EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32020R1056

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1056 (2020. gada 15. jūlijs), par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/27/2020/INIT

OV L 249, 31.7.2020., 33./48. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj

31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/33


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1056

(2020. gada 15. jūlijs),

par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu un 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Kravu pārvadājumu un loģistikas efektivitāte ir īpaši svarīga Savienības ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai, iekšējā tirgus darbībai un visu Savienības reģionu sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai.

(2)

Regulas mērķis ir veicināt kravu pārvadājumu un loģistikas digitalizāciju nolūkā samazināt administratīvās izmaksas, uzlabot kompetento iestāžu izpildes spējas un uzlabot pārvadājumu efektivitāti un ilgtspēju.

(3)

Preču, tostarp atkritumu, aprite ir saistīta ar lielu daudzumu informācijas, kuras apmaiņa uzņēmumu starpā un starp uzņēmumiem un kompetentajām iestādēm joprojām notiek papīra dokumentu formātā. Papīra dokumentu izmantošana rada būtisku administratīvo slogu loģistikas uzņēmumiem un papildu izmaksas loģistikas uzņēmumiem un saistītajām nozarēm (piemēram, tirdzniecības un ražošanas nozarei), jo īpaši MVU, un tai ir nelabvēlīga ietekme uz vidi.

(4)

Tāda vienota Savienības līmeņa tiesiskā regulējuma neesamība, kas kompetentajām iestādēm noteiktu pienākumu normatīvajos aktos pieprasīto attiecīgo kravu pārvadājumu informāciju pieņemt elektroniski, tiek uzskatīta par galveno iemeslu tam, ka nav panākts progress vienkāršošanā un informācijas apmaiņas efektivitātes paaugstināšanā, ko nodrošinātu pieejamie elektroniskie līdzekļi. Ja kompetentās iestādes pieņemtu informāciju elektroniski, ievērojot kopējas specifikācijas, tas ne tikai atvieglotu saziņu starp kompetentajām iestādēm un uzņēmumiem, bet arī netieši veicinātu vienotas un vienkāršotas elektroniskas saziņas izveidi starp uzņēmumiem visā Savienībā. Tas arī radītu ievērojamus administratīvo izmaksu ietaupījumus uzņēmējiem un jo īpaši MVU, kuri veido lielo vairumu transporta un loģistikas uzņēmumu Savienībā.

(5)

Dažas Savienības transporta tiesību normas izvirza pienākumu kompetentajām iestādēm pieņemt digitalizētu informāciju, taču ir tālu līdz tam, lai tas attiektos uz visiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. Būtu jārada iespēja izmantot elektroniskus līdzekļus, lai visā Savienības teritorijā kompetentajām iestādēm sniegtu regulatīvo informāciju par preču pārvadājumiem saistībā ar visiem attiecīgajiem transporta operāciju posmiem, kas norit Savienības teritorijā. Turklāt minētajai iespējai būtu jāattiecas uz visu regulatīvo informāciju un visiem transporta veidiem.

(6)

Tādējādi būtu jānosaka pienākums kompetentajām iestādēm pieņemt elektroniski sniegtu informāciju visos gadījumos, kad uzņēmējiem jāsniedz kāda informācija, lai pierādītu atbilstību prasībām, kas noteiktas Savienības tiesību aktos, uz kuriem attiecas šī regula. Šim pienākumam būtu jāattiecas arī uz informāciju, ko iestādes saskaņā ar minēto Savienības tiesību aktu noteikumiem ir pieprasījušas kā papildinformāciju, piemēram, ja daļa no informācijas trūkst. Tas pats būtu jāattiecina uz gadījumiem, kad valsts tiesību aktos prasīts sniegt regulatīvo informāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir identiska ar informāciju, kura jāsniedz, ievērojot Savienības tiesību aktus, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā. Iestādēm saistībā ar minēto informāciju arī būtu jācenšas sazināties ar attiecīgajiem uzņēmumiem elektroniski. Šādai saziņai nebūtu jāskar attiecīgie Savienības tiesību akti un valsts tiesību akti, kas saistīti ar pēcpasākumiem, kurus veic regulatīvās informācijas pārbaužu laikā vai pēc tām. Kompetento iestāžu pienākums pieņemt informāciju, ko uzņēmēji ir iesnieguši elektroniski, būtu jāpiemēro arī visos gadījumos, kad ar Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesību aktiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, tiek pieprasīta informācija, kas ir minēta arī attiecīgajās starptautiskajās konvencijās, piemēram, konvencijās, kas reglamentē starptautiskos pārvadājumu līgumus dažādos transporta veidos, piemēram, ANO Konvencijā par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR), Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), IATA Rezolūcijā Nr. 672 par gaisa pārvadājumu e-pavadzīmi, Konvencijā par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas konvencijā) un Budapeštas Konvencijā par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI).

(7)

Tā kā šīs regulas nolūks ir tikai atvieglot un veicināt informācijas sniegšanu starp uzņēmējiem un administratīvām struktūrām, izmantojot elektroniskus līdzekļus, šai regulai nevajadzētu ietekmēt Savienības vai valstu tiesību normas, kas paredz regulatīvās informācijas saturu, un jo īpaši tai nevajadzētu izvirzīt nekādas papildus regulatīvās informācijas vai valodu prasības. Lai gan šīs regulas nolūks ir ļaut regulatīvās informācijas prasības izpildīt, izmantojot elektroniskos līdzekļus, nevis papīra dokumentus, tā neskar attiecīgo uzņēmēju iespēju sniegt minēto informāciju papīra formātā, kā paredzēts attiecīgajos Savienības tiesību aktos vai valsts tiesību aktos, un tā arī neskar attiecīgās Savienības prasības attiecībā uz dokumentiem, kas jāizmanto attiecīgās informācijas strukturētai attēlošanai. Šī regula arī neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 (3) noteikumus par procedūras prasībām atkritumu sūtījumiem, un noteikumus, kas attiecas uz muitas iestāžu veiktām kontrolēm. Šai regula arī neskar ziņošanas pienākumus, tostarp tos, kuri attiecas uz muitas iestāžu kompetenci vai citu iestāžu kompetenci un kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (4) vai saskaņā ar to pieņemtajos īstenošanas vai deleģētajos aktos, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/1239 (5).

