EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 32018R1240

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta

PE/21/2018/REV/1

EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1—71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Voimassa: Tätä säädöstä on muutettu. Viimeisin konsolidoitu versio: 03/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj

19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1240,

annettu 12 päivänä syyskuuta 2018,

Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio esitti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi”, että unionin on tarpeen lujittaa ja parantaa tietojärjestelmiään, tietoarkkitehtuuriaan ja tietojenvaihtoa rajaturvallisuuden, lainvalvonnan ja terrorismintorjunnan aloilla. Siinä korostetaan tarvetta parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Siinä myös vahvistetaan mahdolliset vaihtoehdot nykyisten tietojärjestelmien etujen maksimoimiseksi ja tarvittaessa uusien, täydentävien järjestelmien kehittämiseksi yhä olemassa olevien tietoaukkojen korjaamiseksi.

(2)

Komission 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa tiedonannossa osoitettiinkin useita tietoaukkoja. Yksi niistä oli se, ettei Schengen-ulkorajoilla toimivilla rajaviranomaisilla ole tietoja matkustajista, jotka on vapautettu vaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, jäljempänä ’viisumipakko’. Huhtikuun 6 päivänä 2016 annetussa tiedonannossa ilmoitettiin, että komissio aloittaisi Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän, jäljempänä ’ETIAS’, perustamista koskevan toteutettavuustutkimuksen. Toteutettavuustutkimus saatiin päätökseen marraskuussa 2016. Tällaisen automatisoidun järjestelmän avulla voitaisiin määrittää viisumipakosta vapautettujen kolmansien maiden kansalaisten maahantulokelpoisuus ennen kuin he matkustavat Schengen-alueelle ja todeta, aiheuttaako heidän matkansa turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin.

(3)

Syyskuun 14 päivänä 2016 annetussa tiedonannossa ”Lisää turvallisuutta liikkuvuuden maailmassa: parannuksia tiedonvaihtoon terrorismin torjumiseksi ja vahvemmat ulkorajat” vahvistetaan, että ulkorajojen turvallisuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää, ja esitetään konkreettisia aloitteita, joilla nopeutetaan ja laajennetaan unionin toimia ulkorajojen valvonnan tehostamiseksi edelleen.

(4)

On tarpeen määrittää ETIAS:n tavoitteet ja tekninen sekä organisatorinen rakenne, vahvistaa toimintaa sekä hakijan järjestelmään tallentamien tietojen käyttöä koskevat säännöt sekä matkustuslupien myöntämistä tai epäämistä koskevat säännöt, määrittää, mihin tarkoituksiin tietoja käsitellään, määrittää viranomaiset, joilla on pääsy tietoihin, ja varmistaa henkilötietojen suoja.

(5)

ETIAS:a olisi sovellettava kolmansien maiden kansalaisiin, jotka on vapautettu viisumipakosta.

(6)

Sitä olisi sovellettava myös kolmansien maiden kansalaisiin, jotka on vapautettu viisumipakosta ja jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/38/EY (3), tai kolmannen maan kansalaisen, jolla on unionin ja sen jäsenvaltioiden ja kolmannen maan välisen sopimuksen nojalla samanlainen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen kuin unionin kansalaisilla, perheenjäseniä, joilla ei ole oleskelukorttia direktiivin 2004/38/EY nojalla tai oleskelulupaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 (4) nojalla. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei perussopimuksissa määrätyistä ja niiden soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu. Tällaisista tässä kyseeseen tulevista rajoituksista ja ehdoista säädetään direktiivissä 2004/38/EY.

(7)

Kuten unionin tuomioistuin on vahvistanut (5), tällaisilla perheenjäsenillä on oikeus saapua jäsenvaltioiden alueelle ja saada viisumi tätä tarkoitusta varten. Tämän seurauksena myös viisumipakosta vapautetuilla perheenjäsenillä pitäisi olla oikeus saada matkustuslupa. Jäsenvaltioiden olisi kaikin tavoin helpotettava näiden henkilöiden tarvitseman matkustusluvan saantia, ja tällainen matkustuslupa olisi myönnettävä maksutta.

(8)

Oikeus saada matkustuslupa ei ole ehdoton, sillä se voidaan evätä niiltä perheenjäseniltä, jotka aiheuttavat riskin yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle direktiivissä 2004/38/EY tarkoitetulla tavalla. Tätä varten perheenjäseniltä voidaan edellyttää henkilöllisyyden toteamiseen ja asemaan liittyvien henkilötietojen antamista ainoastaan siltä osin kuin niillä on merkitystä arvioitaessa heidän mahdollisesti aiheuttamaansa turvallisuusuhkaa. Samoin heidän matkustuslupahakemuksiaan olisi tarkasteltava ainoastaan turvallisuusseikkojen, ei muuttoliikkeeseen liittyvien riskien, kannalta.

(9)

ETIAS:ssa olisi annettava matkustuslupa kolmansien maiden kansalaisille, jotka on vapautettu viisumipakosta, mahdollistaen harkinnan, joka koskee sitä, ettei heidän oleskelunsa jäsenvaltioiden alueella aiheuta eikä tule aiheuttamaan turvallisuusriskiä, laittoman maahanmuuton riskiä eikä suurta epidemiariskiä. Näin ollen matkustusluvan olisi oltava päätös, joka tarkoittaa, ettei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä katsoa, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu tällaisia riskejä. Matkustuslupa sinänsä on luonteeltaan erilainen kuin viisumi; se ei vaadi lisätietoja tai aseta raskaampaa rasitetta hakijoille kuin viisumi. Voimassa olevan matkustusluvan olisi oltava jäsenvaltioiden alueelle pääsyn uusi edellytys. Pelkkä matkustusluvan saaminen ei kuitenkaan saisi automaattisesti antaa oikeutta tulla maahan.

(10)

ETIAS:n olisi edistettävä turvallisuuden korkeaa tasoa, laittoman maahanmuuton torjuntaa ja kansanterveyden suojelemista, kun tulijat arvioidaan ennen heidän saapumistaan ulkorajojen ylityspaikoille.

(11)

ETIAS:n olisi helpotettava rajavartijoiden ulkorajojen ylityspaikoilla tekemiä rajatarkastuksia. Sillä olisi myös voitava varmistaa sellaisten kolmansien maiden kansalaisten koordinoitu ja yhdenmukainen arviointi, joihin sovelletaan matkustuslupavaatimusta ja jotka aikovat matkustaa jäsenvaltioihin. Lisäksi sen ansiosta hakijoiden olisi oltava mahdollista saada paremmin tietoa heidän kelpoisuudestaan matkustaa jäsenvaltioihin. ETIAS:lla olisi osaltaan voitava helpottaa rajatarkastuksia vähentämällä niiden tapausten määrää, joissa maahantulo evätään ulkorajoilla, ja antamalla rajavartijoille pääsy tiettyihin liputusta koskeviin lisätietoihin.

(12)

ETIAS:lla olisi myös tuettava Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, niihin kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisia, joille on määrätty maahantulo- ja oleskelukielto, kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, kadonneita henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten. Tätä tarkoitusta varten ETIAS:n olisi verrattava asiaa koskevia hakemustiedostojen tietoja SIS:n asiaa koskeviin kuulutuksiin. Kun vertailussa tulee esiin vastaavuus hakemustiedostossa olevien henkilötietojen ja niiden kuulutusten välillä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisia, joille on määrätty maahantulo- ja oleskelukielto, kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön olisi käsiteltävä hakemustiedosto manuaalisesti. Kansallisen ETIAS-yksikön tekemän arvioinnin perusteella olisi päätettävä, myönnetäänkö matkustuslupa vai ei. Kun vertailussa tulee esiin vastaavuus hakemustiedostossa olevien henkilötietojen ja niiden kuulutusten välillä, jotka koskevat kadonneita henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten, nämä tiedot olisi siirrettävä SIRENE-toimistolle ja niitä olisi käsiteltävä asiaankuuluvan SIS:iin liittyvän lainsäädännön mukaisesti.

(13)

Matkustusluvan myöntämisedellytysten olisi oltava johdonmukaisia SIS:iin tallennettuihin erityyppisiin kuulutuksiin liittyvien erityistavoitteiden kanssa. Erityisesti sen seikan, että hakijoista olisi annettu kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, tai kuulutus, joka koskee salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten etsittäviä henkilöitä, ei olisi estettävä myöntämästä heille matkustuslupaa, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin neuvoston päätöksen 2007/533/YOS (6) mukaisesti.

(14)

ETIAS:n olisi koostuttava laajasta tietojärjestelmästä, ETIAS-tietojärjestelmästä, ETIAS-keskusyksiköstä ja kansallisista ETIAS-yksiköistä.

(15)

ETIAS-keskusyksikön olisi oltava osa Euroopan raja- ja merivartiovirastoa. ETIAS-keskusyksikön olisi tapauksissa, joissa automatisoitu hakemusprosessi on tuottanut osuman, varmistettava, että hakijan henkilötiedot vastaavat sen henkilön henkilötietoja, joka on tuottanut tuon osuman. Jos osuma varmistuu tai jos on edelleen epäilyjä, ETIAS-keskusyksikön olisi käynnistettävä hakemuksen manuaalinen käsittely. Sen olisi varmistettava, että sen hakemustiedostoihin viemät tiedot ovat ajan tasalla, ja määriteltävä, vahvistettava, arvioitava ennakkoon, otettava käyttöön, arvioitava jälkikäteen, tarkistettava ja poistettava erityisiä riski-indikaattoreita sekä varmistettava, että tehdyt tarkistukset ja niitä vastaavat tulokset tallennetaan hakemustiedostoihin. Sen olisi tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, jotka koskevat hakemusten käsittelyä ja ETIAS-seulontasääntöjen täytäntöönpanoa, muun muassa arvioitava säännöllisesti niiden vaikutusta perusoikeuksiin, erityisesti yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Sen olisi lisäksi huolehdittava eräistä tukitehtävistä, kuten tarvittavien ilmoitusten lähettämisestä sekä tietojen ja tuen antamisesta. Sen olisi toimittava ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä.

(16)

Kunkin jäsenvaltion olisi perustettava kansallinen ETIAS-yksikkö, joka vastaa hakemusten käsittelystä ja matkustuslupien myöntämistä, epäämistä, mitätöimistä tai kumoamista koskevista päätöksistä. Kansallisten ETIAS-yksiköiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) kanssa hakemusten arviointia varten. Kansallisille ETIAS-yksiköille olisi annettava riittävät resurssit, jotta ne voivat huolehtia tehtävistään tässä asetuksessa asetettujen määräaikojen mukaisesti. Päätöksentekomenettelyn ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi sekä käännöskustannusten alentamiseksi ja vastausajan lyhentämiseksi on suotavaa, että kaikki kansalliset ETIAS-yksiköt kommunikoivat yhdellä kielellä.

(17)

ETIAS:ssa olisi tavoitteidensa saavuttamiseksi oltava sähköinen hakulomake, joka hakijan olisi täytettävä antaen vakuutukset, jotka koskevat hänen henkilöllisyyttään, matkustusasiakirjaa, asuinpaikkatietoja, yhteystietoja, koulutustasoa ja ammattiryhmää, hänen asemaansa sellaisena unionin kansalaisen tai kolmannen maan kansalaisen, jolla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, perheenjäsenenä, jolla ei ole direktiivin 2004/38/EY mukaista oleskelukorttia tai asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaista oleskelulupaa, ja alaikäisen hakijan tapauksessa hänestä vastuussa olevan henkilön tietoja, sekä vastaukset taustakysymyksiin.

(18)

ETIAS:n olisi hyväksyttävä hakijoiden puolesta tehdyt hakemukset, jos matkustaja ei jostain syystä itse pysty luomaan hakemusta. Tällaisessa tapauksessa kolmannen osapuolen, joka on matkustajan valtuuttama tai hänestä oikeudellisesti vastuussa, olisi tehtävä hakemus, mikäli tämän kolmannen henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan hakulomakkeessa. Matkustajien olisi voitava valtuuttaa kaupallisia välittäjiä laatimaan ja toimittamaan hakemus heidän puolestaan. ETIAS-keskusyksikön olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos se saa tietoja, jotka koskevat kaupallisten välittäjien väärinkäytöksiä.

(19)

Olisi laadittava parametrit, joilla varmistetaan, että hakemuksen tiedot ovat täydelliset ja johdonmukaiset, sen tarkistamiseksi, onko matkustuslupahakemus hyväksyttävissä. Tällaisessa tarkistuksessa olisi esimerkiksi suljettava pois mahdollisuus käyttää matkustusasiakirjoja, joiden voimassaolo päättyy alle kolmen kuukauden kuluttua, joiden voimassaolo on päättynyt tai jotka on myönnetty yli kymmenen vuotta aikaisemmin. Tarkistus olisi tehtävä ennen kuin hakijaa pyydetään maksamaan käsittelymaksu.

(20)

Hakuprosessin päätökseen saattaminen edellyttää hakijoilta matkustuslupamaksun suorittamista. Maksu olisi hoidettava pankin tai rahoituksen välittäjän kautta. Sähköisen maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot olisi annettava ainoastaan rahaliikenteen hoitavalle pankille tai rahoituksen välittäjälle, eivätkä ne kuulu ETIAS:iin tallennettuihin tietoihin.

(21)

Suurin osa matkustusluvista pitäisi antaa minuuteissa, mutta joskus se voi kestää kauemmin, varsinkin poikkeustapauksissa. Tällaisissa poikkeustapauksissa hakijalta saattaa olla tarpeen pyytää lisätietoja tai -asiakirjoja taikka käsitellä näitä lisätietoja tai asiakirjoja, ja hakijan toimittamien tietojen tai asiakirjojen tarkastuksen jälkeen hänet saatetaan kutsua haastatteluun. Haastatteluja olisi järjestettävä vain poikkeustapauksissa, viimeisenä keinona ja kun hakijan toimittamien tietojen tai asiakirjojen suhteen on edelleen vakavia epäilyjä. Haastattelujen poikkeuksellisen luonteen olisi johdettava siihen, että alle 0,1 prosenttia hakijoista kutsutaan haastatteluun. Komission olisi tarkasteltava säännöllisesti haastatteluun kutsuttujen hakijoiden määrää.

(22)

ETIAS:ssa olisi käsiteltävä hakijan toimittamia henkilötietoja ainoastaan sen arvioimiseksi, voiko hakijan saapuminen unioniin aiheuttaa turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin unionissa.

(23)

Tällaisten riskien arviointia ei voida tehdä ilman, että käsitellään matkustuslupahakemuksen yhteydessä toimitettavia henkilötietoja. Kutakin hakemuksissa olevaa henkilötietoa olisi verrattava EU:n tietojärjestelmässä tai tietokannassa (ETIAS-keskusyksikkö, SIS, viisumitietojärjestelmä (VIS), rajanylitystietojärjestelmä (EES) tai Eurodac), Europolin tiedoissa tai Interpolin tietokannoissa (Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen SLTD-tietokanta tai TDWAN-tietokanta) olevassa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa oleviin tietoihin. Hakemuksissa olevia henkilötietoja olisi verrattava myös ETIAS-seurantalistaan ja erityisiin riski-indikaattoreihin. Vertailussa olisi käytettävä ainoastaan hakujen kohteena olevissa EU:n tietojärjestelmissä/tietokannoissa, Europolin tiedoissa, Interpolin tietokannoissa, ETIAS-seurantalistassa tai erityisissä riski-indikaattoreissa olevia henkilötietojen luokkia.

(24)

Vertailu olisi tehtävä automatisoidusti. Kun vertailussa tulee esiin vastaavuus (”osuma”) hakemuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän ja erityisten riski-indikaattorien tai edellä mainituissa tietojärjestelmissä olevassa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän, ETIAS-seurantalistan henkilötietojen välillä, vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön olisi käsiteltävä hakemus manuaalisesti. Kansallisen ETIAS-yksikön tekemän arvioinnin perusteella olisi päätettävä, myönnetäänkö matkustuslupa vai ei.

(25)

On odotettavissa, että ylivoimaisesti suurimpaan osaan hakemuksista saadaan myönteinen vastaus automatisoidussa käsittelyssä. Matkustuslupaa ei saisi evätä, kumota tai mitätöidä pelkästään hakemuksissa esitettyjen henkilötietojen automatisoidun käsittelyn perusteella. Tästä syystä kansallisen ETIAS-yksikön olisi käsiteltävä osuman aiheuttaneet hakemukset manuaalisesti.

(26)

Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, olisi oltava oikeus hakea muutosta. Muutosta olisi haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(27)

ETIAS-seulontasääntöjä olisi käytettävä hakemustiedoston analysointiin mahdollistamalla se, että hakemustiedostoon tallennettuja tietoja verrataan aiemmin määritettyyn turvallisuusriskiin, laittoman maahanmuuton riskiin tai suurta epidemiariskiä vastaaviin erityisiin riski-indikaattoreihin. Erityisten riski-indikaattorien määrittelyssä käytetyt kriteerit eivät saisi missään olosuhteissa perustua yksinomaan henkilön sukupuoleen tai ikään. Ne eivät saisi missään olosuhteissa perustua myöskään tietoihin, joista ilmenevät henkilön ihonväri, rotu, etninen tai yhteiskunnallinen alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, poliittiset tai muut mielipiteet, uskonto tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, kansalliseen vähemmistöön kuuluminen, varallisuus, syntyperä, vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen. ETIAS-keskusyksikön olisi määriteltävä, vahvistettava, arvioitava ennakkoon, otettava käyttöön, arvioitava jälkikäteen, tarkistettava ja poistettava erityisiä riski-indikaattoreita kuultuaan ETIAS-arviointilautakuntaa, joka koostuu kansallisten ETIAS-yksikköjen ja asianomaisten virastojen edustajista. Olisi perustettava perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto, joka osaltaan varmistaa perusoikeuksien noudattamisen ETIAS-seulontasääntöjen ja erityisten riski-indikaattorien täytäntöönpanossa. Euroopan raja- ja merivartioviraston perusoikeusvastaavan olisi huolehdittava ohjausneuvoston kokousten sihteeristöpalveluista.

(28)

Olisi laadittava ETIAS-seurantalista, jotta voidaan todeta yhteydet hakemustiedostossa olevien tietojen ja sellaisiin henkilöihin liittyvien tietojen välillä, joiden epäillään tehneen terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tai osallistuneen sellaisiin tai joiden tapauksessa on tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä uskoa, henkilöstä tehdyn yleisen arvion perusteella, että he tekevät terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen. ETIAS-seurantalistan olisi oltava osa ETIAS-keskusjärjestelmää. Europolin ja jäsenvaltioiden olisi vietävä tietoja ETIAS-seurantalistaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansainvälisestä yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794 (7) asiaan liittyvien säännösten soveltamista. Ennen tietojen lisäämistä ETIAS-seurantalistalle olisi todettava, että tällaiset tiedot ovat riittäviä, oikeita ja riittävän merkityksellisiä ETIAS-seurantalistaan sisällytettäväksi ja etteivät ne johtaisi suhteettoman suuren hakemusten määrän käsittelyyn manuaalisesti. Tietoja olisi säännöllisesti tarkistettava ja varmennettava niiden oikeellisuuden varmistamiseksi.

(29)

Esiin tulee jatkuvasti turvallisuusuhkien uusia muotoja, uusia laittoman maahanmuuton muotoja ja suuria epidemiariskejä, jotka edellyttävät tehokkaita toimia nykyaikaisin keinoin. Koska näihin keinoihin liittyy usein runsaasti henkilötietojen käsittelyä, olisi otettava käyttöön asianmukaiset suojakeinot, joiden avulla varmistetaan, että yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen puututaan vain sen verran kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa.

(30)

Tämän vuoksi ETIAS:ssa olevat henkilötiedot olisi pidettävä turvassa. Pääsy niihin olisi rajoitettava tiukasti koskemaan pelkästään valtuutettua henkilöstöä. Niitä ei missään olosuhteissa saisi käyttää sellaisten päätösten tekemiseen, jotka perustuvat jonkinlaiseen syrjintään. Tallennetut henkilötiedot olisi säilytettävä turvallisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) järjestelmissä unionissa.

(31)

Myönnetyt matkustusluvat olisi kumottava tai mitätöitävä heti, kun käy ilmi, etteivät niiden myöntämisedellytykset ole täyttyneet tai eivät täyty enää. Erityisesti jos SIS:ssä annetaan uusi maahantulon tai maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus tai annetaan kuulutus, jolla ilmoitetaan matkustusasiakirja kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi, SIS:n olisi tehtävä ilmoitus ETIAS:iin. ETIAS:n olisi tämän jälkeen tarkistettava, vastaako tämä uusi kuulutus voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos on annettu uusi maahantulon tai maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön olisi kumottava matkustuslupa. Jos matkustuslupa liittyy SIS:ssä kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi tai SLTD-tietokannassa kadonneeksi, varastetuksi tai mitätöidyksi ilmoitettuun matkustusasiakirjaan, vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön olisi käsiteltävä hakemustiedosto manuaalisesti. Saman toimintatavan mukaan uusia ETIAS-seurantalistaan lisättyjä tietoja olisi verrattava ETIAS:iin tallennettuihin hakemustiedostoihin, jotta voidaan varmistaa, vastaako uusi tieto voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaavuus löytyy, uuden tiedon tallentaneen jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, tai jos Europol tallensi tiedon, sen jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, jossa ensimmäinen oleskelu on suunniteltu tapahtuvaksi, olisi arvioitava osuma ja tarvittaessa kumottava matkustuslupa. Olisi oltava myös mahdollista kumota matkustuslupa hakijan pyynnöstä.

(32)

Jos jäsenvaltio katsoo poikkeuksellisissa olosuhteissa, että sen on tarpeen sallia kolmannen maan kansalaisen matkustaminen sen alueelle humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, sillä olisi oltava mahdollisuus myöntää matkustuslupa, joka on voimassa vain tietyllä alueella ja tietyn ajan.

(33)

Lento- ja meriliikenteen harjoittajilla sekä ryhmiä linja-autoilla maitse kuljettavilla kansainvälisillä liikenteenharjoittajilla olisi oltava velvollisuus tarkistaa, että matkustajilla on voimassa oleva matkustuslupa, ennen kuin matkustajat nousevat liikennevälineeseen. Liikenteenharjoittajilla ei olisi oltava pääsyä varsinaiseen ETIAS-tiedostoon. Liikenteenharjoittajilla olisi oltava suojattu pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, jotta niiden olisi matkustusasiakirjan tietoja käyttäen mahdollista saada ETIAS-tietojärjestelmästä tietoja.

(34)

Teknisillä eritelmillä, jotka koskevat ETIAS-tietojärjestelmään pääsyä liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän kautta, olisi mahdollisimman tarkasti rajoitettava kielteistä vaikutusta matkustajaliikenteeseen ja liikenteenharjoittajiin. Tätä varten olisi harkittava asianmukaista integrointia EES:ään.

(35)

Jotta rajoitettaisiin vaikutuksia, joita tässä asetuksessa vahvistetuista vaatimuksista aiheutuisi ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettaville kansainvälisille liikenteenharjoittajille, olisi asetettava saataville käyttäjäystävällisiä mobiiliratkaisuja.

(36)

Komission olisi kahden vuoden kuluessa ETIAS:n käyttöönotosta arvioitava tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (8) 26 artiklassa tarkoitettujen määräysten asianmukaisuutta, yhteensopivuutta ja johdonmukaisuutta ETIAS-säännösten soveltamiseksi maanteitse harjoitettavaan linja-autoliikenteeseen. Viimeaikainen kehitys, joka koskee ryhmien kuljettamista linja-autoilla maanteitse, olisi otettava huomioon. Olisi tarkasteltava tarvetta muuttaa ryhmien kuljettamista linja-autoilla maanteitse koskevia mainitun yleissopimuksen 26 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä tai sitä koskevia tässä asetuksessa tarkoitettuja säännöksiä.

(37)

Rajavartijoiden olisi muutettujen maahantuloedellytysten noudattamisen varmistamiseksi tarkistettava, onko matkustajalla voimassa oleva matkustuslupa. Tämän vuoksi rajavartijoiden olisi luettava matkustusasiakirjan tiedot sähköisesti osana tavanomaista rajatarkastusprosessia. Tämän toimen olisi käynnistettävä kysely eri tietokantoihin, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/399 (9) (Schengenin rajasäännöstö) edellytetään, myös ETIAS:iin, jonka olisi annettava ajantasainen tieto matkustuslupatilanteesta. Jos voimassa olevaa matkustuslupaa ei ole, rajavartijoiden olisi evättävä pääsy ja saatettava rajatarkastusprosessi loppuun tilanteen edellyttämällä tavalla. Jos voimassa oleva matkustuslupa on olemassa, rajavartijoiden olisi päätettävä maahanpääsystä tai sen epäämisestä. Rajavartijoiden olisi voitava hakea ETIAS-tiedostosta tiettyjä tietoja, jotka auttavat heitä hoitamaan tehtävänsä.

(38)

Jos vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö katsoo, että rajaviranomaisten on tutkittava tarkemmin joitakin matkustuslupahakemuksen tietoja, sen olisi voitava liittää myöntämäänsä matkustuslupaan liputus ja suosittaa, että rajanylityspaikalla tehdään toisen linjan tarkastus. Tällainen liputus olisi voitava liittää myös jonkin kuulemiseen osallistuvan jäsenvaltion pyynnöstä. Jos vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö katsoo, että hakemuksen käsittelyn aikana saatu tietty osuma on virheellinen osuma tai jos manuaalinen käsittely osoittaa, ettei ollut mitään perusteita evätä matkustuslupaa, sen olisi voitava liittää myöntämäänsä matkustuslupaan liputus helpottaakseen rajatarkastuksia antamalla rajaviranomaisille tiedot tehdyistä tarkistuksista ja rajoittaakseen virheellisistä osumista matkustajille aiheutuvia kielteisiä seurauksia. Käytännön käsikirjassa olisi annettava rajaviranomaisille toimintaohjeet matkustuslupien käsittelemiseksi.

(39)

Koska voimassa oleva matkustuslupa on tiettyjen kolmannen maan kansalaisten luokkien maahantulon ja oleskelun edellytys, jäsenvaltioiden maahanmuuttoviranomaisten olisi voitava tehdä hakuja ETIAS-keskusjärjestelmästä silloin, kun EES:ssä on jo tehty haku ja tämä haku osoittaa, että EES:ssä ei ole maahantulotietuetta, joka koskee kyseisen kolmannen maan kansalaisen oleskelua jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltioiden maahanmuuttoviranomaisilla olisi oltava pääsy tiettyihin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin erityisesti palauttamista varten.

(40)

Kun otetaan huomioon rikollisverkostojen globalisoituminen, terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnassa on välttämätöntä, että nimetyillä viranomaisilla, jotka vastaavat terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnasta, havaitsemisesta ja tutkimisesta, jäljempänä ’nimetyt viranomaiset’, on käytössään tarvittavat tiedot, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Pääsy VIS:ssä oleviin tietoihin näitä tarkoituksia varten on jo osoittautunut tehokkaaksi tavaksi auttaa tutkijoita edistymään merkittävästi tapauksissa, jotka liittyvät ihmiskauppaan, terrorismiin ja huumekauppaan. VIS ei sisällä tietoja viisumipakosta vapautetuista kolmannen maan kansalaisista.

(41)

Pääsy ETIAS:n tietoihin on tarpeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 (10) tarkoitettujen terrorismirikosten ja neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS (11) tarkoitettujen muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Nimettyjen viranomaisten voi olla tarpeen päästä tarkastelemaan ETIAS:n tuottamaa tietoa tietyn tutkinnan yhteydessä kootakseen todisteita ja tietoja, jotka liittyvät vakavasta rikoksesta epäiltyyn henkilöön tai vakavan rikoksen uhriin. ETIAS:n tallennetut tiedot saattavat olla tarpeellisia myös terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tekijän tunnistamiseksi erityisesti, kun on toimittava kiireellisesti. Pääsy ETIAS:iin terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi merkitsee puuttumista perusoikeuksiin, joissa on kyse henkilöiden yksityiselämän kunnioittamisesta ja – silloin kun näiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään ETIAS:ssa – henkilötietojen suojaamisesta. Tämän vuoksi ETIAS:n tiedot olisi säilytettävä ja annettava jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Europolin käyttöön ainoastaan tässä asetuksessa säädettyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti. Näin varmistetaan, että ETIAS:n tietojen käsittely rajoitetaan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi, erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, varsinkin asiassa Digital Rights Ireland (12), vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(42)

Pääsy ETIAS:n tietoihin terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi olisi myönnettävä ainoastaan nimetyn viranomaisen operatiivisen yksikön esittämästä perustellusta pyynnöstä. Kiireellisessä tapauksessa, jossa on tarpeen estää terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan rikokseen liittyvä välitön hengenvaara, sen tarkistus, täyttyvätkö edellytykset, olisi tehtävä sen jälkeen, kun nimetyille toimivaltaisille viranomaisille on myönnetty pääsy näihin tietoihin. Tämä jälkikäteen tehtävä tarkistus olisi suoritettava viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän työpäivän kuluttua siitä, kun pyyntö on käsitelty.

(43)

Tämän vuoksi on tarpeen nimetä ne jäsenvaltioiden viranomaiset, joilla on valtuudet pyytää tällaista pääsyä nimenomaisessa tarkoituksessa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi.

(44)

Keskusyhteyspisteen/-pisteiden olisi toimittava riippumattomasti nimettyihin viranomaisiin nähden ja varmistettava, että edellytykset pyytää pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään täyttyvät kussakin konkreettisessa tapauksessa.

(45)

Europol on tiedonvaihdon keskus unionissa, ja se on avainasemassa rajat ylittävän rikollisuuden tutkimiseen liittyvässä jäsenvaltioiden viranomaisten välisessä yhteistyössä siten, että se tukee unionin laajuista rikosten torjumista, analysointia ja tutkintaa. Tämän vuoksi myös Europolilla pitäisi olla pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään tehtäviensä puitteissa ja asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti erityistapauksissa, joissa tämä on tarpeen, jotta Europol voi tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden toimia terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumisessa, havaitsemisessa tai tutkimisessa.

(46)

Jotta voidaan estää järjestelmälliset haut, ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja olisi käsiteltävä ainoastaan erityistapauksissa ja kun se on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi. Nimettyjen viranomaisten ja Europolin olisi pyydettävä pääsyä ETIAS:iin vain, jos niillä on perustellut syyt uskoa, että pääsyn avulla saadaan tietoja, jotka auttavat niitä terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumisessa, havaitsemisessa tai tutkimisessa.

