Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R1515

Komisijas Regula (ES) 2017/1515 (2017. gada 31. augusts), ar ko attiecībā uz 2018. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/5895

OV L 226, 1.9.2017., 6./23. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1515/oj

1.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 226/6


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1515

(2017. gada 31. augusts),

ar ko attiecībā uz 2018. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 808/2004 ir izveidota vienota sistēma, lai regulāri sagatavotu Eiropas statistiku par informācijas sabiedrību.

(2)

Ir nepieciešami īstenošanas pasākumi, lai noteiktu datus, kuri jāiesniedz, lai sagatavotu statistiku 1. modulī “Uzņēmumi un informācijas sabiedrība” un 2. modulī “Indivīdi, mājsaimniecības un informācijas sabiedrība” un lai noteiktu to nosūtīšanas termiņus.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dati, kas nosūtāmi, lai sagatavotu Eiropas 1. moduļa “Uzņēmumi un informācijas sabiedrība” un 2. moduļa “Indivīdi, mājsaimniecības un informācijas sabiedrība” statistiku par informācijas sabiedrību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 808/2004 3. panta 2. punktu un 4. pantu, ir precizēti šīs regulas I un II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 31. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.


I PIELIKUMS

1. MODULIS. UZŅĒMUMI UN INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

A.   TEMATI UN TO RĀDĪTĀJI

1.

Temati, kuri jāietver par 2018. pārskata gadu un kurus izraugās no Regulas (EK) Nr. 808/2004 I pielikumā sniegtā saraksta, ir šādi:

a)

IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos;

b)

interneta un citu elektronisko tīklu izmantošana uzņēmumos;

c)

e-komercija;

d)

e-uzņēmējdarbības procesi un organizatoriski aspekti;

e)

IKT kompetence uzņēmuma vienībā un vajadzība pēc IKT prasmēm;

f)

piekļuve tehnoloģijām un to izmantošana, nodrošinot spēju pieslēgties internetam vai citiem tīkliem jebkurā vietā un laikā (visuresoša savienojamība).

2.

Par uzņēmumiem vāc šādus rādītājus:

a)

IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos

i)

par visiem uzņēmumiem:

datoru izmantošana;

ii)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

(pēc izvēles) nodarbinātās personas vai to nodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kuras izmanto datoru uzņēmējdarbības veikšanai;

b)

interneta un citu elektronisko tīklu izmantošana uzņēmumos

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

piekļuve internetam;

ii)

par uzņēmumiem ar piekļuvi internetam:

nodarbinātās personas vai to nodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kuras uzņēmējdarbībā izmanto datoru ar interneta pieslēgumu,

interneta pieslēgums: jebkāda veida fiksēts pieslēgums,

interneta pieslēgums: nodrošinājums ar portatīvajām ierīcēm, kas nodrošina mobilo interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo tālruņu tīklus uzņēmējdarbībā,

tīmekļa vietnes esība,

interneta reklāmas iegāde;

iii)

par uzņēmumiem, kuriem ir jebkāda veida fiksētais pieslēgums internetam:

ātrākā fiksētā interneta pieslēguma maksimālais lejupielādes ātrums MBit/s saskaņā ar līgumu (diapazoni): [0, < 2], [2, < 10], [10, < 30], [30, < 100], [≥ 100];

iv)

par uzņēmumiem, kuri nodrošina savas nodarbinātās personas ar portatīvajām ierīcēm, kas nodrošina mobilā interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo tālruņu tīklus uzņēmējdarbībā:

nodarbinātās personas vai to nodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kuras uzņēmējdarbībā izmanto uzņēmuma piešķirtu portatīvo ierīci, kas nodrošina interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo tālruņu tīklus,

nodrošinājums ar portatīvām ierīcēm, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmuma e-pasta sistēmai,

nodrošinājums ar portatīvām ierīcēm, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmuma dokumentiem un rediģētu tos,

nodrošinājums ar portatīvām ierīcēm, lai izmantotu specializētu uzņēmējdarbības lietojumprogrammatūru;

v)

par uzņēmumiem, kuriem ir tīmekļa vietne, informācija par šādu pakalpojumu nodrošināšanu:

preču vai pakalpojumu apraksts, cenu saraksti,

pasūtīšana, rezervēšana vai iegrāmatošana tiešsaistē,

iespēja, ka apmeklētāji var tiešsaistē pielāgot vai modelēt preces vai pakalpojumus,

veiktu pasūtījumu virzības izsekošana,

tīmekļa vietnes personalizēts saturs regulāriem/biežiem apmeklētājiem,

saites vai atsauces uz uzņēmuma sociālo mediju profiliem;

vi)

par uzņēmumiem, kuri iegādājas interneta reklāmu, jebkuras no šādām mērķreklāmas metodēm izmantošana:

reklāmas metode, kuras pamatā ir tīmekļa vietņu saturs vai lietotāju meklētie atslēgvārdi,

reklāmas metode, kuras pamatā ir lietotāju pagātnes darbību vai profila izsekošana,

reklāmas metode, kuras pamatā ir interneta lietotāju ģeolokācija,

visas pārējās interneta mērķreklāmas metodes, kas nav minētas iepriekš;

c)

e-komercija

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes (pārdošana tīmeklī),

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot EDI tipa ziņojumus (EDI tipa pārdošana),

(pēc izvēles) preču vai pakalpojumu pasūtījumu veikšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot tīmekļa vietni, lietotnes vai EDI tipa ziņojumu;

ii)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā saņēmuši preču vai pakalpojumu pasūtījumus, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotni:

tādu e-komercijas pārdevumu apgrozījuma vērtība absolūtajos skaitļos vai kā procentuālā daļa no pasūtījumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā kalendārajā gadā, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes,

tādu pasūtījumu apgrozījuma procentuālā daļa, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes; dalīti pēc pārdevumiem privātajiem patērētājiem (uzņēmumu darījumi ar patērētājiem: B2C) un pārdevumiem citiem uzņēmumiem (uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem: B2B), un publiskām iestādēm (uzņēmumu darījumi ar valsts iestādēm: B2G), iepriekšējā kalendārajā gadā,

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot uzņēmuma tīmekļa vietni vai lietotnes (tostarp mātesuzņēmuma vai saistīto uzņēmumu, ekstranets),