(8)

Elektronisko līdzekļu izmantošana regulatīvās kravas pārvadājumu informācijas apmaiņā var samazināt uzņēmēju administratīvās izmaksas un var uzlabot kompetento iestāžu efektivitāti. Gan uzņēmējiem, gan kompetentajām iestādēm būtu jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai tie varētu apmainīties mašīnlasāmā formātā, izmantojot platformas, kuru pamatā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (eFTI platformas), tostarp jāiegādājas nepieciešamais aprīkojums. Tomēr attiecīgajiem uzņēmējiem arī turpmāk vajadzētu būt pienākumam sniegt informāciju cilvēklasāmā formātā, kad to konkrēti pieprasa kompetentās iestādes, lai kompetentās iestādes varētu veikt savus pienākumus situācijās, kad nav pieejama piekļuve eFTI platformai.

(9)

Lai uzņēmēji varētu elektroniski sniegt attiecīgo informāciju vienādā veidā visās dalībvalstīs, jāizmanto kopīgas specifikācijas, kas būtu jāpieņem Komisijai, izmantojot deleģētos un attiecīgi īstenošanas aktus saskaņā ar šo regulu.

(10)

Kopīgajām specifikācijām attiecībā uz datu elementu definīciju un tehniskajām iezīmēm, būtu jānodrošina datu sadarbspēja, izveidojot vienotu, visaptverošu datu kopu, kas izmantojama informācijas elektroniskai paziņošanai. Šajā visaptverošajā datu kopā būtu jāiekļauj visi datu elementi, kas atbilst informācijas prasībām attiecīgajos Savienības tiesību aktos un valsts tiesību aktos, un tajā katrs datu elements, kas ir kopīgs vienai vai vairākām apakšgrupām būtu jāiekļauj tikai vienu reizi.

(11)

Kopīgajās specifikācijās būtu arī jānosaka kopīgas procedūras un detalizēti noteikumi attiecībā uz kompetento iestāžu piekļuvi minētajai informācijai un tās apstrādi, tostarp jebkāda saistītā saziņa starp kompetentajām iestādēm un attiecīgajiem uzņēmējiem, piemēram, tādas papildinformācijas pieprasījumi, kas kompetentajām iestādēm ir vajadzīga savas attiecīgās regulatīvās izpildes kompetences īstenošanai saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un valsts tiesību aktiem.

(12)

Nosakot minētās kopīgās specifikācijas, pienācīgi būtu jāņem vērā attiecīgās datu apmaiņas specifikācijas, kas paredzētas attiecīgos Savienības tiesību aktos un ietvertas attiecīgos Eiropas un starptautiskajos standartos par datu apmaiņu, tostarp multimodālos standartos, kā arī jāņem vērā principi un ieteikumi, kuri sniegti Komisijas 2017. gada 23. marta paziņojumā “Eiropas sadarbspējas satvars – Īstenošanas stratēģija”, kas paredz veidu, kā sniedzami digitālie Eiropas sabiedriskie pakalpojumi, par kuru kopīgi vienojušās dalībvalstis. Pienācīgi būtu jānodrošina arī tas, lai šīs specifikācijas paliktu tehnoloģiski neitrālas un atvērtas novatoriskām tehnoloģijām.

(13)

Lai līdz minimumam samazinātu izmaksas uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm, varētu apsvērt kompetento iestāžu piekļuves punktu izveidi. Šie piekļuves punkti darbotos tikai kā starpnieki starp eFTI platformām un kompetentajām iestādēm, un tāpēc tiem nevajadzētu nedz saglabāt, nedz apstrādāt eFTI datus, kuriem tie nodrošina piekļuvi, izņemot metadatus, kas saistīti ar eFTI datu apstrādi, piemēram, darbību žurnālus, kas nepieciešami uzraudzības vai statistikas vajadzībām. Dalībvalstis varētu arī vienoties izveidot kopīgus piekļuves punktus savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

(14)

Šai regulai būtu jānosaka darbības prasības, kas piemērojamas eFTI platformas un kuras uzņēmējiem būtu jāizmanto, kad tie kompetentajām iestādēm sniedz regulatīvo kravu pārvadājumu informāciju elektroniski, lai izpildītu nosacījumus, saskaņā ar kuriem kompetentajām iestādēm obligāti jāpieņem šī informācija, kā noteikts šajā regulā. Būtu arī jāizstrādā prasības trešo personu platformu pakalpojumu sniedzējiem (eFTI pakalpojumu sniedzēji). Minētajām prasībām būtu jo īpaši jānodrošina, ka visus eFTI datus var apstrādāt tikai saskaņā ar visaptverošu uz personu tiesībām balstītu piekļuves kontroles sistēmu, kas nodrošina piešķirtas funkcijas; ka visas kompetentās iestādes var tūlītēji piekļūt minētajiem datiem saskaņā ar savu attiecīgo regulatīvās izpildes kompetenci; ka personas datu elektronisku apstrādi var veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (6); un ka sensitīvas komercinformācijas apstrādē var ievērot šādas informācijas konfidencialitāti.

(15)

Komisijai būtu jāpieņem specifikācijas attiecībā uz funkcionalitātes prasībām eFTI platformām. Šo specifikāciju pieņemšanā Komisijai būtu jācenšas nodrošināt eFTI platformu sadarbspēja, lai atvieglotu datu apmaiņu starp šādām platformām un ļautu uzņēmējiem izmantot viņu izvēlēto eFTI platformu. Lai atvieglotu īstenošanu un pēc iespējas mazinātu izmaksas, Komisijai arī būtu jāņem vērā attiecīgi tehniskie risinājumi un standarti, kas tiek izmantoti esošajās IKT sistēmās. Vienlaikus Komisijai būtu jānodrošina, ka minētās specifikācijas joprojām ir, cik vien iespējams, tehnoloģiski neitrālas, lai veicinātu pastāvīgu inovāciju un izvairītos no tehnoloģiskas iesīkstes.

