EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R1991

Uredba (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (Besedilo velja za EGP)

UL L 293, 10.11.2017, str. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1991/oj

10.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/1


UREDBA (EU) 2017/1991 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. oktobra 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi (EU) št. 345/2013 (4) in (EU) št. 346/2013 (5) Evropskega parlamenta in Sveta določata enotne zahteve in pogoje za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki želijo oznaki „EuVECA“ ali „EuSEF“ v Uniji uporabljati za trženje kvalificiranih skladov tveganega kapitala oziroma kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo. Uredbi (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 vsebujeta pravila, ki urejajo zlasti kvalificirane naložbe, kvalificirana portfeljska podjetja in upravičene vlagatelje. V skladu z uredbama (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 so do uporabe oznak „EuVECA“ oziroma „EuSEF“ upravičeni samo upravitelji s sredstvi, ki skupaj ne presegajo praga iz točke (b) člena 3(2) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(2)

Sporočilo Komisije z dne 26. novembra 2014 o naložbenem načrtu za Evropo vsebuje obširno strategijo za reševanje pomanjkanja finančnih sredstev, ki ovira evropski potencial rasti in ustvarjanje delovnih mest za državljane Evrope. Njegov namen je sprostitev zasebnih vlaganj prek javnega financiranja in izboljšanja pravnega okvira za naložbeno okolje.

(3)

Sporočilo Komisije z dne 30. septembra 2015 o Akcijskem načrtu o oblikovanju unije kapitalskih trgov je pomemben del naložbenega načrta. Njegov namen je z vzpostavitvijo resnično enotnega kapitalskega trga zmanjšati razdrobljenost na finančnih trgih in povečati oskrbo podjetij s kapitalom, tako znotraj kot izven Unije. Navedeno sporočilo navaja, da je treba uredbi (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 spremeniti, da se zagotovi, da bosta okvira lahko kar najbolj podpirala naložbe v mala in srednja podjetja (MSP).

(4)

Trg kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo bi bilo treba odpreti, da se bodo povečali učinki obsega, zmanjšali stroški transakcij in operativni stroški, izboljšala konkurenčnost in razširil nabor vlagateljev. Povečanje baze potencialnih upraviteljev prispeva k odpiranju tega trga in bi moralo koristiti podjetjem pri iskanju naložb, saj bi jim omogočilo dostop do financiranja iz večjega števila bolj raznolikih virov tveganih naložb. Področje uporabe uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 bi bilo zato treba razširiti z uvedbo uporabe oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 6 Direktive 2011/61/EU.

(5)

Zaradi ohranjanja visoke stopnje varstva vlagateljev bi morale za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 6 Direktive 2011/61/EU, še naprej veljati zahteve navedene direktive in bi ti še naprej morali izpolnjevati nekatere določbe Uredbe (EU) št. 345/2013 ali Uredbe (EU) št. 346/2013, in sicer določbe v zvezi z upravičenimi naložbami, ciljnimi vlagatelji in zahtevami po obveščanju. Pristojni organi, na katere so v skladu z Direktivo 2011/61/EU prenesena nadzorna pooblastila, bi morali navedena pooblastila izvajati tudi v zvezi s temi upravitelji.

(6)

Zaradi zagotavljanja, da so pristojni organi obveščeni o vsaki novi uporabi oznak „EuVECA“ in „EuSEF“, bi morali upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 6 Direktive 2011/61/EU, registrirati vsak kvalificirani sklad tveganega kapitala ali kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, ki ga nameravajo upravljati in tržiti. To bi moralo tem upraviteljem omogočiti, da prek upravljanja kolektivnih naložbenih podjemov, ustanovljenih v drugih državah članicah, ohranijo svoje poslovne modele in širijo obseg ponujenih produktov.

(7)

Nabor upravičenih podjetij, v katera lahko investirajo kvalificirani skladi tveganega kapitala, bi bilo treba razširiti, da se dodatno poveča oskrba podjetij s kapitalom. Opredelitev kvalificiranega portfeljskega podjetja bi zato morala vključevati podjetja z do 499 zaposlenimi (mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo), ki niso sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja, in MSP, ki kotirajo na zagonskih trgih MSP. Nove možnosti za vlaganje bi poleg tega morale subjektom v fazi rasti, ki že imajo dostop do drugih virov financiranja, kot so zagonski trgi MSP, omogočati pridobivanje kapitala iz kvalificiranih skladov tveganega kapitala, kar bi posledično moralo prispevati k razvoju zagonskih trgov MSP. Poleg tega naložbe kvalificiranih skladov tveganega kapitala v kvalificirana portfeljska podjetja teh podjetij ne izključijo samodejno iz upravičenosti za javne programe. Da bi še naprej spodbujali naložbe, bi morali ohraniti možnost vzpostavitve strukture sklada skladov na podlagi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013.

(8)

Da bi oznaka "EuSEF" postala privlačnejša, ponudba kapitala za socialna podjetja pa še večja, bi bilo treba povečati nabor upravičenih podjetij, v katera lahko vlagajo kvalificirani skladi za socialno podjetništvo, in sicer z razširitvijo opredelitve pozitivnega družbenega učinka. S takšno razširitvijo bi poenostavili regulativno okolje skladov za socialno podjetništvo in olajšali udeležbo vlagateljev v tovrstne sklade, in sicer z odpravljanjem razhajanja med različnimi razlagami, kaj predstavlja pozitivni družbeni učinek v različnih okvirih Unije.

(9)

Kvalificiranim skladom tveganega kapitala bi bilo treba dovoliti tudi dolgoročnejšo udeležbo na lestvici financiranja za MSP, ki ne kotirajo na borzi, mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki ne kotirajo na borzi, ter MSP, ki kotirajo na zagonskih trgih MSP, da se dodatno okrepi njihov potencial ustvarjanja donosov iz hitro rastočih podjetij. Zato bi bilo treba dovoliti nadaljnje naložbe, ki sledijo prvi naložbi.

