Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Έγγραφο 32018R0336

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/336 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφώνΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

C/2018/1310

ΕΕ L 70 της 13.3.2018, σ. 1 έως 113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/336/oj

13.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 70/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/336 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 18α παράγραφος 3 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) τροποποίησε την οδηγία 2003/87/ΕΚ, ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2009 της Επιτροπής (3) καθορίζει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

(3)

Ο κατάλογος αυτός έχει στόχο να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών διευκρινίζοντας το αρμόδιο κράτος μέλος που αναλαμβάνει τη ρύθμιση εκάστου εξ αυτών.

(4)

Η ένταξη ενός φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο σύστημα της Ένωσης για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών εξαρτάται από την απόδοση της εκάστοτε αεροπορικής δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, και δεν εξαρτάται από τη συμπερίληψη στον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που θέσπισε η Επιτροπή βάσει του άρθρου 18α παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Οι αλλαγές στον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον Eurocontrol.

(6)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία για την ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ορίζεται στο άρθρο 18α παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(7)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2009 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2009, σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών (ΕΕ L 219 της 22.8.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΕΛΓΙΟ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

31102

ACT AIRLINES

ΤΟΥΡΚΙΑ

38484

AEROTRANSCARGO

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

41049

AHS AIR INT

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

7649

AIRBORNE EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33612

ALLIED AIR LIMITED

ΝΙΓΗΡΙΑ

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

ΒΕΛΓΙΟ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

30020

AVIASTAR-TU CO.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

123

Abelag Aviation NV

ΒΕΛΓΙΟ

908

BRUSSELS AIRLINES

ΒΕΛΓΙΟ

25996

CAIRO AVIATION

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

4369

CAL CARGO AIRLINES

ΙΣΡΑΗΛ

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

f11336

CORPORATE WINGS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32909

CRESAIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32432

EGYPTAIR CARGO

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32486

FAYARD ENTERPRISES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

13457

Flying Partners CVBA

ΒΕΛΓΙΟ

29427

Flying Service N.V.

ΒΕΛΓΙΟ

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

f12983

GREEN DIESEL LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ΚΙΝΑ

23700

HEWA BORA AIRWAYS

ΚΟΝΓΚΟ

28582

INTER WETAIL AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

9542

INTL PAPER CY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27709

KALITTA AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28087

LAS VEGAS CHARTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32303

MASTER TOP LINHAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

ΒΕΛΓΙΟ

1084

MIL BELGIUM

ΒΕΛΓΙΟ

31207

N604FJ LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11462

N907WS AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26688

NEWELL RUBBERMAID

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10341

OfficeMax Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31660

RIPPLEWOOD AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2344

SAUDIA

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

27975

SIA CARGO PTE LTD

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

29222

SILVERBACK CARGO

ΡΟΥΑΝΤΑ

39079

SOLARIUS AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35334

SONOCO PRODUCTS CO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26784

SOUTHERN AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38995

STANLEY BLACK&DECKER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27769

Sea Air

ΒΕΛΓΙΟ

34920

TRIDENT AVIATION SVC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30011

TUI AIRLINES — JAF

ΒΕΛΓΙΟ

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

20065

V L M

ΒΕΛΓΙΟ

13603

VF CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36269

VF INTERNATIONAL

ΕΛΒΕΤΙΑ

37064

VIPER CLASSICS LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

28453

VLM Airlines NV

ΒΕΛΓΙΟ

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37549

YILTAS GROUP

ΤΟΥΡΚΙΑ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

33329

AERO POWER LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

27698

AEROVISTA

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

23962

AIR BAN

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

35743

AIR IBERIA LTD.

ΓΕΩΡΓΙΑ

26520

AIR LIBYA 2

ΛΙΒΥΗ

11775

AIR VIA BULGARIAN

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

33225

AIR VICTORY

ΓΕΩΡΓΙΑ

34357

AIR WEST GEORGIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

39180

ALK JSC

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

43982

ANDA AIR

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ΑΡΜΕΝΙΑ

34563

ASIA AIRWAYS

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

28818

ASIAN SPIRIT

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

24508

BALTIC AIRLINES UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32131

BEIBARS CJSC

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

28445

BH AIR

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

43451

BUL AIR LTD.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

29056

BULGARIA AIR

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

25981

CARGO AIR LTD.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

36884

FLY ADJARA

ΓΕΩΡΓΙΑ

36995

GR AVIA S.A.

ΓΟΥΙΝΕΑ

10165

HEMUS AIR

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

25134

INTERNAL MINISTRY UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

31721

JORDAN INT AIR CARGO

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

27345

KHORIV AVIA

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

28246

KOKSHETAU AIRLINE

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

38939

KRUNK AVIATION 2

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

30622

PMT AIR

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

37661

RGB ENTERPRISES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

1830

SENEGALAIR

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

32664

STARLINE KZ JSC

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

32347

TABAN AIR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

37793

UKRSPECEXPORT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

31648

VIP-AVIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

37987

YAK AIR

ΓΕΩΡΓΙΑ

35082

ZAGROS AIRLINES

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ


ΚΡΟΑΤΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

ΚΡΟΑΤΙΑ


ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

30560

ABS JETS INC.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7824

ACL SLOVACKY

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

35387

ACS SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

16895

AERO VODOCHODY

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

f11813

AERSALE INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38060

AIR NAVIGATION LK

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31433

ALANDIA AIR AB

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

30203

ATMA AIRLINES

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

34057

AVTN SPECIALTIES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35333

AXIS AVIATION GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

ΚΥΠΡΟΣ

859

CZECH AIRLINES

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

33327

EARTH ONE LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10182

Executive Flight Services, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36242

GEORGIAN INTERNATION

ΓΕΩΡΓΙΑ

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

ΛΙΒΥΗ

36746

HOLIDAY CZECH

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

35825

HYUNDAI MOTOR CO

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

32231

ILIN AIRCOMPANY

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

ΚΥΠΡΟΣ

27908

JOB AIR SRO

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

39009

JUMP TANDEM

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

30825

LETS FLY SRO

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

38713

LITTLE AVIATION LTD

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30743

NORSE AIR CHARTER

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

29976

NOVA CHEMICALS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35361

OKAY HOLDING AS

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

24121

PETROPAVLOVSK AIR

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

36763

RETENTURA LTD.

ΚΥΠΡΟΣ

2276

ROCKWELL AUTOMATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10379

Red.Com

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32812

SKY DIVING FOR FUN

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

27292

SKY GEORGIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

31351

SKY KG AIRLINES

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

32157

SKYDIVE LK

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

37554

SOVEREIGN EXPRESS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

13702

STEVENS EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

f13143

Timber LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25890

UKRAINIAN PILOT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32721

VIDEOTAPE CENTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38948

VIETJET AIR

ΒΙΕΤΝΑΜ

39695

YANAIR

ΟΥΚΡΑΝΙΑ


ΔΑΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

35753

A/S MAERSK AVIATION

ΔΑΝΙΑ

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ΔΑΝΙΑ

3456

AIR ALSIE

ΔΑΝΙΑ

22466

AIR GREENLAND

ΔΑΝΙΑ

37856

AIR PANAMA

ΠΑΝΑΜΑΣ

34774

ALIGAP A/S

ΔΑΝΙΑ

142

ATLANTIC AIRWAYS

ΔΑΝΙΑ

36122

AVIATION HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39508

BGR I/S

ΔΑΝΙΑ

36842

BRASILIA JET CENTER

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

32921

CANYON GATE FLT SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

ΓΑΛΛΙΑ

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ΔΑΝΙΑ

366

Danish Air Transport A/S

ΔΑΝΙΑ

f10500

Duchossois Industries, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25431

ELMAGAL AVIATION

ΣΟΥΔΑΝ

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ΔΑΝΙΑ

35478

FIRST GREENWICH

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10218

GCTPA, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ΔΑΝΙΑ

37052

GENCHART B.V.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

32364

GLOBAL TRANSERVICE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32595

GRAAKJAER A/S

ΔΑΝΙΑ

38120

HUNNU AIR

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

36297

JET FLEET INTL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32158

JET TIME A/S

ΔΑΝΙΑ

34892

JJO Invest ApS

ΔΑΝΙΑ

33518

KIRKBI INVEST

ΔΑΝΙΑ

31243

KIRKBI TRADING

ΔΑΝΙΑ

34672

LAO CAPRICORN AIR

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ

38155

MOENS, G

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

9914

NILAN A/S

ΔΑΝΙΑ

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ΔΑΝΙΑ

34830

OLGA LEASING LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

33803

PARTNERSELSKABET

ΔΑΝΙΑ

23090

PHARMA NORD

ΔΑΝΙΑ

35196

PRIMERA AIR SCAND

ΔΑΝΙΑ

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

9918

STAR AIR

ΔΑΝΙΑ

36191

SUN WAY GEORGIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ΔΑΝΙΑ

21484

THOMAS COOK SCAND.

