EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019R2027

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2027 (2019. gada 28. novembris), ar ko no Regulām (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006 un (EK) Nr. 1067/2008, Īstenošanas regulām (ES) 2015/2081 un (ES) 2017/2200, Regulas (EK) Nr. 1964/2006 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012, un Regulas (EK) Nr. 1918/2006 atkāpjas attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2020. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par labību, rīsiem un olīveļļu

C/2019/8752

OV L 313, 4.12.2019., 28./33. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2027/oj

4.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2027

(2019. gada 28. novembris),

ar ko no Regulām (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006 un (EK) Nr. 1067/2008, Īstenošanas regulām (ES) 2015/2081 un (ES) 2017/2200, Regulas (EK) Nr. 1964/2006 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012, un Regulas (EK) Nr. 1918/2006 atkāpjas attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2020. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par labību, rīsiem un olīveļļu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta pirmās daļas e) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulās (EK) Nr. 2305/2003 (2), (EK) Nr. 969/2006 (3), (EK) Nr. 1067/2008 (4) un Komisijas Īstenošanas regulās (ES) 2015/2081 (5) un (ES) 2017/2200 (6) ir paredzēti īpaši noteikumi par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz miežiem saskaņā ar kvotu 09.4126, kukurūzu saskaņā ar kvotu 09.4131, tādiem parastajiem kviešiem (kuri nav augstākā labuma parastie kvieši) saskaņā ar kvotām 09.4123, 09.4124, 09.4125 un 09.4133, un dažu veidu Ukrainas izcelsmes labību saskaņā ar kvotām 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 un 09.4279.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1964/2006 (7) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 480/2012 (8) ir paredzēti īpaši noteikumi par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz Bangladešas izcelsmes rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4517 un attiecībā uz šķeltajiem rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4079.

(3)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1918/2006 (9) ir paredzēti īpaši noteikumi par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz Tunisijas izcelsmes olīveļļu saskaņā ar kvotu 09.4032.

(4)

Ņemot vērā svētku dienas 2020. gadā, noteiktos laikposmos jāizdara atkāpes no Regulām (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1067/2008, Īstenošanas regulām (ES) 2015/2081 un (ES) 2017/2200, Regulas (EK) Nr. 1964/2006 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012, un Regulas (EK) Nr. 1918/2006 attiecībā uz importa licenču pieprasījumu iesniegšanas un šo licenču izdošanas datumiem, lai nodrošinātu attiecīgo kvotu apjomu ievērošanu. Piešķīruma koeficientu, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (10) 7. panta 2. punktu, attiecīgā gadījumā turpina piemērot.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. Pants

Labība

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2305/2003 3. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2020. gada 11. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz miežiem saskaņā ar kvotu 09.4126 iesniegt vairs nevar.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2305/2003 3. panta 4. punkta pirmās daļas, par 2020. gadu tādas importa licences attiecībā uz miežiem saskaņā ar kvotu 09.4126, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas I pielikumā minētajā laikposmā, izdod attiecīgajā tajā norādītajā datumā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 969/2006 4. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2020. gada 11. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz kukurūzu saskaņā ar kvotu 09.4131 iesniegt vairs nevar.

4.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 969/2006 4. panta 4. punkta pirmās daļas, par 2020. gadu tādas importa licences attiecībā uz kukurūzu saskaņā ar kvotu 09.4131, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas I pielikumā minētajā laikposmā, izdod attiecīgajā tajā norādītajā datumā.

5.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 4. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2020. gada 11. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz tādiem parastajiem kviešiem (kuri nav augstākā labuma parastie kvieši) saskaņā ar kvotām 09.4123, 09.4124, 09.4125 un 09.4133, iesniegt vairs nevar.

6.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 4. panta 4. punkta pirmās daļas, par 2020. gadu tādas importa licences parastajiem kviešiem (kuri nav augstākā labuma parastie kvieši) saskaņā ar kvotām 09.4123, 09.4124, 09.4125 un 09.4133, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas I pielikumā minētajā laikposmā, izdod attiecīgajā tajā norādītajā datumā.

7.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2015/2081 2. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2020. gada 11. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz Ukrainas izcelsmes labību saskaņā ar kvotām 09.4306, 09.4307 un 09.4308 iesniegt vairs nevar.

8.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2015/2081 2. panta 3. punkta, par 2020. gadu tādas importa licences attiecībā uz Ukrainas izcelsmes labību saskaņā ar kvotām 09.4306, 09.4307 un 09.4308, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas I pielikumā minētajā laikposmā, izdod attiecīgajā tajā norādītajā datumā.

