Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018R0643

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/643 (2018. gada 18. aprīlis) par dzelzceļa transporta statistiku

OV L 112, 2.5.2018., 1./18. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/643/oj

2.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 112/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/643

(2018. gada 18. aprīlis)

par dzelzceļa transporta statistiku

(pārstrādāta redakcija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 91/2003 (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Tā kā ir jāizdara turpmāki grozījumi, skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Dzelzceļš ir svarīga Savienības transporta tīkla daļa.

(3)

Statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu ir nepieciešama, lai Komisija varētu uzraudzīt un attīstīt kopējo transporta politiku, kā arī transporta elementus politikai, kas attiecas uz reģioniem un uz Eiropas komunikāciju tīkliem.

(4)

Statistika par dzelzceļa drošību ir arī vajadzīga, lai Komisija varētu sagatavot un uzraudzīt Savienības pasākumus transporta drošības jomā. Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra vāc datus par negadījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK (5) I pielikumu attiecībā uz kopīgiem drošības rādītājiem un kopīgām metodēm negadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai.

(5)

Savienības līmeņa statistika par dzelzceļa transportu ir arī vajadzīga, lai izpildītu pārraudzības uzdevumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES (6) 15. pantā.

(6)

Savienības līmeņa statistika par visiem pārvadājumu veidiem būtu jāvāc saskaņā ar vienotiem jēdzieniem un standartiem, lai sasniegtu pilnīgāko pielietojamo salīdzināmību starp pārvadājuma veidiem.

(7)

Ir svarīgi izvairīties no darba dublēšanās un optimāli izmantot esošo informāciju, kuru iespējams lietot statistikas vajadzībām. Šajā sakarā un lai Savienības pilsoņiem un citām ieinteresētām personām sniegtu viegli pieejamu un lietderīgu informāciju par dzelzceļa pārvadājumu drošību un dzelzceļa sistēmas, tostarp dzelzceļa infrastruktūras, savstarpēju izmantojamību, starp Komisijas dienestiem un attiecīgajām vienībām, tostarp starptautiskā līmenī, būtu jānoslēdz atbilstīgi sadarbības nolīgumi par statistikas pasākumiem.

(8)

Sagatavojot Eiropas statistiku, būtu jānodrošina līdzsvars starp lietotāju vajadzībām un slogu respondentiem.

(9)

Ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, ko tā guvusi, piemērojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisija minēja to, ka ilgtermiņa norišu dēļ var nākties atteikties no datiem vai vienkāršot datus, ko jau vāc saskaņā ar minēto regulu, un ka mērķis ir samazināt datu nosūtīšanas periodu gada datiem par dzelzceļa pasažieriem. Komisijai būtu jāturpina regulāri sniegt ziņojumus par šīs regulas īstenošanu.

(10)

To publisko un privāto dzelzceļa uzņēmumu kopesamība, kuri veic darbību komerciālā dzelzceļa tirgū, nosaka vajadzību pēc skaidri noteiktiem statistikas datiem, kuru sniegšana jāveic visiem dzelzceļa uzņēmumiem, bet izplatīšana – Savienības statistikas iestādei (Eurostat).

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot kopējus statistikas standartus, kas ļautu sagatavot saskaņotus datus un kas būtu jāīsteno katrā dalībvalstī par oficiālās statistikas izveidi atbildīgu organizāciju un iestāžu vadībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā mēroga vai iedarbības dēļ minētos mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(12)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (7) paredz pamatprincipu kopumu attiecībā uz noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā.

(13)

Lai atspoguļotu jaunas norises dalībvalstīs, vienlaikus visā Savienībā nodrošinot saskaņotu dzelzceļa pārvadājumu datu vākšanu, un lai saglabātu dalībvalstu nosūtīto datu augstu kvalitāti, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, lai pielāgotu tehniskās definīcijas un paredzētu papildu tehniskās definīcijas. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (8). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(14)

Komisijai būtu jānodrošina, ka ar minētajiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm vai respondentiem.

(15)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tās informācijas specifikāciju, kas sniedzama ziņojumiem par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību, kā arī kārtību, kādā Komisija (Eurostat) izplata minētos rezultātus. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (9).

