EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32016R0867

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2016/867 (2016. gada 18. maijs) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13)

OV L 144, 1.6.2016., 44./98. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/867/oj

1.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/44


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2016/867

(2016. gada 18. maijs)

par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. un 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1. pantu un 34.1. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 6. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Kredītu un kredītriska mikrodati (turpmāk – “kredītu dati”) satur detalizētu un individuālu informāciju par instrumentiem, kas rada kredītrisku noguldījumus pieņemošajām sabiedrībām, finanšu sabiedrībām, kas nav noguldījumus pieņemošās sabiedrības vai aktīvu pārvaldības struktūras, kuras visas veic ievērojama apjoma kreditēšanu. Šāda detalizēta informācija ir nepieciešama, lai Eurosistēma, Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģija veiktu savus uzdevumus, t. sk. monetārās politikas analīzi un monetārās politikas operācijas, riska vadību, finanšu stabilitātes uzraudzību un makroprudenciālo politiku un izpēti. Šie dati būs noderīgi arī banku uzraudzības mērķiem Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) kontekstā.

(2)

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 5.1. pantā noteikts, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) ar ECBS nacionālo centrālo banku (NCB) atbalstu vāc ECBS uzdevumu veikšanai nepieciešamo statistisko informāciju no kompetentajām nacionālajām iestādēm vai tieši no tautsaimniecības dalībniekiem. Regulas (EK) Nr. 2533/98 3. pantā noteikts, ka ECB sīkāk norāda faktiskos datu sniedzējus datu sniedzēju atsauces grupu robežās, kā arī noteiktas ECB tiesības pilnīgi vai daļēji atbrīvot dažu kategoriju datu sniedzējus no datu sniegšanas prasībām.

(3)

Kredītu dati būtiski veicinās esošās ECBS statistikas uzlabošanu un jaunās statistikas izstrādi, jo tie sniedz svarīgu datu iedalījumu un sīkāku informāciju, kas nav pieejama no pašlaik izmantotajiem datu avotiem, piemēram, informāciju par finanšu sektora piešķirto kredītu struktūru un riska pakāpēm. Piemēram, kredītu dati būtiski uzlabos statistikas kvalitāti attiecībā uz: a) kredītu dalījumu pēc sabiedrības lieluma – svarīgu iezīmi, kas ļauj novērtēt un kontrolēt kredītu piešķiršanu maziem un vidējiem uzņēmumiem; b) kredītlīnijām darījuma partnera sektoru dalījumā; c) kredītiem nefinanšu sabiedrībām saimnieciskās darbības veidu dalījumā; d) kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu; un e) pārrobežu kredītiem un ar tiem saistītiem ienākumiem kā daļu no to dalībvalstu maksājumu bilances statistikas, kuru valūta ir euro.

(4)

Kredītu datu pieejamība uzlabos tās mikrolīmeņa informācijas izmantošanas iespējas, kura pašlaik tiek vākta par vērtspapīru emisiju un turējumu statistiku, un uzlabos finansiālās integrācijas un finanšu stabilitātes monitoringu un veicināšanu Savienībā. Visbeidzot, kredītu dati attiecībā uz filiālēm, kuras ir ārpus euro zonas esošas valsts rezidenti un kuru galvenie biroji ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, ir svarīgi ECBS uzdevumu izpildei, īpaši saistībā ar monetārās politikas analīzi un finanšu stabilitātes uzdevumiem. Turklāt dati var veicināt tādu makroprudenciālās uzraudzības uzdevumu izpildi kā finanšu stabilitātes analīze, risku novērtējums un stresa testi. Ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 4.a punktu tagad ir īpaši atļauts izmantot uzraudzības mērķiem statiskos datus, kas savākti saskaņā ar ECBS Statūtu 5. pantu.

(5)

Kredītu analītisko datu saskaņotam un visaptverošam apkopojumam būtu jāsamazina datu sniegšanas pienākumu slogs, ar laiku palielinot datu sniegšanas prasību stabilitāti. Tas ir svarīgi tāpēc, ka grozījumu iekļaušana augsti automatizētajās datu sniedzēju datu apstrādes sistēmās var maksāt ļoti dārgi. Saskaņotais kredītu datu kopums sniegs arī detalizētākus datus, tādējādi samazinot vajadzību nosūtīt datu sniedzējiem papildu pieprasījumus.

(6)

Lēmumā ECB/2014/6 (3) noteikta kārtība, kādā izstrādā kredītu mikrodatu vākšanas ilgtermiņa regulējumu, pamatojoties uz saskaņotām ECB statistikas datu sniegšanas prasībām. Tā mērķis ir nodrošināt, ka tiek izveidoti: a) nacionālie kredītu mikrodatu kopumi, ko pārvalda visas Eurosistēmas NCB, ievērojot kopējus obligātos standartus; un b) Eurosistēmas dalībnieku kopēja kredītu mikrodatu analītiska datubāze (AnaCredit), kuras pamatā ir dati par visām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro.

(7)

Ieteikumā ECB/2014/7 (4) to dalībvalstu NCB, kuru valūta nav euro, bet kuras gatavojas piedalīties ilgtermiņa regulējumā, tiek aicinātas piemērot Lēmuma ECB/2014/6 noteikumus. AnaCredit vajadzētu būt brīvprātīgi pieejamai ārpus euro zonas esošajām dalībvalstīm, īpaši VUM iesaistītajām dalībvalstīm, lai paplašinātu tās ģeogrāfisko un datu tvērumu un uzlabotu saskaņotību visā Savienībā.

(8)

Lēmumā ECB/2014/6 noteikto sagatavošanās pasākumu mērķis ir “noteikt kredītu mikrodatu saskaņotu kopumu pamatgrupu, kurus ilgtermiņā NCB nodod ECB”, tomēr ieguvumu un izmaksu izvērtēšanas procedūra atklāja ļoti stingras lietotāju prasības, kas uzsver vajadzību ne tikai pēc “datu kopumu pamatgrupas”, bet arī pēc visaptveroša datu raksturlielumu saraksta un pasākumiem, kas raksturo instrumentus, kuri rada datu sniedzēju kredītrisku. Turklāt uzlabotās saskaņotības rezultātā jāpieaug valstu un institūciju datu salīdzināmībai, tādējādi nodrošinot augstāku datu kvalitāti analīzei.

(9)

AnaCredit mērķis ir kopā ar citu statistikas regulējumu par mikrodatu vākšanu sniegt analītisku ieskatu par datu sniedzēju kredītrisku neatkarīgi no finanšu instrumenta, riska darījuma veida vai uzskaites klasifikācijas. Šajā sakarībā regulā noteikto prasību mērķis ir nodrošināt, ka datu sniedzēji sniedz NCB saskaņotas informācijas kopumu.

(10)

AnaCredit būtu jāveido pakāpeniski, jo saskaņot pašreizējās būtiskās atšķirības kredītu datu vākšanā visās iesaistītajās valstīs var tikai pakāpeniski. Šādā pakāpeniskā pieejā ņemts vērā arī laiks, kas datu sniedzējiem nepieciešams, lai izpildītu dažādās prasības attiecībā uz datiem. Kopumā dažādos posmos vācamo datu tvērums un saturs jānosaka pēc iespējas agrāk, lai visi datu sniedzēji sagatavotos saskaņota jēdzienu un definīciju kopuma izmantošanai. Tādēļ ECB Padomes lēmums par katru nākamo posmu tiks pieņemts vismaz divus gadus pirms tā īstenošanas. Lai samazinātu datu sniedzēju izmaksas un darba apjomu, informācijas sniegšana par mājokļa īpašuma finansēšanai izsniegtajiem kredītiem ar atlases metodes palīdzību tiks izpētīta vēlākā posmā.

(11)

Viens no AnaCredit svarīgākajiem ilgtermiņa mērķiem ir saskaņot datu sniegšanas prasības un īstenošanas praksi, tomēr pašreizējās datu vākšanas prakses atšķirības rada nepieciešamību saglabāt NCB rīcības brīvību noteiktās jomās, piemēram, saistībā ar NCB lēmumiem par izņēmumu piešķiršanu maziem datu sniedzējiem, kas ir rezidenti. Šīs jomas, kurās NCB saglabā rīcības brīvību, katrā nākamajā posmā jāpārskata, lai noteiktu, vai var panākt tālāku saskaņošanu visās iesaistītajās valstīs.

