EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32020R1784

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija)

OV L 405, 2.12.2020., 40./78. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj

2.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/40


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1784

(2020. gada 25. novembris)

par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”)

(pārstrādāta redakcija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 81. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (3) ir iepriekš grozīta. Tā kā ir jāizdara turpmāki būtiski grozījumi, skaidrības labad minētā regula būtu jāpārstrādā.

(2)

Savienība ir izvirzījusi sev mērķi uzturēt un attīstīt Savienību kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Lai izveidotu šādu telpu, Savienībai cita starpā ir jāpieņem pasākumi saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kas ir vajadzīgi iekšējā tirgus pienācīgai darbībai.

(3)

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību un civiljustīcijas telpas attīstību Savienībā, ir nepieciešams turpināt uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas dokumentu pārsūtīšanu un izsniegšanu starp dalībvalstīm civillietās un komerclietās, vienlaikus garantējot augstu drošības un aizsardzības līmeni šādu dokumentu pārsūtīšanas gaitā un adresātu tiesību, kā arī privātuma un personas datu aizsardzību. Ar šo regulu tiecas uzlabot tiesas procedūru efektivitāti un ātrumu, vienkāršojot un racionalizējot tās attiecībā uz tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Savienībā, vienlaikus palīdzot samazināt aizkavēšanos un izmaksas privātpersonām un uzņēmumiem. Nodrošinot lielāku juridisko noteiktību un vienkāršākas, racionalizētākas un digitalizētas procedūras, privātpersonas un uzņēmumi tiks iedrošināti iesaistīties pārrobežu darījumos, tādējādi veicinot tirdzniecību Savienībā un – līdz ar to – iekšējā tirgus darbību.

(4)

Ar šo regulu paredz noteikumus par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs civillietās vai komerclietās. Tā nebūtu jāpiemēro tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanai citās lietās, piemēram, ieņēmumu, muitas vai administratīvajās lietās.

(5)

Pārrobežu izsniegšana būtu jāuzskata par izsniegšanu no vienas dalībvalsts citai dalībvalstij.

(6)

Šī regula nebūtu jāpiemēro dokumentu izsniegšanai puses pilnvarotajam pārstāvim tiesas atrašanās dalībvalstī, bet būtu jāpiemēro jebkādu dokumentu izsniegšanai pusei citā dalībvalstī, ja šāda izsniegšana ir vajadzīga saskaņā ar tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību aktiem neatkarīgi no tā vai dokuments ticis izsniegts puses pārstāvim.

(7)

Ja adresāta izsniegšanas adrese tiesas atrašanās dalībvalstī nav zināma, bet ir zināma viena vai vairākas izsniegšanas adreses vienā vai vairākās citās dalībvalstīs, dokuments būtu jāpārsūta šādai citai dalībvalstij izsniegšanai saskaņā ar šo regulu. Šī situācija nebūtu jāuzskata par iekšzemes izsniegšanu tiesas atrašanās dalībvalstī. Konkrēti, dokuments adresātam nebūtu jāizsniedz, izmantojot fiktīvu izsniegšanas metodi, piemēram, izsniegšanu, izvietojot paziņojumu uz tiesas ziņojumu dēļa, vai dokumenta ievietošanu lietas materiālos.

(8)

Šajā regulā ar jēdzienu “ārpustiesas dokumenti” būtu jāsaprot dokumenti, kas ietver dokumentus, kurus sagatavojusi vai apliecinājusi publiska iestāde vai amatpersona, un citus dokumentus, kuru oficiāla pārsūtīšana adresātam, kas dzīvo citā dalībvalstī, ir nepieciešama, lai īstenotu, pierādītu vai aizsargātu tiesības vai prasījumu civiltiesībās vai komerctiesībās. Ar jēdzienu “ ārpustiesas dokumenti” nebūtu jāsaprot dokumenti, kas ietver dokumentus, kurus izdevušas administratīvas iestādes administratīva procesa vajadzībām.

(9)

Tiesvedības efektivitāte un ātrums civillietās prasa, lai dalībvalstu izraudzīto vietējo struktūru savstarpējā tiesas un ārpustiesas dokumentu pārsūtīšana būtu tieša un tajā izmantotu ātrus līdzekļus. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai uz piecu gadu laikposmu izraudzīties atsevišķas pārsūtītājas struktūras un saņēmējas struktūras vai izraudzīties vienu vai vairākas struktūras abu funkciju veikšanai. Tomēr vajadzētu būt iespējai minēto izraudzīšanos atjaunot ik pēc pieciem gadiem.

(10)

Lai nodrošinātu dokumentu ātru pārsūtīšanu starp dalībvalstīm nolūkā tos izsniegt, būtu jāizmanto jebkādas piemērotas modernās komunikācijas tehnoloģijas ar noteikumu, ka tiek ievēroti konkrēti nosacījumi attiecībā uz saņemtā dokumenta integritāti un uzticamību. Tāpēc parasti visa saziņa un dokumentu apmaiņa starp aģentūrām un struktūrām, ko izraudzījušās dalībvalstis, būtu jāveic, izmantojot drošu un uzticamu decentralizētu IT sistēmu, kuru veido, piemēram, valstu IT sistēmas, kas ir savstarpēji savienotas un tehniski sadarbspējīgas, un neskarot turpmāko tehnoloģiju attīstību, atbilstīgi e-CODEX. Attiecīgi būtu jāizveido decentralizēta IT sistēma datu apmaiņai saskaņā ar šo regulu. Minētās IT sistēmas decentralizētais raksturs dotu iespēju veikt datu apmaiņu vienīgi starp vienu dalībvalsti un otru, minētajā apmaiņā neiesaistot nevienu Savienības iestādi.

(11)

Neskarot iespējamo turpmāko tehnoloģiju attīstību, nebūtu jāuzskata, ka droša decentralizēta IT sistēma un tās sastāvdaļas noteikti ir kvalificēts elektroniski reģistrēts piegādes pakalpojums, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 (4).

(12)

Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par tādas references īstenošanas programmatūras izveidi, uzturēšanu un turpmāku attīstīšanu, ko dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot valsts IT sistēmas vietā, saskaņā ar integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principiem. Komisijai būtu jāizstrādā, jāattīsta un jāuztur references īstenošanas programmatūra saskaņā ar datu aizsardzības prasībām un principiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) 2018/1725 (5) un (ES) 2016/679 (6), jo īpaši saskaņā ar integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principiem. References īstenošanas programmatūrā būtu arī jāiekļauj atbilstīgi tehniskie pasākumi un tai būtu jāveicina organizatoriskie pasākumi, kas nepieciešami, lai garantētu tādu drošības un sadarbspējas līmeni, kas ir piemērots informācijas apmaiņai dokumentu izsniegšanas kontekstā.

(13)

Attiecībā uz tiem decentralizētās IT sistēmas komponentiem, par kuriem ir atbildīga Savienība, pārvaldības vienībai vajadzētu būt pietiekamiem resursiem, lai nodrošinātu minētās sistēmas pienācīgu darbību.

(14)

Kompetentajai iestādei vai iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzētu būt atbildīgām kā pārziņiem Regulas (ES) 2016/679 nozīmē attiecībā uz personas datu apstrādi, ko tās veic saskaņā ar šo regulu, lai pārsūtītu dokumentus starp dalībvalstīm.

(15)

Pārsūtīšana, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, varētu būt neiespējama sistēmas traucējumu dēļ. Citi saziņas līdzekļi varētu būt piemērotāki arī izņēmuma apstākļos, kas varētu ietvert situācijas, kad liela apjoma dokumentu pārveide elektroniskā formā radītu nesamērīgu administratīvo slogu pārsūtītājai struktūrai vai kad oriģināldokuments papīra formātā ir vajadzīgs, lai novērtētu tā autentiskumu. Gadījumos, kad decentralizēto IT sistēmu neizmanto, pārsūtīšana būtu jāveic ar vispiemērotākajiem alternatīviem līdzekļiem. Šādiem alternatīviem līdzekļiem būtu jāaptver cita starpā pārsūtīšanu, ko veic pēc iespējas ātrāk un drošā veidā, izmantojot citus drošus elektroniskos līdzekļus vai pastu.

(16)

Lai uzlabotu dokumentu elektronisku pārrobežu pārsūtīšanu, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, šādiem dokumentiem nevajadzētu liegt juridisko spēku un tie nebūtu jāuzskata par nepieņemamiem pierādījumiem tiesvedībā tikai tāpēc, ka tie ir elektroniskā formā. Tomēr minētajam principam nebūtu jāskar šādu dokumentu juridiskā spēka vai pieņemamības par pierādījumiem novērtēšana saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tam arī nebūtu jāskar valsts tiesību akti attiecībā uz dokumentu pārveidi.

(17)

Lai veicinātu dokumentu savstarpēju pārsūtīšanu un izsniegšanu starp dalībvalstīm, būtu jāizmanto I pielikumā paredzētās veidlapas. Pārsūtāmajam dokumentam būtu jāpievieno lūgums, kas sagatavots, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu. Veidlapu būtu jāaizpilda saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja minētajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, oficiālajā vai vienā no oficiālajām tās vietas valodām, kur dokuments jāizsniedz, vai arī citā valodā, ko minētā dalībvalsts ir norādījusi kā tai pieņemamu. Katrai dalībvalstij būtu jānorāda Savienības oficiālā valoda vai valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts valoda vai valodas, kuras ir tai pieņemamas.

(18)

Saņemšanas apstiprinājums, izmantojot I pielikumā ietverto D veidlapu, būtu automātiski jānosūta pārsūtītājai struktūrai, izmantojot decentralizēto IT sistēmu vai citus līdzekļus – pēc iespējas drīz un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

(19)

Kad pārsūtītāja struktūra saņem dokumentu neizsniegšanas apliecinājumu, tai ir svarīgi zināt, vai saņēmējas dalībvalsts iestādes ir iesniegušas lūgumus pastāvīgās dzīvesvietas reģistriem vai citām datubāzēm, ja šādi reģistri vai datubāzes ir, nolūkā atrast jaunu tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokuments. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par to, vai to iestādes šādus lūgumus pēc savas iniciatīvas iesniedz gadījumos, kad izsniegšanas lūgumā norādītā adrese nav pareiza. Tomēr ar šo regulu nebūtu jāuzliek pienākums dalībvalstu iestādēm iesniegt šādus lūgumus.