(16)

Lai nostiprinātu uzņēmēju un kompetento iestāžu uzticību eFTI platformu un eFTI pakalpojumu sniedzēju atbilstībai minētajām funkcionalitātes prasībām, dalībvalstīm būtu jāizveido sertificēšanas sistēma, kuras pamatā būtu akreditācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2008 (7). Lai izmantotu sertifikācijas priekšrocības, jau lietošanā esošo IKT sistēmu nodrošinātāji tiek mudināti nodrošināt minēto sistēmu atbilstību šajā regulā noteiktajām eFTI platformu prasībām un pieteikties sertifikācijai. IKT sistēmu sertifikācija būtu jāveic bez kavēšanās.

(17)

eFTI platformu izmantošana uzņēmējiem garantē to, ka viņu regulatīvo informāciju pieņems, un nodrošina kompetentajām iestādēm uzticamu un drošu piekļuvi šai informācijai. Tomēr, neskatoties uz visu kompetento iestāžu pienākumu pieņemt informāciju, kas sniegta, izmantojot sertificētu eFTI platformu saskaņā ar šo regulu, arvien vēl vajadzētu būt iespējamai citu IKT sistēmu izmantošanai, ja dalībvalsts tā nolemj. Vienlaikus šai regulai nebūtu jāliedz eFTI platformu izmantošana uzņēmumu starpā, nedz jāliedz eFTI platformu papildfunkciju izmantošana, ja vien tas nerada negatīvu ietekmi uz tādas regulatīvas informācijas apstrādi, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, saskaņā ar šīs regulas prasībām.

(18)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, kas jāievēro, īstenojot pienākumu pieņemt regulatīvo informāciju, kura saskaņā ar šo regulu sniegta elektroniski, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Proti, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai izveidotu kopīgas procedūras un detalizētus noteikumus par kompetento iestāžu piekļuvi minētajai regulatīvajai informācijai un tās apstrādi, ja attiecīgie uzņēmēji minēto informāciju sniedz elektroniski, tostarp detalizētus noteikumus un tehniskās specifikācijas, un lai noteiktu detalizētas specifikācijas par to, kā īsteno prasības attiecībā uz eFTI platformām un eFTI pakalpojumu sniedzējiem. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (8).

(19)

Lai nodrošinātu šīs regulas pareizu piemērošanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz: I pielikuma A daļas grozīšanu, lai ņemtu vērā jebkurus Komisijas pieņemtos deleģētos vai īstenošanas aktus, kas nosaka jaunas Savienības līmeņa regulatīvās informācijas prasības saistībā ar preču pārvadāšanu; I pielikuma B daļas grozīšanu, lai iekļautu sarakstus ar valsts tiesībās paredzētajām regulatīvās informācijas prasībām, ko dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar šo regulu, un lai iekļautu jebkuru jaunu attiecīgo valsts tiesību normu, ar ko ievieš izmaiņas valsts regulatīvās informācijas prasībās vai nosaka jaunas būtiskas regulatīvās informācijas prasības, kuras ietilpst šīs regulas darbības jomā un kuras dalībvalstis jau paziņojušas Komisijai saskaņā ar šo regulu; kopīgas datu kopas un datu apakškopu izveidošanu un grozīšanu attiecībā uz attiecīgajām regulatīvās informācijas prasībām, uz kurām attiecas šī regula; un noteiktu tehnisku šīs regulas aspektu papildināšanu, proti, attiecībā uz eFTI platformu sertificēšanas noteikumiem un sertificēšanas zīmes izmantošanu un attiecībā uz eFTI pakalpojumu sniedzēju sertificēšanas noteikumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (9).

Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Turklāt minēto aktu izstrādē un sagatavošanā svarīga ir visu attiecīgo ieinteresēto personu iesaiste attiecīgajos forumos, piemēram, ekspertu grupā, kas izveidota ar Komisijas 2018. gada 13. septembra Lēmumu par “Digitālā transporta un loģistikas forumu”.

(20)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, nodrošināt kompetentām iestādēm vienādu pieeju attiecībā uz elektroniski iesniegtas kravu pārvadājumu informācijas pieņemšanu– nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, ņemot vērā vajadzību izstrādāt kopīgas prasības, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(21)

Kravu pārvadājumu regulatīvās informācijas ietvaros sniegto personas datu apstrāde ar elektroniskiem līdzekļiem būtu jāveic saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

(22)

Komisijai šī regula būtu jāizvērtē. Būtu jāapkopo informācija šīs izvērtēšanas vajadzībām un jāizvērtē šajā regulā izvirzīto mērķu sasniegšana.

(23)

Efektīvai un produktīvai izpildei ir nepieciešams, lai visām kompetentajām iestādēm būtu tieša, reāllaika piekļuve attiecīgajai regulatīvajai informācijai elektroniski. Tālab un saskaņā ar principu “digitāls pēc noklusējuma”, kas minēts Komisijas 2016. gada 19. aprīļa paziņojumā, kura nosaukums ir: “ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana”, elektronisku līdzekļu izmantošanai būtu jākļūst par valdošo veidu regulatīvās informācijas apmaiņai starp uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm. Tāpēc Komisijai būtu jāizvērtē iespējamās iniciatīvas, lai noteiktu pienākumu uzņēmējiem izmantot elektroniskus līdzekļus regulatīvās informācijas sniegšanai kompetentajām iestādēm. Komisijai attiecīgā gadījumā būtu jāierosina atbilstošas iniciatīvas, tostarp iespējami grozījumi šajā regulā un citos attiecīgajos Savienības tiesību aktos. Lai uzlabotu kompetento iestāžu izpildes spējas un līdz minimumam samazinātu izmaksas gan uzņēmējiem, gan kompetentajām iestādēm, Komisijai arī būtu jāapsver turpmāki pasākumi, piemēram, labāka to IKT sistēmu un platformu, kuras izmanto regulatīvās informācijas reģistrēšanai un apstrādei, sadarbspēja un kopīgs piekļuves punkts tām, kā paredzēts citos Savienības tiesību aktos transporta jomā.

