Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018R0174

Komisijas Regula (ES) 2018/174 (2018. gada 2. februāris), ar ko attiecībā uz to 2019. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu, kas saistīti ar trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/0538

OV L 32, 6.2.2018., 35./47. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/174/oj

6.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/35


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/174

(2018. gada 2. februāris),

ar ko attiecībā uz to 2019. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu, kas saistīti ar trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (1) un jo īpaši tās 15. panta 2. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1177/2003 ir izveidota vienota sistēma Savienības statistikas sistemātiskai sagatavošanai par ienākumiem un dzīves apstākļiem, lai nodrošinātu to, ka valstu un Savienības līmenī ir pieejami salīdzināmi un atjaunināti šķērsgriezuma un garengriezuma dati par ienākumiem un nabadzības līmeni un struktūru, un sociālo atstumtību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1177/2003 15. panta 2. punkta f) apakšpunktu katru gadu pieņem īstenošanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai precizētu sekundārās mērķa jomas un mainīgos lielumus, kas minētajā gadā jāiekļauj EU-SILC šķērsgriezuma komponentā. Tāpēc būtu jāpieņem īstenošanas pasākumi, kuros precizēti sekundārie mērķa mainīgie lielumi un to identifikatori 2019. gada modulim par trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā ir iekļauts saraksts, kurā ietverti sekundārie mērķa mainīgie lielumi un identifikatori 2019. gada modulim par trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību, proti, daļa no EU-SILC šķērsgriezuma komponenta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 2. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 3.7.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

Sekundārie mērķa mainīgie lielumi un identifikatori 2019. gada modulim par trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību, proti, daļa no EU-SILC šķērsgriezuma komponenta, ir šādi.

1.   Vienības

Attiecībā uz informāciju par trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē mainīgie lielumi sniedzami par visiem esošajiem mājsaimniecības locekļiem un attiecīgā gadījumā – par visiem izvēlētajiem respondentiem, kas vecāki par 24 gadiem un jaunāki par 60 gadiem.

Informāciju par ienākumu attīstību un mājsaimniecības sastāvu piemēro mājsaimniecības līmenī, un tā attiecas uz mājsaimniecību kopumā.

2.   Datu vākšanas metode

Attiecībā uz mainīgajiem lielumiem, ko piemēro individuālajā līmenī, datu vākšanas metode ir personiska intervija ar visiem esošajiem mājsaimniecības locekļiem un attiecīgā gadījumā – visiem izvēlētajiem respondentiem, kas vecāki par 24 gadiem un jaunāki par 60 gadiem.

Attiecībā uz mainīgajiem lielumiem, ko piemēro mājsaimniecības līmenī, datu vākšanas metode ir personiska intervija ar mājsaimniecības respondentu.

Izņēmuma gadījumā ir atļautas intervijas ar aizstājēju, ja persona īslaicīgi nav uz vietas vai nav spējīga atbildēt.

3.   Pārskata periods

Mainīgajiem lielumiem par trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē pārskata periods ir periods, kurā intervējamajam(-ajai) bija aptuveni 14 gadi.

Mainīgajiem lielumiem par ienākumu attīstību un mājsaimniecības sastāvu (mājsaimniecības locekļu radniecības matrica) pārskata periods ir pašreizējais periods.

4.   Definīcijas attiecībā uz trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē

1)   Tēvs: persona, kuru intervējamais(-ā), kad viņam/viņai bija aptuveni 14 gadi, uzskatīja par savu tēvu. Kopumā tēvs ir bioloģiskais tēvs, tomēr, ja intervējamais(-ā) pārskata periodā par savu tēvu uzskatīja citu personu, atbildēm būtu jāattiecas uz šo personu, pat ja bioloģiskais tēvs bija dzīvs un intervējamais(-ā) viņu zināja.

2)   Māte: persona, kuru intervējamais(-ā), kad viņam/viņai bija aptuveni 14 gadi, uzskatīja par savu māti. Kopumā māte ir bioloģiskā māte, tomēr, ja intervējamais(-ā) pārskata periodā par savu māti uzskatīja citu personu, atbildēm būtu jāattiecas uz šo personu, pat ja bioloģiskā māte bija dzīva un intervējamais(-ā) viņu zināja.

