EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R0289

Uredba Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1104

UL L 48, 20.2.2019, str. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/289/oj

20.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/289

z dne 19. februarja 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 108(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) ter zlasti člena 1(1)(a) in (b) Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe v skladu s členom 6 in členom 8(2) Uredbe (EU) 2015/1588 (2),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 (3) določa, da so nekatere vrste pomoči združljive z notranjim trgom in izvzete iz obveznosti priglasitve Komisiji, preden se dodelijo.

(2)

Pravila o državni pomoči iz členov 107, 108 in 109 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) se uporabljajo za podporo, zagotovljeno na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4), z izjemo plačil in dodatnega nacionalnega financiranja iz področja uporabe člena 42 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 42 Pogodbe se pravila o državni pomoči ne uporabljajo za podporo za razvoj podeželja v zvezi s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

(4)

Vendar se pravila o državni pomoči uporabljajo za podporo za razvoj podeželja za dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe, kar zadeva tako sofinancirani del v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot tudi dodatno nacionalno financiranje.

(5)

Zato so bile določbe Uredbe (EU) št. 702/2014 med zadnjo revizijo okvira Unije za državne pomoči iz leta 2014 usklajene z določbami Uredbe (EU) št. 1305/2013, da bi se olajšali postopki državne pomoči, ki se uporabljajo za podporo za razvoj podeželja za gozdarski sektor ter za nekmetijske dejavnosti na podeželju.

(6)

Na uskladitev pravil med Uredbo (EU) št. 702/2014 in Uredbo (EU) št. 1305/2013 je vplival začetek veljavnosti Uredbe (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta (5) na dan 1. januarja 2018, saj je navedena uredba spremenila nekatere določbe Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki se odražajo v Uredbi (EU) št. 702/2014.

(7)

Posledično pogoji za izvzetje državne pomoči v skladu s členi 32, 33, 35, 38 do 41 in 44 do 48 Uredbe (EU) št. 702/2014 niso več popolnoma skladni z določbami Uredbe (EU) št. 1305/2013. Zato je primerno ta pravila prilagoditi, kolikor je to potrebno, da se ohrani možnost izvzetja podpore za razvoj podeželja iz obveznosti priglasitve na enak način kot doslej.

(8)

Člen 1(5)(a) in (b) bi bilo treba uskladiti s členom 1(4)(a) in (b) Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 (6), kot je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1084 (7).

(9)

Uredbo (EU) št. 702/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 702/2014 se spremeni:

(1)

v členu 1(5) se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

sheme pomoči, ki ne izključujejo izrecno plačil individualne pomoči podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, v katerem je pomoč, odobreno s strani iste države članice, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

(b)

ad hoc pomoč za podjetje iz točke (a).“;

(2)

v členu 6(5) se doda naslednja točka (j):

„(j)

pomoč za sodelovanje aktivnih kmetov v shemah kakovosti za bombaž in živila, kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 48.“;

(3)

člen 32 se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku odstavka 8 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, pomoč za pogozdovanje in ustvarjanje gozdnega območja, povezana z naložbenimi dejavnostmi, krije naslednje upravičene stroške:“;

(b)

v odstavku 9 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, ki je dodeljena v obliki finančnih instrumentov.“;

(4)

člen 33 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pomoč za kmetijsko-gozdarske sisteme krije stroške vzpostavitve, regeneracije ali obnove in letno premijo na hektar.“;

(b)

v odstavku 5 se v prvem pododstavku uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, pomoč za kmetijsko-gozdarske sisteme, povezana z naložbenimi dejavnostmi, krije naslednje upravičene stroške:“;

(c)

v odstavku 6 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, ki je zagotovljena v obliki finančnih instrumentov.“;

(d)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Upravičeni so lahko naslednji stroški za vzpostavitev, regeneracijo ali obnovo kmetijsko-gozdarskega sistema:

(a)

stroški sajenja dreves, vključno s stroški sadik in razmnoževalnega materiala, sajenjem, shranjevanjem in obdelavo sadik s potrebnimi zaščitnimi sredstvi in sredstvi za preprečevanje;

(b)

stroški preoblikovanja obstoječih gozdov ali gozdnih površin, vključno s sekanjem dreves, redčenjem in obrezovanjem ter zaščito pred pašnimi živalmi;

(c)

drugi stroški, ki so neposredno povezani z vzpostavitvijo, regeneracijo ali obnovo kmetijsko-gozdarskega sistema, kot so stroški študij izvedljivosti, načrta za vzpostavitev, raziskav stanja tal ter priprave in zaščite tal;

(d)

stroški namakanja in zaščitnih objektov v silvopastoralnih, tj. pašnih sistemih;

(e)

stroški nujne obdelave, povezane z vzpostavitvijo, regeneracijo ali obnovo kmetijsko-gozdarskega sistema, vključno z namakanjem in sečnjo;

(f)

stroški ponovnega sajenja v prvem letu po vzpostavitvi, regeneraciji ali obnovi kmetijsko-gozdarskega sistema.“;

(e)

v odstavku 9 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Države članice določijo najmanjše in največje število dreves na hektar, pri čemer upoštevajo naslednje:“;