(10)

Postopki registracije bi morali biti enostavni in stroškovno učinkoviti. Zato bi morala registracija upravitelja v skladu z uredbama (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 služiti tudi namenu registracije iz Direktive 2011/61/EU v povezavi z upravljanjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala ali kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo. Pozitivne odločitve o registraciji in zavrnitve registracije v skladu z Uredbo (EU) št. 345/2013 ali Uredbo (EU) št. 346/2013 bi morale biti, kadar je to primerno, predmet upravne ali sodne presoje v skladu z nacionalnim pravom.

(11)

Informacije iz zahtevka za registracijo, ki se dajo na voljo Evropskemu nadzornemu organu (Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge) (ESMA), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (7), bi bilo treba uporabiti pri organiziranju in izvajanju medsebojnih strokovnih pregledov v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 in zgolj v okviru Direktive 2011/61/EU ter uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1095/2010, vključno s pravili o zbiranju informacij. To nikakor ne bi smelo prejudicirati izida o prihodnjih zakonodajnih pregledih Uredbe (EU) št. 1095/2010 in Direktive 2011/61/EU.

(12)

Pristojbine in druge dajatve, ki jih države članice gostiteljice naložijo upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala in upraviteljem kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, prispevajo k regulativnemu razhajanju in lahko včasih znatno ovirajo čezmejne dejavnosti. Take pristojbine in dajatve ovirajo prosti pretok kapitala čez meje Unije, s čimer spodkopavajo načela notranjega trga. Zato je nujno poudariti in pojasniti, da prepoved za države članice gostiteljice, da nalagajo zahteve ali upravne postopke v zvezi s trženjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo na njihovem ozemlju, vključuje prepoved nalaganja pristojbin in drugih dajatev upraviteljem za trženje teh skladov, če nadzornih nalog ni treba opravljati.

(13)

Uredbi (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 zahtevata, da imajo upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, ki nimajo dovoljenja v skladu z Direktivo 2011/61/EU, vselej dovolj lastnih sredstev. Da bi oblikovali ustrezne in sorazmerne zahteve glede lastnih sredstev za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in upravitelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, bi morala raven lastnih sredstev temeljiti na kumulativnih merilih in biti bistveno nižja in manj zapletena od zneskov iz Direktive 2011/61/EU, da bi upoštevali posebnosti, naravo in majhnost teh skladov ter spoštovali načelo sorazmernosti. Da bi se zagotovilo enotno razumevanje teh zahtev za te upravitelje po celotni Uniji, bi bilo treba v tej uredbi določiti uporabo minimalnih kapitalskih zahtev in lastnih sredstev. Zaradi posebne vloge, ki bi jo lahko imeli kvalificirani skladi tveganega kapitala in kvalificirani skladi za socialno podjetništvo v okviru unije kapitalskih trgov, zlasti v smislu spodbujanja financiranja tveganega kapitala in socialnega podjetništva, je treba določiti posebna in ciljna pravila glede lastnih sredstev za registrirane upravitelje, ki se razlikujejo od okvira lastnih sredstev za upravitelje z dovoljenjem, določenega v Direktivi 2011/61/EU.

(14)

ESMA bi morala imeti možnost pripraviti osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki bi jih predložila Komisiji. Ti standardi bi morali določati informacije, ki bi jih bilo treba zagotoviti pristojnim organom v zahtevku za registracijo upraviteljev ali sredstev na podlagi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013, in dele teh informacij, ki bi jih pristojni organi morali dati na voljo ESMA, da se ESMA omogoči, da organizira in izvede medsebojne strokovne preglede na podlagi Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(15)

Ker ta uredba omogoča uporabo oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ upraviteljem kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 6 Direktive 2011/61/EU, bi morala centralna zbirka podatkov, ki jo ESMA vzdržuje v skladu z uredbama (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013, vsebovati tudi informacije o kvalificiranih skladih tveganega kapitala in kvalificiranih skladih za socialno podjetništvo, ki jih ti upravitelji upravljajo in tržijo.

(16)

Da bi se izognili morebitnim tržnim motnjam, je treba obstoječim upraviteljem obstoječih kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo za čas delovanja teh skladov omogočiti odstopanje od pravil o lastnih sredstvih, ki jih določa ta uredba. Ti upravitelji bi morali vseeno zagotoviti, da bodo v vsakem trenutku zmožni upravičiti zadostnost lastnih sredstev za neprekinjeno delovanje.

(17)

Komisija bi morala v okviru naslednjega pregleda uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 preučiti, ali bi bilo koristno zagotoviti dodatno prostovoljno možnost za male vlagatelje, in sicer z uporabo napajalnega sklada na podlagi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 za tiste kvalificirane sklade tveganega kapitala in kvalificirane sklade za socialno podjetništvo, pri katerih bi želeli razširiti bazo vlagateljev. Komisija bi morala proučiti tudi, ali bi bilo koristno znižati razmeroma visok prag za najnižjo naložbo, zlasti ker se lahko razume kot potencialna ovira za večje naložbe v te sklade. Preučiti bi morala tudi, ali bi bilo ustrezno, da bi oznako „EuSEF“ razširili na nekatere subjekte množičnega financiranja in mikro financiranja z velikim družbenim učinkom. Čeprav je tvegani kapital še vedno zelo tvegana oblika naložb, bi bilo treba opozoriti, da je potrošnikom na voljo vse več podobno tveganih in nereguliranih oblik naložb. Take oblike naložb, kot je množično financiranje, so trenutno na ravni Unije neregulirane, medtem ko je uporaba oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ regulirana in nadzorovana.

(18)

Komisija je v okviru dela na področju unije kapitalskih trgov opredelila trženje in ugotovila, da razhajanja med nacionalnimi pristojnimi organi glede razlage te opredelitve predstavljajo pomembne ovire za čezmejne naložbe. Komisija bi morala pregledati ustreznost te opredelitve.