ΔΑΝΙΑ

38112

VINCENT AVIATION LTD

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

32655

VIP PARTNERFLY

ΔΑΝΙΑ

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ΔΑΝΙΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

31485

328 SUPPORT SERVICES

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34963

ACG AIR CARGO

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

17942

ACH HAMBURG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24933

ADVANCE AIR LFG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38865

AERO BEE AIRLINES

ΚΑΝΑΔΑΣ

150

AERODIENST

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32334

AEROFLOT CARGO

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

171

AEROWEST GMBH (HAN)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31799

AGRATA AVIATION

ΕΣΘΟΝΙΑ

27692

AHSEL HAVA

ΤΟΥΡΚΙΑ

36719

AIR 1 AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36344

AIR ARABIA EGYPT

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

29576

AIR ARMENIA

ΑΡΜΕΝΙΑ

35195

AIR CHINA BUSINESS

ΚΙΝΑ

36986

AIR FINKENWERDER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32268

AIR HAMBURG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

22378

AIR KUBAN

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

5663

AIR NAMIBIA

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

29743

AIR NATIONAL CORP

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

17595

AIR SERVICE BERLIN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

17794

AIRBUS HELICOPTERS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32868

AIRCRAFT GENERAL

ΙΤΑΛΙΑ

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ΕΛΒΕΤΙΑ

37424

AIRCRAFT PARTNER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

24283

AIRPHIL EXPRESS

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

34629

AIRVIP LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

33836

AJWA AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

30361

AL HOKAIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

36165

AL SAHAB LIMITED

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

5165

ALPLA AIR CHARTER

ΑΥΣΤΡΙΑ

38135

ALSCO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

32684

AMJET AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31290

AOP AIR OPERATING

ΕΛΒΕΤΙΑ

34337

API HOLDING

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27073

ARTOC Group for Investment and Development

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

38398

ASG AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35310

ASIA CONTINENT AVIA

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

25551

ASIA CONTINENTAL

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

24940

ASIA TODAY LTD

ΚΙΝΑ

8272

ASL AIRLINES SWISS

ΕΛΒΕΤΙΑ

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

40316

ATA CONCEPT GMBH

ΕΛΒΕΤΙΑ

30698

ATG SWISS FIRST

ΕΛΒΕΤΙΑ

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29122

AURON LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

38352

AVAZ D.O.O.

ΒΟΣΝΙΑ–ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

37650

AVIANDO SERVICES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31551

AVIATION CAP GRP

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35968

AVIATION INVESTMENT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35708

AVIATION JOLINA SEC

ΚΑΝΑΔΑΣ

33093

AVIATION PARTNERS S

ΟΝΔΟΥΡΑ

38617

AZT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

44626

AZURAIR GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10001

Academy of Art University

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

6802

Aero Personal s.a de c.v.

ΜΕΞΙΚΟ

156

Aeroflot — Russian Airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35126

Aerologic GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28844

Air Astana JSC

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33133

Air China Cargo Co., Ltd

ΚΙΝΑ

786

Air China Limited

ΚΙΝΑ

1562

Air Serbia

ΣΕΡΒΙΑ

22317

Air-Service GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

8901

Archer Daniels Midland Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19480

Asiana Airlines

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

20979

Atlas Air, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27868

Atlasjet Airlines

ΤΟΥΡΚΙΑ

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30586

BALL CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32840

BARBEDOS GROUP LTD

ΝΙΓΗΡΙΑ

509

BASF SE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29137

BATAVIA AIR

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

35233

BAVARIA INTERNATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38554

BERATEX GROUP LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

11312

BIZAIR FLUG GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28042

BLUE SKY GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

14658

BMW AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38111

BOEKHOORN M&A

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36062

BORAJET HAVACILIK

ΤΟΥΡΚΙΑ

37261

BOSTON POST LEASING

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ΕΛΒΕΤΙΑ

680

BURDA REISEFLUG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29389

Bombardier PreOwned

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31614

Bombardier Transportation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34852

BremenFly

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32874

Business Jet Ltd

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

19823

CA «Air Moldova» IS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

33282

CANJET AIRLINES

ΚΑΝΑΔΑΣ

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32482

CARSON AIR LTD

ΚΑΝΑΔΑΣ

26021

CEBU PACIFIC AIR

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

ΚΑΝΑΔΑΣ

35194

CHONGQING AIRLINES

ΚΙΝΑ

28178

CIRRUS AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35527

CLASSIC SERVICES INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36157

CLUB SAAB 340

ΕΛΒΕΤΙΑ

4782

COMFORT AIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

23741

COMMANDER MEXICANA

ΜΕΞΙΚΟ

33189

CONTINENT AIRLINE UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31333

CORP JET SVCS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

39156

CSM MINING SUPPLIES

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

24481

CTL LOGISTICS S.A.

ΠΟΛΩΝΙΑ

35021

Chai Ltd.

ΕΛΒΕΤΙΑ

35418

Challenge Aero AG

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10709

Colgan Air Services

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

824

Condor Flugdienst GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34179

DAO AVIATION

ΔΑΝΙΑ

967

DAS DIRECT AIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28800

DATELINE OVERSEAS

ΚΥΠΡΟΣ

30651

DAUAIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26466

DC Aviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10558

DCS Management Services

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30996

DEERE & COMPANY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38547

DEKALB FARMERS MARK.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37580

DERMAPHARM

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10774

DFZ, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10589

DH Flugcharter GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25139

DIETZ AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37808

DIETZ AVIATION GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37798

DO-TEC GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27181

DONAVIA JSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35451

DORNIER NO LIMITS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28795

DULCO HANDEL GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

968

DUSSMANN P

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ΑΡΟΥΜΠΑ

4484

Delta Air Lines, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8980

Delta Technical Services Ltd

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1776

Deutsche Lufthansa AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2044

Dr. August Oetker KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36121

EAT LEIPZIG GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34657

EEA GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31615

EICHSFELD AIR GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35749

EON AVIATION

ΙΝΔΙΑ

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

19629

ESCHMANN H D

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34011

EURO AIR CHARTER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2034

EUROWINGS GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3639

EVERGREEN AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36357

EXECUJET AVIATION

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

39161

EXECUTIVE JET SERV.

ΚΟΝΓΚΟ

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

12213

Emil Capital Partners, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10180

Epps Air Service, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

ΓΑΛΛΙΑ

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ΕΛΒΕΤΙΑ

33077

FAS GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35937

FINKCAS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27700

FIRST DATA CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

22238

FLIGHT CALIBRATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

6705

FLM AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

42260

FLYEGYPT

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

38804

FLYING TECHNOLOGY

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

26843

FMG-FLUGSCHULE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1595

FRENZEL G

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

4232

FRONTIER AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38973

FUENFTE XR-GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

14557

Firma Steiner-Film

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25111

G-92 KFT

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

33827

GABINETTE (ANG)

ΑΝΓΚΟΛΑ

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33821

GE CAPITAL B.V.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ΕΛΒΕΤΙΑ

25027

GEKO TRADE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3349

GENERAL MOTORS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

39230

GEORGE TOLOFAFI

ΝΙΓΗΡΙΑ

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38591

GERMANIA EXPRESS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35803

GHASSAN AHMED AL

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

34848

GLOBAL A/C CONSULT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

38372

GLOBO AVIACAO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

23743

GOMEL AIRLINES

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

22366

GOVERNMENT CROATIA

ΚΡΟΑΤΙΑ

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38832

GREENWAY JETS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2395

GROB AIRCRAFT AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32172

GULF JET

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28944

Germanwings GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34841

Gibbs International, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

315

Gruss & Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37030

HAMBURG AIRWAYS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26105

HANSGROHE SE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32580

HASLBERGER FINANZ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

25435

HBK HOLDING CO.

ΚΑΤΑΡ

35307

HELIJET CHARTER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31103

HOMAC AVIATION AG

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

ΤΟΥΡΚΙΑ

28618

Haworth Transport

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32953

HeidelbergCement AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f11187

Herc Management Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35785

IFM Traviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

39551

IKAR LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

25785

ILYUSHIN AVIATION

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32237

IMPERIAL JET EUROPE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37757

INFINUM ALTIDO INC.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1528

IRANAIR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

ΙΡΑΚ

37529

ISE INFORMATION SYS.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24664

Intermap Technologies

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35760

JEJU AIR

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

39559

JESWALT INTL

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

11307

JET EXECUTIVE INT.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27505

JET GROUP LTD

ΙΣΡΑΗΛ

2200

JETAIR FLUG GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ΕΛΒΕΤΙΑ

3328

JETS EXECUTIVOS

ΜΕΞΙΚΟ

36889

JETSTAR PACIFIC

ΒΙΕΤΝΑΜ

21462

JOHNSON CONTROLS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36272

ΙΟΡΔΑΝΙΑ INTNL

ΚΙΝΑ

11646

JULIUS BERGER

ΝΙΓΗΡΙΑ

32107

JUNEYAO AIRLINES

ΚΙΝΑ

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

21723

Joint Stock Company Ural airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1610

KARMANN GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31171

KAZAVIASPAS

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

22239

KIEV AVIATION PLANT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23758

Kimberly-Clark Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25800

Knauf Astra Ltd.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36476

LANARA LTD

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ, ΚΙΡΓΙΖΙΑ

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28576

LIBRA TRAVEL

ΕΛΒΕΤΙΑ

42192

LIEBHERR AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f12832

LINCARE LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26498

LUFT AVTN CHARTER

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3857

Lufthansa Cargo AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27838

Lufthansa Technik AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f13551

M-BJEP Ltd.

ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

21072

MAHAN AIR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12521

MARXER ANLAGEN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36372

MAT AIRWAYS

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38074

MENA AEROSPACE (OB)

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

ΤΟΥΡΚΙΑ

37597

MERIDIAN+

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

444

MHS Aviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37975

MILLENNIUM AVIATION

ΑΥΣΤΡΙΑ

28438

MLW AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

ΤΟΥΡΚΙΑ

3057

MOELLERS MASCHINEN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28473

MOONSTAR AVIATION

ΤΟΥΡΚΙΑ

31944

MYN AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

38209

MZ TRANSPORTATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38512

Microstrategy Services Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13307

Miklos Services Corp.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

24270

Montenegro Airlines

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

f10785

N16FX Trust

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12724

N250RG LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26118

NASA AMES CENTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33963

NATIONAL LEGACY

ΚΟΥΒΕΪΤ

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15551

NEW YORKER GROUP

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24661

NORTH AMERICAN JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29267

NOVELLUS SYSTEMS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31791

NOVESPACE

ΓΑΛΛΙΑ

35125

Nasser Ltd.

