EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018R1923

Uredba Komisije (EU) 2018/1923 z dne 7. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede njenega obdobja uporabe (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/8088

UL L 313, 10.12.2018, str. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1923/oj

10.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/2


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1923

z dne 7. decembra 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede njenega obdobja uporabe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 360/2012 (2) se šteje, da pomoč pod določenim pragom, dodeljena podjetjem, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena, ne izpolnjuje vseh meril iz člena 107(1) Pogodbe in je zato pod določenimi pogoji izvzeta iz obveznosti obveščanja iz člena 108(3) Pogodbe.

(2)

Uredba (EU) št. 360/2012 bo prenehala veljati 31. decembra 2018.

(3)

Na podlagi izkušenj Komisije pri uporabi Uredbe (EU) št. 360/2012 se zdi, da so utemeljitve za izvzetje takih nadomestnih ukrepov iz obveznosti obveščanja še vedno veljavne in da se pogoji, na podlagi katerih sta bili določeni področje uporabe in vsebina Uredbe (EU) št. 360/2012, niso bistveno spremenili. Uredba zagotavlja pravno varnost in zmanjšuje upravno breme za ukrepe pomoči de minimis, dodeljene podjetjem, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena. Da se zagotovi neprekinjenost in prepreči povečanje stroškov izpolnjevanja obveznosti za zadevne storitve, bi se bilo treba na tej stopnji izogibati spremembam.

(4)

Obdobje uporabe Uredbe (EU) št. 360/2012 bi bilo zato treba podaljšati za dve leti.

(5)

Uredbo (EU) št. 360/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 5 Uredbe (EU) št. 360/2012 se datum „31. decembra 2018“ nadomesti z „31. decembra 2020“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. decembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L 114, 26.4.2012, str. 8).


Na vrh