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot e-komercijas tirdzniecības vietas tīmekļa vietni vai lietotnes, kuras preču pārdošanai izmanto vairāki uzņēmumi,

tādu pasūtījumu apgrozījuma procentuālā daļa iepriekšējā kalendārajā gadā, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes; dalīti pēc pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot uzņēmuma tīmekļa vietni vai lietotnes (tostarp mātesuzņēmuma vai saistīto uzņēmumu, ekstranets), un pēc pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot e-komercijas tirdzniecības vietas tīmekļa vietni vai lietotnes, kuras preču pārdošanai izmanto vairāki uzņēmumi;

iii)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā saņēmuši preču vai pakalpojumu pasūtījumus, izmantojot EDI tipa ziņojumus:

tādu e-komercijas pārdevumu apgrozījuma vērtība vai procentuālā daļa no pasūtījumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā kalendārajā gadā, kuri veikti, izmantojot EDI tipa ziņojumus;

iv)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā veikusi preču vai pakalpojumu pasūtījumus, izmantojot tīmekļa vietni, lietotnes vai EDI tipa ziņojumu (izņemot manuāli drukātus e-pastus):

(pēc izvēles) preču vai pakalpojumu pasūtījumu veikšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes,

(pēc izvēles) preču vai pakalpojumu pasūtījumu veikšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot EDI tipa ziņojumus,

(pēc izvēles) tādu preču vai pakalpojumu pasūtījumu veikšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot tīmekļa vietni, lietotnes vai EDI tipa ziņojumu, kuru vērtība nav mazāka kā 1 % no kopējās pirkumu vērtības;

d)

e-uzņēmējdarbības procesi un organizatoriski aspekti

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

uzņēmuma 3D printeru izmantošana iepriekšējā kalendārajā gadā,

citu uzņēmumu nodrošinātu drukāšanas pakalpojumu izmantošana iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) rūpniecisko robotu izmantošana,

(pēc izvēles) pakalpojumu robotu izmantošana,

(pēc izvēles) lielo datu analīze, kā datu avotu izmantojot attiecīgā uzņēmuma datus no viedierīcēm vai sensoriem, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) lielo datu analīze, kā datu avotu izmantojot ģeolokācijas datus no portatīvām ierīcēm, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) lielo datu analīze, kā datu avotu izmantojot datus, kas iegūti no sociālajiem medijiem, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) lielo datu analīze, kā datu avotu izmantojot citus datu avotus, kas nav minēti šajā punktā, iepriekšējā kalendārajā gadā,

rēķini, kuri automātiskai datu apstrādei nosūtīti elektroniskā veidā un piemērotā standarta formātā (e-rēķini), izņemot datnes PDF formātā, iepriekšējā kalendārajā gadā,

rēķini, kuri nav piemēroti automātiskai datu apstrādei un kuri nosūtīti elektroniskā veidā, ieskaitot datnes PDF formātā, iepriekšējā kalendārajā gadā,

rēķini, kuri nosūtīti papīra formā, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) rēķinu saņemšana elektroniskā veidā un automātiskai datu apstrādei piemērotā standarta formātā (e-rēķini), izņemot datņu nosūtīšanu PDF formātā, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) rēķinu saņemšana elektroniskā veidā, kas nav piemērota automātiskai datu apstrādei (e-rēķini), ieskaitot datņu nosūtīšanu PDF formātā, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) rēķini, kuri saņemti papīra formā, iepriekšējā kalendārajā gadā;

ii)

uzņēmumiem, kuri izmanto 3D printerus, iepriekšējā kalendārajā gadā:

prototipu vai modeļu drukāšana tirdzniecībai,

prototipu vai modeļu drukāšana iekšējai izmantošanai,

tirdzniecībai paredzētu preču drukāšana, izņemot prototipus vai modeļus,

izmantošanai uzņēmuma ražošanas procesos paredzētu preču drukāšana, izņemot prototipus vai modeļus;

iii)

par uzņēmumiem, kas izmanto pakalpojumu robotus:

(pēc izvēles) izmantošana pārraudzībai, drošībai vai pārbaudēm,

(pēc izvēles) izmantošana personu vai preču pārvadājumiem,

(pēc izvēles) izmantošana tīrīšanai vai atkritumu likvidēšanai,

(pēc izvēles) izmantošana noliktavu pārvaldības sistēmām,

(pēc izvēles) izmantošana montāžas darbiem, ko veic pakalpojumu roboti,

(pēc izvēles) izmantošana biroja robotu uzdevumos,

(pēc izvēles) izmantošana būvdarbiem vai bojājumu novēršanai;

iv)

par uzņēmumiem, kas analizē lielos datus, iepriekšējā kalendārajā gadā:

(pēc izvēles) uzņēmuma darbinieku veiktā lielo datu analīze, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) ārējo pakalpojumu sniedzēju veiktā lielo datu analīze, iepriekšējā kalendārajā gadā;

v)

par uzņēmumiem, kuri nosūtījuši rēķinus elektroniskā veidā automātiskai datu apstrādei piemērotā standarta formātā (e-rēķini), izņemot datņu nosūtīšanu PDF formātā, iepriekšējā kalendārajā gadā:

(pēc izvēles) e-rēķinu procentuālā daļa no visiem nosūtītajiem rēķiniem vai tādu e-rēķinu procentuālā daļa no visiem rēķiniem, kas nosūtīti šādos diapazonos: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [≥ 75], iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) citiem uzņēmumiem nosūtītie e-rēķini (uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem: B2B), iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) publiskām iestādēm nosūtītie e-rēķini (uzņēmumu darījumi ar valsts iestādēm: B2G), iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) privātajiem patērētājiem nosūtītie e-rēķini (uzņēmumu darījumi ar privātajiem patērētājiem: B2C), iepriekšējā kalendārajā gadā;

vi)

par uzņēmumiem, kuri saņēmuši rēķinus elektroniskā veidā automātiskai datu apstrādei piemērotā standarta formātā (e-rēķini), izņemot datņu nosūtīšanu PDF formātā, iepriekšējā kalendārajā gadā:

(pēc izvēles) e-rēķinu procentuālā daļa no visiem saņemtajiem rēķiniem vai tādu e-rēķinu procentuālā daļa no visiem rēķiniem, kas saņemti šādos diapazonos: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [≥ 75], iepriekšējā kalendārajā gadā;

e)

