EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R0972

Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Besedilo velja za EGP)

C/2020/4349

UL L 215, 7.7.2020, str. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

7.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/972

z dne 2. julija 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 108(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) in zlasti točk (a) in (b) člena 1(1) in člena 2 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Več pravil o državni pomoči, ki so bila sprejeta v okviru pobude za posodobitev področja državnih pomoči iz leta 2012, bo prenehalo veljati konec leta 2020. Zlasti bosta 31. decembra 2020 prenehali veljati uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 (2) in (EU) št. 651/2014 (3).

(2)

Za zagotovitev predvidljivosti in pravne varnosti bi morala Komisija pri pripravah na morebitno prihodnjo posodobitev pravil o državni pomoči, sprejetih v okviru pobude za posodobitev področja državnih pomoči, ukrepati v dveh fazah.

(3)

Prvič, Komisija bi morala podaljšati obdobje uporabe pravil o državni pomoči, ki bi sicer prenehala veljati konec leta 2020. Drugič, Komisija bi morala v skladu s svojimi smernicami za boljše pravno urejanje (4) oceniti navedena pravila skupaj z drugimi pravili o državni pomoči, ki so bila sprejeta v okviru pobude za posodobitev področja državnih pomoči. Komisija je z oceno teh pravil začela 7. januarja 2019, in sicer v obliki „preverjanja ustreznosti“. V okviru Evropskega zelenega dogovora (5) in Evropske digitalne agende je že napovedala, da namerava do konca leta 2021 revidirati vrsto smernic. Na tej podlagi se bo odločila, ali bo obdobje uporabe pravil podaljšala še naprej ali pa bo pravila posodobila.

(4)

Glede na široko področje preverjanja ustreznosti in dejstvo, da bodo rezultati ocen na voljo šele proti koncu leta 2020, odločitve o zasnovi pravil o državni pomoči po letu 2020 ni mogoče sprejeti pravočasno, da bi bili za zainteresirane strani zagotovljeni pravna varnost in stabilnost v zvezi s pravili, ki se bodo uporabljala po letu 2020. Podaljšanje je torej potrebno, da se omogoči ustrezna ocena pravil o državni pomoči ter zagotovita predvidljivost in stabilnost teh pravil za države članice.

(5)

Zato bi bilo treba obdobje uporabe uredb (EU) št. 1407/2013 in (EU) št. 651/2014 podaljšati za tri leta do 31. decembra 2023.

(6)

Uredbi (EU) št. 1407/2013 in (EU) št. 651/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Zaradi podaljšanja obdobja uporabe Uredbe (EU) št. 651/2014 bodo nekatere države članice morda želele podaljšati veljavnost ukrepov pomoči, ki so izvzeti na podlagi navedene uredbe in za katere je bil v skladu s točko (a) člena 11 navedene uredbe predložen povzetek informacij. Za zagotovitev preglednosti bi morale države članice Komisiji poslati posodobljene povzetke informacij v zvezi s podaljšanjem veljavnosti navedenih ukrepov.

(8)

Sheme iz oddelkov 1 (razen člena 15), 2, 3, 4, 7 (razen člena 44) in 10 poglavja III Uredbe (EU) št. 651/2014 s povprečnim letnim proračunom državne pomoči, ki presega 150 milijonov EUR, ki so bile na podlagi sklepa Komisije izvzete dlje kot šest mesecev in ki jih želijo zadevne države članice podaljšati v obdobju po 31. decembru 2020, bi morale biti še naprej izvzete do 31. decembra 2023, če so države članice Komisiji predložile posodobljene povzetke informacij in končno ocenjevalno poročilo v skladu z načrtom ocenjevanja, ki ga je odobrila Komisija.

(9)

Glede na gospodarske in finančne posledice izbruha COVID-19 za podjetja in za zagotovitev skladnosti s splošnim odzivom politike, ki ga je sprejela Komisija, zlasti v obdobju 2020–2021, bi bilo treba Uredbo (EU) št. 651/2014 ustrezno spremeniti. Zlasti bi morala podjetja, ki so zaradi izbruha COVID-19 postala podjetja v težavah, po Uredbi (EU) št. 651/2014 ostati upravičena v omejenem obdobju. Enako se za podjetja, ki morajo zaradi izbruha COVID-19 začasno ali stalno odpustiti osebje, ne bi smelo šteti, da so prekršila svoje zaveze glede premestitev, podane pred y ob prejetju regionalne pomoči. Te izjemne določbe bi se morale uporabljati v omejenem obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021.