9.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2017/2200 2. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2020. gada 11. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz Ukrainas izcelsmes labību saskaņā ar kvotām 09.4277, 09.4278 un 09.4279 iesniegt vairs nevar.

10.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2017/2200 2. panta 3. punkta, par 2020. gadu tādas importa licences attiecībā uz Ukrainas izcelsmes labību saskaņā ar kvotām 09.4277, 09.4278 un 09.4279, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas I pielikumā minētajā laikposmā, izdod attiecīgajā tajā norādītajā datumā.

2. Pants

Rīsi

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1964/2006 4. panta 3. punkta pirmās daļas, pēc 2020. gada 11. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz Bangladešas izcelsmes rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4517 iesniegt vairs nevar.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1964/2006 5. panta 2. punkta, par 2020. gadu tādas importa licences attiecībā uz Bangladešas izcelsmes rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4517, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas II pielikumā minētajā laikposmā, izdod attiecīgajā tajā norādītajā datumā.

3.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 2. panta 1. punkta trešās daļas, pēc 2020. gada 11. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz šķeltajiem rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4079 iesniegt vairs nevar.

4.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 3. panta 2. punkta, par 2020. gadu tādas importa licences attiecībā uz šķeltajiem rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4079, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas II pielikumā minētajā laikposmā, izdod attiecīgajā tajā norādītajā datumā.

3. Pants

Olīveļļa

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punkta, pēc 2020. gada 15. decembra otrdienas importa licenču pieprasījumus par 2020. gadu attiecībā uz Tunisijas izcelsmes olīveļļu iesniegt vairs nevar.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 3. punkta, Tunisijas izcelsmes olīveļļas importa licences, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas III pielikumā minētajos laikposmos, izdod attiecīgajos tajā norādītajos datumos.

4. Pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā zaudē spēku 2021. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 28. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

Ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 29. decembra Regula (EK) Nr. 2305/2003, ar ko atklāj un nosaka Kopienas tarifa kvotu pārvaldīšanu miežu importam no trešajām valstīm (OV L 342, 30.12.2003., 7. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz trešo valstu izcelsmes kukurūzas ievedumiem (OV L 176, 30.6.2006., 44. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 30. oktobra Regula (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm un izņēmumiem no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2081, ar ko atklāj Savienības importa tarifu kvotas dažu veidu Ukrainas izcelsmes labībai un paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 302, 19.11.2015., 81. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 28. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2200, ar ko atklāj tarifa kvotas dažu veidu labības importēšanai no Ukrainas un paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 313, 29.11.2017., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2006. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1964/2006, ar ko, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3491/90, atver Kopienas tarifa kvotu rīsiem, kuru izcelsme Bangladešā, un paredz šīs kvotas pārvaldību (OV L 408, 30.12.2006., 19. lpp.).

(8)  Komisijas 2012. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012, ar ko atver tarifu kvotu KN koda 1006 40 00 šķeltajiem rīsiem, kas paredzēti KN koda 1901 10 00 pārtikas izstrādājumu ražošanai, un paredz šīs kvotas pārvaldi (OV L 148, 8.6.2012., 1. lpp.).

(9)  Komisijas 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.).

(10)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

Laikposmi labības importa licenču pieprasījumu iesniegšanai

Izdošanas datumi

No 2020. gada 3. aprīļa piektdienas plkst. 13.00 līdz 10. aprīļa piektdienai plkst. 13.00 (pēc Briseles laika)

Pirmā darbdiena, sākot no 2020. gada 20. aprīļa pirmdienas


II PIELIKUMS

Laikposmi rīsu importa licenču pieprasījumu iesniegšanai

Izdošanas datumi

No 2020. gada 3. aprīļa piektdienas plkst. 13.00 līdz 10. aprīļa piektdienai plkst. 13.00 (pēc Briseles laika)

Pirmā darbdiena, sākot no 2020. gada 20. aprīļa pirmdienas


III PIELIKUMS

Laikposmi olīveļļas importa licenču pieprasījumu iesniegšanai

Izdošanas datumi

2020. gada 6. aprīļa pirmdiena vai 7. aprīļa otrdiena

Pirmā darbdiena, sākot no 17. aprīļa piektdienas

2020. gada 18. maija pirmdiena vai 19. maija otrdiena

Pirmā darbdiena, sākot no 2020. gada 28. maija ceturtdienas


Augša