(12)

Attiecībā uz tvērumu AnaCredit datu sniegšanas pirmajā posmā būtu jāiekļauj kredīti, kurus kredītiestādes piešķīrušas juridiskajām personām. Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, kas nav kredītiestādes, aktīvu pārvaldības struktūras un citas finanšu sabiedrības, kuras veic kreditēšanu, kā arī šo vienību ārvalstu meitasuzņēmumi var tikt iekļauti datu sniedzēju kategorijā vēlākā posmā. Attiecībā uz instrumentiem mikrodatu sniegšanas tvērumu var paplašināt, iekļaujot atvasinātos finanšu instrumentus, citus debitoru parādus, ārpusbilances posteņus (piemēram, finanšu garantijas) un personām, kas nav juridiskās personas, izsniegtos kredītus, t. sk. pašnodarbinātajām personām izsniegtos kredītus. Pirmajā posmā nav jāvāc personu dati, kas noteikti piemērojamos datu aizsardzības noteikumos, t. sk. dati par kredītiem ar vairākiem debitoriem, kuros debitoru skaitā ir fiziskās personas, vai ja fiziskās personas saistītas ar instrumentiem, par kuriem sniegti dati AnaCredit. Ja datu sniegšanas tvērums tiks paplašināts, nākamajos posmos iekļaujot šādus personu datus, jānodrošina fizisko personu tiesību aizsardzība saistībā ar šo personu datu vākšanu un apstrādi. Turklāt vēlākos posmos var iekļaut prasības datus sniegt konsolidēti. Paplašinot datu sniedzēju grupu, jāņem vērā NCB tiesības piešķirt izņēmumus maziem datu sniedzējiem, un lēmums par paplašināšanu jāpieņem vismaz divus gadus pirms tās spēkā stāšanās, lai datu sniedzējiem un NCB būtu pietiekami daudz laika ieviešanai.

(13)

Gatavojoties nākamajiem posmiem, datu sniedzēju grupas paplašināšana un datu sniegšanas papildu prasību ieviešana būtu jāpamato ar ECBS Statistikas komitejas (turpmāk – “STK”) sagatavoto analīzi, ņemot vērā lietotāju vajadzības, datu sniedzēju un NCB aplēstās izmaksas, tirgus norises un pirmajā posmā gūto pieredzi.

(14)

Kredītu datu sniegšanas pienākumi jānosaka, ņemot vērā samērīguma principu, lai novērstu nepamatotu datu sniegšanas pienākumu slogu, īpaši maziem datu sniedzējiem ar ierobežotu kopējo kredītriska darījumu apjomu. Šā iemesla dēļ NCB jābūt tiesīgām pieļaut izņēmumus attiecībā uz maziem datu sniedzējiem.

(15)

Lai nodrošinātu efektīvu datu sniegšanu un atbilstošu sadarbspēju ar citu esošu vai jaunu datu sniegšanas regulējumu, NCB jāļauj vākt informāciju, kas jāiesniedz ECB, kā daļu no plašākas valsts uzskaites sistēmas, un paplašināt kredītu datu sniegšanu ārpus šajā regulā paredzētā regulējuma likumā noteikto NCB mērķu īstenošanai un saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.

(16)

Lai atbalstītu AnaCredit, jāļauj NCB izmantot savas datubāzes, no datu sniedzējiem saņemtos datus un jebkādus citus avotus, t. sk. atsauces datubāzes. NCB jāpiešķir tiesības izlemt, vai uzsākt sadarbības pasākumus ar nacionālajām statistikas iestādēm (NSI), datu sniedzēju uzraudzību īstenojošām nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) vai jebkurām citām valsts iestādēm, ja vien sniegtie dati atbilst šajā regulā noteiktajiem kvalitātes standartiem. Tā kā pašlaik valstīs ir spēkā atšķirīga kārtība, nolūkā samazināt datu sniegšanas pienākumu slogu saskaņā ar šo regulu ir veicināma efektīva un lietderīga NSI, NKI un citu nacionālo iestāžu sadarbība.

(17)

Jānosaka kredītu datu vākšanas regulējums, lai nodrošinātu sadarbspēju starp centrālajiem kredītreģistriem (CKR) un citiem valsts sektora iestāžu izveidotajiem attiecīgajiem kredītu datu kopumiem, t. sk. ar vērtspapīru statistikas datubāzēm, kā arī ar ECBS Iestāžu un saistīto uzņēmumu datubāzu reģistru.

(18)

Jāļauj NCB izmantot kopīgu daudzfunkcionālu kredītu analītisko mikrodatu kopumu, lai izveidotu atgriezenisko saikni ar datu sniedzējiem vai bagātinātu esošās atgriezeniskās saiknes un citus informācijas pakalpojumus, ko CKR nodrošina datu sniedzējiem. Šīs atgriezeniskās saiknes uzlabos ECBS ieguldījumu finanšu sistēmas stabilitātes veicināšanā saskaņā ar tās pilnvarām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 5. punktā. Šīs atgriezeniskās saiknes datu sniedzējiem sniegs plašāku pamatu to veiktajam kredītspējas novērtējumam, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu debitoriem, kā arī nodrošinās definīciju un datu raksturlielumu saskaņošanu visās datu sniedzēju veiktajās kreditēšanas darbībās. Tās uzlabos kredītiestāžu un citu aizdevēju kredītriska pārvaldību. Tās it īpaši palīdzēs kredītiestādēm izvairīties no nevajadzīgas paļaušanās uz ārējiem kredītreitingiem kredītspējas novērtēšanā. Atgriezeniskās saiknes jāveido, pamatojoties uz labāko praksi un jānodrošina obligātie datu kvalitātes standarti. Kredītu analītisko datu apakškopa, ko NCB var izmantot kopīgi, atgriezenisko saikņu mērķiem jānosaka, ņemot vērā attiecīgo datu raksturlielumu konkrēto konfidencialitātes līmeni un atbilstošās konfidencialitātes aizsardzības prasības, kā arī laiku, kas nepieciešams tā īstenošanai. Atgriezenisko saikņu darbības jomu un veidošanu sīkāk var noteikt atsevišķā tiesību aktā, un NCB, pamatojoties uz piemērojamo tiesisko regulējumu, var noslēgt saprašanās memorandus par attiecīgo sadarbību, veidojot atgriezeniskās saiknes. Dažas NCB, kas izveidojušas CKR, jau sniedz viena otrai pārrobežu kredītu un kredītriska mikrodatus (5), savukārt citām NCB juridisku iemeslu dēļ var būt nepieciešams zināms laiks pārrobežu informācijas apmaiņas īstenošanai, lai nodotu šādus datus finanšu iestādēm, kuras tām sniedz datus. Atgriezenisko saikņu veidošanā un īstenošanā jāņem vērā valsts tiesību aktu prasības par rīcību ar konfidenciālu statistisko informāciju.

(19)

Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 2533/98 8.–8.c pantā noteiktos konfidenciālās statistikas informācijas aizsardzības un izmantošanas standartus.

(20)

Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. panta 1. punktā noteikts, ka ECB ir tiesības noteikt sankcijas datu sniedzējiem, kuri neievēro ECB regulās un lēmumos noteiktās vai piemērotās statistikas datu sniegšanas prasības. Šīs sankciju pilnvaras ir neatkarīgas no NCB tiesībām piemērot sankcijas datu sniedzējiem, kuri nepilda statistikas vai cita veida datu sniegšanas pienākumus, kas uz tiem attiecas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesisko regulējumu.

(21)

Jāizveido procedūra, lai efektīvi veiktu tehniskus grozījumus šīs regulas pielikumos, ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemainīs pamatā esošo konceptuālo sistēmu un neietekmēs datu sniedzēju pienākumu slogu dalībvalstīs. Šai procedūrai jāparedz iespēja ņemt vērā ECBS Statistikas komitejas viedokli.

(22)

ECBS Statūtu 5. pants, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkts nosaka pienākumu izstrādāt un īstenot valstī visus pasākumus, ko ārpus euro zonas esošās dalībvalstis uzskata par lietderīgiem: a) lai savāktu ECB statistikas datu sniegšanas prasību izpildei nepieciešamo statistisko informāciju un b) statistikas jomā laikus sagatavotos šādu dalībvalstu kļūšanai par euro zonas dalībvalstīm.