IKT kompetence uzņēmuma vienībā un vajadzība pēc IKT prasmēm

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

IKT speciālistu nodarbināšana,

jebkādu mācību piedāvāšana ar mērķi pilnveidot IKT speciālistu ar IKT saistītās prasmes iepriekšējā kalendārajā gadā,

jebkādu mācību piedāvāšana ar mērķi pilnveidot citu nodarbināto personu ar IKT saistītās prasmes iepriekšējā kalendārajā gadā,

IKT speciālistu pieņemšana darbā vai plānota pieņemšana darbā iepriekšējā kalendārajā gadā,

šādu IKT funkciju veikšana iepriekšējā kalendārajā gadā (dalījumā “Galvenokārt pašu darbinieki, tostarp tie, kuri nodarbināti mātes vai saistītos uzņēmumos”, “Galvenokārt ārējais piegādātājs” vai “Nav piemērojams”):

IKT infrastruktūras uzturēšana (serveri, datori, printeri, tīkli),

biroja programmatūras atbalsts,

uzņēmējdarbības pārvaldības programmatūras/sistēmu izstrāde,

uzņēmējdarbības pārvaldības programmatūras/sistēmu atbalsts,

tīmekļa risinājumu izstrāde,

tīmekļa risinājumu atbalsts,

IKT drošība un datu aizsardzība;

ii)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus un pieņēmuši darbā vai vēlējušies pieņemt darbā IKT speciālistus iepriekšējā kalendārajā gadā:

IKT speciālistu vakantās amata vietas, ko bija grūti aizpildīt;

f)

piekļuve tehnoloģijām un to izmantošana, nodrošinot spēju pieslēgties internetam vai citiem tīkliem jebkurā vietā un laikā (visuresoša savienojamība)

i)

par uzņēmumiem ar piekļuvi internetam:

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana, izņemot bezmaksas pakalpojumus;

ii)

par uzņēmumiem ar interneta piekļuvi, kuri pirka mākoņdatošanas pakalpojumus:

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana e-pastam,

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana biroja programmatūrai,

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana, lai izvietotu uzņēmuma datubāzi(-es),

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana datņu glabāšanai,

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana finanšu vai grāmatvedības lietojumprogrammatūrām,

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana klientu attiecību pārvaldībai (CRM – lietojumprogrammatūra, lai pārvaldītu informāciju par klientiem),

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana uzņēmuma programmatūras darbības nodrošināšanai,

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana no koplietojamiem pakalpojumu sniedzēju serveriem,

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana no vienīgi uzņēmuma lietošanai rezervētiem pakalpojumu sniedzēju serveriem.

3.

Šādu pamatinformāciju vāc par visiem uzņēmumiem vai iegūst no alternatīviem avotiem:

uzņēmuma galvenā saimnieciskā darbība iepriekšējā kalendārajā gadā,

vidējais nodarbināto personu skaits iepriekšējā kalendārajā gadā,

apgrozījuma kopējā vērtība (bez PVN) iepriekšējā kalendārajā gadā.

B.   TVĒRUMS

Rādītājus, kas minēti A daļas 2. un 3. punktā, vāc par šādu uzņēmumu kategorijām.

1.

Saimnieciskā darbība: uzņēmumi, kas klasificēti šādās NACE 2. red. kategorijās.

NACE 2. red. kategorija

Apraksts

C sadaļa

Apstrādes rūpniecība

D, E sadaļa

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

F sadaļa

Būvniecība

G sadaļa

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

H sadaļa

Transports un uzglabāšana

I sadaļa

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

J sadaļa

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

L sadaļa

Operācijas ar nekustamo īpašumu

69.–74. nodaļa

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

N sadaļa

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

95.1. grupa

Datoru un sakaru iekārtu remonts

2.

Uzņēmuma lielums: uzņēmumi, kuros nodarbinātas 10 vai vairāk personu. Uzņēmumus, kuros nodarbinātas mazāk par 10 personām, var ietvert pēc izvēles.

3.

Ģeogrāfiskā darbības joma: uzņēmumi, kuri atrodas jebkurā dalībvalsts teritorijas daļā.

C.   PĀRSKATA PERIODI

To rādītāju pārskata periods, kuri attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu, ir 2017. gads. Pārējo rādītāju pārskata periods ir 2018. gads.

D.   DATU DALĪJUMS

Par A daļas 2. punktā norādītajiem tematiem un to rādītājiem sniedz šādus pamatrādītājus.

1.

Saimnieciskās darbības dalījums: atbilstoši šādiem NACE 2. red. agregātiem.

NACE 2. red. agregēšana

iespējamam valsts agregātu aprēķinam

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

NACE 2. red. agregēšana

iespējamam Eiropas agregātu aprēķinam

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2.

Lieluma klases dalījums: datus dala saskaņā ar šādām lieluma klasēm pēc nodarbināto skaita.

Lieluma klase

Nodarbinātas 10 vai vairāk personu

Nodarbinātas 10 līdz 49 personas

Nodarbinātas 50 līdz 249 personas

Nodarbinātas 250 vai vairāk personu

Ja tos ietver, datu dalījumu sniedz saskaņā ar šādu tabulu.

Lieluma klase

Nodarbinātas 0 līdz 9 personas (pēc izvēles)

Nodarbinātas 2 līdz 9 personas (pēc izvēles)

Nodarbinātas 0 līdz 1 personas (pēc izvēles)

E.   PERIODISKUMS

Šajā pielikumā prasītos datus par 2018. gadu sniedz vienu reizi.

F.   REZULTĀTU NOSŪTĪŠANAS TERMIŅI

1.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā un I pielikuma 6. punktā minētos agregētos datus, kuriem vajadzības gadījumā pievieno atzīmi par konfidencialitāti vai neuzticamību, nosūta Eurostat līdz 2018. gada 5. oktobrim. Datu kopu pabeidz, apstiprina un pieņem līdz minētajai dienai.

2.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus nosūta Eurostat līdz 2018. gada 31. maijam.

3.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 3. punktā minēto kvalitātes ziņojumu nosūta Eurostat līdz 2018. gada 5. novembrim.

4.

Datus un metadatus sniedz Eurostat, izmantojot vienoto datu nosūtīšanas punktu, saskaņā ar Eurostat norādīto datu apmaiņas standartu. Attiecībā uz metadatiem un kvalitātes ziņojumā izmanto standarta metadatu formātu, ko nosaka Eurostat.