(47)

ETIAS:iin tallennettuja henkilötietoja olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on välttämätöntä järjestelmän käyttötarkoituksia varten. Jotta ETIAS voisi toimia, hakijoihin liittyvät tiedot on tarpeen säilyttää koko matkustusluvan voimassaoloajan. Matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen tietoja olisi säilytettävä ainoastaan hakijan nimenomaisella suostumuksella ja ainoastaan uuden ETIAS-hakemuksen tekemisen helpottamiseksi. Matkustusluvan epäämistä, kumoamista tai peruuttamista koskeva päätös saattaa merkitä, että hakija aiheuttaa turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvän riskin tai suuren epidemiariskin. Kun tällainen päätös on tehty, tiedot olisi näin ollen säilytettävä viiden vuoden ajan kyseisen päätöksen tekopäivästä, jotta ETIAS voi ottaa asianmukaisesti huomioon kyseisen hakijan mahdollisesti aiheuttaman suuremman riskin. Jos tähän päätökseen johtaneet tiedot poistetaan aikaisemmin, hakemustiedosto olisi poistettava seitsemän päivän kuluessa. Henkilötiedot olisi poistettava tämän ajan päätyttyä.

(48)

ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja henkilötietoja ei saisi asettaa minkään kolmannen maan, kansainvälisen järjestön eikä unioniin tai sen ulkopuolelle sijoittautuneen yksityisen yhteisön saataville. Tästä säännöstä poiketen olisi kuitenkin oltava mahdollista siirtää tällaisia henkilötietoja kolmannelle maalle, kun tällaiseen siirtoon sovelletaan tiukkoja ehtoja ja se on yksittäistapauksissa tarpeellista palauttamista varten. Jos ei ole olemassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (13) mukaista riittävyyttä koskevaa päätöstä täytäntöönpanosäädöksen muodossa tai saman asetuksen mukaisia asianmukaisia suojatoimia, joita sovellettaisiin siirtoihin, ETIAS:iin talletettuja tietoja olisi voitava poikkeuksellisesti siirtää kolmannelle maalle palauttamistarkoituksia varten, mutta ainoastaan, jos se on välttämätöntä kyseisessä asetuksessa tarkoitettujen tärkeää yleistä etua koskevien syiden vuoksi.

(49)

Henkilötietoja, jotka jäsenvaltiot ovat saaneet haltuunsa tämän asetuksen nojalla, olisi voitava siirtää kolmannelle maalle myös poikkeuksellisen kiireellisessä tapauksessa, kun on olemassa terrorismirikokseen liittyvä välitön vaara tai vakavaan rikokseen liittyvä välitön hengenvaara. Välittömän hengenvaaran olisi ymmärrettävä tarkoittavan henkilöön kohdistuvan vakavan rikoksen aiheuttamaa vaaraa, kuten vakavaa ruumiinvammaa, ihmisen elinten ja kudosten laitonta kauppaa, ihmisryöstöä, vapaudenriistoa ja panttivangiksi ottamista, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornografiaa ja raiskausta.

(50)

ETIAS:a koskevan yleisen tietoisuuden varmistamiseksi erityisesti niiden kolmansien maiden kansalaisten keskuudessa, joihin sovelletaan matkustuslupavaatimusta, ETIAS:a koskevia tietoja, muun muassa asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, ja matkustusluvan hakumenettelyä koskevia tietoja olisi asetettava suuren yleisön saataville julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen kautta, joita olisi myös käytettävä ETIAS:ssa tehtäviin hakemuksiin. Näitä tietoja olisi levitettävä myös yhteisen esitteen avulla ja muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla. Lisäksi matkustusluvan hakijoiden olisi saatava sähköpostitse ilmoitus, joka sisältää heidän hakemukseensa liittyviä olennaisia tietoja. Sähköposti-ilmoituksen olisi sisällettävä linkit sovellettavaan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön.

(51)

Olisi annettava tarkat säännöt eu-LISAn vastuualueista ETIAS-tietojärjestelmän suunnittelussa, kehittämisessä ja teknisessä hallinnoinnissa. Samoin olisi annettava säännöt Euroopan raja- ja merivartioviraston, jäsenvaltioiden ja Europolin vastuualueista ETIAS:n osalta. Erityistä huomiota eu-LISAn olisi kiinnitettävä kustannusten kohoamisen riskiin ja sen olisi varmistettava toimeksisaajien kustannusten riittävä valvonta.

(52)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (14) sovelletaan eu-LISAn ja Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaan niiden hoitaessa niille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä.

(53)

Jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679.

(54)

Jos jäsenvaltioiden hakemusten arvioimiseksi suorittaman henkilötietojen käsittelyn toteuttavat toimivaltaiset viranomaiset terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/680 (15).

(55)

Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset suorittavat terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, sovelletaan direktiiviä (EU) 2016/680.

(56)

Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti perustettujen riippumattomien valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas asetuksella (EY) N:o 45/2001 perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä ETIAS:n valvonnassa.

(57)

Olisi vahvistettava tiukat ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyä koskevat säännöt ja tarvittavat suojakeinot. On myös tarpeen säätää yksilön oikeudesta tutustua henkilötietoihin sekä oikaista, rajoittaa, täydentää, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja, samoin kuin riippumattomien julkisten viranomaisten toteuttamasta tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta.

(58)

Jotta voitaisiin arvioida matkustajan aiheuttama mahdollinen turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski tai suuri epidemiariski, ETIAS-tietojärjestelmän olisi oltava yhteentoimiva EU:n muiden tietojärjestelmien kanssa. Yhteentoimivuuden toteuttamisessa olisi kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia koskevaa unionin säännöstöä. Jos unionin tasolla perustetaan keskitetty järjestelmä niiden jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, ETIAS:n olisi voitava tehdä siihen kyselyjä.

(59)

Tämän asetuksen olisi sisällettävä selkeät säännökset, jotka koskevat vastuuta ja oikeutta korvaukseen henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä tai muusta tämän asetuksen vastaisesta teosta. Tällaiset säännökset eivät saisi rajoittaa oikeutta rekisterinpitäjältä tai tietojen käsittelijältä saatavaan korvaukseen ja rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän vastuuta asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Tietojen käsittelijänä toimiessaan eu-LISAn olisi vastattava aiheuttamastaan vahingosta, jos se ei ole noudattanut sille erityisesti osoitettuja tämän asetuksen velvoitteita tai jos se on toiminut rekisterinpitäjänä olevan jäsenvaltion lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti.

(60)

Tämän asetuksen soveltamisen tehokas seuranta edellyttää säännöllisin väliajoin tehtävää arviointia. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön.

(61)

Jotta komissio voisi vahvistaa tekniset toimenpiteet, joita tarvitaan tämän asetuksen soveltamiseksi, sille olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti

suojatun tilin vaatimusten määrittämiseksi;

sellaisen ennalta määritetyn ammattiryhmäluettelon vahvistamiseksi, jota käytetään hakulomakkeessa;

rikostuomioihin, sota- tai konfliktialueella oleskeluun ja päätöksiin poistua alueelta tai palauttamispäätöksiin liittyvien hakijoille esitettävien kysymysten sisällön ja muodon määrittämiseksi;

niiden lisäkysymysten sisällön ja muodon määrittämiseksi, joita voidaan esittää sellaisille matkustusluvan hakijoille, jotka vastaavat myöntävästi johonkin rikostuomioihin, sota- tai konfliktialueella oleskeluun ja päätöksiin poistua alueelta tai palauttamispäätöksiin liittyvään kysymykseen, sekä ennalta määritetyn vastausluettelon vahvistamiseksi;

matkustuslupamaksun maksutapojen ja perimismenettelyn vahvistamiseksi sekä maksun määrän muuttamiseksi siten, että otetaan huomioon ETIAS:n kustannusten nousu;

sen ennalta määritetyn vaihtoehtojen luettelon sisällön ja muodon määrittämiseksi, jota käytetään, kun hakijaa pyydetään toimittamaan lisätietoja tai -asiakirjoja;

tarkastamiseen käytettävän välineen määrittämiseksi tarkemmin;

erityisten riski-indikaattoreiden vahvistamisessa tarvittavien turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien tai suuren epidemiariskin määrittelemiseksi tarkemmin;

sellaisten liputuksiin liittyvien lisätietojen tyypin, tallennusmuotojen ja kielen, joita voidaan lisätä ETIAS-hakemustiedostoon, ja liputusten perustelujen määrittelemiseksi;

riittävien suojakeinojen käyttöön ottamiseksi vahvistamalla sääntöjä ja menettelyjä, joilla pyritään välttämään ristiriidat muissa tietojärjestelmissä olevien kuulutusten kanssa, ja liputuksen edellytysten, kriteerien ja keston määrittelemiseksi;

sen välineen määrittelemiseksi tarkemmin, jota hakijoiden on käytettävä suostumuksensa antamista ja peruuttamista varten;

siirtymäkauden ajanjakson, jonka aikana ei vaadita matkustuslupaa, jatkamiseksi sekä sellaisen lisäajanjakson jatkamiseksi, jonka aikana vaaditaan matkustuslupa mutta jonka aikana rajavartijat poikkeuksellisesti sallivat kolmansien maiden kansalaisten, joilla olisi oltava matkustuslupa mutta joilla ei sitä ole, maahantulon tietyin edellytyksin;

rajatarkastusten mukauttamisesta ja automatisoinnista ETIAS:n täytäntöönpanoon liittyen aiheutuvia menoja varten jäsenvaltioille annettavan taloudellisen tuen määrittelemiseksi.

(62)

On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa (16) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(63)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee yksityiskohtaisten sääntöjen antamista seuraavista:

lomake, jolla on mahdollista raportoida sellaisten kaupallisten välittäjien väärinkäytöksistä, jotka hakija on valtuuttanut tekemään hakemuksen puolestaan;

julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen toimintaedellytykset sekä julkiseen verkkosivustoon ja mobiililaitteille tarkoitettuun sovellukseen sovellettavat tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

vaatimukset, jotka koskevat hakulomakkeeseen täytettävien henkilötietojen muotoa sekä parametreja ja tarkistuksia, jotka on otettava käyttöön, jotta varmistetaan, että hakemus on täydellinen ja kyseessä olevat tiedot ovat johdonmukaiset;

hakijoiden haastatteluissa käytettyjä audiovisuaalisia viestintävälineitä koskevat vaatimukset, kyseisten viestintävälineiden testaus ja toiminta sekä tällaiseen viestintään sovellettavat tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski ja suuri epidemiariski, joihin erityisten riski-indikaattorien on perustuttava;

tekniset eritelmät, jotka koskevat ETIAS-seurantalistaa ja arviointivälinettä, jota on käytettävä niiden vaikutusten arvioimiseksi, joita saattaa aiheutua manuaalisesti käsiteltyjen hakemusten osuutta koskevien tietojen merkitsemisestä ETIAS-seurantalistalle;

lomake matkustusluvan epäämiseksi, kumoamiseksi tai mitätöimiseksi;

edellytykset sen varmistamiseksi, että liikenteenharjoittajilla on suojattu pääsy ETIAS-tietojärjestelmään ja tähän pääsyyn sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt;

liikenteenharjoittajien asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle tarkoitettu todentamisjärjestelmä ETIAS-tietojärjestelmään pääsyä varten;

varmistusmenettelyt, joita on noudatettava tapauksissa, joissa liikenteenharjoittajien on teknisesti mahdotonta tehdä kyselyä ETIAS-tietojärjestelmässä;

varautumissuunnitelman malli tapauksissa, joissa rajaviranomaisten on teknisesti mahdotonta tehdä hakuja ETIAS-keskusjärjestelmästä, tai ETIAS:n toimintahäiriön tapauksessa;

turvallisuussuunnitelmamalli, toiminnan jatkuvuussuunnitelmamalli ja palautumissuunnitelma, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyn turvallisuutta;

pääsy ETIAS-tietojärjestelmässä oleviin tietoihin;

tietojen muuttaminen, poistaminen ja poistaminen ennen määräaikaa;

lokitietojen kirjaaminen ja niihin pääsy;

suorituskykyvaatimukset;

eritelmät, joka koskevat teknisiä ratkaisuja keskusyhteyspisteiden liittämiseksi ETIAS-keskusjärjestelmään;

tietojen laatuvaatimusten noudattamista koskevat mekanismit, menettelyt ja tulkinnat ETIAS-keskusjärjestelmän sisältämän tiedon osalta;

yhteiset esitteet, joilla matkustajille tiedotetaan vaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa;

yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten käytettäviä tietoja sisältävän keskusrekisterin toiminta ja rekisteriin sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt; ja

sellaista teknistä ratkaisua koskevat eritelmät, jonka tarkoituksena on helpottaa tilastotietojen keruuta niiden kertomusten laatimiseksi, joissa tarkastellaan, miten ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsy lainvalvontatarkoituksessa toimii.

Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (17) mukaisesti.

(64)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli perustaa Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää eivätkä vahvistaa tietojen käyttämistä koskevia yhteisiä velvoitteita, edellytyksiä ja menettelyjä, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(65)

ETIAS-tietojärjestelmän, ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden toiminta- ja ylläpitokustannukset olisi katettava kokonaisuudessaan matkustuslupamaksuista saaduilla tuloilla. Maksua olisi näin ollen tarvittaessa mukautettava aiheutuneiden kustannusten mukaan.

(66)

Matkustuslupamaksuista saadut tulot olisi osoitettava kattamaan ETIAS-tietojärjestelmän, ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden toistuvat toiminta- ja ylläpitokustannukset. Kyseiset tulot olisi järjestelmän erityisluonteen vuoksi katsottava sisäisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. Näiden kustannusten kattamisen jälkeen mahdollisesti yli jääneet määrät olisi osoitettava unionin talousarvioon.

(67)

Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2004/38/EY soveltamista.

(68)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(69)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(70)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY (18) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(71)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (19) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(72)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (20) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (21) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(73)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (22) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (23) 3 artiklan ja neuvoston päätöksen 2008/149/YOS (24) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(74)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (25) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (26) 3 artiklan ja neuvoston päätöksen 2011/349/EU (27) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(75)

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien kolmansien maiden maksuosuuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittämiseksi unionin ja näiden maiden välillä olisi niiden assosiaatiosopimusten asiaankuuluvien määräysten mukaisesti tehtävä lisäjärjestelyjä. Tällaisten järjestelyjen olisi oltava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa tarkoitettuja kansainvälisiä sopimuksia.

(76)

Tämän asetuksen sisällyttämiseksi voimassa olevaan lainsäädäntökehykseen sekä eu-LISAa ja Euroopan raja- ja merivartiovirastoa koskevien tarvittavien toiminnallisten muutosten huomioon ottamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) No 1077/2011 (28), (EU) N:o 515/2014 (29), (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 (30) ja (EU) 2017/2226 (31) olisi muutettava.

(77)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 6 päivänä maaliskuuta 2017 (32),

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

1.   Tällä asetuksella perustetaan Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä, jäljempänä ’ETIAS’, joka koskee niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka on vapautettu vaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, jäljempänä ’viisumipakko’, ja jonka avulla voidaan harkita, aiheuttaisiko näiden kolmansien maiden kansalaisten oleskelu jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin. Tätä varten otetaan käyttöön matkustuslupa ja sen myöntämisen tai epäämisen edellytykset ja menettelyt.

2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja Europol voivat tarkastella ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja toimivaltaansa kuuluvien terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin kolmansien maiden kansalaisten luokkiin:

a)

neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (33) liitteessä II lueteltujen kolmansien maiden kansalaiset, jotka on vapautettu viisumipakosta sellaisia jäsenvaltioiden alueella oleskeluja varten, joiden on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana;

b)

henkilöt, jotka on vapautettu viisumipakosta asetuksen (EY) N:o 539/2001 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti sellaisia jäsenvaltioiden alueella oleskeluja varten, joiden on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana;

c)

kolmansien maiden kansalaiset, jotka on vapautettu viisumipakosta ja jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

i)

he ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, joihin sovelletaan direktiiviä 2004/38/EY, tai sellaisen kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä, jolla on unionin ja sen jäsenvaltioiden ja kolmannen maan välisen sopimuksen nojalla samanlainen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen kuin unionin kansalaisilla; ja

ii)

heillä ei ole direktiivin 2004/38/EY mukaista oleskelukorttia tai asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaista oleskelulupaa.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin henkilöihin:

a)

pakolaisaseman saaneet tai kansalaisuudettomat henkilöt tai muut henkilöt, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta, jotka oleskelevat jossakin jäsenvaltiossa ja joilla on kyseisen jäsenvaltion myöntämä matkustusasiakirja;

b)

direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan kuuluvat kolmannen maan kansalaiset, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä ja joilla on kyseisen direktiivin mukainen oleskelukortti;

c)

kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat sellaisen kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä, jolla on unionin ja sen jäsenvaltioiden ja kolmannen maan välisen sopimuksen nojalla samanlainen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen kuin unionin kansalaisilla, ja joilla on direktiivissä 2004/38/EY tarkoitettu oleskelukortti tai asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukainen oleskelulupa;

d)

asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien haltijat;

e)

yhtenäisten viisumien haltijat;

f)

pitkäaikaisten kansallisten viisumien haltijat;

g)

Andorran, Monacon ja San Marinon kansalaiset ja Vatikaanivaltion tai Pyhän istuimen myöntämän passin haltijat;

h)

kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jäsenvaltion Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1931/2006 (34) mukaisesti myöntämä paikallinen rajaliikennelupa, kun he käyttävät oikeuttaan paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn puitteissa;

i)

asetuksen (EY) N:o 539/2001 4 artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut henkilöt tai henkilöluokat;

j)

kolmansien maiden kansalaiset, joilla on diplomaatti- tai virkapassi ja jotka on vapautettu viisumipakosta unionin ja kolmannen maan välillä tehdyn kansainvälisen sopimuksen nojalla;

k)

henkilöt, joita koskee viisumipakko asetuksen (EY) N:o 539/2001 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

l)

kolmansien maiden kansalaiset, jotka käyttävät direktiivin 2014/66/EU (35) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/801 (36) mukaista oikeuttaan liikkuvuuteen.

3 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’ulkorajoilla’ asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyjä ulkorajoja;

2)

’lainvalvonnalla’ terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista;

3)

’toisen linjan tarkastuksella’ asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 13 alakohdassa määriteltyä toisen linjan tarkastusta;

4)

’rajaviranomaisella’ rajavartijaa, jonka tehtävänä on kansallisen oikeuden mukaisesti suorittaa asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyjä rajatarkastuksia;

5)

’matkustusluvalla’ tämän asetuksen mukaisesti annettua päätöstä, jota vaaditaan tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta kolmansien maiden kansalaisilta asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn maahantuloedellytyksen täyttämiseksi ja jossa todetaan seuraavaa:

a)

ei ole havaittu tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai tosiseikkoihin perustuvia perusteltuja syitä, joiden nojalla voitaisiin päätellä, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu tai aiheutuu vastaisuudessa turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski tai suuri epidemiariski;

b)

ei ole havaittu tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai tosiseikkoihin perustuvia perusteltuja syitä, joiden nojalla voitaisiin päätellä, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu tai aiheutuu vastaisuudessa turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski tai suuri epidemiariski, ja edelleen on epäilyjä sen suhteen, onko matkustusluvan epäämiselle riittävät perusteet 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c)

jos on havaittu tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä, jonka nojalla voidaan päätellä, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu tai aiheutuu vastaisuudessa turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski tai suuri epidemiariski, matkustuslupaa on rajoitettu alueellisesti 44 artiklan mukaisesti; tai

d)

jos on havaittu tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä, jonka nojalla voidaan päätellä, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu tai aiheutuu vastaisuudessa turvallisuusriski, matkustajasta on annettu SIS-järjestelmässä kuulutus, joka koskee salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten etsittäviä henkilöitä, tai hänestä on annettu SIS-järjestelmässä kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten tai kiinniottoa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, SIS:n tavoitteiden tukemiseksi 4 artiklan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla;

6)

’turvallisuusriskillä’ riskiä, joka muodostaa uhkan minkä tahansa jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansainvälisille suhteille;

7)

’laittoman maahanmuuton riskillä’ sitä riskiä, että kolmannen maan kansalainen ei täytä asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklassa säädettyjä maahantulon ja oleskelun edellytyksiä;

8)

’suurella epidemiariskillä’ tauteja, jotka voivat aiheuttaa Maailman terveysjärjestön (WHO) tai Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) kansainvälisten terveyssäännösten määritelmän mukaisen epidemian, ja muita infektiotauteja tai tarttuvia loistauteja, jos niistä säädetään jäsenvaltioiden kansalaisiin sovellettavissa suojelusäännöksissä;

9)

’hakijalla’ ketä tahansa 2 artiklassa tarkoitettua kolmannen maan kansalaista, joka on tehnyt matkustuslupahakemuksen;

10)

’matkustusasiakirjalla’ passia tai muuta vastaavaa asiakirjaa, joka antaa haltijalleen oikeuden ylittää ulkorajat ja johon viisumi voidaan kiinnittää;

11)

’lyhytaikaisella oleskelulla’ asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oleskelua jäsenvaltioiden alueella;

12)

’sallitun oleskeluajan ylittäneellä henkilöllä’ kolmannen maan kansalaista, joka ei täytä tai ei enää täytä lyhytaikaista oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskevia edellytyksiä;

13)

’mobiililaitteille tarkoitetulla sovelluksella’ sovellusohjelmistoa, joka on tarkoitettu mobiililaitteille, esimerkiksi älypuhelimille ja taulutietokoneille;

14)

’osumalla’ vastaavuutta, joka tulee esiin vertaamalla ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja henkilötietoja 33 artiklassa tarkoitettuihin riski-indikaattoreihin tai henkilötietoihin, jotka on tallennettu tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen, joka on ETIAS-keskusjärjestelmässä, jossain muussa EU:n tietojärjestelmässä tai tietokannassa, jotka luetellaan 20 artiklan 2 kohdassa, jäljempänä ’EU:n tietojärjestelmät’, Europolin tiedoissa tai ETIAS-keskusjärjestelmän tekemän haun kohteena olleessa Interpolin tietokannassa;

15)

’terrorismirikoksella’ rikosta, joka on direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitettu rikos tai sitä vastaava rikos;

16)

’vakavalla rikoksella’ rikosta, joka on puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rikos tai sitä vastaava rikos, jos siitä voi seurata kansallisen lainsäädännön mukaan vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta;

17)

’Europolin tiedoilla’ Europolin asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen käsittelemiä henkilötietoja;

18)

’sähköisesti allekirjoitetulla’ hyväksynnän antamista merkitsemällä rasti hakulomakkeessa tai suostumuksen antamista koskevassa pyynnössä olevaan asiaankuuluvaan ruutuun;

19)

’alaikäisellä’ alle 18-vuotiasta kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä;

20)

’konsulaatilla’24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyssä konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa määriteltyä jäsenvaltion diplomaattiedustustoa tai jäsenvaltion konsuliedustustoa;

21)

’nimetyllä viranomaisella’ jäsenvaltion 50 artiklan mukaisesti nimeämää viranomaista, joka on vastuussa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjunnasta, havaitsemisesta tai tutkinnasta;

22)

’maahanmuuttoviranomaisella’ toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen oikeuden mukaisesti vastuu yhdestä tai useammasta seuraavista:

a)

tarkistaa jäsenvaltioiden alueella, täyttyvätkö maahantulon tai jäsenvaltioiden alueella oleskelun edellytykset;

b)

tarkastaa jäsenvaltioiden alueella olevien kolmansien maiden kansalaisten asuinpaikkaan liittyvät edellytykset ja tehdä sitä koskevat päätökset, siltä osin kuin tämä viranomainen ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU (37) 2 artiklan f alakohdassa määritelty ’määrittävä viranomainen’, sekä tarvittaessa antaa ohjeistusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 (38) mukaisesti;

c)

palauttaa kolmansien maiden kansalaisia kolmanteen maahan tai kauttakulkumaahan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklassa määritellyillä käsitteillä on tässä asetuksessa sama merkitys siltä osin kuin Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja eu-LISA käsittelevät henkilötietoja.

3.   Asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklassa määritellyillä käsitteillä on tässä asetuksessa sama merkitys siltä osin kuin jäsenvaltioiden viranomaiset käsittelevät henkilötietoja tämän asetuksen 4 artiklan a–e alakohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.

4.   Direktiivin (EU) 2016/680 3 artiklassa määritellyillä käsitteillä on tässä asetuksessa sama merkitys siltä osin kuin jäsenvaltioiden viranomaiset käsittelevät henkilötietoja tämän asetuksen 4 artiklan f alakohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.

4 artikla

ETIAS:n tavoitteet

ETIAS:lla tuetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja

a)

edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa tekemällä hakijoista perusteellinen turvallisuusriskejä koskeva arviointi ennen heidän saapumistaan ulkorajojen ylityspaikoille, jotta voidaan määrittää, onko olemassa tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai tosiseikkoihin perustuvia perusteltuja syitä, joiden nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuusriski;

b)

edistetään laittoman maahanmuuton estämistä tekemällä hakijoista laitonta maahanmuuttoa koskeva riskinarviointi ennen heidän saapumistaan ulkorajojen ylityspaikoille;

c)

edistetään kansanterveyden suojelua arvioimalla ennen hakijan saapumista ulkorajojen ylityspaikalle, aiheuttaako hakija 3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa tarkoitetun suuren epidemiariskin;

d)

tehostetaan rajatarkastuksia;

e)

tuetaan SIS:n tavoitteita, jotka liittyvät kuulutuksiin, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisia, joille on määrätty maahantulo- ja oleskelukielto, kuulutuksiin, jotka koskevat kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, kuulutuksiin, jotka koskevat kadonneita henkilöitä, kuulutuksiin, jotka koskevat oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä ja kuulutuksiin, jotka koskevat henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten;

f)

edistetään terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista.

5 artikla

ETIAS:n yleinen rakenne

ETIAS:iin sisältyvät seuraavat:

a)

6 artiklassa tarkoitettu ETIAS-tietojärjestelmä;

b)

7 artiklassa tarkoitettu ETIAS-keskusyksikkö;

c)

8 artiklassa tarkoitetut kansalliset ETIAS-yksiköt.

6 artikla

ETIAS-tietojärjestelmän perustaminen ja tekninen rakenne

1.   Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto, jäljempänä ’eu-LISA’, kehittää ETIAS-tietojärjestelmän ja vastaa sen teknisestä hallinnoinnista.

2.   ETIAS-tietojärjestelmä muodostuu seuraavista osista:

a)

ETIAS-keskusjärjestelmä, mukaan lukien 34 artiklassa tarkoitettu ETIAS-seurantalista;

b)

kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja mahdollistaa ETIAS-keskusjärjestelmän suojatun yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin ja 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin keskusyhteyspisteisiin;

c)

ETIAS-keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välinen viestintäinfrastruktuuri, jonka on oltava suojattu ja salattu;

d)

ETIAS-keskusjärjestelmän ja 11 artiklassa tarkoitettujen tietojärjestelmien välinen suojattu viestintäinfrastruktuuri;

e)

julkinen verkkosivusto ja mobiililaitteille tarkoitettu sovellus;

f)

sähköpostipalvelu;

g)

suojattu tili, jonka kautta hakijat voivat antaa lisätietoja tai toimittaa vaadittavia lisäasiakirjoja;

h)

hakijoille tarkoitettu tarkastamiseen käytettävä väline;

i)

väline, jonka avulla hakijat voivat antaa tai peruuttaa suostumuksensa sille, että heidän hakemustiedostonsa säilyttämisaikaa jatketaan;

j)

väline, jonka avulla Europol ja jäsenvaltiot voivat arvioida vaikutuksia, joita saattaa aiheutua manuaalisesti käsiteltyjen hakemusten osuutta koskevien uusien tietojen merkitsemisestä ETIAS-seurantalistalle;

k)

liikenteenharjoittajien yhdyskäytävä;

l)

suojattu verkkopalvelu, joka mahdollistaa viestinnän ETIAS-keskusjärjestelmän sekä julkisen verkkosivuston, mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen, sähköpostipalvelun, suojatun tilin, liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän, hakijoille tarkoitetun tarkastusvälineen, hakijoille tarkoitetun suostumusta koskevan välineen, maksun välittäjän ja Interpolin tietokantojen välillä;

m)

ohjelmisto, jonka avulla ETIAS-keskusyksikkö ja kansalliset ETIAS-yksiköt voivat käsitellä hakemuksia ja hallinnoida 28 artiklassa tarkoitettuja kuulemisia muiden kansallisten ETIAS-yksiköiden kanssa ja 29 artiklassa tarkoitettuja kuulemisia Europolin kanssa;

n)

keskusrekisteri raporttien ja tilastojen laatimista varten.

3.   ETIAS-keskusjärjestelmä, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, verkkopalvelu, liikenteenharjoittajien yhdyskäytävä ja viestintäinfrastruktuuri jakavat ja käyttävät uudelleen siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista EES:n keskusjärjestelmän, EES:n yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, EES-verkkopalvelun ja asetuksessa (EU) 2017/2226 tarkoitetun EES-viestintäinfrastruktuurin laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja.

4.   Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen suojatun tilin vaatimusten määrittelemistä.

7 artikla

ETIAS-keskusyksikkö

1.   Perustetaan ETIAS-keskusyksikkö osaksi Euroopan raja- ja merivartiovirastoa.

2.   ETIAS-keskusyksikkö toimii ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa. Sillä on seuraavat tehtävät:

a)

hakemuksen automatisoidussa käsittelyssä saadun osuman yhteydessä tarkistaa 22 artiklan mukaisesti, vastaavatko hakijan henkilötiedot sen henkilön henkilötietoja, joka on tuottanut kyseisen osuman ETIAS-keskusjärjestelmässä, mukaan lukien 34 artiklassa tarkoitettu ETIAS-seurantalista, jossain hakujen kohteena olleessa EU:n tietojärjestelmässä, Europolin tiedoissa, jossain 12 artiklassa tarkoitetuista Interpolin tietokannoista, tai 33 artiklassa tarkoitettuja erityisiä riski-indikaattoreita, ja jos vastaavuus varmistuu tai jos on edelleen epäilyjä, käynnistää 26 artiklassa tarkoitettu hakemuksen manuaalinen käsittely;

b)

varmistaa, että sen hakemustiedostoihin viemät tiedot ovat ajan tasalla 55 ja 64 artiklan asiaan liittyvien säännösten mukaisesti;

c)

määritellä, vahvistaa, arvioida ennakkoon, ottaa käyttöön, arvioida jälkikäteen, tarkistaa ja poistaa 33 artiklassa tarkoitettuja erityisiä riski-indikaattoreita sen jälkeen kun se on kuullut ETIAS-arviointilautakuntaa;

d)

varmistaa, että 22 artiklan mukaisesti tehdyt tarkistukset ja niitä vastaavat tulokset merkitään hakemustiedostoihin;

e)

tehdä säännöllisesti hakemusten käsittelyyn ja 33 artiklan säännösten täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia, myös arvioimalla säännöllisesti niiden vaikutukset perusoikeuksiin, erityisesti yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan;

f)

ilmoittaa tarvittaessa hakemusten manuaalisesta käsittelystä 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastuussa oleva jäsenvaltio;

g)

teknisten ongelmien tai odottamattomien olosuhteiden tapauksessa tarvittaessa helpottaa 28 artiklassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden välisiä ja 29 artiklassa tarkoitettuja vastuussa olevan jäsenvaltion ja Europolin välisiä kuulemisia;

h)

ilmoittaa 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ETIAS-tietojärjestelmän toimintahäiriöstä liikenteenharjoittajille;

i)

ilmoittaa 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ETIAS-tietojärjestelmän toimintahäiriöstä jäsenvaltioiden kansallisille ETIAS-yksiköille;

j)

käsitellä 53 artiklassa tarkoitettuja ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsyä koskevia Europolin pyyntöjä;

k)

antaa yleisölle kaikki asiaankuuluvat 71 artiklassa tarkoitetut tiedot matkustusluvan hakemisesta;

l)

tehdä komission kanssa yhteistyötä 72 artiklassa tarkoitetun tiedotuskampanjan järjestämiseksi;

m)

antaa kirjallista tukea matkustajille, jotka ovat kohdanneet ongelmia hakemuslomakkeen täyttämisessä ja pyytäneet apua vakiomuotoisella yhteydenottolomakkeella; ylläpitää verkossa luetteloa usein esitetyistä kysymyksistä;

n)

varmistaa 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen kaupallisten välittäjien raportoitujen väärinkäytösten seuranta ja säännöllinen raportointi komissiolle.