(23)

Šo regulu piemēro, neskarot kredītu datu vākšanu VUM tiesiskā regulējuma ietvaros.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“datu sniedzēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras valūta ir euro; dalībvalsts, kuras valūta nav euro, var nolemt kļūt par datu sniedzēju dalībvalsti, iekļaujot šīs regulas nosacījumus savas valsts tiesību aktos vai citādi nosakot attiecīgas datu sniegšanas prasības saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem; tas var īpaši attiekties uz dalībvalstīm, kas piedalās VUM, īstenojot ciešu sadarbību saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (6) 7. pantu;

2)

“rezidents” ir rezidents, kas definēts Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. panta 4. punktā;

3)

“institucionālā vienība” ir institucionālā vienība, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 (7) A pielikuma 2.12. un 2.13. punktā;

4)

“ārvalstu filiāle” ir institucionālā vienība, kas ir juridiski atkarīga daļa no juridiskās personas, kas ir rezidents atšķirīgā valstī no tās, kur juridiskā persona ir reģistrēta atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2533/98 2. panta 3. punktā minētajam “vienas filiāles” jēdzienam;

5)

“juridiskā persona” ir jebkura struktūra, kura saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem atzīta par tādu, kas var iegūt juridiskās tiesības un uzņemties juridiskos pienākumus;

6)

“juridiskās personas identifikators” (JPI) ir ISO 17442 standartam (8) atbilstošs burtciparu kods, ko piešķir juridiskajai personai;

7)

“nacionālais identifikators” ir parasti izmantotais identifikācijas kods, kas nodrošina darījuma partnera identitātes noteikšanu tā rezidences valstī;

8)

“datu sniedzējs” ir juridiskā persona vai ārvalstu filiāle, kura ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidente un uz kuru attiecas ECB datu sniegšanas prasības saskaņā ar šo regulu;

9)

“datu subjekts” ir institucionālā vienība, par kuru datu sniedzējs sniedz datus kā par kreditoru vai darījuma apkalpotāju. Datu subjekts ir:

a)

institucionālā vienība, kas ir tās pašas valsts rezidents, kuras rezidents ir datu sniedzējs, kura sastāvā ietilpst šī institucionālā vienība; vai

b)

datu sniedzēja ārvalstu filiāle, kas ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidente; vai

c)

datu sniedzēja ārvalstu filiāle, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidente.

10)

“darījuma partneris” ir institucionālā vienība, kas ir instrumenta dalībniece vai kas ir saistīta ar instrumenta dalībnieku;

11)

“kreditors” ir darījuma partneris, kas nav aizsardzības sniedzējs un kas uzņemas instrumenta kredītrisku;

12)

“debitors” ir darījuma partneris, kuram ir beznosacījuma pienākums veikt ar instrumentu saistīto atmaksu;

13)

“aizsardzības sniedzējs” ir darījuma partneris, kas sniedz aizsardzību pret līgumā paredzētu negatīvu kredītnotikumu un kas ir uzņēmies līgumiski noteiktu negatīva kredītnotikuma risku;

14)

“pakalpojumu sniedzējs” ir darījuma partneris, kas atbild par instrumenta administratīvo un finanšu pārvaldīšanu;

15)

“nacionālā centrālā banka” vai “NCB” ir Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālā centrālā banka;

16)

“attiecīgā NCB” ir tās datu sniedzējas dalībvalsts NCB, kuras rezidents ir datu sniedzējs;

17)

“centrālais kredītreģistrs” (CKR) ir NCB pārvaldīts kredītreģistrs, kas saņem datus no aizdevējiem finanšu sektorā un atbalsta tos, sniedzot informāciju par kredītiem un kredītrisku;

18)

“kredītiestāde” ir kredītiestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā (9);

19)

“iestāde” ir iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 3. apakšpunktā;

20)

“aktīvi” ir aktīvi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 7.15. punktā;

21)

“kredītrisks” ir risks, ka darījuma partneris var neveikt jebkādus maksājumus, kas tam jāmaksā saskaņā ar līgumsaistībām;

22)

“līgums” ir divu vai vairāku līdzēju starpā noslēgta juridiski saistoša vienošanās, saskaņā ar kuru ir izveidots viens vai vairāki instrumenti;

23)

“instruments” ir jebkurš postenis, kas noteikts datu raksturlielumā “instrumenta veids”, kā noteikts IV pielikumā;

24)

“aizsardzība” ir apdrošināšana vai nodrošinājums pret negatīvu kredītriska gadījumu, izmantojot kādu no datu raksturlielumā “aizsardzības veids” uzskaitītajiem posteņiem, kā definēts IV pielikumā;

25)

“saistību summa” ir IV pielikumā noteikto datu raksturlielumu “neatmaksātā nominālvērtība” un “ārpusbilances summa” kopsumma;

26)

“individuāli” nozīmē attiecībā uz vienu institucionālo vienību, t. sk. uz institucionālajām vienībām, kuras ir juridiskās personas sastāvā.

2. pants

Īstenošanas posmi un pirmā datu sniegšana

1.   Daudzfunkcionāls kredītu kopīgu analītisko datu kopums saskaņā ar šo regulu tiks veidots pa posmiem. Pirmais posms sāksies 2018. gada 1. septembrī. Pirmā mēneša un ceturkšņa datu sniegšana šajā posmā saskaņā ar šo regulu sāksies ar datiem par 2018. gada 30. septembri.

2.   Lai nodrošinātu visu darījuma partneru pienācīgu identifikāciju, NCB nosūta ECB pirmo darījuma partneru atsauces datu kopumu atbilstoši I pielikuma 1. veidnei sešus mēnešus pirms pirmās nosūtīšanas, kas minēta 1. punktā.

3.   Lai varētu veikt nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos sagatavošanās darbus 2. punktā minētajai darījuma partneru atsauces datu nosūtīšanai, NCB var lūgt datu sniedzējiem sniegt daļējus vai pilnīgus darījuma partneru atsauces datus un kredītu datus, sākot ar 2017. gada 31. decembri.

3. pants

Faktiskie datu sniedzēji

1.   Faktiskie datu sniedzēji ir rezidentes kredītiestādes un kredītiestāžu ārvalstu filiāles, kas ir rezidentes, neatkarīgi no tā, vai tās ir uzraudzītas iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (10).

2.   Datu sniedzēji sniedz kredītu datus individuāli saskaņā ar 4. un 6. pantu.

3.   Datu sniedzēji sniedz datus attiecīgajai NCB.

4. pants

Statistikas datu sniegšanas prasības

1.   Saskaņā ar 6. pantu datu sniedzēji sniedz datu subjektu kredītu datus par instrumentiem, kas atbilst 5. pantā definētajiem nosacījumiem:

a)

ja jebkurā datu sniegšanas atsauces datumā atsauces perioda ietvaros instruments:

i)

rada kredītrisku datu subjektam; vai

ii)

ir datu subjekta aktīvs; vai

iii)

ir atzīts saskaņā ar attiecīgajiem grāmatvedības standartiem, ko izmanto datu subjekta juridiskā persona, un datu subjektam iepriekš radījis kredītrisku, vai

iv)

to apkalpo datu subjekts, kas ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidents; un

i)

tas tika piešķirts citām tās pašas juridiskās personas institucionālajām vienībām, kuras sastāvā ietilpst datu subjekts; vai

ii)

to tur juridiskā persona, kas nav kredītiestāde, kura ir rezidente datu sniedzējā dalībvalstī, kuras rezidents nav datu subjekts; un

b)

ja vismaz viens no debitoriem ir juridiskā persona vai ietilpst juridiskās personas sastāvā, kā noteikts 1. panta 5. punktā.

2.   Konkrētu datu sniegšanas atsauces datuma atsauces periods ir periods, kas sākas ceturkšņa, kurš ir pirms šo datu sniegšanas atsauces datuma, pēdējā datu sniegšanas atsauces datumā un beidzas šajā konkrētajā datu sniegšanas atsauces datumā.

5. pants

Datu sniegšanas slieksnis

1.   Kredītu datus sniedz par instrumentiem, kas minēti 4. pantā, ja jebkurā datu sniegšanas atsauces datumā atsauces perioda ietvaros debitora saistību summa ir vienāda ar 25 000 EUR vai pārsniedz to.

2.   Debitora saistību summu, kas noteikta 1. punktā, aprēķina kā visu debitora instrumentu saistību summu attiecībā uz datu subjektu, pamatojoties uz 4. pantā definēto piemērošanas apjomu un instrumentiem.

6. pants

Individuālas statistikas datu sniegšanas prasības

1.   Datu sniedzēji sniedz kredītu datus individuāli saskaņā ar I pielikuma veidnēm.

2.   Datu sniedzēji, kas ir juridiskās personas, sniedz datus par visiem datu subjektiem, kuri ietilpst šo juridisko personu sastāvā. Datu sniedzēji, kas ir ārvalstu filiāles, sniedz datus par savu darbību.

3.   Ņemot vērā koordināciju attiecīgo NCB starpā, ja gan juridiskā persona, gan tās ārvalstu filiāle ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, lai novērstu divkāršu datu sniegšanu:

a)

juridiskās personas attiecīgā NCB var nolemt nevākt no juridiskās personas nekādus datu raksturlielumus, kas minēti I pielikuma 1. veidnē, vai vākt tikai to daļu, ja šos instrumentus tur vai apkalpo ārvalstu filiāle;

b)

ārvalstu filiāles attiecīgā NCB var nolemt nevākt no ārvalstu filiāles nekādus datu raksturlielumus, kas minēti I pielikuma 2. veidnē, vai vākt tikai to daļu.