(20)

Ja, pamatojoties uz pārsūtīto informāciju vai dokumentiem, izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, ja tas neietilpst šīs regulas darbības jomā, ja formālo nosacījumu neizpildes dēļ izsniegšana nav iespējama, vai ja tas ir nosūtīts saņēmējai struktūrai, kurai nav teritoriālās jurisdikcijas, saņēmējai struktūrai bez nepamatotas, nesaprātīgas un nevajadzīgas kavēšanās būtu jāveic šajā regulā paredzētie pasākumi, ņemot vērā konkrētos apstākļus, tostarp saņēmējas struktūras rīcībā esošos saziņas līdzekļus.

(21)

Lai nodrošinātu pārsūtīšanas ātrumu, dokumenti ir jāizsniedz dažu dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. Dokumentu izsniegšana būtu jāveic pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc tam, kad saņēmēja struktūra tos ir saņēmusi.

(22)

Saņēmējai struktūrai būtu jāturpina visi dokumenta izsniegšanai vajadzīgie pasākumi arī gadījumos, ja viena mēneša laikā pēc dokumenta saņemšanas nav bijis iespējams izsniegt dokumentu, piemēram, tāpēc, ka atbildētājs nav bijis mājās atvaļinājuma dēļ, vai bijis darbā – komandējuma dēļ. Tomēr, lai izvairītos no tā, ka saņēmējai struktūrai tiek uzlikts beztermiņa pienākums veikt pasākumus nolūkā izsniegt dokumentu, pārsūtītājai struktūrai vajadzētu būt iespējai, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu, norādīt termiņu, pēc kura dokumentu vairs nav nepieciešams izsniegt.

(23)

Lai nodrošinātu to, ka šī regula ir iedarbīga, apstākļi, kuros ir iespējams atteikties izsniegt dokumentu, būtu pieļaujami tikai izņēmuma gadījumos.

(24)

Visos gadījumos, kad izsniedzamais dokuments nav izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, saņēmējai struktūrai būtu rakstiski, izmantojot I pielikumā ietverto L veidlapu, jāinformē adresāts par to, ka adresāts var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu, ja tas nav ne valodā, ko adresāts saprot, ne izsniegšanas vietas oficiālajā valodā, vai vienā no tās oficiālajām valodām. Šis noteikums būtu jāpiemēro arī jebkurai turpmākai izsniegšanai, tiklīdz adresāts ir izmantojis savas tiesības atteikties. Tiesības atteikties būtu jāpiemēro arī attiecībā uz dokumentu izsniegšanu, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas, dokumentu izsniegšanai pa pastu, elektroniskai izsniegšanai un tiešai izsniegšanai. Vajadzētu būt iespējai atteikto dokumenta izsniegšanu labot, izsniedzot adresātam dokumenta tulkojumu.

(25)

Ja izsniedzamajam dokumentam ir pievienots tulkojums, tam vajadzētu būt apliecinātam vai citādi uzskatāmam par piemērotu tiesvedībai saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem. Tulkojums būtu jādara pieejams tai dalībvalstij, kurā jānotiek dokumenta izsniegšanai. Dokumentu tulkošana citā valodā, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, neskar saņēmēja tiesības apstrīdēt tulkojuma pareizību saskaņā ar tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību aktiem.

(26)

Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu un tiesa vai iestāde, kas izskata lietu, pēc pārbaudes nolemj, ka atteikums nav pamatots, minētajai tiesai vai iestādei būtu jāapsver atbilstīgs veids, kā adresātu informēt par minēto lēmumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Lai pārbaudītu, vai atteikums ir pamatots, tiesai vai iestādei būtu jāņem vērā visa lietā esošā attiecīgā informācija, lai noteiktu adresāta valodu prasmes. Attiecīgā gadījumā, novērtējot adresāta valodu prasmes, tiesa vai iestāde varētu ņemt vērā faktiskus elementus, piemēram, dokumentus, ko adresāts rakstījis attiecīgajā valodā, to, vai adresāta profesija ietver īpašas valodas prasmes, vai adresāts ir tiesas atrašanās dalībvalsts valstspiederīgais vai adresāts ilgāku laiku iepriekš dzīvojis minētajā dalībvalstī.

(27)

Tā kā pastāv atšķirības dalībvalstu procesuālajos noteikumos, konkrētā diena, kurā veikta izsniegšana, dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. Ņemot vērā šādas situācijas un iespējamos sarežģījumus, kas varētu rasties, šajā regulā būtu jāparedz sistēma, saskaņā ar kuru izsniegšanas dienu noteiktu saņēmējas dalībvalsts tiesību akti. Tomēr, ja saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem dokuments ir jāizsniedz noteiktā termiņā, dienai, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, vajadzētu būt tai, ko nosaka saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Minētā divu datumu sistēma pastāv tikai dažās dalībvalstīs. Ja dalībvalstis piemēro minēto sistēmu, tām tas būtu jāpaziņo Komisijai, kurai minētā informācija būtu jādara pieejama elektroniski, izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2001/470/EK (7), un Eiropas e-tiesiskuma portālā.

(28)

Lai veicinātu tiesu iestāžu pieejamību, dalībvalstīm būtu jānosaka vienreizēja fiksēta samaksa par to, ka ir nodarbināta tiesu varas amatpersona vai persona, kas ir kompetenta saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem. Nosakot minēto maksu, būtu jāievēro proporcionalitātes un nediskriminācijas principi. Prasībai par vienreizēju fiksētu samaksu nevajadzētu liegt dalībvalstīm iespēju par dažādiem pakalpojumu veidiem noteikt atšķirīgas samaksas, ja ir ievēroti minētie principi.

(29)

Katrai dalībvalstij vajadzētu būt iespējai personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī, izsniegt dokumentus tieši, izmantojot pasta pakalpojumus – ar ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai līdzvērtīgu sūtījumu. Vajadzētu būt iespējamam izmantot pasta pakalpojumus – privātus vai publiskus – dokumentu izsniegšanai dažādos vēstuļu veidos, tostarp vēstuļu sakopojumu veidā.

(30)

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas iedibināto judikatūru (8) tieša izsniegšana pa pastu saskaņā ar šo regulu būtu jāuzskata par pienācīgi veiktu pat tad, ja dokuments nav piegādāts adresātam personīgi, proti, ja tas adresāta mājas adresē ir izsniegts pieaugušajam, kurš dzīvo vienā mājsaimniecībā ar adresātu vai kuru tajā nodarbina adresāts, un kurš spēj un ir gatavs pieņemt dokumentu, ja vien tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību akti neparedz, ka minētais dokuments var tikt izsniegts tikai adresātam personīgi.

(31)

Lai nodrošinātu pārrobežu tiesas procedūru efektivitāti un ātrumu, ir vajadzīgi tieši, ātri un droši kanāli dokumentu izsniegšanai personām citās dalībvalstīs. Tāpēc vajadzētu būt iespējai dokumentus izsniegt tieši, izmantojot elektroniskos līdzekļus, tādam adresātam, kura izsniegšanas adrese citā dalībvalstī ir zināma. Šāda veida tiešās elektroniskās izsniegšanas izmantošanas nosacījumiem vajadzētu būt tādiem, lai nodrošinātu to, ka elektronisku izsniegšanu izmanto tikai ar tādiem elektroniskiem līdzekļiem, kas saskaņā ar tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību aktiem ir pieejamas iekšzemē veiktai dokumentu izsniegšanai, un tiem būtu jānodrošina, ka pastāv atbilstoši drošības pasākumi adresātu interešu aizsardzībai, tostarp ir nodrošināti augsti tehniskie standarti un prasība adresātam dot skaidri izteiktu piekrišanu.

(32)

Vajadzētu būt iespējai adresātam dokumentus izsniegt elektroniski, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus Regulas (ES) Nr. 910/2014 nozīmē, ar noteikumu, ka adresāts iepriekš ir devis skaidri izteiktu piekrišanu izmantot elektroniskos līdzekļus dokumentu izsniegšanai tiesvedības gaitā. Šādos gadījumos skaidri izteiktu iepriekš dotu piekrišanu varētu dot attiecībā uz konkrētu tiesvedību vai kā vispārēju piekrišanu tam, ka dokumenti tiesvedības gaitā tiek izsniegti, izmantojot minētos izsniegšanas līdzekļus. Minēto piekrišanu varētu arī dot tad, ja saskaņā ar tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību aktiem procesuālos dokumentus varētu izsniegt, izmantojot elektronisku sistēmu, un adresāts – pirms adresātam ar minētās sistēmas starpniecību tiek izsniegti jebkādi dokumenti – būtu piekritis, ka saistībā ar dokumentu izsniegšanu tiek izmantota minētā sistēma.

(33)

Adresātam dokumentus varētu izsniegt elektroniski, neizmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus Regulas (ES) Nr. 910/2014 nozīmē, ar noteikumu, ka adresāts iepriekš ir devis skaidri izteiktu piekrišanu tiesai vai iestādei, kas izskata lietu, vai pusei, kas atbildīga par dokumentu izsniegšanu minētajā tiesvedībā, minētās tiesvedības gaitā izmantot e-pastu, ko nosūta uz konkrētu e-pasta adresi, un ar noteikumu, ka tiek saņemts apliecinājums, ka adresāts dokumentu ir saņēmis. Adresātam būtu jāapstiprina dokumenta saņemšana, parakstot un nosūtot atpakaļ saņemšanas apstiprinājumu vai nosūtot e-pastu no e-pasta adreses, kuru adresāts paziņo dokumentu izsniegšanas vajadzībām. Saņemšanas apstiprinājumu varētu parakstīt elektroniski. Lai garantētu pārsūtīšanas drošību, dalībvalstis varētu precizēt papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tās pieņems elektronisku izsniegšanu, izmantojot e-pastu, ja to tiesību aktos ir paredzēti stingrāki nosacījumi attiecībā uz izsniegšanu, izmantojot e-pastu, vai to tiesību akti nepieļauj šādu izsniegšanu, izmantojot e-pastu. Ar šādiem nosacījumiem varētu risināt tādus jautājumus kā, piemēram, sūtītāja un saņēmēja identifikācija, nosūtīto dokumentu integritāte un pārsūtīšanas aizsardzība pret ārēju iejaukšanos.

(34)

Jebkurai personai, kura ir ieinteresēta kādā konkrētā tiesvedībā, vajadzētu būt iespējai veikt dokumentu izsniegšanu tieši ar tās dalībvalsts tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību, kurā tiek lūgta izsniegšana, ar noteikumu, ka šāda tieša izsniegšana ir atļauta saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem.