(24)

Šo regulu nevar efektīvi piemērot, pirms nav stājušies spēkā tajā paredzētie deleģētie un īstenošanas akti. Tāpēc Komisijai ir juridisks pienākums pieņemt šos deleģētos un īstenošanas aktus, un tai būtu nekavējoties jāsāk darbs pie tiem, lai nodrošinātu attiecīgo specifikāciju savlaicīgu pieņemšanu, ja iespējams –pirms attiecīgajiem termiņiem, kas noteikti šajā regulā. Šo deleģēto un īstenošanas aktu savlaicīga pieņemšana ir būtiska tam, lai dalībvalstīm un uzņēmējiem būtu pietiekami daudz laika vajadzīgo pasākumu veikšanai atbilstīgi šai regulai. Tādēļ attiecīgi šajā regulā būtu jānosaka dažādi piemērošanas laikposmi.

(25)

Tāpat šajā regulā noteiktais dalībvalstu paziņošanas pienākums būtu jāizpilda viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai ļautu Komisijai savlaicīgi pieņemt pirmo šajā regulā noteikto deleģēto aktu.

(26)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (10) 28. panta 2. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu regulatīvās informācijas elektroniskai paziņošanai starp attiecīgajiem uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm saistībā ar preču pārvadājumiem Savienības teritorijā.

Minētajā nolūkā šajā regulā:

a)

paredzēti nosacījumi, pamatojoties uz kuriem kompetentajām iestādēm ir jāpieņem regulatīvā informācija, ja attiecīgie uzņēmēji minēto informāciju sniedz elektroniski;

b)

paredzēti noteikumi tādu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar to, ka attiecīgie uzņēmēji regulatīvo informāciju kompetentajām iestādēm sniedz elektroniski.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro:

a)

regulatīvās informācijas prasībām, kuras noteiktas:

i)

EEK Padomes Regulas Nr. 11 (11) 6. panta 1. punktā;

ii)

Padomes Direktīvas 92/106/EEK (12) 3. pantā;

iii)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1072/2009 (13) 8. panta 3. punktā;

iv)

Regulas (EK) Nr. 1013/2006, 16. panta c) punktā un 18. panta 1. punktā; šī regula neskar muitas iestāžu kontroles, kas paredzētas attiecīgajos Savienības tiesību aktos;

v)

Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), kas noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī, A pielikuma 5. daļas 5.4. nodaļā, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/68/EK (14) I pielikuma I.1. iedaļā; Noteikumu par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID), kas noteikti COTIF C papildinājumā un noslēgti Viļņā 1999. gada 3. jūnijā, 5. daļas 5.4. nodaļā, kā paredzēts minētās direktīvas II pielikuma II.1. iedaļā; un Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN), kas noslēgts Ženēvā, 2000. gada 26. maijā, pievienoto noteikumu 5. daļas 5.4. nodaļā, kā paredzēts minētās direktīvas III pielikuma III.1. iedaļā;

b)

regulatīvās informācijas prasībām, kas noteiktas deleģētajos vai īstenošanas aktos, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas minēti šā punkta a) apakšpunktā, vai ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 (15) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 (16). Minētos deleģētos vai īstenošanas aktus uzskaita šīs regulas I pielikuma A daļā;

c)

regulatīvās informācijas prasībām, kas paredzētas valsts tiesību aktos, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikuma B daļā.

2.   Līdz 2021. gada 21. augustam dalībvalstis paziņo Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus un atbilstīgās regulatīvās informācijas prasības, kas paredz pienākumu sniegt informāciju, kura pilnīgi vai daļēji ir identiska informācijai, kas jāsniedz saskaņā ar 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām regulatīvās informācijas prasībām.

Pēc minētās paziņošanas dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkuru valsts tiesību noteikumu, ar ko:

a)

ievieš izmaiņas regulatīvās informācijas prasībās, ievērojot valsts tiesību aktus, kas uzskaitīti I pielikuma B daļā; vai

b)

nosaka jaunas attiecīgas regulatīvās informācijas prasības, ar kurām tiek prasīts sniegt informāciju, kas ir pilnīgi vai daļēji identiska ar informāciju, kura jāsniedz saskaņā ar 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām regulatīvās informācijas prasībām.

Dalībvalstis šādus paziņojumus sniedz viena mēneša laikā pēc šādu tiesību normu pieņemšanas.

3.   Komisija saskaņā ar 14. pantu pieņem deleģētos aktus, ar ko groza:

a)

I pielikuma A daļu nolūkā iekļaut atsauci uz jebkādām regulatīvās informācijas prasībām, kas minētas šā panta 1. punkta b) apakšpunktā;

b)

I pielikuma B daļu nolūkā iekļaut vai svītrot atsauces uz valsts tiesību aktiem un regulatīvās informācijas prasībām saskaņā ar paziņojumiem, kas sniegti, ievērojot šā panta 2. punktu.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“regulatīvā informācija” ir informācija, kas ir saistīta ar preču pārvadājumiem Savienības teritorijā, tostarp precēm tranzītā, un kas attiecīgajam uzņēmējam jāsniedz saskaņā ar 2. panta 1. punktā minētajiem noteikumiem, lai pierādītu atbilstību to aktu attiecīgajām prasībām, kuros noteikti minētie noteikumi, neatkarīgi no tā, vai šī informācija ir sniegta dokumenta veidā;

2)

“regulatīvās informācijas prasība” ir prasība sniegt regulatīvo informāciju;

3)

“kompetentā iestāde” ir jebkura publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas ir kompetenta veikt uzdevumus, ievērojot 2. panta 1. punktā minētos tiesību aktus un kurai ir vajadzīga piekļuve regulatīvajai informācijai, piemēram, lai dalībvalsts teritorijā pārbaudītu, izpildītu, apstiprinātu vai uzraudzītu atbilstību;

4)

“kravu pārvadājumu elektroniska informācija” (eFTI) ir jebkura datu elementu kopa, ko apstrādā elektroniski, lai apmainītos ar regulatīvo informāciju starp attiecīgajiem uzņēmējiem vai starp attiecīgajiem uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm;

5)

eFTI datu apakškopa” ir strukturētu datu elementu kopa, kas atbilst regulatīvajai informācijai, kura prasīta, ievērojot konkrētu 2. panta 1. punktā minētu Savienības vai valsts tiesību aktu.