4.   Attiecīgā NCB var nolemt nevākt informāciju attiecībā uz ārvalstu filiālēm, kuras nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti un kuras ir tās juridiskās personas sastāvā, kas ir datu sniedzēja.

7. pants

Īpašas statistikas datu sniegšanas prasības

Šīs regulas 6. pantā definētās statistikas datu sniegšanas prasības samazina kredītu datiem, kas atbilst konkrētajiem II pielikumā minētajiem kritērijiem.

8. pants

Paplašinātas datu sniegšanas vispārējās prasības

1.   Datu sniedzēji un to ārvalstu filiāles, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidentes, izveido nepieciešamās organizatoriskās struktūras un atbilstošus iekšējās kontroles mehānismus, lai nodrošinātu, ka dati, ko saskaņā ar šo regulu sniedz individuāli, tiek pienācīgi apstrādāti un nosūtīti saskaņā ar 6. pantu.

2.   Ārvalstu filiāles, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidentes, nav datu sniedzējas šīs regulas izpratnē. Datu sniedzēji nodrošina, ka šādas ārvalstu filiāles īsteno visas vienošanās, procesus un mehānismus, lai nodrošinātu pienācīgu individuālās datu sniegšanas prasību ievērošanu.

3.   Šajā regulā noteiktās statistikas datu sniegšanas prasības neskar nekādas citas esošās vai nākotnes datu sniegšanas prasības attiecībā uz kredītu datiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai citu datu sniegšanas regulējumu.

4.   NCB var vākt informāciju, kas tiek nosūtīta ECB, plašāka nacionālā datu sniegšanas regulējuma ietvaros, kas atbilst attiecīgajiem Savienības vai valsts tiesību aktiem. Šajos plašākajos datu sniegšanas regulējumos var iekļaut informāciju, kuru papildus statistikas mērķiem izmanto citiem mērķiem, piemēram, uzraudzības vajadzībām.

5.   NCB drīkst iegūt kredītu datus no citiem avotiem.

6.   Obligātās prasības kredītu datu saskaņotībai, pilnīgumam, detalizētībai un darījuma partneru identifikācijai ir noteiktas I pielikuma veidnēs.

9. pants

Darījuma partneru identificēšana

1.   Lai sniegtu datus saskaņā ar šo regulu, datu sniedzēji un NCB identificē darījuma partnerus, izmantojot:

a)

JPI, ja šāds identifikators ir piešķirts; vai

b)

ja JPI nav piešķirts – nacionālo identifikatoru, kas tālāk aprakstīts IV pielikumā.

2.   NCB var iegūt jebkādu informāciju saistībā ar darījuma partneru identifikāciju, kā noteikts III pielikumā, izmantojot datu sniedzēju veikto tiešo datu sniegšanu vai saprašanās memorandus vai līdzīgas vienošanās ar NSI, NKI un citām valstu iestādēm. NCB nosaka unikālos identifikatorus, kas nepieciešami pienācīgai darījuma partneru identificēšanai, pamatojoties uz III pielikumā minēto informāciju.

10. pants

Piekļuve kredītu datiem un to izmantošana

1.   ECB un NCB izmanto saskaņā ar šo regulu sniegtos kredītu datus tādā apjomā un tādiem mērķiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 2533/98. Šos datus var jo īpaši izmantot atgriezeniskās saiknes izveidošanai un uzturēšanai saskaņā ar 11. pantu.

2.   Šī regula neierobežo kredītu datu izmantošanu pašlaik un nākotnē, kas ir atļauta vai kas jāveic saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem vai saprašanās memorandiem, t. sk. datu pārrobežu apmaiņu.

11. pants

Atgriezeniskā saikne ar datu sniedzējiem

1.   NCB ir tiesības sniegt kredītu datus, t. sk. citas NCB savāktos datus, datu sniedzējiem, izveidojot vai uzlabojot atgriezeniskās saiknes vai citus informācijas pakalpojumus, ko CKR nodrošina datu sniedzējiem. Tās var sniegt saskaņā ar šo regulu savākto kredītu datu apakškopu, ņemot vērā labāko praksi un to, ciktāl to pieļauj piemērojamais juridiskās konfidencialitātes regulējums. Datu sniedzēji datus drīkst izmantot vienīgi kredītriska pārvaldībai un tiem pieejamās kredītu kvalitātes informācijas uzlabošanai attiecībā uz pastāvošajiem vai iespējamiem instrumentiem. Tie nedrīkst datus darīt pieejamus citām personām, ja vien datu sniegšana pakalpojumu sniedzējiem šiem mērķiem ir noteikti vajadzīga un dati tiek izmantoti vienīgi attiecībā uz datu sniedzēju, un datu sniedzējs nodrošina vajadzīgo konfidencialitātes aizsardzību saskaņā ar līgumisku vienošanos, ar kuru ir izslēgta datu izmantošana jebkādā citā veidā un kurā ir noteikta datu anonimizācija visos gadījumos, kad tas ir iespējams, un datu dzēšana, tiklīdz sasniegts datu sniegšanas mērķis, kuram dati tika sniegti. Pakalpojumu sniedzējam ir aizliegts jebkādā veidā nosūtīt datus tālāk, un ir aizliegts sniegt jebkādus datus kredītu datu komerciālajiem sniedzējiem.

2.   NCB nosaka sniedzamo datu tvērumu, datu piekļuves piešķiršanas kārtību un jebkādus papildu ierobežojumus datu izmantošanai, ņemot vērā valstu tiesisko regulējumu un jebkādus citus ierobežojumus saistībā ar to, ka informācija ir konfidenciāla.

3.   Ar šo pantu datu sniedzējiem netiek piešķirtas tiesības uz atgriezenisko saikni vai uz konkrētas informācijas saņemšanu no atgriezeniskās saiknes, vai citiem informācijas pakalpojumiem, ko CKR nodrošina datu sniedzējiem.

4.   NCB ir tiesības uz laiku liegt datu sniedzēja piekļuvi konkrētiem pa atgriezenisko saikni saņemamiem kredītu datiem, ja datu sniedzējs nav izpildījis savus statistikas datu sniegšanas pienākumus saskaņā ar šo regulu, jo īpaši attiecībā uz datu kvalitāti un precizitāti, un ja datu sniedzējs nav izpildījis savus pienākumus, kas noteikti 1. punktā.

5.   NCB ir tiesības liegt citu NCB piekļuvi kredītu mikrodatiem, ko tās vāc atgriezeniskās saiknes mērķiem. NCB ir tiesības pieprasīt savstarpīgumu attiecībā uz kredītu mikrodatu sniegšanu no jebkuras NCB, kas pieprasa datus no citas NCB, atgriezeniskās saiknes mērķiem. Attiecīgā datu sniedzēja NCB vienmēr var izmantot informāciju par datu sniedzējā dalībvalstī reģistrētā datu sniedzēja institucionālo vienību atgriezenisko saikņu mērķiem neatkarīgi no tā, kuras valsts rezidente ir institucionālā vienība.

12. pants

Juridisko personu piekļuve

1.   Juridiskās personas vai juridisko personu daļas, par kurām sniegti kredītu dati, ir tiesīgas piekļūt šiem datiem attiecīgajā NCB. Turklāt juridiskās personas var lūgt datu sniedzējiem labot nepatiesus datus, kas attiecas uz tām.

2.   NCB ir tiesīgas liegt juridiskajām personām un juridisko personu sastāvā ietilpstošajām struktūrvienībām piekļuvi par tām sniegtajiem kredītu datiem vienīgi tad, ja:

a)

šādas piekļuves rezultātā tiktu pārkāptas datu sniedzēja likumīgās konfidencialitātes intereses, piemēram, attiecībā uz iekšēju kredītriska novērtējumu, vai trešo personu intereses, īpaši to juridisko personu intereses, par kurām sniegti kredītu dati; vai

b)

dati nav izmantoti atgriezeniskās saiknes izveidošanai vai uzlabošanai saskaņā ar 11. pantu, un tām nav pienākuma nodrošināt piekļuvi šādiem datiem saskaņā ar citiem Savienības vai valsts tiesību aktiem.

13. pants

Termiņi

1.   Datu sniedzēji sniedz kredītu datus, kas reģistrēti šādos datu sniegšanas atsauces datumos:

a)

nosūtot datus katru mēnesi – katra mēneša pēdējā dienā;

b)

nosūtot datus katru ceturksni – marta, jūnija, septembra un decembra pēdējā dienā.

2.   NCB lemj par to, kad un cik bieži tām jāsaņem dati no datu sniedzējiem, lai tās varētu ievērot datu sniegšanas ECB termiņus, un attiecīgi informē datu sniedzējus.

3.   NCB paziņo datu sniedzējiem par datu sniegšanas pienākumiem vismaz 18 mēnešu pirms pirmā datu sniegšanas atsauces datuma, par kuru šiem datu sniedzējiem jāsniedz dati saskaņā ar šo regulu, neskarot nekādas citas datu sniegšanas prasības saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai citu datu sniegšanas regulējumu.