(19)

Komisija bi morala tudi preučiti primernost uvedbe potnih listov za upravljanje za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo ter ustreznost opredelitve trženja tveganega kapitala. Po tej preučitvi bi morala predložiti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

(20)

Ker ciljev te uredbe, in sicer da bi se s spodbujanjem uporabe oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ dodatno okrepil notranji trg za kvalificirane sklade tveganega kapitala in kvalificirane sklade za socialno podjetništvo, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(21)

Ta uredba ne bi smela posegati v uporabo pravil o državni pomoči za kvalificirane sklade tveganega kapitala. Ti skladi lahko služijo kot orodje, s katerim se z državno pomočjo spodbujajo naložbe tveganega kapitala v MSP, na primer z ugodnejšo obravnavo zasebnih vlagateljev v primerjavi z javnimi, pod pogojem, da je ta pomoč združljiva s pravili o državni pomoči in zlasti z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 (8).

(22)

Uredbi (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 345/2013 se spremeni:

(1)

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Členi 3 do 6, člen 12, točki (c) in (i) člena 13(1), členi 14a do 19, drugi pododstavek člena 20(3) ter člena 21 in 21a te uredbe se uporabljajo za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 6 Direktive 2011/61/EU, ki upravljajo portfelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in ki nameravajo oznako ‚EuVECA‘ uporabljati v povezavi s trženjem teh skladov v Uniji.“;

(2)

v členu 3 se prvi odstavek spremeni:

(a)

v točki (d) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

v času prve naložbe kvalificiranega sklada tveganega kapitala v to podjetje izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

podjetje ni sprejeto v trgovanje na reguliranem trgu ali v večstranski sistem trgovanja, kot sta opredeljena v točkah 21 in 22 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*1), in zaposluje do 499 ljudi,

podjetje je malo in srednje podjetje, kot je opredeljeno v točki 13 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU, ki kotira na zagonskem trgu MSP, kot je opredeljen v točki 12 člena 4(1) navedene direktive.

(*1)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).“;"

(b)

točka (k) se nadomesti z naslednjim:

„(k)

‚,matična država članica‘ pomeni državo članico, v kateri ima upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala registrirani sedež;“;

(c)

točka (m) se nadomesti z naslednjim:

„(m)

‚pristojni organ‘ pomeni:

(i)

za upravitelje iz člena 2(1) te uredbe pristojni organ iz točke (a) člena 3(3) Direktive 2011/61/EU;

(ii)

za upravitelje iz člena 2(2) te uredbe pristojni organ iz člena 7(1) Direktive 2011/61/EU;

(iii)

za kvalificirane sklade tveganega kapitala pristojni organ države članice, v kateri ima kvalificirani sklad tveganega kapitala sedež;“;

(d)

doda se naslednja točka:

„(n)

‚pristojni organ države članice gostiteljice‘ pomeni organ države članice – ki ni matična država članica –, v kateri se trži kvalificirani sklad tveganega kapitala;“;

(3)

v členu 7 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

pravično obravnavajo svoje vlagatelje. To ne izključuje ugodnejše obravnave zasebnih vlagateljev v primerjavi z javnimi, če je ta obravnava združljiva s pravili o državni pomoči, zlasti s členom 21 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 (*2), in je razkrita v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu sklada;

(*2)  Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).“;"

(4)

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Tako notranje upravljani kvalificirani skladi tveganega kapitala kot zunanji upravitelji kvalificiranega sklada tveganega kapitala imajo začetni kapital v višini 50 000 EUR.“;

(b)

dodajo se naslednji odstavki:

„3.   Lastna sredstva vselej znašajo vsaj osmino stalnih splošnih stroškov, ki jih je imel upravitelj v predhodnem letu. Pristojni organ matične države članice lahko to zahtevo uskladi v primeru bistvene spremembe v poslovanju upravitelja glede na predhodno leto. Če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ni zaključil poslovnega leta, znaša zahteva osmino stalnih splošnih stroškov, pričakovanih v njegovem poslovnem načrtu, razen če pristojni organ matične države članice zahteva uskladitev tega načrta.

4.   Če vrednost kvalificiranega sklada tveganega kapitala, ki ga upravlja upravitelj, presega 250 000 000 EUR, zagotovi upravitelj dodatni znesek lastnih sredstev. Ta dodatni znesek je enak 0,02 % zneska, za katerega skupna vrednost kvalificiranega sklada tveganega kapitala presega 250 000 000 EUR.

5.   Pristojni organ matične države članice lahko dovoli, da upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ne zagotovi do 50 % dodatnega zneska lastnih sredstev iz odstavka 4, če navedeni upravitelj pridobi jamstvo za enak znesek pri kreditni instituciji ali zavarovalnici, ki ima registrirani sedež v državi članici ali tretji državi, če zanjo veljajo pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki so po mnenju pristojnega organa matične države članice enakovredna pravilom iz prava Unije.

6.   Lastna sredstva se vlagajo v likvidna sredstva ali sredstva, ki jih je mogoče kratkoročno pretvoriti v gotovino, in ne vključujejo špekulativnih pozicij.“;

(5)

v členu 12 se doda naslednji odstavek:

„4.   Pristojni organ matične države članice vse informacije, pridobljene na podlagi tega člena, pravočasno da na voljo pristojnemu organu za vsak zadevni posamezni kvalificirani sklad tveganega kapitala in pristojnemu organu vsake zadevne države članice gostiteljice ter ESMA, in sicer v skladu s postopkom iz člena 22.“;

(6)

v členu 13(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

znesku lastnih sredstev, ki je na voljo temu upravitelju za ohranjanje ustreznih človeških in tehničnih virov, potrebnih za pravilno upravljanje kvalificiranih skladov tveganega kapitala;“;

(7)

člen 14 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta točka (e);

(b)

v odstavku 2 se črta točka (d);

(c)

dodajo se naslednji odstavki:

„4.   Pristojni organ matične države članice najpozneje dva meseca po predložitvi vseh informacij iz odstavka 1 obvesti upravitelja iz navedenega odstavka o tem, ali je bil registriran kot upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala.

