleģē ECB Valdei pilnvaras, ņemot vērā ECBS Tirgus operāciju komitejas viedokli, noteikt:

a)

pārejas posma izpildes periodu datumus obligāto rezervju prasību piemērošanai saskaņā ar 3. pantu iestādēm, kas reģistrētas šādā dalībvalstī, sākuma datumu nosakot dienā, kurā attiecīgā dalībvalsts ievieš euro;

b)

veidu, kādā aprēķina 5. pantā minēto rezervju bāzi pārejas posma izpildes periodā, kas minēts a) apakšpunktā;

c)

termiņu obligāto rezervju aprēķināšanai un pārbaudei, ko veic šajā dalībvalstī reģistrētās iestādes vai attiecīgā NCB pārejas posma izpildes periodā.

ECB Valde saskaņā ar pirmo daļu pieņem un publicē lēmumu vismaz divus mēnešus pirms euro ieviešanas dienas attiecīgajā dalībvalstī un par to paziņo ECB Padomei.

2.   ECB Padome arī deleģē ECB Valdei pilnvaras 1. punkta a) apakšpunktā minētā pārejas posma izpildes periodā un tūlīt pēc tā atļaut atskaitīt no rezervju bāzes iestāžu, kas reģistrētas citās euro zonas dalībvalstīs, saistības pret iestādēm, kas reģistrētas dalībvalstī, kura ievieš euro, par attiecīgajiem izpildes periodiem.

Šo pirmo daļu piemēro, ja iestādes dalībvalstī, kas ievieš euro, obligāto rezervju aprēķināšanas laikā nav iekļautas 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajā iestāžu sarakstā. Saskaņā ar šo punktu pieņemtos ECB Valdes lēmumos, ar kuriem paredz atskaitīšanu saskaņā ar šo punktu, var precizēt veidu, kādā tiek veikta šo saistību aprēķināšana.

.

14. pants

Pārbaude

1.   Attiecīgās NCB var izmantot tiesības pārbaudīt iestāžu sniegtās rezervju bāzes informācijas precizitāti un kvalitāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2531/98 6. panta 3. punktu.

2.   Ja iestāde paziņo savu obligāto rezervju aprēķinu saskaņā ar 7. panta 3. punktu, attiecīgā NCB pārbauda šā aprēķina precizitāti un uzrauga atbilstību statistikas informācijai, par ko sniegti pārskati saskaņā ar Regulu (ES) 2021/379 (ECB/2021/2).

15. pants

Atcelšana

1.   Regula (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) tiek atcelta ar 2021. gada 26. jūniju.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar atbilstību tabulu II pielikumā.

16. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā piektajā dienā, pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro ar 2021. gada 26. jūniju. Tomēr 3. pantu piemēro ar 2021. gada 28. jūliju, 2021. gada piektā izpildes perioda pirmo dienu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2021. gada 22. janvārī

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.

(3)  Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.).

(4)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2021/379 (2021. gada 22. janvāris) par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (ECB/2021/2) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 16. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(8)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2012/27 (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.).

(9)  Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/24/EK (2001. gada 4. aprīlis) par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (OV L 125, 5.5.2001., 15. lpp.).

(11)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

Atceltā regula un tās grozījumi

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.).

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1052/2008 (ECB/2008/10) (OV L 282, 25.10.2008., 14. lpp.).

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1358/2011 (ECB/2011/26) (OV L 338, 21.12.2011., 51. lpp.).

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1376/2014 (ECB/2014/52) (OV L 366, 20.12.2014., 79. lpp.).

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2016/1705 (ECB/2016/26) (OV L 257, 23.9.2016., 10. lpp.).


II PIELIKUMS

Atbilstību tabula

Regula (EK) Nr. 1745/2003

Šī regula

1. pants

2. pants

2. panta 1. punkts

1. pants

2. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta 1. punkts

2. panta 2. punkta otrā daļa

4. panta 2. punkts, 4. panta 3. punkts

2. panta 3. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 3. panta 4. punkts

3. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

3. panta 2.a punkta pirmā daļa

5. panta 3. punkts

3. panta 2.a punkta otrā daļa

5. panta 4. punkts

5. panta 5. punkts

3. panta 3. punkts

5. panta 6. punkts

3. panta 4. punkts

5. panta 7. punkts

4. panta 1. punkts

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

5. panta 1. punkts

6. panta 1. punkta ievadteikums un 6. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

6. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

7. panta 1.–5. punkts

5. panta 4. punkts

7. panta 6. punkts

5. panta 5. punkts

7. panta 7. punkts

6. panta 1. punkta pirmais un otrais teikums

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

6. panta 1. punkta trešais teikums

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

6. panta 2. punkts

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

6. panta 3. punkts

3. panta 2. punkts

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

14. panta 1. punkts

10. panta 1. un 2. punkts

10. panta 1. un 2. punkts, 10. panta 5. punkts

10. panta 3. punkts

10. panta 6. un 10. punkts

10. panta 4. punkts

10. panta 7. punkts un 10. panta 9. punkta a) un c) apakšpunkts

10. panta 5. punkts

10. panta 9. punkta b) apakšpunkts

10. panta 4., 5. un 8. punkts

10. panta 6. punkts

5. apsvērums, 14. panta 2. punkts

11. pants

11. pants

12. pants

13. pants

12. pants

13.a pants

13. pants

14. pants

15. pants

15. pants

15. pants

16. pants

I un II pielikums


Augša