4.   NCB nosūta ECB kredītu mēneša datus par datu subjektiem, kas ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, līdz 30. darbdienas beigām pēc tā mēneša beigām, uz kuru attiecas dati.

5.   NCB nosūta ECB kredītu ceturkšņa datus par datu subjektiem, kas ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, līdz 15. darbdienas beigām pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 (11) 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem datu nosūtīšanas datumiem.

6.   NCB nosūta ECB mēneša kredītu datus par datu subjektiem, kas ir ārvalstu filiāles un nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, līdz 35. darbdienas beigām pēc tā mēneša beigām, uz kuru attiecas dati.

7.   NCB nosūta ECB kredītu ceturkšņa datus par datu subjektiem, kas ir ārvalstu filiāles un nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, līdz 20. darbdienas beigām pēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem datu nosūtīšanas datumiem.

8.   NCB nosūta ECB darījuma partneru atsauces datus par visiem darījuma partneriem saskaņā ar I pielikuma 1. veidnes 1. iedaļu, pirmo reizi nosūtot kredītu datus. Pārmaiņu gadījumā NCB atjaunina datus ne vēlāk kā pirms to kredītu datu nosūtīšanas, kuri attiecas uz pirmo datu sniegšanas atsauces datumu, kurā vai pirms kura pārmaiņas stājās spēkā. Ja vien NCB nav informējušas datu sniedzējus par to, ka tās ir ieguvušas atjauninātus darījuma partneru atsauces datus no citiem avotiem, datu sniedzēji atjaunina šos datus, paziņojot NCB par visām pārmaiņām NCB noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgajai NCB tiek sniegti kredītu dati par pirmo datu sniegšanas atsauces datumu pēc datuma, kurā pārmaiņas stājās spēkā.

14. pants

Obligātie kopējie standarti un nacionālais datu sniegšanas regulējums

1.   Datu sniedzēji pilda statistikas datu sniegšanas prasības, kas uz tiem attiecas, saskaņā ar V pielikumā noteiktajiem obligātajiem kopējiem datu nosūtīšanas, precizitātes, darījuma partneru precīzas identificēšanas, konceptuālās atbilstības un labojumu standartiem.

2.   Datu sniegšanas regulējuma prasības, kuras jāievēro datu sniedzējiem, NCB definē un īsteno saskaņā ar šo regulu un NCB valsts tiesiskajiem regulējumiem tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs regulas noteikumiem. NCB nodrošina, ka šī datu sniegšanas kārtība: a) nodrošina prasīto statistisko informāciju un b) ļauj pārbaudīt, vai tiek ievēroti V pielikumā izklāstītie obligātie datu nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labojumu standarti.

3.   NCB var izmantot informāciju, kas saskaņā ar 8. panta 5. punktu iegūta no citiem avotiem, lai nosūtītu kredītu datus ECB, tiktāl, ciktāl šī informācija atbilst kvalitātes un savlaicīguma standartiem, kādus saskaņā ar šo regulu piemēro no datu sniedzējiem savāktajiem datiem. Jo īpaši jāievēro V pielikumā noteiktie obligātie datu nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labojumu standarti.

15. pants

Apvienošanās, dalīšanās un reorganizācija

1.   Apvienošanās, dalīšanās vai reorganizācijas gadījumā, kas varētu ietekmēt datu sniedzēju statistisko pienākumu izpildi, datu sniedzēji informē attiecīgo NCB par procedūrām, kas plānotas, lai izpildītu šajā regulā izklāstītās statistikas datu sniegšanas prasības, tiklīdz nolūks īstenot apvienošanos, dalīšanos vai reorganizāciju tiek publiskots un pirms tā stājas spēkā.

2.   Neskarot iepriekšējā punktā noteiktos pienākumus, attiecīgā NCB var atļaut pārņēmējai iestādei pildīt tās statistikas datu sniegšanas pienākumu, izmantojot pagaidu kārtību. Šis atbrīvojums no parastās kārtības nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem pēc apvienošanās, dalīšanās vai reorganizācijas. Šis atbrīvojums neskar pārņēmējas iestādes pienākumu sniegt datus saskaņā ar šo regulu.

16. pants

Izņēmumi un samazināts datu sniegšanas biežums

1.   Lai nodrošinātu šajā regulā noteikto datu sniegšanas pienākumu samērīgumu, attiecīgā NCB var pieļaut izņēmumus attiecībā uz maziem datu sniedzējiem ar nosacījumu, ka visu to datu sniedzēju, attiecībā uz kuriem pieļauts izņēmums, kopējā daļa neatmaksāto aizdevumu kopsummā, par kuru visi datu sniedzēji, kuri ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, sniedz datus saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (12), nepārsniedz 2 %. Šie izņēmumi var attiekties uz dažiem vai uz visiem datu sniegšanas pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

2.   Lai atbalstītu datu sniegšanas prasību īstenošanu, mazajiem datu sniedzējiem attiecīgā NCB var atļaut sniegt kredītu datus par datu sniegšanas atsauces datumiem pirms 2021. gada 1. janvāra nevis katru mēnesi, bet katru ceturksni, ar nosacījumu, ka visu to datu sniedzēju, kuri sniedz datus katru ceturksni, kopējā daļa neatmaksāto aizdevumu kopsummā, par kuru visi datu sniedzēji, kuri ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, sniedz datus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), nepārsniedz 4 %, neskarot mazo datu sniedzēju kredītu datu sniegšanu saskaņā ar citu tiesisko regulējumu.

3.   NCB drīkst pieļaut izņēmumus attiecībā uz datu sniedzējiem tiktāl, ciktāl NCB iegūst no citiem avotiem tādas kvalitātes un savlaicīguma datus, kāda pieprasīta saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

4.   NCB informē tālāk minētos datu sniedzējus par to datu sniegšanas pienākumiem saskaņā ar 13. panta 3. punktu:

a)

datu sniedzējus, attiecībā uz kuriem pieļauts izņēmums saskaņā ar 1. punktu;

b)

datu sniedzējus, kuri drīkst sniegt datus ar samazinātu datu sniegšanas biežumu saskaņā ar 2. punktu;

c)

datu sniedzējus, kuri vairs neatbilst izņēmuma vai samazināta datu sniegšanas biežuma nosacījumiem saskaņā ar 1. vai 2. punktu.

17. pants

Pārbaude, datu piespiedu vākšana un obligātie kvalitātes standarti

NCB pārbauda un nepieciešamības gadījumā piespiedu kārtā vāc informāciju, kura jāsniedz datu sniedzējiem saskaņā ar šo regulu, neskarot ECB tiesības pašai īstenot šādas tiesības. Šīs tiesības NCB jo īpaši īsteno, ja datu sniedzējs neievēro šīs regulas V pielikumā noteiktos obligātos datu nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labojumu standartus.

18. pants

Sankcijas

ECB var piemērot sankcijas datu sniedzējiem, kuri nepilda šajā regulā noteiktos datu sniegšanas pienākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. panta 1. punktu. Datu sniedzējiem sankcijas nepiemēro, ciktāl tie pierāda, ka pieprasītās informācijas sniegšanu nepieļauj tās valsts tiesību akti, kuras rezidents ir filiāle, par kuru tiem tiek pieprasīts sniegt datus. ECB tiesības piemērot sankcijas par šajā regulā noteikto datu sniegšanas pienākumu neizpildi ir neatkarīgas no NCB tiesībām saskaņā ar valsts tiesību aktiem piemērot sankcijas par tādu statistikas vai citu datu sniegšanas prasību neizpildi, kuras saskaņā ar attiecīgas valsts tiesisko regulējumu piemēro datu sniedzējiem, pamatojoties uz 8. panta 3. punktu.

19. pants

Pārejas noteikumi

NCB drīkst atlikt kredītu datu pirmo nosūtīšanu ECB par datu sniegšanas atsauces datumiem pirms 2019. gada 1. februāra, ja tās nosūta šos datus ECB ne vēlāk kā 2019. gada 31. martā.

20. pants

Vienkāršota grozījumu procedūra

Ņemot vērā STK viedokļus, ECB Valde var veikt tehniskus grozījumus šīs regulas pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatregulējumu un neietekmē datu sniedzēju datu sniegšanas pienākumus. ECB Valde par šādiem grozījumiem bez nepamatotas kavēšanās informē ECB Padomi.

21. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 31. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 18. maijā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 7. augusta Atzinums par Eiropas Centrālās bankas regulu par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (OV C 261, 8.8.2015., 1. lpp.).

(3)  Lēmums ECB/2014/6 (2014. gada 24. februāris) par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma (OV L 104, 8.4.2014., 72. lpp.).