II PIELIKUMS

2. MODULIS. INDIVĪDI, MĀJSAIMNIECĪBAS UN INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

A.   TEMATI UN TO RĀDĪTĀJI

1.

Temati, kuri jāietver par 2018. pārskata gadu un kurus izraugās no Regulas (EK) Nr. 808/2004 II pielikumā sniegtā saraksta, ir šādi:

a)

indivīdu un/vai mājsaimniecību piekļuve IKT un to izmantošana;

b)

interneta un citu elektronisko tīklu izmantošana, ko dažādiem mērķiem veic indivīdi un/vai mājsaimniecības;

c)

IKT drošība un uzticēšanās IKT;

d)

IKT kompetence un prasmes;

e)

IKT izmantošana, ko veic indivīdi, lai apmainītos ar informāciju un pakalpojumiem ar valsts un publiskām iestādēm (e-pārvalde);

f)

piekļuve tehnoloģijām un to izmantošana, nodrošinot spēju pieslēgties internetam vai citiem tīkliem jebkurā vietā un laikā (visuresoša savienojamība).

2.

Vāc šādus rādītājus:

a)

indivīdu un/vai mājsaimniecību piekļuve IKT un to izmantošana

i)

par visām mājsaimniecībām:

piekļuve internetam mājās (ar jebkuru ierīci: datoriem, viedtālruņiem, spēļu konsolēm vai e-grāmatu lasītājiem);

ii)

par mājsaimniecībām ar piekļuvi internetam:

interneta pieslēgums: fiksēts platjoslas pieslēgums,

interneta pieslēgums: mobilais platjoslas pieslēgums (izmantojot mobilo tālruņu tīklu ar vismaz 3G),

(pēc izvēles) interneta pieslēgums: iezvanpieejas piekļuve pa parasto tālruņa līniju vai ISDN,

(pēc izvēles) interneta pieslēgums: mobilais šaurjoslas pieslēgums (izmantojot mobilo tālruņu tīklu zem 3G);

iii)

par indivīdiem, kuri ir nodarbināti vai pašnodarbināti, ieskaitot ģimenē nodarbinātos, un kuri internetu ir izmantojuši pēdējos divpadsmit mēnešos:

datoru, klēpjdatoru, viedtālruņu, planšetdatoru vai citu portatīvu ierīču izmantošana apmaksātajā pamatdarbā,

citu datorizētu iekārtu vai mašīnu, piemēram, tādu, ko izmanto ražošanas līnijās, transportēšanas vai citos pakalpojumos, tostarp rokas ierīču, piemēram, tādu, ko izmanto noliktavu kontrolē, izmantošana apmaksātajā pamatdarbā;

iv)

par indivīdiem, kuri ir nodarbināti vai pašnodarbināti, ieskaitot ģimenē nodarbinātos, kuri izmanto datorus, klēpjdatorus, viedtālruņus, planšetdatorus vai citas portatīvas ierīces apmaksātajā pamatdarbā un kuri internetu ir izmantojuši pēdējos divpadsmit mēnešos:

elektroniskā sarakste vai datu ievadīšana datubāzēs apmaksātajā pamatdarbā, vismaz reizi nedēļā,

elektronisko dokumentu izveide vai apstrāde apmaksātajā pamatdarbā, vismaz reizi nedēļā,

sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana apmaksātajā pamatdarbā, vismaz reizi nedēļā,

lietotņu izmantošana, lai saņemtu uzdevumus vai norādes, izņemot e-pastu, apmaksātajā pamatdarbā, vismaz reizi nedēļā,

īpašas ar darbu saistītas programmatūras izmantošana (projektu, datu analīzes, apstrādes nolūkos) apmaksātajā pamatdarbā, vismaz reizi nedēļā,

IT sistēmu vai programmatūras izveide vai uzturēšana apmaksātajā pamatdarbā, vismaz reizi nedēļā,

nav veicis nevienu no minētajām nodarbēm apmaksātajā pamatdarbā, vismaz reizi nedēļā;

v)

par indivīdiem, kuri ir nodarbināti vai pašnodarbināti, ieskaitot ģimenē nodarbinātos, kuri izmanto datorus, klēpjdatorus, viedtālruņus, planšetdatorus, citas portatīvas ierīces vai citas datorizētas iekārtas vai mašīnas (piemēram, tādas, ko izmanto ražošanas līnijās, transportēšanas vai citos pakalpojumos) apmaksātajā pamatdarbā un kuri internetu ir izmantojuši pēdējos divpadsmit mēnešos:

uzdevumu maiņa apmaksātajā pamatdarbā saistībā ar jaunas programmatūras vai datorizētu iekārtu ieviešanu, pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) dalība programmatūras vai datorizēta aprīkojuma izvēlē, modificēšanā vai izmēģināšanā apmaksātajā pamatdarbā pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) izmaiņas laikā, kas pavadīts monotonā darbā apmaksātajā pamatdarbā pēdējos divpadsmit mēnešos: vairāk, mazāk, būtisku izmaiņu nav,

(pēc izvēles) izmaiņas patstāvīgā savu pienākumu organizēšanā apmaksātajā pamatdarbā pēdējos divpadsmit mēnešos: vairāk, mazāk, būtisku izmaiņu nav,

(pēc izvēles) izmaiņas sava darba pārraudzībā apmaksātajā pamatdarbā pēdējos divpadsmit mēnešos: vairāk, mazāk, būtisku izmaiņu nav,

(pēc izvēles) izmaiņas laikā, kas pavadīts, apgūstot jaunas prasmes darba vajadzībām, apmaksātajā pamatdarbā pēdējos divpadsmit mēnešos: vairāk, mazāk, būtisku izmaiņu nav,

(pēc izvēles) izmaiņas sadarbības vienkāršošanā ar kolēģiem vai uzņēmējdarbības partneriem apmaksātajā pamatdarbā pēdējos divpadsmit mēnešos: vairāk, mazāk, būtisku izmaiņu nav,