5.   Registracija v skladu s tem členom predstavlja registracijo za namene člena 3(3) Direktive 2011/61/EU v zvezi z upravljanjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala.

6.   Upravitelj kvalificiranih skladov tveganega kapitala iz tega člena uradno obvesti pristojni organ matične države članice o vsaki bistveni spremembi pogojev za svojo začetno registracijo v skladu s tem členom, preden se te spremembe izvedejo.

Če se pristojni organ matične države članice odloči naložiti omejitve ali zavrniti spremembe iz prvega pododstavka, o tem obvesti upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala v roku enega meseca po prejemu uradnega obvestila o teh spremembah. Pristojni organ lahko navedeno obdobje podaljša za največ en mesec, če meni, da je to potrebno zaradi posebnih okoliščin primera, ter po tem, ko uradno obvesti upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala. Spremembe se lahko izvedejo, če pristojni organ ne nasprotuje spremembam v zadevnem ocenjevalnem obdobju.

7.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se v zahtevku za registracijo iz odstavka 1 zagotovijo pristojnim organom, ter pogojev iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

8.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij pristojnim organom v zahtevku za registracijo iz odstavka 1 ter glede pogojev iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

9.   ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.“;

(8)

vstavita se naslednja člena:

„Člen 14a

1.   Upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, vložijo zahtevek za registracijo kvalificiranih skladov tveganega kapitala, za katere nameravajo uporabljati oznako ‚EuVECA‘.

2.   Zahtevek za registracijo iz odstavka 1 se vloži pri pristojnem organu za kvalificirani sklad tveganega kapitala in vključuje naslednje:

(a)

pravila upravljanja ali ustanovne akte kvalificiranega sklada tveganega kapitala;

(b)

informacije o identiteti depozitarja;

(c)

informacije iz člena 14(1);

(d)

seznam držav članic, v katerih so upravitelji iz odstavka 1 ustanovili, ali nameravajo ustanoviti, kvalificirane sklade tveganega kapitala.

Za namene točke (c) prvega pododstavka se informacije o vzpostavljenih ureditvah za zagotavljanje skladnosti z zahtevami poglavja II nanašajo na ureditve, vzpostavljene za zagotavljanje skladnosti s členoma 5 in 6 ter točkama (c) in (i) člena 13(1).

3.   Če pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala in pristojni organ matične države članice nista ista, pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala zaprosi pristojni organ matične države članice za informacije o tem, ali kvalificirani sklad tveganega kapitala spada v področje uporabe dovoljenja upravitelja za upravljanje AIS in ali so izpolnjeni pogoji iz točke (a) člena 14(2).

Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala prav tako lahko zaprosi pristojni organ matične države članice za pojasnilo in informacije glede dokumentacije iz odstavka 2.

Pristojni organ matične države članice odgovori v enem mesecu od datuma, ko je prejel zaprosilo pristojnega organa za kvalificirani sklad tveganega kapitala.

4.   Upraviteljem iz odstavka 1 ni treba predložiti informacij ali dokumentov, ki so jih že posredovali v skladu z Direktivo 2011/61/EU.

5.   Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala, potem ko oceni prejeto dokumentacijo v skladu z odstavkom 2 ter prejme morebitno pojasnilo in informacije iz odstavka 3, sklad registrira kot kvalificirani sklad tveganega kapitala, če upravitelj tega sklada izpolnjuje pogoje iz člena 14(2).

6.   Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala obvesti upravitelja iz odstavka 1 najpozneje dva meseca po tem, ko ta upravitelj predloži vso dokumentacijo iz odstavka 2, o tem, ali je bil sklad registriran kot kvalificirani sklad tveganega kapitala.

7.   Registracija v skladu s tem členom je veljavna na celotnem ozemlju Unije in omogoča trženje teh skladov z oznako ‚EuVECA‘ po vsej Uniji.

8.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se pristojnim organom zagotovijo v skladu z odstavkom 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

9.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij pristojnim organom v skladu z odstavkom 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

10.   ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.“

Člen 14b

Države članice zagotovijo, da je vsakršna zavrnitev registracije upravitelja iz člena 14 ali sklada iz člena 14a utemeljena in vročena upraviteljem iz navedenih členov ter da zanjo velja pravica do pritožbe pred nacionalnim sodnim, upravnim ali drugim organom. Ta pravica do pritožbe velja tudi v zvezi z registracijo, kadar o registraciji v roku dveh mesecev po tem, ko je upravitelj posredoval vse zahtevane informacije, ni bila sprejeta odločitev. Države članice lahko zahtevajo, da upravitelj izčrpa vsa druga predhodna upravna sredstva, določena v nacionalnem pravu, preden uveljavi to pravico do pritožbe.“;

(9)

v členu 16 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Pristojni organ matične države članice pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA nemudoma uradno obvesti: o vsaki registraciji ali izbrisu upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala iz registra; vsakič, ko je v register dodan ali iz njega izbrisan kvalificirani sklad tveganega kapitala; in vsakič, ko je na seznam držav članic, v katerih namerava upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala te sklade tržiti, dodana ali z njega izbrisana država članica.

Za namene prvega pododstavka pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala, ki je bil registriran v skladu s členom 14a, nemudoma uradno obvesti pristojni organ matične države članice, pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA vsakič, ko je v register dodan ali iz njega izbrisan kvalificirani sklad tveganega kapitala, in vsakič, ko je na seznam držav članic, v katerih namerava upravitelj tega kvalificiranega sklada tveganega kapitala ta sklad tržiti, dodana ali z njega izbrisana država članica.