(10)

Uredbi (EU) št. 1407/2013 in (EU) št. 651/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8 Uredbe (EU) št. 1407/2013 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2023.“

Člen 2

Uredba (EU) št. 651/2014 se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(1)

v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

sheme v oddelkih 1 (razen člena 15), 2, 3, 4, 7 (razen člena 44) in 10 poglavja III te uredbe, če povprečni letni proračun državne pomoči presega 150 milijonov EUR, po šestih mesecih po njihovem začetku veljavnosti. Komisija se lahko odloči, da se ta uredba še naprej uporablja za daljše obdobje za vsako od navedenih shem pomoči, potem ko preuči ustrezne načrte ocenjevanja, ki jih države članice priglasijo Komisiji, in sicer v 20 delovnih dneh od začetka veljavnosti sheme. Če je Komisija že podaljšala uporabo te uredbe preko prvotnih šestih mesecev za takšne sheme, se lahko države članice odločijo, da navedene sheme podaljšajo do konca obdobja uporabe te uredbe, pod pogojem, da je zadevna država članica predložila ocenjevalno poročilo v skladu z načrtom ocenjevanja, ki ga je odobrila Komisija. Vendar se lahko regionalna pomoč, dodeljena na podlagi te uredbe, z odstopanjem podaljša do konca obdobja veljavnosti relevantnih kart regionalne pomoči.“;

(2)

v odstavku 4 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

pomoč podjetjem v težavah, z izjemo shem pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile nekatere naravne nesreče, shem zagonske pomoči in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, če navedene sheme podjetij v težavah ne obravnavajo bolj ugodno od drugih podjetij. Vendar se ta uredba z odstopanjem uporablja za podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, a so v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021 postala podjetja v težavah.“;

2.

v členu 2 se točka 27 nadomesti z naslednjim:

„27.

‚območja, ki prejemajo pomoč‘ pomeni območja, določena v odobreni karti regionalne pomoči za obdobje od 1. julija 2014 do 31. decembra 2021 pri uporabi člena 107(3)(a) in (c) Pogodbe, za regionalno pomoč, dodeljeno do 31. decembra 2021, in območja, določena v odobreni karti regionalne pomoči za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2027 pri uporabi člena 107(3)(a) in (c) Pogodbe, za regionalno pomoč, dodeljeno po 31. decembru 2021;“;

3.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

Člen 11

Poročanje

1.   Države članice, ali v primeru pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, država članica, v kateri je organ upravljanja iz člena 21 Uredbe (EU) št. 1299/2013, Komisiji posredujejo:

(a)

prek elektronskega sistema obveščanja Komisije, povzetek informacij o vsakem ukrepu pomoči, izvzetem na podlagi te uredbe, v standardizirani obliki, določeni v Prilogi II, ter povezavo, ki zagotavlja dostop do celotnega besedila ukrepa pomoči, vključno z njegovimi spremembami, in sicer v 20 delovnih dneh po začetku veljavnosti ukrepa pomoči;

(b)

letno poročilo v elektronski obliki v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 794/2004 (*1) o uporabi te uredbe, ki vsebuje informacije, navedene v Uredbi (ES) št. 794/2004, in sicer za vsako celotno leto ali vsak del leta, v katerem se ta uredba uporablja.

2.   Če želi država članica zaradi podaljšanja obdobja uporabe te uredbe do 31. decembra 2023 z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 (*2) podaljšati veljavnost ukrepov, v zvezi s katerimi je bil Komisiji predložen povzetek informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena, država članica posodobi navedeni povzetek informacij v zvezi s podaljšanjem veljavnosti navedenih ukrepov in posodobitev pošlje Komisiji v 20 delovnih dneh po začetku veljavnosti akta države članice o podaljšanju posameznega ukrepa.

(*1)  Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 140, 30.4.2004, str. 1)."

(*2)  Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215, 7.7.2020, str. 3).“;"

4.

v členu 14(16) se doda naslednji stavek:

„Kar zadeva zaveze, podane pred 31. decembrom 2019, se izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v EGP, do katerih pride med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021, ne štejejo kot prenos v smislu člena 2(61a) te uredbe.“;

5.

v členu 59 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2023.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

(4)  Delovni dokument služb Komisije z naslovom „Better Regulation Guidelines“ z dne 7. julija 2017 (SWD(2017) 350).

(5)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski zeleni dogovor (COM(2019) 640 final).


Na vrh