3)   Mājsaimniecība: attiecas uz mājsaimniecību, kurā dzīvoja respondents, kad viņam/viņai bija aptuveni 14 gadi.

Ja respondenta vecāki bija šķīrušies/juridiski atšķirti un viņu aizbildnības tiesības pār bērnu bija dalītas vienādās daļās (50 % laika katram vecākam), respondents var šādi izvēlēties mājsaimniecību:

uz objektīva pamata, ņemot vērā viņa/viņas pamatadresi, kad viņam/viņai bija aptuveni 14 gadi (proti, adresi, kas norādīta Iedzīvotāju reģistrā un/vai viņa/viņas personas apliecībā/pasē);

uz subjektīva pamata saskaņā ar to, kur viņš/viņa vairāk jutās mājās, kad viņam/viņai bija aptuveni 14 gadi.

Ja respondenta vecāki bija šķīrušies/juridiski atšķirti un viņu aizbildnības tiesības pār bērnu nebija dalītas vienādās daļās, izvēlas mājsaimniecību, kurā respondents dzīvoja visu vai lielāko daļu laika.

Sekundāros mērķa mainīgos lielumus nosūta Komisijai (Eurostat) mājsaimniecības datu datnē (H datne) un personas datu datnē (P datne) pēc primārajiem mērķa mainīgajiem lielumiem.

 

Testa modulis 2019

Trūkumu pārmantošana no paaudzes paaudzē

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

Dati par ģimeni

PT220

 

Mājsaimniecības tips, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

Privāta mājsaimniecība

2

Dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē

PT220_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT230

 

Mātes klātbūtne, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

2

Nē, viņa nedzīvoja tajā pašā mājsaimniecībā, bet man ar viņu bija kontakts

3

Nē, viņa nedzīvoja tajā pašā mājsaimniecībā, un man ar viņu nebija kontakta

4

Nē, mirusi

PT0230_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT240

 

Tēva klātbūtne, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

2

Nē, viņš nedzīvoja tajā pašā mājsaimniecībā, bet man ar viņu bija kontakts

3

Nē, viņš nedzīvoja tajā pašā mājsaimniecībā, un man ar viņu nebija kontakta

4

Nē, miris

PT240_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT020

 

Pieaugošo skaits, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

Skaitlis (divciparu) 0–99

PT020_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT030

 

Bērnu skaits, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

Skaitlis (divciparu) 0–99

PT030_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT040

 

Nodarbināto personu skaits mājsaimniecībā, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

Skaitlis (divciparu) 0–99

PT040_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT250

 

Urbanizācijas pakāpe, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

Lielpilsēta (vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju)

2

Pilsēta vai piepilsēta (no 10 000 līdz 100 000 iedzīvotāju)

3

Lauku teritorija, mazpilsēta vai ciems (mazāk nekā 10 000 iedzīvotāju)

PT250_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT210

 

Mājokļa īpašumtiesību statuss, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

Piederēja

2

Īrēja

3

Mājokli nodrošināja bez maksas

– 1

Nezina

PT210_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

Ziņas par vecākiem

PT060

 

Tēva dzimšanas valsts

 

Tēva dzimšanas valsts (SCL GEO alpha-2 kods)

– 1

Nezina

PT060_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (tēva nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/miris)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT070

 

Tēva pilsonība

 

Primārās pilsonības valsts (SCL GEO alpha-2 kods)

– 1

Nezina

PT070_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (tēva nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/miris)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT090

 

Mātes dzimšanas valsts

 

Mātes dzimšanas valsts (SCL GEO alpha-2 kods)

– 1

Nezina

PT090_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (mātes nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/mirusi)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT100

 

Mātes pilsonība

 

Primārās pilsonības valsts (SCL GEO alpha– 2 kods)

– 1

Nezina

PT100_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (mātes nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/mirusi)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

Dati par izglītību

PT110

 