(16)

Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir izveidot kopējus noteikumus dzelzceļa transporta statistikas izveidei Savienības līmenī.

2. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz visiem dzelzceļiem Savienībā. Katra dalībvalsts dara zināmu statistiku, kas attiecas uz dzelzceļa transportu attiecīgās valsts teritorijā. Ja dzelzceļa uzņēmums veic darbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, attiecīgās valsts iestādes pieprasa uzņēmumam sniegt datus atsevišķi par katru valsti, kurā tas veic darbību, tā, lai varētu sastādīt valsts statistiku.

Dalībvalstis šīs regulas darbības jomā var neiekļaut:

a)

dzelzceļa uzņēmumus, kas pilnībā vai galvenokārt darbojas rūpniecības vai līdzīgos objektos, tajā skaitā ostās;

b)

dzelzceļa uzņēmumus, kas galvenokārt sniedz vietēja rakstura tūrisma pakalpojumus, piemēram, saglabājamā vēsturiskā tvaika lokomotīvju dzelzceļā.

3. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ziņotājvalsts” ir dalībvalsts, kas pārsūta datus Statistikas birojam;

2)

“valsts iestādes” ir valsts statistikas institūti un citas struktūras, kas katrā dalībvalstī atbild par Eiropas statistikas izveidi;

3)

“dzelzceļš” ir satiksmes līnija, kas izveidota no sliedēm tikai dzelzceļa transportlīdzekļiem;

4)

“dzelzceļa transportlīdzeklis” ir pārvietojama iekārta, kas pārvietojas tikai pa sliedēm un kas pārvietojas ar savu pašas jaudu (velkošie transportlīdzekļi) vai ko velk cits transportlīdzeklis (pasažieru vagoni, drezīnas piekabes, bagāžas un kravas vagoni);

5)

“dzelzceļa uzņēmums” ir jebkurš publisks vai privāts uzņēmums, kas sniedz kravu un/vai pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus pa dzelzceļu. Uzņēmumi, kuru vienīgā nodarbošanās ir sniegt pakalpojumus pasažieru pārvadāšanai pa metro, tramvaja un/vai vieglā dzelzceļa līnijām, nav iekļauti šīs definīcijas jomā;

6)

“kravu pārvadāšana pa dzelzceļu” ir kravu pārvietošana no iekraušanas vietas līdz izkraušanas vietai, izmantojot dzelzceļa transportlīdzekļus;

7)

“pasažieru pārvadāšana pa dzelzceļu” ir pasažieru pārvietošana no iekāpšanas vietas līdz izkāpšanas vietai, izmantojot dzelzceļa transportlīdzekļus. Pasažieru pārvadāšana pa metro, tramvaja un/vai vieglā dzelzceļa līnijām nav iekļauta šīs definīcijas jomā;

8)

“metro” (arī zināms kā “apakšzemes dzelzceļš” vai “metropolitēns”) ir elektriskais dzelzceļš pasažieru pārvadāšanai ar pārvadājumu jaudu lielam satiksmes apjomam, un tam ir raksturīgas ekskluzīvas ceļa tiesības, vairāku vagonu vilcieni, paātrināšanās līdz lielam ātrumam, ātrs paātrinājums un sarežģīta signalizācija, kā arī pārbrauktuvju neesamība, lai nodrošinātu ļoti biežu vilcienu kursēšanu un augstu perona noslodzi. Metro ir arī raksturīgas tuvu novietotas stacijas, parasti tas nozīmē 700 līdz 1 200 metru attālumu starp stacijām. “Liels ātrums” ir tāds salīdzinājumā ar tramvajiem, un ar to šeit saprot apmēram 30 līdz 40 km/h īsākos attālumos un 40 līdz 70 km/h garākos attālumos;

9)

“tramvajs” ir pasažieru transportlīdzeklis, kas izveidots tā, lai sasēdinātu tajā vairāk nekā deviņas personas (tajā skaitā vadītāju), kas ir pieslēgts pie elektrības vadiem vai ko ar dzinējspēku apgādā dīzeļdzinējs, un kas pārvietojas pa sliedēm;

10)

