Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 32017R2454

Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

JO L 348, 29.12.2017, p. 1-6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

care este în vigoare

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2454/oj

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/2454 AL CONSILIULUI

din 5 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului (3) stabilește norme privind schimbul și stocarea de informații de către statele membre cu scopul de a stabili regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (4).

(2)

Extinderea respectivelor regimuri speciale, de la 1 ianuarie 2021, pentru a include vânzările la distanță de alte bunuri și servicii în afara serviciilor de telecomunicații, a serviciilor de radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor prestate pe cale electronică necesită extinderea domeniului de aplicare al normelor din prezentul regulament privind furnizarea de informații și transferul de bani între statul membru de identificare și statele membre de consum.

(3)

Având în vedere extinderea domeniului de aplicare al regimurilor speciale pentru a acoperi, de asemenea, vânzările de bunuri la distanță și toate serviciile, numărul operațiunilor care trebuie raportate în declarația de TVA va crește considerabil. În scopul de a acorda statului membru de identificare suficient timp pentru a trata declarațiile de TVA depuse de persoanele impozabile în cadrul regimului special, termenul limită pentru transferul către fiecare stat membru de consum al informațiilor din declarația de TVA și privind valoarea TVA plătită ar trebui prelungit cu zece zile.

(4)

Extinderea regimurilor speciale la vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe impune ca autoritatea vamală a statului membru de import să fie în măsură să identifice importurile de bunuri care fac parte din loturi mici și pentru care taxa pe valoarea adăugată (TVA) trebuie plătită prin intermediul unuia dintre regimurile speciale. Codul de înregistrare în baza căruia se achită TVA ar trebui, prin urmare, să fie comunicat în avans, pentru a permite autorităților vamale să verifice valabilitatea sa la momentul importului bunurilor.

(5)

Persoanele impozabile care utilizează aceste regimuri speciale pot face obiectul unor cereri de registre și al unor anchete administrative din partea statului membru de identificare și a tuturor statelor membre de consum în care sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile. Pentru a reduce sarcinile administrative și costurile de asigurare a conformității generate pentru întreprinderi și administrațiile fiscale de multiplele cereri de registre și anchete administrative și pentru a se evita suprapunerea eforturilor, aceste cereri și anchete ar trebui să fie, pe cât posibil, coordonate de statul membru de identificare.

(6)

Pentru a simplifica colectarea datelor statistice referitoare la aplicarea regimurilor speciale, Comisia ar trebui autorizată să extragă informații în formă agregată în scopuri de statistică și diagnostic, cum ar fi numărul diferitelor tipuri de mesaje electronice schimbate între statele membre, referitoare la regimurile speciale, cu excepția datelor privind persoane impozabile individuale.

(7)

Informațiile care trebuie furnizate de persoana impozabilă și trebuie transmise între statele membre pentru aplicarea regimurilor speciale, precum și detaliile tehnice, inclusiv mesajele electronice comune, destinate transmiterii acestor informații fie de către persoana impozabilă, fie între statele membre, ar trebui adoptate în conformitate cu procedura comitetului prevăzută în prezentul regulament.

(8)

Având în vedere timpul necesar pentru introducerea măsurilor necesare punerii în aplicare a prezentului regulament și pentru ca statele membre să își adapteze sistemele informatice de înregistrare și de declarare și plată a TVA, precum și pentru a lua în considerare modificările introduse prin articolul 2 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului (5), prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data aplicării acestor modificări.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   De asemenea, prezentul regulament stabilește norme și proceduri pentru schimbul pe cale electronică de informații privind TVA pentru bunuri livrate și servicii prestate în conformitate cu regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE și pentru eventualele schimburi ulterioare de informații, precum și, în ceea ce privește bunurile și serviciile reglementate de regimurile speciale, pentru transferul de bani între autoritățile competente ale statelor membre.”

2.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Definițiile cuprinse în articolele 358, 358a, 369a și 369l din Directiva 2006/112/CE în sensul fiecărui regim special se aplică, de asemenea, în sensul prezentului regulament.”

3.

La articolul 17 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

informațiile pe care le culege în temeiul articolelor 360, 361, 364, 365, 369c, 369f, 369g, 369o, 369p, 369s și 369t din Directiva 2006/112/CE.”

4.

La articolul 17 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(e)

datele privind codurile de înregistrare în scopuri de TVA pe care le-a emis, menționate la articolul 369q din Directiva 2006/112/CE și, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA emis de orice stat membru, valoarea totală a importurilor de bunuri scutite în temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (ca), în cursul fiecărei luni.”

5.

La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Detaliile tehnice privind ancheta automată a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 58 alineatul (2).”

6.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii li se permite să obțină, în scopul realizării acestor operațiuni, confirmarea pe cale electronică a valabilității codului de înregistrare în scopuri de TVA al oricărei persoane specificate, precum și numele și adresa corespunzătoare. Aceste informații corespund datelor menționate la articolul 17.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

7.