2.   Pristojni organi držav članic gostiteljic upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala ne nalagajo zahtev ali upravnih postopkov v zvezi s trženjem njihovih kvalificiranih skladov tveganega kapitala in ne zahtevajo odobritve tega trženja pred njegovim začetkom. Takšne zahteve ali upravni postopki vključujejo pristojbine in druge dajatve.“;

(10)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 16a

1.   Za organiziranje in izvajanje medsebojnih pregledov v skladu s členom 14(9) in členom 14a(10) pristojni organ matične države članice ali, če se razlikujeta, pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala, zagotovi, da so končne informacije, na podlagi katerih je bila registracija opravljena, kakor je določeno v členu 14(1) in (2) ter členu 14a(2), na voljo ESMA v doglednem času po registraciji. Takšne informacije se dajo na voljo v skladu s postopkom iz člena 22.

2.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se ESMA dajo na voljo v skladu z odstavkom 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

3.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij, ki se ESMA dajo na voljo v skladu z odstavkom 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“;

(11)

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

1.   ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, ki je javno dostopna na internetu in zajema vse upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki uporabljajo oznako ‚,EuVECA‘, kvalificirane sklade tveganega kapitala, za katere to oznako uporabljajo, ter države, v katerih se ti skladi tržijo.

2.   ESMA na svojem spletnem mestu zagotovi povezave do pomembnih informacij glede tretjih držav, ki izpolnjujejo ustrezno zahtevo iz točke (d)(iv) prvega odstavka člena 3.“;

(12)

v členu 18 se vstavita naslednja odstavka:

„1a.   Za upravitelja iz člena 2(2) je pristojni organ matične države članice odgovoren za nadzor nad ustreznostjo ureditve in organizacije upravitelja ter nad skladnostjo s to ureditvijo in organizacijo, da lahko ta upravitelj izpolnjuje obveznosti in pravila, ki se nanašajo na sestavo in delovanje vseh kvalificiranih skladov tveganega kapitala, s katerimi upravlja.

1b.   Za kvalificirani sklad tveganega kapitala, ki ga upravlja upravitelj iz člena 2(2), je pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala odgovoren za nadzor nad skladnostjo kvalificiranega sklada tveganega kapitala s pravili, določenimi v členih 5 in 6 ter točkah (c) in (i) člena 13(1). Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala je odgovoren tudi za nadzor nad skladnostjo tega sklada z obveznostmi, navedenimi v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu sklada.“;

(13)

v členu 19 se doda naslednji odstavek:

„ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov v povezavi z nadzornimi in preiskovalnimi pooblastili, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.“;

(14)

člen 20 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se „16. maja 2015“ nadomesti z „2. marca 2020“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Upravitelji iz člena 2(1) vselej izpolnjujejo zahteve iz te uredbe in so tudi odgovorni za vse kršitve te uredbe, tudi za vsakršno izgubo ali škodo, nastalo zaradi teh kršitev.

Upravitelji iz člena 2(2) vselej izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2011/61/EU. Odgovorni so za zagotavljanje skladnosti s to uredbo in so odgovorni v skladu z Direktivo 2011/61/EU. Poleg tega so odgovorni za vsakršno izgubo ali škodo, nastalo zaradi kršitve te uredbe.“;

(15)

člen 21 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

uvodni del se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ob upoštevanju načela sorazmernosti pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe iz odstavka 2, kot je ustrezno, če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala:“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

uporablja oznako ‚EuVECA‘, a ni registriran v skladu s členom 14, ali pa kvalificirani sklad tveganega kapitala ni registriran v skladu s členom 14a;“;

(iii)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

je pridobil registracijo na podlagi lažnih navedb ali na kakršen koli drug nepravilen način, s čimer je kršil člen 14 ali člen 14a;“;

(b)

odstavki 2, 3 in 4 se nadomestijo z naslednjim:

„2.   V primerih iz odstavka 1 pristojni organ po potrebi:

(a)

sprejme ukrepe za zagotovitev, da zadevni upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ravna v skladu s členoma 5 in 6, točkama (a) in (b) člena 7 ter členi 12 do 14a, kot je ustrezno;

(b)

zadevnemu upravitelju kvalificiranega sklada tveganega kapitala prepove uporabo oznake ‚EuVECA‘ in tega upravitelja ali zadevni kvalificirani sklad tveganega kapitala izbriše iz registra.

3.   Pristojni organ iz odstavka 1 brez odlašanja obvesti vse druge zadevne pristojne organe, pristojne organe vseh držav članic gostiteljic v skladu s točko (d) člena 14(1) ter ESMA o izbrisu upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala ali kvalificiranega sklada tveganega kapitala iz registra.

4.   Pravica do trženja enega ali več kvalificiranih skladov tveganega kapitala pod oznako ‚EuVECA‘ v Uniji preneha s takojšnjim učinkom od datuma sprejetja odločitve pristojnega organa iz točke (b) odstavka 2.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„5.   Pristojni organ matične države članice ali države članice gostiteljice brez odlašanja obvesti ESMA, če obstajajo jasni in dokazljivi razlogi za sum, da je upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala storil katero od kršitev iz točk (a) do (i) člena 21(1).

ESMA lahko ob upoštevanju načela sorazmernosti zadevnim pristojnim organom izda priporočila v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da sprejmejo ukrepe iz odstavka 2 tega člena ali se jih vzdržijo.“;

(16)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 21a

Pooblastila, prenesena na pristojne organe v skladu z Direktivo 2011/61/EU, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kazni, se izvajajo tudi v zvezi z upravitelji iz člena 2(2) te uredbe.“;

(17)

člen 26 se spremeni:

(a)

v točki (a) odstavka 2 se „22. julija 2017“ nadomesti z „2. marca 2022“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Hkrati s pregledom v skladu s členom 69 Direktive 2011/61/EU, zlasti kar zadeva upravitelje, registrirane v skladu s točko (b) člena 3(2) navedene direktive, Komisija preuči:

(a)

upravljanje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in primernost spreminjanja pravnega okvira, vključno z možnostjo potnega lista za upravljanje, ter

(b)

primernost opredelitve trženja za kvalificirane sklade tveganega kapitala in vpliv te opredelitve ter njenih različnih nacionalnih razlag na delovanje in zmožnost preživetja kvalificiranih skladov tveganega kapitala ter na čezmejno širjenje teh skladov.