(35)

Ja valsts tiesību akti un šī regula dod tiesības tiesai pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par to, ka ir izsniegts vai piegādāts dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, vai tam līdzvērtīgs dokuments, būtu jādara viss racionāli iespējamais, lai apliecinājumu iegūtu ar saņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu vai struktūru starpniecību, pirms tiek pasludināts jebkāds spriedums atbilstoši jebkurām citām prasībām, ar kurām aizsargā atbildētāja intereses. Ja vien tas nav nesaderīgi ar valsts tiesību aktiem, būtu jādara viss racionāli iespējamais, lai, izmantojot jebkādus pieejamos saziņas kanālus, tostarp modernās komunikācijas tehnoloģijas, atbildētāju, kura adrese vai konts tiesai, kurā celta prasība, ir zināmi, informētu par to, ka pret viņu ir uzsākta tiesvedība.

(36)

Komisijai būtu jāizstrādā rokasgrāmata, kurā ir ietverta informācija, kas ir svarīga šīs regulas pareizai piemērošanai. Rokasgrāmatas pieejamība būtu jānodrošina, izmantojot Eiropas tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās. Komisijai un dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka rokasgrāmatā ietvertā informācija ir atjaunināta un pilnīga, jo īpaši attiecībā uz saņēmēju un pārsūtītāju struktūru kontaktinformāciju.

(37)

Aprēķinot šajā regulā paredzētos laikposmus un termiņus, būtu jāpiemēro Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (9).

(38)

Lai atjauninātu šīs regulas I pielikumā ietvertās veidlapas vai minētajās veidlapās veiktu tehniskas izmaiņas, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz minētā pielikuma grozījumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (10). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(39)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (11).

(40)

Šai regulai vajadzētu būt pārākai pār noteikumiem, kuri ir iekļauti dalībvalstu noslēgtos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās ar šai regulai analogu darbības jomu, jo īpaši pār 1965. gada 15. novembra Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās – to dalībvalstu attiecībās, kuras ir tās līgumslēdzējas puses. Šī regula neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai vienošanās, lai paātrinātu vai vienkāršotu dokumentu pārsūtīšanu, ar noteikumu, ka minētie nolīgumi vai vienošanās ir saderīgi ar šo regulu.

(41)

Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem būtu pilnībā jāievēro un jārespektē visu iesaistīto personu pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz tiesu iestāžu vienlīdzīgu pieejamību, uz nediskriminēšanu un uz personas datu un privātās dzīves aizsardzību.

(42)

Informācijai, kura pārsūtīta, ievērojot šo regulu, vajadzētu būt piemēroti aizsargātai. Uz šādu aizsardzību attiecas Regula (ES) 2016/679 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (12). Personas datus, kas nav svarīgi konkrētas lietas izskatīšanai, būtu nekavējoties jādzēš.

(43)

Lai novērtētu šīs regulas faktisko ietekmi un vajadzību īstenot jebkādu turpmāku rīcību, Komisijai saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 22. un 23. punktu būtu jāizvērtē šī regula, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašus pārraudzības mehānismus. Ja dalībvalstis vāc datus par dokumentu izsniegšanu saskaņā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārsūtīto un saņemto lūgumu skaitu, to gadījumu skaitu, kuros pārsūtīšana veikta, izmantojot citus līdzekļus, nevis decentralizēto IT sistēmu, saņemto apliecinājumu par dokumentu neizsniegšanu skaitu un valodas dēļ veikto atteikumu paziņojumu skaitu, kurus saņēmušas pārsūtītājas struktūras, tām šādi dati būtu jāsniedz Komisijai pārraudzības nolūkos. References īstenošanas programmatūra, ko Komisija izstrādājusi kā aizmugursistēmu, būtu jāprogrammē tā, lai vāktu pārraudzības nolūkiem nepieciešamos datus, un šādi dati būtu jānosūta Komisijai. Ja dalībvalstis izvēlas Komisijas izstrādātās references īstenošanas programmatūras vietā izmantot valsts IT sistēmu, un ja minētā sistēma ir programmēta tā, lai vāktu minētos datus, šādā gadījumā minētie dati būtu jānosūta Komisijai.

(44)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo pastāv atšķirības starp valstu noteikumiem, kas reglamentē jurisdikciju un lēmumu atzīšanu un izpildi, bet šīs regulas tiešās piemērojamības un saistošā rakstura dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(45)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2019. gada 13. septembrī (13).

(46)

Lai Regulas (EK) Nr. 1393/2007 noteikumi būtu saprotamāki un labāk lasāmi, tā būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(47)

Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste un Īrija ir paziņojušas, ka vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(48)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro tiesas un ārpustiesas dokumentu pārrobežu izsniegšanai civillietās vai komerclietās. To nepiemēro jo īpaši ieņēmumu, muitas vai administratīvos jautājumos, vai jautājumos saistībā ar dalībvalsts atbildību par darbību vai bezdarbību, īstenojot valsts varu (acta iure imperii).

2.   Izņemot 7. pantu, šo regulu nepiemēro, ja nav zināma tās personas adrese, kurai ir jāizsniedz dokuments.

3.   Šo regulu nepiemēro dokumenta izsniegšanai tiesas atrašanās dalībvalstī tās personas, kurai izsniedzams dokuments pilnvarotajam pārstāvim, neatkarīgi no minētās personas dzīvesvietas.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“tiesas atrašanās dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā notiek tiesvedība;

2)

“decentralizēta IT sistēma” ir tīkls, ko veido valstu IT sistēmas un sadarbspējīgi piekļuves punkti, kuri darbojas katras dalībvalsts individuālā atbildībā un pārvaldībā, un kas ļauj veikt drošu un uzticamu informācijas pārrobežu apmaiņu starp valstu IT sistēmām.

3. pants

Pārsūtītājas struktūras un saņēmējas struktūras

1.   Katra dalībvalsts izraugās valsts amatpersonas, iestādes vai citas personas, kuru kompetencē ir pārsūtīt tiesas vai ārpustiesas dokumentus izsniegšanai citā dalībvalstī (“pārsūtītājas struktūras”).

2.   Katra dalībvalsts izraugās valsts amatpersonas, iestādes vai citas personas, kuru kompetencē ir saņemt tiesas vai ārpustiesas dokumentus no citas dalībvalsts (“saņēmējas struktūras”).

3.   Dalībvalstis var izraudzīties atsevišķas pārsūtītājas struktūras un saņēmējas struktūras vai vienu vai vairākas struktūras abu funkciju veikšanai. Federālas dalībvalstis, dalībvalstis, kurās piemēro vairākas tiesību sistēmas, un dalībvalstis ar autonomām teritoriālām vienībām var izraudzīties vairāk nekā vienu šādu struktūru. Izraudzīšanās ir spēkā uz piecu gadu laikposmu, un to var pagarināt par turpmākiem piecu gadu laikposmiem.

4.   Katra dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

šā panta 2. un 3. punktā minēto saņēmēju struktūru nosaukumus un adreses;

b)

ģeogrāfiskos apgabalus, kas atrodas minēto saņēmēju struktūru jurisdikcijā;

c)

līdzekļus, ar kādiem minētās saņēmējas struktūras spēj saņemt dokumentus, ja ir piemērojams 5. panta 4. punkts; un

d)

valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā ietvertās veidlapas.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām turpmākajām izmaiņām pirmajā daļā minētajā informācijā.

4. pants

Centrālā struktūra

Katra dalībvalsts izraugās centrālo struktūru, kas ir atbildīga par:

a)

informācijas sniegšanu pārsūtītājām struktūrām;

b)

risinājumu meklēšanu visām grūtībām, kas varētu rasties, pārsūtot dokumentus izsniegšanai;

c)

izņēmuma gadījumos izsniegšanas lūguma pārsūtīšanu kompetentajai saņēmējai struktūrai pēc pārsūtītājas struktūras lūguma.

Federālas dalībvalstis, dalībvalstis, kurās piemēro vairākas tiesību sistēmas un dalībvalstis ar autonomām teritoriālām vienībām var izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo struktūru.

5. pants

Pārsūtītāju struktūru, saņēmēju struktūru un centrālo struktūru izmantotie saziņas līdzekļi

1.   Dokumentus, kurus jāizsniedz, lūgumus, apstiprinājumus, kvītis, apliecības un paziņojumus, ko veic, pamatojoties uz I pielikumā ietvertajām veidlapām, starp pārsūtītājām struktūrām un saņēmējām struktūrām, starp minētajām struktūrām un centrālajām struktūrām vai starp dažādu dalībvalstu centrālajām struktūrām pārsūta, izmantojot drošu un uzticamu decentralizētu IT sistēmu. Minētās decentralizētas IT sistēmas pamatā ir sadarbspējīgs risinājums, piemēram, e-CODEX.

2.   Regulā (ES) Nr. 910/2014 izklāstīto vispārējo tiesisko regulējumu attiecībā uz kvalificētu uzticamības pakalpojumu izmantošanu piemēro dokumentiem, kurus jāizsniedz, lūgumiem, apstiprinājumiem, kvītīm, apliecībām un paziņojumiem, kas pārsūtīti, izmantojot decentralizēto IT sistēmu.

3.   Ja dokumentiem, kuri jāizsniedz, lūgumiem, apstiprinājumiem, kvītīm, apliecībām un citiem paziņojumiem, kas minēti šā panta 1. punktā, ir vajadzīgs vai tie ietver zīmogu vai ar roku rakstītu parakstu, tā vietā var izmantot kvalificētus elektroniskos zīmogus vai kvalificētus elektroniskos parakstus, kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014.

4.   Ja pārsūtīšana saskaņā ar 1. punktu nav iespējama decentralizētās IT sistēmas traucējumu dēļ vai izņēmuma apstākļu dēļ, pārsūtīšanu veic ar visātrākajiem piemērotākajiem alternatīviem līdzekļiem, ņemot vērā nepieciešamību garantēt uzticamību un drošību.

6. pants

Elektronisko dokumentu juridiskais spēks

Dokumentiem, kas tiek pārsūtīti, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, neliedz juridisko spēku un tos neuzskata par nepieņemamiem pierādījumiem tiesvedībā tikai tāpēc, ka tie ir elektroniskā formā.

7. pants

Palīdzība adreses noskaidrošanā

1.   Ja nav zināma tās personas adrese, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments citā dalībvalstī, minētā dalībvalsts sniedz palīdzību adreses noskaidrošanā vismaz vienā no šādiem veidiem:

a)

sniedz informāciju par izraudzītajām iestādēm, kurām pārsūtītājas struktūras var adresēt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kam ir jāizsniedz dokuments;

b)

atļauj personām no citām dalībvalstīm iesniegt lūgumus, tostarp elektroniskā veidā, sniegt informāciju par to personu adresēm, kurām ir jāizsniedz dokumenti, tieši pastāvīgās dzīvesvietas reģistriem vai citām publiski pieejamām datubāzēm, izmantojot standarta veidlapu, kas pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā; vai

c)

ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību sniedz detalizētu informāciju par to, kā atrast to personu adreses, kurām ir jāizsniedz dokumenti.