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

f13922

Newlead Limited

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

12218

Nike, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

567

OBO JET-CHARTER GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33138

OCA INTERNATIONAL

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2061

OMNIPOL

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

8236

OWENS CORNING CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25059

Omni Air International

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23244

Open Joint Stock Company «Rossiya Airlines» JSC «Rossiya Airlines»

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

3343

P&P PROMOTION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

852

PARAGON RANCH

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ΕΛΒΕΤΙΑ

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

ΤΟΥΡΚΙΑ

19475

PETERS GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37609

PETROPAVLOVSK MC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

5225

PHOENIX AIR GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3085

PICTON II LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

30230

POLET ACFT MNGT

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

36251

POLLARD ACFT SALES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37040

PREISS-DAIMLER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34505

PRINCESS AVIATION

ΛΙΒΑΝΟΣ

29307

PRIVATAIR GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34553

PRIVATE JET HOLD.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

12196

PRIVATE WINGS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

29731

Parc aviation

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

775

Pentastar Aviation, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39255

RA DR. JAN PLATHNER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37057

RADIC AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

30124

RAE — REGIONAL AIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32083

RAY ENTERPRISES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

30938

RIKSOS TURIZM LT

ΤΟΥΡΚΙΑ

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32723

RSG RENTAL SERVICES

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37464

RUAG SWITZERLAND

ΕΛΒΕΤΙΑ

36233

RUIZ, L

ΜΕΞΙΚΟ

38246

RUSAERO

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

9200

RYAN INTL AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29352

Rentair UK Ltd

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27446

Rhema Bible Church

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

606

Robert Bosch GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10788

SAP America Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

18991

SAP SE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5031

SCHWARZMUELLER

ΑΥΣΤΡΙΑ

30971

SEARAY BD100

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

35352

SEGRAVE AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31846

SG FINANS A/S NORGE

ΣΟΥΗΔΙΑ

27571

SHANGHAI AIRLINES

ΚΙΝΑ

29540

SHENZHEN AIRLINES

ΚΙΝΑ

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

ΤΟΥΡΚΙΑ

38681

SILK WAY WEST

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1034

SIRTE OIL

ΛΙΒΥΗ

f12146

SIRVAIR, SA de C.V.

ΜΕΞΙΚΟ

32179

SKIPPERS AVIATION

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

2477

SKY JET

ΕΛΒΕΤΙΑ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34392

SKYBUS

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

32816

SKYBUS AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19819

SKYPLAN SERVICES

ΚΑΝΑΔΑΣ

31870

SM AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

43591

SMALL PLANET

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

42622

SMART JET AVIATION

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

25050

SMATSA DOO

ΣΕΡΒΙΑ

32544

SMS Aviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33747

SOMON AIR

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36224

SPECTRA ENERGY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26725

SPIRIT AIRLINES 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36094

SSP AVIATION

ΙΝΔΙΑ

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

ΚΥΠΡΟΣ

29368

STAR AVIATION LTD.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32361

STRONG AVIATION

ΚΟΥΒΕΪΤ

30086

SUMMIT AIR

ΚΑΝΑΔΑΣ

44422

SUNDAIR GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ΕΛΒΕΤΙΑ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12122

Safeway, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

ΜΕΞΙΚΟ

21734

Siberia Airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

9354

SkyWork Airlines AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12005

Spiral, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29841

Spirit of Spices GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

ΤΟΥΡΚΙΑ

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ΙΣΡΑΗΛ

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36760

T'WAY AIR CO LTD

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

8360

TACA

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

35978

TATHRA INTERNATIONAL

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32576

TB INVEST GROUP

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

31566

TEAM AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ΑΥΣΤΡΙΑ

36210

TESLA AIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

35936

TIGER HERCULES CORP

ΤΑΪΒΑΝ

21908

TOKOPH D P

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

f14958

TPS Group Holding Inc.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

37070

TREVO AVIATION LTD

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1389

TUIfly GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33495

TURBOJET KFT

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

33979

TURKUAZ AIRLINES

ΤΟΥΡΚΙΑ

2681

Thai Airways International Public Company Limited

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

f10445

Thomas H. Lee Partners

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31353

Tidnish Holdings Limited

ΚΑΝΑΔΑΣ

2758

Turkish Airlines THY

ΤΟΥΡΚΙΑ

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

24948

UKSATSE

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

4692

US Airways, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29839

USA 3000 AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

43007

USAA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26886

UTair Aviation, jsc

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32741

Ulla Popken GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

8960

United Parcel Service Co

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35921

United Therapeutics

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31984

VARIG LOGISTICA SA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37759

VENTURE AVTN GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31758

VIVAT TRUST LTD.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2840

VOLKSWAGEN AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2812

VRG Linhas Aereas S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

31669

Vacuna Jets Limited

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f10791

Vecellio Management Service

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

43267

WANFENG GENERAL AVTN

ΚΙΝΑ

36235

WATERLOO AVIATION

ΚΑΝΑΔΑΣ

12066

WDL AVIATION GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24113

WEBER MANAGEMENT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34391

WHS CONSULTING AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

10834

WIKING HELIKOPTER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33317

WINAIR AUSTRIA

ΑΥΣΤΡΙΑ

34169

WIZZ AIR ΟΥΚΡΑΝΙΑ LLC

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

37044

WOELBERN FLIGHT 01

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36967

WOELBERN FLIGHT 02

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2930

WORLD AIRWAYS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30605

Wheels Aviation Ltd.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27514

Wirtgen BgmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31769

XL Airways Germany GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36920

XR-GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32403

XRS Holdings, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

5960

Zeman FTL

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ


ΕΣΘΟΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

34613

ABELIA TRADING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

22213

ENIMEX

ΕΣΘΟΝΙΑ

38113

FL TECHNICS AB

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

22574

MIL JAPAN

ΙΑΠΩΝΙΑ

10937

MIL RUSSIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1117

MIL SWITZERLAND

ΕΛΒΕΤΙΑ

35109

NORTH WIND AIRLINES

ΕΣΘΟΝΙΑ

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ΕΣΘΟΝΙΑ

30036

ULS Airlines Cargo

ΤΟΥΡΚΙΑ

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ


ΕΛΛΑΔΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

24601

AERO-KAMOV

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23232

AEROSVIT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

ΚΕΝΥΑ

39537

AIR CANADA rouge LP

ΚΑΝΑΔΑΣ

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

40237

AIR LEISURE

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

29972

AIR LINK INTL (CY)

ΚΥΠΡΟΣ

37802

AIR TRAFFIC LTD

ΚΕΝΥΑ

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

ΛΙΒΑΝΟΣ

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ΙΣΡΑΗΛ

31252

AMREF FLYING DOCTORS

ΚΕΝΥΑ

37966

ASPAMIA LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34238

ASTRA AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

38330

AVIATION SCIENCES CO

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

23359

AVIATRANS K LTD

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

20514

Aegean Airlines

ΕΛΛΑΔΑ

f12684

Avenge Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34069

BELRESCUEAVIA

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

ΕΛΛΑΔΑ

20501

BLUE BIRD AVIATION

ΚΕΝΥΑ

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ΚΙΝΑ

35729

CASSEL INVEST LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

31895

CENTAVIA

ΣΕΡΒΙΑ

31412

COMERAVIA

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

36113

CONQUISTADOR HELO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19644

COSTAIR LTD

ΕΛΛΑΔΑ

29987

CRIMEA UNIVERSAL

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

33761

DAL GROUP (SUDAN)

ΣΟΥΔΑΝ

36466

DESINENCE LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

25895

DONBASSAERO

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32795

DOVE AIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11403

DRAGON LEASING CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30350

EAGLE AIR LTD

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

35299

ELITE AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

40100

ELLINAIR

ΕΛΛΑΔΑ

36585

ELTANIN AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

37223

ENGALY LTD

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ΙΤΑΛΙΑ

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

35228

FIRST AIRWAYS

ΕΛΛΑΔΑ

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

31722

GAINJET AVIATION

ΕΛΛΑΔΑ

42395

GERMANIA FLUG AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

31659

GHALAYINI I

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

29050

GOLIAF AIR

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ

17957

GREENLEAF

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38025

GRYPHON AIRLINES

ΚΟΥΒΕΪΤ

f10233

GS 150-217 LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11417

GS200 INC TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23443

ΥΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

25221

HELOG AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

36373

HERITAGE ACFT LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f12006

Hanwha Chemical Corporation

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

38831

INTAKA MANAGE PTY

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

38792

INTER ILES AIR

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΚΟΜΟΡΕΣ, ΡΕΪΝΙΟΝ

32668

INTERISLAND AIRLINES

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

26787

INTRACOM

ΕΛΛΑΔΑ

31881

INTRALOT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36434

ISLANDSITE INVEST.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

31621

JADAYEL AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

31622

JET AIRLINES JSC

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

33768

JP AIR OU

ΕΣΘΟΝΙΑ

32238

JUBILANT ENPRO PVT

ΙΝΔΙΑ

30724

KAIZEN AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29503

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

33560

Kenrick Ltd.