Capitolul XI se modifică după cum urmează:

(a)

titlul secțiunii 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispoziții aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2020”;

(b)

se adaugă următoarea secțiune:

„SECȚIUNEA 3

Dispoziții aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021

Subsecțiunea 1

Dispoziție generală

Articolul 47a

Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Subsecțiunea 2

Schimbul de informații

Articolul 47b

(1)   Statele membre dispun ca informațiile furnizate statului membru de identificare de către persoana impozabilă care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE la momentul începerii activităților sale în temeiul articolului 361 din directiva menționată să fie transmise pe cale electronică. Datele similare de identificare a persoanei impozabile care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE la momentul începerii activităților sale în temeiul articolului 369c din directiva menționată se transmit pe cale electronică. Orice modificare a informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 361 alineatul (2) și cu articolul 369c din Directiva 2006/112/CE se transmite, de asemenea, pe cale electronică.

(2)   Statul membru de identificare transmite pe cale electronică informațiile menționate la alineatul (1) autorităților competente ale celorlalte state membre în termen de zece zile de la încheierea lunii în cursul căreia au fost primite informațiile de la persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 secțiunile 2 și 3 din Directiva 2006/112/CE. În același mod, statul membru de identificare informează autoritățile competente ale celorlalte state membre cu privire la codurile de înregistrare în scopuri de TVA menționate în secțiunile 2 și 3 menționate.

(3)   Statul membru de identificare înștiințează fără întârziere, prin mijloace electronice, autoritățile competente ale celorlalte state membre dacă persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 secțiunile 2 și 3 din Directiva 2006/112/CE este exclusă de la respectivul regim special.

Articolul 47c

(1)   Statele membre dispun ca informațiile furnizate statului membru de identificare de către persoana impozabilă care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE sau de către intermediarul acesteia la momentul începerii activităților sale în temeiul articolului 369p alineatele (1), (2) și (2a) din directiva menționată să fie transmise pe cale electronică. Orice modificare a acestor informații furnizate în conformitate cu articolul 369p alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE se transmite, de asemenea, pe cale electronică.

(2)   Statul membru de identificare transmite pe cale electronică informațiile menționate la alineatul (1) autorităților competente ale celorlalte state membre în termen de zece zile de la încheierea lunii în cursul căreia au fost primite informațiile din partea persoanei impozabile care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, din partea intermediarului acesteia. În același mod, statul membru de identificare informează autoritățile competente ale celorlalte state membre cu privire la codul individual de înregistrare în scopuri de TVA alocat, în vederea aplicării prezentului regim special.

(3)   Statul membru de identificare înștiințează fără întârziere, pe cale electronică, autoritățile competente ale celorlalte state membre dacă persoana impozabilă care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, intermediarul acesteia este eliminat(ă) din registrul de identificare.

Articolul 47d

(1)   Statele membre dispun ca declarația de TVA care cuprinde informațiile stabilite la articolele 365, 369g și 369t din Directiva 2006/112/CE să fie transmisă pe cale electronică.

(2)   Statul membru de identificare transmite informațiile menționate la alineatul (1) pe cale electronică autorității competente a statului membru de consum în cauză, în termen de cel mult 20 de zile de la încheierea lunii în cursul căreia a fost primită declarația.

Statul membru de identificare transmite, de asemenea, informațiile prevăzute la articolul 369g alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE autorității competente a fiecărui stat membru din care sunt expediate sau transportate bunurile, iar informațiile prevăzute la articolul 369g alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE le transmite autorității competente a fiecărui stat membru de stabilire vizat.

Statele membre care au solicitat ca declarația de TVA să se întocmească într-o altă monedă națională decât moneda euro convertesc sumele în euro la cursul de schimb valabil în ultima zi a perioadei fiscale. Conversia se efectuează utilizând cursurile de schimb publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care nu se publică cursuri de schimb în acea zi, pentru următoarea zi de publicare.

Articolul 47e

Statul membru de identificare transmite fără întârziere, pe cale electronică, statului membru de consum informațiile necesare pentru asocierea fiecărei plăți cu o declarație de TVA corespunzătoare.

Articolul 47f

(1)   Statul membru de identificare se asigură că suma pe care a plătit-o persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, intermediarul acesteia este transferată în contul bancar denominat în euro care a fost desemnat de statul membru de consum căruia îi este destinată plata.

Statele membre care au solicitat plățile într-o monedă națională, alta decât euro, convertesc sumele în euro utilizând cursul de schimb valabil în ultima zi a perioadei fiscale. Conversia se efectuează utilizând cursurile de schimb publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care nu se publică cursuri de schimb în acea zi, pentru următoarea zi de publicare.

Transferul are loc în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul lunii în cursul căreia s-a primit plata.

(2)   În cazul în care persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale sau, după caz, intermediarul acesteia, nu plătește taxa totală datorată, statul membru de identificare se asigură că plata este transferată statelor membre de consum, proporțional cu taxa datorată în fiecare stat membru. Statul membru de identificare informează în acest sens, prin mijloace electronice, autoritățile competente ale statelor membre de consum.