Tēva augstākais iegūtais izglītības līmenis

1

Zems līmenis (zemāks līmenis nekā pirmsskolas izglītība, pamatizglītības pirmais posms vai pamatizglītības otrais posms)

2

Vidējs līmenis (vidējā izglītība un pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība)

3

Augsta līmeņa (augstākās izglītības pirmais posms, bakalaura grāds vai līdzvērtīga izglītība, maģistra vai līdzvērtīga izglītība, doktora vai līdzvērtīga izglītība)

– 1

Nezina

PT110_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (tēva nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/miris)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT120

 

Mātes augstākais iegūtais izglītības līmenis

1

Zems līmenis (zemāks līmenis nekā pirmsskolas izglītība, pamatizglītības pirmais posms vai pamatizglītības otrais posms)

2

Vidējs līmenis (vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība)

3

Augsta līmeņa (augstākās izglītības pirmais posms, bakalaura grāds vai līdzvērtīga izglītība, maģistra vai līdzvērtīga izglītība, doktora vai līdzvērtīga izglītība)

– 1

Nezina

PT120_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (mātes nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/mirusi)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

Dati par nodarbinātību

PT130

 

Tēva nodarbinātības statuss, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

Nodarbinātais (pilna slodze)

2

Nodarbinātais (nepilna slodze)

3

Pašnodarbinātais vai palīgs ģimenes uzņēmumā

4

Bezdarbnieks/darba meklētājs

5

Pensionārs

6

Pastāvīga invaliditāte un/vai darbnespēja

7

Pildīja mājas un aprūpes pienākumus

8

Cita nenodarbināta persona

– 1

Nezina

PT130_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (tēva nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/miris)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT140

 

Tēvs bija vadošā amatā, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

2

– 1

Nezina

PT140_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 4

NAV PIEEJAMS (tēvs bez darba (nenodarbināts))

– 5

NAV PIEEJAMS (tēva nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/miris)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT150

 

Tēva pamatprofesija, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

 

ISCO– 08(COM) kods (1 cipars)

– 1

Nezina

PT150_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 4

NAV PIEEJAMS (tēvs bez darba (nenodarbināts))

– 5

NAV PIEEJAMS (tēva nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/miris)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT160

 

Mātes nodarbinātības statuss, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

Nodarbinātā (pilna slodze)

2

Nodarbinātā (nepilna slodze)

3

Pašnodarbinātā vai palīdze ģimenes uzņēmumā

4

Bezdarbniece/darba meklētāja

5

Pensionāre

6

Pastāvīga invaliditāte un/vai darbnespēja

7

Pildīja mājas un aprūpes pienākumus

8

Cita nenodarbināta persona

– 1

Nezina

PT160_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 5

NAV PIEEJAMS (mātes nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/mirusi)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT170

 

Māte bija vadošā amatā, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

2

– 1

Nezina

PT170_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 4

NAV PIEEJAMS (māte bez darba (nenodarbināta))

– 5

NAV PIEEJAMS (mātes nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/mirusi)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT180

 

Mātes pamatprofesija, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

 

ISCO– 08(COM) kods (1 cipars)

– 1

Nezina

PT180_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 4

NAV PIEEJAMS (māte bez darba (nenodarbināta))

– 5

NAV PIEEJAMS (mātes nebija klāt un ar viņu nebija kontakta/mirusi)

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

Materiālā nenodrošinātība

PT190

 

Mājsaimniecības finanšu stāvoklis, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

Ļoti slikts

2

Slikts

3

Samērā slikts

4

Samērā labs

5

Labs

6

Ļoti labs

– 1

Nezina

PT190_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT260

 

Vai tikušas apmierinātas ar skolu saistītās pamatvajadzības (grāmatas un skolas piederumi), kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

2

Nē, finansiālu iemeslu dēļ

3

Nē, citi iemesli

PT260_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT270

 

Ikdienas maltīte ar gaļu, vistu, zivi (vai līdzvērtīgu veģetāru ēdienu), kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

2

Nē, finansiālu ierobežojumu dēļ

3

Nē, cits iemesls

PT270_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

PT280

 