ΙΣΡΑΗΛ

29979

LAO AIRLINES

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ

29995

LEXATA

ΕΛΛΑΔΑ

35265

LINAIR LTD.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

25549

MACEDONIAN AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

32732

MCKINLEY CAPITAL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29201

MERPATI NUSANTARA 2

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

1099

MIL GREECE

ΕΛΛΑΔΑ

21948

MINAIR

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

29509

MINISTRY EXTREME UK

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

40473

N.Z. VOYAGES

ΓΑΛΛΙΑ

34624

OLYMPIC AIR

ΕΛΛΑΔΑ

24067

ORASCOM

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

22404

OXY USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2055

Ολυμπιακές Αερογραμμές

ΕΛΛΑΔΑ

30316

PAKISTAN STATE

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

37162

PALADIN ENERGY LTD

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

24760

PALESTINIAN AIRLINES

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ΕΛΛΑΔΑ

27002

PARADISE AVTN

ΕΛΛΑΔΑ

34445

PEBUNY LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28119

POLISH MORSKI

ΠΟΛΩΝΙΑ

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

ΤΟΥΡΚΙΑ

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ΖΑΜΠΙΑ

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

ΙΝΔΙΑ

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

35603

ROSTVERTOL-AVIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

9012

S & K BERMUDA LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

37342

SAFARILINK

ΚΕΝΥΑ

44653

SCOOT PTE LTD

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

33531

SEMEYAVIA JSC

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ, ΚΙΡΓΙΖΙΑ

36327

SEVEN X AVIATION

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

32636

SHORT STOP JET CHARTER

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29176

SINCOM AVIA

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32837

SKOL AIRLINE

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31109

SKY EXPRESS GREECE

ΕΛΛΑΔΑ

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

25475

THAI FLYING SERVICE

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

31819

TRANS AVIATION

ΚΟΥΒΕΪΤ

28601

TRAVCO AIR

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

9459

UNIVERSAL AIR LINK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38722

VAXUCO

ΒΙΕΤΝΑΜ

20044

VERAVIA VERNIKOS

ΕΛΛΑΔΑ

35002

VERTIR

ΑΡΜΕΝΙΑ

37519

WCC AVIATION INC

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

35700

WEM LINES SA

ΕΛΛΑΔΑ

35842

WORLD HEALING CENT 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25058

WORLD HEALING CENTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24805

YAMAL

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

7307

ZAHID TRACTOR

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

35716

ZR AVIATION

ΛΙΒΑΝΟΣ


ΙΣΠΑΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

26560

245 PILOT SERVICES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4648

AERO ANGELES

ΜΕΞΙΚΟ

19709

AERODATA BELGIUM

ΒΕΛΓΙΟ

36647

AEROGAL

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

29663

AEROLANE

ΙΣΠΑΝΙΑ

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ΧΙΛΗ

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

ΜΕΞΙΚΟ

38432

AEROMASTER DEL PERU

ΠΕΡΟΥ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ΙΣΠΑΝΙΑ

2880

AEROVIAS DE MEXICO

ΜΕΞΙΚΟ

29534

AFRIQUE CARGO SERV

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

29323

AIR AMDER

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

24500

AIR COMET S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

9345

AIR EUROPA

ΙΣΠΑΝΙΑ

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

22380

AIR NOSTRUM

ΙΣΠΑΝΙΑ

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

ΙΝΔΙΑ

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ΙΣΠΑΝΙΑ

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

ΙΣΠΑΝΙΑ

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ΙΣΠΑΝΙΑ

7968

AIRBUS HELICOPTER

ΓΑΛΛΙΑ

36793

AIRLEASE CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34981

AIRLIFT USA LLP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

36637

ALBA STAR S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

43746

ALHOKAIR AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

43337

ALLIANCEJET, LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32075

ALPEMA & TOURISM

ΙΣΠΑΝΙΑ

29581

AMB GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38970

AMERICAN JET S.A.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

31409

AMERICAN KING AIR FE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ΙΣΠΑΝΙΑ

26796

ANSETT WORLDWIDE

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

31725

ANTRAK AIR GHANA

ΓΚΑΝΑ

32948

ARKAS S.A.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

f12734

ASPEN TRADING CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

ΝΙΓΗΡΙΑ

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

9456

AUDELI

ΙΣΠΑΝΙΑ

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

35532

AVEX AIR TRAINING

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

21660

AVIACION COMERCIAL

ΜΕΞΙΚΟ

460

AVIANCA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

33149

AVPRO INC (2)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32450

AWAIR

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

26651

AZUR AIR LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f10630

Aerolider, SA de C.V.

ΜΕΞΙΚΟ

39686

Air Products & Chemicals Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29159

Airmax, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10332

Astra 136 LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11141

Averuca, C.A.

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38654

BARRAGAN MIGUEL

ΜΕΞΙΚΟ

32565

BELLON AVIATION LTD.

ΕΛΒΕΤΙΑ

f13938

BEST FLY S.L

ΙΣΠΑΝΙΑ

2621

BINTER CANARIAS SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

32392

BIONIC AVIATION CC

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

35545

BRASIL WARRANT

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f12909

BRISAIR S.A.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

19815

BRISTOW NIGERIA

ΝΙΓΗΡΙΑ

f10074

Bank of America, NA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38518

Benipaula Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12165

Bradleyville, Ltd

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31613

C.S.P.SOCIETE

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

27598

CABO VERDE EXPRESS

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

30834

CANADIAN METRO AIRL

ΚΑΝΑΔΑΣ

38558

CANARIAS AIRLINES

ΙΣΠΑΝΙΑ

36213

CANARY FLY S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

35186

CAPITEQ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

23687

CASA AIR SERVICES

ΜΑΡΟΚΟ

32893

CAVERTON HELICOPTERS

ΝΙΓΗΡΙΑ

29796

CETO MARKETING S.A.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

38300

CHALLENGER 5445 LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

44018

CITGO Petroleum Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36279

CLEARSKIES

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

ΓΑΛΛΙΑ

37198

CONF. BRASILEIRA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

44019

CONSORCIO AEREO DE XALAPA SA DE CV

ΜΕΞΙΚΟ

36755

CONSORCIO CJPP

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32284

CORPORATE OIL & GAS

ΝΙΓΗΡΙΑ

36833

COYABA LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37293

CPC SA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31491

CSIM AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11870

Caleton Holdings

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

32564

Carabo Capital

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12156

CareFusion Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f14807

Coca-Cola European Partners US II, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39988

Cockrell Resources

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11018

Condor Express S.A.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10710

Contessa Premium Foods

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38519

Corimon CA

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

35909

Covington Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26776

DEAN FOODS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37252

DELAWARE GG INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29208

DES R CARGO EXPRESS

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

35756

DNEST AVIATION

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

3464

DODSON INTERNTL PART

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33251

DORNIER NIGERIA

ΝΙΓΗΡΙΑ

f10136

Dayco Properties Ltd

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35658

EAST COAST JETS INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8808

EASTMAN KODAK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

6101

EDELWEISS SUISSE

ΕΛΒΕΤΙΑ

37813

EDIFICA 2000

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

35607

ELYSIAN AIRLINES

ΓΟΥΙΝΕΑ

38631

EMB EQUIPMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39123

EMBRAER COMMERCIAL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f13610

EMSI Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

24823

EUROCONTINENTAL

ΙΣΠΑΝΙΑ

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ΙΣΠΑΝΙΑ

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31653

EXEC JET SERVICE (N)

ΝΙΓΗΡΙΑ

38423

EXECUFLIGHT INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ΙΣΠΑΝΙΑ

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10915

Electric Boat Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12978

FATHER & SON AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

18767

FIRST INTL AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26564

FL Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35848

FLANA

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22596

FLIGHTLINE SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

38755

FLY540 ANGOLA

ΑΝΓΚΟΛΑ

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ΙΣΠΑΝΙΑ

31970

FLYING FALCON

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24821

FORMACION AEROFAN SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

32961

FRAPMAG LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

ΚΑΝΑΔΑΣ

36054

FUJI DREAM AIRLINES

ΙΑΠΩΝΙΑ

35955

FULUCA INVESTMENTS

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4402

GESTAIR

ΙΣΠΑΝΙΑ

f10220

GG Aircraft LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28586

GO AHEAD INTERNATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30962

GOF AIR SA DE CV

ΜΕΞΙΚΟ

28810

GOLDNER D

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ΚΙΝΑ

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

37447

Ginnaire Rental Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10226

Glass Aviation, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11875

H&S Air, LLC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27295

HAGEL W

ΑΥΣΤΡΙΑ

32525

HARPO INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31805

HARVARD OIL & GAS

ΚΑΝΑΔΑΣ

28012

HAWKAIRE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38138

HEBEI AIRLINES LTD

ΚΙΝΑ

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ΙΣΠΑΝΙΑ

28448

HELVETIC AIRWAYS

ΕΛΒΕΤΙΑ

31991

HENNIG .

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

f11786

HI FLITE INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34338

HISPANIA FLYJET

ΙΣΠΑΝΙΑ

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

33213

HOLLYWOOD AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31093

HONG KONG EXPRESS

ΕΔΠ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

34316

HYUNDAI COLOMBIA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

31848

HYUNDAY COLOMBIA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

35962

I FLY LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1475

IBERIA

ΙΣΠΑΝΙΑ

38329

IBERIA EXPRESS

ΙΣΠΑΝΙΑ

25406

IBERWORLD S.A.U.

ΙΣΠΑΝΙΑ

25843

ICE BIRD

ΕΛΒΕΤΙΑ

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ΙΣΠΑΝΙΑ

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ΙΣΠΑΝΙΑ

4470

INDUSTRIAS TITAN

ΙΣΠΑΝΙΑ

35945

INSEL AIR

ΑΡΟΥΜΠΑ

37049

INSULAR CLASS SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

36530

INTERALIMENT S.A.L.