6)

eFTI kopīgo datu kopa” ir visaptveroša strukturētu datu elementu kopa, kas atbilst visām eFTI datu apakškopām un kurā datu elementi, kas ir kopīgi dažādām eFTI datu apakškopām, ir iekļauti tikai vienreiz;

7)

“datu elements” ir vismazākā informācijas vienība, kam ir unikāla definīcija un precīzas tehniskās iezīmes, piemēram, formāts, garums un rakstzīmes veids;

8)

“apstrāde” ir jebkura ar eFTI veikta darbība vai darbību kopums, kurā izmanto vai neizmanto automatizētus līdzekļus, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana – izmantojot nosūtīšanu, izplatīšanu vai citādi sniedzot eFTI –, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

9)

“darbību žurnāls” ir automatizēts ieraksts par eFTI elektronisku apstrādi.

10)

eFTI platforma” ir jebkurš risinājums, kura pamatā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), piemēram, operētājsistēma, darba vide vai datubāze, kas paredzēta eFTI apstrādāšanai;

11)

eFTI platformas izstrādātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izstrādājusi vai iegādājusies eFTI platformu vai nu lai apstrādātu regulatīvo informāciju, kas saistīta ar viņa paša saimniecisko darbību, vai arī lai laistu minēto platformu tirgū;

12)

eFTI pakalpojums” ir pakalpojums, kas sastāv no eFTI apstrādes, kurā tiek izmantota vai nu vienīgi eFTI platforma, vai arī platforma apvienojumā ar citiem IKT risinājumiem, tostarp citām eFTI platformām;

13)

eFTI pakalpojumu sniedzējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas sniedz kādu eFTI pakalpojumu attiecīgajiem uzņēmējiem, pamatojoties uz līgumu;

14)

“attiecīgais uzņēmējs” ir jebkurš pārvadātājs vai loģistikas operators vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kas atbildīga par regulatīvās informācijas sniegšanu kompetentajām iestādēm saskaņā ar attiecīgām regulatīvās informācijas prasībām;

15)

“cilvēklasāms formāts” ir tāds elektronisks datu attēlošanas veids, ko fiziska persona var izmantot kā informāciju bez jebkādas papildu apstrādes;

16)

“mašīnlasāms formāts” ir tāds elektronisks datu attēlošanas veids, ko var izmantot automātiskai apstrādei iekārtā;

17)

“atbilstības novērtējuma struktūra” ir atbilstības novērtēšanas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē, kas ir akreditēta saskaņā ar minēto regulu, lai veiktu eFTI platformas vai eFTI pakalpojumu sniedzēja atbilstības novērtējumu;

18)

“sūtījums” ir noteikta preču, tostarp atkritumu, kopuma transportēšana no pirmās saņemšanas vietas uz galīgo piegādes vietu saskaņā ar viena pārvadājuma līguma vai vairāku secīgu pārvadājumu līgumu noteikumiem, tostarp attiecīgā gadījumā pārvietošana starp dažādiem transporta veidiem, neatkarīgi no pārvadāto konteineru, iepakojumu vai detaļu daudzuma vai skaita.

II NODAĻA

REGULATĪVĀ INFORMĀCIJA, KAS SNIEGTA ELEKTRONISKI

4. pants

Prasības attiecīgajiem uzņēmējiem

1.   Šīs regulas 5. panta 1., 2. un 3. punkta nolūkos attiecīgie uzņēmēji ievēro šajā pantā noteiktās prasības.

2.   Ja attiecīgie uzņēmēji regulatīvo informāciju kompetentajai iestādei sniedz elektroniski, tas tiek darīts, pamatojoties uz datiem, kas apstrādāti sertificētā eFTI platformā un ko attiecīgā gadījumā ir apstrādājis sertificēts eFTI pakalpojumu sniedzējs. Minēto regulatīvo informāciju attiecīgie uzņēmēji sniedz mašīnlasāmā formātā un, ja kompetentā iestāde to pieprasa, arī cilvēklasāmā formātā.

3.   Informāciju mašīnlasāmā formātā sniedz, izmantojot autentificētu un drošu savienojumu ar eFTI platformas datu avotu. Attiecīgie uzņēmēji paziņo unikālo elektronisko identifikācijas saiti, kas minēta 9. panta 1. punkta e) apakšpunktā un kas ļauj kompetentajai iestādei unikāli identificēt regulatīvo informāciju, kas saistīta ar sūtījumu.

4.   Informāciju cilvēklasāmā formātā, ko pieprasījušas kompetentās iestādes, sniedz uz vietas, uz attiecīgajam uzņēmējam piederošas elektroniskas ierīces ekrāna.

5. pants

Prasības kompetentajām iestādēm

1.   30 mēnešus pēc tam, kad ir stājies spēkā pirmais no 7. un 8. pantā minētajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kompetentās iestādes pieņem regulatīvo informāciju, ko attiecīgie uzņēmēji ir snieguši elektroniski saskaņā ar 4. pantu, tostarp, ja šādu regulatīvo informāciju kompetentās iestādes ir pieprasījušas kā papildinformāciju.

2.   Ja attiecīgais uzņēmējs regulatīvo informāciju, kas prasīta, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1013/2006, ir sniedzis elektroniski saskaņā ar šīs regulas 4. pantu, attiecīgās kompetentās iestādes arī pieņem šādu regulatīvo informāciju bez minētās regulas 26. panta 3. un 4. punktā minētās vienošanās.

3.   Ja regulatīvā informācija, kas prasīta ievērojot konkrētā Savienības tiesību aktu vai valsts tiesību aktu, kurš minēts 2. panta 1. punktā, ietver oficiālu apstiprinājumu, piemēram, zīmogus vai sertifikātus, attiecīgā iestāde šo apstiprinājumu sniedz elektroniski saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 7. un 8. pantā minētajos deleģētajos un īstenošanas aktos.