2.   Katra dalībvalsts nolūkā darīt to pieejamu ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību sniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

kādu palīdzību dalībvalsts sniegs savā teritorijā, ievērojot 1. punktu;

b)

attiecīgā gadījumā – 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto iestāžu nosaukumi un kontaktinformācija;

c)

to, vai saņēmējas dalībvalsts iestādes pēc savas iniciatīvas iesniegs pastāvīgās dzīvesvietas reģistriem vai citām datubāzēm lūgumus sniegt informāciju par adresēm gadījumos, kad izsniegšanas lūgumā norādītā adrese nav pareiza.

Dalībvalstis informē Komisiju par visām turpmākajām izmaiņām pirmajā daļā minētajā informācijā.

II NODAĻA

TIESAS DOKUMENTI

1. IEDAĻA

Tiesas dokumentu pārsūtīšana un izsniegšana

8. pants

Dokumentu pārsūtīšana

1.   Pārsūtītājas un saņēmējas struktūras tiesas dokumentus savā starpā pārsūta tieši un cik vien ātri iespējams.

2.   Pārsūtāmajam dokumentam pievieno lūgumu, kas sagatavots, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu. Veidlapu aizpilda saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja minētajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, oficiālajā vai vienā no oficiālajām tās vietas valodām, kur dokuments jāizsniedz, vai arī citā valodā, ko minētā dalībvalsts ir norādījusi kā tai pieņemamu.

Katra dalībvalsts paziņo Komisijai par jebkuru Savienības oficiālo valodu, kas nav attiecīgās dalībvalsts valoda, kurā var aizpildīt veidlapu.

3.   Saskaņā ar šo regulu pārsūtītos dokumentus atbrīvo no legalizācijas prasībām vai jebkādām līdzvērtīgām formalitātēm.

4.   Ja pārsūtītāja struktūra prasa, lai dokumenta, kas nosūtīts papīra formātā saskaņā ar 5. panta 4. punktu, kopiju sūtītu atpakaļ kopā ar 14. pantā minēto apliecinājumu, tā minēto dokumentu sūta divos eksemplāros.

9. pants

Dokumentu tulkošana

1.   Pārsūtītāja struktūra, kam iesniedzējs ir nosūtījis dokumentu pārsūtīšanai, informē iesniedzēju, ka adresāts var atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav kādā no 12. panta 1. punktā paredzētajām valodām.

2.   Iesniedzējs pirms dokumenta pārsūtīšanas sedz visas tulkošanas izmaksas, un tas neskar nekādus iespējamus turpmākus tiesas vai kompetentās iestādes lēmumus par šādu izmaksu segšanu.

10. pants

Dokumentu saņemšana saņēmējā struktūrā

1.   Pēc dokumenta saņemšanas saņēmēja struktūra cik vien ātri iespējams automātiski nosūta pārsūtītājai struktūrai saņemšanas apstiprinājumu ar decentralizētās IT sistēmas starpniecību vai, ja apstiprinājumu nosūta ar citiem līdzekļiem, cik vien ātri iespējams un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc saņemšanas, izmantojot I pielikumā ietverto D veidlapu.

2.   Ja, pamatojoties uz pārsūtīto informāciju vai dokumentiem, izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, saņēmēja struktūra, izmantojot I pielikumā ietverto E veidlapu, bez liekas kavēšanās sazinās ar pārsūtītāju struktūru nolūkā saņemt trūkstošo informāciju vai dokumentus.

3.   Ja izsniegšanas lūgums acīmredzami neietilpst šīs regulas darbības jomā vai ja prasīto formālo nosacījumu neizpildes dēļ izsniegšana nav iespējama, lūgumu un pārsūtītos dokumentus pēc saņemšanas bez liekas kavēšanās sūta atpakaļ pārsūtītājai struktūrai kopā ar paziņojumu par atpakaļsūtīšanu, izmantojot I pielikumā ietverto F veidlapu.

4.   Ja saņēmēja struktūra saņem izsniedzamo dokumentu, kura izsniegšanai tai nav teritoriālās jurisdikcijas, tā bez liekas kavēšanās pārsūta minēto dokumentu kopā ar lūgumu saņēmējai struktūrai, kurai ir teritoriālā jurisdikcija saņēmējā dalībvalstī, ja lūgums atbilst 8. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem. Saņēmēja struktūra, izmantojot I pielikumā ietverto G veidlapu, vienlaikus attiecīgi informē pārsūtītāju struktūru. Pēc tam, kad saņēmēja struktūra, kurai ir teritoriālā jurisdikcija saņēmējā dalībvalstī, saņem dokumentu un lūgumu, minētā saņēmēja struktūra cik vien ātri iespējams un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc saņemšanas nosūta pārsūtītājai struktūrai saņemšanas apstiprinājumu, izmantojot I pielikumā ietverto H veidlapu.

11. pants

Dokumentu izsniegšana

1.   Saņēmēja struktūra pati izsniedz dokumentu vai nodrošina, ka tas tiek izsniegts saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem vai ar īpašu metodi, ko lūgusi pārsūtītāja struktūra, ja vien minētā metode nav nesaderīga ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem.

2.   Saņēmēja struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, lai dokumentu izsniegtu cik vien ātri iespējams un jebkurā gadījumā – viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Ja viena mēneša laikā pēc dokumenta saņemšanas dokumentu nav bijis iespējams izsniegt, saņēmēja struktūra:

a)

nekavējoties informē pārsūtītāju struktūru, izmantojot I pielikumā ietverto K veidlapu vai, ja pārsūtītāja struktūra izmanto I pielikumā ietverto I veidlapu informācijas pieprasīšanai – izmantojot I pielikumā ietverto J veidlapu; un

b)

ja vien pārsūtītāja struktūra nav norādījusi ka izsniegšana vairs nav vajadzīga, turpina veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai izsniegtu dokumentu, ja šķiet, ka izsniegšana ir iespējama saprātīgā laikposmā.

12. pants

Atteikums pieņemt dokumentu

1.   Adresāts var atteikties pieņemt dokumentu, ja dokuments nav sagatavots vai tam nav pievienots tulkojums vai nu:

a)

adresātam saprotamā valodā; vai

b)

oficiālajā saņēmējas dalībvalsts valodā vai, ja minētajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā dokuments ir jāizsniedz.

2.   Saņēmēja struktūra informē adresātu par 1. punktā paredzētajām tiesībām, ja dokuments nav sagatavots vai tam nav pievienots tulkojums valodā, kas paredzēta minētā punkta b) apakšpunktā, pievienojot izsniedzamajam dokumentam I pielikumā ietverto L veidlapu, kura ir:

a)

izcelsmes dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām; un

b)

valodā, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā.

Ja ir norāde, ka adresāts saprot citas dalībvalsts oficiālo valodu, pievieno arī I pielikumā ietverto L veidlapu minētajā valodā.

Ja dalībvalsts iztulko I ielikumā ietverto L veidlapu trešās valsts valodā, tā paziņo par minēto tulkojumu Komisijai, lai to darītu pieejamu Eiropas e-tiesiskuma portālā.

3.   Adresāts var atteikties pieņemt dokumentu vai nu izsniegšanas brīdī, vai divu nedēļu laikā no izsniegšanas brīža ar rakstisku pieņemšanas atteikuma paziņojumu. Šajā nolūkā adresāts var vai nu nosūtīt atpakaļ saņēmējai struktūrai I pielikumā ietverto L veidlapu vai rakstisku paziņojumu, kurā norādīts, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentu valodas, kurā tas izsniegts, dēļ.

4.   Ja saņēmēja struktūra ir informēta, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentu, ievērojot 1., 2. un 3. punktu, tā, izmantojot I pielikumā ietverto K veidlapu, nekavējoties informē pārsūtītāju struktūru, nosūtot izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājumu, un nosūta atpakaļ lūgumu un – ja tie ir pieejami – visus dokumentus, kuru tulkojumi ir lūgti.

5.   Atteikumu pieņemt dokumenta var labot, saskaņā ar šo regulu izsniedzot adresātam minēto dokumentu kopā ar tulkojumu 1. punktā paredzētajā valodā. Šādā gadījumā dokumenta izsniegšanas diena ir diena, kad dokuments un tā tulkojums ir izsniegts saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr, ja dalībvalsts tiesību aktos noteikts, ka dokuments ir jāizsniedz noteiktā termiņā, diena, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, ir sākotnējā dokumenta izsniegšanas diena, ko nosaka saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

6.   Šā panta 1.–5. punktu piemēro arī citiem tiesas dokumentu pārsūtīšanas un izsniegšanas veidiem, kas paredzēti 2. iedaļā.

7.   Šā panta 1. un 2. punkta nolūkos diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas gadījumos, kad izsniegšanu veic saskaņā ar 17. pantu, un iestāde vai persona gadījumos, kad izsniegšanu veic saskaņā ar 18., 19. vai 20. pantu, informē adresātu, ka adresāts var atteikties pieņemt dokumentu un ka adresātam ir jānosūta attiecīgi minētajiem pārstāvjiem vai amatpersonām vai minētajai iestādei, vai personai vai nu I pielikumā ietvertā L veidlapa, vai rakstisks atteikuma paziņojums.

13. pants

Izsniegšanas diena

1.   Neskarot 12. panta 5. punktu, diena, kurā veikta izsniegšana, ievērojot 11. pantu, ir diena, kurā dokumentu izsniedz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

2.   Tomēr, ja dalībvalsts tiesību aktos noteikts, ka dokuments ir jāizsniedz noteiktā termiņā, dienu, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, nosaka saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem.

3.   Šo pantu piemēro arī citiem tiesas dokumentu pārsūtīšanas un izsniegšanas veidiem, kas paredzēti 2. iedaļā.

14. pants

Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

1.   Kad ir pabeigtas ar attiecīgā dokumenta izsniegšanu saistītās formalitātes, saņēmēja struktūra, izmantojot I pielikumā ietverto K veidlapu, sastāda apliecinājumu par minēto formalitāšu pabeigšanu un to nosūta pārsūtītājai struktūrai, un, ja piemēro 8. panta 4. punktu – kopā ar izsniegtā dokumenta kopiju.