ΛΙΒΑΝΟΣ

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32557

INTL CONCERTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31816

INTL PRIVATE JET

ΕΛΒΕΤΙΑ

33401

INTL TRADE HOLDING

ΚΟΥΒΕΪΤ

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30947

IRS AIRLINES LTD

ΝΙΓΗΡΙΑ

29121

ISLAS AIRWAYS

ΙΣΠΑΝΙΑ

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

10117

International Lease Finance Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

28372

J.W. Childs Associates

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31247

JAIR

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

36363

JEM INVESTMENTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

44618

JET4U LDA

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

f10284

Jupiter Leasing Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34608

KAMA AVIATION

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

22691

KAVMINVODYAVIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32291

KELLY CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30722

KING AIR & TRAVELS

ΝΙΓΗΡΙΑ

22866

KOGALYMAVIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34665

KUNPENG AIRLINES

ΚΙΝΑ

32518

LAI

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

32926

LAN PERU SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ΙΣΠΑΝΙΑ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f10606

LHF Holdings Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35540

LIBYAN CAA

ΛΙΒΥΗ

37675

LIDER AVIACAO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

8562

LIDER TAXI AEREO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34815

LIFT IRELAND LEASING

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

32711

LITORANEA LINHAS AER

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34783

LLC Nord Wind

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32253

LTH JET LEASING

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30440

Lark Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32826

Lewis Aeronautical

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32725

MALI AIR EXPRESS

ΜΑΛΙ

14376

MARTINEZ RIDAO

ΙΣΠΑΝΙΑ

26115

MEDAIR CHARTER

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

35494

MENA AEROSPEASE

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

26957

MENAJIAN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38791

MENORCA LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

40210

MERCADONA S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

39178

METROPOLITAN AVT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

14322

MEXICANA

ΜΕΞΙΚΟ

39275

MID-SOUTH INV. LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1095

MIL SPAIN

ΙΣΠΑΝΙΑ

26896

MOBIL ΝΙGERIA 2

ΝΙΓΗΡΙΑ

10262

MONARCH GEN AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

f13442

Michigan Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10321

N T Air, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11388

N450JE LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32502

NASAIR

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

604

NAYSA

ΙΣΠΑΝΙΑ

31792

NHT LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10331

NII Holdings Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31834

NITA JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39070

NNP HOLDING S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

36142

NOAR LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

1997

NOMADS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32556

NYGREN U

ΣΟΥΗΔΙΑ

39746

New Avant Garde Ltd

ΜΑΛΤΑ

18907

Norman Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32396

OBODEN IBRU

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

24549

ODYSSEY AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33704

ORIONAIR S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

42965

PAIC PARTICIPAOES

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

33299

PALM AVIATION

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

35266

PCS Aviation Services, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

44056

PDVSA Petroleo S.A.

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

8455

PERSONAL JET FLORIDA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35295

PHOENICIA AVIATION

ΛΙΒΑΝΟΣ

31257

PICK N PAY (2)

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ΙΣΠΑΝΙΑ

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

35542

PORTSIDE INTL LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

32852

PRIYAN FOUNDATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

29804

PUNTO-FA

ΙΣΠΑΝΙΑ

23017

Perm Airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34864

Q JETS AVIATION

ΚΑΝΑΔΑΣ

27231

QUANTUM AIR

ΙΣΠΑΝΙΑ

33067

RAINBOW AIR

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f11770

REAL WORLD TOURS INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26960

RED WINGS CJSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32100

RING AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23739

ROYAL FLIGHT

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35605

RPK CAPITAL LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34812

RPK CAPITAL MNGT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33521

RYJET

ΙΣΠΑΝΙΑ

f13673

Redwings, SA de C.V.

ΜΕΞΙΚΟ

23071

S ARGENTINA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

38250

SAETA SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

36517

SAICUS AIR S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

25502

SAL EXPRESS

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ

29057

SANTA BARBARA (2)

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

32602

SANTANA TEXTIL

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37768

SAPETRO AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

29825

SAS INSTITUTE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37164

SASEMAR

ΙΣΠΑΝΙΑ

32195

SATA VENEZUELA

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

37785

SDE SA

ΒΕΛΓΙΟ

36925

SEA SA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

37448

SERIPATRI PARTICIP

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30674

SEV AEREO POLICIA

ΙΣΠΑΝΙΑ

36232

SIENNA CORP SERVICES

ΕΛΒΕΤΙΑ

34785

SIERRA NEVADA CORP.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33719

SKY AIR WORLD

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

25929

SKY SERVICES AVTN

ΙΣΠΑΝΙΑ

35092

SKYWAY LTD.

ΓΕΩΡΓΙΑ

39712

SOL DEL PARAGUAY

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

11926

SONAIR ANGOLA

ΑΝΓΚΟΛΑ

33250

SOSOLISO A/L (2)

ΝΙΓΗΡΙΑ

19182

SOTAN

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

36602

SOUTH AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31632

SOUTH EAST ASIAN

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

4298

SPANAIR S A

ΙΣΠΑΝΙΑ

28727

SPENAERO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31936

SQUADRON AVTN SVCS

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

1485

STOCKWOOD V

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30064

STREAMLINE RUSSIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34009

SUNRIDER CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ΙΣΠΑΝΙΑ

11309

SWIFTAIR ESPANA

ΙΣΠΑΝΙΑ

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ΕΛΒΕΤΙΑ

37862

Starwood Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31288

TAG AVTN ESPANA

ΙΣΠΑΝΙΑ

34933

TAILWIND AIRLINES

ΤΟΥΡΚΙΑ

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

4386

TAM LINHAS AEREAS

ΙΣΠΑΝΙΑ

22992

TATARSTAN AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31963

TAXI FLY GROUP SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35745

TIANJIN AIRLINES

ΚΙΝΑ

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34198

TITAN AVIATION UAE

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ΙΣΠΑΝΙΑ

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ΙΣΠΑΝΙΑ

35159

TRAMAS TEXTILES SA

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

28247

TRANS AER BOLIVIANA

ΠΟΛΥΕΘΝΟΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ

15453

TRANSAERO AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34330

TRANSPAIS AEREO

ΜΕΞΙΚΟ

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ΙΣΠΑΝΙΑ

38544

TRIM AIR CHARTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36812

TRINIDAIR UK LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

37642

Termo Norte Energia Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34271

UAML AIR CHARTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24765

UNICASA IND. MOVEIS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

38903

UNIQUE JET AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36046

USN AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37185

UTD BANK OF AFRICA

ΝΙΓΗΡΙΑ

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ΕΛΒΕΤΙΑ

35913

VESEY AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29086

VIM AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35330

VIRCOP JETS S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

38266

VOLOTEA S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

30190

VUELING AIRLINES

ΙΣΠΑΝΙΑ

29378

WAMOS AIR, SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36586

WIN WIN SERVICES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36955

WINGS JET LTD

ΜΑΡΟΚΟ

35259

WORLD WIDE AC FERRY

ΚΑΝΑΔΑΣ

34390

WTORRE S.A.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10475

Westair Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35374

XTO ENERGY INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ


ΓΑΛΛΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

26915

171JC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11472

2 TS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24008

223RD FLIGHT UNIT

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34029

2M EXECUTIVE AVTN

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

12312

35-55 PARTNERSHIP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29177

900NB

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28417

AAK COMPANY

ΛΙΒΑΝΟΣ

38065

AAR CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31724

AAS EUROPE

ΓΑΛΛΙΑ

31439

ABC AEROLINEAS SA

ΜΕΞΙΚΟ

28588

ABDULLAH SAID B.

ΕΛΒΕΤΙΑ

36488

ABSOLUTE AVIATION

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

4306

ACCOR SA

ΓΑΛΛΙΑ

31934

ACFT MGMT & TRADING

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31617

ACFT SARL 2

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

35097

ACTIFLY

ΓΑΛΛΙΑ

30027

ADAM AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27910

ADVANCED TRAINING SY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31600

AELIS AIR SERVICES

ΓΑΛΛΙΑ

30943

AERO CAPITAL SAS

ΓΑΛΛΙΑ

32371

AERO JET CORPORATE

ΓΑΛΛΙΑ

31785

AERO SAINT EXUPERY

ΓΑΛΛΙΑ

22257

AERO SERVICES LF

ΓΑΛΛΙΑ

28041

AERO SVC CORPORATE

ΓΑΛΛΙΑ

8491

AERO SVC EXECUTIVE

ΓΑΛΛΙΑ

26891

AEROGAVIOTA

ΚΟΥΒΑ

33839

AEROJET MANAGEMENT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25901

AEROMAR AIRLINES

ΜΕΞΙΚΟ

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

5461

AEROSTOCK

ΓΑΛΛΙΑ

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

ΝΙΓΗΡΙΑ

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

ΛΙΒΥΗ

36823

AGCORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35102

AGROAIR SAS

ΓΑΛΛΙΑ

1769

AIGLE AZUR

ΓΑΛΛΙΑ

32481

AIR 26

ΑΝΓΚΟΛΑ

182

AIR AFFAIRES GABON

ΓΚΑΜΠΟΝ

186

AIR ALGERIE

ΑΛΓΕΡΙΑ

35192

AIR ARABIA MAROC

ΜΑΡΟΚΟ

28684

AIR ASIA

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

29420

AIR AUSTRAL 2

ΓΑΛΛΙΑ

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

30592

AIR BURKINA (2)

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

29815

AIR CAIRO

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

33288

AIR CORPORATE FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

38966

AIR COTE D'IVOIRE

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

30879

AIR DECCAN

ΙΝΔΙΑ

32290

AIR DIVISION KAZAKH

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

227

AIR FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

231

AIR GEFCO

ΓΑΛΛΙΑ

35198

AIR GUYANE

ΓΑΛΛΙΑ

32175

AIR HORIZON (TOGO)

ΤΟΓΚΟ

30281

AIR IVOIRE (2)

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

31977

AIR KING JET

ΕΛΒΕΤΙΑ

32016

AIR LEASING

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

252

AIR MADAGASCAR

ΓΑΛΛΙΑ

261

AIR MAURITIUS

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

12060

AIR ND

ΓΑΛΛΙΑ

28019

AIR PINK D.O.O.