3.   ETIAS-keskusyksikkö julkaisee vuotuisen toimintakertomuksen. Tämän kertomuksen on sisällettävä

a)

tilastot

i)

ETIAS-keskusjärjestelmän automaattisesti myöntämien matkustuslupien lukumäärästä;

ii)

ETIAS-keskusyksikön tarkistamien hakemusten lukumäärästä;

iii)

kussakin jäsenvaltiossa manuaalisesti käsiteltyjen hakemusten lukumäärästä;

iv)

kolmannen maan hylkäämien hakemusten lukumäärästä maittain ja hylkäämisperusteesta;

v)

siitä, missä määrin 22 artiklan 6 kohdassa sekä 27, 30 ja 32 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja on noudatettu;

b)

yleisiä tietoja ETIAS-keskusyksikön toiminnasta, sen tässä artiklassa säädetyistä toimista ja tietoa nykyisistä suuntauksista ja haasteista, jotka vaikuttavat sen tehtävien suorittamiseen.

Vuotuinen toimintakertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

8 artikla

Kansalliset ETIAS-yksiköt

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen kansalliseksi ETIAS-yksiköksi.

2.   Kansallisten ETIAS-yksiköiden vastuulla on

a)

tutkia matkustuslupahakemukset ja tehdä niitä koskevat päätökset, kun hakemuksen automatisoidussa käsittelyssä saadaan osuma ja ETIAS-keskusyksikkö on käynnistänyt hakemuksen manuaalisen käsittelyn;

b)

varmistaa, että a alakohdan mukaisesti suoritetut tehtävät ja niitä vastaavat tulokset merkitään hakemustiedostoihin;

c)

varmistaa, että niiden hakemustiedostoihin viemät tiedot ovat ajan tasalla 55 ja 64 artiklan asiaan liittyvien säännösten mukaisesti;

d)

päättää 44 artiklassa tarkoitetun alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntämisestä;

e)

varmistaa koordinointi muiden kansallisten ETIAS-yksiköiden ja Europolin kanssa 28 ja 29 artiklassa tarkoitettujen kuulemispyyntöjen osalta;

f)

antaa hakijoille tiedot 37 artiklan 3 kohdan mukaisen muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä;

g)

mitätöidä tai kumota matkustuslupa 40 ja 41 artiklassa säädetyn mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on annettava kansallisille ETIAS-yksiköille riittävät resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tässä asetuksessa asetettuja määräaikoja noudattaen.

9 artikla

ETIAS-arviointilautakunta

1.   Perustetaan osaksi Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ETIAS-arviointilautakunta, jolla on neuvoa-antava tehtävä. Siihen kuuluu edustaja kustakin kansallisesta ETIAS-yksiköstä, Euroopan raja- ja merivartiovirastosta ja Europolista.

2.   ETIAS-arviointilautakuntaa kuullaan seuraavasti:

a)

ETIAS-keskusyksikkö kuulee sitä 33 artiklassa tarkoitettujen erityisten riski-indikaattoreiden määrittelystä, vahvistamisesta, ennakkoarvioinnista, käyttöönotosta, jälkikäteen suoritetusta arvioinnista, tarkistamisesta ja poistamisesta;

b)

jäsenvaltiot kuulevat sitä 34 artiklassa tarkoitetun ETIAS-seurantalistan täytäntöönpanosta;

c)

Europol kuulee sitä 34 artiklassa tarkoitetun ETIAS-seurantalistan täytäntöönpanosta.

3.   ETIAS-arviointilautakunta antaa lausuntoja, ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä 2 kohdan soveltamiseksi. Suosituksia antaessaan ETIAS-arviointilautakunnan on otettava huomioon perusoikeuksia käsittelevän ETIAS-ohjausneuvoston antamat suositukset.

4.   ETIAS-arviointilautakunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kahdesti vuodessa. Euroopan raja- ja merivartiovirasto vastaa sen kokousten kustannuksista ja järjestämisestä.

5.   ETIAS-arviointilautakunta voi kuulla perusoikeuksia käsittelevää ETIAS-ohjausneuvostoa tietyistä perusoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, erityisesti yksityisyydestä, henkilötietojen suojasta ja syrjimättömyydestä.

6.   ETIAS-arviointilautakunta hyväksyy työjärjestyksensä ensimmäisessä kokouksessaan jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

10 artikla

Perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto

1.   Perustetaan perusoikeuksia käsittelevä riippumaton ETIAS-ohjausneuvosto, jolla on neuvoa-antava ja arviointitehtävä. Se koostuu Euroopan raja- ja merivartioviraston perusoikeusvastaavasta, Euroopan raja- ja merivartioviraston perusoikeuksia käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän edustajasta, Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajasta, asetuksella (EU) 2016/679 perustetun Euroopan tietosuojaneuvoston edustajasta sekä Euroopan unionin perusoikeusviraston edustajasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta näiden toimivaltaa ja riippumattomuutta.

2.   Perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto suorittaa säännöllisiä arviointeja ja antaa ETIAS-arviointilautakunnalle suosituksia hakemusten käsittelyn ja 33 artiklan täytäntöönpanon vaikutuksista perusoikeuksiin, erityisesti yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen.

Perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto myös tukee ETIAS-arviointilautakuntaa tämän pyynnöstä sen tehtävissä, jotka koskevat tiettyjä perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, erityisesti yksityisyyttä, henkilötietojen suojaa ja syrjimättömyyttä.

Perusoikeuksia käsittelevällä ETIAS-ohjausneuvostolla on pääsy 7 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin.

3.   Perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kahdesti vuodessa. Euroopan raja- ja merivartiovirasto vastaa sen kokousten kustannuksista ja järjestämisestä. Sen kokoukset pidetään Euroopan raja- ja merivartioviraston tiloissa. Euroopan raja- ja merivartiovirasto huolehtii sen kokousten sihteeristöpalveluista. Perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto hyväksyy työjärjestyksensä ensimmäisessä kokouksessaan jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

4.   Perusoikeuksia käsittelevästä ETIAS-ohjausneuvostosta kutsutaan yksi edustaja osallistumaan ETIAS-arviointilautakunnan kokouksiin neuvonantajan ominaisuudessa. Perusoikeuksia käsittelevän ETIAS-ohjausneuvoston jäsenillä on pääsy ETIAS-arviointilautakunnan tietoihin ja tiedostoihin.

5.   Perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto laatii vuosikertomuksen. Kertomus on asetettava julkisesti saataville.

11 artikla

Yhteentoimivuus muiden EU:n tietojärjestelmien kanssa

1.   ETIAS-tietojärjestelmän yhteentoimivuus muiden EU:n tietojärjestelmien ja Europolin tietojen kanssa on varmistettava 20 artiklassa tarkoitetun tarkistamisen mahdollistamiseksi.

2.   Muutoksiin, joita tehdään EU:n tietojärjestelmien perustamista koskeviin säädöksiin ja jotka ovat tarpeen niiden yhteentoimivuuden varmistamiseksi ETIAS:n kanssa, sekä vastaavien säännösten lisäämiseen tähän asetukseen sovelletaan erillistä säädöstä.

12 artikla

Interpolin tietokannoista tehtävät kyselyt

ETIAS-keskusjärjestelmä tekee kyselyjä Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannasta (SLTD-tietokanta) ja Interpolin TDWAN-tietokannasta. Kaikki kyselyt ja tarkistukset suoritetaan siten, ettei mitään tietoja paljasteta Interpolin kuulutuksen omistajalle.

13 artikla

Pääsy ETIAS:iin tallennettuihin tietoihin

1.   Pääsy ETIAS-tietojärjestelmään varataan yksinomaan ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle.

2.   Rajaviranomaisilla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään 47 artiklan mukaisesti ainoastaan, jotta he voivat hakea ulkorajan ylityspaikalla olevan matkustajan matkustuslupatilannetta koskevan tiedon ETIAS-keskusjärjestelmästä ja 47 artiklan 2 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi rajaviranomaisille ilmoitetaan automaattisesti 36 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista liputuksista sekä liputusten perusteluista.

Kun rajalla suositellaan liputuksen mukaisesti toisen linjan tarkastusta, tai jos toisen linjan tarkastusta varten tarvitaan lisätarkistuksia, rajaviranomaisilla on poikkeuksellisesti oltava pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään saadakseen 39 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tai 44 artiklan 6 kohdan f alakohdassa säädetyt lisätiedot.

3.   Liikenteenharjoittajilla 45 artiklan mukaisesti oleva pääsy ETIAS-tietojärjestelmään on rajattava kyselyjen lähettämiseen ETIAS-tietojärjestelmään matkustajan matkustuslupatilannetta koskevan tiedon saamiseksi.

4.   Maahanmuuttoviranomaisilla 49 artiklan mukaisesti oleva pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään on rajattava tiedon saamiseen jäsenvaltion alueella olevan matkustajan matkustuslupatilanteesta, ja tiettyihin kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.

Maahanmuuttoviranomaisilla 65 artiklan 3 kohdan mukaisesti oleva pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään on rajattava kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.

5.   Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä tämän artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja toimitettava luettelo näistä viranomaisista eu-LISAlle viipymättä 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Luettelossa on täsmennettävä, mitä tarkoitusta varten kunkin viranomaisen asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa pääsyn ETIAS-tietojärjestelmän tietoihin tämän artiklan 1, 2 ja 4 kohdan mukaisesti.

14 artikla

Syrjimättömyys ja perusoikeudet

Minkään käyttäjän toteuttama henkilötietojen käsittely ETIAS-tietojärjestelmässä ei saa johtaa kolmansien maiden kansalaisten syrjintään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava täysimääräisesti ihmisarvoa ja koskemattomuutta sekä perusoikeuksia, myös oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin. Lapsen etu on asetettava etusijalle.

II LUKU

HAKEMUKSET

15 artikla

Hakemuksen tekemisessä noudatettavat käytännön järjestelyt

1.   Hakijoiden on tehtävä hakemus täyttämällä sähköinen hakulomake julkisella verkkosivustolla tai mobiililaitteille tarkoitetussa sovelluksessa riittävän ajoissa ennen suunniteltua matkaa, tai jos henkilö on jo jäsenvaltioiden alueella, ennen hänellä jo olevan matkustusluvan voimassaolon päättymistä.

2.   Matkustusluvan haltijat voivat tehdä uutta matkustuslupaa koskevan hakemuksen 120 päivää ennen matkustusluvan voimassaolon päättymistä.

ETIAS-keskusjärjestelmä ilmoittaa automaattisesti 120 päivää ennen matkustusluvan voimassaolon päättymistä kyseisen matkustusluvan haltijalle sähköpostipalvelun kautta:

a)

matkustusluvan voimassaolon päättymispäivästä;

b)

mahdollisuudesta tehdä uutta matkustuslupaa koskeva hakemus;

c)

velvollisuudesta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa lyhytaikaisen jäsenvaltioiden alueella oleskelun koko keston ajan.

3.   Kaikki matkustuslupahakemusta koskevat ilmoitukset lähetetään hakijalle tämän hakulomakkeessa antamaan 17 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

4.   Hakemuksen voi tehdä hakija itse tai sellainen kolmas henkilö tai kaupallinen välittäjä, jonka hakija on valtuuttanut tekemään hakemuksen puolestaan.

5.   Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksellä lomakkeen, jolla on mahdollista raportoida tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kaupallisten välittäjien väärinkäytöksistä. Tämä lomake on asetettava saataville tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen julkisen verkkosivuston tai mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen kautta. Tällaiset lomakkeet on lähetettävä täytettynä ETIAS-keskusyksikölle, joka toteuttaa asianmukaiset toimet, muun muassa säännölliset raportit komissiolle. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

16 artikla

Julkinen verkkosivusto ja mobiililaitteille tarkoitettu sovellus

1.   Julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen on tarjottava sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, mahdollisuus tehdä matkustuslupahakemus, antaa hakulomakkeessa vaaditut 17 artiklan mukaiset tiedot ja maksaa matkustuslupamaksu.

2.   Hakulomakkeen on oltava maksutta laajalti ja helposti hakijoiden saatavilla julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen kautta. Vammaisten osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen esteettömyyteen.

3.   Julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen on oltava saatavilla kaikilla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä.

4.   Jos asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II olevaan luetteloon sisältyvän maan virallinen kieli (viralliset kielet) ei (eivät) sisälly 3 kohdassa tarkoitettuihin kieliin, eu-LISAn on asetettava saataville julkisella verkkosivustolla ja mobiililaitteille tarkoitetussa sovelluksessa vähintään yhdellä kyseisen maan virallisella kielellä selittäviä tietosivuja, joissa annetaan tietoa ETIAS:sta, hakumenettelystä, julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen käytöstä sekä vaihekohtainen opas hakemiseen. Jos jollakin näistä maista on useampia virallisia kieliä, tällaiset tietosivut ovat tarpeen ainoastaan, jos yksikään noista kielistä ei vastaa 3 kohdassa tarkoitettuja kieliä.

5.   Julkisella verkkosivustolla ja mobiililaitteille tarkoitetussa sovelluksessa on annettava hakijoille tietoa siitä, millä kielillä hakulomake voidaan täyttää.

6.   Julkisella verkkosivustolla ja mobiililaitteille tarkoitetussa sovelluksessa on tarjottava hakijoille mahdollisuus tilin luomiseen ja käyttöön, jotta he voivat tarvittaessa antaa lisätietoja tai toimittaa lisäasiakirjoja.

7.   Julkisella verkkosivustolla ja mobiililaitteille tarkoitetussa sovelluksessa on annettava hakijoille tietoja heidän oikeudestaan hakea tämän asetuksen nojalla muutosta, jos matkustuslupa evätään, kumotaan tai mitätöidään. Tätä varten niiden on sisällettävä tietoa sovellettavasta kansallisesta laista, toimivaltaisesta viranomaisesta, siitä, miten muutosta haetaan, muutoksenhakua koskevasta määräajasta ja tietoa kaikesta avusta, jota kansallinen tietosuojaviranomainen voi tarjota.

8.   Julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen on tarjottava hakijalle mahdollisuus ilmoittaa, että aiottu oleskelu liittyy humanitaarisiin syihin tai kansainvälisiin velvoitteisiin.

9.   Julkisella verkkosivustolla on annettava kaikki 71 artiklassa tarkoitetut tiedot.

10.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen toimintaedellytyksistä sekä julkiseen verkkosivustoon ja mobiililaitteille tarkoitettuun sovellukseen sovellettavista tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen on perustuttava tietoturvallisuusriskien hallintaan sekä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteisiin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

17 artikla

Hakulomake ja hakijan henkilötiedot

1.   Jokaisen hakijan on jätettävä täytetty hakulomake, joka sisältää myös vakuutuksen siitä, että annetut tiedot ovat oikeat, täydelliset, paikkansapitävät ja luotettavat, sekä vakuutuksen siitä, että annetut ilmoitukset ovat totuudenmukaiset ja luotettavat. Jokaisen hakijan on myös ilmoitettava, että hän on ymmärtänyt asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklassa tarkoitetut maahantulon edellytykset ja että häntä voidaan pyytää toimittamaan asiaankuuluvia lisäasiakirjoja jokaisen maahantulon yhteydessä. Alaikäisten on toimitettava pysyvän tai väliaikaisen huoltajan tai laillisen holhoojan sähköisesti allekirjoittama hakulomake.

2.   Hakijan on annettava hakulomakkeessa seuraavat henkilötiedot:

a)

sukunimi, etunimi tai -nimet sekä syntymäsukunimi; syntymäaika, syntymäpaikka, syntymämaa, sukupuoli, nykyinen kansalaisuus sekä hakijan vanhempien etunimet;

b)

mahdolliset muut nimet (lisänimi/-nimet, taiteilijanimi/-nimet, kutsumanimi/-nimet);

c)

mahdolliset muut kansalaisuudet;

d)

matkustusasiakirjan tyyppi, numero ja myöntämismaa;

e)

matkustusasiakirjan myöntämispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä;

f)

hakijan kotiosoite tai, jos sellaista ei ole käytettävissä, hänen asuinkaupunkinsa ja asuinmaansa;

g)

sähköpostiosoite ja, jos ne ovat saatavissa, puhelinnumerot;

h)

koulutus (perus-, keski- tai korkea-asteen koulutus tai ei koulutusta);

i)

nykyinen ammatti (ammattiryhmä); jos hakemus käsitellään manuaalisesti 26 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti, vastuujäsenvaltio voi 27 artiklan mukaisesti pyytää hakijaa toimittamaan lisätietoja tarkasta tehtävänimikkeestä ja työnantajasta tai, opiskelijoiden osalta, oppilaitoksen nimestä;

j)

jäsenvaltio, jossa hakijan on tarkoitus oleskella ensimmäiseksi ja, valinnaisesti, suunnitellun ensimmäinen oleskelupaikan osoite;

k)

alaikäisten osalta hakijan huoltajan tai laillisen holhoojan sukunimi ja etunimi tai -nimet, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos se on saatavissa;

l)

jos hakija ilmoittaa olevansa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu perheenjäsen:

i)

hakijan asema perheenjäsenenä;

ii)

sen perheenjäsenen, johon hakijalla on sukulaissuhde, sukunimi, etunimi tai -nimet, syntymäaika, syntymäpaikka, syntymämaa, nykyinen kansalaisuus, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos se on saatavissa;

iii)

sukulaissuhde kyseiseen perheenjäseneen direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

m)

muiden kuin hakijan täyttämien hakemusten tapauksessa hakemuksen täyttäneen henkilön sukunimi, etunimi/-nimet, mahdollinen yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero, jos se on saatavissa; suhde hakijaan ja allekirjoitettu edustajavaltuutus.

3.   Hakijan on valittava nykyinen ammattinsa (ammattiryhmänsä) ennalta määritetystä luettelosta. Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kyseisen ennalta määritetyn luettelon laatimiseksi.

4.   Lisäksi hakijan on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

a)

onko hakija tuomittu liitteessä luetelluista rikoksista viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tai jos on kyse terrorismirikoksista, viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana, ja jos on, milloin ja missä maassa;

b)

onko hakija oleskellut sota- tai konfliktialueilla viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana ja mikä on ollut syynä oleskeluun;

c)

onko hakija ollut sellaisen päätöksen kohteena, jolla häntä on vaadittu poistumaan jonkin jäsenvaltion alueelta tai jonkin asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II luetellun kolmannen maan alueelta, tai onko hakija ollut palauttamispäätöksen kohteena viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

5.   Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kysymysten sisällöstä ja muodosta, joilla mahdollistetaan se, että hakijat antavat selkeitä ja täsmällisiä vastauksia.

6.   Jos hakija vastaa yhteenkään 4 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä myöntävästi, hän on velvollinen vastaamaan hakulomakkeessa oleviin ennalta määritettyihin lisäkysymyksiin ennalta määritetystä vastausluettelosta valitsemalla. Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen lisäkysymysten sisällöstä ja muodosta sekä niihin liittyvästä ennalta määritetystä vastausluettelosta.

7.   Hakijan on annettava 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot latinalaisin kirjaimin.

8.   Kun hakemuslomake jätetään, ETIAS-tietojärjestelmä kerää tiedot IP-osoitteesta, josta hakemuslomake on jätetty.

9.   Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä vaatimukset, jotka koskevat hakulomakkeeseen täytettävien tämän artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen muotoa sekä parametreja ja tarkistuksia, jotka on otettava käyttöön, jotta varmistetaan, että hakemus on täydellinen ja kyseessä olevat tiedot ovat johdonmukaiset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

18 artikla

Matkustuslupamaksu

1.   Hakijalta veloitetaan matkustuslupamaksu, joka on 7 euroa hakemusta kohti.

2.   Matkustuslupamaksua ei veloiteta hakijoilta, jotka ovat hakemusajankohtana alle 18-vuotiaita tai yli 70-vuotiaita.

3.   Matkustuslupamaksu peritään euroina.

4.   Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä matkustuslupamaksun maksutavoista ja -menettelystä sekä matkustuslupamaksun määrään tehtävistä muutoksista. Määrään tehtävissä muutoksissa on otettava huomioon 85 artiklassa tarkoitettujen kustannusten nousu.

III LUKU

HAKEMUSTIEDOSTON LUOMINEN JA HAKEMUKSEN KÄSITTELY ETIAS-KESKUSJÄRJESTELMÄSSÄ

19 artikla

Hyväksyttävyys ja hakemustiedoston luominen

1.   ETIAS-tietojärjestelmä tarkistaa automaattisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, että

a)

kaikki hakulomakkeen kentät on täytetty ja että ne sisältävät kaikki 17 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot,

b)

matkustuslupamaksu on peritty.

2.   Hakemus katsotaan hyväksyttäväksi, jos 1 kohdan a ja b alakohdan edellytykset täyttyvät. ETIAS-keskusjärjestelmä luo tämän jälkeen viipymättä automaattisesti hakemustiedoston ja antaa sille hakemusnumeron.

3.   Hakemustiedoston luomisen yhteydessä ETIAS-keskusjärjestelmä kirjaa ja tallentaa seuraavat tiedot:

a)

hakemusnumero;

b)

hakemuksen tilannetta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että matkustuslupaa on haettu;

c)

edellä 17 artiklan 2 kohdassa ja tapauksen mukaan 17 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitetut henkilötiedot, joihin kuuluu myös matkustusasiakirjan myöntäneen maan kolmikirjaiminen maakoodi;

d)

17 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

e)

hakemuslomakkeen jättämispäivämäärä ja -kellonaika sekä matkustuslupamaksun suorittamisen vahvistava viite ja matkustuslupamaksun yksilöllinen maksuviitenumero.

4.   Hakemustiedoston luomisen yhteydessä ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, onko hakijalla jo toinen hakemustiedosto ETIAS-keskusjärjestelmässä, vertaamalla 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetuissa hakemustiedostoissa oleviin henkilötietoihin. Jos tällainen toinen hakemustiedosto löytyy, ETIAS-keskusjärjestelmä linkittää uuden hakemustiedoston samaa hakijaa koskevaan aiempaan hakemustiedostoon.

5.   Hakemustiedoston luomisen yhteydessä hakija saa sähköpostipalvelun kautta välittömästi ilmoituksen, jossa selitetään, että hakemuksen käsittelyn aikana hakijalta voidaan pyytää lisätietoja tai -asiakirjoja sekä poikkeustapauksissa hänet voidaan kutsua haastatteluun. Ilmoitukseen on sisällyttävä tiedot

a)

hakemuksen tilanteesta, josta käy ilmi, että matkustuslupahakemus on tehty; ja

b)

hakemuksen numerosta.

Ilmoituksella hakijalle tarjotaan mahdollisuus käyttää 6 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettua tarkastusvälinettä.

20 artikla

Automatisoitu käsittely

1.   ETIAS-keskusjärjestelmä käsittelee hakemustiedostot automaattisesti osumien löytämiseksi. ETIAS-keskusjärjestelmä käsittelee jokaisen hakemustiedoston erikseen.

2.   ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 17 artiklan 2 kohdan a, b, c, d, f, g, j, k ja m alakohdassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja ETIAS-keskusjärjestelmässä, SIS:ssä, EES:ssä, VIS:ssä, Eurodacissa, Europolin tiedoissa sekä Interpolin SLTD- ja TDWAN-tietokannassa oleviin tietueisiin, tiedostoihin tai kuulutuksiin sisältyviin tietoihin.

ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa etenkin,

a)

vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja SIS:ssä kadonneeksi, varastetuksi tai kavalletuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa;

b)

vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja SLTD-tietokannassa kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa;

c)

onko hakijasta annettu SIS:iin tallennettu maahantulo- ja oleskelukieltoa koskeva kuulutus;

d)

onko hakijasta annettu SIS:iin tallennettu kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten tai kiinniottoa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä;

e)

onko ETIAS-keskusjärjestelmässä hakijaa ja matkustusasiakirjaa koskeva evätty, kumottu tai mitätöity matkustuslupa;

f)

vastaavatko hakemuksessa annetut matkustusasiakirjaa koskevat tiedot ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaa toista matkustuslupahakemusta, jossa on annettu erilaiset 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut henkilötiedot;

g)

koskeeko hakijaa ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi EES:ssä;

h)

onko hakija rekisteröity henkilöksi, jolta on evätty maahanpääsy;

i)

onko hakija sellaisen VIS:iin tallennetun päätöksen kohteena, jolla on evätty, mitätöity tai kumottu lyhytaikainen viisumi;

j)

vastaavatko hakemuksessa annetut tiedot Europolin tietoihin tallennettuja tietoja;

k)

onko hakija rekisteröity Eurodac-järjestelmään;

l)

vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja TDAWN-tietokannassa olevaan tiedostoon kirjattua matkustusasiakirjaa;

m)

kun on kyse alaikäisestä hakijasta, onko hakijan huoltajasta tai laillisesta holhoojasta

i)

annettu SIS-järjestelmään tallennettu kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten tai kiinniottoa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä;

ii)

annettu SIS-järjestelmään tallennettu maahantulo- ja oleskelukieltoa koskeva kuulutus.

3.   ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, onko hakija vastannut myöntävästi johonkin 17 artiklan 4 kohdassa luetelluista kysymyksistä ja onko hakija jättänyt antamatta kotiosoitteen ja ilmoittanut ainoastaan asuinkaupunkinsa ja -maansa 17 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4.   ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 17 artiklan 2 kohdan a, b, c, d, f, g, j, k ja m alakohdassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja 34 artiklassa tarkoitetussa ETIAS-seurantalistassa oleviin tietoihin.

5.   ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 17 artiklan 2 kohdan a, c, f, h ja i alakohdassa tarkoitettuja tietoja 33 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin riski-indikaattoreihin.

6.   ETIAS-keskusjärjestelmä lisää hakemustiedostoon viitteet kaikkiin 2–5 kohdan mukaisesti löytyneisiin osumiin.

7.   Kun hakemustiedostoon tallennetut tiedot vastaavat osuman tuottaneita tietoja 2 ja 4 kohdan mukaisesti, ETIAS-keskusjärjestelmä määrittää tapauksen mukaan jäsenvaltion tai jäsenvaltiot, joka vei tai jotka veivät tiedot järjestelmään tai toimitti(vat) tiedot, jotka tuottivat osuman tai osumat, ja kirjaa tämän tiedon hakemustiedostoon.

8.   Jos on saatu 2 kohdan j alakohdan ja 4 kohdan mukainen osuma ja osuman tuottaneita tietoja ei ole toimittanut yksikään jäsenvaltioista, ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, onko Europol vienyt tiedot järjestelmään, ja kirjaa tämän tiedon hakemustiedostoon.

21 artikla

Automatisoidun käsittelyn tulokset

1.   Jos 20 artiklan 2–5 kohdan mukainen automatisoitu käsittely ei tuota yhtään osumaa, ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää automaattisesti matkustusluvan 36 artiklan mukaisesti ja ilmoittaa siitä hakijalle 38 artiklan mukaisesti.

2.   Jos 20 artiklan 2–5 kohdan mukainen automatisoitu käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman, hakemus käsitellään noudattaen 22 artiklassa säädettyä menettelyä.

3.   Jos 22 artiklan mukaisessa tarkistuksessa varmistuu, että hakemustiedostoon kirjatut tiedot vastaavat 20 artiklan 2–5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä osuman tuottaneita tietoja tai jos tällaisen tarkistuksen jälkeen hakijan henkilöllisyydestä on edelleen epäilyjä, hakemus käsitellään noudattaen 26 artiklassa säädettyä menettelyä.

4.   Jos 20 artiklan 3 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä ilmenee, että hakija on vastannut myönteisesti johonkin 17 artiklan 4 kohdassa luetelluista kysymyksistä eikä muita osumia ole, hakemus lähetetään vastuujäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle 26 artiklassa säädettyä manuaalista käsittelyä varten.

22 artikla

ETIAS-keskusyksikön suorittama tarkistus

1.   Jos 20 artiklan 2–5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä löytyy yksi tai useampia osumia, ETIAS-keskusjärjestelmä ottaa automaattisesti yhteyden ETIAS-keskusyksikköön.

2.   Kun ETIAS-keskusyksikköön otetaan yhteys, sillä on oltava pääsy hakemustiedostoon ja siihen mahdollisesti linkitettyihin hakemustiedostoihin ja kaikkiin 20 artiklan 2–5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä löytyneisiin osumiin sekä ETIAS-keskusjärjestelmän 20 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti määrittämiin tietoihin.

3.   ETIAS-keskusyksikkö tarkistaa, vastaavatko hakemustiedoston sisältämät tiedot yhtä tai useampaa seuraavista:

a)

33 artiklassa tarkoitettuja riski-indikaattoreita;

b)

ETIAS-keskusjärjestelmän, mukaan lukien 34 artiklassa tarkoitettu ETIAS-seurantalista, tietoja;

c)

jonkin hakujen kohteena olleen EU:n tietojärjestelmän/tietokannan sisältämiä tietoja;

d)

Europolin tietoja;

e)

Interpolin SLTD- tai TDWAN-tietokannan tietoja.

4.   Jos tiedot eivät vastaa toisiaan eikä 20 artiklan 2–5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä ole löytynyt muita osumia, ETIAS-keskusyksikkö poistaa virheellisen osuman hakemustiedostosta ja ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää automaattisesti matkustusluvan 36 artiklan mukaisesti.

5.   Jos tiedot vastaavat hakijan tietoja tai jos hakijan henkilöllisyydestä on edelleen epäilyjä, hakemus käsitellään manuaalisesti noudattaen 26 artiklassa säädettyä menettelyä.

6.   ETIAS-keskusyksikön on saatava manuaalinen käsittely päätökseen 12 tunnin kuluessa hakemustiedoston vastaanottamisesta.