2.   Apliecinājumu, kas minēts 1. punktā, aizpilda izcelsmes dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai citā valodā, ko izcelsmes dalībvalsts ir norādījusi kā tai pieņemamu. Katra dalībvalsts norāda jebkuru Savienības oficiālo valodu, kas nav attiecīgās dalībvalsts valoda, kurā var aizpildīt I pielikumā ietverto K veidlapu.

15. pants

Izsniegšanas izmaksas

1.   Kādas dalībvalsts tiesas dokumentu izsniegšana nerada nekādu pienākumu maksāt vai atlīdzināt nodokļus vai izmaksas par pakalpojumiem, ko sniegusi saņēmēja dalībvalsts.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, iesniedzējs maksā vai atlīdzina izmaksas, kas radušās ar:

a)

tiesu varas amatpersonas nodarbināšanu vai tādas personas nodarbināšanu, kas ir kompetenta saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem;

b)

īpašas izsniegšanas metodes izmantošanu.

Dalībvalstis nosaka vienreizēju fiksētu samaksu par to, ka ir nodarbināta tiesu varas amatpersona vai persona, kas ir kompetenta saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem. Minēto samaksu nosaka saskaņā ar proporcionalitātes un nediskriminācijas principiem. Dalībvalstis informē Komisiju par šādām fiksētām samaksām.

2. IEDAĻA

Citi tiesas dokumentu pārsūtīšanas un izsniegšanas veidi

16. pants

Pārsūtīšana, izmantojot diplomātiskos vai konsulāros kanālus

Izņēmuma apstākļos katra dalībvalsts var izmantot diplomātiskos vai konsulāros kanālus, lai izsniegšanai paredzētos tiesas dokumentus pārsūtītu citas dalībvalsts saņēmējām struktūrām vai centrālām iestādēm.

17. pants

Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

1.   Katra dalībvalsts var tieši, nepiemērojot piespiedu līdzekļus, ar savu diplomātisko pārstāvju vai konsulāro amatpersonu starpniecību izsniegt tiesas dokumentus personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī.

2.   Dalībvalsts var paziņot Komisijai, ka tā iebilst pret tiesas dokumentu izsniegšanu, kas minēta 1. punktā, savā teritorijā, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajiem.

18. pants

Izsniegšana pa pastu

Personām, kuras atrodas citā dalībvalstī, tiesas dokumentus var izsniegt tieši pa pastu – ar ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai līdzvērtīgu sūtījumu.

19. pants

Elektroniska izsniegšana

1.   Tiesas dokumentus var izsniegt tieši personai, kurai ir zināmā izsniegšanas adrese citā dalībvalstī, izmantojot jebkādus elektroniskas izsniegšanas līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību aktiem attiecībā uz iekšzemē veiktu dokumentu izsniegšanu, ar noteikumu, ka:

a)

dokumentus nosūta un saņem, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus Regulas (ES) Nr. 910/2014 nozīmē, un adresāts iepriekš ir devis skaidri izteiktu piekrišanu izmantot elektroniskos līdzekļus dokumentu izsniegšanai tiesvedības gaitā; vai

b)

adresāts iepriekš ir devis skaidri izteiktu piekrišanu tiesai vai iestādei, kas izskata lietu, vai pusei, kas ir atbildīga par dokumentu izsniegšanu šādā tiesvedībā, izmantot e-pastu, ko nosūta uz konkrētu e-pasta adresi izsniedzamo dokumentu saņemšanai tiesvedības gaitā, un adresāts apstiprina dokumenta saņemšanu ar saņemšanas apstiprinājumu, kurā norādīta saņemšanas diena.

2.   Lai garantētu pārsūtīšanas drošību, jebkura dalībvalsts var noteikt un paziņot Komisijai papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņems 1. punkta b) apakšpunktā minēto elektronisko izsniegšanu, ja ar tās tiesību aktiem šajā ziņā ir paredzēti stingrāki nosacījumi vai elektroniska izsniegšana pa e-pastu nav atļauta.

20. pants

Tieša izsniegšana

1.   Ikviena konkrētajā tiesvedībā ieinteresēta persona var veikt tiesas dokumentu izsniegšanu tieši ar tās dalībvalsts tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetento personu starpniecību, kurā tiek lūgta izsniegšana, ar noteikumu, ka šādu tiešu izsniegšanu pieļauj minētās dalībvalsts tiesību akti.

2.   Dalībvalsts, kura atļauj tiešu izsniegšanu, sniedz Komisijai informāciju par to, kurām profesijām vai kompetentajām personām to teritorijā ir atļauts veikt tiešu dokumentu izsniegšanu. Komisija minēto informāciju dara pieejamu ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību.

III NODAĻA

ĀRPUSTIESAS DOKUMENTI

21. pants

Ārpustiesas dokumentu pārsūtīšana un izsniegšana

Ārpustiesas dokumentus saskaņā ar šo regulu var pārsūtīt un izsniegt citā dalībvalstī.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Atbildētāja neierašanās

1.   Ja dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, vai līdzvērtīgs dokuments ir bijis jāpārsūta uz citu dalībvalsti, lai to izsniegtu saskaņā ar šo regulu, un atbildētājs nav ieradies, spriedumu nepasludina, kamēr nav konstatēts, ka dokumenta izsniegšana vai piegāde tika veikta savlaicīgi, lai atbildētājs varētu aizstāvēties, un ka:

a)

dokuments tika izsniegts, izmantojot metodi, kas noteikta saņēmējas dalībvalsts tiesību aktos attiecībā uz dokumentu izsniegšanu iekšējās prasībās personām, kuras atrodas tās teritorijā; vai

b)

dokuments faktiski tika piegādāts atbildētājam vai atbildētāja dzīvesvietā, izmantojot citu šajā regulā paredzētu metodi.

2.   Katra dalībvalsts var paziņot Komisijai to, ka tiesa neatkarīgi no 1. punkta var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts dokumenta, ar ko uzsākta tiesvedība, vai līdzvērtīga dokumenta izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ar noteikumu, ka ir ievēroti visi turpmāk uzskaitītie nosacījumi:

a)

dokuments tika pārsūtīts, izmantojot kādu no šajā regulā paredzētajām metodēm;

b)

no dokumenta pārsūtīšanas dienas ir pagājis laiks, ko tiesa konkrētajā lietā uzskata par adekvātu, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem;

c)

nav saņemts nekāda veida apliecinājums, kaut gan ir darīts viss racionāli iespējamais, lai to iegūtu ar saņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu vai struktūru starpniecību.

Minēto informāciju dara pieejamu ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību.

3.   Neatkarīgi no 1. un 2. punkta pamatotos steidzamības gadījumos tiesas var paredzēt jebkurus pagaidu vai aizsardzības pasākumus.

4.   Ja dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, vai līdzvērtīgs dokuments ir bijis jāpārsūta uz citu dalībvalsti, lai to izsniegtu saskaņā ar šo regulu, un attiecībā uz atbildētāju, kurš nav ieradies, ir pasludināts spriedums, tiesnesis ir pilnvarots atbrīvot atbildētāju no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma sekām, ja ir ievēroti abi šādi nosacījumi:

a)

atbildētājs ne savas vainas dēļ savlaicīgi nezināja par dokumentu, lai aizstāvētos, vai arī savlaicīgi nezināja par spriedumu, lai to pārsūdzētu; un

b)

atbildētājs ir cēlis prima facie iebildumus sakarā ar lietas izskatīšanu pēc būtības.

Termiņa atjaunošanas pieteikumu var iesniegt tikai saprātīgā laikposmā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

Katra dalībvalsts var paziņot Komisijai to, ka termiņa atjaunošanas pieteikums netiks pieņemts, ja to iesniegs pēc tam, kad ir beidzies termiņš, ko dalībvalsts nosaka minētajā paziņojumā. Minētais termiņš nekādā gadījumā nav īsāks par vienu gadu pēc sprieduma pasludināšanas dienas. Minēto informāciju dara pieejamu ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību.

5.   Šā panta 4. punkts neattiecas uz spriedumiem par personu statusu vai tiesībspēju.

23. pants

I pielikuma grozījumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai grozītu I pielikumu nolūkā atjaunināt tajā ietvertās veidlapas vai veikt tehniskas izmaiņas minētajās veidlapās.

24. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2020. gada 22. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 23. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 23. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

25. pants

Īstenošanas akti, ko pieņem Komisija

1.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido decentralizēto IT sistēmu, kuros nosaka:

a)

tehniskās specifikācijas, kas definē komunikācijas metodes ar elektronisko līdzekļu starpniecību decentralizētās IT sistēmas vajadzībām;

b)

komunikācijas protokolu tehniskās specifikācijas;

c)

informācijas drošības mērķus un attiecīgos tehniskos pasākumus, kas nodrošina minimālos informācijas drošības standartus informācijas apstrādei un paziņošanai decentralizētajā IT sistēmā;

d)

minimālos pieejamības mērķus un iespējamās saistītās tehniskās prasības attiecībā uz pakalpojumiem, ko sniedz decentralizētā IT sistēma;

e)

lēmumu par tādas koordinācijas komitejas izveidi, kurā ir dalībvalstu pārstāvji, lai nodrošinātu decentralizētās IT sistēmas darbību un uzturēšanu nolūkā sasniegt šīs regulas mērķus.

2.   Īstenošanas aktus, kas minēti šā panta 1. punktā, pieņem līdz 2022. gada 23. martam saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 26. panta 2. punktā.

26. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

27. pants

References īstenošanas programmatūra

1.   Komisija ir atbildīga par tādas references īstenošanas programmatūras izveidi, uzturēšanu un turpmāku attīstīšanu, ko dalībvalstis var izvēlēties piemērot kā savu aizmugursistēmu valsts IT sistēmas vietā. References īstenošanas programmatūras izveidi, uzturēšanu un turpmāku attīstīšanu finansē no Savienības vispārējā budžeta.

2.   Komisija bez maksas nodrošina, uztur un atbalsta to programmatūras komponentu īstenošanu, kuri ir piekļuves punktu pamatā.

28. pants

Decentralizētās IT sistēmas izmaksas

1.   Katra dalībvalsts sedz izmaksas par to savu piekļuves punktu uzstādīšanu, darbību un uzturēšanu, ar ko savstarpēji savieno valstu IT sistēmas decentralizētās IT sistēmas kontekstā.

2.   Katra dalībvalsts sedz izmaksas par savu valsts IT sistēmu izveidi un pielāgošanu, lai tās būtu sadarbspējīgas ar tās piekļuves punktiem, un sedz minēto sistēmu administrēšanas, darbības un uzturēšanas izmaksas.