4.   Lai izpildītu šā panta 1. līdz 3. punktā noteiktās prasības, dalībvalstis veic pasākumus, lai visas to kompetentās iestādes varētu piekļūt regulatīvajai informācijai, ko attiecīgie uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar 4. pantu, un apstrādāt to. Minētie pasākumi atbilst 7. un 8. pantā minētajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

6. pants

Konfidenciāla komercinformācija

Kompetentās iestādes, eFTI pakalpojumu sniedzēji un attiecīgie uzņēmēji veic pasākumus, lai nodrošinātu tās komercinformācijas konfidencialitāti, kas tiek apstrādāta un ar ko notiek apmaiņa saskaņā ar šo regulu, un nodrošina, ka šādai informācijai var piekļūt un ka to var apstrādāt tikai tad, ja ir saņemta atļauja.

7. pants

eFTI kopīgo datu kopa un datu apakškopas

1.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 14. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot un grozot eFTI kopīgo datu kopu un datu apakškopas saistībā ar attiecīgajām regulatīvās informācijas prasībām, kas minētas 2. panta 1. punktā, tostarp atbilstīgas specifikācijas attiecībā uz definīciju un tehniskajām iezīmēm katram datu elementam, kas iekļauts eFTI kopīgajā datu kopā un datu apakškopās.

2.   Pieņemot 1. punktā minētos deleģētos aktus, Komisija:

a)

ņem vērā attiecīgās starptautiskās konvencijas un Savienības tiesību aktus; un

b)

cenšas nodrošināt eFTI kopīgo datu kopas un datu apakškopu sadarbspēju ar attiecīgajiem datu modeļiem, kas ir pieņemti starptautiski vai Savienības līmenī, tostarp ar multimodāliem datu modeļiem.

3.   Pirmajā šādā deleģētajā aktā ietver visus 1. punktā minētos elementus, un to pieņem ne vēlāk kā 2023. gada 21. februārī.

8. pants

Kopīgas procedūras un piekļuves noteikumi

1.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka kopīgas procedūras un detalizētus noteikumus, tostarp kopīgas tehniskās specifikācijas attiecībā uz kompetento iestāžu piekļuvi eFTI platformām, tostarp procedūras regulatīvās informācijas apstrādei un saziņai starp kompetentajām iestādēm un attiecīgajiem uzņēmējiem saistībā ar minēto informāciju.

2.   Pieņemot 1. punktā minētos īstenošanas aktus, Komisija cenšas uzlabot administratīvo procedūru efektivitāti un līdz minimumam samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas gan attiecīgajiem uzņēmējiem, gan kompetentajām iestādēm.

3.   Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Pirmajā šādā īstenošanas aktā ietver visus šā panta 1. punktā minētos elementus, un to pieņem ne vēlāk kā 2023. gada 21. februārī.

III NODAĻA

eFTI PLATFORMAS UN PAKALPOJUMI

1. IEDAĻA

Prasības eFTI platformām un eFTI pakalpojumu sniedzējiem

9. pants

Funkcionalitātes prasības eFTI platformām

1.   Regulatīvās informācijas apstrādei izmantotās eFTI platformas atbilst šādām funkcionalitātes prasībām, lai nodrošinātu ka:

a)

personas datus var apstrādāt saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679;

b)

komerciālos datus var apstrādāt saskaņā ar 6. pantu;

c)

kompetentās iestādes var piekļūt datiem un apstrādāt tos saskaņā ar specifikācijām, kas pieņemtas, ievērojot 7. un 8. pantu;

d)

attiecīgie uzņēmēji var informāciju sniegt kompetentajām iestādēm saskaņā ar 4. pantu;

e)

var izveidot unikālu elektronisku identifikācijas saiti starp sūtījumu un saistītajiem eFTI datu elementiem, tostarp strukturētu atsauci uz eFTI platformu, kurā dati ir sniegti, piemēram, unikālu atsauces identifikatoru;

f)

datus var apstrādāt, tikai izmantojot atļautu un autentificētu piekļuvi;

g)

visa datu apstrāde tiek pienācīgi reģistrēta darbību žurnālos, lai varētu identificēt vismaz katru atsevišķo apstrādes darbību, fizisko vai juridisko personu, kas veikusi šo darbību, un ar katru atsevišķo datu elementu veikto darbību secību; ja darbība ietver esoša datu elementa pārveidi vai dzēšanu, sākotnējais datu elements tiek saglabāts;

h)

datus var arhivēt un nodrošināt, ka tie ir pieejami kompetentajām iestādēm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valsts tiesību aktiem, ar kuriem nosaka attiecīgās regulatīvās informācijas prasības;

i)

šā punkta g) apakšpunktā minētos darbību žurnālus arhivē un nodrošina, ka tie ir pieejami kompetentajām iestādēm revīzijas nolūkos uz laikposmu, kas paredzēts attiecīgajos valsts tiesību aktos, ar kuriem nosaka attiecīgās regulatīvās informācijas prasības, un uzraudzības nolūkos uz 17. pantā minētajiem laikposmiem;

j)

dati tiek aizsargāti pret bojājumiem un zādzībām;

k)

apstrādātie datu elementi atbilst eFTI kopīgajai datu kopai un datu apakškopām, kā noteikts 7. pantā minētajos deleģētajos aktos, un tos var apstrādāt jebkurā Savienības oficiālajā valodā, kā paredzēts attiecīgajā Savienības tiesību aktā, ar kuru nosaka attiecīgās regulatīvās informācijas prasības.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka detalizētas specifikācijas attiecībā uz prasībām, kas paredzētas šā panta 1. punktā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Pieņemot minētās specifikācijas, Komisija:

a)

cenšas nodrošināt eFTI platformu sadarbspēju;

b)

ņem vērā attiecīgos esošos tehniskos risinājumus un standartus;

c)

nodrošina, ka minētās specifikācijas joprojām ir, cik vien iespējams, tehnoloģiski neitrālas.