“vieglais dzelzceļš” ir dzelzceļš pasažieru pārvadāšanai, kam bieži izmanto ar elektrību darbināmus vagonus, kas pārvietojas pa sliedēm un kas darbojas pa vienam vai mazos vilcienos uz fiksētām divsliežu līnijām. Attālums starp stacijām/pieturvietām parasti ir mazāks nekā 1 200 metru. Salīdzinot ar metro, vieglais dzelzceļš ir vieglāk būvēts, ir konstruēts zemākam satiksmes apjomam un parasti pa to pārvietojas ar mazākiem ātrumiem. Dažreiz ir grūti precīzi nodalīt vieglā dzelzceļa līnijas un tramvaja līnijas; tramvaja līnijas, galvenokārt, nav nodalītas no ceļu satiksmes, turpretī vieglā dzelzceļa līnijas var būt nodalītas no citām sistēmām;

11)

“iekšzemes pārvadājumi” ir pārvadājumi pa dzelzceļu starp divām vietām (iekraušanas/iekāpšanas vieta un izkraušanas/izkāpšanas vieta), kas atrodas ziņotājvalstī. Tie var ietvert tranzītu caur citu valsti;

12)

“starptautiskie pārvadājumi” ir pārvadājumi pa dzelzceļu starp vietu (iekraušanas/iekāpšanas vai izkraušanas/izkāpšanas vieta) ziņotājvalstī un vietu (iekraušanas/iekāpšanas vai izkraušanas/izkāpšanas vieta) citā valstī;

13)

“tranzīts” ir pārvadājumi pa dzelzceļu caur ziņotājvalsti starp divām vietām (iekraušanas/iekāpšanas vieta un izkraušanas/izkāpšanas vieta), kas atrodas ārpus ziņotājvalsts. Transporta darbības, kas ietver kravu/pasažieru iekraušanu/iekāpšanu vai izkraušanu/izkāpšanu no cita transporta veida vai citā transporta veidā uz ziņotājvalsts robežas, neuzskata par tranzītu;

14)

“dzelzceļa pasažieris” ir jebkura persona, kas veic braucienu pa dzelzceļu, izņemot vilciena apkalpes locekļus. Negadījumu statistikā ieskaita pasažierus, kas cenšas iekāpt vilcienā, kas kustas, vai izkāpt no tā;

15)

“pasažieru skaits” ir dzelzceļa pasažieru veikto braucienu skaits, kur katrs ceļojums ir definēts kā pārvietošanās no iekāpšanas vietas līdz izkāpšanas vietai ar pārsēšanos no viena dzelzceļa transportlīdzeklī citā vai bez tās. Ja pasažieri izmanto vairāk nekā viena dzelzceļa uzņēmuma pakalpojumus, ja iespējams, viņus nepieskaita vairāk nekā vienu reizi;

16)

“pasažierkilometrs” ir mērvienība, kas atspoguļo viena pasažiera pārvešanu viena kilometra attālumā pa dzelzceļu. Jāņem vērā tikai attālums, kas veikts ziņotājvalsts teritorijā;

17)

“svars” ir kravu daudzums tonnās (1 000 kilogramu). Svaram, kas jāņem vērā, pieskaita papildus pārvesto kravu svaram, iepakojuma svaru un konteineru, maināmo virsbūvju, paliktņu, kā arī to autotransporta līdzekļu svaru, ko kombinētā transporta darbību gaitā pārvadā pa dzelzceļu. Ja kravas pārvadā, izmantojot vairāk nekā viena dzelzceļa uzņēmuma pakalpojumus, ja iespējams, šo kravu svaru nepieskaita vairāk nekā vienu reizi;

18)

“tonnkilometri” ir kravu pārvadāšanas mērvienība, kas atspoguļo vienas kravas tonnas (1 000 kilogrami) pārvešanu viena kilometra attālumā pa dzelzceļu. Jāņem vērā tikai attālums, kas veikts ziņotājvalsts teritorijā;

19)

“vilciens” ir viens vai vairāki dzelzceļa transportlīdzekļi, ko velk viena vai vairākas lokomotīves vai drezīnas, vai viena drezīna, kas veic ceļu viena pati un kas pārvietojas ar attiecīgu numuru vai īpašu apzīmējumu no noteikta sākumpunkta līdz noteiktam beigu punktam. Vienu lokomotīvi, tas ir, lokomotīvi, kas veic ceļu viena pati, neuzskata par sastāvu;