(4)  Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2014. gada 24. februāris) par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma (ECB/2014/7) (OV C 103, 8.4.2014., 1. lpp.).

(5)  Saprašanās memorands par informācijas apmaiņu nacionālo centrālo kredītu reģistru starpā nolūkā nodot šo informāciju pārskatu sniedzējām iestādēm. Pieejams ECB tīmekļa vietnē www.ecb.europa.eu.

(6)  Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(8)  Pieejams Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) tīmekļa vietnē www.iso.org.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(11)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Sniedzamie dati un veidnes

1.   Dati, kas jāsniedz saskaņā ar šo regulu, attiecas uz vairākiem savstarpēji saistītiem elementiem, piemēram, kreditoriem, debitoriem, instrumentiem, aizsardzību utt. Piemēram, vienam debitoram var būt piešķirti vairāki kredīti vai vairākiem instrumentiem var būt viena aizsardzība. Šajā pielikumā ir izklāstīts datu kopums konkrētas informācijas sniegšanai par katru no šiem elementiem.

2.   Informācija katrā datu kopumā attiecas uz vienu elementu, piemēram, instrumentu, vai vairāku elementu kombināciju, piemēram, “instrumentu aizsardzību”, tādējādi nosakot katrā datu kopumā sniegto granularitātes līmeni. Datu kopumi ir izkārtoti divās veidnēs.

3.   Veidnēs iekļauto datu raksturlielumu datu sniegšanas prasības izklāstītas II un III pielikumā.

4.   Katrā veidnē iekļauto datu raksturlielumi definēti IV pielikumā.

5.   Summas tiek norādītas euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam datu sniegšanas atsauces datumā.

1. veidne

1.   Darījuma partneru atsauces dati

1.1.

Darījuma partneru atsauces datu granularitātes līmenis ir darījuma partneris. Katru ierakstu identificē šādu raksturlielumu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators un b) darījuma partnera identifikators.

1.2.

Katram darījuma partnerim, par kuru datus sniedz viens un tas pats datu sniedzējs, ir unikāls darījuma partnera identifikators, un datu sniedzējam ikviens darījuma partneris vienmēr jāidentificē, izmantojot tā unikālo darījuma partnera identifikatoru. Viens datu sniedzējs nekad neizmanto šo identifikatoru atkārtoti, lai identificētu citu darījuma partneri. NCB drīkst pieprasīt, lai datu sniedzēji izmanto attiecīgās NCB noteiktos darījuma partneru identifikatorus.

1.3.

Reģistrējamie darījuma partneri ir visas institucionālās vienības, kas ir juridiskās personas vai kas ietilpst juridisko personu sastāvā un ir saistītas ar instrumentiem, par kuriem tiek sniegti dati saskaņā ar 4. un 5. pantu, vai kas sniedz šādu instrumentu aizsardzību. Konkrēti, reģistrējamie darījuma partneri ir: a) kreditori; b) debitori; c) aizsardzības sniedzēji; d) iniciatori; e) pakalpojumu sniedzēji; f) uzņēmumu galvenie biroji; g) tiešie mātesuzņēmumi un h) galvenie mātesuzņēmumi. Viena iestāde var būt darījuma partneris attiecībā uz vairākiem instrumentiem vai kā instrumenta darījuma partneris pildīt dažādas funkcijas. Tomēr katru darījuma partneri reģistrē tikai vienu reizi.

1.4.

Attiecībā uz katru darījuma partnera veidu prasītā informācija norādīta III pielikumā.

1.5.

Darījuma partnera dati apraksta darījuma partnera raksturlielumus.

1.6.

Ja fiziskās personas saistītas ar instrumentiem, par kuriem ir sniegti dati AnaCredit, par fiziskajām personām ierakstu datus nesniedz.

1.7.

Ierakstu datus sniedz ne vēlāk kā tad, kad tiek veikta to kredītu datu mēneša nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā darījuma partneris noslēdzis AnaCredit reģistrēto līgumu. Pārmaiņu gadījumā ierakstu datus atjaunina ne vēlāk kā tad, kad tiek veikta to kredītu mēneša datu nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā pārmaiņas stājās spēkā.

2.   Instrumentu dati

2.1.

Instrumentu datu granularitātes līmenis ir instruments. Katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators; c) līguma identifikators un d) instrumenta identifikators.

2.2.

Katram līgumam, kas rada kredītrisku vienam datu subjektam, ir unikāls līguma identifikators. Identifikatoru nekad neizmanto atkārtoti, lai identificētu citu līgumu tajā pašā datu subjektā. Katrs instrumenta identifikators ir unikāls katram līgumam, t. i., katram vienā līgumā iekļautam instrumentam piešķir citu instrumenta identifikatoru, un to nekad neizmanto atkārtoti, lai līguma ietvaros identificētu citu instrumentu.

2.3.

Instrumentu datos reģistrē katru instrumentu, kas paredzēts līgumā starp datu subjektu un darījuma partneriem, t. sk. visus instrumentus attiecībās starp vienas juridiskās personas institucionālajām vienībām.

2.4.

Instrumentu dati apraksta instrumenta īpašības, kas, laikam ejot, reti mainās.

2.5.

Ierakstu datus sniedz ne vēlāk kā tad, kad tiek veikta to kredītu datu mēneša nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā instruments reģistrēts AnaCredit. Pārmaiņu gadījumā ierakstu datus atjaunina ne vēlāk kā tad, kad tiek veikta to kredītu datu mēneša nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā vai pirms kura pārmaiņas stājās spēkā.

3.   Finanšu dati

3.1.

Finanšu datu granularitātes līmenis ir instruments. Katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators; c) līguma identifikators un d) instrumenta identifikators.

3.2.

Finanšu dati apraksta instrumenta finanšu attīstību.

3.3.

Katru instrumenta izmantoto summu reģistrē datu raksturlielumā “neatmaksātā nominālvērtība”. Katru instrumenta neizmantoto summu, par kuru uzņemtas saistības, reģistrē datu raksturlielumā “ārpusbilances summa”.

3.4.

Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

4.   Darījuma partnera un instrumenta dati

4.1.

Darījuma partnera un instrumenta datu granularitātes līmenis ir “darījuma partnera un instrumenta” kombinācija, un katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators; c) darījuma partnera identifikators; d) līguma identifikators; e) instrumenta identifikators un f) darījuma partnera funkcija.

4.2.

Darījuma partnera un instrumenta dati apraksta katra instrumenta visu darījuma partneru funkcijas.

4.3.

Ja fiziskās personas saistītas ar instrumentiem, par kuriem ir sniegti dati AnaCredit, par fiziskajām personām ierakstu datus nesniedz.

4.4.

Ierakstu datus sniedz ne vēlāk kā tad, kad tiek veikta to kredītu datu mēneša nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā vai pirms kura instruments reģistrēts AnaCredit. Pārmaiņu gadījumā ierakstu datus atjaunina ne vēlāk kā datumā, kurā tiek veikta to kredītu datu mēneša nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā vai līdz kuram pārmaiņas stājās spēkā.

5.   Solidāras atbildības dati

5.1.

Solidāras atbildības datu granularitātes līmenis ir “darījuma partnera un instrumenta” kombinācija. Katru ierakstu identificē datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators; c) darījuma partnera identifikators; d) līguma identifikators un d) instrumenta identifikators.

5.2.

Šie dati reģistrē katram tādam debitoram atbilstoša instrumenta solidārās atbildības summu, kurš ir solidāri atbildīgs attiecībā uz vienu instrumentu.

5.3.

Ja fiziskās personas saistītas ar instrumentiem, par kuriem ir sniegti dati AnaCredit, par fiziskajām personām ierakstu datus nesniedz.

5.4.

Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

Datu kopums

Datu raksturlielums

1.

Darījuma partneru atsauces dati

Datu sniedzēja identifikators

Darījuma partnera identifikators

Juridiskās personas identifikators (JPI)

Nacionālais identifikators

Uzņēmuma galvenā biroja identifikators

Tiešā mātesuzņēmuma identifikators

Galvenā mātesuzņēmuma identifikators

Nosaukums

Adrese: iela

Adrese: pilsēta/ciemats

Adrese: apgabals / administratīvais iedalījums

Adrese: pasta indekss

Adrese: valsts

Juridiskā forma

Institucionālais sektors

Saimnieciskā darbība

Tiesvedības statuss

Tiesvedības uzsākšanas datums

Uzņēmuma lielums

Uzņēmuma lieluma datums

Darbinieku skaits

Bilances kopsumma

Gada apgrozījums

Grāmatvedības standarts

2.