Pirmajā šādā īstenošanas aktā ietver visus šā panta 1. punktā minētos elementus, un to pieņem ne vēlāk kā 2023. gada 21. augustā.

10. pants

Prasības eFTI pakalpojumu sniedzējiem

1.   eFTI pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka:

a)

datus apstrādā tikai pilnvaroti lietotāji un atbilstoši eFTI platformā skaidri definētām un piešķirtām apstrādes tiesībām saskaņā ar attiecīgajām regulatīvās informācijas prasībām;

b)

dati tiek glabāti un ir pieejami saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valsts tiesību aktiem, ar kuriem nosaka attiecīgās regulatīvās informācijas prasības;

c)

kompetentajām iestādēm bez maksas ir tūlītēja piekļuve tādai regulatīvajai informācijai par kravu pārvadājumu, kas tiek apstrādāta, izmantojot to eFTI platformas;

d)

dati ir pienācīgi aizsargāti, tostarp pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka detalizētus noteikumus attiecībā uz šā panta 1. punktā paredzētajām prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Pirmo šādu īstenošanas aktu, kurā ietverti visi šā panta 1. punktā minētie elementi, pieņem ne vēlāk kā 2023. gada 21. augustā.

2. IEDAĻA

Sertifikācija

11. pants

Atbilstības novērtējuma struktūras

1.   Atbilstības novērtējuma struktūras akreditē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008, lai tās veiktu eFTI platformu un eFTI pakalpojumu sniedzēju sertificēšanu, kā paredzēts šīs regulas 12. un 13. pantā.

2.   Akreditācijas nolūkā atbilstības novērtējuma struktūrām ir jāatbilst II pielikumā noteiktajām prasībām. Valsts akreditācijas struktūras saskaņā ar šā panta 3. punktu norīkotajai iestādei dara zināmu tās tīmekļa vietnes adresi, kur tās dara publiski pieejamu informāciju par akreditētajām atbilstības novērtējuma struktūrām, tostarp aktuālu šo struktūru sarakstu.

3.   Katra dalībvalsts norīko iestādi, kas regulāri atjaunina to akreditēto atbilstības novērtējuma struktūru, eFTI platformu un eFTI pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kam ir derīga sertifikācija, pamatojoties uz informāciju, kura sniegta, ievērojot šā panta 2. punktu, 12. panta 2. punktu un 13. panta 2. punktu. Minētās norīkotās iestādes minēto sarakstu dara publiski pieejamu oficiālajā valdības tīmekļa vietnē.

4.   Minētās norīkotās iestādes katru gadu līdz 31. martam paziņo Komisijai 3. punktā minēto sarakstu, kā arī tās tīmekļa vietnes adresi, kur minētais saraksts ir publiski pieejams. Komisija savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē minēto tīmekļa vietņu adreses.

12. pants

eFTI platformu sertificēšana

1.   Pēc eFTI platformas izstrādātāja pieprasījuma atbilstības novērtējuma struktūra novērtē šā izstrādātāja eFTI platformas atbilstību 9. panta 1. punktā paredzētajām prasībām. Ja vērtējums ir pozitīvs, atbilstības novērtējuma struktūra izdod atbilstības apliecību. Ja vērtējums ir negatīvs, atbilstības novērtējuma struktūra pieteikuma iesniedzējam sniedz negatīvā novērtējuma pamatojumu.

2.   Katra atbilstības novērtējuma struktūra regulāri atjaunina to eFTI platformu sarakstu, kuras tā ir sertificējusi un kurām tā ir atsaukusi vai apturējusi sertifikāciju. Tā šo sarakstu publisko savā tīmekļa vietnē un paziņo minētās tīmekļa vietnes adresi 11. panta 3. punktā minētajai norīkotajai iestādei.

3.   Informācijai, kas kompetentajām iestādēm sniegta, izmantojot sertificētu eFTI platformu, pievieno sertifikācijas zīmi.

4.   eFTI platformas izstrādātājs pieprasa sertifikācijas atkārtošanu, ja tehniskās specifikācijas, kas noteiktas 9. panta 2. punktā minētajos īstenošanas aktos, tiek pārskatītas.

5.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot noteikumus par eFTI platformu sertificēšanu un sertificēšanas zīmes izmantošanu, tostarp noteikumus par sertifikācijas atjaunošanu, apturēšanu un atsaukšanu.

13. pants

eFTI pakalpojumu sniedzēju sertificēšana

1.   Pēc eFTI pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma atbilstības novērtējuma struktūra novērtē eFTI pakalpojumu sniedzēja atbilstību 10. panta 1. punktā paredzētajām prasībām. Ja vērtējums ir pozitīvs, atbilstības novērtējuma struktūra izdod atbilstības apliecību. Ja vērtējums ir negatīvs, atbilstības novērtējuma struktūra pieteikuma iesniedzējam sniedz negatīvā novērtējuma pamatojumu.

2.   Katra atbilstības novērtējuma struktūra regulāri atjaunina to eFTI pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kurus tā ir sertificējusi un kuriem tā ir atsaukusi vai apturējusi sertifikāciju. Tā šo sarakstu publisko savā tīmekļa vietnē un paziņo minētās tīmekļa vietnes adresi 11. panta 3. punktā minētajai norīkotajai iestādei.

3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot noteikumus par eFTI pakalpojumu sniedzēju sertificēšanu, tostarp noteikumus par sertifikācijas atjaunošanu, apturēšanu un atsaukšanu.

IV NODAĻA

PILNVARU DELEĢĒŠANA UN ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

14. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 7. pantā, 12. panta 5. punktā un 13. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2020. gada 20. augusta Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā, 7. pantā, 12. panta 5. punktā un 13. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 7. pantu, 12. panta 5. punktu un 13. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

15. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

16. pants

Pārskatīšana

1.   Ne vēlāk kā 2029. gada 21. februārī Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem.

Komisija izvērtē arī iespējamās iniciatīvas, lai jo īpaši:

a)

noteiktu uzņēmēju pienākumu elektroniski sniegt regulatīvo informāciju kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo regulu;

b)

izveidotu lielāku sadarbspēju un savstarpēju savienotību starp eFTI vidi un dažādajām IKT sistēmām un platformām, ko izmanto regulatīvās informācijas reģistrēšanai un apstrādei, kā paredzēts citos Savienības tiesību aktos transporta jomā.