20)

“vilcienkilometrs” ir mērvienība, kas atspoguļo vilciena pārvietošanos par vienu kilometru. Attālums, ko izmanto, ir attālums, kas faktiski veikts, ja tas zināms; citos gadījumos izmanto standarta tīkla attālumu no sākuma punkta līdz galamērķa punktam. Jāņem vērā tikai attālums, kas veikts ziņotājvalsts teritorijā;

21)

“sūtījums ar pilnīgi piekrautu vilcienu” ir jebkurš sūtījums, kas iekrauts vienā vai vairākos vagonos, kurus vienā laikā transportē viens nosūtītājs vienā stacijā un kurus sūta tālāk bez izmaiņām vilciena sastāvā uz viena kravas saņēmēja adresi vienā galamērķa stacijā;

22)

“sūtījums ar pilnīgi piekrautu vagonu” ir jebkurš sūtījums, kuram ir nepieciešama ekskluzīva (visa) vagona izmantošana neatkarīgi no tā, vai visa kravnesība ir izmantota vai ne;

23)

“LES (20 pēdu ekvivalenta mērvienība)” ir standarta vienība, kurai par pamatu ir 20 pēdu garš (6,10 metri) ISO konteiners, ko izmanto kā satiksmes plūsmu vai pārvadājumu jaudu statistikas mērvienību. Viens standarta 40′ ISO 1. sērijas konteiners atbilst 2 LES konteineriem. Maināmās virsbūves, kas mazākas par 20 pēdām, atbilst 0,75 LES, tās, kas ir no 20 pēdām līdz 40 pēdām lielas, – 1,5 LES, un tās, kas ir lielākas nekā 40 pēdas, – 2,25 LES.

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, grozot šo pantu, lai pielāgotu tehniskās definīcijas, kas noteiktas šā panta 1. punkta 8), 9), 10), 21), 22) un 23) apakšpunktā, un lai paredzētu papildu tehniskās definīcijas, kad tas vajadzīgs, lai ņemtu vērā jaunas norises, kuru dēļ nepieciešams konkrētā līmenī definēt tehniskas detaļas, lai nodrošinātu statistikas saskaņošanu.

Īstenojot minētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem. Turklāt Komisija pienācīgi pamato minētajos deleģētajos aktos paredzētās statistikas darbības, vajadzības gadījumā izmantojot izmaksu lietderības izvērtējumu, tostarp respondentiem uzliktā sloga un izstrādes izmaksu novērtējumu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punkta c) apakšpunktā. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

4. pants

Datu vākšana

1.   Statistika, kas jāsavāc, ir norādīta šīs regulas pielikumos. Tie attiecas uz šādiem datu veidiem:

a)

ikgadēju statistiku par kravu pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums (I pielikums);

b)

ikgadēju statistiku par pasažieru pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums (II pielikums);

c)

ceturkšņa statistiku par kravu un pasažieru pārvadājumiem (III pielikums);

d)

reģionālu statistiku par kravu un pasažieru pārvadājumiem (IV pielikums);

e)

statistiku par satiksmes plūsmām pa dzelzceļa tīklu (V pielikums).

2.   Dalībvalstis saskaņā ar I un II pielikumu sniedz datus par uzņēmumiem, kuru:

a)

kopējais kravu pārvadājumu apjoms ir vismaz 200 000 000 tonnkilometru vai vismaz 500 000 tonnu;

b)

kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms ir vismaz 100 000 000 pasažierkilometru.

Par uzņēmumiem, kuri nesasniedz a) un b) apakšpunktā minētās robežvērtības, ziņojumu sniegšana saskaņā ar I un II pielikumu ir fakultatīva.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar VIII pielikumu sniedz kopējos datus par uzņēmumiem, kuri nesasniedz 2. punktā minētās robežvērtības, ja minētie dati nav paziņoti saskaņā ar I un II pielikumu, kā noteikts VIII pielikumā.

4.   Šajā regulā preces klasificē saskaņā ar VI pielikumu. Bīstamas kravas papildus klasificē saskaņā ar VII pielikumu.

