Prihvati Odbij

EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Dokument 32019R0500

Uredba (EU) 2019/500 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (Tekst značajan za EGP i Švicarsku.)

PE/62/2019/REV/1

SL L 85I , 27.3.2019., str. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Na snazi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/500/oj

27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/35


UREDBA (EU) 2019/500 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 48.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine nakon te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

U nedostatku sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja od obavijesti Ujedinjene Kraljevine o namjeri povlačenja iz Unije pravila Unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti predviđena u uredbama (EZ) br. 883/2004 (2) i (EZ) br. 987/2009 (3) Europskog parlamenta i Vijeća prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini 30. ožujka 2019.

(3)

Zbog toga se osobe koje su, u svojstvu građana Unije, zakonito iskoristile pravo na slobodu kretanja ili slobodu poslovnog nastana utvrđenu u člancima 45. i 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, kao i članovi njihovih obitelji i nadživjeli članovi obitelji, više ne mogu oslanjati na pravila Unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kada je riječ o njihovim pravima na socijalno osiguranje koja se temelje na činjenicama i događajima te razdobljima osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta, koji su nastali odnosno koja su dovršena prije datuma povlačenja, i koji(-a) su uključivali Ujedinjenu Kraljevinu. To se na jednak način odnosi i na osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji se nalaze ili su se nalazili u situacijama koje uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, kao i članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

(4)

Kako bi se ostvario cilj zaštite prava predmetnih osoba u području socijalne sigurnosti, države članice trebale bi nastaviti primjenjivati načela Unije o jednakom postupanju, izjednačavanju i zbrajanju kako su utvrđena uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 te pravila iz tih uredaba koja su potrebna za provedbu tih načela kada je riječ o obuhvaćenim osobama, nastalim činjenicama ili događajima te razdobljima, koji su nastali odnosno koja su dovršena prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(5)

Ova Uredba ne utječe na postojeće konvencije i sporazume o socijalnoj sigurnosti sklopljene između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost da Unija ili države članice poduzmu mjere koje se odnose na administrativnu suradnju i razmjenu informacija s nadležnim institucijama u Ujedinjenoj Kraljevini za potrebe provedbe načela ove Uredbe. Nadalje, ova Uredba ne utječe na bilo koju nadležnost Unije ili država članica za sklapanje konvencija ili sporazuma o socijalnoj sigurnosti s trećim zemljama ili s Ujedinjenom Kraljevinom koji obuhvaćaju razdoblje nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

(6)

Ova Uredba ne utječe na prava koja su stečena ili koja se još uvijek stječu u skladu sa zakonodavstvom pojedine države članice tijekom razdoblja prije datuma početka primjene ove Uredbe. Za zaštitu i poštovanje tih prava potrebna je dobra suradnja. Važno je osigurati pravodobno i odgovarajuće informiranje predmetnih osoba.

(7)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno postizanje ujednačene jednostrane primjene načela jednakosti postupanja, izjednačavanja i zbrajanja u području socijalne sigurnosti, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog koordinacije njihova odgovora on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)

S obzirom na to da će se, u nedostatku sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja od obavijesti Ujedinjene Kraljevine o namjeri povlačenja iz Unije Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019., te s obzirom na potrebu pružanja pravne sigurnosti, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, UFEU-u i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(9)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako je do tog dana stupio na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i članku 1. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

Članak 2.

Obuhvaćene osobe

Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće osobe:

(a)

državljane države članice, osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji su bili ili se nalaze u situaciji koja uključuje Ujedinjenu Kraljevinu prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji;

(b)

državljane Ujedinjene Kraljevine na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

Članak 3.

Materijalno područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na sve grane socijalne sigurnosti predviđene u članku 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Članak 4.

Jednakost postupanja

Načelo jednakosti postupanja utvrđeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se na osobe iz članka 2. ove Uredbe s obzirom na sve situacije koje su nastale u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

Članak 5.

Izjednačavanje i zbrajanje

1.   Načelo izjednačavanja utvrđeno u članku 5. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na davanja ili prihode te činjenice ili događaje, koji su stečeni odnosno koji su nastali u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

2.   Načelo zbrajanja utvrđeno u članku 6. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na razdoblja osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta u Ujedinjenoj Kraljevini koja su dovršena prije datuma početka primjene ove Uredbe.

3.   Primjenjuju se sve ostale odredbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 koje su potrebne za provedbu načela utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Članak 6.

Odnosi s ostalim instrumentima koordinacije

1.   Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje postojeći konvencije i sporazumi o socijalnoj sigurnosti sklopljeni između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

2.   Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje konvencije i sporazumi u području socijalne sigurnosti između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica koji su sklopljeni nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a i koji obuhvaćaju razdoblje prije datuma početka primjene ove Uredbe, pod uvjetom da se tim konvencijama i sporazumima provode načela utvrđena u članku 5. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, primjenjuju odredbe iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, da se temelje na načelima Uredbe (EZ) br. 883/2004 te da su u duhu te uredbe.

Članak 7.

Izvješće

Godinu dana nakon datuma početka primjene ove Uredbe Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe. Tim su izvješćem posebno obuhvaćeni praktični problemi s kojima se susreću predmetne osobe, između ostalog oni prouzročeni manjkom kontinuiteta pri koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do dana početka primjene ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(2)  Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).


Vrh