Komisija po izvedbi tega pregleda predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu ter mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.“

Člen 2

Uredba (EU) št. 346/2013 se spremeni:

(1)

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Členi 3 do 6, člena 10 in 13, točke (d), (e) in (f) člena 14(1), členi 15a do 20, drugi pododstavek člena 21(3) ter člena 22 in 22a te uredbe se uporabljajo za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, ki upravljajo portfelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo in ki nameravajo oznako ‚EuSEF‘ uporabljati v povezavi s trženjem teh skladov v Uniji.“;

(2)

v členu 3(1) se prvi pododstavek spremeni:

(a)

v točki (d) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

si prizadeva za doseganje izmerljivih pozitivnih socialnih učinkov kot svojega glavnega cilja, v skladu s svojimi pravili družbe, statuti ali drugimi pravili ali ustanovnimi akti, s katerimi se vzpostavi poslovanje, pri čemer podjetje:

zagotavlja storitve ali blago velikega socialnega pomena,

pri proizvodnji izdelkov ali zagotavljanju storitev izpolnjuje svoj socialni cilj ali

zagotavlja finančno pomoč samo socialnim podjetjem, kot so opredeljena v prvih dveh alineah;“;

(b)

točka (k) se nadomesti z naslednjim:

„(k)

‚matična država članica‘ pomeni državo članico, v kateri ima upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo registrirani sedež;“;

(c)

točka (m) se nadomesti z naslednjim:

„(m)

‚pristojni organ‘ pomeni:

(i)

za upravitelje iz člena 2(1) te uredbe pristojni organ iz točke (a) člena 3(3) Direktive 2011/61/EU;

(ii)

za upravitelje iz člena 2(2) te uredbe pristojni organ iz člena 7(1) Direktive 2011/61/EU;

(iii)

za kvalificirane sklade za socialno podjetništvo pristojni organ države članice, v kateri ima kvalificirani sklad za socialno podjetništvo sedež;“;

(d)

doda se naslednja točka:

„(n)

‚pristojni organ države članice gostiteljice‘ pomeni organ države članice – ki ni matična država članica –, v kateri se trži kvalificirani sklad za socialno podjetništvo.“;

(3)

člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Tako notranje upravljani kvalificirani skladi za socialno podjetništvo kot zunanji upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo imajo začetni kapital v višini 50 000 EUR.“;

(b)

dodajo se naslednji odstavki:

„3.   Lastna sredstva vselej znašajo vsaj osmino stalnih splošnih stroškov, ki jih je imel upravitelj v predhodnem letu. Pristojni organi matične države članice lahko to zahtevo prilagodijo v primeru bistvene spremembe v poslovanju upravitelja glede na predhodno leto. Če upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ni zaključil poslovnega leta, znaša zahteva osmino stalnih splošnih stroškov, pričakovanih v njegovem poslovnem načrtu, razen če pristojni organ matične države članice zahteva prilagoditev tega načrta.

4.   Če vrednost kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, ki ga upravlja upravitelj, presega 250 000 000 EUR, upravitelj zagotovi dodatni znesek lastnih sredstev. Ta dodatni znesek je enak 0,02% zneska, za katerega skupna vrednost kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo presega 250 000 000 EUR.

5.   Pristojni organ matične države članice lahko dovoli, da upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ne zagotovi do 50 % dodatnega zneska lastnih sredstev iz odstavka 4, če ta upravitelj pridobi jamstvo za enak znesek pri kreditni instituciji ali zavarovalnici, ki ima registrirani sedež v državi članici ali tretji državi, če v njej zanjo veljajo pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki so po mnenju pristojnega organa matične države članice enakovredna pravilom iz prava Unije.

6.   Lastna sredstva se vlagajo v likvidna sredstva ali sredstva, ki jih je mogoče kratkoročno takoj pretvoriti v gotovino, in ne vključujejo špekulativnih pozicij.“;

(4)

člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

informacije o vrsti, vrednosti in namenu naložb, ki niso kvalificirane naložbe iz člena 5(1);“;

(ii)

doda se naslednja točka:

„(f)

opis, kako se pri naložbenem pristopu kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo upoštevajo okoljska in podnebna tveganja.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„5.   Pristojni organ matične države članice vse informacije, pridobljene v skladu s tem členom, pravočasno da na voljo pristojnemu organu za vsak zadevni kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, pristojnemu organu vsake zadevne države članice gostiteljice in organu ESMA, in sicer v skladu s postopkom iz člena 23.“;

(5)

v členu 14(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

znesku lastnih sredstev, ki je na voljo temu upravitelju za ohranjanje ustreznih človeških in tehničnih virov, potrebnih za pravilno upravljanje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo;“;

(6)

člen 15 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta točka (e);

(b)

v odstavku 2 se črta točka (d);

(c)

dodajo se naslednji odstavki:

„4.   Pristojni organ matične države članice najpozneje dva meseca po predložitvi vseh informacij iz odstavka 1 upravitelja iz navedenega odstavka obvesti o tem, ali je bil registriran kot upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo.

5.   Registracija v skladu s tem členom predstavlja registracijo za namene člena 3(3) Direktive 2011/61/EU v zvezi z upravljanjem kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo.

6.   Upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo iz tega člena uradno obvesti pristojni organ matične države članice o vsaki bistveni spremembi pogojev za svojo začetno registracijo v skladu s tem členom, preden se te spremembe izvedejo.