3.   Šā panta 1. un 2. punkts neskar dalībvalstu tiesības pieteikties Savienības finanšu programmu dotācijām, lai atbalstītu darbības, kas minētas šajos punktos.

29. pants

Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

1.   Šī regula attiecībā uz jautājumiem, kuriem to piemēro, ir pārāka pār citiem noteikumiem, kas ietverti dalībvalstu noslēgtos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, un jo īpaši pār n 1965. gada 15. novembra Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās – to dalībvalstu attiecībās, kuras ir to līgumslēdzējas puses.

2.   Šī regula neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai vienošanās, lai paātrinātu vai vēl vairāk vienkāršotu dokumentu pārsūtīšanu, ar noteikumu, ka minētie nolīgumi vai vienošanās ir saderīgi ar šo regulu.

3.   Dalībvalstis Komisijai nosūta:

a)

dalībvalstu jebkuru savstarpēji noslēgto 2. punktā minēto nolīgumu vai vienošanos kopijas, kā arī jebkuru šādu nolīgumu vai vienošanos projektus, ko tās paredz pieņemt; un

b)

paziņojumus par minēto nolīgumu vai vienošanos jebkādu denonsēšanu vai grozīšanu.

30. pants

Juridiskā palīdzība

Šī regula neietekmē 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas civilprocesa jautājumos 24. panta vai 1980. gada 25. oktobra Konvencijas par tiesu starptautisko pieejamību 13. panta savstarpēju piemērošanu dalībvalstīs, kuras ir minēto konvenciju līgumslēdzējas puses.

31. pants

Pārsūtītās informācijas aizsardzība

1.   Jebkāda personas datu apstrāde, ko veic, ievērojot šo regulu, tostarp kompetento iestāžu veikta apmaiņa ar personas datiem vai to pārsūtīšana, atbilst Regulai (ES) 2016/679.

Jebkādu datu apmaiņu vai pārsūtīšanu, ko kompetentās iestādes veic Savienības līmenī, īsteno saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Personas datus, kas neattiecas uz konkrētas lietas izskatīšanu, nekavējoties dzēš.

2.   Kompetentā iestāde vai iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu tiek uzskatītas par pārziņiem Regulas (ES) 2016/679 nozīmē.

3.   Neatkarīgi no 1. un 2. punkta informāciju, ko pārsūta saskaņā ar šo regulu, saņēmēja struktūra izmanto tikai tam mērķim, kam tā pārsūtīta.

4.   Saņēmējas struktūras saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem nodrošina to, ka šāda informācija paliek konfidenciālā.

5.   Šā panta 3. un 4. punkts neskar valsts tiesību aktus, kas ļauj datu subjektus informēt par tās informācijas izmantojumu, kura pārsūtīta saskaņā ar šo regulu.

6.   Šī regula neskar Direktīvu 2002/58/EK.

32. pants

Pamattiesību respektēšana saskaņā ar Savienības tiesību aktiem

Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem tiek pilnībā ievērotas un respektētas visu iesaistīto personu pamattiesības un pamatbrīvības, un jo īpaši tiesības uz tiesu iestāžu vienlīdzīgu pieejamību, uz nediskriminēšanu un uz personas datu un privātās dzīves aizsardzību.

33. pants

Paziņošana, publicēšana un rokasgrāmata

1.   Dalībvalstis Komisijai paziņo 3., 7., 12., 14., 17., 19., 20. un 22. pantā minēto informāciju.

Dalībvalstis Komisijai paziņo, ja to tiesību aktos ir noteikts, ka dokuments ir jāizsniedz konkrētā termiņā, kā minēts 12. panta 5. punktā un 13. panta 2. punktā.

2.   Dalībvalstis var paziņot Komisijai, ja tās spēj darboties ar decentralizēto IT sistēmu agrāk, nekā to pieprasa šī regula. Komisija šādu informāciju dara pieejamu elektroniski, konkrēti, ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību.

3.   Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē saskaņā ar 1. punktu saņemto informāciju, izņemot struktūru un centrālo struktūru adreses un citu kontaktinformāciju, kā arī informāciju par ģeogrāfiskiem apgabaliem, kur tām ir jurisdikcija.

4.   Komisija izstrādā un regulāri atjaunina rokasgrāmatu, kurā ir ietverta 1. punktā minētā informācija. Tā dara rokasgrāmatu pieejamu elektroniski, konkrēti – izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, un Eiropas e-tiesiskuma portālā.

34. pants

Pārraudzība

1.   Līdz 2023. gada 2. jūlijam Komisija sastāda detalizētu programmu šīs regulas snieguma, rezultātu un ietekmes pārraudzībai.

2.   Pārraudzības programmā norāda rīcību, kas Komisijai un dalībvalstīm jāīsteno nolūkā pārraudzīt šīs regulas sniegumu, rezultātus un ietekmi. Tajā norāda, kad pirmo reizi ir jāapkopo 3. punktā minētie dati, kas nav vēlāk par 2026. gada 2. jūliju, un ar kādiem turpmākiem intervāliem minētie dati ir jāapkopo.

3.   Dalībvalstis sniedz Komisijai – ja tie ir pieejami – šādus datus, kas vajadzīgi pārraudzības nolūkā:

a)

cik gadījumos dokumentu izsniegšanas lūgums pārsūtīts saskaņā ar 8. pantu;

b)

cik gadījumos dokumentu izsniegšanas lūgums izpildīts saskaņā ar 11. pantu;

c)

cik gadījumos dokumentu izsniegšanas lūgums tika pārsūtīts, izmantojot citus līdzekļus, nevis decentralizēto IT sistēmu, saskaņā ar 5. panta 4. punktu;

d)

saņemto dokumentu neizsniegšanas apliecinājumu skaits;

e)

to dokumentu atteikumu valodas dēļ skaits, ko saņēmušas pārsūtītājas struktūras.

4.   References īstenošanas programmatūra un, ja tā ir attiecīgi aprīkota, valsts aizmugursistēma tiek programmēta tā, lai vāktu 3. punkta a), b) un d) apakšpunktā minētos datus un tos regulāri nosūtītu Komisijai.

35. pants

Izvērtēšana

1.   Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 5. panta piemērošanas dienas, ko nosaka saskaņā ar 37. panta 2. punktu, Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem, vajadzības gadījumā tam pievienojot leģislatīva akta priekšlikumu.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga 1. punktā minētā ziņojuma sagatavošanai.

36. pants

Atcelšana

1.   Regulu (EK) Nr. 1393/2007 atceļ no šīs regulas piemērošanas dienas, izņemot Regulas (EK) Nr. 1393/2007 4. un 6. pantu, kurus atceļ no šīs regulas 37. panta 2. punktā minētās 5., 8. un 10. panta piemērošanas dienas.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

37. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

2.   Šīs regulas 5., 8. un 10. pantu piemēro no tā mēneša pirmās dienas, kas seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minēto īstenošanas aktu spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV C 62, 15.2.2019., 56. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 4. novembra nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2020. gada 23. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2001/470/EK (2001. gada 28. maijs), ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.).

(8)  Tiesas 2017. gada 2. marta spriedums, Andrew Marcus Henderson v Novo Banco SA, C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).

(10)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(12)  Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp..

(13)  OV C 370, 31.10.2019., 24. lpp.


I PIELIKUMS

A VEIDLAPA

DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS LŪGUMS

(8. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.: ….

1.   PĀRSŪTĪTĀJA STRUKTŪRA

1.1.

Identitāte:

1.2.

Adrese:

1.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Valsts:

1.3.

Tālr.:

1.4.

Fakss ((*)):

1.5.

E-pasts:

2.   SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA

2.1.

Identitāte:

2.2.

Adrese:

2.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.2.3.

Valsts:

2.3.

Tālr.:

2.4.

Fakss ((*)):

2.5.

E-pasts:

3.   IESNIEDZĒJS(-I) (2)

3.1.

Identitāte:

3.2.

Adrese:

3.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts:

3.3.

Tālr. ((*)):

3.4.

Fakss  ((*)):

3.5.

E-pasts  ((*)):

4.   ADRESĀTS

4.1.

Identitāte:

4.1.1.

Dzimšanas datums, ja zināms:

4.2.

Adrese

4.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts:

4.3.

Tālr.  ((*)):

4.4.

Fakss  ((*)):

4.5.

E-pasts  ((*)):

4.6.

Identifikācijas numurs/sociālā nodrošinājuma numurs/organizācijas numurs/vai līdzvērtīgs numurs  ((*)):

4.7.

Cita ar adresātu saistīta informācija  ((*)):

5.   IZSNIEGŠANAS METODE

5.1.

Saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem ☐

5.2.

Ar šādu īpašu metodi ☐

5.2.1.

Ja šī metode nav saderīga ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, dokuments(-i) būtu jāizsniedz saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem:

5.2.1.1.

jā ☐

5.2.1.2.

nē ☐

6.   IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS

6.1.

Dokumenta veids:

6.1.1.

tiesas dokuments ☐

6.1.1.1.

tiesas pavēste ☐

6.1.1.2.

lēmums/spriedums ☐

6.1.1.3.

apelācija ☐

6.1.1.4.

cits dokuments (lūdzu, precizējiet)

6.1.2.

ārpustiesas dokuments ☐

6.2.

Datums vai termiņš, pēc kura dokuments vairs nav nepieciešams  ((*)):

… (diena) … (mēnesis) … (gads)

6.3.

Dokumenta valoda:

6.3.1.

oriģināls BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, cita valoda ☐ (lūdzu, precizējiet)

6.3.2.

tulkojums  ((*)) BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, cita valoda (lūdzu, precizējiet)

6.4.

Pielikumu skaits:

7.   VALODA, KĀDĀ ADRESĀTAM SNIEDZAMA INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM ATTEIKTIES PIEŅEMT DOKUMENTU

Regulas (ES) 2020/1784 12. panta 2. punkta nolūkos, lūdzu, norādiet, kurā no turpmāk uzskaitītajām valodām – papildus lūguma saņēmējas dalībvalsts valodai – būtu sniedzama informācija:

7.1.

Izcelsmes dalībvalsts oficiālā valoda vai viena no oficiālajām valodām (3): BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

7.2.

Citas dalībvalsts oficiālā valoda, ko adresāts varētu saprast: BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

8.   DOKUMENTA KOPIJA, KAS JĀSŪTA ATPAKAĻ KOPĀ AR IZSNIEGŠANAS APLIECINĀJUMU (Regulas (ES) 2020/1784 5. panta 4. punkts)

8.1.