(f)

v odstavku 11 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

80 % upravičenih stroškov za naložbene dejavnosti in stroškov za vzpostavitev, regeneracijo ali obnovo iz odstavkov 5 in 7; in“;

(5)

člen 35 se spremeni:

(a)

v odstavku 5 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, ki je zagotovljena v obliki finančnih instrumentov.“;

(b)

v odstavku 6 se v prvem pododstavku uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, pomoč krije naslednje upravičene stroške:“;

(c)

v odstavku 7 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, se stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 6(a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, ne štejejo za upravičene stroške.“;

(6)

člen 38(2) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se doda naslednji drugi stavek:

„Infrastruktura, nameščena zaradi predstavitvene dejavnosti, se sme uporabljati po zaključku dejavnosti.“;

(b)

doda se naslednji četrti pododstavek:

„Pomoč za predstavitvene projekte, ki jo sofinancira EKSRP ali je dodeljena kot dodatno nacionalno financiranje k taki pomoči in ki se zagotovi v obliki finančnih instrumentov, lahko krije upravičene stroške, ki ne spadajo med stroške iz odstavka 3(b), če so ti stroški v celoti upravičeni do financiranja na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013 in če je ta pomoč enaka zadevnemu ukrepu, vključenemu v program za razvoj podeželja, ki je odobren v okviru navedene uredbe.“;

(7)

v členu 39(4) se doda naslednji tretji pododstavek:

„Pomoč, ki jo sofinancira EKSRP ali je dodeljena kot dodatno nacionalno financiranje k taki sofinancirani pomoči, se lahko izplača organu upravljanja iz točke (a) člena 65(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013.“;

(8)

člen 40 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, ki je zagotovljena v obliki finančnih instrumentov.“;

(b)

v odstavku 6 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, pomoč krije naslednje upravičene stroške:“;

(c)

v odstavku 7 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, se stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 6(a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, ne štejejo za upravičene stroške.“;

(9)

člen 41 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, ki je zagotovljena v obliki finančnih instrumentov.“;

(b)

v odstavku 6 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, pomoč krije naslednje upravičene stroške:“;

(c)

v odstavku 7 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, se stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 6(a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, ne štejejo za upravičene stroške.“;

(d)

v odstavku 9 se drugi, tretji in četrti pododstavek nadomestijo z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, veljajo naslednji pogoji:

(a)

naložbe v infrastrukturo za izkoriščanje obnovljivih virov energije, ki porablja ali proizvaja energijo, so skladne z minimalnimi standardi za energijsko učinkovitost, kadar taki standardi obstajajo na nacionalni ravni;

(b)

naložbe v obrate, katerih glavni namen je proizvodnja električne energije iz biomase, niso upravičene do pomoči, razen če se izkoristi minimalni delež toplotne energije, ki ga določijo države članice;

(c)

pomoč za naložbene projekte s področja energije iz biomase je omejena na energijo iz biomase, ki izpolnjuje veljavna trajnostna merila, določena v zakonodaji Unije, vključno s členom 17(2) do (6) Direktive 2009/28/ES.“;

(10)

člen 44 se spremeni:

(a)

v odstavku 5 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, ki je zagotovljena v obliki finančnih instrumentov.“;

(b)

v odstavku 7 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, pomoč krije naslednje upravičene stroške:“;

(c)

v odstavku 8 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru, da je podpora zagotovljena v obliki finančnih instrumentov, se stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 7(a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, ne štejejo za upravičene stroške.“;

(11)

člen 45 se spremeni:

(a)

v odstavku 6 se doda naslednji tretji pododstavek:

„Obdobje trajanja poslovnega načrta je največ pet let.“;

(b)

v odstavku 7 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pomoč se izplača v vsaj dveh obrokih.“;

(12)

v členu 46(5) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Pomoč se izplača ponudniku storitev svetovanja ali organu upravljanja iz člena 65(2)(a) Uredbe (EU) št. 1305/2013.“;

(13)

člen 47(3) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se doda naslednji drugi stavek:

„Infrastruktura, nameščena zaradi predstavitvene dejavnosti, se sme uporabljati po zaključku dejavnosti.“;

(b)

doda se naslednji tretji pododstavek:

„Pomoč za predstavitvene projekte, ki se zagotovi v obliki finančnih instrumentov, lahko krije upravičene stroške, ki ne spadajo med stroške iz točke (b) odstavka 4, če so stroški v celoti upravičeni v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013.“;

(14)

člen 48 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pomoč za novo sodelovanje, ali sodelovanje v zadnjih petih letih, aktivnih kmetov in skupin kmetov, ki delujejo kot MSP, v shemah kakovosti za bombaž in živila je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3)(c) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, kadar izpolnjuje pogoje iz odstavkov 2 do 7 tega člena in poglavja I te uredbe.“;

(b)

v odstavku 6 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Če se je začetno sodelovanje v shemi kakovosti začelo pred vložitvijo vloge za podporo, se obdobje, ki zdaj traja največ pet let, skrajša za število let, ki so pretekla med začetnim sodelovanjem in časom, ko je bila vložena vloga za podporo.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. februarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  UL C 421, 21.11.2018, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 193, 1.7.2014, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(5)  Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L 350, 29.12.2017, str. 15).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20.6.2017, str. 1).


Na vrh