5. pants

Datu avoti

1.   Dalībvalsts izraugās publisku vai privātu organizāciju dalībai to datu vākšanā, kas vajadzīgi saskaņā ar šo regulu.

2.   Vajadzīgos datus var iegūt, izmantojot jebkādu kombināciju no šādiem avotiem:

a)

obligātiem apsekojumiem;

b)

administratīviem datiem, tostarp datiem, ko savākušas pārvaldes iestādes, jo īpaši dzelzceļa kravu pārvadājumu pavadzīmēm, ja tās pieejamas;

c)

statistiskā novērtējuma procedūrām;

d)

datiem, ko sniedz profesionālās organizācijas dzelzceļa nozarē;

e)

ad hoc pētījumiem.

3.   Valstu iestādes veic pasākumus, lai koordinētu izmantotos datu avotus un lai nodrošinātu tās statistikas kvalitāti, ko pārsūta Statistikas birojam.

6. pants

Statistikas pārsūtīšana Statistikas birojam

1.   Dalībvalstis pārsūta 4. pantā minēto statistiku Statistikas birojam.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz kārtību 4. pantā minētās statistikas pārsūtīšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

7. pants

Izplatīšana

1.   Statistiku, kas balstīta uz I līdz V un VIII pielikumā norādītajiem datiem, izplata Komisija (Eurostat).

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz rezultātu izplatīšanas kārtību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

8. pants

Statistikas kvalitāte

1.   Lai palīdzētu dalībvalstīm statistikas kvalitātes uzturēšanā dzelzceļa transporta jomā, Statistikas birojs izstrādā un publicē metodiskus ieteikumus. Šajos ieteikumos ņem vērā valstu iestāžu, dzelzceļa uzņēmumu un dzelzceļa nozares profesionālo organizāciju paraugprakses.

2.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtīto datu kvalitāti.

3.   Statistikas datu kvalitāti vērtē Statistikas birojs. Šim nolūkam pēc Statistikas biroja pieprasījuma dalībvalstis sniedz informāciju par metodēm, kas izmantotas statistikas izveidē.

4.   Piemērojot šo regulu, kvalitātes kritēriji, kas jāpiemēro nosūtāmajiem datiem, ir Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā minētie kritēriji.

5.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, precizējot sīki izstrādātu kārtību, struktūru, periodiskumu un salīdzināmības elementus standarta kvalitātes ziņojumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

9. pants

Īstenošanas ziņojumi

Pēc apspriešanās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc četriem gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu un par nākotnē iespējamām norisēm.

Minētajā ziņojumā Komisija ņem vērā dalībvalstu sniegto attiecīgo informāciju par nosūtīto datu kvalitāti, izmantotajām datu vākšanas metodēm un informāciju par iespējamiem uzlabojumiem un par lietotāju vajadzībām.

Minētajā ziņojumā jo īpaši:

a)

izvērtē Savienības, dalībvalstu un statistikas datu sniedzēju un lietotāju ieguvumus no sagatavotās statistikas salīdzinājumā ar tās izmaksām;

b)

novērtē nosūtīto datu kvalitāti, izmantotās datu vākšanas metodes un sagatavotās statistikas kvalitāti.

10. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2016. gada 13. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 3. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

11. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

12. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 91/2003 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu X pielikumā.

13. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2018. gada 18. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

L. PAVLOVA


(1)  2017. gada 6. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2018. gada 12. aprīļa lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 91/2003 (2002. gada 16. decembris) par dzelzceļa transporta statistiku (OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp.).

(4)  Skatīt IX pielikumu.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

(8)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

IKGADĒJĀ STATISTIKA PAR KRAVU PĀRVADĀJUMIEM – SĪKI IZSTRĀDĀTS ZIŅOJUMS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas

tonnas

tonnkilometri

Preču vilcienu kustība

vilcienkilometri

Iesaistīto vairākveidu transporta vienību skaits

skaits

20 pēdu ekvivalenta mērvienība (attiecībā uz konteineriem un noņemamām virsbūvēm)

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katrs gads

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai

I1. tabula: pārvadātās kravas, pēc satiksmes veida

I2. tabula: pārvadātās kravas, pēc preču veida (VI pielikums)

I3. tabula: pārvadātās kravas (starptautiskie un tranzīta pārvadājumi), pēc iekraušanas valsts un izkraušanas valsts

