EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0625R(12)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úřední věstník Evropské unie L 95 ze dne 7. dubna 2017)

OJ L 310, 24.9.2020, p. 6–6 (DA, EL)
OJ L 310, 24.9.2020, p. 7–8 (CS)
OJ L 310, 24.9.2020, p. 6–25 (RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/corrigendum/2020-09-24/oj

24.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 310/7


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

( Úřední věstník Evropské unie L 95 ze dne 7. dubna 2017 )

1)

Strana 8, 48. bod odůvodnění:

místo:

„(48)

Provozovatelé, jejichž zvířata nebo zboží jsou v rámci úředních kontrol předmětem odběru vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky, by měli mít právo na druhé odborné stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. Takové právo by danému provozovateli mělo umožnit vyžádat si, aby jiný znalec provedl dokumentární přezkum prvotního vzorku, analýzy, testu nebo diagnostiky, jakož i druhou analýzu, test nebo diagnostiku částí materiálu, který byl prvotně odebrán, pokud taková druhá analýza, test nebo diagnostika nejsou technicky nemožné nebo nepodstatné. O takový případ by šlo zejména v situacích, kdy je úroveň, v níž jsou zvířata nebo zboží nebezpečí vystaveny, obzvláště nízká nebo je rozšíření tohoto nebezpečí obzvláště sporadické či nepravidelné, jako například za účelem posouzení přítomnosti karanténních organismů nebo případně za účelem provedení mikrobiologické analýzy.“,

má být:

„(48)

Provozovatelé, jejichž zvířata nebo zboží jsou v rámci úředních kontrol předmětem odběru vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky, by měli mít právo na druhé odborné stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. Takové právo by danému provozovateli mělo umožnit vyžádat si, aby jiný znalec provedl dokumentární přezkum prvotního odběru vzorků, analýzy, testu nebo diagnostiky, jakož i druhou analýzu, test nebo diagnostiku částí materiálu, který byl prvotně odebrán, pokud taková druhá analýza, test nebo diagnostika nejsou technicky nemožné nebo nepodstatné. O takový případ by šlo zejména v situacích, kdy je úroveň, v níž jsou zvířata nebo zboží nebezpečí vystaveny, obzvláště nízká nebo je prevalence tohoto nebezpečí obzvláště sporadická či nepravidelná, jako například za účelem posouzení přítomnosti karanténních organismů nebo případně za účelem provedení mikrobiologické analýzy.“.

2)

Strana 44, čl. 35 odst. 1 druhý pododstavec:

místo:

„Právo na druhé odborné stanovisko opravňuje provozovatele požádat o dokumentární

přezkum vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným uznaným a řádně

kvalifikovaným znalcem.“,

má být:

„Právo na druhé odborné stanovisko opravňuje provozovatele požádat o dokumentární

přezkum odběru vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným uznaným a řádně

kvalifikovaným znalcem.“.

3)

Strana 44, čl. 35 odst. 2 první pododstavec návětí:

místo:

„2.

Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, zejména s ohledem na rozšíření a rozložení nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného substrátu, příslušné orgány:“,

má být:

„2.

Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, zejména s ohledem na prevalenci a rozložení nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného substrátu, příslušné orgány:“.

4)

Strana 94, čl. 112 první pododstavec návětí:

místo:

„S cílem provést v celé Unii posouzení stavu uplatňování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo rozšíření určitých nebezpečí v Unii může Komise přijímat prováděcí akty týkající se:“,

má být:

„S cílem provést v celé Unii posouzení stavu uplatňování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo prevalence určitých nebezpečí v Unii může Komise přijímat prováděcí akty týkající se:“.

5)

Strana 94, čl. 112 první pododstavec písm. b):

místo:

„b)

ad hoc organizace shromažďování údajů a informací v souvislosti s uplatňováním specifického souboru pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo týkajících se rozšíření určitých nebezpečí.“,

má být:

„b)

ad hoc organizace shromažďování údajů a informací v souvislosti s uplatňováním specifického souboru pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo týkajících se prevalence určitých nebezpečí.“.


Top