(pēc izvēles) izmaiņas neregulārajā darba laika apjomā (naktis, nedēļas nogales, darbs maiņās) apmaksātajā pamatdarbā pēdējos divpadsmit mēnešos: vairāk, mazāk, būtisku izmaiņu nav,

vidējais tāldarba biežums pēdējos divpadsmit mēnešos: katru dienu vai gandrīz katru dienu, vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu), mazāk nekā reizi nedēļā, nekad;

b)

interneta izmantošana dažādiem mērķiem, ko veic indivīdi un/vai mājsaimniecības

i)

par visiem indivīdiem:

interneta pēdējā izmantošanas reize jebkurā vietā ar jebkuru ierīci: pēdējos trijos mēnešos, pirms trim līdz divpadsmit mēnešiem, vairāk nekā pirms viena gada, nekad nav izmantojis internetu;

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos ir izmantojuši internetu:

vidējais interneta izmantošanas biežums pēdējos trijos mēnešos: katru dienu vai gandrīz katru dienu, vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu), retāk nekā reizi nedēļā,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot galda datoru,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot klēpjdatoru,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot planšetdatoru,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot mobilo tālruni vai viedtālruni,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot citas mobilās ierīces (piemēram, multivides vai spēļu konsole, e-grāmatu lasītājs, viedpulkstenis),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos e-pastu nosūtīšanai un saņemšanai,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos telefonsarunām internetā, videozvaniem (ar tīmekļa kameru) internetā (izmantojot lietotnes),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai sazinātos sociālo tīklu vietnēs (izveidotu lietotāja profilu, nosūtītu ziņojumus vai citādi piekļūtu sociālajiem tīkliem),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai atrastu informāciju par precēm vai pakalpojumiem,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai klausītos mūziku (piemēram, tīmekļa radio, mūzikas straumēšana),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai skatītos internetā straumētu televīziju (tiešraidē vai arhīvā), ko piedāvā televīzijas raidorganizācijas,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai skatītos pieprasījumvideo, ko piedāvā komerciālo pakalpojumu sniedzēji,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai skatītos video saturu, ko piedāvā koplietošanas platformas,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai spēlētu vai lejupielādētu spēles,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai meklētu ar veselību saistītu informāciju (par tādiem jautājumiem kā traumas, slimības, uzturs, veselības uzlabošana utt.),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai pieteiktos vizītei pie ārsta, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes (piemēram, slimnīcas vai veselības aprūpes centra),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai pārdotu preces vai pakalpojumus (piemēram, izmantojot izsoles),

interneta bankas pakalpojumu izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos,

interneta krātuvju izmantošana (mākoņdatošana) privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai saglabātu dokumentus, attēlus, mūziku, videoattēlus vai citas datnes,

interneta izmantošana (izņemot e-pastus) pēdējos trīs mēnešos, lai pirktu vai pārdotu akcijas, obligācijas, fondus vai citus investīciju pakalpojumus privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana (izņemot e-pastus) pēdējos trīs mēnešos, lai iegādātos vai atjauninātu spēkā esošās apdrošināšanas polises, tostarp tās, ko piedāvā paketē kopā ar citu pakalpojumu, privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana (izņemot e-pastus) pēdējos trīs mēnešos, lai saņemtu aizdevumu vai hipotekāro aizdevumu, vai kredītu bankās vai no citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos ir izmantojuši internetu katru dienu vai gandrīz katru dienu:

interneta izmantošana vairākas reizes dienā pēdējos trīs mēnešos;

iv)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu:

jebkuras tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai vienotos par izmitināšanu (piemēram, istabā, dzīvoklī, mājā, brīvdienu mājā utt.) pie citas privātpersonas: starpniecības tīmekļa vietnes vai lietotnes, kas paredzētas, lai vienotos par izmitināšanu, citas tīmekļa vietnes vai lietotnes (tostarp sociālie tīkli), nav izmantotas,

jebkuras tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai vienotos par transporta pakalpojumiem (piemēram, automašīnu) ar citu privātpersonu privātiem mērķiem: starpniecības tīmekļa vietnes vai lietotnes, kas paredzētas, lai vienotos par transporta pakalpojumiem, citas tīmekļa vietnes vai lietotnes (tostarp sociālie tīkli), nav izmantotas,

starpniecības tīmekļa vietnes vai lietotņu izmantošana, lai atrastu apmaksātu darbu, pēdējos divpadsmit mēnešos: kā galveno ienākumu avotu, kā papildu ienākumu avotu, nav izmantotas,

pēdējā preču vai pakalpojumu iegāde vai pasūtīšana internetā (izmantojot tīmekļa vietnes vai lietotnes; izņemot pasūtījumus, kas veikti, izmantojot manuāli drukātus e-pastus, īsziņu pakalpojumus vai multivides ziņojumu pakalpojumus) privātai lietošanai, izmantojot jebkuru ierīci: pēdējos trijos mēnešos, pirms trim līdz divpadsmit mēnešiem, vairāk nekā pirms viena gada, nekad nav veikts pirkums vai pasūtījums internetā,

viedtālruņa izmantošana privātiem mērķiem;

v)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos internetu ir izmantojuši interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana):

tas, cik reizes pēdējos trijos mēnešos preces vai pakalpojumi privātai izmantošanai pirkti vai pasūtīti internetā: reižu skaits vai kategorijas: 1–2 reizes, 3–5 reizes, 6–10 reizes, vairāk nekā 10 reizes,

to preču vai pakalpojumu (izņemot akcijas vai citus finanšu pakalpojumus) kopējā vērtība, kuri pēdējos trijos mēnešos privātai izmantošanai pirkti vai pasūtīti internetā: summa EUR vai kategorijas: mazāk par EUR 50, EUR 50 līdz mazāk par EUR 100, EUR 100 līdz mazāk par EUR 500, EUR 500 līdz mazāk par EUR 1 000, EUR 1 000 vai vairāk;

vi)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos internetu ir izmantojuši interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana):