Minētie izvērtējumi jo īpaši ietver šīs regulas un citu attiecīgo Savienības tiesību aktu grozīšanu, un attiecīgā gadījumā tiem pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmu 17. pantā paredzēto informāciju, kas vajadzīga šā panta 1. punktā minētā ziņojuma sagatavošanai.

17. pants

Uzraudzība

Ne vēlāk kā 2027. gada 21. augustā un pēc tam reizi piecos gados dalībvalstis, pamatojoties uz 9. panta 1. punkta g) un i) apakšpunktā minētajiem darbību žurnāliem, iesniedz Komisijai datus par to, cik reizes kompetentās iestādes ir piekļuvušas un apstrādājušas regulatīvo informāciju, ko attiecīgie uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar 4. pantu elektroniski.

Minēto informāciju iesniedz par katru gadu, kas ietilpst pārskata periodā.

18. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2024. gada 21. augusta.

3.   Tomēr 2. panta 2. punktu, 5. panta 4. punktu, 7. pantu, 8. pantu, 9. panta 2. punktu un 10. panta 2. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D.M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. KLOECKNER


(1)  OV C 62, 15.2.2019., 265. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 7. aprīļa nostāja pirmajā lasījumā (OV C 157, 8.5.2020., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta 2020. gada 8. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1239 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un ar ko atceļ Direktīvu 2010/65/ES (OV L 198, 25.7.2019., 64. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(9)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(11)  EEK Padome: Regula Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos, īstenojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 79. panta 3. punktu, (OV P 52, 16.8.1960., 1121. lpp.).

(12)  Padomes Direktīva 92/106/EEK (1992. gada 7. decembris) par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK (2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.).


I PIELIKUMS

REGULATĪVĀ INFORMĀCIJA, KAS IETILPST ŠĪS REGULAS DARBĪBAS JOMĀ

A DAĻA. Regulatīvās informācijas prasības, kas minētas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā

2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto deleģēto un īstenošanas aktu saraksts:

1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 (1), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā: pielikuma 6.3.2.6. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts.

B DAĻA. Valsts tiesību akti

Turpmāk uzskaitīti attiecīgie valstu tiesību akti, ar kuriem prasīts sniegt informāciju, kas ir pilnīgi vai daļēji identiska ar informāciju, kura minēta 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

[Dalībvalsts]

1)

Tiesību akts: [noteikums]


(1)  Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

PRASĪBAS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMA STRUKTŪRĀM

1.   

Atbilstības novērtējuma struktūru izveido saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

2.   

Atbilstības novērtējuma struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai eFTI platformas, vai platformas pakalpojumu sniedzēja, kuru tā novērtē.

Struktūra, kas pieder uzņēmumu apvienībai vai profesionālajai federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamās eFTI platformas vai novērtējamā platformas pakalpojumu sniedzēja izstrādē, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā vai apkopē, var tikt uzskatīta par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesība.

3.   

Atbilstības novērtējuma struktūra, tās augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav vērtējamās eFTI platformas vai platformas pakalpojumu sniedzēja izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to pārstāvji.

Atbilstības novērtējuma struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav tieši iesaistīti attiecīgās eFTI platformas vai platformas pakalpojumu sniedzēja izstrādē, izgatavošanā vai būvē, tirdzniecībā, uzstādīšanā, lietošanā vai apkopē, kā arī nepārstāv minētajās darbībās iesaistītās personas. Tie neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to spriedumu neatkarībai un godprātībai atbilstības novērtēšanas darbībās, par kuru veicējiem tie ir pilnvaroti. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtējuma struktūras nodrošina, ka atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti un neitralitāti neietekmē to meitasuzņēmumu vai apakšuzņēmēju darbības.

4.   

Atbilstības novērtējuma struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo godprātību un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāliem, kas varētu ietekmēt to lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, jo īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas minēto darbību rezultātos.

5.   

Atbilstības novērtējuma struktūra spēj veikt visus saskaņā ar šīs regulas 12. un 13. pantu piešķirtos atbilstības novērtēšanas uzdevumus – vai pati, vai tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtējuma struktūras rīcībā vienmēr ir:

a)

nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanai pietiekamu un piemērotu pieredzi;

b)

nepieciešamie to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un minēto procedūru reproducējamību;

c)

nepieciešamās procedūras to darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru un attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi.

Atbilstības novērtējuma struktūrai ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanas darbībām.

6.   

Darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a)

laba tehniskā un profesionālā izglītība, kas aptver visu atbilstības novērtēšanas darbību jomu;

b)

pietiekamas zināšanas par veicamo novērtējumu prasībām un atbilstošas pilnvaras minētos novērtējumus veikt;

c)

atbilstīgas zināšanas un izpratne par šīs regulas 9. un 10. pantā noteiktajām prasībām;

d)

prasme sagatavot atbilstības apliecības, veikt reģistrācijas ierakstus un izstrādāt ziņojumus, kas apliecina, ka ir veikts novērtējums.

7.   

Tiek garantēta atbilstības novērtējuma struktūru, to augstākā līmeņa vadības un darbinieku, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtējuma struktūras augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kuri ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

8.   

Atbilstības novērtējuma struktūrām ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesībām vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

9.   

Atbilstības novērtējuma struktūras darbinieki ievēro dienesta noslēpuma prasību attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus saskaņā ar šīs regulas 12. un 13. pantu vai valsts tiesību normām, ar kurām tos īsteno; minēto prasību neievēro attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības tiek aizsargātas.

10.   

Atbilstības novērtējuma struktūras piedalās attiecīgās standartizācijas darbībās un attiecīgās regulatīvās darbībās vai nodrošina, ka tās darbinieki, kuri ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par šādām darbībām.


Augša