Articolul 47g

Statele membre notifică pe cale electronică autorităților competente ale celorlalte state membre numerele de cont bancar relevante pentru primirea plăților, în conformitate cu articolul 47f.

Statele membre notifică fără întârziere, pe cale electronică, autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei modificările cotelor de impozitare aplicabile pentru livrarea de bunuri și prestarea de servicii cărora li se aplică regimurile speciale.

Subsecțiunea 3

Controlul operațiunilor și al persoanelor impozabile

Articolul 47h

La importul bunurilor pentru care TVA trebuie declarată în conformitate cu regimul special prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE, statele membre efectuează o verificare electronică a valabilității codului individual de înregistrare în scopuri de TVA alocat în temeiul articolului 369q din directiva menționată și comunicat cel târziu în momentul depunerii declarației de import.

Articolul 47i

(1)   Pentru a obține registrele ținute de o persoană impozabilă sau de un intermediar în conformitate cu articolele 369, 369k și 369x din Directiva 2006/112/CE, statul membru de consum adresează mai întâi o cerere, pe cale electronică, statului membru de identificare.

(2)   Atunci când primește o astfel de cerere, statul membru de identificare transmite cererea menționată la alineatul (1), pe cale electronică și fără întârziere, persoanei impozabile sau intermediarului acesteia.

(3)   Statele membre dispun ca o persoană impozabilă sau intermediarul acesteia să transmită la cerere registrele solicitate, pe cale electronică, statului membru de identificare. Statele membre acceptă faptul că registrele pot fi transmise prin intermediul unui formular standard.

(4)   Statul membru de identificare transmite registrele obținute statului membru de consum solicitant, pe cale electronică și fără întârziere.

(5)   Dacă nu primește registrele în termen de 30 de zile de la data formulării solicitării, statul membru de consum solicitant poate lua orice măsură pentru a le obține, în conformitate cu legislația sa națională.

Articolul 47j

(1)   Dacă decide să desfășoare pe teritoriul său o anchetă administrativă cu privire la o persoană impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, cu privire la un intermediar, statul membru de identificare informează în prealabil autoritățile competente ale tuturor celorlalte state membre cu privire la această anchetă.

Primul paragraf se aplică numai în ceea ce privește o anchetă administrativă referitoare la regimurile speciale.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (4), dacă statul membru de consum decide că este necesară o anchetă administrativă, acesta se consultă mai întâi cu statul membru de identificare cu privire la necesitatea unei astfel de anchete.

În cazurile în care există un acord cu privire la necesitatea unei anchete administrative, statul membru de identificare informează celelalte state membre.

Acest lucru nu împiedică statele membre să ia măsuri în conformitate cu legislația lor națională.

(3)   Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei detaliile referitoare la autoritatea competentă responsabilă pentru coordonarea anchetelor administrative din statul membru respectiv.

Subsecțiunea 4

Informații statistice

Articolul 47k

Statele membre autorizează Comisia să extragă informații în mod direct din mesajele generate de sistemul informatizat menționat la articolul 53, în scopuri de statistică și diagnostic în formă agregată, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) literele (d) și (e). Aceste informații nu cuprind date referitoare la persoane impozabile individuale.

Subsecțiunea 5

Conferirea competențelor de executare

Articolul 47l

În scopul aplicării uniforme a prezentului regulament, Comisia este împuternicită să adopte următoarele măsuri în conformitate cu procedura menționată la articolul 58 alineatul (2):

(a)

detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, pentru furnizarea informațiilor menționate la articolul 47b alineatul (1), articolul 47c alineatul (1) și articolul 47d alineatul (1), precum și formularul standard menționat la articolul 47i alineatul (3);

(b)

detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, pentru furnizarea informațiilor menționate la articolul 47b alineatele (2) și (3), articolul 47c alineatele (2) și (3), articolul 47d alineatul (2), articolul 47e, articolul 47f alineatul (2), articolul 47i alineatele (1), (2) și (4) și articolul 47j alineatele (1), (2) și (4), precum și mijloacele tehnice pentru transmiterea acestor informații;

(c)

detaliile tehnice pentru transmiterea între statele membre a informațiilor menționate la articolul 47g;

(d)

detaliile tehnice privind verificarea informațiilor menționate la articolul 47h de către statul membru de import;

(e)

informațiile în formă agregată în scopuri de statistică și diagnostic, care trebuie extrase de Comisie astfel cum se prevede la articolul 47k, precum și mijloacele tehnice pentru extragerea acestor informații.”

8.

La anexa I, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Vânzări la distanță (articolul 33 din Directiva 2006/112/CE);”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TÕNISTE


(1)  Avizul din 30 noiembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 345, 13.10.2017, p. 79.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).

(4)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(5)  Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (a se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial).


Sus