23 artikla

SIS:n tavoitteiden tukeminen

1.   ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 4 artiklan e alakohdan soveltamiseksi 17 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä tietoja SIS-järjestelmässä oleviin tietoihin sen selvittämiseksi, onko hakijasta annettu jokin seuraavassa lueteltu kuulutus:

a)

kuulutus kadonneista henkilöistä;

b)

kuulutus henkilöistä, joita etsitään oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten;

c)

kuulutus henkilöistä salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu vertailu tuottaa yhden tai useamman osuman, ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää automaattisen ilmoituksen ETIAS-keskusyksikölle. ETIAS-keskusyksikkö tarkistaa, vastaavatko hakijan henkilötiedot siihen kuulutukseen sisältyviä henkilötietoja, joka on tuottanut kyseisen osuman, ja jos vastaavuus vahvistetaan, ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää automaattisesti ilmoituksen kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimistolle. SIRENE-toimisto tarkistaa vielä, vastaavatko hakijan henkilötiedot osuman käynnistäneen kuulutuksen sisältämiä henkilötietoja, ja suorittaa tarkoituksenmukaiset jatkotoimet.

ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää myös automaattisesti ilmoituksen kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimistolle, kun kuulutuksen perusteella automatisoidussa käsittelyssä löytyy 20 artiklassa tarkoitettu osuma suhteessa SIS-järjestelmään. Tällöin 22 artiklassa tarkoitetun, ETIAS-keskusyksikön suorittaman tarkistuksen jälkeen kuulutus johtaa hakemuksen manuaaliseen käsittelyyn 26 artiklan mukaisesti.

3.   Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimistolle lähetettävässä ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

a)

sukunimi tai -nimet, etunimi tai -nimet ja mahdolliset lisänimet;

b)

syntymäaika ja -paikka;

c)

sukupuoli;

d)

kansalaisuus ja mahdolliset muut kansalaisuudet;

e)

jäsenvaltio, jossa hakijan on tarkoitus oleskella ensimmäiseksi ja suunnitellun ensimmäinen oleskelupaikan osoite, jos se on saatavissa;

f)

hakijan kotiosoite tai, jos sellaista ei ole saatavissa, hänen asuinkaupunkinsa ja asuinmaansa;

g)

tiedot matkustusluvan käsittelyn tilanteesta eli onko matkustuslupa myönnetty tai evätty vai onko hakemus käsiteltävä manuaalisesti 26 artiklan mukaisesti;

h)

onko 1 ja 2 kohdan mukaisesti saatu osumia sekä osuman päivämäärä ja kellonaika.

4.   ETIAS-keskusjärjestelmä lisää hakemustiedostoon viitteet kaikkiin 1 kohdan mukaisesti löytyneisiin osumiin.

24 artikla

Unionin kansalaisten tai muiden unionin oikeuden mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten perheenjäseniin sovellettavat erityissäännöt

1.   Edellä 3 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määritellyllä matkustusluvalla tarkoitetaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kansalaisten tapauksessa tämän asetuksen mukaisesti tehtyä päätöstä, jossa todetaan, että ei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai tosiseikkoihin perustuvia perusteltuja syitä, joiden nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuusriski tai suuri epidemiariski direktiivin 2004/38/EY mukaisesti.

2.   Kun 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kolmannen maan kansalainen hakee matkustuslupaa, sovelletaan seuraavia erityissääntöjä:

a)

hakija ei vastaa 17 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun kysymykseen;

b)

edellä 18 artiklassa tarkoitettua maksua ei peritä.

3.   Edellä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansalaisen matkustuslupahakemusta käsiteltäessä ETIAS-keskusjärjestelmä ei tarkista,

a)

koskeeko hakijaa 20 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti rajanylitystietojärjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet kyseisestä järjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi;

b)

onko hakija 20 artiklan 2 kohdan k alakohdan mukaisesti henkilö, jonka tiedot on tallennettu Eurodac-järjestelmään.

Jäljempänä 33 artiklan mukaisesti määritettyjä laitonta maahanmuuttoa koskeviin riskeihin perustuvia erityisiä riski-indikaattoreita ei sovelleta.

4.   Matkustuslupahakemusta ei saa hylätä laitonta maahanmuuttoa koskevan riskin perusteella 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

5.   Jos 20 artiklan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä on saatu osuma, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (39) 24 artiklassa tarkoitettua maahantulo- ja oleskelukieltoa koskevaa kuulutusta, kansallisen ETIAS-yksikön on tarkistettava sen päätöksen perusta, jonka mukaisesti tämä kuulutus tehtiin SIS-järjestelmään. Jos tämä perusta liittyy laittoman maahanmuuton riskiin, kuulutusta ei oteta huomioon hakemuksen arvioinnissa. Kansallisen ETIAS-yksikön on edettävä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

6.   Myös seuraavia sääntöjä sovelletaan:

a)

hakijalle on 38 artiklan 1 kohdassa säädetyssä ilmoituksessa annettava tiedot siitä, että hänen on ulkorajan ylityksen yhteydessä pystyttävä todistamaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu perheenjäsenen asemansa; tällaisiin tietoihin on sisällyttävä myös muistutus siitä, että matkustusluvan haltijana olevalla vapaata liikkumisoikeuttaan käyttävän kansalaisen perheenjäsenellä on oikeus maahantuloon ainoastaan, jos hän matkustaa yhdessä vapaata liikkumisoikeuttaan käyttävän unionin kansalaisen tai muun kolmannen maan kansalaisen kanssa tai seuraa tätä;

b)

jäljempänä 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa muutoksenhaussa on noudatettava direktiiviä 2004/38/EY;

c)

jäljempänä 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemustiedoston säilytysaika on

i)

matkustusluvan voimassaoloaika;

ii)

viisi vuotta viimeisestä päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, mitätöity tai kumottu 37, 40 tai 41 artiklan mukaisesti. Jos tällaiseen päätökseen johtaneet johonkin EU:n tietojärjestelmään, Europolin tietoihin, Interpolin SLTD- tai TDAWN-tietokantoihin tai ETIAS-seurantalistalle tallennetussa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa, tai ETIAS- tarkastussäännöissä olevat tiedot poistetaan ennen kyseisen viiden vuoden ajanjakson päättymistä, hakemustiedosto on poistettava seitsemän päivän kuluessa tietueen, tiedoston tai kuulutuksen poistamisesta. Tätä tarkoitusta varten ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa säännöllisesti ja automaattisesti, täyttyvätkö tässä alakohdassa tarkoitettujen hakemustiedostojen säilyttämistä koskevat edellytykset edelleen. Jos edellytykset eivät enää täyty, se poistaa hakemustiedoston automaattisesti.

Uuden hakemuksen tekemisen helpottamiseksi ETIAS-matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen hakemustiedosto voidaan säilyttää ETIAS-keskusjärjestelmässä vielä enintään kolmen vuoden ajan matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen ja ainoastaan silloin, kun hakija suostumuksen antamista koskevan pyynnön jälkeen vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti suostuu siihen sähköisesti allekirjoitetulla vakuutuksella. Suostumuksen antamista koskevat pyynnöt on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan mukaisesti.

Suostumusta pyydetään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun automaattisen ilmoituksen jälkeen. Automaattisella ilmoituksella muistutetaan hakijaa tietojen säilyttämisen tarkoituksesta 71 artiklan o alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

IV LUKU

HAKEMUKSEN KÄSITTELY KANSALLISISSA ETIAS-YKSIKÖISSÄ

25 artikla

Vastuujäsenvaltio

1.   ETIAS-keskusjärjestelmä määrittää 26 artiklassa mukaisesti hakemusten manuaalisesta käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion, jäljempänä ’vastuujäsenvaltio’, seuraavasti:

a)

jos ilmenee, että vain yksi jäsenvaltio on tallentanut tai toimittanut tietoja, jotka tuottivat osuman 20 artiklan mukaisesti, kyseinen jäsenvaltio on vastuujäsenvaltio;

b)

jos ilmenee, että useampi jäsenvaltio on tallentanut tai toimittanut tietoja, jotka tuottivat osumia 20 artiklan mukaisesti, vastuujäsenvaltio on

i)

se jäsenvaltio, joka on tallentanut tai toimittanut uusimmat 20 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua kuulutusta koskevat tiedot; tai

ii)

se jäsenvaltio, joka on tallentanut tai toimittanut uusimmat 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kuulutusta koskevat tiedot, elleivät mitkään tiedoista vastaa 20 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua kuulutusta koskevia tietoja; tai

iii)

se jäsenvaltio, joka on tallentanut tai toimittanut uusimmat 20 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kuulutusta koskevat tiedot, elleivät mitkään tiedoista vastaa 20 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdassa tarkoitettua kuulutusta koskevia tietoja;

c)

jos ilmenee, että useampi jäsenvaltio on tallentanut tai toimittanut tietoja, jotka tuottivat osumia 20 artiklan mukaisesti, mutta mitkään tiedoista eivät vastaa 20 artiklan 2 kohdan a, c tai d alakohdassa tarkoitettua kuulutusta koskevia tietoja, se jäsenvaltio, joka on tallentanut tai toimittanut uusimmat tiedot, on vastuujäsenvaltio.

Ensimmäisen alakohdan a ja c alakohtaa sovellettaessa osumia, jotka eivät perustu jonkin jäsenvaltion tallentamiin tai toimittamiin tietoihin, ei oteta huomioon määritettäessä vastuujäsenvaltiota. Jos hakemuksen manuaalisen käsittelyn aloittaminen ei perustu jonkin jäsenvaltion tallentamiin tai toimittamiin tietoihin, vastuujäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa hakijan on tarkoitus oleskella ensimmäiseksi.

2.   ETIAS-keskusjärjestelmä ilmoittaa vastuujäsenvaltion hakemustiedostossa. Jos ETIAS-keskusjärjestelmä ei pysty määrittämään vastuujäsenvaltiota 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ETIAS-keskusyksikön on määritettävä se.

26 artikla

Hakemuksen manuaalinen käsittely kansallisissa ETIAS-yksiköissä

1.   Jos 20 artiklan 2–5 kohdan mukainen automatisoitu käsittely on tuottanut yhden tai useamman osuman, vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö käsittelee hakemuksen manuaalisesti. Kyseisellä kansallisella ETIAS-yksiköllä on oikeus tutustua hakemustiedostoon ja siihen mahdollisesti linkitettyihin hakemustiedostoihin sekä kaikkiin 20 artiklan 2–5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä löytyneisiin osumiin. ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa vastuujäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, onko yhden tai useamman jäsenvaltion tai Europolin todettu tallentaneen tai toimittaneen tiedot, jotka tuottivat 20 artiklan 2 tai 4 kohdan mukaisen osuman. Jos yhden tai useamman jäsenvaltion on todettu tallentaneen tai toimittaneen tiedot, jotka tuottivat osuman, ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa myös, mitkä jäsenvaltiot olivat kyseessä.

2.   Käsiteltyään hakemuksen manuaalisesti vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on

a)

myönnettävä matkustuslupa tai

b)

evättävä matkustuslupa.

3.   Jos 20 artiklan 2 kohdan mukainen automatisoitu käsittely on tuottanut osuman, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on

a)

evättävä matkustuslupa silloin, kun osuma kuuluu yhteen tai useampaan 20 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuun tarkistukseen;

b)

arvioitava turvallisuusriski tai laittoman maahanmuuton riski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan silloin, kun osuma kuuluu yhteen tai useampaan 20 artiklan 2 kohdan b ja d–m alakohdassa tarkoitettuun tarkistukseen.

4.   Jos 20 artiklan 3 kohdan mukainen automatisoitu käsittely on osoittanut, että hakija on vastannut myöntävästi johonkin 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kysymykseen, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava turvallisuusriski tai laittoman maahanmuuton riski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

5.   Jos 20 artiklan 4 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä on löytynyt osuma, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava turvallisuusriski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

6.   Jos 20 artiklan 5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä on löytynyt osuma, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski tai suuri epidemiariski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan. Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ei voi missään tapauksessa tehdä päätöstä automaattisesti erityisiin riski-indikaattoreihin perustuvan osuman perusteella. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kaikissa tapauksissa tehtävä yksilöllinen arviointi turvallisuusriskistä, laittoman maahanmuuton riskistä ja suuresta epidemiariskistä.

7.   ETIAS-tietojärjestelmän on pidettävä kirjaa kaikista sellaisista tietojenkäsittelytoimenpiteistä, joita vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö tai 28 artiklan mukaisesti kuultujen jäsenvaltioiden kansalliset ETIAS-yksiköt ovat toteuttaneet tämän artiklan mukaisten arviointien aikana. Kyseiset tietueet on luotava ja tallennettava automaattisesti hakemustiedostoon. Niistä on käytävä ilmi kunkin toimenpiteen päivämäärä ja kellonaika, muista EU:n tietojärjestelmistä tehdyissä hauissa käytetyt tiedot, saatuun osumaan linkitetyt tiedot ja riskinarvioinnin tehnyt henkilöstön jäsen.

Riskinarvioinnin tehneen henkilöstön jäsenen on tallennettava hakemustiedostoon turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin arvioinnin tulokset ja matkustusluvan myöntämisestä tai epäämisestä tehdyn päätöksen perustelut.

27 artikla

Lisätietojen tai -asiakirjojen pyytäminen hakijalta

1.   Jos vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö katsoo, että hakijan hakulomakkeessa antamat tiedot eivät ole riittäviä, jotta se pystyisi päättämään, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan, se voi pyytää hakijalta lisätietoja tai -asiakirjoja. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on pyydettävä lisätietoja tai -asiakirjoja 28 artiklan mukaisesti kuulemiseen osallistuvan jäsenvaltion pyynnöstä.

2.   Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyyntö on annettava tiedoksi 6 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun sähköpostipalvelun kautta hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyynnössä on selkeästi ilmoitettava, mitä tietoja tai asiakirjoja hakijaa pyydetään toimittamaan sekä lueteltava kielet, joilla tiedot tai asiakirjat voidaan toimittaa. Luettelossa on mainittava ainakin englanti tai ranska tai saksa, jos siihen ei sisälly sen kolmannen maan virallista kieltä, jonka kansalainen hakija on ilmoittanut olevansa. Jos lisäasiakirjoja pyydetään, on pyydettävä myös sähköinen jäljennös alkuperäisistä asiakirjoista. Hakijan on toimitettava lisätiedot tai -asiakirjat suoraan vastuujäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin kautta 10 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Hakijan on toimitettava mainitut tiedot tai asiakirjat jollakin pyynnössä ilmoitetulla kielellä. Hakijaa ei vaadita toimittamaan virallista käännöstä. Ainoastaan ETIAS-hakemuksen arvioimiseksi tarvittavia lisätietoja tai -asiakirjoja voidaan pyytää.

3.   Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen lisätietojen tai -asiakirjojen pyytämistä varten ennalta määriteltyä vaihtoehtojen luetteloa. Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä ennalta määritetyn vaihtoehtojen luettelon sisällöstä ja muodosta.

4.   Kun hakijan toimittamien tietojen tai asiakirjojen suhteen on edelleen vakavia epäilyjä, vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö voi poikkeustapauksissa ja viimeisenä keinona lisätietojen tai -asiakirjojen käsittelyn jälkeen kutsua hakijan haastatteluun hakijan asuinmaassa sijaitsevaan konsulaattiinsa, joka sijaitsee lähinnä hakijan asuinpaikkaa. Haastattelu voidaan poikkeuksellisesti järjestää muussa kuin hakijan asuinmaassa sijaitsevassa konsulaatissa, silloin kun tämä on hakijan edun mukaista.

Jos hakijan asuinpaikkaa lähinnä sijaitseva konsulaatti on yli 500 kilometrin päässä, hakijalle tarjotaan mahdollisuus toteuttaa haastattelu käyttäen audiovisuaalista etäyhteyttä. Jos etäisyys on alle 500 kilometriä, hakija ja vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö voivat yhdessä päättää käyttää tällaista audiovisuaalista etäyhteyttä. Kun käytetään tällaista audiovisuaalista etäyhteyttä, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön tai poikkeuksellisesti jonkin kyseisen jäsenvaltion konsulaatin on toteutettava haastattelu. Audiovisuaalisen etäyhteyden on taattava asianmukainen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden taso.

Haastattelun pyytämisen peruste on tallennettava hakemustiedostoon.

5.   Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä 4 kohdassa tarkoitettua audiovisuaalista etäyhteyttä koskevat vaatimukset muun muassa tietosuoja-, tietoturvallisuus- ja luottamuksellisuussääntöjen osalta, ja hyväksyy soveltuvien välineiden testausta ja valitsemista koskevat säännöt, sekä hyväksyy niiden toimintaa koskevat säännöt.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijalle kutsu haastatteluun 6 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun sähköpostipalvelun kautta hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Kutsu haastatteluun on annettava 72 tunnin kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti lisätietoja tai -asiakirjoja. Mainitussa kutsussa on annettava tiedot jäsenvaltiosta, joka esittää kutsun, tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista ja asiaankuuluvat yhteystiedot. Hakijan on otettava yhteyttä vastuujäsenvaltion kansalliseen ETIAS-yksikköön tai konsulaattiin mahdollisimman pian ja viimeistään viiden päivän kuluttua mainitun kutsun antamisesta sopiakseen molemmille soveltuvasta päivämäärästä ja kellonajasta haastattelulle ja siitä, toteutetaanko se etähaastatteluna. Haastattelu on toteutettava 10 päivän kuluessa kutsun antopäivästä.

ETIAS-keskusjärjestelmä kirjaa kutsun haastatteluun hakemustiedostoon.

7.   Jos hakija ei haastattelukutsun saatuaan saavu haastatteluun tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti, hakemus hylätään 37 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ilmoittaa asiasta hakijalle viipymättä.

8.   Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on 4 kohdassa tarkoitettua haastattelua varten ilmoitettava seikat, joista haastattelija tulee kysymään. Näiden seikkojen on pohjauduttava syihin, joiden johdosta haastattelua pyydettiin.

Haastattelu, joka toteutetaan käyttäen audiovisuaalista etäyhteyttä, on suoritettava haastattelua pyytäneen vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön kielellä tai kielellä, jonka se on valinnut lisätietojen tai -asiakirjojen toimittamista varten.

Konsulaatissa järjestettävä haastattelu on toteutettava jollakin sen kolmannen maan virallisella kielellä, jossa konsulaatti sijaitsee, tai jollakin muulla hakijan ja konsulaatin sopimalla kielellä.

Haastattelun jälkeen haastattelijan on annettava lausunto, joka sisältää perustelut hänen esittämilleen suosituksille.

Seikat, joista haastattelussa on kysytty, ja lausunto on sisällytettävä lomakkeeseen, joka tallennetaan hakemustiedostoon samana päivänä, jona haastattelu on tapahtunut.

9.   ETIAS-keskusjärjestelmä kirjaa ja tallentaa hakijan 2 kohdan mukaisesti toimittamat lisätiedot tai -asiakirjat hakemustiedostoon. Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö lisää 6 kohdan mukaisen haastattelun aikana toimitetut lisätiedot tai -asiakirjat hakemustiedostoon.

Haastattelussa käytettyä lomaketta ja hakemustiedostoon kirjattuja lisätietoja tai -asiakirjoja voidaan konsultoida ainoastaan hakemuksen arvioimiseksi ja siitä päättämiseksi, muutoksenhakumenettelyn hallinnoimiseksi sekä saman hakijan tekemän uuden hakemuksen käsittelemiseksi.

10.   Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on jatkettava hakemuksen käsittelyä heti, kun hakija on toimittanut lisätiedot tai -asiakirjat, tai tapauksen mukaan haastattelupäivästä alkaen.

28 artikla

Muiden jäsenvaltioiden kuuleminen

1.   Jos ilmenee, että yksi tai useampi jäsenvaltio on tallentanut tai toimittanut tietoja, jotka tuottivat osuman 20 artiklan 7 kohdan mukaisesti, ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa tästä 22 artiklan mukaisen tarkistuksen jälkeen asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille ETIAS-yksiköille ja käynnistää tällä tavoin kuulemismenettelyn niiden ja vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön välillä.

2.   Kuulemiseen osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisilla ETIAS-yksiköillä on oltava pääsy hakemustiedostoon kuulemista varten.

3.   Kuulemiseen osallistuvan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on

a)

annettava hakemuksesta perusteltu myönteinen lausunto; tai

b)

annettava hakemuksesta perusteltu kielteinen lausunto.

Kuulemiseen osallistuvan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kirjattava myönteinen tai kielteinen lausunto hakemustiedostoon.

4.   Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö voi kuulla myös yhden tai useamman jäsenvaltion kansallisia ETIAS-yksiköitä hakijan vastattua lisätietoja koskevaan pyyntöön. Jos lisätietoja on pyydetty kuulemiseen osallistuvan jäsenvaltion puolesta 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti, vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö kuulee kuulemiseen osallistuvan jäsenvaltion kansallista ETIAS-yksikköä hakijan vastattua lisätietoja koskevaan pyyntöön. Kuulemiseen osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisilla ETIAS-yksiköillä on tällöin myös oikeus tutustua asiaankuuluviin lisätietoihin ja -asiakirjoihin, jotka hakija on toimittanut vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön pyynnöstä ja jotka liittyvät kuulemisen kohteena olevaan asiaan. Kun kuulemiseen osallistuu useita jäsenvaltioita, vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö huolehtii koordinoinnista.

5.   Kuulemisen osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten ETIAS-yksiköiden on vastattava 60 tunnin kuluessa kuulemisen tiedoksiannosta. Jos jäsenvaltio ei vastaa määräajassa, sen katsotaan antaneen hakemuksesta myönteisen lausunnon.

6.   Kuulemismenettelyssä kuulemispyyntö ja siihen saadut vastaukset välitetään 6 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitetun ohjelmiston välityksellä ja asetetaan vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön saataville.

7.   Jos vähintään yhden kuulemiseen osallistuneen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö antaa hakemuksesta kielteisen lausunnon, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on evättävä matkustuslupa 37 artiklan mukaisesti. Tämä kohta ei rajoita 44 artiklan soveltamista.

8.   Teknisten ongelmien tai odottamattomien olosuhteiden tapauksessa ETIAS-keskusyksikkö määrittää tarvittaessa vastuujäsenvaltion ja kuulemiseen osallistuvat jäsenvaltiot sekä helpottaa tässä artiklassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden välisiä kuulemisia.

29 artikla

Europolin kuuleminen

1.   Jos ilmenee, että Europol on toimittanut tietoja, jotka tuottivat osuman tämän asetuksen 20 artiklan 8 kohdan mukaisesti, ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa tästä ja käynnistää tällä tavoin kuulemismenettelyn Europolin ja vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön välillä. Tällainen kuuleminen on toteutettava asetuksen (EU) 2016/794 ja erityisesti sen IV luvun mukaisesti.

2.   Kun Europolia kuullaan, ETIAS-keskusyksikkö toimittaa Europolille kuulemista varten tarvittavat asiaan liittyvät tiedot hakemustiedostosta ja osumista.

3.   Europolilla ei kuitenkaan ole oikeutta tutustua 17 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin hakijan henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan koulutusta.

4.   Kun Europolia kuullaan 1 kohdan mukaisesti, se antaa hakemuksesta perustellun lausunnon. Europolin lausunto asetetaan vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön saataville, joka kirjaa sen hakemustiedostoon.

5.   Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö voi kuulla Europolia hakijan vastattua lisätietoja koskevaan pyyntöön. Tällöin kansallinen ETIAS-yksikkö välittää Europolille hakijan toimittamat Europolin kuulemisen kohteena olevaan matkustuslupahakemukseen liittyvät asiaankuuluvat lisätiedot ja -asiakirjat.

6.   Europolin on vastattava 60 tunnin kuluessa kuulemisen tiedoksiannosta. Jos Europol ei vastaa määräajassa, sen katsotaan antaneen hakemuksesta myönteisen lausunnon.

7.   Kuulemismenettelyssä kuulemispyyntö ja siihen saadut vastaukset välitetään 6 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitetun ohjelmiston välityksellä ja asetetaan vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön saataville.

8.   Jos Europol antaa hakemuksesta kielteisen lausunnon ja vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö päättää myöntää matkustusluvan, sen on perusteltava päätöksensä ja kirjattava perustelunsa hakemustiedostoon.

9.   Teknisten ongelmien tai odottamattomien olosuhteiden tapauksessa ETIAS-keskusyksikkö määrittää tarvittaessa vastuujäsenvaltion ja helpottaa tässä artiklassa tarkoitettuja vastuujäsenvaltion ja Europolin välisiä kuulemisia.

30 artikla

Hakijalle ilmoittamisen määräajat

Hakijalle on 96 tunnin kuluessa ajankohdasta, jona hän on jättänyt 19 artiklan mukaisen hyväksyttävän hakemuksen, annettava ilmoitus siitä,

a)

onko hänelle myönnetty matkustuslupa vai onko se evätty; tai

b)

että pyydetään lisätietoja tai -asiakirjoja ja että hakija voidaan kutsua haastatteluun, ja ilmoitettava 32 artiklan 2 kohdan mukaan sovellettava käsittelyajan enimmäispituus.

31 artikla

Tarkastamiseen käytettävä väline

Komissio ottaa käyttöön tarkastamiseen käytettävän välineen, jonka avulla hakijat voivat tarkistaa hakemustensa tilan sekä matkustuslupiensa voimassaolon keston ja tilan (voimassa, evätty, mitätöity tai kumottu). Tämä väline on asetettava saataville 16 artiklassa tarkoitettujen julkisen verkkosivuston tai mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen kautta.

Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän tarkastamiseen käytettävän välineen määrittelemiseksi tarkemmin.

32 artikla

Hakemusta koskeva päätös

1.   Edellä olevan 19 artiklan mukaisesta hyväksyttävästä hakemuksesta on tehtävä päätös viimeistään 96 tunnin kuluttua sen tekemisestä.

2.   Poikkeuksellisesti, kun on annettu tiedoksi lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyyntö ja kun hakija on kutsuttu haastatteluun, tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä ajanjaksoa jatketaan. Tällaisesta hakemuksesta on tehtävä päätös viimeistään 96 tunnin kuluttua siitä, kun hakija on toimittanut pyydetyt lisätiedot tai -asiakirjat. Kun hakija kutsutaan 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun haastatteluun, hakemuksesta on tehtävä päätös viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun haastattelu on tapahtunut.

3.   Ennen tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättymistä on tehtävä päätös

a)

matkustusluvan myöntämisestä 36 artiklan mukaisesti; tai

b)

matkustusluvan epäämisestä 37 artiklan mukaisesti.

V LUKU

ETIAS-SEULONTASÄÄNNÖT JA ETIAS-SEURANTALISTA

33 artikla

ETIAS-seulontasäännöt

1.   ETIAS-seulontasäännöillä tarkoitetaan algoritmia, joka mahdollistaa asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 alakohdan määritelmän mukaisen profiloinnin vertaamalla tämän asetuksen 20 artiklan mukaisesti ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja tietoja ETIAS-keskusyksikön tämän artiklan 4 kohdan nojalla vahvistamiin turvallisuusriskiä, laittoman maahanmuuton riskiä ja suurta epidemiariskiä koskeviin erityisiin riski-indikaattoreihin. Keskusyksikkö kirjaa ETIAS-seulontasäännöt ETIAS-keskusjärjestelmään.

2.   Komissio antaa delegoidun säädöksen 89 artiklan mukaisesti näiden turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien tai suuren epidemiariskin määrittelemiseksi tarkemmin seuraavien perusteella:

a)

rajanylitystietojärjestelmästä tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;

b)

ETIAS:sta 84 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin perusteella evättyjen matkustuslupien osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;

c)

ETIAS:sta 84 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot sekä rajanylitystietojärjestelmästä tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että hakulomakkeella kerättyjen tietojen ja niiden tapausten, joissa matkustajan oleskeluaika on ylitetty tai maahanpääsy evätty, välillä on korrelaatio;

d)

jäsenvaltioiden toimittamat tosiseikoilla ja näyttöön perustuvilla tekijöillä perustellut tiedot, jotka koskevat erityisiä turvallisuusriski-indikaattoreita tai kyseisen jäsenvaltion havaitsemia turvallisuusuhkia;

e)

jäsenvaltioiden toimittamat tosiseikoilla ja näyttöön perustuvilla tekijöillä perustellut tiedot, jotka koskevat oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, tavanomaisesta poikkeavia osuuksia tietyssä matkustajaryhmässä kyseisen jäsenvaltion tapauksessa;

f)

jäsenvaltioiden toimittamat tiedot erityisistä suurista epidemiariskeistä sekä ECDC:n toimittamat epidemiologiset seurantatiedot ja sen tekemät epidemiologiset riskinarvioinnit ja WHO:n raportoimat tautiesiintymät.

3.   Komissio täsmentää täytäntöönpanosäädöksellä tässä asetuksessa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä määritellyt riskit, joihin tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen erityisten riski-indikaattorien on perustuttava. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Erityisriskejä tarkastellaan uudelleen kuuden kuukauden välein, ja komissio antaa tarvittaessa uuden täytäntöönpanosäädöksen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   ETIAS-keskusyksikkö vahvistaa 3 kohdan mukaisesti määritettyjen erityisriskien pohjalta erityiset riski-indikaattorit, jotka muodostuvat tietojen yhdistelmästä, johon kuuluu yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

a)

ikäryhmä, sukupuoli, kansalaisuus;

b)

asuinmaa ja -paikkakunta;

c)

koulutustaso (perus-, keski- tai korkea-asteen koulutus tai ei koulutusta);

d)

nykyinen ammatti (ammattiryhmä).

5.   Erityisten riski-indikaattorien on oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia. Ne eivät saa missään olosuhteissa perustua yksinomaan henkilön sukupuoleen tai ikään. Ne eivät saa missään olosuhteissa perustua myöskään tietoihin, joista ilmenevät henkilön ihonväri, rotu, etninen tai yhteiskunnallinen alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, poliittiset tai muut mielipiteet, uskonto tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, kansalliseen vähemmistöön kuuluminen, varallisuus, syntyperä, vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen.

6.   ETIAS-keskusyksikkö määrittelee, vahvistaa, arvioi ennakolta, ottaa käyttöön, arvioi jälkikäteen, tarkistaa ja poistaa erityisiä riski-indikaattoreita kuultuaan ETIAS-arviointilautakuntaa.

34 artikla

ETIAS-seurantalista

1.   ETIAS-seurantalista muodostuu sellaisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista, joiden epäillään tehneen terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tai osallistuneen sellaisiin tai joiden tapauksessa on tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä uskoa, henkilöstä tehdyn yleisen arvion perusteella, että he tekevät terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen. ETIAS-seurantalista on osa ETIAS-keskusjärjestelmää.