Če se pristojni organ matične države članice odloči naložiti omejitve ali zavrniti spremembe iz prvega pododstavka, o tem obvesti upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo v roku enega meseca po prejemu uradnega obvestila o teh spremembah. Pristojni organ lahko navedeno obdobje podaljša za največ en mesec, če meni, da je to potrebno zaradi posebnih okoliščin primera, in sicer po tem, ko uradno obvesti upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo. Spremembe se lahko izvedejo, če ustrezni pristojni organ v določenem ocenjevalnem obdobju ne nasprotuje spremembam.

7.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se v zahtevku za registracijo iz odstavka 1 zagotovijo pristojnim organom, ter pogojev iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

8.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij pristojnim organom v zahtevku za registracijo iz odstavka 1, ter glede pogojev iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

9.   ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.“;

(7)

vstavita se naslednja člena:

„Člen 15a

1.   Upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, vložijo zahtevek za registracijo kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, za katere nameravajo uporabljati oznako „EuSEF“.

2.   Zahtevek za registracijo iz odstavka 1 se vloži pri pristojnem organu za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo in vključuje naslednje:

(a)

pravila upravljanja ali ustanovne akte kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo;

(b)

informacije o identiteti depozitarja;

(c)

informacije iz člena 15(1);

(d)

seznam držav članic, v katerih so upravitelji iz odstavka 1 ustanovili, ali nameravajo ustanoviti, kvalificirani sklad za socialno podjetništvo.

Za namene točke (c) prvega pododstavka se informacije o vzpostavljenih ureditvah za zagotavljanje skladnosti z zahtevami poglavja II nanašajo na ureditve, vzpostavljene za zagotavljanje skladnosti s členi 5, 6 in 10, členom 13(2) in točkami (d), (e) in (f) člena 14(1).

3.   Če pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo in pristojni organ matične države članice nista ista, pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo pristojni organ matične države članice zaprosi za informacije o tem, ali kvalificirani sklad za socialno podjetništvo spada v področje uporabe dovoljenja upravitelja za upravljanje AIS in ali so izpolnjeni pogoji iz točke (a) člena 15(2).

Pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo prav tako lahko pristojni organ matične države članice zaprosi za pojasnilo in informacije glede dokumentacije iz odstavka 2.

Pristojni organ matične države članice odgovori v enem mesecu od datuma, ko je prejel zaprosilo pristojnega organa za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo.

4.   Upraviteljem iz odstavka 1 ni treba predložiti informacij ali dokumentov, ki so jih že posredovali v skladu z Direktivo 2011/61/EU.

5.   Pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, potem ko oceni prejeto dokumentacijo v skladu z odstavkom 2 ter prejme morebitno pojasnilo in informacije iz odstavka 3, sklad registrira kot kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, če upravitelj sklada izpolnjuje pogoje iz člena 15(2).

6.   Upravitelja iz odstavka 1 pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo najpozneje dva meseca po tem, ko ta upravitelj predloži vso dokumentacijo iz odstavka 2, obvesti o tem, ali je bil sklad registriran kot kvalificirani sklad za socialno podjetništvo.

7.   Registracija v skladu s tem členom je veljavna na celotnem ozemlju Unije in omogoča trženje teh skladov z oznako ‚EuSEF‘ po vsej Uniji.

8.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se pristojnim organom zagotovijo v skladu z odstavkom 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

9.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke tehničnih izvedbenih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij pristojnim organom v skladu z odstavkom 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

10.   ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.

Člen 15b

Države članice zagotovijo, da je vsakršna zavrnitev registracije upravitelja iz člena 15 ali sklada iz člena 15a utemeljena in vročena upraviteljem iz navedenih členov ter da zanjo velja pravica do pritožbe pred nacionalnim sodnim, upravnim ali drugim organom. Ta pravica do pritožbe velja tudi v zvezi z registracijo, kadar o registraciji v roku dveh mesecev po tem, ko je upravitelj posredoval vse zahtevane informacije, ni bila sprejeta odločitev. Države članice lahko zahtevajo, da upravitelj predhodno izčrpa vsa druga predhodna upravna sredstva, določena v nacionalnem pravu, preden uveljavi to pravico do pritožbe.“;

(8)

v členu 17 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Pristojni organ matične države članice pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA nemudoma uradno obvesti: o vsaki registraciji ali izbrisu upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo iz registra; vsakič, ko je v register dodan ali iz njega izbrisan kvalificirani sklad za socialno podjetništvo; in vsakič, ko je na seznam držav članic, v katerih namerava upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo te sklade tržiti, dodana ali z njega izbrisana država članica.

Za namene prvega pododstavka pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, ki je bil registriran v skladu s členom 15a, nemudoma uradno obvesti pristojni organ matične države članice, pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA, če je bil v register dodan ali iz njega izbrisan kvalificirani sklad za socialno podjetništvo ali če je bila na seznam držav članic, v katerih namerava upravitelj tega kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ta sklad tržiti, dodana ali z njega izbrisana država članica.

2.   Pristojni organi držav članic gostiteljic upraviteljem kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo ne nalagajo zahtev ali upravnih postopkov v zvezi s trženjem njihovih kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo in ne zahtevajo odobritve trženja pred njegovim začetkom. Takšne zahteve ali upravni postopki vključujejo pristojbine in druge dajatve.“;

(9)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 17a

1.   Za organiziranje in izvajanje medsebojnih pregledov v skladu s členom 15(9) in členom 15a(10) pristojni organ matične države članice ali, če se razlikujeta, pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, zagotovi, da so končne informacije, na podlagi katerih je bila registracija opravljena, kakor je določeno v členu 15(1) in (2) ter členu 15a(2), na voljo ESMA v doglednem času po registraciji. Takšne informacije se dajo na voljo v skladu s postopkom iz člena 23.

2.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se ESMA dajo na voljo v skladu z odstavkom 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

3.   Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke tehničnih izvedbenih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij, ki se ESMA dajo na voljo v skladu z odstavkom 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“;

(10)

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

1.   ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, ki je javno dostopna na internetu in zajema vse upravitelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, ki uporabljajo oznako „EuSEF“, kvalificirane sklade za socialno podjetništvo, za katere uporabljajo to oznako, ter države, v katerih se ti skladi tržijo.