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu pārtikas preces privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu mājsaimniecības preces (piemēram, mēbeles, rotaļlietas utt., izņemot sadzīves elektronikas ierīces) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu zāles privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu apģērbu vai sporta preces privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu datoru aparatūru privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu elektroniskas iekārtas (tostarp kameras) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu telekomunikāciju pakalpojumus (piemēram, televīzija, platjoslas pieslēguma abonementi, fiksētās līnijas vai mobilā tālruņa pieslēguma abonementi, naudas līdzekļu atjaunošana tālruņa priekšapmaksas kartēs) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu brīvdienu mītni (piemēram, viesnīcas) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu citus ar ceļojumu saistītus pakalpojumus (piemēram, transporta biļetes, automašīnu noma) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu pasākumu biļetes privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu filmas vai mūziku privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu grāmatas, žurnālus vai avīzes privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu e-mācību materiālus privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu videospēļu programmatūru, citu datorprogrammatūru un jauninājumus privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu citas preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: iekšzemes pārdevēji,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: pārdevēji no citām ES valstīm,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: pārdevēji no pārējās pasaules,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: pārdevēju izcelsmes valsts nav zināma;

vii)

par indivīdiem, kuri ir nodarbināti vai pašnodarbināti, ieskaitot ģimenē nodarbinātos, kuri izmanto datorus, klēpjdatorus, viedtālruņus, planšetdatorus, citas portatīvas ierīces vai citas datorizētas iekārtas vai mašīnas (piemēram, tādas, ko izmanto ražošanas līnijās, transportēšanas vai citos pakalpojumos) apmaksātajā pamatdarbā, kuri internetu ir izmantojuši un strādājuši tāldarbā pēdējos divpadsmit mēnešos:

interneta izmantošana apmaksātā pamatdarba vajadzībām pēdējos divpadsmit mēnešos;

c)

IKT drošība un uzticēšanās IKT

i)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu:

vienkāršas pieslēgšanās izmantošana, ievadot lietotājvārdu un paroli, kā identifikācijas procedūra tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

pieslēgšanās izmantošana caur plašsaziņas līdzekļiem, kas tiek izmantota citiem pakalpojumiem kā identifikācijas procedūra tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

drošības marķierierīces izmantošana kā identifikācijas procedūra tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

elektroniskās identifikācijas apliecības vai kartes izmantošana, kura tiek izmantota ar kartes lasītāju, kā identifikācijas procedūra tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

procedūras izmantošana, kurā tiek izmantots personīgais mobilais telefons (piemēram, koda saņemšanai īsziņas veidā), kā identifikācijas procedūra tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

vienkārša PIN kodu saraksta izmantošana (piemēram, plastmasas karte ar kodiem, nokasāmie kodi utt.) vai pēc nejaušības principa izvēlēta paroles zīmju kombinācija kā identifikācijas procedūra tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

citu elektroniskās identifikācijas procedūru izmantošana tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) elektroniskās identifikācijas procedūras netiek izmantotas tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, interneta bankas pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, preču vai pakalpojumu pasūtīšana vai pirkšana tiešsaistē) privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos;

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu un viedtālruni privātiem mērķiem:

jebkāda veida drošības programmatūras vai pakalpojuma izmantošana (piemēram, antivīrusu programma, pretmēstuļu programmatūra vai ugunsmūris), ko automātiski instalē vai nodrošina privātiem mērķiem izmantotā viedtālruņa operētājsistēma,

jebkāda veida drošības programmatūras vai pakalpojuma izmantošana (piemēram, antivīrusu programma, pretmēstuļu programmatūra vai ugunsmūris), ko indivīds vai cita persona instalē vai abonē privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

neviena no jebkāda veida drošības programmatūrām vai pakalpojumiem (piemēram, antivīrusu programma, pretmēstuļu programmatūra vai ugunsmūris) nav instalēta privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

nav zināms, vai kāda no drošības programmatūrām vai pakalpojumiem (piemēram, antivīrusu programma, pretmēstuļu programmatūra vai ugunsmūris) ir instalēta privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

informācijas, dokumentu, fotogrāfiju vai cita veida datu zudums vīrusu vai citu naidīgu programmu rezultātā privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

informācijas, dokumentu, fotogrāfiju vai cita veida datu saglabāšana vīrusu vai citu naidīgu programmu rezultātā privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

informācijas, dokumentu, fotogrāfiju vai cita veida datu zudums vīrusu vai citu naidīgu programmu rezultātā privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī, par to nav zināms,

ierobežota vai atteikta piekļuve personas datiem (piemēram, atrašanās vieta, kontaktu saraksts) vismaz vienu reizi, izmantojot vai instalējot lietotni privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

neierobežota vai brīva piekļuve personas datiem (piemēram, atrašanās vieta, kontaktu saraksts), izmantojot vai instalējot lietotni privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

nav zinātības par iespēju ierobežot vai atteikt piekļuvi personas datiem (piemēram, atrašanās vieta, kontaktu saraksts), izmantojot vai instalējot lietotni privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī,

privātiem mērķiem izmantotajā viedtālrunī lietotnes netiek izmantotas;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos nav iesnieguši aizpildītas veidlapas tiešsaistē publisku iestāžu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs privātiem mērķiem, lai gan bija jāiesniedz oficiālas veidlapas, neiesniegšanas iemesli:

bažas par personas datu aizsardzību un drošību pēdējos divpadsmit mēnešos;

d)

IKT kompetence un prasmes

i)

par indivīdiem, kuri ir nodarbināti vai pašnodarbināti, ieskaitot ģimenē nodarbinātos, kuri izmanto datorus, klēpjdatorus, viedtālruņus, planšetdatorus, citas portatīvas ierīces vai citas datorizētas iekārtas vai mašīnas (piemēram, tādas, ko izmanto ražošanas līnijās, transportēšanas vai citos pakalpojumos) apmaksātajā pamatdarbā un kuri internetu ir izmantojuši pēdējos divpadsmit mēnešos:

apguva jaunas programmatūras vai datorizētas iekārtas izmantošanu apmaksātā pamatdarba vajadzībām pēdējos divpadsmit mēnešos,

ar datora, programmatūras un lietotņu izmantošanu saistītu prasmju apguve apmaksātā pamatdarba vajadzībām: nepieciešamas papildu apmācības, lai varētu labi veikt savus pienākumus, prasmes labi atbilst pašreizējiem pienākumiem, prasmes, kas paredzētas tādu pienākumu veikšanai, kuriem nepieciešams vairāk zināšanu;