2.   ETIAS-seurantalista laaditaan terrorismirikoksiin tai muihin vakaviin rikoksiin liittyvien tietojen perusteella.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja vievät ETIAS-seurantalistaan Europol, tämän vaikuttamatta asetuksen (EU) 2016/794 soveltamiseen, tai jäsenvaltiot. Europol ja asianomainen jäsenvaltio vastaavat kukin kaikista seurantalistaan viemistään tietoelementeistä. ETIAS-seurantalistalla on ilmoitettava jokaisesta dataelementistä päivämäärä ja kellonaika, jona Europol tai jäsenvaltio on sen tallentanut.

4.   ETIAS-seurantalista muodostuu 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella tiedoista, joissa mainitaan yksi tai useampi seuraavista:

a)

sukunimi;

b)

syntymäsukunimi;

c)

syntymäaika;

d)

muut nimet (lisänimi/-nimet, taiteilijanimi/-nimet, kutsumanimi/-nimet);

e)

matkustusasiakirja tai -asiakirjat (tyyppi, numero ja myöntämismaa);

f)

kotiosoite;

g)

sähköpostiosoite;

h)

puhelinnumero;

i)

yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero;

j)

IP-osoite.

Jos seuraavat tiedot ovat saatavissa, ne on lisättävä vastaavaan kohtaan, joka koostuu vähintään yhdestä edellä luetelluista tiedoista: etunimi/-nimet, syntymäpaikka, syntymämaa, sukupuoli ja kansalaisuus.

35 artikla

ETIAS-seurantalistaa koskevat vastuut ja tehtävät

1.   Ennen tietojen lisäämistä ETIAS-seurantalistaan, Europolin tai jäsenvaltion on:

a)

määritettävä, ovatko tiedot riittäviä, oikeita ja riittävän merkityksellisiä ETIAS-seurantalistaan sisällytettäväksi;

b)

arvioitava tietojen mahdollisia vaikutuksia manuaalisesti käsiteltyjen hakemusten osuuteen;

c)

tarkistettava, vastaavatko tiedot SIS-järjestelmään tallennettua kuulutusta.

2.   Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaista arviointia varten eu-LISAn on otettava käyttöön erityinen väline.

3.   Jos 1 kohdan c alakohdan mukaisen tarkastuksen perusteella ilmenee, että tiedot vastaavat SIS:iin tallennettua kuulutusta, niitä ei tallenneta ETIAS-seurantalistalle. Jos tiedon käyttämistä kuulutuksen tallentamiseksi SIS:iin koskevat edellytykset täyttyvät, etusija on annettava kuulutuksen tallentamiselle SIS:iin.

4.   Jäsenvaltiot ja Europol ovat vastuussa ETIAS-seurantalistalle tallentamiensa 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen oikeellisuudesta ja niiden pitämisestä ajan tasalla.

5.   Europolin on tarkistettava ja varmistettava säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa, että sen ETIAS-seurantalistalle lisäämät tiedot ovat kaiken aikaa oikeelliset. Jäsenvaltioiden on niin ikään tarkistettava ja varmistettava säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa, että niiden ETIAS-seurantalistalle lisäämät tiedot ovat kaiken aikaa oikeelliset. Europol ja jäsenvaltiot laativat ja ottavat käyttöön yhteisen menettelyn sen varmistamiseksi, että ne täyttävät tämän kohdan mukaiset velvoitteensa.

6.   Jäsenvaltioiden ja Europolin on poistettava ETIAS-seurantalistasta tietoja tarkistuksen jälkeen, jos osoittautuu, että niiden sisällyttämiselle ei ole enää perusteita tai että tiedot ovat vanhentuneita tai eivät ole ajantasaisia.

7.   ETIAS-seurantalistaa sekä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua arviointivälinettä kehittää teknisesti ja isännöi eu-LISA. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä ETIAS-seurantalistaa ja mainittua arviointivälinettä koskevat tekniset eritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

VI LUKU

MATKUSTUSLUVAN MYÖNTÄMINEN, EPÄÄMINEN, MITÄTÖIMINEN TAI KUMOAMINEN

36 artikla

Matkustusluvan myöntäminen

1.   Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen menettelyjen mukaisessa hakemuksen käsittelyssä todetaan, että ei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai tosiseikkoihin perustuvia perusteltuja syitä, joiden nojalla voitaisiin katsoa, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski tai suuri epidemiariski, ETIAS-keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on myönnettävä matkustuslupa.

2.   Jos on epäilyjä sen suhteen, onko matkustusluvan epäämiselle riittävät perusteet, vastuujäsenvaltion kansallisella ETIAS-yksiköllä on myös haastattelun jälkeen mahdollisuus myöntää matkustuslupa, johon on liitetty liputus, joka suosittaa, että rajaviranomaiset suorittavat toisen linjan tarkastuksen.

Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö voi liittää tällaisen liputuksen myös jonkin kuulemiseen osallistuneen jäsenvaltion pyynnöstä. Liputus näkyy vain rajaviranomaisille.

Liputus poistuu automaattisesti, kun rajaviranomaiset ovat tehneet tarkastuksen ja kirjanneet maahantulotietueen rajanylitystietojärjestelmään.

3.   Vastuujäsenvaltion kansallisella ETIAS-yksiköllä on oltava mahdollisuus lisätä liputus, joka ilmoittaa rajaviranomaisille ja muille viranomaisille, joilla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin, että hakemuksen käsittelyn aikana saatu tietty osuma on arvioitu ja että on varmistettu, että kyseessä oli virheellinen osuma tai että manuaalinen käsittely on osoittanut, että ei ollut mitään perustetta evätä matkustuslupaa.

4.   Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä riittävien suojakeinojen käyttöön ottamiseksi vahvistamalla sääntöjä ja menettelyjä, joilla pyritään välttämään ristiriidat muissa tietojärjestelmissä olevien kuulutusten kanssa, ja tämän asetuksen mukaisen liputuksen edellytysten, kriteerien ja keston määrittelemiseksi.

5.   Matkustusluvan on oltava voimassa kolme vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun matkustusasiakirjan voimassaolon päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on voimassa jäsenvaltioiden alueella.

6.   Matkustuslupa ei anna automaattista oikeutta maahantuloon tai oleskeluun.

37 artikla

Matkustusluvan epääminen

1.   Matkustuslupa on evättävä, jos

a)

hakija käytti matkustusasiakirjaa, joka on SIS-järjestelmässä ilmoitettu kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi;

b)

hakijaan liittyy turvallisuusriski;

c)

hakija aiheuttaa laittoman maahanmuuton riskin;

d)

hakija aiheuttaa suuren epidemiariskin;

e)

hakijasta on tehty SIS-järjestelmässä kuulutus maahantulo- ja oleskelukiellon määräämiseksi;

f)

hakija ei vastaa lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyyntöön 27 artiklassa tarkoitetuissa määräajoissa;

g)

hakija ei saavu 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun haastatteluun.

2.   Matkustuslupa on evättävä myös, jos hakemusajankohtana on perusteltua ja vakavaa aihetta epäillä tietojen aitoutta, hakijan esittämien ilmoitusten luotettavuutta, hakijan hakemuksensa tueksi toimittamia asiakirjoja tai niiden sisällön todenmukaisuutta.

3.   Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot muutoksenhakumenettelystä. Tiedot on annettava jollakin asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II olevaan luetteloon sisältyvän maan, jonka kansalainen hakija on, virallisella kielellä.

4.   Aiempi matkustusluvan epääminen ei johda automaattisesti uuden hakemuksen epäämiseen. Uutta hakemusta on arvioitava kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella.

38 artikla

Matkustusluvan myöntämistä tai epäämistä koskeva ilmoitus

1.   Kun matkustuslupa on myönnetty, hakijalle on annettava sähköpostipalvelun välityksellä viipymättä ilmoitus, joka sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

a)

selkeä ilmoitus siitä, että matkustuslupa on myönnetty, ja matkustuslupahakemuksen numero;

b)

matkustusluvan alkamis- ja päättymispäivä;

c)

selkeä ilmoitus siitä, että hakijan on maahan tullessaan esitettävä sama matkustusasiakirja, joka ilmoitetaan hakemuslomakkeessa, ja että kaikki muutokset matkustusasiakirjaan edellyttävät, että matkustuslupaa haetaan uudestaan;

d)

muistutus asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklassa säädetyistä maahantuloedellytyksistä ja siitä, että lyhytaikainen oleskelu on mahdollista enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana;

e)

muistutus siitä, että matkustuslupa ei anna automaattista oikeutta maahantuloon;

f)

muistutus siitä, että rajaviranomaiset saattavat pyytää ulkorajoilla lisäasiakirjoja tarkistaakseen, että maahantuloedellytykset täyttyvät;

g)

muistutus siitä, että voimassa oleva matkustuslupa on oleskelun edellytys, jonka on täytyttävä lyhytaikaisen jäsenvaltioiden alueella oleskelun koko keston ajan;

h)

linkki asetuksen (EU) 2017/2226 13 artiklassa tarkoitettuun verkkopalveluun, jonka avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat milloin tahansa tarkistaa jäljellä olevan sallitun oleskeluaikansa;

i)

tarvittaessa jäsenvaltiot, joihin hakija saa matkustaa;

j)

linkki julkiseen ETIAS-verkkosivustoon, jolla on tietoja hakijan mahdollisuudesta pyytää matkustusluvan kumoamista, mahdollisuudesta, että matkustuslupa kumotaan, jos sen myöntämisedellytykset eivät enää täyty, ja mahdollisuudesta, että se mitätöidään, jos käy ilmi, että sen myöntämisedellytykset eivät täyttyneet myöntämisajankohtana;

k)

tiedot menettelyistä asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–16 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 15–18 artiklan mukaisten oikeuksien käyttämiseksi; Euroopan raja- ja merivartioviraston tietosuojavastaavan, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja sen jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedoista, jossa hakijan on tarkoitus oleskella ensimmäiseksi, kun ETIAS-keskusjärjestelmä on myöntänyt matkustusluvan, tai vastuujäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedoista, kun kansallinen ETIAS-yksikkö on myöntänyt matkustusluvan.

2.   Kun matkustuslupa on evätty, hakijalle on annettava sähköpostipalvelun välityksellä viipymättä ilmoitus, joka sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

a)

selkeä ilmoitus siitä, että matkustuslupa on evätty, ja matkustuslupahakemuksen numero;

b)

matkustusluvan evännyt vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ja sen osoite;

c)

matkustusluvan epäämisen perustetta tai perusteita koskeva ilmoitus, josta ilmenee se, mitä 37 artiklan 1 ja 2 kohdassa luetelluista perusteista sovelletaan, jolloin hakijan on mahdollista hakea muutosta;

d)

tiedot muutoksenhakuoikeudesta ja muutoksenhakua koskevasta määräajasta; linkki 16 artiklan 7 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla oleviin asiaa koskeviin tietoihin;

e)

tiedot menettelyistä asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–16 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 15–18 artiklan mukaisten oikeuksien käyttämiseksi; Euroopan raja- ja merivartioviraston tietosuojavastaavan, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja vastuujäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot.

3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä matkustusluvan epäämistä, mitätöimistä tai kumoamista koskevan vakiolomakkeen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

39 artikla

Hakemustiedostoon matkustusluvan myöntämistä tai epäämistä koskevan päätöksen jälkeen lisättävät tiedot

1.   Kun on tehty päätös matkustusluvan myöntämisestä, ETIAS-keskusjärjestelmän, tai jos päätös on tehty IV luvussa säädetyn manuaalisen käsittelyn jälkeen, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on lisättävä hakemustiedostoon viipymättä seuraavat tiedot:

a)

hakemuksen tilannetta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että matkustuslupa on myönnetty;

b)

tieto siitä, myönsikö ETIAS-keskusjärjestelmä matkustusluvan vai myönnettiinkö se manuaalisen käsittelyn jälkeen; viimeksi mainitussa tapauksessa on lisättävä viittaus päätökseen tehneen vastuujäsenvaltion kansalliseen ETIAS-yksikköön ja sen osoite;

c)

matkustusluvan myöntämistä koskevan päätöksen päivämäärä;

d)

matkustusluvan voimassaoloajan alkamis- ja päättymispäivä;

e)

matkustuslupaan 36 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti mahdollisesti liitetty liputus ja ilmoitus tällaisen liputuksen perusteluista sekä 36 artiklan 2 kohdan tapauksessa toisen linjan tarkastusten kannalta merkitykselliset lisätiedot ja 36 artiklan 3 kohdan tapauksessa rajaviranomaisten kannalta merkitykselliset lisätiedot.

2.   Komissio antaa delegoituja säädöksiä 89 artiklan mukaisesti mahdollisesti sisällytettävien lisätietojen tyypin, niiden kielen ja tallennusmuotojen sekä liputusten perustelujen määrittelemiseksi tarkemmin.

3.   Kun on tehty päätös matkustusluvan epäämisestä, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on lisättävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

a)

hakemuksen tilannetta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että matkustuslupa on evätty;

b)

matkustusluvan evännyt vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ja sen osoite;

c)

matkustusluvan epäämistä koskevan päätöksen päivämäärä;

d)

matkustusluvan epäämisen perusteet, ilmoittamalla peruste 37 artiklan 1 ja 2 kohdassa luetelluista perusteista.

4.   Kun päätös matkustusluvan myöntämisestä tai epäämisestä on tehty, vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö lisää 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi lopullisen päätöksensä perustelut, ellei päätös ole kielteinen kuulemiseen osallistuneen jäsenvaltion kielteisen lausunnon perusteella.

40 artikla

Matkustusluvan mitätöiminen

1.   Matkustuslupa on mitätöitävä, jos käy ilmi, etteivät sen myöntämisedellytykset ole täyttyneet sen myöntämisajankohtana. Matkustuslupa mitätöidään yhden tai useamman 37 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun matkustusluvan epäämisperusteen nojalla.

2.   Jos jäsenvaltiolla on hallussaan todisteita siitä, etteivät matkustusluvan myöntämisedellytykset ole täyttyneet sen myöntämisajankohtana, kyseisen jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on mitätöitävä matkustuslupa.

3.   Henkilöllä, jonka matkustuslupa on mitätöity, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt mitätöimistä koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot muutoksenhakumenettelystä. Tiedot on annettava jollakin asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II olevaan luetteloon sisältyvän maan, jonka kansalainen hakija on, virallisella kielellä.

4.   Riskinarvioinnin tehneen henkilöstön jäsenen on tallennettava hakemustiedostoon matkustusluvan mitätöimispäätöksen perustelut.

41 artikla

Matkustusluvan kumoaminen

1.   Matkustuslupa on kumottava, jos käy ilmi, että sen myöntämistä koskevat edellytykset eivät enää täyty. Matkustuslupa kumotaan yhden tai useamman 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun matkustusluvan epäämisperusteen nojalla.

2.   Jos jäsenvaltiolla on hallussaan todisteita siitä, etteivät matkustusluvan myöntämisedellytykset enää täyty, kyseisen jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kumottava matkustuslupa.

3.   Jos SIS:ssä on annettu uusi kuulutus, joka koskee uutta maahantulo- ja oleskelukieltoa tai kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi ilmoitettua matkustusasiakirjaa, SIS-järjestelmän on tehtävä ilmoitus ETIAS-keskusjärjestelmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, vastaako tämä uusi kuulutus voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaa, ETIAS-keskusjärjestelmä siirtää hakemustiedoston kuulutuksen antaneen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle. Jos on annettu uusi kuulutus maahantulo- tai oleskelukiellosta, kansallisen ETIAS-yksikön on kumottava matkustuslupa. Jos matkustuslupa liittyy SIS:ssä tai SLTD-tietokannassa kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi ilmoitettuun matkustusasiakirjaan, kansallisen ETIAS-yksikön on käsiteltävä hakemustiedosto manuaalisesti.

4.   ETIAS-seurantalistaan lisättyjä uusia tietoja verrataan ETIAS-keskusjärjestelmässä oleviin hakemustiedostoihin sisältyviin tietoihin. ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, vastaavatko uudet tiedot voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaavuus löytyy, ETIAS-keskusjärjestelmä siirtää hakemustiedoston uuden tiedon tallentaneen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, tai jos Europol tallensi uuden tiedon, sen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, jossa hakijan 17 artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaisesti ilmoittaman ensimmäisen suunnitellun oleskelun on tarkoitus tapahtua. Kyseinen kansallinen ETIAS-yksikkö arvioi turvallisuusriskin ja kumoaa matkustusluvan, jos se toteaa, että luvan myöntämisedellytykset eivät enää täyty.

5.   Kun voimassa olevan matkustusluvan haltijan pääsyn epäämistä koskeva tietue tallennetaan EES:ään ja tietue perustuu asetuksen (EU) 2016/399 liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin syihin B tai I, ETIAS-keskusjärjestelmä siirtää hakemustiedoston sen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, joka on evännyt pääsyn. Kansallinen ETIAS-yksikkö arvioi, täyttyvätkö matkustusluvan myöntämisedellytykset edelleen, ja jos ne eivät enää täyty, se kumoaa matkustusluvan.

6.   Riskinarvioinnin tehneen henkilöstön jäsenen on tallennettava hakemustiedostoon matkustusluvan kumoamispäätöksen perustelut.

7.   Hakijalla, jonka matkustuslupa on kumottu, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kumoamista koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot muutoksenhakumenettelystä. Tiedot on annettava jollakin neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II olevaan luetteloon sisältyvän maan, jonka kansalainen hakija on, virallisella kielellä.

8.   Matkustuslupa voidaan kumota hakijan pyynnöstä. Tällä perusteella tehtyyn kumoamispäätökseen ei voi hakea muutosta. Jos hakija on tällaisen pyynnön tehdessään jäsenvaltion alueella, kumoaminen tulee voimaan, kun hakija on poistunut sen alueelta ja siitä hetkestä alkaen, kun rajanylitystietojärjestelmään on luotu vastaava maahantulo-/maastalähtötietue asetuksen (EU) 2017/2226 16 artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

42 artikla

Matkustusluvan mitätöimistä tai kumoamista koskeva ilmoitus

Jos matkustuslupa on mitätöity tai kumottu, hakijalle on välittömästi annettava sähköpostipalvelun välityksellä ilmoitus, joka sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

a)

selkeä ilmoitus siitä, että matkustuslupa on mitätöity tai kumottu, ja matkustuslupahakemuksen numero;

b)

matkustusluvan mitätöinyt tai kumonnut vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ja sen osoite;

c)

matkustusluvan mitätöimisen tai kumoamisen perustetta tai perusteita koskeva ilmoitus, josta ilmenee se, mitä 37 artiklan 1 ja 2 kohdassa luetelluista perusteista sovelletaan, jolloin hakijan on mahdollista hakea muutosta;

d)

tiedot muutoksenhakuoikeudesta ja muutoksenhakua koskevasta määräajasta; linkki verkkosivustolla oleviin 16 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin;

e)

selkeä ilmoitus siitä, että voimassa oleva matkustuslupa on oleskelun edellytys, jonka on täytyttävä lyhytaikaisen jäsenvaltioiden alueella oleskelun koko keston ajan;

f)

tiedot menettelyistä asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–16 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 15–18 artiklan mukaisten oikeuksien käyttämiseksi; Euroopan raja- ja merivartioviraston tietosuojavastaavan, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja vastuujäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot.

43 artikla

Hakemustiedostoon matkustusluvan mitätöimistä tai kumoamista koskevan päätöksen jälkeen lisättävät tiedot

1.   Kun on tehty päätös matkustusluvan mitätöimisestä tai kumoamisesta, matkustusluvan mitätöineen tai kumonneen vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on lisättävä hakemustiedostoon viipymättä seuraavat tiedot:

a)

hakemuksen tilannetta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että matkustuslupa on mitätöity tai kumottu;

b)

matkustusluvan kumonnut tai mitätöinyt vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ja sen osoite; ja

c)

matkustusluvan mitätöimistä tai kumoamista koskevan päätöksen päivämäärä.

2.   Matkustusluvan mitätöineen tai kumonneen vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on lisäksi ilmoitettava hakemustiedostossa mitätöimisen tai kumoamisen peruste tai perusteet, jota tai joita sovelletaan 37 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, tai että matkustuslupa kumottiin hakijan pyynnöstä 41 artiklan 8 kohdan nojalla.

44 artikla

Alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntäminen humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi

1.   Jos hakemus on katsottu 19 artiklan mukaisesti hyväksyttäväksi, se jäsenvaltio, johon asianomainen kolmannen maan kansalainen aikoo matkustaa, voi poikkeuksellisesti myöntää alueellisesti rajoitetun matkustusluvan, jos kyseinen jäsenvaltio katsoo sen olevan tarpeen humanitaarisista syistä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tai kansallisen edun taikka kansainvälisten velvoitteiden vuoksi,

a)

vaikka 26 artiklan mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen; tai

b)

vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai kumottu.

Tällainen lupa on yleensä voimassa ainoastaan sen myöntäneen jäsenvaltion alueella. Se voi kuitenkin poikkeuksellisesti olla voimassa useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella edellyttäen, että kukin tällainen jäsenvaltio antaa hyväksyntänsä kansallisen ETIAS-yksikkönsä välityksellä. Jos kansallinen ETIAS-yksikkö harkitsee sellaisen alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntämistä, joka kattaa useita jäsenvaltioita, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kuultava kyseisiä jäsenvaltioita.

Jos tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa on haettu alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa tai myönnetty se, tämä ei saa keskeyttää sellaista matkustuslupaa koskevan hakemuksen manuaalista käsittelyä, joka ei ole alueellisesti rajoitettu.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi, ja kuten julkisella verkkosivustolla ja mobiililaitteille tarkoitetussa sovelluksessa tarkoitetaan, hakija voi ottaa yhteyttä ETIAS-keskusyksikköön ja ilmoittaa hakemusnumeronsa, jäsenvaltion, johon hän aikoo matkustaa, ja että hänen matkansa tarkoitus perustuu humanitaarisiin syihin tai liittyy kansainvälisiin velvoitteisiin. Kun tällainen yhteydenotto on tehty, ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa asiasta sen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, johon kolmannen maan kansalainen aikoo matkustaa, ja kirjaa tiedot hakemustiedostoon.

3.   Sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö, johon kolmannen maan kansalainen aikoo matkustaa, voi pyytää hakijalta lisätietoja tai -asiakirjoja ja asettaa määräajan näiden lisätietojen tai -asiakirjojen toimittamiselle. Tällainen pyyntö annetaan tiedoksi 6 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun sähköpostipalvelun välityksellä hakemustiedostoon kirjattuun sähköpostiosoitteeseen ja sen on sisällettävä luettelo kielistä, joilla tiedot tai asiakirjat voidaan toimittaa. Luettelossa on mainittava ainakin englanti tai ranska tai saksa, jos siihen ei sisälly sen kolmannen maan virallista kieltä, jonka kansalainen hakija on ilmoittanut olevansa. Hakijaa ei vaadita toimittamaan virallista käännöstä näille kielille. Hakijan on toimitettava lisätiedot tai -asiakirjat suoraan kansalliselle ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin kautta. ETIAS-keskusyksikkö kirjaa ja tallentaa toimitetut lisätiedot tai -asiakirjat hakemustiedostoon. Hakemustiedostoon kirjattuja lisätietoja tai -asiakirjoja voidaan konsultoida ainoastaan hakemuksen arvioimiseksi ja siitä päättämiseksi, muutoksenhakumenettelyn hallinnoimiseksi sekä saman hakijan tekemän uuden hakemuksen käsittelemiseksi.

4.   Alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on voimassa enintään 90 päivän ajan luvan perusteella tapahtuvasta ensimmäisestä maahantulosta alkaen.

5.   Tämän artiklan nojalla myönnettyihin matkustuslupiin voidaan liittää liputus 36 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla.

6.   Jos on myönnetty alueellisesti rajoitettu matkustuslupa, luvan myöntäneen kansallisen ETIAS-yksikön on lisättävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

a)

hakemuksen tilannetta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on myönnetty;

b)

jäsenvaltio(t), johon/joihin matkustusluvan haltija saa matkustaa ja matkustusluvan voimassaolon kesto;

c)

alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntäneen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ja sen osoite;

d)

alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntämispäätöksen päivämäärä;

e)

viittaus humanitaarisiin syihin, kansallista etua koskeviin syihin tai kansainvälisiin velvoitteisiin, joihin on vedottu;

f)

matkustuslupaan 36 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti mahdollisesti liitetty liputus ja ilmoitus tällaisen liputuksen perusteluista sekä 36 artiklan 2 kohdan tapauksessa toisen linjan tarkastusten kannalta merkitykselliset lisätiedot ja 36 artiklan 3 kohdan tapauksessa rajaviranomaisten kannalta merkitykselliset lisätiedot.

Jos kansallinen ETIAS-yksikkö myöntää alueellisesti rajoitetun matkustusluvan niin, että hakija ei ole toimittanut mitään tietoja tai asiakirjoja, kyseisen kansallisen ETIAS-yksikön on kirjattava ja tallennettava hakemustiedostoon asiaankuuluvat tiedot tai asiakirjat päätöksen perustelemiseksi.

7.   Kun alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on myönnetty, hakijalle on annettava sähköpostipalvelun välityksellä ilmoitus, joka sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

a)

selkeä ilmoitus siitä, että alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on myönnetty, ja matkustuslupahakemuksen numero;

b)

alueellisesti rajoitetun matkustusluvan alkamis- ja päättymispäivä;

c)

selkeä ilmoitus jäsenvaltioista, joihin kyseisen matkustusluvan haltija saa matkustaa, ja että hän voi matkustaa ainoastaan kyseisten jäsenvaltioiden alueella;

d)

muistutus siitä, että voimassa oleva matkustuslupa on oleskelun edellytys, jonka on täytyttävä koko lyhytaikaisen oleskelun keston ajan sen jäsenvaltion alueella, jota varten alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on myönnetty;

e)

linkki asetuksen (EU) 2017/2226 13 artiklassa tarkoitettuun verkkopalveluun, jonka avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat milloin tahansa tarkistaa jäljellä olevan sallitun oleskelun.

VII LUKU

ETIAS:N KÄYTTÖ LIIKENTEENHARJOITTAJIEN TOIMESTA

45 artikla

Liikenteenharjoittajien oikeus tutustua tietoihin tarkistusten tekemiseksi

1.   Lento- ja meriliikenteenharjoittajien sekä ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettavien kansainvälisten liikenteenharjoittajien on lähetettävä kysely ETIAS-tietojärjestelmään sen tarkistamiseksi, onko sellaisilla kolmansien maiden kansalaisilla, joilta vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva matkustuslupa.

2.   Liikenteenharjoittajien on voitava tehdä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kysely ennen kuin matkustaja nousee liikennevälineeseen, käyttämällä suojattua pääsyä 6 artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitettuun liikenteenharjoittajien yhdyskäytävään, myös mobiiliteknisiä ratkaisuja. Liikenteenharjoittajan on annettava matkustusasiakirjan koneluettavan alueen sisältämät tiedot ja ilmoitettava maahantulojäsenvaltio. Lentoaseman kauttakulun tapauksessa liikenteenharjoittajaa ei poikkeuksellisesti velvoiteta tarkistamaan, onko kolmannen maan kansalaisella voimassa oleva matkustuslupa.

ETIAS-tietojärjestelmä antaa liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän kautta liikenteenharjoittajille muodossa ”OK/NOT OK” olevan vastauksen, jolla ilmoitetaan, onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa vai ei. Jos on myönnetty 44 artiklan mukaisesti alueellisesti rajoitettu matkustuslupa, ETIAS-keskusjärjestelmän antamassa vastauksessa otetaan huomioon jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joiden osalta lupa on voimassa sekä liikenteenharjoittajan ilmoittama maahantulojäsenvaltio. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Muodossa OK/NOT OK olevaa vastausta ei voida pitää päätöksenä sallia tai evätä maahantulo asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän toimintaedellytyksistä ja sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Komissio perustaa täytäntöönpanosäädöksillä yksinomaan liikenteenharjoittajille tarkoitetun todentamisjärjestelmän, jotta liikenteenharjoittajien asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä olisi tämän artiklan 2 kohdan soveltamiseksi pääsy liikenteenharjoittajien yhdyskäytävään. Todentamisjärjestelmää perustettaessa on otettava huomioon tietoturvallisuusriskien hallinta sekä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Liikenteenharjoittajien yhdyskäytävässä käytetään erillistä, ainoastaan luettavissa olevaa tietokantaa, jota päivitetään päivittäin yksisuuntaisella sisältöhaulla pienimmästä tarpeellisesta osajoukosta ETIAS:iin talletettuja tietoja. Liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän turvallisuudesta, sen sisältämien henkilötietojen suojasta sekä prosessista, jossa henkilötietoja haetaan ja siirretään erilliseen, ainoastaan luettavissa olevaan tietokantaan, vastaa eu-LISA.

5.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin liikenteenharjoittajiin kohdistetaan tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä ’Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus’, 26 artiklan 2 kohdan ja neuvoston direktiivin 2001/51/EY (40) 4 artiklan mukaisia seuraamuksia, jos he kuljettavat sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joilta vaaditaan matkustuslupa ja joilla ei ole voimassa olevaa matkustuslupaa.

6.   Tämän artiklan 5 kohdasta poiketen silloin, kun tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin liikenteenharjoittajiin jo kohdistetaan saman kolmannen maan kansalaisen osalta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 2 kohdan ja neuvoston direktiivin 2001/51/EY 4 artiklan mukaisia seuraamuksia, tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia ei sovelleta.

7.   Edellä olevan 5 kohdan täytäntöönpanemiseksi tai sen soveltamisesta johtuvien mahdollisten riitojen ratkaisemiseksi eu-LISAn on kirjattava lokiin kaikki sellaiset tietojenkäsittelytoiminnot, jotka liikenteenharjoittajat suorittavat liikenteenharjoittajien yhdyskäytävässä. Näistä lokeista on käytävä ilmi päivä ja aika, jolloin toiminto suoritettiin, haussa käytetyt tiedot, liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän välittämät tiedot ja kyseisen liikenteenharjoittajan nimi.

Lokeja säilytetään kahden vuoden ajan. Lokit suojataan asianmukaisin toimin luvattomalta pääsyltä.

8.   Jos kolmansien maiden kansalaisilta evätään maahanpääsy, liikenteenharjoittaja, joka toi heidät ulkorajalle lento-, meri- tai maateitse, on velvoitettava ottamaan heidät välittömästi uudestaan vastuulleen. Rajaviranomaisten pyynnöstä liikenteenharjoittajat on velvoitettava palauttamaan kolmansien maiden kansalaiset joko kolmanteen maahan, josta heidät kuljetettiin, tai kolmanteen maahan, joka myönsi matkustusasiakirjan, jonka perusteella he matkustivat, tai mihin tahansa kolmanteen maahan, joka ottaa heidät varmasti vastaan.

9.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu tarkistaminen on ETIAS:n toiminnan käynnistymistä seuraavien ensimmäisten kolmen vuoden ajan ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettavien kansainvälisten liikenteenharjoittajien osalta valinnaista, eikä niihin sovelleta 5 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä.