Jā (šādā gadījumā sūta divus izsniedzamā dokumenta eksemplārus) ☐

8.2.

Nē ☐

9.   Pamatojums nepārsūtīšanai, izmantojot decentralizēto IT sistēmu (Regulas (ES) 2020/1784 5. panta 4. punkts) (4)

Elektroniska pārsūtīšana nebija iespējama šādu iemeslu dēļ:

IT sistēmas darbības traucējumi

izņēmuma apstākļi

1.

Regulas (ES) 2020/1784 11. panta 2. punktā paredzēts veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai dokumentu izsniegtu pēc iespējas drīz un jebkurā gadījumā – viena mēneša laikā pēc saņemšanas. Ja viena mēneša laikā pēc saņemšanas nav bijis iespējams dokumentu izsniegt, jāinformē šī struktūra, norādot minēto faktu dokumentu izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājuma 2. punktā.

2.

Ja, pamatojoties uz pārsūtīto informāciju vai dokumentiem, izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 10. panta 2. punktu, izmantojot Regulas (ES) 2020/1784 I pielikumā ietverto E veidlapu, ir jāsazinās ar šo struktūru, lai saņemtu trūkstošo informāciju vai dokumentus.

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

B VEIDLAPA (5)

LŪGUMS NOTEIKT TĀS PERSONAS ADRESI, KURAI IZSNIEDZAMS DOKUMENTS

(7. panta 1. punkta a) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (6)) (7)

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

1.   PĀRSŪTĪTĀJA STRUKTŪRA

1.1.

Identitāte:

1.2.

Adrese:

1.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Valsts:

1.3.

Tālr. ((*)):

1.4.

Fakss ((*)):

1.5.

E-pasts:

2.   LŪGUMA SAŅĒMĒJA IESTĀDE

2.1.

Identitāte:

2.2.

Adrese:

2.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.2.3.

Valsts:

2.3.

Tālr. ((*)):

2.4.

Fakss ((*)):

2.5.

E-pasts:

3.   ADRESĀTS

3.1.

Identitāte:

3.2.

Pēdējā zināmā adrese:

3.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts:

3.3.

Personiska informācija, kas zināma par adresātu (fiziskas personas gadījumā), ja tā ir pieejama:

3.3.1.

Pirmslaulību uzvārds:

3.3.2.

Cits(-i) zināms(-i) vārds(-i):

3.3.3.

Dzimšanas datums un vieta:

3.3.4.

Identifikācijas numurs/sociālā nodrošinājuma numurs/vai līdzvērtīgs numurs:

3.3.5.

Mātes vai tēva dzimšanas uzvārds:

3.3.6.

Cita informācija:

3.4.

Informācija, kas zināma par adresātu (juridiskas personas gadījumā), ja tā ir pieejama:

3.4.1.

Reģistrācijas numurs vai līdzvērtīgs numurs:

3.4.2.

Valdes locekļa(-u)/pārstāvja(-u) vārds(-i):

3.5.

Tālr. ((*)):

3.6.

Fakss ((*)):

3.7.

E-pasts ((*)):

3.8.

Cita informācija, ja pieejama:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

C VEIDLAPA (8)

ATBILDE UZ LŪGUMU NOSKAIDROT TĀS PERSONAS ADRESI, KURAI IZSNIEDZAMS DOKUMENTS

(7. panta 1. punkta a) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (9)) (10)

Lūguma saņēmējas iestādes atsauces Nr.:

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

1.   ADRESĀTS

1.1.

Identitāte:

1.2.

Zināmā adrese:

1.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Valsts:

1.3.

Adresi nevarēja noskaidrot ☐

1.4.

Cita informācija:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

D VEIDLAPA

SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMS

(10. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (11))


Šis apstiprinājums – izmantojot decentralizēto IT sistēmu vai kā citādi – būtu jānosūta pēc iespējas drīz pēc dokumenta saņemšanas un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc saņemšanas (12).

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Saņēmējas struktūras atsauces Nr.:

Adresāts:

1.   SAŅEMŠANAS DATUMS:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

E VEIDLAPA

LŪGUMS SNIEGT PAPILDU INFORMĀCIJU VAI DOKUMENTUS ATTIECĪBĀ UZ DOKUMENTU IZSNIEGŠANU

(10. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (13))

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Saņēmējas struktūras atsauces Nr.:

Adresāts:

1.

Lūgumu nevar izpildīt bez šādas papildu informācijas:

1.1.

Adresāta identitāte ((*)):

1.2.

Dzimšanas datums ((*)):

1.3.

Identifikācijas numurs/sociālā nodrošinājuma numurs/organizācijas numurs/vai līdzvērtīgs numurs  ((*)):

1.4.

Cita informācija (lūdzu, precizējiet):

2.

Lūgumu nevar izpildīt bez šādiem dokumentiem:

2.1.

Izsniedzamie dokumenti  ((*)):

2.2.

Maksājuma apliecinājums ((*)):

2.3.

Citi dokumenti (lūdzu, precizējiet):

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

F VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA ATPAKAĻSŪTĪŠANU

(10. panta 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (14))


Lūgums un dokuments pēc saņemšanas ir jāsūta atpakaļ.

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Saņēmējas struktūras atsauces Nr.:

Adresāts:

1.   ATPAKAĻSŪTĪŠANAS IEMESLS:

1.1.

Lūgums acīm redzami neattiecas uz šīs regulas darbības jomu:

1.1.1.

adrese nav zināma ☐

1.1.2.

lieta nav ne civillieta, ne komerclieta ☐

1.1.3.

dokumenta izsniegšana nav izsniegšana no vienas dalībvalsts citai dalībvalstij ☐

1.1.4.

citi iemesli (lūdzu, precizējiet):

1.2.

Dokumentu nevar izsniegt prasīto formālo nosacījumu pārkāpuma dēļ: ☐

1.2.1.

dokuments nav viegli lasāms ☐

1.2.2.

veidlapa ir aizpildīta nepareizā valodā ☐

1.2.3.

citi iemesli (lūdzu, precizējiet):

1.3.

Izsniegšanas metode ir pretrunā saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem (Regulas (ES) 2020/1784 11. panta 1. punkts) ☐

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

G VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA PĀRSŪTĪŠANU ATTIECĪGAI SAŅĒMĒJAI STRUKTŪRAI

(10. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (15))


Lūgums un dokuments ir pārsūtīts šādai saņēmējai struktūrai, kurai ir teritoriālā jurisdikcija to izsniegt:

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Saņēmējas struktūras atsauces Nr.:

Adresāts:

1.   ATBILSTĪGĀ SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA

1.1.

Identitāte:

1.2.

Adrese:

1.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Valsts:

1.3.

Tālr.:

1.4.

Fakss ((*)):

1.5.

E-pasts:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

H VEIDLAPA

SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMS, KO ATBILSTĪGĀ SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA, KURAI IR TERITORIĀLA JURISDIKCIJA, SŪTA PĀRSŪTĪTĀJAI STRUKTŪRAI

(10. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (16))


Šis saņemšanas apstiprinājums – izmantojot decentralizēto IT sistēmu vai kā citādi – būtu jānosūta pēc iespējas drīz pēc dokumenta saņemšanas un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc saņemšanas (17).

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Saņēmējas struktūras atsauces Nr.:

Adresāts:

 

SAŅEMŠANAS DATUMS:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

I VEIDLAPA (18)

LŪGUMS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU

(11. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (19))


Izsniegšanu veic cik ātri vien iespējams. Ja viena mēneša laikā pēc saņemšanas nav bijis iespējams izsniegt dokumentu, saņēmēja struktūra informē pārsūtītāju struktūru.

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Saņēmējas struktūras atsauces Nr. (ja pieejams):

1.   LŪGUMS NOSŪTĪTS, TOMĒR INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU NAV SAŅEMTA

1.1.

Lūgums nosūtīts ☐

datums: …

1.2.

Saņemts saņemšanas apstiprinājums ☐

datums: …

1.3.

Saņemta cita informācija ☐

2.   PĀRSŪTĪTĀJA STRUKTŪRA

2.1.

Identitāte:

Informācija, kas iekļauta 2.2. līdz 2.6. apakšpunktā, nav obligāta, ja ir pievienota dokumentu izsniegšanas lūguma kopija:

2.2.

Adrese:

2.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.3.

Valsts:

2.4.

Tālr.:

2.5.

Fakss: ((*)):

2.6.

E-pasts:

3.   SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA

3.1.

Identitāte:

Turpmākā informācija nav obligāta, ja ir pievienota dokumentu izsniegšanas lūguma kopija:

3.2.

Adrese:

3.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.3.

Valsts:

3.4.

Tālr.:

3.5.

Fakss: ((*)):

3.6.

E-pasts:

4.   ADRESĀTS

4.1.

Identitāte:

4.1.1.

Dzimšanas datums, ja zināms:

Turpmākā informācija nav obligāta, ja ir pievienota dokumentu izsniegšanas lūguma kopija:

4.2.

Adrese:

4.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts:

4.3.

Tālr. ((*)):

4.4.

Fakss ((*)):

4.5.

E-pasts ((*)):

4.6.

Identifikācijas numurs/sociālā nodrošinājuma numurs/organizācijas numurs/vai līdzvērtīgs numurs ((*)):

4.7.

Cita ar adresātu saistīta informācija ((*)):

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

J VEIDLAPA (20)

ATBILDE UZ LŪGUMU SNIEGT INFORMĀCIJU PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU

(11. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (21))

Lūguma saņēmējas iestādes atsauces Nr.:

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Adresāts:

1.   INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS STATUSU

1.1.

Lūgums nav saņemts ☐

1.2.

Lūgumu viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas nevar izpildīt šādu iemeslu dēļ:

1.2.1.

Turpinās adresāta pašreizējās adreses noteikšana ☐

1.2.2.

Dokumentu izsniegšana turpinās – dokumenti ir nosūtīti adresātam, tomēr vēl nav apstiprināta to piegāde ☐

1.2.3.

Dokumentu izsniegšana turpinās – dokumenti ir nosūtīti adresātam, tomēr vēl nav beidzies termiņš tiesībām atteikties pieņemt dokumentus ☐

1.2.4.

Vēl nav izsmeltas visas iespējas izsniegt dokumentus ☐

1.2.5.

Dokumenti jau ir izsniegti, skatīt pievienotā apliecinājuma kopiju ☐

1.2.6.

Atbilde uz lūgumu sniegta … (datums). Atbilde pievienota

1.2.7.

Lūgums sniegt papildu informāciju vai dokumentu tiek izskatīts ☐

1.2.8.