ΣΕΡΒΙΑ

24430

AIR PRINT

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

31913

AIR SARINA

ΕΛΒΕΤΙΑ

2564

AIR SENEGAL INTL

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

5636

AIR SEYCHELLES

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

26152

AIR SRPSKA

ΒΟΣΝΙΑ–ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

34196

AIR SWIFT LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

25943

AIR TAHITI NUI

ΓΑΛΛΙΑ

31078

AIR TURQUOISE SAS

ΓΑΛΛΙΑ

12593

AIR VENDEE INVEST

ΓΑΛΛΙΑ

34296

AIR WING LTD

ΜΠΕΛΙΖΕ

2496

AIRBUS OPER. SAS

ΓΑΛΛΙΑ

308

AIRBUS SAS

ΓΑΛΛΙΑ

24094

AIRBUS TRANSPORT

ΓΑΛΛΙΑ

4790

AIRBY

ΓΑΛΛΙΑ

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

ΒΕΛΓΙΟ

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

32884

AIRCRAFT SUPPORT

ΛΙΒΑΝΟΣ

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

18045

AIRFLEET CREDIT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

18982

AIRFLITE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36825

AKDN LOGISTIQUE

ΓΑΛΛΙΑ

8231

AL ANWAE EST

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

36155

AL ATHEER

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

28640

AL MISEHAL GROUP

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

24197

AL NASSR LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

21699

ALCATEL USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ΙΤΑΛΙΑ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

ΙΑΠΩΝΙΑ

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

32601

ALPHA CHARLIE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35733

ALPHA GOLF AVIATION

ΜΟΝΑΚΟ

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

38428

ALPHALAND CORP.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

26287

ALTONA

ΕΛΒΕΤΙΑ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35920

ALWAFEER AIR

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

38876

AMAC AEROSPACE SG

ΕΛΒΕΤΙΑ

35837

AMER GROUP

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f836

AMERICAN EAGLE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34234

AMERICAN ELECTRIC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

40684

AMERICAN FLYING JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8928

AMERICAN HOME PROD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25806

AMERIDAIR

ΓΑΛΛΙΑ

f12696

AML LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32857

ANCFCC

ΜΑΡΟΚΟ

f10661

ANGEL WINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32747

ANGODIS

ΑΝΓΚΟΛΑ

34393

ANISTANTE HOLDING

ΕΛΒΕΤΙΑ

38913

ANTARES AGROPECUARIA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30530

AOSKY CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

984

APACHE AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10036

APiGroup, Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34185

AQUARIUS AVIATION

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

37878

ARG SA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

406

ARKIA ISRAEL AL

ΙΣΡΑΗΛ

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ΑΡΜΕΝΙΑ

20337

ARTEMIS S.A.

ΓΑΛΛΙΑ

29210

ASECNA (SENEGAL)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

8624

ASHMAWI AVIATION

ΙΣΠΑΝΙΑ

27518

ASL AIRLINES

ΓΑΛΛΙΑ

22135

ATLANTA JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

10047

ATLANTIQUE AIR ASS

ΓΑΛΛΙΑ

44364

ATLANTIQUE AIR ASS 2

ΓΑΛΛΙΑ

30506

ATLAS BLUE

ΜΑΡΟΚΟ

9002

ATR (AVIONS DE TR)

ΓΑΛΛΙΑ

36380

AVANGARD AVTN LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

17951

AVDEF

ΓΑΛΛΙΑ

34589

AVEL BRAO

ΓΑΛΛΙΑ

33558

AVIA TREASURY GMBH

ΑΥΣΤΡΙΑ

29467

AVIALAIR

ΓΑΛΛΙΑ

35748

AVIAMARKET LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29399

AVIATION CAPITAL GRP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26160

AVIATION CMP

ΚΑΝΑΔΑΣ

34340

AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38085

AVIATION LINK

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

33992

AVIATION PARTNERS 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38198

AVIATRAX

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

25574

AVIENT AVIATION

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

34211

AVIJET UK LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

43651

AVIMAXX

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

36345

AVIONAC FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

23721

AVIREX

ΓΚΑΜΠΟΝ

43345

AVIRO AIR

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

33168

AVTEX AIR SERVICES

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

ΛΙΒΥΗ

27710

AXIS AIRWAYS

ΓΑΛΛΙΑ

36972

AZUL LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10002

Act Two, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39565

Adams Office LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f14959

AeroFinance Invest Corp.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

32610

Aerorio Taxi Aereo

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30304

Air Caraibes

ΓΑΛΛΙΑ

f2003

Air Century

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

10054

Air Corsica

ΓΑΛΛΙΑ

f12199

Air Fleet Operations Limited

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36010

Alpha Jet (Alabama)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f791

Amerijet International Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10726

Arcadia Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10038

Au Revoir Air

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10060

Aviation 604 AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

f10061

B H Aviation Ltd

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34289

B2 FLIGHT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37896

BAM AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22230

BANCO SAFRA SA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

12083

BANGKOK AIRWAYS

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

23830

BB AVIATION INC.

ΕΛΒΕΤΙΑ

28129

BCA-BUSINESS

ΓΑΛΛΙΑ

37668

BEIJING AIRLINES CO

ΚΙΝΑ

37358

BEIJING CAPITAL

ΚΙΝΑ

27140

BEK AIR

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

35267

BELL FINANCIAL CORP

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

7723

BELL TEXTRON

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28608

BERGAIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

36116

BEST AERO HANDLING

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32888

BEST AVIATION LTD

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

35950

BF JET AIR

ΓΚΑΝΑ

27458

BHG FLIGHTS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32788

BISMILLAH AIRLINES

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

26292

BIZAIR LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

25627

BLUE HERON AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

28677

BLUE LINE

ΓΑΛΛΙΑ

33691

BONEL MARKETING S.A.

ΕΛΒΕΤΙΑ

39696

BONIDEA CO, LTD

ΚΙΝΑ

25099

BOOGIE PERFORMANCE

ΓΑΛΛΙΑ

30550

BOSNIA AIRLINES

ΒΟΣΝΙΑ–ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

35724

BRASIF SA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34276

BRASS BOX LTD

ΚΥΠΡΟΣ

34825

BRASSBOX

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

21446

BREITLING

ΕΛΒΕΤΙΑ

38488

BRISTOW AUSTRALIA

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

8153

BRUME

ΓΑΛΛΙΑ

32896

BUMI RESOURCES

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

36301

BUQUEBUS

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

32260

BUREAU POLICE AERO.

ΓΑΛΛΙΑ

35325

BURGAN K

ΚΟΥΒΕΪΤ

31315

BURMESTER OVERSEAS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

34152

BUSI JET INTL.

ΕΛΒΕΤΙΑ

32630

BUSINESS AVIATION 2

ΚΟΝΓΚΟ

32497

BUSINESS AVIATION LG

ΒΕΛΓΙΟ

f2008

BVI Airways

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f10079

Beach Capital Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10082

BelAir Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11004

Billion Mark Ltd.

ΕΔΠ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

f10878

Blue Vista, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10647

Bolloré SA

ΓΑΛΛΙΑ

f10834

Boulder Aviation Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12751

C & S AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38938

C.A.GROUP LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

5988

C.T.T.A.

ΜΑΡΟΚΟ

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36413

CALILA INVEST.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

ΚΑΝΑΔΑΣ

37106

CAOA MONTADORA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ΕΛΒΕΤΙΑ

9122

CARTIER EUROPE

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

34144

CASAM SARL

ΓΑΛΛΙΑ

8921

CASINO ADVANCED TECH

ΓΑΛΛΙΑ

37372

CELINA AVIATION LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12811

CENTER AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36944

CERTECO ENGINEERING

ΑΥΣΤΡΙΑ

26842

CFPR

ΓΑΛΛΙΑ

20711

CGTM

ΓΑΛΛΙΑ

37115

CHAD GOVERNMENT

ΤΣΑΝΤ

29049

CHC HELICOPTERS INTL

ΚΑΝΑΔΑΣ

29834

CHINA CARGO AIRLINES

ΚΙΝΑ

12141

CHINA EASTERN

ΚΙΝΑ

31087

CHURCHILL AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31221

CHURCHILL FINANCE

ΓΑΛΛΙΑ

40109

CHURCHILL SERV

ΝΙΓΗΡΙΑ

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

ΤΑΪΒΑΝ

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35400

CLUB 17 S.A.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

38305

CLUB PREMIER LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

36701

COMFORT JET AVT

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

4796

COMILOG

ΓΚΑΜΠΟΝ

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

ΓΑΛΛΙΑ

38652

COMORES AVIATION

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΚΟΜΟΡΕΣ, ΡΕΪΝΙΟΝ

28584

COMPANY TAWIQ

ΕΛΒΕΤΙΑ

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

6369

CORSAIR FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

12219

COX ENTERPRISES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31073

CP MANAGEMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35062

CPI AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38602

CREDIT SUISSE

ΕΛΒΕΤΙΑ

3513

CROWN EQUIPMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

862

CUBANA

ΚΟΥΒΑ

38593

Cedel International Investments, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31812

Cephalon

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10556

Challenger Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13215

Cobalt Resources, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31577

D & D AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

27974

DAALLO AIRLINES 2

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

33242

DALCAM LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31467

DALIA AIRLINES

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

3932

DALLAH ALBARAKA

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

34168

DARTE HOLDINGS

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

18972

DASSAULT AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

1058

DASSAULT FALCON SERV

ΓΑΛΛΙΑ

37864

DDA AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31582

DE ROUBIN JEAN

ΓΑΛΛΙΑ

32809

DEAN PHILLIPS INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

11638

DECAUX

ΓΑΛΛΙΑ

35752

DECCAN CARGO

ΙΝΔΙΑ

35353

DELMUN AVIATION SVCS

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

27665

DIAMAIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ΑΝΓΚΟΛΑ

35356

DISTANT HORIZON

ΙΣΡΑΗΛ

22389

DOUANES FRANCAISES

ΓΑΛΛΙΑ

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24571

DSWA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31133

DUNMORE HOMES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27183

Dartswift Aviation, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1139

Dassault falcon jet

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f2005

Dominican Republic Air Force

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7028

Dow Chemical Company, the

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35705

EAGLE AVIATION EUROP

ΓΑΛΛΙΑ

35820

EAGLES AVTN MGNT

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

9703

EARTH STAR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31743

EAST STAR AIRLINES

ΚΙΝΑ

34303

EASTINDO

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

2850

EASYJET SWITZERLAND

ΕΛΒΕΤΙΑ

32591

EBONY SHINE

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

29279

ECUATORIAL CARGO

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

31985

EGYPT JET AVIATION

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f12482

EIGER JET Ltd

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23028

ELI'S BREAD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1013

EMERSON ELECTRIC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22291

ENAC France

ΓΑΛΛΙΑ

37188

ENEX AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36295

ENHANCE AERO

ΓΑΛΛΙΑ

38636

ENHANCE AERO GROUPE

ΓΑΛΛΙΑ

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

ΚΟΝΓΚΟ

34778

EQUAJET

ΚΟΝΓΚΟ

32084

EQUATORIAL GUINEA

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

f2000

EU Airways

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

30005

EURL JC DARMON

ΓΑΛΛΙΑ

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35725

EURO JET INTL LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10181

EWA Holdings LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32827

EXEC JET SOLUTIONS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

ΛΙΒΥΗ

28587

EXECUTIVE JET A/C

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26060

EXECUTIVE WINGS HE

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

31131

EXPRESS CAMEL

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

f10175

Emax Oil Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f2004

Estelar

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

35173

F & L AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ΕΛΒΕΤΙΑ

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

25553

FALCON AIR EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31310

FARNER AIRWINGS

ΕΛΒΕΤΙΑ

39047

FASTJET TANZANIA

ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

15911

FC AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

1147

FEDERAL EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12735

FG AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10191

FHC Flight Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28540

FIA (PARIS)