46 artikla

Varmistusmenettelyt, joita sovelletaan, kun liikenteenharjoittajat eivät teknisistä syistä pääse tietoihin

1.   Jos 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kyselyn tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän jonkin osan toimintahäiriön vuoksi, liikenteenharjoittajat vapautetaan velvollisuudesta varmistaa, että matkustajalla on hallussaan voimassa oleva matkustuslupa. Jos eu-LISA havaitsee tällaisen toimintahäiriön, ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa asiasta liikenteenharjoittajille. Se ilmoittaa liikenteenharjoittajille myös siitä, että häiriö on korjattu. Jos liikenteenharjoittajat havaitsevat tällaisen toimintahäiriön, he voivat ilmoittaa asiasta ETIAS-keskusyksikölle.

2.   Edellä 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia ei määrätä liikenteenharjoittajille tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

3.   Jos liikenteenharjoittajan on teknisistä syistä pitkän aikaa mahdotonta tehdä 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kysely muiden syiden kuin ETIAS-tietojärjestelmän jonkin osan toimintahäiriön vuoksi, kyseisen liikenteenharjoittajan on ilmoitettava asiasta ETIAS-keskusyksikölle.

4.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä tässä artiklassa tarkoitetut varmistusmenettelyjen yksityiskohdat. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

VIII LUKU

ETIAS:N KÄYTTÖ RAJAVIRANOMAISTEN TOIMESTA ULKORAJOILLA

47 artikla

Oikeus tutustua tietoihin tarkistusten tekemiseksi ulkorajoilla

1.   Rajaviranomaisten, joilla on toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla rajatarkastuksia asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti, on tehtävä hakuja ETIAS-keskusjärjestelmästä käyttäen matkustusasiakirjan koneluettavan alueen sisältämiä tietoja.

2.   ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun ilmoittamalla seuraavaa:

a)

onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa, ja jos on kyse 44 artiklan nojalla myönnetystä alueellisesti rajoitetusta matkustusluvasta, se ilmoittaa jäsenvaltion tai jäsenvaltiot, jo(i)ssa se on voimassa;

b)

matkustuslupaan 36 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla mahdollisesti liitetty liputus;

c)

päättyykö matkustusluvan voimassaolo seuraavien 90 päivän aikana, ja jäljellä oleva voimassaoloaika;

d)

17 artiklan 2 kohdan k ja l alakohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Jos matkustusluvan voimassaolon on määrä päättyä seuraavien 90 päivän aikana, rajaviranomaisten on ilmoitettava kyseisen matkustusluvan haltijalle jäljellä olevasta voimassaoloajasta, mahdollisuudesta tehdä uutta matkustuslupaa koskeva hakemus jo jäsenvaltioiden alueella oleskelun aikana sekä velvollisuudesta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa lyhytaikaisen oleskelun koko keston ajan. Tiedon antaa joko rajavartija rajatarkastusten tekohetkellä tai se annetaan rajanylityspaikalle asennetulla laitteella, jonka avulla kolmannen maan kansalainen voi käyttää 31 artiklassa tarkoitettua tarkastusvälinettä. Tiedot annetaan lisäksi 16 artiklassa tarkoitetulla julkisella verkkosivustolla. ETIAS-keskusjärjestelmä toimittaa kyseisen matkustusluvan haltijalle samat tiedot automaattisesti myös sähköpostipalvelun välityksellä.

4.   Jos ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun ilmoittamalla matkustuslupaan 36 artiklan 2 kohdassa nojalla liitetystä liputuksesta, rajaviranomaisten on tehtävä toisen linjan tarkastus. Toisen linjan tarkistusta varten niillä on lupa hakea hakemustiedostoon 39 artiklan 1 kohdan e alakohdan tai 44 artiklan 6 kohdan f alakohdan mukaisesti lisättyjä lisätietoja.

Jos ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun ilmoittamalla 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta liputuksesta ja jos lisätarkistukset ovat tarpeen, rajaviranomaiset voivat päästä ETIAS-keskusjärjestelmään saadakseen 39 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tai 44 artiklan 6 kohdan f alakohdassa säädettyjä lisätietoja.

48 artikla

Varmistusmenettelyt, joita sovelletaan, kun tietoihin pääsy on ulkorajoilla teknisistä syistä mahdotonta

1.   Jos 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän minkä tahansa osan toimintahäiriön vuoksi, ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa tästä rajaviranomaisille ja jäsenvaltioiden kansallisille ETIAS-yksiköille.

2.   Jos 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen rajainfrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, rajaviranomaisten on ilmoitettava tästä ETIAS-keskusyksikölle ja kyseisen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle. ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa asiasta välittömästi eu-LISAlle ja komissiolle.

3.   Kummassakin tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäsenvaltion rajaviranomaisten, joilla on toimivalta suorittaa ulkorajojen ylityspaikoilla tarkastuksia, on noudatettava omia kansallisia varautumissuunnitelmiaan. Asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti kansallisissa valmiussuunnitelmissa voidaan antaa rajaviranomaisille lupa poiketa tilapäisesti 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta velvoitteesta tehdä hakuja ETIAS-keskusjärjestelmästä.

4.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia varten valmiussuunnitelmamallit, mukaan lukien menettelyt, joita rajaviranomaisten on noudatettava. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä valmiussuunnitelmamallien pohjalta laaditut kansalliset valmiussuunnitelmansa, joita mukautetaan tarpeen mukaan kansallisella tasolla.

IX LUKU

ETIAS:N KÄYTTÖ MAAHANMUUTTOVIRANOMAISTEN TOIMESTA

49 artikla

Maahanmuuttoviranomaisten pääsy tietoihin

1.   Jäsenvaltioiden maahanmuuttoviranomaisten on saatava tehdä hakuja ETIAS-keskusjärjestelmästä tarkistaakseen tai varmistaakseen, täyttyvätkö jäsenvaltioiden alueelle tulon ja siellä oleskelun edellytykset, sekä tähän liittyviä asianmukaisia toimenpiteitä varten, käyttäen 17 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukainen pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään sallitaan ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

EES:ssä on tehty aiempi haku asetuksen (EU) 2017/2226 26 artiklan nojalla; ja

b)

hakutulos osoittaa, että rajanylitystietojärjestelmässä ei ole maahantulotietuetta, joka koskee kyseisen kolmannen maan kansalaisen oleskelua jäsenvaltioiden alueella.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen on tarvittaessa tarkistettava asetuksen (EU) 2017/2226 46 artiklassa säädetyistä EES:n lokeista, jotka koskevat tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua hakua sekä kyseisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua vastausta.

3.   ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa, ja jos on kyse 44 artiklan nojalla myönnetystä alueellisesti rajoitetusta matkustusluvasta, ilmoittaa jäsenvaltion tai jäsenvaltiot, jo(i)ssa matkustuslupa on voimassa. ETIAS-keskusjärjestelmä ilmoittaa myös, päättyykö matkustusluvan voimassaolo seuraavien 90 päivän aikana, ja jäljellä olevan voimassaoloajan.

Jos kyse on alaikäisistä, maahanmuuttoviranomaisilla on oltava pääsy myös 17 artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitettuihin matkustajan huoltajan tai laillisen holhoojan tietoihin.

X LUKU

MENETTELY JA EDELLYTYKSET, JOTKA KOSKEVAT PÄÄSYÄ ETIAS-KESKUSJÄRJESTELMÄÄN LAINVALVONTATARKOITUKSESSA

50 artikla

Jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet pyytää saada tutustua ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusyhteyspiste, jolla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään. Keskusyhteyspiste tarkistaa, että 52 artiklassa säädetyt ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyn pyytämistä koskevat edellytykset täyttyvät.

Nimetty viranomainen ja keskusyhteyspiste voivat kuulua samaan organisaatioon, jos tämä on sallittua kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mutta keskusyhteyspisteen on toimittava täysin riippumattomasti nimetyistä viranomaisista suorittaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään. Keskusyhteyspisteen on oltava erillinen nimetyistä viranomaisista, eikä se saa ottaa niiltä vastaan ohjeita, jotka koskevat sen riippumattomasti tekemän tarkistamisen tuloksia.

Jäsenvaltiot voivat perustuslaillisten tai muiden oikeudellisten vaatimustensa täyttämiseksi nimetä organisaatio- ja hallintorakenteensa huomioon ottaen useamman kuin yhden keskusyhteyspisteen.

Jäsenvaltioiden on annettava eu-LISAlle ja komissiolle ilmoitus nimetyistä viranomaisistaan ja keskusyhteyspisteistään, ja ne voivat milloin tahansa muuttaa ilmoitustaan tai korvata sen toisella ilmoituksella.

3.   Kunkin jäsenvaltion on pidettävä kansallisella tasolla luetteloa nimettyjen viranomaisten operatiivisista yksiköistä, joilla on valtuudet pyytää saada tutustua ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin keskusyhteyspisteiden kautta.

4.   Vain keskusyhteyspisteiden asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on valtuudet päästä ETIAS-keskusjärjestelmään 51 ja 52 artiklan mukaisesti.

51 artikla

Menettely, joka koskee pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään lainvalvontatarkoituksessa

1.   Edellä 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun operatiivisen yksikön on toimitettava 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusyhteyspisteelle perusteltu sähköinen tai kirjallinen pyyntö, joka koskee tutustumista tiettyihin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin. Jos pyyntö koskee tutustumista 17 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, perustellussa sähköisessä tai kirjallisessa pyynnössä on perusteltava tarve tutustua kyseisiin nimenomaisiin tietoihin.

2.   Saatuaan tietoihin pääsyä koskevan pyynnön keskusyhteyspiste tarkistaa, täyttyvätkö 52 artiklassa tarkoitetut pääsyn edellytykset, myös sen suhteen, onko pyyntö saada tutustua 17 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja 17 artiklan 4 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin perusteltu.

3.   Jos 52 artiklassa tarkoitetut pääsyn edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspiste käsittelee pyynnön. Keskusyhteyspisteen ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetuista tiedoista hakemat tiedot on välitettävä pyynnön esittäneelle operatiiviselle yksikölle siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.

4.   Kiireellisessä tapauksessa, jossa on tarpeen estää terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan rikokseen liittyvä ihmishenkeä uhkaava välitön vaara, keskusyhteyspisteen on käsiteltävä pyyntö välittömästi ja tarkistettava vasta jälkikäteen, täyttyvätkö kaikki 52 artiklassa tarkoitetut edellytykset, myös se, oliko kyseessä kiireellinen tapaus. Jälkikäteen tehtävä tarkistus on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän työpäivän kuluttua siitä, kun pyyntö on käsitelty.

Jos jälkikäteen tehtävässä tarkistuksessa ilmenee, ettei ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustumiselle eikä niihin pääsylle ollut perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn saaneiden viranomaisten on poistettava ETIAS-keskusjärjestelmästä saamansa tiedot. Viranomaisten on ilmoitettava sen jäsenvaltion asianomaiselle keskusyhteyspisteelle, jossa pyyntö tehtiin, tietojen poistamisesta.

52 artikla

Edellytykset jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten pääsylle ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin

1.   Nimetyt viranomaiset voivat pyytää saada tutustua ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin, jos kaikki seuraavassa luetellut edellytykset täyttyvät:

a)

tietoihin tutustuminen on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten;

b)

tietoihin tutustuminen on tarpeen ja oikeasuhteinen tietyssä yksittäistapauksessa; ja

c)

on todisteita tai perusteltu syy katsoa, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustuminen myötävaikuttaa jonkin kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti, jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu johonkin tämän asetuksen kattamaan matkustajien ryhmään.

2.   ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin tutustuminen rajataan hakuihin, jotka tehdään käyttäen yhtä tai useampaa seuraavista hakemustiedostoon tallennetuista tiedoista:

a)

sukunimi sekä etunimi tai etunimet, jos ne ovat tiedossa;

b)

muut nimet (lisänimi/-nimet, taiteilijanimi/-nimet, kutsumanimi/-nimet);

c)

matkustusasiakirjan numero;

d)

kotiosoite;

e)

sähköpostiosoite;

f)

puhelinnumerot;

g)

IP-osoite.

3.   ETIAS-keskusjärjestelmästä 2 kohdassa lueteltuja tietoja käyttämällä tehdyissä hauissa voidaan käyttää lisäksi seuraavia hakemustiedostoon sisältyviä tietoja haun rajaamiseksi:

a)

kansalaisuus tai kansalaisuudet;

b)

sukupuoli;

c)

syntymäaika tai ikäryhmä.

4.   Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 17 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 39 ja 43 artiklan mukaista matkustusluvan myöntämistä, epäämistä, mitätöimistä tai kumoamista. Pääsy 17 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, jotka on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos operatiivinen yksikkö on nimenomaisesti pyytänyt saada tutustua kyseisiin tietoihin 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyssä perustellussa sähköisessä tai kirjallisessa pyynnössä, joka on hyväksytty keskusyhteyspisteen riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin ei anna pääsyä 17 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin koulutusta koskeviin tietoihin.

53 artikla

Menettely ja edellytykset, jotka koskevat Europolin pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin

1.   Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi Europol voi pyytää saada tutustua ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin ja toimittaa ETIAS-keskusyksikölle perustellun sähköisen pyynnön tiettyihin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustumiseksi. Jos pyyntö koskee tutustumista 17 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, perustellussa sähköisessä pyynnössä on perusteltava tarve tutustua kyseisiin nimenomaisiin tietoihin.

2.   Perustellussa pyynnössä on esitettävä todisteet siitä, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tietoihin tutustuminen on tarpeen jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi ja tehostamiseksi Europolin toimeksiannon piiriin kuuluvassa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumisessa, havaitsemisessa tai tutkimisessa;

b)

tietoihin tutustuminen on tarpeen ja oikeasuhteista tietyssä yksittäistapauksessa;

c)

tietoihin tutustuminen rajataan hakuihin, jotka tehdään käyttäen 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, tarvittaessa yhdessä 52 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tietojen kanssa; ja

d)

on todisteita tai perusteltu syy katsoa, että tietoihin tutustuminen myötävaikuttaa jonkin kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti, jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu johonkin tämän asetuksen kattamaan matkustajien ryhmään.

3.   Europolin pyynnöistä, jotka koskevat tutustumista ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin, on tehtävä asianmukaisesti valtuutetuista Europolin virkamiehistä koostuvan erikoisyksikön toimittama ennakkotarkistus, jossa tutkitaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, täyttääkö pyyntö kaikki 2 kohdassa säädetyt edellytykset.

4.   Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 17 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa ja j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon lisättyihin tietoihin, jotka koskevat 39 ja 43 artiklan mukaista matkustusluvan myöntämistä, epäämistä, mitätöimistä tai kumoamista. Pääsy 17 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, jotka on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos Europol on nimenomaisesti pyytänyt saada tutustua kyseisiin tietoihin. Oikeus tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin ei anna pääsyä 17 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin koulutusta koskeviin tietoihin.

5.   Kun asianmukaisesti valtuutetuista Europolin virkamiehistä koostuva erikoisyksikkö on hyväksynyt ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustumista koskevan pyynnön, ETIAS-keskusyksikkö käsittelee sen. Se välittää saadut tiedot Europolille siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.

XI LUKU

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

54 artikla

Tietojen säilyttäminen

1.   Kukin hakemustiedosto säilytetään ETIAS-keskusjärjestelmässä

a)

matkustusluvan voimassaoloajan;

b)

viisi vuotta viimeisestä päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, mitätöity tai kumottu 37, 40 tai 41 artiklan mukaisesti. Jos tällaiseen päätökseen johtaneet johonkin EU:n tietojärjestelmään, Europolin tietoihin, Interpolin SLTD- tai TDAWN-tietokantoihin tai ETIAS-seurantalistalle tallennetussa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa, tai ETIAS- tarkastussäännöissä olevat tiedot poistetaan ennen kyseisen viiden vuoden ajanjakson päättymistä, hakemustiedosto on poistettava seitsemän päivän kuluessa tietueen, tiedoston tai kuulutuksen poistamisesta. Tätä tarkoitusta varten ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa säännöllisesti ja automaattisesti, täyttyvätkö tässä alakohdassa tarkoitettujen hakemustiedostojen säilyttämistä koskevat edellytykset edelleen. Jos edellytykset eivät enää täyty, se poistaa hakemustiedoston automaattisesti.

2.   Uuden hakemuksen tekemisen helpottamiseksi ETIAS-matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen hakemustiedosto voidaan säilyttää ETIAS-keskusjärjestelmässä vielä enintään kolmen vuoden ajan matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen ja ainoastaan silloin, kun hakija suostumuksen antamista koskevan pyynnön jälkeen vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti suostuu siihen sähköisesti allekirjoitetulla vakuutuksella. Suostumuksen antamista koskevat pyynnöt on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan mukaisesti.

Suostumusta pyydetään sen jälkeen, kun on tiedot toimitettu automaattisesti 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Automaattisesti toimitetuilla tiedoilla muistutetaan hakijaa tietojen säilyttämisen tarkoituksesta 71 artiklan o alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella ja mahdollisuudesta peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa.

Hakija voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos hakija peruuttaa suostumuksensa, hakemustiedosto poistetaan ETIAS-keskusjärjestelmästä automaattisesti.

Välineen, jonka avulla hakijat voivat antaa ja peruuttaa suostumuksensa, kehittää eu-LISA. Tämä väline asetetaan saataville julkisen verkkosivuston tai mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen kautta.

Komissio antaa delegoituja säädöksiä 89 artiklan mukaisesti määritelläkseen tarkemmin välineen, jota hakijoiden on käytettävä suostumuksensa antamista ja peruuttamista varten.

3.   Hakemustiedoston säilyttämisajan päätyttyä se poistetaan ETIAS-keskusjärjestelmästä automaattisesti.

55 artikla

Tietojen muuttaminen ja niiden poistaminen ennen määräaikaa

1.   ETIAS-keskusyksikkö ja kansalliset ETIAS-yksiköt ovat velvollisia päivittämään ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja ja varmistamaan, että tiedot pitävät paikkansa. ETIAS-keskusyksiköllä ja kansallisilla ETIAS-yksiköillä ei ole oikeutta muuttaa hakijan hakulomakkeessa suoraan antamia 17 artiklan 2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja.

2.   Jos ETIAS-keskusyksiköllä on näyttöä siitä, että ETIAS-keskusyksikön ETIAS-keskusjärjestelmään tallentamat tiedot ovat virheellisiä tai että tietoja on käsitelty ETIAS-keskusjärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, sen on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa muutettava niitä tai poistettava ne ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä.

3.   Jos vastuujäsenvaltiolla on näyttöä siitä, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että tietoja on käsitelty ETIAS-keskusjärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, kyseisen jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa muutettava niitä tai poistettava ne ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä.

4.   Jos ETIAS-keskusyksiköllä on näyttöä, joka viittaa siihen, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että tietoja on käsitelty ETIAS-keskusjärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, sen on otettava yhteyttä vastuujäsenvaltion kansalliseen ETIAS-yksikköön 14 päivän kuluessa. Jos muulla jäsenvaltiolla kuin vastuujäsenvaltiolla on tällaista näyttöä, myös sen on otettava yhteyttä ETIAS-keskusyksikköön tai vastuujäsenvaltion kansalliseen ETIAS-yksikköön 14 päivän kuluessa. ETIAS-keskusyksikön tai vastuujäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen ETIAS-yksikön on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja niiden käsittelyn laillisuus kuukauden kuluessa ja tarvittaessa muutettava tietoja tai poistettava ne ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä.

5.   Jos kolmannen maan kansalainen on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden tai hänestä on tullut 2 artiklan 2 kohdan a–c alakohdan soveltamisalaan kuuluva henkilö, asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa, ja tarvittaessa poistettava hakemustiedosto ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä. Hakemustiedoston poistamisesta vastaava viranomainen on

a)

edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun, matkustusasiakirjan myöntäneen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö;

b)

sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö, jonka kansalaisuuden kyseinen henkilö on saanut;

c)

sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö, joka on myöntänyt oleskelukortin tai oleskeluluvan.

6.   Jos kolmannen maan kansalaisesta on tullut 2 artiklan 2 kohdan d, e, f tai l alakohdan soveltamisalaan kuuluva henkilö, hän voi ilmoittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, joka myönsi kyseisen mainitussa artiklassa tarkoitetun oleskeluluvan, yhtenäisen viisumin tai pitkäaikaisen kansallisen viisumin, että hänellä on voimassa oleva matkustuslupa, ja pyytää, että siihen liittyvä hakemustiedosto poistetaan ETIAS-keskusjärjestelmästä. Asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa. Jos varmistuu, että henkilöllä on tällainen matkustuslupa, oleskeluluvan, yhtenäisen viisumin tai pitkäaikaisen kansallisen viisumin myöntäneen jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on viipymättä poistettava hakemustiedosto ETIAS-keskusjärjestelmästä.

7.   Jos kolmannen maan kansalaisesta on tullut 2 artiklan 2 kohdan g alakohdan soveltamisalaan kuuluva henkilö, hän voi ilmoittaa tästä muutoksesta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon hän saapuu seuraavaksi. Kyseisen jäsenvaltion on otettava yhteyttä ETIAS-keskusyksikköön 14 päivän kuluessa. ETIAS-keskusyksikön on tarkistettava tietojen oikeellisuus yhden kuukauden kuluessa ja tarvittaessa poistettava hakemustiedosto ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä.

8.   Henkilöllä on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot sen varmistamiseksi, että ETIAS:iin talletettuja tietoja muutetaan tai ne poistetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä olevien hallinnollisten muutoksenhakukeinojen tai muiden kuin oikeussuojakeinojen käyttöä.

XII LUKU

TIETOSUOJA

56 artikla

Tietosuoja

1.   Euroopan raja- ja merivartioviraston ja eu-LISAn suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

2.   Hakemuksia arvioivien kansallisten ETIAS-yksiköiden, rajaviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679.

Jos kansallisten ETIAS-yksiköiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn toteuttavat hakemuksia arvioivat toimivaltaiset viranomaiset terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten, sovelletaan direktiiviä (EU) 2016/680.

Jos kansallinen ETIAS-yksikkö päättää matkustusluvan myöntämisestä, epäämisestä, kumoamisesta tai mitätöimisestä, sovelletaan asetusta (EU) 2016/679.

3.   Jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä (EU) 2016/680.

4.   Europolin tämän asetuksen 29 ja 53 artiklan mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

57 artikla

Rekisterinpitäjä

1.   ETIAS-keskusjärjestelmässä suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi katsotaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto. ETIAS-keskusjärjestelmän tietoturvan hallinnan kannalta rekisterinpitäjäksi katsotaan eu-LISA.

2.   Kun jäsenvaltio käsittelee ETIAS-keskusjärjestelmässä henkilötietoja, asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi katsotaan kansallinen ETIAS-yksikkö. Sille on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion ETIAS-keskusjärjestelmässä suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

58 artikla

Tietojen käsittelijä

1.   ETIAS-tietojärjestelmässä suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan e alakohdassa tarkoitetuksi tietojen käsittelijäksi katsotaan eu-LISA.

2.   Sen, että ETIAS-tietojärjestelmän toiminta on tämän asetuksen mukaista, varmistaa eu-LISA.

59 artikla

Tietojenkäsittelyn turvallisuus

1.   Tämän asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistavat eu-LISA, ETIAS-keskusyksikkö ja kansalliset ETIAS-yksiköt. Tietoturvaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi eu-LISA, ETIAS-keskusyksikkö ja kansalliset ETIAS-yksiköt tekevät yhteistyötä.

2.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 artiklan soveltamista eu-LISA toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen ETIAS-tietojärjestelmän turvallisuuden.

3.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 32 ja 34 artiklan soveltamista eu-LISAn, ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluvat myös turvallisuussuunnitelma, toiminnan jatkuvuussuunnitelma ja palautumissuunnitelma ja joilla

a)

tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa laatimalla varautumissuunnitelmia kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

b)

estetään asiattomilta pääsy suojattuun verkkopalveluun, sähköpostipalveluun, suojattuun tiliin, liikenteenharjoittajien yhdyskäytävään, hakijoille tarkoitettuun tarkastusvälineeseen ja hakijoille tarkoitettuun suostumusta koskevaan välineeseen;

c)

estetään asiattomilta pääsy ETIAS:n tarkoitusten mukaisiin tietojenkäsittelylaitteisiin ja kansallisiin laitoksiin;

d)

estetään tietovälineiden luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen ja poistaminen;

e)

estetään tietojen luvaton syöttäminen sekä tallennettujen henkilötietojen luvaton tarkastelu, muuttaminen ja poistaminen;

f)

estetään asiattomia käyttämästä automaattisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla;

g)

estetään tietojen luvaton käsittely ETIAS-keskusjärjestelmässä ja ETIAS-keskusjärjestelmässä käsiteltyjen tietojen luvaton muuttaminen tai poistaminen;

h)

varmistetaan, että henkilöt, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin yksilöllisten ja ainutkertaisten käyttäjätunnisteiden avulla ja luottamuksellisia pääsytapoja käyttäen;

i)

varmistetaan, että kaikki viranomaiset, joilla on oikeus päästä ETIAS-tietojärjestelmään, luovat henkilöille, joilla on valtuudet tutustua tietoihin, profiilit, joissa kuvataan heidän tehtävänsä ja vastuualueensa, ja asettavat ne valvontaviranomaisten saataville;

j)

varmistetaan, että on mahdollista tarkistaa ja määrittää, mille elimille henkilötietoja voidaan siirtää tiedonsiirtolaitteilla;

k)

varmistetaan, että voidaan tarkistaa ja määrittää, mitä tietoja ETIAS-tietojärjestelmässä on käsitelty ja milloin sekä kuka tietoja on käsitellyt ja missä tarkoituksessa;

l)

estetään erityisesti asianmukaista salaustekniikkaa käyttäen henkilötietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen ja poistaminen siirrettäessä henkilötietoja ETIAS-keskusjärjestelmään ja sieltä muualle taikka kuljetettaessa tietovälineitä;

m)

varmistetaan, että asennettujen järjestelmien normaali toiminta voidaan palauttaa keskeytystilanteessa;

n)

taataan luotettavuus varmistamalla, että kaikista ETIAS:n toiminnassa ilmenevistä vioista ilmoitetaan asianmukaisesti ja että toteutetaan tarvittavat tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötiedot voidaan palauttaa, jos ETIAS:n toimintahäiriö aiheuttaa tietojen turmeltumista;

o)

valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimien vaikuttavuutta ja toteutetaan tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan.

4.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä turvallisuussuunnitelman mallin ja toiminnan jatkuvuussuunnitelman ja palautumissuunnitelman mallin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. ETIAS-keskusyksikön puolesta eu-LISAn hallintoneuvosto ja Euroopan raja- ja merivartioviraston hallintoneuvosto ja kansallisten ETIAS-yksikköjen puolesta jäsenvaltiot hyväksyvät turvallisuussuunnitelmat, toiminnan jatkuvuussuunnitelmat ja palautumissuunnitelmat. Niiden on käytettävä pohjana komission hyväksymiä suunnitelmamalleja, tarpeen mukaan mukautettuina.

5.   Tämän artiklan nojalla toteuttamistaan toimenpiteistä eu-LISA ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

60 artikla

Turvallisuushäiriöt

1.   Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta ETIAS:n turvallisuuteen ja jotka voivat aiheuttaa ETIAS:iin tallennetuille tiedoille vahinkoa tai johtaa niiden häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy käsiksi luvattomasti tai jos tietojen saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

2.   Turvallisuushäiriöihin on vastattava nopeasti, tehokkaasti ja asianmukaisesti.

3.   Jäsenvaltiot ilmoittavat turvallisuushäiriöistä komissiolle, eu-LISAlle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 33 artiklan, direktiivin (EU) 2016/680 30 artiklan, tai molempien, mukaisesti. Jos ETIAS-tietojärjestelmään liittyen havaitaan turvallisuushäiriö, eu-LISA ilmoittaa siitä komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Europolin on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jos on kyse ETIAS:iin liittyvästä turvallisuushäiriöstä.

4.   Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta ETIAS:n toimintaan tai siihen talletettujen tietojen saatavuuteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen, tiedotetaan komissiolle ja, jos häiriö vaikuttaa niihin, ETIAS-keskusyksikölle, kansallisille ETIAS-yksiköille ja Europolille. Tällaisista turvallisuushäiriöistä raportoidaan eu-LISAn toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

5.   Jäsenvaltiot, Euroopan raja- ja merivartiovirasto, eu-LISA ja Europol tekevät yhteistyötä turvallisuushäiriön ilmetessä.

61 artikla

Omaehtoinen valvonta

Euroopan raja- ja merivartioviraston, Europolin ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee tarvittaessa yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa.

62 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

63 artikla

Vastuu

1.   Rajoittamatta oikeutta rekisterinpitäjältä tai tietojen käsittelijältä saatavaan korvaukseen ja rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän vastuuta asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti,

a)

henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa jäsenvaltion suorittamasta lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä tai jostakin muusta tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada korvausta kyseiseltä jäsenvaltiolta;

b)

henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa eu-LISAn suorittamasta tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada korvausta kyseiseltä virastolta. Eu-LISA on tietojen käsittelijän tai tapauksen mukaan rekisterinpitäjän roolinsa mukaisesti vastuussa lainvastaisista henkilötietojen käsittelytoimenpiteistä.

Jäsenvaltio tai eu-LISA vapautuu ensimmäisen alakohdan mukaisesta vastuustaan osittain tai kokonaan, jos ne osoittavat, etteivät ne ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

2.   Jos ETIAS-keskusjärjestelmälle aiheutuu vahinkoa siitä, ettei jokin jäsenvaltio ole noudattanut tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, kyseinen jäsenvaltio on vastuussa vahingosta, paitsi jos ja siltä osin kuin eu-LISA tai jokin toinen ETIAS-keskusjärjestelmään osallistuva jäsenvaltio on jättänyt toteuttamatta kohtuulliset toimenpiteet vahingon syntymisen ehkäisemiseksi tai sen vaikutusten rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin.

3.   Jäsenvaltiota vastaan nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista oikeutta. Rekisterinpitäjää tai eu-LISAa vastaan nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan perussopimuksissa määrättyjä edellytyksiä.

64 artikla

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikaista ne, täydentää niitä ja poistaa ne sekä oikeus rajoittaa niiden käsittelyä

1.   Hakijoille, joiden tiedot tallennetaan ETIAS-keskusjärjestelmään, on ilmoitettava kyseisten tietojen keruuajankohtana menettelyistä, joiden mukaisesti he voivat käyttää asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–16 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 15–18 artiklan mukaisia oikeuksiaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklan mukaista tiedonsaantioikeutta. Heille on samanaikaisesti annettava myös Euroopan raja- ja merivartioviraston tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

2.   Jokaisella hakijalla on asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–16 artiklan sekä asetuksen (EU) 2016/679 15–18 artiklan mukaisten oikeuksiensa käyttämiseksi oikeus esittää pyyntö ETIAS-keskusyksikölle tai hakemuksesta vastuussa olevalle kansalliselle ETIAS-yksikölle. Pyynnön vastaanottaneen yksikön on tutkittava pyyntö ja vastattava siihen mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua.