2.   ESMA na svojem spletnem mestu zagotovi povezave do pomembnih informacij glede tretjih držav, ki izpolnjujejo ustrezno zahtevo iz točke (d)(v) prvega pododstavka člena 3(1).“;

(11)

v členu 19 se vstavita naslednja odstavka:

„1a.   Za upravitelje iz člena 2(2) je pristojni organ matične države članice odgovoren za nadzor nad ustreznostjo ureditve in organizacije upravitelja ter nad skladnostjo s to ureditvijo in organizacijo, da lahko ta upravitelj izpolnjuje obveznosti in pravila, ki se nanašajo na sestavo in delovanje vseh kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, s katerimi upravlja.

1b.   Za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, ki ga upravlja upravitelj iz člena 2(2), je pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo odgovoren za nadzor nad skladnostjo kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo s pravili, določenimi v členih 5 in 6 ter točkah (c) in (i) člena 14(1). Pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo je odgovoren tudi za nadzor nad skladnostjo tega sklada z obveznostmi, določenimi v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu sklada.“;

(12)

v členu 20 se doda naslednji odstavek:

„ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov v povezavi z nadzornimi in preiskovalnimi pooblastili, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.“;

(13)

člen 21 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se „16. maja 2015“ nadomesti z „2. marca 2020“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Upravitelji iz člena 2(1) vselej izpolnjujejo zahteve iz te uredbe in so tudi odgovorni za vse kršitve te uredbe, vključno za vsakršno izgubo ali škodo, nastalo zaradi teh kršitev.

Upravitelji iz člena 2(2) vselej izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2011/61/EU. Odgovorni so za zagotavljanje skladnosti s to uredbo in so v skladu z Direktivo 2011/61/EU. Odgovorni so tudi za vsakršno izgubo ali škodo, nastalo zaradi kršitve te uredbe.“;

(14)

člen 22 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

uvodni del se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ob upoštevanju načela sorazmernosti pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe iz odstavka 2, kot je ustrezno, če upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo:“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

uporablja oznako ‚EuSEF‘, a ni registriran v skladu s členom 15, ali pa kvalificirani sklad za socialno podjetništvo ni registriran v skladu s členom 15a;“;

(iii)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

je pridobil registracijo na podlagi lažnih navedb ali na kakršen koli drug nepravilen način, s čimer je kršil člen 15 ali člen 15a;“;

(b)

odstavki 2, 3 in 4 se nadomestijo z naslednjim:

„2.   V primerih iz odstavka 1 pristojni organ po potrebi:

(a)

sprejme ukrepe za zagotovitev, da zadevni upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ravna v skladu s členoma 5 in 6, točkama (a) in (b) člena 7 ter členi 13 do 15a, kot je ustrezno;

(b)

zadevnemu upravitelju kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo prepove uporabo oznake ‚EuSEF‘ in tega upravitelja ali zadevni kvalificirani sklad za socialno podjetništvo izbriše iz registra.

3.   Pristojni organ iz odstavka 1 brez odlašanja obvesti vse druge zadevne pristojne organe, pristojne organe vseh držav članic gostiteljic v skladu s točko (d) člena 15(1) ter ESMA o izbrisu upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ali kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo iz registra.

4.   Pravica do trženja enega ali več kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo z oznako ‚EuSEF‘ v Uniji preneha s takojšnjim učinkom od datuma sprejetja sklepa pristojnega organa iz točke (b) odstavka 2.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„5.   Pristojni organ matične države članice ali države članice gostiteljice, kot je ustrezno, brez odlašanja obvesti ESMA, če obstajajo jasni in dokazljivi razlogi za sum, da je upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo storil katero od kršitev iz točk (a) do (i) odstavka 1.

ESMA lahko ob upoštevanju načela sorazmernosti zadevnim pristojnim organom izda priporočila v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da sprejmejo ukrepe iz odstavka 2 tega člena ali se jih vzdržijo.“;

(15)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 22a

Pooblastila, prenesena na pristojne organe v skladu z Direktivo 2011/61/EU, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kazni, se izvajajo tudi v zvezi z upravitelji iz člena 2(2) te uredbe.“;

(16)

člen 27 se spremeni:

(a)

v točki (a) odstavka 2 se „22. julija 2017“ nadomesti z „2. marca 2022“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Hkrati s pregledom v skladu s členom 69 Direktive 2011/61/EU, zlasti kar zadeva upravitelje, registrirane v skladu s točko (b) člena 3(2) navedene direktive, Komisija preuči:

(a)

upravljanje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo in primernost spreminjanja pravnega okvira, vključno z možnostjo potnega lista za upravljanje, ter

(b)

primernost opredelitve trženja za kvalificirane sklade za socialno podjetništvo ter vpliv te opredelitve in njenih različnih nacionalnih razlag na delovanje in zmožnost preživetja kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo ter na čezmejno širjenje teh skladov.

Komisija po izvedbi tega pregleda predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu ter mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2018.

Odstavki 2 do 6 člena 10 in točka (b) člena 13(1) Uredbe (EU) št. 345/2013, kakor so spremenjeni s to uredbo, ter odstavki 2 do 6 člena 11 in točka (b) člena 14(1) Uredbe (EU) št. 346/2013, kakor so spremenjeni s to uredbo, se ne uporabljajo za obstoječe upravitelje v povezavi s kvalificiranimi skladi tveganega kapitala in kvalificiranimi skladi za socialno podjetništvo, kakor obstajajo 1. marca 2018, za čas delovanja teh skladov. Ti upravitelji zagotovijo, da so ves čas zmožni upravičiti zadostnost lastnih sredstev za neprekinjeno delovanje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. oktobra 2017

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  UL C 394, 26.10.2016, str. 2.

(2)  UL C 75, 10.3.2017, str. 48.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 9. oktobra 2017.

(4)  Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 18).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).


Na vrh