Cita informācija ☐

1.3.

Paredzams, ka lūgums tiks izpildīts līdz …

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

K VEIDLAPA

DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS VAI NEIZSNIEGŠANAS APLIECINĀJUMS

(11. panta 2. punkts, 12. panta 4. punkts un 14. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (22))


Izsniegšanu veic cik ātri vien iespējams. Ja nav bijis iespējams izsniegt dokumentu viena mēneša laikā pēc saņemšanas, saņēmēja struktūra informē pārsūtītāju struktūru (Regulas (ES) 2020/1784 11. panta 2. punkts).

Pārsūtītājas struktūras atsauces Nr.:

Saņēmējas struktūras atsauces Nr.:

Adresāts:

1.   IZSNIEGŠANA (14. pants)

1.1.

Izsniegšanas datums un adrese

1.2.

Dokuments

1.2.1.

izsniegts saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, proti:

1.2.1.1.

nodots ☐

1.2.1.1.1.

personīgi adresātam ☐

1.2.1.1.2.

citai personai ☐

1.2.1.1.2.1.

Vārds/nosaukums:

1.2.1.1.2.2.

Adrese:

1.2.1.1.2.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

1.2.1.1.2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.1.1.2.2.3.

Valsts:

1.2.1.1.2.3.

Kāda veida saistība ar adresātu:

ģimene ☐ darbinieks ☐ cita ☐

1.2.1.1.3.

adresāta adresē ☐

1.2.1.1.4.

citā adresē (lūdzu, precizējiet) ☐ (23)

1.2.1.2.

izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus ☐

1.2.1.2.1.

bez saņemšanas apstiprinājuma ☐

1.2.1.2.2.

ar pievienotu saņemšanas apstiprinājumu ☐

1.2.1.2.2.1.

no adresāta ☐

1.2.1.2.2.2.

no citas personas ☐

1.2.1.2.2.2.1.

Vārds/nosaukums:

1.2.1.2.2.2.2.

Adrese:

1.2.1.2.2.2.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

1.2.1.2.2.2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.1.2.2.2.2.3.

Valsts:

1.2.1.2.2.2.3.

Kāda veida saistība ar adresātu

ģimene ☐ darbinieks ☐ cita ☐

1.2.1.3.

izsniegts elektroniski (lūdzu, norādiet, kā): ☐

1.2.1.4.

izsniegts ar citu metodi (lūdzu, norādiet, kā): ☐

1.2.2.

izsniegts ar šādu īpašu metodi (lūdzu, norādiet, kā): ☐

1.3.

Dokumenta adresāts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 12. panta 2. punktu tika rakstiski informēts, ka adresāts var atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav uzrakstīts valodā, ko viņš vai viņa saprot, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai tam nav pievienots tulkojums valodā, ko viņš vai viņa saprot, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

2.   INFORMĀCIJA SASKAŅĀ AR Regulas (ES) 2020/1784 11. PANTA 2. PUNKTU

Izsniegšanu nav bijis iespējams veikt viena mēneša laikā pēc saņemšanas ☐

3.   ATTEIKŠANĀS PIEŅEMT DOKUMENTU (Regulas (ES) 2020/1784 12. panta 4. punkts)

3.1.

Adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu lietotās valodas dēļ ☐

3.1.1.

Datums, kad mēģināts izsniegt dokumentu:

3.1.2.

Datums, kad atteicās pieņemt dokumentu, ja zināms:

3.2.

Dokuments ir pievienots šim apliecinājumam.

3.2.1.

Jā ☐

3.2.2.

Nē ☐

4.   DOKUMENTA NEIZSNIEGŠANAS IEMESLS

4.1.

Adrese nav zināma

4.1.1.

Tika veiktas darbības adreses noteikšanai (24) jā ☐ nē ☐

4.2.

Adresāts nav atrodams ☐

4.3.

Dokumentu nav bijis iespējams izsniegt pirms datuma vai termiņa, kas minēts dokumentu izsniegšanas lūguma 6.2. punktā (A veidlapa) ☐

4.4.

Citi iemesli (lūdzu, precizējiet): ☐

4.5.

Dokuments ir pievienots šim apliecinājumam jā ☐ nē ☐

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

L VEIDLAPA

INFORMĀCIJA ADRESĀTAM PAR TIESĪBĀM ATTEIKTIES PIEŅEMT DOKUMENTU

(12. panta 2. un 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (25))

Adresāts:

I.   INFORMĀCIJA ADRESĀTAM

Pievienoto dokumentu izsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Jūs varat atteikties pieņemt pievienoto dokumentu, ja tas nav uzrakstīts vai ja tam nav pievienots tulkojums valodā, ko jūs saprotat, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, Jums jāatsakās pieņemt dokumentu tā izsniegšanas brīdī tieši no personas, kas to izsniedz, vai divu nedēļu laikā pēc izsniegšanas uz turpmāk norādīto adresi jānosūta aizpildīta šī veidlapa vai rakstisks paziņojums, kurā norādīts, ka Jūs atsakāties pieņemt pievienoto dokumentu dēļ valodas, kurā tas sagatavots.

Lūdzam ņemt vērā, ka tad, ja Jūs atsakāties pieņemt pievienoto dokumentu, bet tiesa vai iestāde, kas izskata lietu, kuras gaitā radās nepieciešamība pēc dokumenta izsniegšanas, vēlāk nolemj, ka atteikums nav pamatots, tā var piemērot juridiskas sekas, kas par nepamatotiem atteikumiem paredzētas tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību aktos, piemēram, atzīstot attiecīgo dokumentu izsniegšanu par pamatotu.

II.   ADRESE, UZ KURU JĀNOSŪTA VEIDLAPA (26):

1.

Identitāte:

2.

Adrese:

2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs/p. k. Nr.:

2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.3.

Valsts:

3.

Atsauces Nr.:

4.

Tālr.:

5.

Fakss ((*)):

6.

E-pasts:

III.   ADRESĀTA PAZIŅOJUMS (27)

Es atsakos pieņemt dokumentu, jo tas nav uzrakstīts vai tam nav pievienots tulkojums valodā, ko es saprotu, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

Es saprotu šādu(-as) valodu(-as):

bulgāru

lietuviešu

spāņu

ungāru

čehu

maltiešu

vācu

nīderlandiešu

igauņu

poļu

grieķu

portugāļu

angļu

rumāņu

franču

slovāku

īru

slovēņu

horvātu

somu

itāļu

zviedru

latviešu

cita ☐ (lūdzu, precizējiet): …

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:


(1)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

((*))  Nav obligāts.

(2)  Ja ir vairāk nekā viens iesniedzējs, lūdzu, sniedziet informāciju, kā noteikts 3.1.–3.5. apakšpunktā.

(3)  Šis punkts attiecas tikai uz dalībvalstīm, kurās ir vairākas oficiālās valodas.

(4)  Šo punktu piemēro tikai no decentralizētās IT sistēmas piemērošanas dienas saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 37. panta 2. punktu.

(5)  Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(6)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(7)  Šo veidlapu piemēro tikai dalībvalstīm, kuras sniedz palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

((*))  Nav obligāts.

(8)  Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(9)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(10)  Šo veidlapu piemēro tikai dalībvalstīm, kuras sniedz palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(11)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(12)  Pienākumu apstiprinājumu sūtīt, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, piemēro tikai no decentralizētās IT sistēmas piemērošanas dienas saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 37. panta 2. punktu.

(13)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

((*))  Nav obligāts.

(14)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(15)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

((*))  Nav obligāts.

(16)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(17)  Pienākumu apstiprinājumu sūtīt, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, piemēro tikai no decentralizētās IT sistēmas piemērošanas dienas saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 37. panta 2. punktu.

(18)  Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(19)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

((*))  Nav obligāts.

(20)  Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(21)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(22)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(23)  Saņēmējas struktūras noteiktā adrese saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

(24)  Šis attiecas tikai uz dalībvalstīm, kuras sniedz palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

(25)  OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(26)  Aizpilda iestāde, kas veic dokumentu izsniegšanu.

((*))  Nav obligāts.

(27)  Aizpilda un paraksta adresāts.


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar tajā secīgi veikto grozījumu sarakstu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79. lpp.).

 

Padomes Regula (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs), ar ko pielāgo dažas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības, pārtikas nekaitīguma, veterinārijas un fitosanitārijas politikas, transporta politikas, enerģētikas, nodokļu, statistikas, Eiropas komunikāciju tīklu, tiesu iestāžu un pamattiesību, tiesiskuma, brīvības un drošības, vides, muitas savienības, ārējo attiecību, ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos (OV L 158, 10.6.2013., 1. lpp.).

Tikai grozījumi Regulas (EK) Nr. 1393/2007 I un II pielikumā


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 1393/2007

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

-

-

1. panta 3. punkts

-

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

-

5. panta 2., 3. un 4. punkts

-

6. pants

-

7. pants

4. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

5. panta 1. punkts

4. panta 3. punkts

8. panta 2. punkts

4. panta 4. punkts

8. panta 3. punkts

4. panta 5. punkts

8. panta 4. punkts

5. pants

9. pants

6. pants

10. pants

7. pants

11. pants

8. panta 1. punkts

12. panta 1., 2. un 3. punkts

8. panta 2. punkts

12. panta 4. punkts

8. panta 3. punkts

12. panta 5. punkts

8. panta 4. punkts

12. panta 6. punkts

8. panta 5. punkts

12. panta 7. punkts

9. pants

13. pants

10. pants

14. pants

11. pants

15. pants

12. pants

16. pants

13. pants

17. pants

14. pants

18. pants

-

19. pants

15. pants

20. panta 1. punkts

-

21. panta 2. punkts

16. pants

22. pants

17. pants

23. pants

-

24. pants

-

25. pants

18. pants

26. pants

-

27. pants

-

28. pants

19. pants

22. pants

20. pants

29. pants

21. pants

30. pants

-

31. panta 1. punkts

-

31. panta 2. punkts

22. panta 1. punkts

31. panta 3. punkts

22. panta 2. punkts

31. panta 4. punkts

22. panta 3. punkts

31. panta 5. punkts

22. panta 4. punkts

31. panta 6. punkts

-

32. pants

23. panta 1. punkts

33. panta 1. punkts

-

33. panta 2. punkts

23. panta 2. punkts

33. panta 3. punkts

23. panta 3. punkts

33. panta 4. punkts

-

34. pants

24. pants

35. panta 1. punkts

-

35. panta 2. punkts

25. pants

36. pants

26. pants

37. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

I pielikums

-

II pielikums

III pielikums

III pielikums


Augša