Jos pyynnön perusteella todetaan, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, ETIAS-keskusyksikkö tai vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö oikaisee tiedot ETIAS-keskusjärjestelmässä tai poistaa ne ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä.

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen ETIAS-yksikkö muuttaa tämän kohdan mukaisen pyynnön perusteella matkustuslupaa sen voimassaoloaikana, ETIAS-keskusjärjestelmän on suoritettava 20 artiklassa tarkoitettu automatisoitu käsittely, jossa määritetään, tuottaako muutettu hakemustiedosto 20 artiklan 2–5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää muutetun matkustusluvan, joka on voimassa alkuperäisen luvan voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta hakijalle. Jos automatisoitu käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava 26 artiklan mukaisesti turvallisuusriski, laittoman maahanmuuton riski tai suuri epidemiariski. Sen on tämän jälkeen päätettävä, myöntääkö se muutetun matkustusluvan, tai silloin kun se katsoo, etteivät matkustusluvan myöntämisedellytykset enää täyty, kumottava matkustuslupa.

3.   Jos ETIAS-keskusyksikkö tai hakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö on eri mieltä väitteestä, jonka mukaan ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, ETIAS-keskusyksikön tai vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on viipymättä tehtävä hallinnollinen päätös, jossa se selittää kirjallisesti asianomaiselle henkilölle, miksi se ei ole valmis oikaisemaan tai poistamaan häntä koskevia tietoja.

4.   Kyseisessä päätöksessä on lisäksi annettava asianomaiselle henkilölle tiedot tämän mahdollisuudesta riitauttaa 2 kohdassa tarkoitettua pyyntöä koskeva päätös sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten asianomainen henkilö voi tarvittaessa panna vireille kanteen tuomioistuimessa tai tehdä kantelun toimivaltaisille viranomaisille, sekä avusta, jota hän voi saada muun muassa toimivaltaisilta kansallisilta valvontaviranomaisilta.

5.   Edellä 2 kohdan nojalla tehtyyn pyyntöön on sisällytettävä asianomaisen henkilön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää yksinomaan 2 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi, ja ne on poistettava viipymättä tämän jälkeen.

6.   ETIAS-keskusyksikön tai vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on tehtävä asiakirjamuotoinen kirjallinen merkintä, josta käy ilmi, että on tehty 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö, sekä pyynnön käsittelytapa. Sen on asetettava tämä asiakirja tietosuojasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten saataville viipymättä ja viimeistään seitsemän päivän kuluttua 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta tietojen oikaisemista tai poistamista koskevasta päätöksestä tai vastaavasti 3 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä.

65 artikla

Henkilötietojen välittäminen kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille ja yksityisille osapuolille

1.   ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja henkilötietoja ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille eikä yksityisille osapuolille eikä asettaa niiden saataville lukuun ottamatta Interpolille tehtäviä siirtoja tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdan b ja l alakohdassa tarkoitetun automatisoidun käsittelyn suorittamiseksi. Interpolille tehtäviin henkilötietojen siirtoihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 9 artiklaa.

2.   Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai Europol hakee ETIAS-keskusjärjestelmästä 1 artiklan 2 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai yksityisille osapuolille eikä asettaa niiden saataville. Edellä tarkoitettua kieltoa sovelletaan myös silloin, kun kyseisiä tietoja jatkokäsitellään kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden välillä.

3.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 49 artiklassa säädetään, maahanmuuttoviranomaisilla on palauttamista varten pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään kolmannelle maalle siirrettävien tietojen hakemiseksi ainoastaan yksittäistapauksissa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

rajanylitystietojärjestelmässä on tehty aiempi haku asetuksen (EU) 2017/2226 26 artiklan mukaisesti; ja

b)

tämä haku osoittaa, että rajanylitystietojärjestelmässä ei ole tietoja kyseisestä palautettavasta kolmannen maan kansalaisesta.

Näiden edellytysten täyttyminen on tarvittaessa tarkistettava sallimalla pääsy asetuksen (EU) 2017/2226 46 artiklassa säädettyihin lokeihin, jotka koskevat tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua hakua sekä kyseisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun mainintaan liittyvää vastausta.

Jos nämä edellytykset täyttyvät, maahanmuuttoviranomaisten sallitaan tehdä kyselyjä ETIAS-keskusjärjestelmästä käyttäen kaikkia tai joitakin 17 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos jokin ETIAS-hakemustiedosto vastaa näitä tietoja, maahanmuuttoviranomaisilla on pääsy 17 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa ja alaikäisten tapauksessa mainitun artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, tietoja, jotka maahanmuuttoviranomaiset hakevat ETIAS-keskusjärjestelmästä, voidaan siirtää kolmannelle maalle yksittäistapauksissa, jos se on tarpeen kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden todistamiseksi yksinomaan palauttamista varten, ja ainoastaan, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen suojan riittävästä tasosta kyseisessä kolmannessa maassa asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b)

asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista on määrätty esimerkiksi takaisinottosopimuksessa, joka on voimassa unionin tai jonkin jäsenvaltion ja kyseisen kolmannen maan välillä;

c)

sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 49 artiklan 1 kohdan d alakohtaa.

Tämän asetuksen 17 artiklan 2 kohdan a, b, d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan siirtää ainoastaan kun kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

tiedot siirretään noudattaen asianomaisia unionin oikeuden säännöksiä, erityisesti tietosuojasäännöksiä, mukaan lukien asetuksen (EU) 2016/679 V luku, takaisinottosopimuksia ja tietoja siirtävän jäsenvaltion kansallista oikeutta;

b)

kolmas maa on sitoutunut käsittelemään tietoja vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on annettu; ja

c)

asianomaisesta kolmannen maan kansalaisesta on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY (41) nojalla tehty palauttamispäätös, edellyttäen että kyseisen palautuspäätöksen täytäntöönpanoa ei ole lykätty eikä siihen ole haettu muutosta tavalla, joka voisi johtaa sen täytäntöönpanon lykkäämiseen.

4.   Henkilötietojen siirrot kolmansille maille 3 kohdan mukaisesti eivät vaikuta kansainvälistä suojelua pyytävien tai saavien henkilöiden oikeuksiin etenkään palauttamiskiellon osalta.

5.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, nimetyt viranomaiset voivat yksittäistapauksissa siirtää 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka ne hakevat ETIAS-keskusjärjestelmästä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin, kolmannelle maalle tai asettaa ne kolmannen maan saataville, mutta ainoastaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

on kyse poikkeuksellisen kiireellisestä tapauksesta, jossa on olemassa

i)

terrorismirikokseen liittyvä välitön vaara; tai

ii)

vakavaan rikokseen liittyvä välitön hengenvaara;

b)

tietojen siirtäminen on tarpeen tällaisen terrorismirikoksen tai vakavan rikoksen torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi jäsenvaltioiden tai kyseisen kolmannen maan alueella;

c)

nimetyllä viranomaisella on pääsy näihin tietoihin 51 ja 52 artiklassa säädettyjen menettelyn ja edellytysten mukaisesti;

d)

siirto tehdään noudattaen direktiivissä (EU) 2016/680 ja erityisesti sen V luvussa säädettyjä sovellettavia edellytyksiä;

e)

kolmas maa on toimittanut asianmukaisesti perustellun kirjallisen tai sähköisen pyynnön;

f)

on varmistettu, että pyynnön esittänyt kolmas maa antaa vastavuoroisesti matkustuslupajärjestelmiin sisältyviä tietoja ETIAS:a käyttäville jäsenvaltioille.

Jos siirto tehdään tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, siirto on dokumentoitava ja asiakirjat on pyynnöstä asetettava direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun valvontaviranomaisen saataville, mukaan lukien siirron päivämäärä ja ajankohta, vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen tiedot, siirron perustelu ja siirretyt henkilötiedot.

66 artikla

Valvontaviranomaisen suorittama valvonta

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu valvontaviranomainen valvoo itsenäisesti kyseisen jäsenvaltion tämän asetuksen nojalla suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan lukien näiden tietojen siirtäminen ETIAS:iin tai ETIAS:sta.

2.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin (EU) 2016/680 nojalla annettuja kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia säännöksiä sovelletaan myös sen kansallisten viranomaisten pääsyyn ETIAS:iin tämän asetuksen X luvun mukaisesti, myös liittyen niiden henkilöiden oikeuksiin, joiden tietoihin näin päästään.

3.   Direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu valvontaviranomainen valvoo jäsenvaltioiden tämän asetuksen X luvun mukaisesti tapahtuvan henkilötietoihin pääsyn lainmukaisuutta, mukaan lukien henkilötietojen siirto ETIAS:iin tai ETIAS:sta. Vastaavasti sovelletaan tämän asetuksen 66 artiklan 5 ja 6 kohtaa.

4.   Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun valvontaviranomaisen tai perustettujen valvontaviranomaisten on varmistettava, että kansallisten ETIAS-yksikköjen suorittamat tietojenkäsittelytoimenpiteet tarkastetaan asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti vähintään joka kolmas vuosi ETIAS:n käyttöönotosta alkaen. Tarkastuksen tulokset voidaan ottaa huomioon neuvoston asetuksella (EU) N:o 1053/2013 (42) perustetun mekanismin avulla suoritetuissa arvioinneissa. Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun valvontaviranomaisen on vuosittain julkaistava tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista taikka tietojen käsittelyn rajoittamista koskevien pyyntöjen lukumäärä, niiden seurauksena toteutetut toimet ja kyseisten henkilöiden pyynnöstä toteutettujen oikaisujen, täydennysten, poistojen ja käsittelyn rajoitusten lukumäärä.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustamalla valvontaviranomaisella on riittävät resurssit ja asiantuntemus sille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetulle valvontaviranomaiselle kaikki sen pyytämät tiedot. Niiden on erityisesti annettava sille tietoa toimista, joita ne ovat toteuttaneet tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden on annettava asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetulle valvontaviranomaiselle pääsy lokitietoihinsa sekä pääsy milloin tahansa kaikkiin niiden ETIAS:iin liittyviin toimitiloihinsa.

67 artikla

Euroopan tietosuojavaltuutetun suorittama valvonta

1.   Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa eu-LISAn, Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittamia ETIAS:iin liittyviä henkilötietojen käsittelytoimia ja varmistaa, että tällaiset toimet suoritetaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, eu-LISAlle ja valvontaviranomaisille. Ennen kuin kertomus hyväksytään, eu-LISAlle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia.

3.   eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön on toimitettava Euroopan tietosuojavaltuutetun pyytämät tiedot ja myönnettävä tietosuojavaltuutetulle pääsy kaikkiin asiakirjoihin ja niiden lokitietoihin sekä annettava hänelle milloin tahansa pääsy kaikkiin niiden toimitiloihin.

68 artikla

Valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteistyö

1.   Valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät kukin toimivaltansa puitteissa aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään. Ne varmistavat ETIAS:n ja kansallisten rajainfrastruktuurien yhteensovitetun valvonnan.

2.   Valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu vaihtavat tarpeen mukaan asiaankuuluvia tietoja, avustavat toisiaan tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa, tarkastelevat tämän asetuksen tulkintaan ja soveltamiseen mahdollisesti liittyviä vaikeuksia, arvioivat riippumattomaan valvontaan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laativat yhdenmukaisia ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä sekä edistävät tietoisuutta tietosuojaoikeuksista.

3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa asetuksella (EU) 2016/679 perustetun Euroopan tietosuojaneuvoston puitteissa. Näiden kokousten kustannuksista ja järjestelyistä vastaa tietosuojaneuvosto. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään tarvittaessa yhteisesti.

4.   Euroopan tietosuojaneuvosto toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja eu-LISAlle joka toinen vuosi yhteisen toimintakertomuksen. Kertomukseen on sisällytettävä kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaisen laatima kyseistä jäsenvaltiota koskeva luku.

69 artikla

Lokitietojen säilyttäminen

1.   eu-LISAn on säilytettävä lokitiedot kaikista ETIAS-tietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytoimenpiteistä. Näissä lokitiedoissa on mainittava

a)

tietoihin pääsyn tarkoitus;

b)

kunkin toimenpiteen päivämäärä ja kellonaika;

c)

hakemusten automaattisessa käsittelyssä käytetyt tiedot;

d)

20 artiklassa tarkoitetun automaattisen käsittelyn aikana saadut osumat;

e)

henkilöllisyyden todentamiseen käytetyt tiedot, jotka on talletettu ETIAS-keskusjärjestelmään tai muihin tietojärjestelmiin tai tietokantoihin;

f)

22 artiklassa tarkoitetun tarkistusmenettelyn tulokset; ja

g)

tarkistuksen tehnyt henkilöstön jäsen.

2.   ETIAS-keskusyksikön on pidettävä kirjaa henkilöstön jäsenistä, joilla on asianmukaiset valtuudet henkilöllisyyden todentamiseen.

Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on pidettävä kirjaa henkilöstön jäsenistä, joilla on asianmukaiset valtuudet syöttää tai hakea tietoja.

3.   eu-LISAn on säilytettävä lokitiedot kaikista sellaisista ETIAS-tietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytoimenpiteistä, jotka koskevat 47 artiklassa tarkoitettua rajaviranomaisten pääsyä ja 49 artiklassa tarkoitettua maahanmuuttoviranomaisten pääsyä. Lokitiedoista on käytävä ilmi kunkin toimenpiteen päivämäärä ja kellonaika, haun käynnistämiseksi käytetyt tiedot, ETIAS-keskusjärjestelmän siirtämät tiedot sekä tiedot syöttävien ja hakevien rajaviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten nimet.

Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kirjaa henkilöstön jäsenistä, joilla on asianmukaiset valtuudet syöttää tai hakea tietoja.

4.   Tällaisia lokitietoja saa käyttää ainoastaan tietosuojaan liittyvään tietojenkäsittelyn luvallisuuden valvontaan sekä tietoturvan ja tietojen eheyden varmistamiseen. Nämä lokitiedot on suojattava asianmukaisin toimin luvattoman käytön estämiseksi. Ne on poistettava vuoden kuluttua 54 artiklassa tarkoitetun säilyttämisajan päättymisestä, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

eu-LISAn on pyydettäessä asetettava lokitiedot Euroopan tietosuojavaltuutetun saataville, ja kansallisten ETIAS-yksiköiden on pyydettäessä asetettava ne toimivaltaisten valvontaviranomaisten saataville.

70 artikla

Tietoihin tutustumista terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi koskeviin pyyntöihin liittyvien lokitietojen säilyttäminen

1.   eu-LISAn on säilytettävä lokitiedot kaikista sellaisista tietojenkäsittelytoimenpiteistä ETIAS-keskusjärjestelmässä, jotka koskevat 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen keskusyhteyspisteiden pääsyä tietoihin 1 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi. Näistä lokitiedoista on käytävä ilmi kunkin toimenpiteen päivämäärä ja kellonaika, haun käynnistämiseksi käytetyt tiedot, ETIAS-keskusjärjestelmän siirtämät tiedot sekä keskusyhteyspisteen sen valtuutetun henkilöstön jäsenen nimi, joka syöttää ja hakee tiedot.

2.   Lisäksi jokaisen jäsenvaltion ja Europolin on säilytettävä lokitiedot kaikista sellaisista ETIAS-keskusjärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytoimenpiteistä, jotka ovat seurausta pyynnöstä saada tutustua ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tai saada pääsy niihin 1 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista lokitiedoista on käytävä ilmi

a)

ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustumista tai niihin pääsyä koskevan pyynnön täsmällinen tarkoitus, mukaan lukien kyseessä olevan terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen nimike, ja Europolin osalta tietoihin tutustumiseksi esitetyn pyynnön täsmällinen tarkoitus;

b)

pyynnön hyväksyttävyydestä tehty päätös;

c)

tapauksen kansalliset viitetiedot;

d)

päivämäärä ja tarkka kellonaika, jolloin keskusyhteyspiste lähetti tietoihin pääsyä koskevan pyynnön ETIAS-keskusjärjestelmään;

e)

tarvittaessa tiedot 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kiireellisiä tapauksia varten olevan menettelyn soveltamisesta ja jälkikäteen tehdyn tarkistuksen tulokset;

f)

tieto siitä, mitä 52 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista tai tietokokonaisuuksista on käytetty hakuja tehtäessä; ja

g)

haun tehneen virkamiehen ja tietojen haun tai tietojen luovutuksen määränneen virkamiehen tunnus kansallisten sääntöjen tai asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lokitietoja saa käyttää ainoastaan pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamiseksi, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Nämä lokitiedot on suojattava asianmukaisin toimin luvattoman käytön estämiseksi. Ne on poistettava vuoden kuluttua 54 artiklassa tarkoitetun säilyttämisajan päättymisestä, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä. Euroopan tietosuojavaltuutetulla ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvonnasta vastaavilla toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla on oikeus pyynnöstä tutustua näihin lokitietoihin tehtäviensä hoitamista varten. Myös pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamisesta vastaavalla viranomaisella on oikeus tutustua näihin lokitietoihin tätä tarkoitusta varten. Muihin kuin tällaisiin tarkoituksiin säilytettävät henkilötiedot on poistettava kaikista kansallisista ja Europolin tiedostoista kuukauden kuluttua, ellei kyseisiä tietoja tarvita siinä käynnissä olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt. Jäljempänä 92 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saadaan käyttää ainoastaan muita kuin henkilötietoja sisältäviä lokitietoja.

XIII LUKU

TIEDOTUS

71 artikla

Yleisölle tiedottaminen

ETIAS-keskusyksikön on komissiota ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan annettava matkustusluvan hakemisesta yleisölle kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tällaisten tietojen on oltava saatavilla julkisella verkkosivustolla, ja niiden on sisällettävä

a)

tiedot matkustusluvan hakemisessa sovellettavista perusteista, edellytyksistä ja menettelyistä;

b)

tiedot verkkosivustosta ja mobiililaitteille tarkoitetusta sovelluksesta, joissa hakemus voidaan tehdä;

c)

tiedot mahdollisuudesta, että hakemuksen voi tehdä toinen henkilö tai kaupallinen välittäjä;

d)

tiedot mahdollisuudesta raportoida kaupallisten välittäjien väärinkäytöksistä käyttäen 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua lomaketta;

e)

tiedot hakemusta koskevan päätöksen tekemiselle 32 artiklassa asetetuista määräajoista;

f)

tieto siitä, että matkustuslupa liittyy hakemuslomakkeessa mainittuun matkustusasiakirjaan ja että matkustusasiakirjan voimassaolon päättyminen tai kaikki siihen tehdyt muutokset johtavat siihen, että matkustuslupa mitätöidään tai sitä ei tunnusteta rajanylityksen yhteydessä;

g)

tieto siitä, että hakijat ovat vastuussa siitä, että heidän antamansa tiedot ovat oikeat, täydelliset, paikkansapitävät ja luotettavat, sekä siitä, että heidän antamansa ilmoitukset ovat totuudenmukaisia ja luotettavia;

h)

tieto siitä, että hakemuksia koskevat päätökset on annettava tiedoksi hakijalle, siitä, että jos matkustuslupa evätään, tällaisissa päätöksissä on ilmoitettava epäämisen perusteet, ja siitä, että hakijoilla, joiden hakemukset on hylätty, on oikeus hakea muutosta, ja tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä, myös tiedot toimivaltaisesta viranomaisesta sekä muutoksenhakua koskevasta määräajasta;

i)

tieto siitä, että hakijoilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä ETIAS-keskusyksikköön ja ilmoittaa, että heidän matkansa tarkoitus perustuu humanitaarisiin syihin tai liittyy kansainvälisiin velvoitteisiin, sekä tähän liittyvät edellytykset ja menettelyt;

j)

asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklassa säädetyt maahantuloedellytykset ja tieto siitä, että lyhytaikainen oleskelu on mahdollista enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana lukuun ottamatta kolmansien maiden kansalaisia, joihin sovelletaan jonkin sellaisen kahdenvälisen sopimuksen suotuisampia määräyksiä, joka oli voimassa ennen Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaantuloa;

k)

tieto siitä, että matkustuslupa ei anna automaattista oikeutta maahantuloon;

l)

tieto siitä, että rajaviranomaiset saattavat pyytää ulkorajoilla lisäasiakirjoja tarkistaakseen, että maahantuloedellytykset täyttyvät;

m)

tieto siitä, että voimassa oleva matkustuslupa on oleskelun edellytys, jonka on täytyttävä lyhytaikaisen jäsenvaltioiden alueella oleskelun koko keston ajan;

n)

linkki asetuksen (EU) 2017/2226 13 artiklassa tarkoitettuun verkkopalveluun, jonka avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat milloin tahansa tarkistaa heidän jäljellä olevan sallitun oleskeluaikansa;

o)

tieto siitä, että ETIAS-tietojärjestelmään syötettyjä tietoja käytetään rajaturvallisuuden tarkoituksiin, mukaan luettuna tietokantojen tarkastukset, ja että jäsenvaltiot ja Europol voivat saada pääsyn tietoihin terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten X luvussa tarkoitettujen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti;

p)

tietojen säilytysaika;

q)

rekisteröityjen oikeudet asetusten (EY) N:o 45/2001, (EU) 2016/679 ja (EU) 2016/794 sekä direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti;

r)

matkustajien mahdollisuus saada tukea 7 artiklan 2 kohdan m alakohdassa säädetyllä tavalla.

72 artikla

Tiedotuskampanja

Komissio tukee yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon, ETIAS-keskusyksikön ja jäsenvaltioiden kanssa, mukaan lukien asianomaisissa kolmansissa maissa sijaitsevat jäsenvaltioiden konsulaatit, ETIAS:n käyttöönottoa järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville kolmansien maiden kansalaisille tiedotetaan vaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa sekä ulkorajojen ylittämistä varten että lyhytaikaisen jäsenvaltioiden alueella oleskelun koko keston ajan.

Kyseinen tiedotuskampanja on toteutettava säännöllisesti ja vähintään yhdellä niiden maiden virallisella kielellä, joiden kansalaiset kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

XIV LUKU

TEHTÄVÄT

73 artikla

eu-LISAn tehtävät suunnittelu- ja kehitysvaiheessa

1.   ETIAS-keskusjärjestelmää hoitaa eu-LISA teknisissä toimipaikoissaan, ja ETIAS-keskusjärjestelmä tarjoaa tässä asetuksessa säädetyt toiminnot tämän artiklan 3 kohdassa ja 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

2.   Infrastruktuureja, jotka tukevat julkista verkkosivustoa, mobiililaitteille tarkoitettua mobiilisovellusta, sähköpostipalvelua, suojattua tiliä, hakijoille tarkoitettua tarkastusvälinettä, hakijoille tarkoitettua suostumusta koskevaa välinettä, ETIAS-seurantalistaa koskevaa arviointivälinettä, liikenteenharjoittajien yhdyskäytävää, verkkopalvelua, hakemusten käsittelyn mahdollistavia ohjelmistoja, keskusrekisteriä ja 92 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ratkaisuja, hoidetaan eu-LISAn toimipaikoissa tai komission toimipaikoissa. Nämä infrastruktuurit on hajautettava maantieteellisesti tässä asetuksessa säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi tämän artiklan 3 kohdassa ja 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, tietosuojaa ja tietoturvaa, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien vaatimusten mukaisesti. ETIAS-seurantalistaa hoidetaan eu-LISAn toimipaikassa.

3.   eu-LISA vastaa ETIAS-tietojärjestelmän teknisestä kehittämisestä sekä kaikesta sellaisesta teknisestä kehitystyöstä, jota tarvitaan ETIAS-keskusjärjestelmän ja 11 artiklassa tarkoitettujen EU:n tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi sekä hakujen tekemisen mahdollistamiseksi 12 artiklassa tarkoitetuista Interpolin tietokannoista.

eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin, johon kuuluu myös järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä keskusjärjestelmää ja kansallisia yhdenmukaisia rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja niiden muutokset. Nämä tekniset eritelmät hyväksyy eu-LISAn hallintoneuvosto ne komission myönteisen lausunnon saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee EES:ään, SIS:iin, Eurodaciin ja VIS:iin muutokset, joilla varmistetaan yhteentoimivuus ETIAS:n kanssa.

eu-LISA kehittää ja toteuttaa ETIAS-keskusjärjestelmän, ETIAS-seurantalista mukaan lukien, kansalliset yhdenmukaiset rajapinnat ja viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan ja kun komissio on hyväksynyt

a)

6 artiklan 4 kohdassa, 16 artiklan 10 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 31 artiklassa, 35 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 2 kohdassa, 54 artiklan 2 kohdassa, 74 artiklan 5 kohdassa, 84 artiklan 2 kohdassa ja 92 artiklan 8 kohdassa säädetyt toimenpiteet; ja

b)

jäljempänä 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksytyt toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ETIAS-keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, viestintäinfrastruktuurin ja liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän kehittämisen ja teknisen toteuttamisen kannalta, erityisesti täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat:

i)

tietoihin tutustumista 22–29 ja 33–53 artiklan mukaisesti;

ii)

tietojen muuttamista, poistamista ja niiden poistamista ennen määräaikaa 55 artiklan mukaisesti;

iii)

tietojenkäsittelytapahtumien kirjaamista lokeihin ja niihin pääsyä 45 ja 69 artiklan mukaisesti;

iv)

suorituskykyvaatimukset,

v)

eritelmiä, joka koskevat teknisiä ratkaisuja keskusyhteyspisteiden liittämiseksi 51–53 artiklan mukaisesti.

Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, testauksesta ja hankkeen yleisestä koordinoinnista. Tältä osin eu-LISAn tehtävänä on myös

a)

suorittaa turvallisuusriskien arviointi;

b)

noudattaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteita koko ETIAS:n kehityksen elinkaaren ajan; ja

c)

tehdä turvallisuusriskien arviointi, joka liittyy 11 artiklassa tarkoitettuun ETIAS:n yhteentoimivuuteen EU:n tietojärjestelmien ja Europolin tietojen kanssa.

4.   Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana perustetaan ohjelman hallintoneuvosto, joka koostuu enintään kymmenestä jäsenestä. Se muodostuu kuudesta eu-LISAn hallintoneuvoston jäsentensä tai varajäsentensä keskuudesta nimittämästä jäsenestä, 91 artiklassa tarkoitetusta EES:n ja ETIAS:n neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajasta, eu-LISAn toimitusjohtajan nimittämästä eu-LISAa edustavasta jäsenestä, Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajan nimittämästä virastoa edustavasta jäsenestä ja yhdestä komission nimittämästä jäsenestä. eu-LISAn hallintoneuvoston nimittämät jäsenet valitaan ainoastaan sellaisista jäsenvaltioista, joita unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin kaikkien eu-LISAn hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat säädökset ja jotka osallistuvat ETIAS:iin. Ohjelman hallintoneuvosto kokoontuu säännöllisesti ja vähintään kolme kertaa neljännesvuodessa. Se varmistaa ETIAS:n suunnittelu- ja kehitysvaiheen asianmukaisen hallinnon. Ohjelman hallintoneuvosto esittää eu-LISAn hallintoneuvostolle kuukausittain kirjallisen raportin hankkeen edistymisestä. Sillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä valtuuksia edustaa eu-LISAn hallintoneuvoston jäseniä.

5.   eu-LISAn hallintoneuvosto vahvistaa ohjelman hallintoneuvoston työjärjestyksen, johon sisältyvät erityisesti seuraavia seikkoja koskevat säännöt:

a)

puheenjohtajuus;

b)

kokouspaikat;

c)

kokousten valmistelu;

d)

asiantuntijoiden hyväksyminen kokouksiin;

e)

viestintäsuunnitelmat, joilla huolehditaan kattavasta tiedotuksesta sellaisille eu-LISAn hallintoneuvoston jäsenille, jotka eivät osallistu ohjelman hallintoneuvoston toimintaan.

Puheenjohtajuutta hoitaa jokin jäsenvaltio, jota unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin kaikkien eu-LISAn hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat säädökset.

eu-LISA maksaa kaikki ohjelman hallintoneuvoston jäsenten matka- ja oleskelukulut. eu-LISAn työjärjestyksen 10 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin. eu-LISA huolehtii ohjelman hallintoneuvoston sihteeristötehtävistä.

EES:n ja ETIAS:n neuvoa-antava ryhmä kokoontuu säännöllisesti ETIAS:n käyttöönottoon asti. Se raportoi kunkin kokouksen jälkeen ohjelman hallintoneuvostolle. Se antaa teknistä asiantuntija-apua ohjelman hallintoneuvoston tehtävien tukemiseksi ja seuraa jäsenvaltioiden valmistelujen etenemistä.

74 artikla

eu-LISAn tehtävät ETIAS:n toiminnan käynnistyttyä

1.   Kun ETIAS on aloittanut toimintansa, eu-LISA vastaa ETIAS-keskusjärjestelmän ja kansallisten yhdenmukaisten rajapintojen teknisestä hallinnoinnista. Se on myös vastuussa kaikesta ETIAS-seulontasääntöjen laatimiseksi ja päivittämiseksi vaaditusta teknisestä testauksesta. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa ETIAS-keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä hallinnoinnista sekä 6 artiklassa tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, mobiililaitteille tarkoitetusta sovelluksesta, sähköpostipalvelusta, suojatusta tilistä, hakijoille tarkoitetusta tarkastusvälineestä, hakijoille tarkoitetusta suostumusta koskevasta välineestä, ETIAS-seurantalistaa koskevasta arviointivälineestä, liikenteenharjoittajien yhdyskäytävästä, verkkopalvelusta, hakemusten käsittelyohjelmistoista sekä keskusrekisteristä.

ETIAS:n tekniseen hallinnointiin kuuluvat kaikki tehtävät ETIAS-tietojärjestelmän pitämiseksi toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa tämän asetuksen mukaisesti sekä erityisesti järjestelmän ylläpito ja tekninen kehittäminen, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että järjestelmän toiminnan tekninen laatu on teknisten eritelmien mukaisesti tyydyttävällä tasolla, erityisesti kun on kyse ETIAS-keskusjärjestelmästä tehtyjen hakujen vastausajasta.

2.   eu-LISAn on sovellettava asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä kaikkiin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja käsitteleviin henkilöstönsä jäseniin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (43) vahvistettujen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 17 artiklan soveltamista. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun nämä henkilöstön jäsenet jättävät virkansa tai toimensa tai heidän tehtäviensä hoito on päättynyt.

3.   Jos eu-LISA tekee ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa yhteistyötä jossakin ETIAS:iin liittyvässä tehtävässä, sen on seurattava tiiviisti toimeksisaajan toimia, jotta voidaan varmistaa kaikkien tämän asetuksen säännösten noudattaminen, muun muassa erityisesti turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja tietosuojan noudattaminen.