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu mācību aktivitātēm, kas nepieciešamas datora, programmatūras vai lietotņu izmantošanas prasmju uzlabošanai:

bezmaksas mācības tiešsaistē vai pašmācība pēdējos divpadsmit mēnešos,

paša apmaksātas mācības pēdējos divpadsmit mēnešos,

bezmaksas mācības, ko piedāvā sabiedriskās programmas vai organizācijas, kuras nav darba devējs, pēdējos divpadsmit mēnešos,

darba devēja apmaksātas vai piedāvātas mācības pēdējos divpadsmit mēnešos,

apmācības darba vietā (piemēram, kolēģu, vadītāju) pēdējos divpadsmit mēnešos;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu un mācījās, lai uzlabotu prasmes, kas saistītas ar datoru, programmatūras vai lietotņu izmantošanu, – mācības tika veiktas šādās jomās:

(pēc izvēles) tiešsaistes tirdzniecība vai e-komercija pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) plašsaziņas līdzekļi pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) programmēšanas valodas, tostarp tīmekļa vietņu izveide un pārvaldība, pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) datu analīze vai datubāžu pārvaldība pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) datortīklu, serveru utt. uzturēšana pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) IT drošība vai privātuma pārvaldība pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) īpašas lietojumprogrammatūras darba vajadzībām pēdējos divpadsmit mēnešos,

(pēc izvēles) citas mācību jomas, kas saistītas ar datoru, programmatūru vai lietotņu izmantošanu pēdējos divpadsmit mēnešos;

e)

IKT izmantošana, ko veic indivīdi, lai apmainītos ar informāciju un pakalpojumiem ar valsts un publiskām iestādēm (e-pārvalde)

i)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu:

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai iegūtu publisku iestāžu vai publisku dienestu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs iekļautu informāciju (būtu jāizslēdz manuāli drukāti e-pasti),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai lejupielādētu/drukātu publisku iestāžu vai publisku dienestu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs iekļautas oficiālas veidlapas (būtu jāizslēdz manuāli drukāti e-pasti),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai iesniegtu aizpildītas veidlapas tiešsaistē publiskās iestādēs vai publiskos dienestos (būtu jāizslēdz manuāli drukāti e-pasti);

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos nav iesnieguši aizpildītas veidlapas tiešsaistē publisku iestāžu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs privātiem mērķiem:

nenosūtīja aizpildītas veidlapas, jo nekādas oficiālas veidlapas privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos nebija jāiesniedz;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos nav iesnieguši aizpildītas veidlapas tiešsaistē publisku iestāžu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs privātiem mērķiem, lai gan bija jāiesniedz oficiālas veidlapas, neiesniegšanas iemesli:

šāds tiešsaistes pakalpojums nebija pieejams,

iemaņu vai zināšanu trūkums (piemēram, viņi nezina, kā jāizmanto tīmekļa vietne, vai vietnes izmantošana bija pārāk sarežģīta),

cita persona iesniedza aizpildītās veidlapas tiešsaistē respondenta vārdā (piemēram, konsultants, nodokļu konsultants, radinieks vai ģimenes loceklis),

cits iemesls, kādēļ publiskām iestādēm nav iesniegtas aizpildītas veidlapas tiešsaistē;

f)

piekļuve tehnoloģijām un to izmantošana, nodrošinot spēju pieslēgties internetam vai citiem tīkliem jebkurā vietā un laikā (visuresoša savienojamība)

i)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos ir izmantojuši internetu:

mobilo tālruņu (vai viedtālruņu) izmantošana, lai piekļūtu internetam ārpus mājām vai darba,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot klēpjdatoru ārpus mājām vai darba,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot planšetdatoru ārpus mājām vai darba,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot citas mobilās ierīces (piemēram, multivides vai spēļu konsole, e-grāmatu lasītājs vai viedpulkstenis) ārpus mājām vai darba,

pēdējos trijos mēnešos nav izmantotas mobilās ierīces, lai piekļūtu internetam ārpus mājām vai darba;

ii)

par indivīdiem, kuri ir nodarbināti vai pašnodarbināti, ieskaitot ģimenē nodarbinātos, kuri izmanto datorus, klēpjdatorus, viedtālruņus, planšetdatorus, citas portatīvas ierīces vai citas datorizētas iekārtas vai mašīnas (piemēram, tādas, ko izmanto ražošanas līnijās, transportēšanas vai citos pakalpojumos) apmaksātajā pamatdarbā un kuri internetu ir izmantojuši pēdējos divpadsmit mēnešos:

(pēc izvēles) darba biežums citās vietās (piemēram, būvniecībā, lauksaimniecības darbā vai citās sabiedriskās/privātās vietās) vai pārvietojoties (piemēram, automašīnā) pēdējos divpadsmit mēnešos: katru dienu vai gandrīz katru dienu, vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu), mazāk nekā reizi nedēļā, nekad;

iii)

par indivīdiem, kuri ir nodarbināti vai pašnodarbināti, ieskaitot ģimenē nodarbinātos, kuri izmanto datorus, klēpjdatorus, viedtālruņus, planšetdatorus, citas portatīvas ierīces vai citas datorizētas iekārtas vai mašīnas (piemēram, tādas, ko izmanto ražošanas līnijās, transportēšanas vai citos pakalpojumos) apmaksātajā pamatdarbā, citā vietā (piemēram, būvobjektā, lauksaimniecības teritorijā vai citās sabiedriskās/privātās vietās) vai pārvietojoties (piemēram, automašīnā) un kuri internetu ir izmantojuši pēdējos divpadsmit mēnešos:

(pēc izvēles) klēpjdatoru, viedtālruņu, planšetdatoru vai citu portatīvo ierīču izmantošana paša darbā, strādājot citās vietās (piemēram, būvobjektā, lauksaimniecības teritorijā vai citās sabiedriskās/privātās vietās) vai pārvietojoties (piemēram, automašīnā) pēdējos divpadsmit mēnešos.

B.   TVĒRUMS

1.

Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma A daļas 2. punktā minētos rādītājus, kas attiecas uz mājsaimniecībām, ir mājsaimniecības, kurās ir vismaz viens loceklis vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

2.

Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma A daļas 2. punktā minētos rādītājus, kas attiecas uz indivīdiem, ir indivīdi vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

3.

Ģeogrāfiskās robežas aptver mājsaimniecības un/vai indivīdus, kuri dzīvo jebkurā attiecīgās dalībvalsts teritorijas daļā.

C.   PĀRSKATA PERIODS

Galvenais pārskata periods statistikas vākšanai ir 2018. gada pirmais ceturksnis.

D.   SOCIĀLEKONOMISKIE PAMATRĀDĪTĀJI

1.

