EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R1474

Uredba Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 (Besedilo velja za EGP)

C/2020/6927

UL L 337, 14.10.2020, str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1474/oj

14.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1474

z dne 13. oktobra 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 360/2012 (2) se šteje, da pomoč pod določenim pragom, dodeljena podjetjem, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena, ne izpolnjuje vseh meril iz člena 107(1) Pogodbe in je zato pod določenimi pogoji izvzeta iz obveznosti obveščanja iz člena 108(3) Pogodbe.

(2)

Uredba (EU) št. 360/2012 bo prenehala veljati 31. decembra 2020.

(3)

Zagotoviti je treba predvidljivost in pravno varnost ter se hkrati pripraviti na morebitno prihodnjo posodobitev Uredbe (EU) št. 360/2012, ki bo usklajena z morebitno prihodnjo posodobitvijo Uredbe (EU) št. 1407/2013 (3).

(4)

Prvič, obdobje uporabe Uredbe (EU) št. 360/2012 bi bilo zato treba podaljšati. Drugič, v skladu s smernicami Komisije za boljše pravno urejanje bi bilo treba oceniti Uredbo (EU) št. 360/2012 in druga pravila o storitvah splošnega gospodarskega pomena, določena v Sklepu Komisije z dne 20. decembra 2011 (4), Sporočilu Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (5), in Sporočilu Komisije – Okvir Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve (2011) (6), kolikor se uporabljajo za zdravstvene in socialne storitve. Komisija je oceno teh pravil začela že junija 2019. Obdobje podaljšanja uporabe Uredbe (EU) št. 360/2012 bi moralo Komisiji omogočati upoštevanje rezultatov preverjanja ustreznosti, ki zajema tudi Uredbo (EU) št. 1407/2013. Zato bi bilo treba obdobje podaljšanja uporabe Uredbe (EU) št. 360/2012 uskladiti z obdobjem podaljšanja uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013. To podaljšanje bi moralo Komisiji omogočiti celovitejši pregled nad tem, kako različni elementi obeh uredb delujejo skupaj. Časovno omejeno podaljšanje bi moralo prispevati k zagotavljanju pravne varnosti podjetjem, ki so pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, in ne bi smelo povzročiti povečanja upravnega bremena, saj se bodo kompenzacijski ukrepi, ki ne presegajo 500 000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let, odobreni podjetjem, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena, še naprej šteli kot ukrepi, ki ne pomenijo državne pomoči.

(5)

Obdobje uporabe Uredbe (EU) št. 360/2012 bi bilo zato treba podaljšati za tri leta, tj. do 31. decembra 2023.

(6)

Glede na gospodarske in finančne posledice, ki jih ima izbruh COVID-19 na podjetja, in da se zagotovi skladnost s splošnim odzivom politike, ki ga je sprejela Komisija, zlasti v obdobju 2020–2021, je nujno, da podjetja, ki so postala podjetja v težavah zaradi izbruha COVID-19, za omejeno časovno obdobje ostanejo upravičena na podlagi Uredbe (EU) št. 360/2012.

(7)

Uredbo (EU) št. 360/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 360/2012 se spremeni:

(a)

v členu 1 se vstavi naslednji odstavek 2a:

„2a.   Z odstopanjem od točke (h) odstavka 2 se ta uredba uporablja za podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, vendar so postala podjetja v težavah v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021.“;

(b)

v členu 5 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2023.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L 114, 26.4.2012, str. 8).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1).

(4)  Sklep Komisije z dne 20. decembra 2012 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, C(2011) 9380, (UL L 7, 11.1.2012, str. 3.)

(5)  UL C 8, 11.1.2012, str. 4.

(6)  UL C 8, 11.1.2012, str. 15.


Na vrh