4.   eu-LISA hoitaa lisäksi ETIAS-tietojärjestelmän teknistä käyttöä koskevaan koulutukseen liittyvät tehtävät.

5.   eu-LISA kehittää ja ylläpitää mekanismia ja menettelyjä ETIAS-keskusjärjestelmässä olevien tietojen laadun tarkastamista varten ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille ja ETIAS-keskusyksikölle. eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle säännöllisin väliajoin raportin, jossa se käsittelee esiin tulleita kysymyksiä. Komissio säätää täytäntöönpanosäädöksillä tästä mekanismista, menettelyistä ja tietojen laatuvaatimusten noudattamista koskevista asianmukaisista vaatimuksista sekä kehittää niitä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

75 artikla

Euroopan raja- ja merivartioviraston tehtävät

1.   Euroopan raja- ja merivartiovirasto vastaa seuraavista tehtävistä:

a)

ETIAS-keskusyksikön perustaminen ja toiminta sekä ETIAS:iin talletettujen tietojen turvallista hallintaa koskevien edellytysten varmistaminen;

b)

hakemusten automatisoitu käsittely; ja

c)

ETIAS-seulontasääntöjen antaminen.

2.   Ennen kuin niille ETIAS-keskusyksikön henkilöstön jäsenille, joilla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään, annetaan valtuudet käsitellä kyseiseen järjestelmään tallennettuja tietoja, heidän on saatava asianmukaista koulutusta tietoturvasta ja perusoikeuksista, etenkin tietosuojasta. Heidän on osallistuttava myös eu-LISAn tarjoamaan koulutukseen ETIAS-tietojärjestelmän teknisestä käytöstä ja tietojen laadusta.

76 artikla

Jäsenvaltioiden tehtävät

1.   Kukin jäsenvaltio on vastuussa seuraavista tehtävistä:

a)

liittäminen yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan;

b)

kansallisten ETIAS-yksiköiden organisointi, hallinnointi, toiminta ja ylläpito matkustuslupahakemusten manuaaliseksi käsittelemiseksi, kun hakemuksen automatisoidussa käsittelyssä on saatu osuma 26 artiklan mukaisesti;

c)

keskusyhteyspisteiden organisointi ja niiden liittäminen yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten;

d)

hallinnointi ja järjestelyt, jotka liittyvät toimivaltaisten kansallisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutetun henkilöstön pääsyyn ETIAS-tietojärjestelmään tämän asetuksen mukaisesti, sekä tällaista henkilöstöä ja sen profiileja koskevan luettelon laatiminen ja ajan tasalla pitäminen;

e)

kansallisten ETIAS-yksiköiden perustaminen ja toiminta;

f)

terrorismirikoksiin tai muihin vakaviin rikoksiin liittyvien tietojen toimittaminen ETIAS-seurantalistalle 34 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti; ja

g)

sen varmistaminen, että jokainen sen viranomainen, jolla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, mukaan luettuina ne, joita tarvitaan perusoikeuksien kunnioittamisen ja tietoturvan varmistamiseksi.

2.   Kunkin jäsenvaltion on käytettävä automatisoituja prosesseja ulkorajoilla ETIAS-keskusjärjestelmästä tehtävissä kyselyissä.

3.   Ennen kuin niille kansallisten ETIAS-yksiköiden henkilöstön jäsenille, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, annetaan valtuudet käsitellä kyseiseen järjestelmään tallennettuja tietoja, heidän on saatava asianmukaista koulutusta tietoturvasta ja perusoikeuksista, etenkin tietosuojasta.

Heidän on osallistuttava myös eu-LISAn tarjoamiin koulutuksiin ETIAS-tietojärjestelmän teknisestä käytöstä ja tietojen laadusta.

77 artikla

Europolin tehtävät

1.   Europolin on varmistettava 20 artiklan 2 kohdan j alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettujen kyselyjen käsittely. Sen on tehtävä tietojärjestelmäänsä vastaavat mukautukset.

2.   ETIAS-seurantalistaa koskevat Europolin vastuut ja tehtävät vahvistetaan 35 artiklan 1 ja 3–6 kohdassa.

3.   Europol vastaa lausunnon antamisesta vastauksena 29 artiklassa tarkoitettuun kuulemispyyntöön.

4.   Europol vastaa terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista saamiensa tietojen toimittamisesta ETIAS-seurantalistalle 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.   Ennen kuin Europolin henkilöstön jäsenten sallitaan suorittavan mitään 34 ja 35 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä, heille on annettava asianmukaista koulutusta tietoturvasta ja perusoikeuksista, erityisesti tietosuojasta. Heidän on osallistuttava myös eu-LISAn tarjoamaan koulutukseen ETIAS-tietojärjestelmän teknisestä käytöstä ja tietojen laadusta.

XV LUKU

MUUTOKSET MUIHIN UNIONIN SÄÄDÖKSIIN

78 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttaminen

Lisätään asetukseen (EU) N:o 1077/2011 artikla seuraavasti:

”5 b artikla

ETIAS:iin liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii ETIAS:n osalta tehtävistä, jotka sille on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 (*1) 73 artiklassa.

79 artikla

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EU) N:o 515/2014 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”3 a.   Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) kehitysvaiheessa jäsenvaltiot saavat perusmäärärahansa lisäksi 96,5 miljoonan euron lisämäärärahan, joka niiden on käytettävä kokonaisuudessaan ETIAS:n rahoittamiseen varmistaakseen sen nopean ja tehokkaan kehittämisen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 (*2) mukaisen ETIAS-keskusjärjestelmän toteuttamista koskevien säännösten mukaisesti.

80 artikla

Asetuksen (EU) 2016/399 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2016/399 seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

hänellä on voimassa oleva viisumi, jos se vaaditaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (*3) nojalla, tai voimassa oleva matkustuslupa, jos se vaaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 (*4) nojalla, paitsi jos hänellä on voimassa oleva oleskelulupa tai pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi;

(*3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1)."

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).”;"

b)

lisätään alakohdat seuraavasti:

”EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) käyttö on vapaaehtoista asetuksen (EU) 2018/1240 83 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetun siirtymäkauden ajan, eikä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa säädettyä vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa, sovelleta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sellaisille ulkorajoja ylittäville kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa siirtymäkauden päättymisestä alkaen. Jäsenvaltiot jakavat tässä tarkoituksessa asetuksen (EU) 2018/1240 83 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen esitteen tähän ryhmään kuuluville matkustajille.

Asetuksen (EU) 2018/1240 83 artiklan 3 kohdan mukaisen lisäajanjakson aikana rajaviranomaisten on poikkeuksellisesti sallittava sellaisten kolmansien maiden kansalaisten, joilta edellytetään matkustuslupaa mutta joilla ei ole sitä, ylittää ulkoraja, jos he täyttävät kaikki muut tässä artiklassa säädetyt edellytykset ja he ylittävät jäsenvaltioiden ulkorajoja ensimmäistä kertaa asetuksen (EU) 2018/1240 83 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Rajaviranomaisten on ilmoitettava sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa tämän artiklan mukaisesti. Rajaviranomaisten on tässä tarkoituksessa jaettava näille matkustajille asetuksen (EU) 2018/1240 83 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yhteinen esite, jolla heille tiedotetaan, että heidän on poikkeuksellisesti sallittua ylittää ulkoraja, vaikka he eivät täytä velvollisuutta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa, ja jolla tämä velvollisuus selitetään.”

2)

Muutetaan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

tarkastetaan, että kolmannen maan kansalaisella on rajan ylittämiseen oikeuttava asiakirja, jonka voimassaolo ei ole päättynyt, ja että asiakirjaan on tarvittaessa liitetty vaadittu viisumi, matkustuslupa tai oleskelulupa.”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”b a)

Jos kolmannen maan kansalaisella on tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu matkustuslupa, perusteelliseen maahantulotarkastukseen kuuluu myös matkustusluvan aitouden, voimassaolon ja tilanteen sekä soveltuvin osin matkustusluvan haltijan henkilöllisyyden tarkistaminen tekemällä haku ETIAS:sta asetuksen (EU) 2018/1240 47 artiklan mukaisesti. Jos asetuksen (EU) 2018/1240 47 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta, sovelletaan kyseisen asetuksen 48 artiklan 3 kohtaa.”

3)

Korvataan liitteessä V olevan B osan ”Vakiolomakkeen rajalla pääsyn epäämistä varten” pääsyn epäämistä koskevien syiden luettelon C kohta seuraavasti:

”C)

Hänellä ei ole voimassa olevaa viisumia, matkustuslupaa tai oleskelulupaa”.

81 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1624 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2016/1624 seuraavasti:

1)

Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”q a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1240 (*5) tarkoitettujen Euroopan raja- ja merivartiovirastolle annettujen tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen sekä ETIAS-keskusyksikön perustamisesta ja toiminnasta huolehtiminen kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).”"

2)

Lisätään II lukuun jakso seuraavasti:

5 jakso

ETIAS

33 a artikla

ETIAS-keskusyksikön perustaminen

1.   Perustetaan ETIAS-keskusyksikkö.

2.   Euroopan raja- ja merivartiovirasto huolehtii ETIAS-keskusyksikön perustamisesta ja toiminnasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 (*6) 7 artiklan mukaisesti.

(*6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).”"

82 artikla

Asetuksen (EU) 2017/2226 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Rahoitus, joka on otettava käyttöön asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista määrärahoista tämän artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettujen kustannusten kattamiseksi, on pantava toimeen noudattaen eu-LISAlle aiheutuneiden kustannusten osalta välillistä hallinnointia ja jäsenvaltioille aiheutuneiden kustannusten osalta jaettua hallinnointia.”

XVI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

83 artikla

Siirtymäkausi ja siirtymätoimenpiteet

1.   ETIAS:n käyttö on vapaaehtoista kuuden kuukauden ajan siitä, kun se on aloittanut toimintansa, eikä vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa, sovelleta. Komissio voi antaa 89 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla tätä määräaikaa jatketaan enintään kuuden kuukauden pituisella kaudella, joka voidaan uusia kerran.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson aikana sellaisille ulkorajoja ylittäville kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa kuuden kuukauden määräajan päättymisestä alkaen. Jäsenvaltioiden on annettava tähän ryhmään kuuluville matkustajille heitä varten laadittu yhteinen esite. Esitteen on myös oltava saatavilla jäsenvaltioiden konsulaateissa maissa, joiden kansalaiset kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisen jälkeen sovelletaan kuuden kuukauden lisäajanjaksoa. Lisäajanjakson aikana sovelletaan vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa. Lisäajanjakson aikana rajaviranomaisten on poikkeuksellisesti sallittava sellaisten kolmansien maiden kansalaisten, joilta edellytetään matkustuslupaa mutta joilla ei ole sitä, ylittää ulkoraja, jos he täyttävät kaikki muut asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset ja he ylittävät jäsenvaltioiden ulkorajoja ensimmäistä kertaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisen jälkeen. Rajaviranomaisten on ilmoitettava tällaisille kolmansien maiden kansalaisille, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Rajaviranomaisten on tässä tarkoituksessa jaettava näille matkustajille yhteinen esite, jolla heille tiedotetaan, että heidän on poikkeuksellisesti sallittua ylittää ulkoraja, vaikka he eivät täytä velvollisuutta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa, ja jolla tämä velvollisuus selitetään. Komissio voi antaa tämän asetuksen 89 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla tätä määräaikaa jatketaan enintään kuudella kuukaudella.

Lisäajanjakson aikana saapumisia niiden jäsenvaltioiden alueelle, jotka eivät käytä rajanylitystietojärjestelmää, ei oteta huomioon.

4.   Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksillä molemmat tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut yhteiset esitteet, joissa on oltava vähintään 71 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esitteiden on oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja saatavilla vähintään yhdellä kunkin sellaisen maan virallisella kielellä, jonka kansalaiset kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuna siirtymäaikana ETIAS-tietojärjestelmän on vastattava 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun liikenteenharjoittajien kyselyyn antamalla liikenteenharjoittajille muodossa ”OK” oleva vastaus. Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lisäajanjakson aikana ETIAS-tietojärjestelmän liikenteenharjoittajien kyselyyn lähettämässä vastauksessa on otettava huomioon, ylittääkö kolmannen maan kansalainen jäsenvaltioiden ulkorajoja ensimmäistä kertaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisen jälkeen.

84 artikla

Tietojen käyttö kertomusten ja tilastojen laatimista varten

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission, eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa tutustua seuraaviin tietoihin, mutta ainoastaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa sekä 14 artiklassa tarkoitettujen, syrjimättömyyteen liittyvien oikeusturvatakeiden mukaisesti:

a)

hakemuksen tilannetta koskevat tiedot;

b)

hakijan kansalaisuudet, sukupuoli ja syntymävuosi;

c)

asuinmaa;

d)

koulutus (perus-, keski- tai korkea-asteen koulutus tai ei koulutusta);

e)

nykyinen ammatti (ammattiryhmä);

f)

matkustusasiakirjan tyyppi ja myöntäjämaan kolmikirjaiminen koodi;

g)

matkustusluvan tyyppi ja 44 artiklassa tarkoitetun alueellisesti rajoitetun matkustusluvan tapauksessa viittaus sen myöntäneeseen jäsenvaltioon (myöntäneisiin jäsenvaltioihin);

h)

matkustusluvan voimassaoloaika; ja

i)

matkustusluvan epäämisen, kumoamisen tai mitätöimisen perusteet.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi eu-LISA perustaa ja toteuttaa teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä mutta joiden ansiosta 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia raportteja ja tilastoja parantaakseen turvallisuusriskien, laittoman maahanmuuton riskien ja suurten epidemiariskien arviointia, tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen ETIAS-keskusyksikköä ja kansallisia ETIAS-yksiköitä matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään suojattu pääsy TESTA-verkon kautta yksinomaan raporttien ja tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä keskusrekisterin toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja siihen sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   eu-LISAn 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttöön ottamiin menettelyihin, joita noudattaen seurataan ETIAS-tietojärjestelmän kehitystä ja toimintaa, on sisällyttävä myös mahdollisuus tuottaa säännöllisesti tilastoja tämän seurannan varmistamiseksi.

4.   eu-LISA julkaisee neljännesvuosittain ETIAS-tietojärjestelmää koskevat tilastot, joissa esitetään erityisesti sellaisten hakijoiden lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden matkustuslupa on myönnetty tai evätty, epäämisperusteet mukaan luettuina, sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden matkustuslupa on mitätöity tai kumottu.

5.   Kunkin vuoden lopussa laaditaan vuotuinen kertomus, johon on koottu kyseisen vuoden aikana tehdyt tilastot. Kertomus julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle sekä kansallisille valvontaviranomaisille.

6.   eu-LISA antaa komission pyynnöstä sille tilastot tietyistä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä näkökohdista sekä 3 kohdassa tarkoitetut tilastot.

85 artikla

Kustannukset

1.   ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, nykyisen kansallisen rajainfrastruktuurin integroinnista ja liittämisestä yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan, yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan ylläpidosta sekä ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden perustamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

eu-LISA kiinnittää erityistä huomiota kustannusten kohoamisen riskiin ja varmistaa toimeksisaajien riittävän valvonnan.

2.   ETIAS:n toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan unionin yleisestä talousarviosta. Tähän sisältyvät ETIAS-tietojärjestelmän toiminta- ja ylläpitokustannukset, mukaan lukien yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan kustannukset, ETIAS-keskusyksikön toimintakustannukset ja kansallisten ETIAS-yksiköiden tehtävien hoitamiseksi tarvittavasta henkilöstöstä ja teknisistä tarvikkeista (laitteisto ja ohjelmisto) aiheutuvat kustannukset sekä 27 artiklan 2 ja 8 kohdan mukaiset käännöskustannukset.

Niihin eivät sisälly seuraavista seikoista aiheutuvat kustannukset:

a)

jäsenvaltioiden hankkeiden hallinnoinnista vastaava toimisto (kokoukset, virkamatkat, tilat);

b)

kansallisten tietojärjestelmien ylläpito (tilat, toteutus, sähkö, jäähdytys);

c)

kansallisten tietojärjestelmien toiminta (operaattorien kanssa tehdyt sopimukset ja tukisopimukset);

d)

kansallisten viestintäverkkojen suunnittelu, kehittäminen, täytäntöönpano, toiminta ja ylläpito.

3.   ETIAS:n toimintakustannuksiin kuuluu myös rajatarkastusten mukauttamisesta ja automatisoinnista ETIAS:n täytäntöönpanoon liittyen aiheutuvia menoja varten jäsenvaltioille annettava taloudellinen tuki. Tämän taloudellisen tuen kokonaismäärä on rajoitettava enintään 15 miljoonaan euroon ensimmäisenä toimintavuonna, enintään 25 miljoonaan euroon toisena toimintavuonna ja enintään 50 miljoonaan euroon vuotta kohden seuraavina toimintavuosina. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 89 artiklan mukaisesti tämän taloudellisen tuen määrittelemiseksi tarkemmin.

4.   Euroopan raja- ja merivartiovirasto, eu-LISA ja Europol saavat riittävästi lisärahoitusta ja -henkilöstöä, joita tarvitaan niille tämän asetuksen nojalla osoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

5.   Rahoitus, joka on otettava käyttöön asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista määrärahoista tämän artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettujen tämän asetuksen täytäntöönpanokustannusten kattamiseksi, on pantava toimeen noudattaen eu-LISAlle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle aiheutuneiden kustannusten osalta välillistä hallinnointia ja jäsenvaltioille aiheutuneiden kustannusten osalta jaettua hallinnointia.

86 artikla

Tulot

ETIAS:n tuottamat tulot ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (44) 21 artiklan 4 kohdan mukaisia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Ne osoitetaan ETIAS:n toiminta- ja ylläpitokustannusten kattamiseen. Näiden kustannusten kattamisen jälkeen mahdollisesti ylijääneet määrät osoitetaan unionin talousarvioon.

87 artikla

Ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viranomainen, joka katsotaan 57 artiklassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi.

2.   ETIAS-keskusyksikön ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja eu-LISAlle 13 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään.

eu-LISA julkaisee kootun luettelon kyseisistä viranomaisista Euroopan unionin virallisessa lehdessä kolmen kuukauden kuluttua ETIAS:n käyttöönotosta 88 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle ja eu-LISAlle viipymättä näitä viranomaisia koskevista muutoksista. Jos tällaisia muutoksia tapahtuu, eu-LISA julkaisee näiden tietojen päivitetyn kootun version kerran vuodessa. eu-LISA ylläpitää jatkuvasti päivitettävää julkista verkkosivustoa, jolla nämä tiedot ovat.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja eu-LISAlle 50 artiklassa tarkoitetut nimetyt viranomaisensa ja keskusyhteyspisteensä sekä ilmoitettava viipymättä niitä koskevista muutoksista.

4.   eu-LISAn on ilmoitettava komissiolle 88 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun testauksen onnistuneesta päätökseen saattamisesta.

Komissio julkaisee 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos tietoihin tehdään muutoksia, komissio julkaisee kerran vuodessa näiden tietojen päivitetyn kootun version. Komissio ylläpitää jatkuvasti päivitettävää julkista verkkosivustoa, jolla tiedot ovat.

88 artikla

Käyttöönotto

1.   Komissio määrää päivän, jona ETIAS otetaan käyttöön, sen jälkeen kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU:n tietojärjestelmien perustamista koskevien säädösten tarvittavat muutokset, joilla varmistetaan näiden tietojärjestelmien ja ETIAS-tietojärjestelmän välinen yhteentoimivuus, ovat tulleet voimaan;

b)

asetus, jolla eu-LISAlle osoitetaan ETIAS:n operatiivinen hallinnointi, on tullut voimaan;

c)

edellä 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU:n tietojärjestelmien perustamista koskevien säädösten tarvittavat muutokset, joilla ETIAS-keskusyksikölle annetaan pääsy näihin tietokantoihin, ovat tulleet voimaan;

d)

tämän asetuksen 15 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 36 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 3 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 48 artiklan 4 kohdassa, 59 artiklan 4 kohdassa, 73 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, 83 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa ja 85 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on hyväksytty;

e)

eu-LISA on ilmoittanut, että sen suorittama ETIAS:n kattava testaus on saatettu onnistuneesti päätökseen;

f)

eu-LISA ja ETIAS-keskusyksikkö ovat validoineet tekniset ja oikeudelliset järjestelyt 17 artiklassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi ETIAS-keskusjärjestelmään ja ilmoittaneet niistä komissiolle;

g)

jäsenvaltiot ja ETIAS-keskusyksikkö ovat ilmoittaneet komissiolle 87 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia koskevat tiedot.

2.   Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun ETIAS:a koskevan testauksen suorittaa eu-LISA yhteistyössä jäsenvaltioiden ja ETIAS-keskusyksikön kanssa.

3.   Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 kohdan e alakohdan mukaisesti toteutetun testauksen tuloksista.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu komission päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.   Jäsenvaltiot ja ETIAS-keskusyksikkö alkavat käyttää ETIAS:a komission 1 kohdan mukaisesti määräämästä päivästä.

89 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 9 päivästä lokakuuta 2018 viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklassa, 33 artiklan 2 kohdassa, 36 artiklan 4 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 54 artiklan 2 kohdassa, 83 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 85 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklassa, 33 artiklan 2 kohdassa, 36 artiklan 4 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 54 artiklan 2 kohdassa, 83 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 85 artiklan 23 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevien 6 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdan, 18 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan, 33 artiklan 2 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 39 artiklan 2 kohdan, 54 artiklan 2 kohdan, 83 artiklan 1 tai 3 kohdan tai 85 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

90 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

91 artikla

Neuvoa-antava ryhmä

eu-LISAn EES:n neuvoa-antavan ryhmän tehtävät laajennetaan koskemaan myös ETIAS:a. Tämä EES:n ja ETIAS:n neuvoa-antava ryhmä tarjoaa eu-LISAlle ETIAS:iin liittyvää asiantuntemusta erityisesti sen vuotuisen työohjelman ja vuotuisen toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

92 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Eu-LISA varmistaa, että käytössä on menettelyt, joiden avulla voidaan seurata ETIAS-tietojärjestelmän kehitystä suhteessa suunnittelua ja kustannuksia koskeviin tavoitteisiin sekä seurata ETIAS:n toimintaa suhteessa teknisiä tuotoksia, kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja palvelun laatua koskeviin tavoitteisiin.

2.   Viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2019 ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ETIAS-keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen sekä ETIAS-keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäinfrastruktuurin kehittämisen etenemisestä. Kertomuksessa on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot aiheutuneista kustannuksista ja tiedot mahdollisista riskeistä, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän kokonaiskustannuksiin, jotka katetaan unionin yleisestä talousarviosta 85 artiklan mukaisesti.

Viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2019 ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein Europol ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto toimittavat ETIAS-tietojärjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanon valmistelun etenemisestä, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot aiheutuneista kustannuksista ja tiedot mahdollisista riskeistä, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän kokonaiskustannuksiin, jotka katetaan unionin yleisestä talousarviosta 85 artiklan mukaisesti.

Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, eu-LISAn on annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

3.   eu-LISAlla on oltava teknistä ylläpitoa varten käytettävissään tarvittavat tiedot ETIAS-tietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytoimenpiteistä.

4.   Kahden vuoden kuluttua ETIAS:n käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen ETIAS-tietojärjestelmän teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuudesta, ja ETIAS-seurantalistaa koskevat tilastotiedot 35 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitettua tarkistusmenettelyä noudattaen.

5.   Kolmen vuoden kuluttua ETIAS:n käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein komissio arvioi ETIAS:n ja antaa tarvittavat suositukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arviointi koskee seuraavia seikkoja:

a)

Interpolin SLTD- ja TDAWN-tietokannoista ETIAS:n kautta tehdyt kyselyt, mukaan lukien tiedot näistä tietokannosta saatujen osumien lukumäärästä, tällaisten osumien johdosta evättyjen matkustuslupien lukumäärästä ja mahdollisesti esiin tulleista ongelmista sekä tarvittaessa arvio tätä asetusta muuttavan säädösehdotuksen tarpeesta;

b)

ETIAS:lla saavutetut tulokset sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät huomioon ottaen;

c)

ETIAS:n toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja tehokkuus ja sen toimintamenetelmät tarkasteltuina suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin;

d)

ETIAS:n turvallisuuden arviointi;

e)

riskinarviointitarkoituksessa käytetyt ETIAS-seulontasäännöt;

f)

ETIAS-seurantalistan vaikuttavuus, mukaan lukien niiden matkustuslupahakemusten lukumäärä, jotka evättiin perusteella, jossa otettiin huomioon ETIAS-seurantalistaan liittyvä osuma;

g)

mahdollinen tarve muuttaa ETIAS-keskusyksikön toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudelliset vaikutukset;

h)

vaikutukset perusoikeuksiin;

i)

vaikutukset unionin ja asianomaisten kolmansien maiden välisiin diplomaattisuhteisiin;

j)

matkustuslupamaksusta saadut tulot, ETIAS:n kehittämisestä aiheutuneet kustannukset, ETIAS:n toiminnasta aiheutuneet kustannukset, eu-LISAlle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle niiden tämän asetuksen mukaisista tehtävistä aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset 86 artiklan mukaisesti kohdennetut tulot;

k)

ETIAS:n käyttö lainvalvontatarkoituksiin tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella;

l)

haastatteluun kutsuttavien hakijoiden lukumäärä ja prosenttiosuus hakijoiden kokonaislukumäärästä, haastattelun pyytämisen syyt, etähaastattelujen lukumäärä, niiden päätösten lukumäärä, joilla matkustuslupa on myönnetty, myönnetty lisäämällä liputus tai evätty, ja niiden haastatteluun kutsuttujen hakijoiden lukumäärä, jotka eivät saapuneet haastatteluun sekä tarvittaessa arvio tarpeesta antaa säädösehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.

6.   Jäsenvaltioiden ja Europolin on toimitettava eu-LISAlle, ETIAS-keskusyksikölle ja komissiolle 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot. Nämä tiedot eivät saa vaarantaa toimintamenetelmiä eikä niihin saa sisältyä tietoja, jotka paljastavat nimettyjen viranomaisten lähteitä, henkilöstön jäseniä tai tutkimuksia.

7.   eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön on toimitettava komissiolle 5 kohdassa tarkoitettujen arviointien laatimiseen tarvittavat tiedot.

8.   Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on arkaluonteisten tietojen julkistamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä noudattaen laadittava vuosittain kertomukset, joissa tarkastellaan, miten hyvin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin lainvalvontatarkoituksessa myönnetty pääsy toimii, ja jotka sisältävät tietoja ja tilastoja seuraavista:

a)

tietoihin tutustumisen tarkka tarkoitus, mukaan lukien terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen nimike;

b)

asianmukaiset syyt perusteltuun epäilyyn, jonka mukaan rikoksesta epäilty, rikokseen syyllistynyt tai rikoksen uhri kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan;

c)

niiden pyyntöjen lukumäärä, jotka koskevat lainvalvontatarkoituksessa myönnettävää pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään;

d)

osumiin johtaneiden tapausten lukumäärä ja tyypit;

e)

niiden tapausten lukumäärä ja tyypit, joissa käytettiin 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellisiä tapauksia varten olevaa menettelyä, mukaan lukien tapaukset, joissa keskusyhteyspiste on jälkikäteen tehtävän tarkistuksen seurauksena todennut, että kyse ei ollut kiireellisestä tapauksesta.

Jäsenvaltioiden saataville asetetaan tekninen ratkaisu näiden tietojen X luvun mukaisen keräämisen helpottamiseksi tässä kohdassa tarkoitettujen tilastojen tuottamista varten. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä teknisen ratkaisun eritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

93 artikla

Käytännön käsikirja

Komissio asettaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asianomaisten unionin virastojen kanssa saataville käytännön käsikirjan, jossa esitetään tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita, suosituksia ja parhaita toimintatapoja. Käytännön käsikirjassa otetaan huomioon asiaan liittyvät jo olemassa olevat käsikirjat. Komissio hyväksyy käytännön käsikirjan suosituksen muodossa.

94 artikla

Ceuta ja Melilla

Tämä asetus ei vaikuta Ceutan ja Melillan kaupunkeihin sovellettaviin erityisiin sääntöihin, jotka määritellään Ceutan ja Melillan kaupunkeja koskevassa Espanjan kuningaskunnan julistuksessa, joka on liitetty Espanjan kuningaskunnan liittymistä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen koskevan sopimuksen päätösasiakirjaan.

95 artikla

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien maiden maksuosuudet

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien maiden maksuosuuksiin liittyvät järjestelyt toteutetaan näiden maiden osallistumista koskevien sopimusten asianmukaisten määräysten mukaisesti.

96 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan komission 88 artiklan mukaisesti määräämästä päivästä, lukuun ottamatta 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, 75–79, 82, 85, 87, 89, 90 ja 91 artiklaa, 92 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 93 ja 95 artiklaa sekä 88 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia säännöksiä, joita sovelletaan 9 päivästä lokakuuta 2018.

Eurodac-järjestelmän tietoihin tutustumista koskevat säännökset tulevat voimaan päivänä, jona uudelleenlaadittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 603/2013 (45) aletaan soveltaa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä syyskuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. EDTSTADLER


(1)  EUVL C 246, 28.7.2017, s. 28.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. heinäkuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. syyskuuta 2018.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1).

(5)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 31.1.2006, komissio v. Espanja, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.

(6)  Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

(8)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

(11)  Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

(12)  Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.4.2014, Digital Rights Ireland Ltd, yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

(16)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(18)  Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(19)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(20)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(21)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(22)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(23)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(24)  Neuvoston päätös 2008/149/YOS, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

(25)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(26)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

(27)  Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

(28)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

(29)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

(30)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

(31)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

(32)  EUVL C 162, 23.5.2017, s. 9.

(33)  Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1).

(34)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1931/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 1).

(35)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (EUVL L 157, 27.5.2014, s. 1).

(36)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

(37)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

(38)  Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1).

(39)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4).

(40)  Neuvoston direktiivi 2001/51/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräysten täydentämiseksi (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 45).

(41)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

(42)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

(43)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(44)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(45)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).


LIITE

Luettelo 17 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista rikoksista

1.

terrorismirikokset,

2.

rikollisjärjestöön osallistuminen,

3.

ihmiskauppa,

4.

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

5.

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

6.

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

7.

lahjonta,

8.

petokset, mukaan lukien unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset,

9.

rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu ja rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

10.

tietoverkkorikollisuus/kyberrikollisuus,

11.

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

12.

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

13.

murha, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

14.

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

15.

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

16.

järjestäytynyt varkausrikollisuus ja aseellinen ryöstö,

17.

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

18.

tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

19.

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

20.

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

21.

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

22.

raiskaus,

23.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

24.

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

25.

tuhotyö,

26.

varastettujen ajoneuvojen laiton kauppa,

27.

teollisuusvakoilu,

28.

murhapoltto,

29.

rasismi ja muukalaisviha.


Alkuun