ΓΑΛΛΙΑ

34669

FIREFLY

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

32846

FIRST COMMERCIAL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38268

FIRST MANDARIN B.A

ΚΙΝΑ

38238

FIRST RESERVE CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37747

FJ20-166, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

21504

FLICAPE PTY LTD

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

8542

FLIGHT LEVELS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31640

FLIGHTINVEST

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

33626

FLY 18

ΕΛΒΕΤΙΑ

30372

FLY AIR SA

ΓΑΛΛΙΑ

28511

FLY EXEC

ΛΙΒΑΝΟΣ

30136

FLYBABOO

ΕΛΒΕΤΙΑ

30343

FLYING BIRD

ΓΑΛΛΙΑ

29223

FLYING FINN OY

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

31775

FLYING M

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33632

FLYMEX

ΜΕΞΙΚΟ

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

ΓΑΛΛΙΑ

31116

FOCUS AIR USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32322

FORTUNE AIR

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

29147

FOX AVIATION CANADA

ΚΑΝΑΔΑΣ

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11353

FRC HOLDING INC V

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

43613

FRENCH BLUE

ΓΑΛΛΙΑ

35426

FTC CONSULTING AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

2804

FUTURA FINANCES

ΓΑΛΛΙΑ

27867

FUTURE ELECTRONICS

ΚΑΝΑΔΑΣ

f12240

Falconwing Limited Bvi

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f10194

Fjet Management, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10203

Fletcher Jones Management Group

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11426

G & L AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32621

GABON AIRLINES

ΓΚΑΜΠΟΝ

36117

GAETAIR SARL

ΕΛΒΕΤΙΑ

38839

GAFTREN INVESTMENTS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

31746

GALAXY AIRLINES

ΙΑΠΩΝΙΑ

36630

GEM AVIATION AVV

ΚΥΠΡΟΣ

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23693

GEORGIAN AIRWAYS

ΓΕΩΡΓΙΑ

35885

GEORGIAN STAR

ΓΕΩΡΓΙΑ

32233

GIE-ODER

ΓΑΛΛΙΑ

22850

GIORI ROBERTO

ΜΟΝΑΚΟ

31182

GIOSTYLE LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38481

GIS AVIATION A.V.V.

ΚΥΠΡΟΣ

37097

GIV-SP AIR SERVICE

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

42591

GLOBAL AVIATION SUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32997

GLOBAL JET INTL

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

f12170

GOLD EAGLE LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

32508

GOUGH AVIATION

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

f11352

GREAT BUY INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32749

GUINEA ECUATORIAL

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f11448

GYPSY BABY LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38975

GYRO AIR LTD

ΝΙΓΗΡΙΑ

f10223

Glacial Energy

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12244

Golden Medal Limited Bvi

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f15110

Grandlington Ltd.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31947

HAGONDALE LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31731

HALCYONAIR

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

5362

HALLIBURTON

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37326

HASHIM BIN SAID

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

33959

HASSANCO S.A.

ΕΛΒΕΤΙΑ

10105

HAWKER PACIFIC PTE

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

33342

HEAVYLIFT CONGO

ΚΟΝΓΚΟ

37863

HELICONIA LS

ΓΑΛΛΙΑ

36756

HELICONIA PALMAIR

ΜΑΡΟΚΟ

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ΕΛΒΕΤΙΑ

21365

HILL-ROM

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

44103

HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES INC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38899

HOLLYFRONTIER PAY.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

39317

HOP!

ΓΑΛΛΙΑ

38904

HS AIR FINANCE LLC

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37195

HS Air Finance

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f11464

HYPERION AIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10794

Hagadone Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f1434

Horta, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24848

ICEC TOUR SPOL

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

37906

ID AIR

ΓΑΛΛΙΑ

39137

IFG — INTL FIN. GRP

ΕΛΒΕΤΙΑ

21442

IGN INST GEO NAT LF

ΓΑΛΛΙΑ

29661

IKAROS AVIATION AVV

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

36740

IMD AIRWAYS

ΙΣΠΑΝΙΑ

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

ΙΝΔΙΑ

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ΕΛΒΕΤΙΑ

33559

INDYCAR AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30427

INFINIT AIR

ΙΣΠΑΝΙΑ

34222

INLOGS INTERNATIONAL

ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

33654

INTER AMERICAN

ΑΝΓΚΟΛΑ

23792

INTERCON USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31081

INTERFACE OPS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

ΙΝΔΙΑ

37561

INTL GAMING TECH

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32524

INVESTAVIA

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

f11248

IP Aviation L.P.

ΚΑΝΑΔΑΣ

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33890

ISLENA INVERSIONES

ΟΝΔΟΥΡΑ

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ΙΣΡΑΗΛ

30038

IXAIR

ΓΑΛΛΙΑ

37780

Inversiones Davanic

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

f10263

Ithaca LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28006

JAPAT

ΕΛΒΕΤΙΑ

31296

JAZEERA AIRWAYS

ΚΟΥΒΕΪΤ

32986

JBS CONSULTING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31772

JCAS

ΕΛΒΕΤΙΑ

26998

JDP FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

26479

JET 2000

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

30713

JET AVIATION AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

30385

JET AVIATION FZCO

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

26911

JET BLUE AIRWAYS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37719

JET CONNECTIONS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32217

JET CRUISING

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

34614

JET DIRECT AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33015

JET MANAGEMENT SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

33769

JET ONE JSC

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

32848

JET PREMIER ONE

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

38174

JET XPRESS

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

43624

JETKEY SAS

ΓΑΛΛΙΑ

31137

JETS RENT AVTN

ΓΑΛΛΙΑ

38847

JETSTAR JAPAN

ΙΑΠΩΝΙΑ

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29395

JR EXECUTIVE

ΛΙΒΑΝΟΣ

f10277

Jereissati Participacoes S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f13613

Jet Select LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

6510

KALAIR LTD.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

34887

KALDERON LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

28504

KARTHAGO AIRLINES

ΤΥΝΗΣΙΑ

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

ΤΥΝΗΣΙΑ

38123

KAS CORPORATION LTD.

ΛΙΒΑΝΟΣ

30709

KAZAVIA

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

32381

KB HOME

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29190

KBBD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35242

KNIGHT AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34843

KOSTAR AIRLINES

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

35727

KREDEL INTERNATIONAL

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12041

Key Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37923

LA AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

40758

LA COMPAGNIE

ΓΑΛΛΙΑ

1971

LABORATOIRE ASL

ΓΑΛΛΙΑ

30455

LAS VEGAS JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33111

LAYAN INTL.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

30595

LEACH CAPITAL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2816

LEGENDAIR LTD.

ΕΛΒΕΤΙΑ

13358

LIBYAN AIR CARGO

ΛΙΒΥΗ

26342

LIGNES AER. ΚΟNΓΚΟ

ΚΟΝΓΚΟ

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

25272

LOTUS AIR

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

33450

LOV'AIR AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

24211

LOWA LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

ΠΟΛΩΝΙΑ

f10303

LR Enterprises Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37092

LUIS FUENMAYOR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ΕΛΒΕΤΙΑ

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

7764

LVMH SERVICES

ΓΑΛΛΙΑ

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

19696

LYRECO

ΓΑΛΛΙΑ

f11360

LYS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10875

Layla Jet

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f13333

Ligon Air LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10304

Luciano Antonio Zogbi

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

39587

M-EDIA AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

33834

M. SQUARE AVIATION

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

34423

MACAU JET INTL

ΕΔΠ ΜΑΚΑΟ

29993

MAG AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26383

MAGIC CONDOR LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34992

MAINSAIL TRADING 93

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

32078

MALIBU CONSULTING

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34975

MALU AVIATION

ΚΟΝΓΚΟ

23021

MANAG'AIR

ΓΑΛΛΙΑ

34019

MANO RIVER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1824

MARIN

ΓΑΛΛΙΑ

37003

MARITIME INVESTMENT

ΜΟΝΑΚΟ

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

ΜΟΝΑΚΟ

36263

MAROC TELECOM

ΜΑΡΟΚΟ

1831

MARTIN BAKER

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32707

MASC AIR LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

27014

MASTERJET SWITZ.

ΕΛΒΕΤΙΑ

34840

MASWINGS SDN. BHD.