Par šā pielikuma A daļas 2. punktā minētajiem tematiem un to rādītājiem, kas attiecas uz mājsaimniecībām, jāvāc šādi pamatrādītāji:

a)

dzīvesvietas reģions, ko norāda saskaņā ar NUTS 1 reģionu klasifikāciju;

b)

(pēc izvēles) dzīvesvietas reģions, ko norāda saskaņā ar NUTS 2 klasifikāciju;

c)

ģeogrāfiskā atrašanās vieta, proti, vai dzīvo mazāk attīstītā reģionā, pārejas posma reģionā vai attīstītākā reģionā;

d)

urbanizācijas līmenis, proti, vai dzīvo blīvi apdzīvotos rajonos, vidēji blīvi apdzīvotos rajonos vai reti apdzīvotos rajonos;

e)

mājsaimniecības tips, norādot personu skaitu mājsaimniecībā: (pēc izvēles) 16 līdz 24 gadus vecu personu skaits, (pēc izvēles) 16 līdz 24 gadus vecu studentu skaits, (pēc izvēles) 25 līdz 64 gadus vecu personu skaits, (pēc izvēles) 65 gadus vecu vai vecāku personu skaits (jāvāc atsevišķi: par 16 gadiem jaunāku bērnu skaits, (pēc izvēles) 14 līdz 15 gadus vecu bērnu skaits, (pēc izvēles) 5 līdz 13 gadus vecu bērnu skaits, (pēc izvēles) tādu bērnu skaits, kuri ir 4 gadus veci vai jaunāki;

f)

(pēc izvēles) mājsaimniecības ikmēneša neto ienākumi, kas vācami vērtības izteiksmē vai izmantojot lieluma klases, kas ir savietojamas ar ienākumu kvartilēm;

g)

(pēc izvēles) ekvivalenti mājsaimniecības kopējie ikmēneša neto ienākumi kvintilēs.

2.

Par šā pielikuma A daļas 2. punktā minētajiem tematiem un to rādītājiem, kas attiecas uz indivīdiem, jāvāc šādi pamatrādītāji:

a)

dzimums;

b)

dzimšanas valsts, norādot, vai persona ir valstī dzimusi persona vai ārvalstī dzimusi persona; šajā gadījumā norādot arī, vai persona ir dzimusi citā ES dalībvalstī vai valstī ārpus ES;

c)

valstiskā piederība, norādot, vai personai ir vai nav šīs valsts valstspiederība; šajā gadījumā norādot arī, vai personai ir citas ES dalībvalsts valstspiederība vai trešās valsts valstspiederība;

d)

vecums pilnos gados; (pēc izvēles) jaunāki par 16 vai vecāki par 74, vai abi;

e)

iegūtais izglītības līmenis (augstākais veiksmīgi pabeigtais izglītības līmenis) saskaņā ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED 2011): mazāka nekā pamatskolas izglītība (ISCED 0, 1 vai 2), vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība (ISCED 3 vai 4), augstākā izglītība (ISCED 5, 6, 7 vai 8), mazāka nekā sākumskolas izglītība (ISCED 0), sākumskolas izglītība (ISCED 1), pamatskolas izglītība (ISCED 2), vidusskolas izglītība (ISCED 3), pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība (ISCED 4), augstākās izglītības pirmais posms (ISCED 5), bakalaura vai līdzvērtīga izglītība (ISCED 6), maģistra vai līdzvērtīga izglītība (ISCED 7) vai doktora vai līdzvērtīga izglītība (ISCED 8);

f)

nodarbinātības statuss, norādot, vai persona ir nodarbinātais vai pašnodarbinātais, ieskaitot ģimenē strādājošos (pilna laika nodarbinātais vai pašnodarbinātais, nepilna laika nodarbinātais vai pašnodarbinātais, nodarbinātais ar pastāvīgu darbu vai beztermiņa darbu; nodarbinātais ar pagaidu darbu vai darba līgumu uz noteiktu laiku; pašnodarbinātais, ieskaitot ģimenē strādājošos);

g)

norādīt nodarbinātības ekonomikas nozari:

NACE 2. red. sadaļas

Apraksts

A

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

B, C, D un E

Apstrādes rūpniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde un citas nozares

F

Būvniecība

G, H un I

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

J

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

K

Finanšu un apdrošināšanas darbības

L

Operācijas ar nekustamo īpašumu

M un N

Uzņēmējdarbības pakalpojumi

O, P un Q

Valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe

R, S, T un U

Citas pakalpojumu darbības

h)

nodarbinātības statuss: bezdarbnieki vai studenti, kuri nav darbaspēks, citas personas, kuras nav darbaspēks (pēc izvēles citām personām, kuras nav darbaspēks: pensijā, priekšlaicīgi pensionējusies vai pārtraukusi uzņēmējdarbību, pastāvīgi darbnespējīga, obligātajā militārajā dienestā vai civildienestā, pilda mājas pienākumus vai nenodarbināta citu iemeslu dēļ);

i)

nodarbošanās saskaņā ar Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08): fiziskā darba strādnieki, darbinieki, kas nav fiziskā darba strādnieki, IKT jomā iesaistītie darbinieki, IKT jomā neiesaistītie darbinieki, (pēc izvēles) visas profesijas saskaņā ar ISCO-08 divu ciparu līmenī.

E.   PERIODISKUMS

Šajā pielikumā prasītos datus par 2018. gadu sniedz vienu reizi.

F.   REZULTĀTU NOSŪTĪŠANAS TERMIŅI

1.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā un II pielikuma 6. punktā minētās individuālo datu kopas, kas neļauj tieši noteikt attiecīgās statistikas vienības, nosūta Eurostat līdz 2018. gada 5. oktobrim. Datu kopu pabeidz, apstiprina un pieņem līdz minētajai dienai.

2.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus nosūta Eurostat līdz 2018. gada 31. maijam.

3.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 3. punktā minēto kvalitātes ziņojumu nosūta Eurostat līdz 2018. gada 5. novembrim.

4.

Datus un metadatus sniedz Eurostat, izmantojot vienoto datu nosūtīšanas punktu, saskaņā ar Eurostat norādīto datu apmaiņas standartu. Attiecībā uz metadatiem un kvalitātes ziņojumā izmanto standarta metadatu formātu, ko nosaka Eurostat.


Augša