I4. tabula: pārvadātās kravas, pēc bīstamās kravas kategorijas (VII pielikums)

I5. tabula: pārvadātās kravas, pēc sūtījuma veida (nav obligāts)

I6. tabula: pārvadātās kravas vairākveidu transporta vienībās, pēc satiksmes veida un pēc transporta vienības veida

I7. tabula: vairākveidu transporta vienību ar kravu skaits, pēc satiksmes veida un pēc transporta vienības veida

I8. tabula: vairākveidu transporta vienību bez kravas skaits, pēc satiksmes veida un pēc transporta vienības veida

I9. tabula: preču vilcienu reisi

Datu pārsūtīšanas termiņš

Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods I1., I2. un I3. tabulai

2003

Pirmais pārskata periods I4., I5., I6., I7., I8. un I9. tabulai

2004

Piezīmes

1.

Satiksmes veidus iedala šādi:

iekšzemes

starptautiski pārvadājumi uz ziņotājvalsti

starptautiski pārvadājumi no ziņotājvalsts

tranzīts

2.

Sūtījuma veidus var iedalīt šādi:

sūtījums ar pilnīgi piekrautu vilcienu

sūtījums ar pilnīgi piekrautu vagonu

citi veidi

3.

Transporta vienību veidus iedala šādi:

konteineri un noņemamās virsbūves

puspiekabes (bez pavadības)

ceļu transportlīdzeklis (ar pavadību)

4.

Attiecībā uz I3. tabulu Statistikas birojs un dalībvalstis var veikt pasākumus ar mērķi veicināt to datu konsolidāciju, kuru izcelsme ir uzņēmumos citās dalībvalstīs, lai nodrošinātu šo datu saskanību.

5.

Attiecībā uz I4. tabulu dalībvalstis norāda, kuras satiksmes kategorijas, ja tādas ir, nav iekļautas datos.

6.

Attiecībā uz I2. līdz I8. tabulu, ja pilnīga informācija par tranzīta pārvadājumiem nav pieejama, dalībvalstis ziņo visus pieejamos datus.


II PIELIKUMS

IKGADĒJĀ STATISTIKA PAR PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM – SĪKI IZSTRĀDĀTS ZIŅOJUMS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātie pasažieri

pasažieru skaits

pasažierkilometri

Pasažieru vilcienu reisi

vilcienkilometri

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katru gadu

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai

II1. tabula: pārvadātie pasažieri pēc satiksmes veida

II2. tabula: starptautiski pārvadātie pasažieri, pēc iekāpšanas valsts un pēc izkāpšanas valsts

II3. tabula: pasažieru vilcienu kustība

Datu pārsūtīšanas termiņš

Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2016

Piezīmes

1.

Satiksmes veidus iedala šādi:

iekšzemes

starptautiski

2.

II1. un II2. tabulai dalībvalstis sniedz datus, kuros iekļauta informācija par pārdotajām biļetēm ārpus ziņotājvalsts. Šo informāciju var iegūt vai nu tieši no citu valstu valsts iestādēm, vai izmantojot starptautiskas vienošanās par biļešu kompensāciju.


III PIELIKUMS

CETURKŠŅA STATISTIKA PAR KRAVU UN PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas

tonnas

tonnkilometri

Pārvadātie pasažieri

pasažieru skaits

pasažierkilometri

Pārskata periods

Viens ceturksnis

Biežums

Katrs ceturksnis

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai

III1. tabula: pārvadātās kravas

III2. tabula: pārvadātie pasažieri

Datu pārsūtīšanas termiņš

Trīs mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2004. gada pirmais ceturksnis

Piezīmes

1.

Attiecībā uz III1. un III2. tabulu var ziņot, pamatojoties uz provizoriskajiem datiem, tajā skaitā uz novērtējumiem. Attiecībā uz III2. tabulu dalībvalstis var sniegt datus, kas balstīti uz pārdotajām biļetēm ziņotājvalstī vai uz jebkādu citu pieejamu avotu.

2.

Šo statistiku sniedz par uzņēmumiem, uz kuriem attiecas I un II pielikums.