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

40818

MATRIX AVIATION 650

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

33238

MAURITANIA AIRWAYS

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

37893

MAURITANIE AIRLINES

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

31978

MAXWELL AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27863

MAYES JOHN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

43460

MAZEN SHALABI

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

f12986

MB AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31545

MDA SAS

ΓΑΛΛΙΑ

31140

ME LEASING

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1855

MEA AIR LIBAN

ΛΙΒΑΝΟΣ

38759

MEGA GLOBAL AIR

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

21443

METEO-FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

f10316

MFP Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28986

MHS AVIATION SDN BHD

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36859

MIDAS AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

ΛΙΒΑΝΟΣ

617

MIL ΒRAZIL

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

702

MIL CANADA

ΚΑΝΑΔΑΣ

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

1098

MIL FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

1800

MIL MALAYSIA

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

34821

MILLETREIZE

ΓΑΛΛΙΑ

26724

MILLION AIR SALT LAK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

36033

MISH AVIATION SVCS

ΓΚΑΝΑ

31556

MISTRAL AEREO

ΚΑΝΑΔΑΣ

31331

MITRE AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

38259

MOHAMED BEKKALI

ΜΑΡΟΚΟ

35060

MOISEEV ALEX

ΜΟΝΑΚΟ

35455

MONT BLANC AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

38782

MONTEBELLO LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

32755

MONTROSE GLOBAL

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

7058

MORRIS COMMUNICATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34441

MOSCOW HELICOPTER

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35975

Macbens Patrimonial Ltda

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

f14311

Malridge Investments Ltd.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f13614

Mark Anthony Group Inc

ΚΑΝΑΔΑΣ

f10420

Marmalade Skies LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30280

Marsico Aviation, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12655

Mass Jet Lease

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

f10313

Mendota Aircraft Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24019

Mid East Jet

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

f14952

Minter Management Limited

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

28010

Mondoil

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31770

N304RJ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32270

N349BA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32370

N72RK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f1000

NAM AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

26668

NATIONAL AIR SERVICE

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

28966

NATIONAL AVIATION 2

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

34727

NATIONAL CITY COMM

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38371

NAVINTAIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31097

NEBULA LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ΙΤΑΛΙΑ

32424

NEW AXIS AIRWAYS

ΓΑΛΛΙΑ

34651

NEW CAIRO REAL EST

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35373

NEXT GENERATION VENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

20855

NIGERIAN POLICE

ΝΙΓΗΡΙΑ

35941

NILE AIR

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

31199

NISSAN NTH AMERICA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32959

NOFA AVIATION

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

32963

NORDEX AIR

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

10326

NOUVELAIR TUNISIE

ΤΥΝΗΣΙΑ

33212

NPM MANAGEMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36629

NW NORDWEST

ΕΛΒΕΤΙΑ

22190

NWT AIRCRAFT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32861

NY JETS TRANSPORTER

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34415

Nomad Aviation

ΕΛΒΕΤΙΑ

31264

O AIR

ΓΑΛΛΙΑ

30908

OCANA ASSETS LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38509

ODYSSEE JET SA

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

12316

OFTC.Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28984

OLDBURY HOLDINGS

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

35132

OMEGA VII

ΓΑΛΛΙΑ

34603

OMYA INTERNATIONAL

ΕΛΒΕΤΙΑ

30957

ONE THIRTY NINE

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

36166

ONEXP

ΔΑΝΙΑ

32311

OPENSKIES

ΓΑΛΛΙΑ

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

36943

ORION AIR GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28050

OUTFITTER AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4139

OYONNAIR

ΓΑΛΛΙΑ

29465

Oakmont Holdings, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

44402

Oakwood Books, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31395

Outpost International, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32859

Ovlas sa

ΝΙΓΗΡΙΑ

25856

PACE CARGO ENTERRP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31966

PALMAIR AVIATION

ΜΑΡΟΚΟ

38406

PARADOX BIRDS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26289

PARAFFIN AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36994

PEABODY ENERGY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38284

PEACH AVIATION

ΙΑΠΩΝΙΑ

35524

PETRO AIR

ΛΙΒΥΗ

34403

PHEEBE LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

43772

PHENIX JET INTL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33969

PHENOMAIR

ΓΑΛΛΙΑ

32252

PLANET AVIATION UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2176

PPG INDUSTRIES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38693

PREMIAIR (WI) 2

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

32060

PREMIER AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36197

PRESTIGE JET JORDAN

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

35261

PRESTOIL SAS

ΓΑΛΛΙΑ

35401

PRINCESS AVIATION DT

ΤΥΝΗΣΙΑ

4095

PRIVATAIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

24429

PRIVATAIR SA

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

32346

PROFRED PARTNERS LLP

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36931

PSD

ΓΑΛΛΙΑ

f11206

PVM Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10350

Pacific Coast Feather Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30188

Pacific Connection Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36039

Paradox Security Sys

ΚΑΝΑΔΑΣ

29691

Pinnacle Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

31595

Premier Aviation

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

28189

Proair charter

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

ΚΑΤΑΡ

1427

RAININ AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36817

RCR JETS AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ΕΛΒΕΤΙΑ

37695

REAL FLY SARL

ΜΑΡΟΚΟ

31655

REATEX INVEST

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

2232

REGOURD AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

30061

REIMS AVIATION IND

ΓΑΛΛΙΑ

23719

RIDA AVIATION LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34680

RJH ADVISORY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31630

RJM AVIATION

ΤΣΑΝΤ

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30374

RONSO SA DE CV

ΜΕΞΙΚΟ

31808

ROTOR TRADE 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31026

ROUST TRADING

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

ΕΛΒΕΤΙΑ

258

ROYAL AIR MAROC

ΜΑΡΟΚΟ

37548

RSR-614RD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35879

RUBICON AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35828

Related Companies

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f14565

Retraite Verte Limited

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f10385

Rex Realty Co

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

44808

Rio Bonito Comunicacao Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10391

Roux Investment Mngt Co

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22656

S EGYPT

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

22439

S ALGERIE

ΑΛΓΕΡΙΑ

13351

S BURKINA FASO

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

22442

S CONGO D.R. (KIN)

ΚΟΝΓΚΟ

22575

S DJIBOUTI

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

22426

S GABON

ΓΚΑΜΠΟΝ

32125

S GAMBIA (2)

ΓΚΑΜΠΙΑ

22438

S MONACO

ΜΟΝΑΚΟ

22524

S NIGERIA

ΝΙΓΗΡΙΑ

22576

S SENEGAL

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

22977

S TCHAD

ΤΣΑΝΤ

33152

SAAD AIR LTD

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

22756

SABRINA FISHERIES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38042

SABY FINANCE

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

27640

SAESA

ΙΣΠΑΝΙΑ

f11791

SAF FLIGHT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ΑΡΟΥΜΠΑ

34967

SAINTEX AERO SARL

ΓΑΛΛΙΑ

25946

SALEM AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

f2007

SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

5373

SATENA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

36114

SAUCAR LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

5432

SAUDI OGER

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

30067

SAVENCIA

ΒΕΛΓΙΟ

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

ΓΑΛΛΙΑ

31959

SBM GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32560

SCD BV

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

28744

SCHREINER CAMEROUN

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22328

SECURITE CIVILE LF

ΓΑΛΛΙΑ

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

1249

SELIA

ΓΑΛΛΙΑ

27881

SERLUX

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

33112

SEVENTH SENSE STAR

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

35652

SFD RUSSIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f12875

SHADOWFAX LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

ΚΙΝΑ

5468

SIGAIR LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

34418

SIGMA AVIATION

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32728

SILVER VENTURES INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2466

SIRIUS

ΕΛΒΕΤΙΑ

32892

SIRTE OIL COMPANY

ΛΙΒΥΗ

24200

SIT-SET AVTN AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

35424

SJ MANAGEMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27746

SK TRAVEL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38247

SKY LINER AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

43301

SKY PRIME AVTN SRV

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

37810

SKYFIRST

ΓΑΛΛΙΑ

40301

SKYMARK AIRLINES INC

ΙΑΠΩΝΙΑ

38576

SKYSCRAPER LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

30105

SKYTRADERS PTY

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

34050

SKYWAY LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

19462

SKYWORK AIRLINES

ΕΛΒΕΤΙΑ

35371

SL Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32149

SMART AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

32805

SMART AVIATION HE

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f13550

SME Equipment Leasing

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31695

SN AIR MALI

ΜΑΛΙ

37745

SN TRANS HELICOPTERE

ΓΑΛΛΙΑ

29738

SNC BOETOS

ΓΑΛΛΙΑ

30770

SNC CAVOK

ΓΑΛΛΙΑ

37669

SNS IMPORTADORA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

ΚΑΝΑΔΑΣ

3517

SOFAXIS

ΓΑΛΛΙΑ

22730

SOGERMA

ΓΑΛΛΙΑ

26645

SONNIG

ΕΛΒΕΤΙΑ

40696

SONNIG INT PRVT JET

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

38553

SORENS GROUP LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

26378

SOUTHERN AIRLINES

ΝΙΓΗΡΙΑ

5752

SOUTHERN CROSS USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35993

SPACEWING COMPANY

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

17921

SPECIALISED TRANSP.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

37714

SPEEDFLY SARL

ΓΑΛΛΙΑ

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

27840

SPHINX WINGS

ΕΛΒΕΤΙΑ

40089

SPIRE FLIGHT SOL.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32789

SPRINGWAY LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

39234

SRTS

ΓΑΛΛΙΑ

26231

STAFF AIR SERVICE

ΓΑΛΛΙΑ

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ΑΛΒΑΝΙΑ

35421

STAR JET LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2574

STARJET AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

24204

STARLING AVIATION

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

33748

STARLINK AVIATION

ΚΑΝΑΔΑΣ

31400

STARR EQUIPMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28169

STATE AIR BERKUT

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

28156

STEELCASE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37550

STEELE AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32436

STENSRUD VENTURES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33040

STORMJETS SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

4488

STRASBOURG AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

35602

STRATEGIC AIR. SAS

ΓΑΛΛΙΑ

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31657

SUN AIR (EGYPT)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

23210