EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32019R0492

Регламент (ЕС) 2019/492 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (Текст от значение за ЕИП.)

PE/13/2019/REV/1

OB L 85I , 27.3.2019г., стр. 5—6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/492/oj

27.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 85/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/492 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 март 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или при липса на такова, две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)

Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) заедно съставляват регулаторната рамка за дейностите на признатите организации за проверка, прегледи и освидетелстване на кораби.

(3)

В съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009 организациите за проверка, прегледи и освидетелстване на кораби, признати от Комисията на равнище Съюз („признатите организации“) трябва да се оценяват редовно и най-малко на всеки две години от Комисията съвместно с държавата членка, която е представила съответното искане за признаване на организацията.

(4)

От съображения за равно третиране, организациите, които първоначално са били признати от съответната държава членка в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета (5) и понастоящем се ползват от признаването на Съюза съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009, трябва да се оценяват от Комисията съвместно с държавата членка, която първоначално е признала тези организации.

(5)

В съответствие с членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 391/2009, за да продължат да се ползват от признаването на Съюза, признатите организации трябва да продължат да отговарят на изискванията и минималните критерии, определени в приложение I към същия регламент. Това се проверява чрез постоянно оценяване, извършвано от Комисията съвместно със съответната държава членка, в съответствие с член 8, параграф 1 от посочения регламент. Поради това, редовното оценяване играе важна роля за продължаване на признаването на организациите.

(6)

След оттеглянето си от Съюза Обединеното кралство повече няма да може да участва в оценяването, извършвано съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

(7)

Признатите организации, които първоначално са били признати от Обединеното кралство, понастоящем се ползват от признаването на Съюза, като другите държави членки са им поверили задължения във връзка с проверката, прегледа и освидетелстването на кораби в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/15/ЕО. Поради това член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009 следва да се измени, за да се гарантира, че тези организации ще продължат да бъдат предмет на оценяване в съответствие с изискванията, предвидени в същата разпоредба.

(8)

Задълженията за мониторинг и за надзор, които понастоящем държавите членки трябва да изпълняват съгласно член 9 от Директива 2009/15/ЕО следва също така да се вземат под внимание. В това отношение оценяването на признатите организации съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009 следва да бъде извършвано от Комисията съвместно с държавата членка или държавите членки, които са упълномощили съответната призната организация в съответствие с член 3, параграф 2 на Директива 2009/15/ЕО.

(9)

За да се гарантира координацията на националните дейности и дейностите на Съюза относно мониторинга на признатите организации, Комисията следва да се консултира с експерти, да определя и обменя добри практики с цел да се избегне дублирането на работата и максимално да се оползотворят съществуващите капацитети и ресурси.

(10)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и следва да се прилага от деня следващ деня, в който Регламент (ЕО) № 391/2009, престане да се прилага спрямо Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009 се заменя със следното:

„1.   Всички признати организации се оценяват редовно и най-малко на всеки две години от Комисията съвместно с държавата членка или държавите членки, която(които) са ги упълномощили в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/15/ЕО, за да се провери дали изпълняват задълженията по настоящия регламент и дали изпълняват минималните критерии, установени в приложение I към настоящия регламент. Оценяването се ограничава до тези дейности на признатите организации, които попадат в приложното поле на настоящия регламент.“

Член 2

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на настоящия регламент не по-късно от три години след датата на прилагането му.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня следващ деня, в който Регламент (ЕО) № 391/2009 престане да се прилага спрямо Обединеното кралство.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург 25 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 298.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 19 март 2019 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11).

(4)  Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 47).

(5)  Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 г. относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20).


Нагоре