Vienas nedēļas ikgadējais atvaļinājums ārpus mājas, kad respondentam bija aptuveni 14 gadi

1

2

Nē, finansiālu ierobežojumu dēļ

3

Nē, cits iemesls

PT280_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (dzīvoja kolektīvā mājsaimniecībā vai iestādē)

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 6

Nav vecuma grupā (25–59)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

 

Fakultatīvais testa modulis 2019

Ienākumu attīstība un mājsaimniecības sastāvs

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

HI010

 

Ienākumu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (FAKULTATĪVI)

1

Pieauga

2

Vairāk vai mazāk nemainījās

3

Saruka

HI010_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

HI020

 

Pieauguma iemesls (FAKULTATĪVI)

1

Indeksācija/algas pārskatīšana

2

Darba laika pagarinājums, darba algas pieaugums (tas pats darbs)

3

Atgriešanās darba tirgū pēc slimības, vecāku pienākumu pildīšanas, bērna kopšanas atvaļinājuma, bērna aprūpes vai slimas personas vai personas ar invaliditāti aprūpes

4

Pirmā vai jauna darbvieta

5

Izmaiņas mājsaimniecības sastāvā

6

Sociālo pabalstu palielinājums

7

Cits

HI020_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

Nepiemēro HI010≠1

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

HI030

 

Ienākumu sarukuma iemesls (FAKULTATĪVI)

1

Darba laika saīsinājums, darba algas samazinājums (tas pats darbs), ieskaitot (nebrīvprātīgu) pašnodarbinātību

2

Vecāku pienākumu pildīšana/bērna kopšanas atvaļinājums/bērna aprūpe vai slimas personas vai personas ar invaliditāti aprūpe

3

Jauna darbvieta

4

Zaudēts darbs/bezdarbs/(sava) uzņēmuma bankrots

5

Darba nespēja slimības vai invaliditātes dēļ

6

Laulības šķiršana/partnerattiecību pārtraukšana/citas izmaiņas mājsaimniecības sastāvā

7

Pensionēšanās

8

Sociālo pabalstu samazinājums

9

Cits

HI030_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

Nepiemēro HI010≠3

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

HI040

 

Nākotnes ienākumi (FAKULTATĪVI)

1

Pieaugums

2

Bez izmaiņām

3

Samazinājums

HI040_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 3

Persona, kas nav “izvēlētais respondents”

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)

HGYX (1)

 

Mājsaimniecības locekļu radniecības matrica (FAKULTATĪVI)  (2)

10

Partneris (zems līmenis)

11

Vīrs/sieva/partneris reģistrētās partnerattiecībās (augsts līmenis)

12

Partneris/kopdzīves partneris (augsts līmenis)

20

Dēls/meita (zems līmenis)

21

Bioloģiskais dēls/adoptētais dēls/bioloģiskā meita/adoptētā meita (augsts līmenis)

22

Padēls/pameita (augsts līmenis)

30

Znots/vedekla (zems; augsts līmenis)

40

Mazbērns (zems; augsts līmenis)

50

Vecāks (zems līmenis)

51

Bioloģiskais vecāks/adoptējošais vecāks (augsts līmenis)

52

Pamāte/patēvs (augsts līmenis)

60

Laulātā vecāks (zems; augsts līmenis)

70

Vecvecāks (zems; augsts līmenis)

80

Brālis/māsa (zems līmenis)

81

Bioloģiskais brālis/bioloģiskā māsa (augsts līmenis)

82

Pusbrālis/pusmāsa (augsts līmenis)

90

Cits radinieks (zems; augsts līmenis)

95

Cita ārpusģimenes persona (zemes; augsts līmenis)

99

Nav norādīts (zems; augsts līmenis)

HGYX_F

1

Aizpildīts

– 1

Trūkst

– 2

NAV PIEEJAMS (vienas personas mājsaimniecība)

– 7

Nepiemēro (RB010≠2019)


(1)  X = 1,…, personu skaits mājsaimniecībā – 1

Y = 2,…, personu skaits mājsaimniecībā

Y > X.

(2)  Var izmantot zema un/vai augsta līmeņa atbilžu kategorijas.


Augša