IV PIELIKUMS

REĢIONĀLĀ STATISTIKA PAR KRAVU UN PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas

tonnas

Pārvadātie pasažieri

pasažieru skaits

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katri pieci gadi

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai

IV1. tabula: iekšzemes kravu pārvadājumi pēc iekraušanas reģiona un izkraušanas reģiona (NUTS 2)

IV2. tabula: starptautiskie kravu pārvadājumi pēc iekraušanas un izkraušanas reģiona (NUTS 2)

IV3. tabula: iekšzemes pasažieru pārvadājumi pēc iekāpšanas reģiona un izkāpšanas reģiona (NUTS 2)

IV4. tabula: starptautiskie pasažieru pārvadājumi pēc iekāpšanas reģiona un izkāpšanas reģiona (NUTS 2)

Datu pārsūtīšanas termiņš

Divpadsmit mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2005

Piezīmes

1.

Ja iekraušanas vai izkraušanas vieta (IV1., IV2. tabula) vai iesēšanās vai izkāpšanas vieta (IV3., IV4. tabula) ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, dalībvalstis ziņo tikai valsti.

2.

Lai palīdzētu dalībvalstīm šo tabulu sagatavošanā, Statistikas birojs nodrošina dalībvalstis ar UIC staciju kodu sarakstu un ar atbilstošajiem NUTS kodiem.

3.

Attiecībā uz IV3. un IV4. tabulu dalībvalstis var sniegt datus, kas balstīti uz pārdotajām biļetēm vai uz jebkādu citu pieejamu avotu.

4.

Minēto statistiku sniedz par uzņēmumiem, uz kuriem attiecas I un II pielikums.


V PIELIKUMS

STATISTIKA PAR SATIKSMES PLŪSMĀM DZELZCEĻA TĪKLĀ

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Kravu pārvadājumi

vilcienu skaits

Pasažieru pārvadājumi

vilcienu skaits

Citi (dienesta vilcieni u. c.) (nav obligāts)

vilcienu skaits

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katri pieci gadi

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai

V1. tabula: kravu pārvadājumi, pēc tīkla posma

V2. tabula: pasažieru pārvadājumi, pēc tīkla posma

V3. tabula: citi (dienesta vilcieni u. c.), pēc tīkla posma (nav obligāts)

Datu pārsūtīšanas termiņš

Astoņpadsmit mēnešus pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2005

Piezīmes

1.

Dalībvalstis definē tīkla posmu kopu tā, lai vismaz iekļautu Eiropas dzelzceļa tīklu savu valstu teritorijās. Tās Statistikas birojam ziņo

ģeogrāfiskās koordinātas un citus datus, kas vajadzīgi, lai identificētu un atzīmētu kartē katru tīkla posmu, kā arī savienojumus starp posmiem,

informāciju par to vilcienu raksturlielumiem, kas izmanto katru tīkla posmu.

2.

Katru tīkla posmu, kas ir daļa no Eiropas dzelzceļa tīkla, identificē, izmantojot papildu atribūtu datu ierakstā, lai varētu noteikt plūsmas apjomu Eiropas dzelzceļa tīklā.


VI PIELIKUMS

NST 2007

Nodaļa

Apraksts

01

Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti

02

Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze

03

Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra; urāns un torijs

04

Pārtikas produkti, dzērieni un tabaka

05

Tekstilpreces un apģērbi; āda un ādas izstrādājumi

06

Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles); izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem; celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi; iespieddarbi un ierakstīti informācijas nesēji

07

Kokss un naftas pārstrādes produkti

08

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un ķīmiskās šķiedras; gumijas un plastmasas izstrādājumi; kodoldegviela

09

Citi nemetālu minerālprodukti

10

Parastie metāli; gatavie metālizstrādājumi, izņemot mehānismus un iekārtas

11

Iekārtas un aprīkojums, citur neiekļauts; biroju tehnika un datori; elektriskās mašīnas un aparāti, citur neiekļauti; radio, televīzijas un sakaru iekārtas un aprīkojums; medicīnas, precīzijas un optiskie instrumenti; pulksteņi

12

Transportlīdzekļi

13

Mēbeles; citas rūpnieciski ražotas preces, citur neiekļautas

14

Otrreizējās izejvielas; sadzīves atkritumi un citi atkritumi

15

Pasts, pakas

16

Iekārtas un materiāli, ko izmanto preču transportēšanā

17

Preces, ko pārvieto mājsaimniecības un biroja pārcelšanās gadījumā; bagāža, ko transportē atsevišķi no pasažieriem; mehāniskie transportlīdzekļi, ko pārvieto uz remonta vietu; citas preces, kas nav tirdzniecības apritē un nav citur iekļautas

18

Preces, kas iedalītas grupās: vairāku tādu preču grupu salikums, kuras pārvadā kopā

19

Nenosakāmas preces: preces, kuras kāda iemesla dēļ nav identificējamas un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās grupās no 01 līdz 16

20

Citas citur neiekļautas preces


VII PIELIKUMS

BĪSTAMU KRAVU KLASIFIKĀCIJA

1.

Sprāgstvielas

2.

Saspiestas, sašķidrinātas vai spiediena iedarbībā izšķīdinātas gāzes

3.

Uzliesmojoši šķidrumi

4.1.

Uzliesmojošas cietas vielas

4.2.

Vielas, kas var pašuzliesmoties

4.3.

Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

5.1.

Oksidējošas vielas

5.2.

Organiskie peroksīdi

6.1.

Toksiskas vielas

6.2.

Vielas, kas var izraisīt inficēšanos

7.

Radioaktīvs materiāls

8.

Kodīgas vielas

9.

Dažādas bīstamas vielas

Piezīme

Šīs kategorijas ir tās, kas definētas Bīstamu kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (parasti zināmi kā RID), kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK (1).


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK (2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.).


VIII PIELIKUMS

VIII.1. tabula

KRAVU PĀRVADĀJUMU AKTIVITĀTES LĪMENIS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas

kopējais apjoms (tonnās)

kopējais apjoms (tonnkilometros)

Kravas vilcienu kustība

kopējais apjoms (vilcienkilometros)

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katru gadu

Datu pārsūtīšanas termiņš

Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2017

Piezīmes

Tikai uzņēmumiem, kuru kopējais kravas pārvadājumu apjoms ir mazāks par 200 miljoniem tonnkilometru un mazāks par 500 000 tonnu un kuri neziņo saskaņā ar I pielikumu (sīki izstrādāts ziņojums).


VIII.2. tabula

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU AKTIVITĀTES LĪMENIS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātie pasažieri

pasažieru kopskaits

kopējais apjoms (pasažierkilometros)

Pasažieru vilcienu kustība

kopējais apjoms (vilcienkilometros)

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katru gadu

Datu pārsūtīšanas termiņš

Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2017

Piezīmes

Tikai uzņēmumiem, kuru kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms ir mazāks par 100 miljoniem pasažierkilometru un kuri neziņo saskaņā ar II pielikumu (sīki izstrādāts ziņojums).


IX PIELIKUMS

ATCELTĀ REGULA AR TAJĀ SECĪGI VEIKTO GROZĪJUMU SARAKSTU

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 91/2003

(OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1192/2003

(OV L 167, 4.7.2003., 13. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1304/2007

(OV L 290, 8.11.2007., 14. lpp.)

tikai 3. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 219/2009

(OV L 87, 31.3.2009., 109. lpp.)

tikai pielikuma 4.4. punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2032

(OV L 317, 23.11.2016., 105. lpp.)

 


X PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 91/2003

Šī regula

1., 2. un 3. pants

1., 2. un 3. pants

4. panta 1. punkta ievadvārdi

4. panta 1. punkta ievadvārdi

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 1. punkta f) apakšpunkts

4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 1. punkta g) apakšpunkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 2., 3. un 4. punkts

4. panta 2., 3. un 4. punkts

4. panta 5. punkts

5., 6. un 7. pants

5., 6. un 7. pants

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 1.a punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 5. punkts

9., 10. un 11. pants

9., 10. un 11. pants

12. pants

13. pants

13. pants

A pielikums

I pielikums

C pielikums

II pielikums

E pielikums

III pielikums

F pielikums

IV pielikums

G pielikums

V pielikums

J pielikums

VI pielikums

K pielikums

VII pielikums

L pielikums

VIII pielikums

IX pielikums

X pielikums


Augša