Instrumentu dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Instrumenta veids

Amortizācijas veids

Valūta

Fiduciārais instruments

Sākuma datums

Tā perioda beigas, kurā maksā tikai procentus

Procentu likmes maksimums

Procentu likmes minimums

Procentu likmes pārskatīšanas biežums

Procentu likmju starpība

Procentu likmes veids

Juridiskais termiņa beigu datums

Saistību summa sākuma datumā

Maksājumu biežums

Projekta finansēšanas kredīts

Mērķis

Regresa tiesības

Atsauces datums

Norēķinu datums

Pakārtotie parādi

Sindicētā līguma identifikators

Atmaksas tiesības

Patiesās vērtības pārmaiņas kredītriska pārmaiņu dēļ pirms pirkšanas

3.

Finanšu dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Procentu likme

Nākamā procentu likmes pārskatīšana

Instrumenta saistību neizpildes statuss

Instrumenta saistību neizpildes statusa datums

Pārskaitītā summa

Instrumenta kavētie maksājumi

Instrumenta kavējuma datums

Vērtspapīrošanas veids

Neatmaksātā nominālvērtība

Uzkrātie procenti

Ārpusbilances summa

4.

Darījuma partnera un instrumenta dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Darījuma partnera identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Darījuma partnera funkcija

5.

Solidāras atbildības dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Darījuma partnera identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Solidārās atbildības summa

2. veidne

6.   Grāmatvedības dati

6.1.

Grāmatvedības datu granularitātes līmenis ir instruments. Katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators; c) līguma identifikators un d) instrumenta identifikators.

6.2.

Šie dati apraksta instrumenta attīstību saskaņā ar attiecīgajiem grāmatvedības standartiem, kurus izmanto datu subjekta juridiskā persona. Ja uz datu sniedzēju attiecas Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) (1), datus reģistrē saskaņā ar grāmatvedības standartiem – Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (SFPS) vai vispārpieņemtajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības principiem (GAAP) –, kurus piemēro, lai datu subjekta juridiskā persona izpildītu Regulā (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) noteiktās prasības.

6.3.

Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi ceturksnī.

7.   Saņemtās aizsardzības dati

7.1.

Saņemtās aizsardzības datu granularitātes līmenis ir saņemtā aizsardzība. Katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators un c) aizsardzības identifikators.

7.2.

Datu sniedzēji sniedz datus par jebkuru aizsardzību, kas saņemta kā nodrošinājums to instrumentu atmaksai, par kuriem sniegti instrumentu dati neatkarīgi no tā, vai aizsardzība uzskatāma par kredītriska mazināšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

7.3.

Šie dati apraksta saņemto aizsardzību.

7.4.

Ierakstu datus sniedz ne vēlāk kā tad, kad tiek veikta to kredītu datu mēneša nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā vai pirms kura aizsardzība saņemta kā nodrošinājums jebkura tāda instrumenta atmaksai, par kuru sniegti dati AnaCredit. Pārmaiņu gadījumā ierakstu datus atjaunina ne vēlāk kā tad, kad tiek veikta to kredītu datu ceturkšņa nosūtīšana, kuri attiecas uz datu sniegšanas atsauces datumu, kurā vai pirms kura pārmaiņas stājās spēkā.

8.   Instrumenta un saņemtās aizsardzības dati

8.1.

Instrumenta un saņemtās aizsardzības datu granularitātes līmenis ir instrumenta un saņemtās aizsardzības kombinācija. Katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators; c) līguma identifikators; d) instrumenta identifikators un e) aizsardzības identifikators.

8.2.

Šie dati apraksta aizsardzību, kas saņemta attiecībā uz instrumentu, kuru šī aizsardzība nodrošina.

8.3.

Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

9.   Darījuma partnera riska dati

9.1.

Darījuma partnera riska datu granularitātes līmenis ir darījuma partneris. Katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators un c) darījuma partnera identifikators.

9.2.

Šie dati ļauj novērtēt darījuma partneru kredītrisku.

9.3.

Šī informācija tiek pieprasīta tikai par debitoriem un aizsardzības sniedzējiem.

9.4.

Ja fiziskās personas ir saistītas ar instrumentiem, par kuriem ir sniegti dati AnaCredit, par fiziskajām personām ierakstu datus nesniedz.

9.5.

Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

9.6.

Attiecīgā NCB var nolemt vākt darījuma partneru riska datus reizi ceturksnī.

10.   Darījuma partnera saistību neizpildes dati

10.1.

Darījuma partnera saistību neizpildes datu granularitātes līmenis ir darījuma partneris. Katru ierakstu identificē šādu datu raksturlielumu kombinācija: a) datu sniedzēja identifikators; b) datu subjekta identifikators un c) darījuma partnera identifikators.

10.2.

Šie dati ļauj bez nepamatotas kavēšanas identificēt darījuma partnerus, kuri nepilda saistības.

10.3.

Šī informācija tiek pieprasīta tikai par debitoriem un aizsardzības sniedzējiem.

10.4.

Ja fiziskās personas ir saistītas ar instrumentiem, par kuriem ir sniegti dati AnaCredit, par fiziskajām personām ierakstu datus nesniedz.

10.5.

Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

Dati

Datu raksturlielums

6.

Grāmatvedības dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Instrumentu grāmatvedības klasifikācija

Iekļaušana bilancē

Uzkrātie norakstījumi

Uzkrātā vērtības samazinājuma summa

Vērtības samazinājuma veids

Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

Apgrūtinājuma avoti

Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā

Instrumenta saistību izpildes statuss

Instrumenta saistību izpildes statusa datums

Uzkrājumi saistībā ar ārpusbilances riska darījumiem

Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statuss

Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statusa datums

Uzkrātās atgūtās summas kopš saistību neizpildes

Piesardzības krājumu portfelis

Uzskaites vērtība

7.

Saņemtās aizsardzības dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Aizsardzības identifikators

Aizsardzības sniedzēja identifikators

Aizsardzības veids

Aizsardzības summa

Aizsardzības summas veids

Aizsardzības novērtējuma metode

Nekustamā īpašuma nodrošinājuma atrašanās vieta

Aizsardzības summas datums

Aizsardzības beigu termiņš

Sākotnējā aizsardzības vērtība

Sākotnējās aizsardzības vērtības datums

8.

Instrumenta un saņemtās aizsardzības dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Aizsardzības identifikators

Aizsardzības noteiktā summa

Trešo personu prioritārie prasījumi pret aizsardzību

9.

Darījuma partnera riska dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Darījuma partnera identifikators

Saistību nepildīšanas varbūtība

10.

Darījuma partnera saistību neizpildes dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Darījuma partnera identifikators

Darījuma partnera saistību neizpildes statuss

Darījuma partnera saistību neizpildes statusa datums


(1)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13) (OV L 86, 31.3.2015., 13. lpp.).


II PIELIKUMS

Īpašas statistikas datu sniegšanas prasības

Saskaņā ar 7. pantu statistikas datu sniegšanas prasības, kas definētas 6. pantā, jāsamazina, ja izpildīti noteikti nosacījumi. Šādos četros gadījumos aprakstīti noteikti nosacījumi, kurus izpildot netiek prasīta pilna kredītu datu kopuma sniegšana.

1.   Datu subjekti, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti

Instrumenti, attiecībā uz kuriem datu subjekts ir ārvalstu filiāle, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidente.

2.   Datu subjekti, uz kuriem neattiecas kapitāla prasības

Instrumenti, attiecībā uz kuriem datu subjekts:

a)

nav uzraudzītā iestāde saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013; vai

b)

ir tādas iestādes ārvalstu filiāle, kas netiek uzraudzīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

3.   Pilnībā no bilances izslēgti instrumenti, kas tiek apkalpoti

Instrumenti, kas:

a)

ir izslēgti; un

b)

tiek apkalpoti.

4.   Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra

Instrumenti, kuru sākuma datums ir pirms 2018. gada 1. septembra.

1. tabulā noteiktas datu sniegšanas prasības katram datu raksturlielumam katrā no četriem gadījumiem, izmantojot šādas klasifikācijas:

a)   N: ņemot vērā atsevišķas vienošanās, attiecīgā NCB var nolemt nevākt šo informāciju no individuālajiem datu sniedzējiem;

b)   X: informācija, par kuru nav jāsniedz dati.

Ja klasifikācija nav norādīta, informācija ir jāsniedz.

Ja uz datiem attiecas vairāki 1. tabulas apraksti, piemēro vismazāk apgrūtinošo datu sniegšanas prasību.

1. tabula

Īpašas statistikas datu sniegšanas prasības

 

1.

Datu subjekti, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti

2.

Datu subjekti, uz kuriem neattiecas kapitāla prasības

3.

Pilnībā no bilances izslēgti instrumenti, kas tiek apkalpoti

4.

Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra

Projekta finansēšanas kredīts

N

 

 

 

Sākuma datums

N

 

 

 

Procentu likmes veids

N

 

 

 

Procentu likmes pārskatīšanas biežums

N

 

 

 

Tā perioda beigas, kurā maksā tikai procentus

N

 

 

N

Atsauces datums

N

 

 

 

Procentu likmju starpība

N

 

 

 

Procentu likmes maksimums

N

 

N

 

Procentu likmes minimums

N

 

N

 

Amortizācijas veids

N

 

 

N

Maksājumu biežums

N

 

 

N

Patiesās vērtības pārmaiņas kredītriska pārmaiņu dēļ pirms pirkšanas

 

N

N

 

Nākamā procentu likmes pārskatīšana

N

 

 

 

Instrumenta saistību neizpildes statuss

 

N

 

 

Instrumenta saistību neizpildes statusa datums

 

N

 

 

Uzkrātie procenti

N

 

 

 

Instrumentu grāmatvedības klasifikācija

 

 

X

 

Apgrūtinājuma avoti

 

N

X

 

Uzkrātie norakstījumi

 

 

X

 

Uzkrātā vērtības samazinājuma summa

 

 

X

 

Vērtības samazinājuma veids

 

 

X

 

Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

 

 

X

 

Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā

 

 

X

 

Instrumenta saistību izpildes statuss

 

N

 

 

Instrumenta saistību izpildes statusa datums

 

N

 

 

Uzkrājumi saistībā ar ārpusbilances riska darījumiem

 

 

X

 

Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statusa datums

 

 

 

N

Prudenciālais portfelis

 

X

X

 

Uzskaites vērtība

 

 

X

 

Aizsardzības sākotnējā summa

 

 

 

N

Aizsardzības sākotnējās summas datums

 

 

 

N

Saistību nepildīšanas varbūtība

 

N

N

 

Darījuma partnera saistību neizpildes statuss

 

N

N

 

Darījuma partnera saistību neizpildes statusa datums

 

N

N

 


III PIELIKUMS

Darījuma partneru atsauces dati

2. un 3. tabulā noteiktas datu sniegšanas prasības katram darījuma partnera atsauces datu raksturlielumam, kā aprakstīts I pielikuma 1. veidnē.

2. tabulā noteiktas prasības darījuma partneriem, kuri ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti, bet 3. tabulā noteiktas prasības darījuma partneriem, kuri nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti.

Izmanto šādu prasību klasifikāciju:

a)   N: ņemot vērā atsevišķas vienošanās, attiecīgā NCB var nolemt nevākt šo informāciju no individuālajiem datu sniedzējiem;

b)   X: informācija, par kuru nav jāsniedz dati.

Ja klasifikācija nav norādīta, informācija ir jāsniedz.

Ja uz datiem attiecas vairāki 2. vai 3. tabulas apraksti, jāpiemēro vismazāk apgrūtinošā datu sniegšanas prasība.

2. tabula

Īpašas darījuma partnera atsauces datu sniegšanas prasības darījuma partneriem, kas ir datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti

 

1.

Datu sniedzējs

2.

Datu subjekts

3.

Kreditors

4.

Debitors. Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra

5.

Debitors. Vismaz viens instruments, kas radīts 2018. gada 1. septembrī vai vēlāk

6.

Aizsardzības sniedzējs

7.

Uzņēmuma galvenais birojs

8.

Tiešais mātesuzņēmums

9.

Galvenais mātesuzņēmums

10.

Iniciators

11.

Pakalpojumu sniedzējs

Darījuma partneru atsauces dati

Darījuma partnera identifikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās personas identifikators (JPI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nacionālais identifikators

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Uzņēmuma galvenā biroja identifikators

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Tiešā mātesuzņēmuma identifikators

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Galvenā mātesuzņēmuma identifikators

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Nosaukums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrese: iela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adrese: pilsēta/ciemats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adrese: apgabals / administratīvais iedalījums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adrese: pasta indekss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adrese: valsts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Juridiskā forma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institucionālais sektors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Saimnieciskā darbība

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Tiesvedības statuss

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Tiesvedības uzsākšanas datums

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Uzņēmuma lielums

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Uzņēmuma lieluma datums

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Darbinieku skaits

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Bilances kopsumma

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Gada apgrozījums

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Grāmatvedības standarts

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


3. tabula

Īpašas darījuma partnera atsauces datu sniegšanas prasības darījuma partneriem, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti

 

1.

Datu sniedzējs

2.

Datu subjekts

3.

Kreditors

4.

Debitors. Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra

5.

Debitors. Vismaz viens instruments, kas radīts 2018. gada 1. septembrī vai vēlāk

6.

Aizsardzības sniedzējs

7.

Uzņēmuma galvenais birojs

8.

Tiešais mātesuzņēmums

9.

Debitora galvenais mātesuzņēmums

10.

Iniciators

11.

Pakalpojumu sniedzējs

Darījuma partneru atsauces dati

Darījuma partnera identifikators

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās personas identifikators (JPI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nacionālais identifikators

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Uzņēmuma galvenā biroja identifikators

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tiešā mātesuzņēmuma identifikators

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galvenā mātesuzņēmuma identifikators

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nosaukums

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrese: iela

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adrese: pilsēta/ciemats

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adrese: apgabals / administratīvais iedalījums

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adrese: pasta indekss

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adrese: valsts

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Juridiskā forma

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institucionālais sektors

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Saimnieciskā darbība

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Tiesvedības statuss

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Tiesvedības uzsākšanas datums

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Uzņēmuma lielums

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Uzņēmuma lieluma datums

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Darbinieku skaits

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bilances kopsumma

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gada apgrozījums

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grāmatvedības standarts

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


IV PIELIKUMS

Datu raksturlielumi, definīcijas un vērtības

Šajā tabulā sniegti I–III pielikumā noteikto datu raksturlielumu detalizēti standarta apraksti un definīcijas. Tajā iekļautas arī vērtības, kas sniedzamas attiecībā uz datu raksturlielumiem, t. sk. vērtību apraksti.

NCB ir atbildīgas par datu raksturlielumu un vērtību ietveršanu nacionālajā līmenī piemērojamos atbilstošos datu raksturlielumos un vērtībās.

Termins

Termina veids

Definīcija

Darījuma partnera identifikators

Datu raksturlielums

Identifikators, kuru datu sniedzējs piešķir ar mērķi unikāli identificēt katru darījuma partneri. Katram darījuma partnerim jāpiešķir viens darījuma partnera identifikators. Šī vērtība laika gaitā nemainīsies un netiks izmantota kā kāda cita darījuma partnera identifikators.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Datu sniedzēja identifikators

Datu raksturlielums

Darījuma partnera identifikators datu sniedzējam.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Datu subjekta identifikators

Datu raksturlielums

Darījuma partnera identifikators datu subjektam.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Līguma identifikators

Datu raksturlielums

Identifikators, kuru datu sniedzējs piešķir ar mērķi unikāli identificēt katru līgumu. Katram līgumam jāpiešķir viens līguma identifikators. Šī vērtība laika gaitā nemainīsies un netiks izmantota kā kāda cita līguma identifikators.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Instrumenta identifikators

Datu raksturlielums

Identifikators, kuru datu sniedzējs piešķir ar mērķi unikāli identificēt katru vienā līgumā iekļautu instrumentu. Katram instrumentam jābūt vienam instrumenta identifikatoram. Šī vērtība laika gaitā nemainīsies un netiks izmantota kā instrumenta identifikators kādam citam tajā pašā līgumā iekļautam instrumentam.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Aizsardzības identifikators

Datu raksturlielums

Identifikators, kuru datu sniedzējs piešķir ar mērķi identificēt instrumenta nodrošināšanai izmantoto aizsardzību. Katram aizsardzības gadījumam jābūt vienam aizsardzības identifikatoram. Šī vērtība laika gaitā nemainīsies un netiks izmantota kā kāda cita aizsardzības gadījuma identifikators.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Aizsardzības sniedzēja identifikators

Datu raksturlielums

Darījuma partnera identifikators aizsardzības sniedzējam.

Ja aizsardzības sniedzējs nav juridiskā persona, dati par aizsardzības sniedzēja identifikators nav jānorāda.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Darījuma partnera atsauces dati

Juridiskās personas identifikators (JPI)

Datu raksturlielums

Juridiskās personas identifikators, ko piešķir saskaņā ar Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) 17442 standartu.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Nacionālais identifikators

Datu raksturlielums

Tas ir parasti izmantotais identifikācijas kods, kas nodrošina darījuma partnera vai juridiskās personas, kuras sastāvā ietilpst darījuma partneris, nepārprotamu identitātes noteikšanu tā rezidences valstī.

Ja darījuma partneris ir ārvalstu filiāle, nacionālais identifikators norāda uz ārvalstu filiāli.

Ja darījuma partneris nav ārvalstu filiāle, nacionālais identifikators norāda uz juridisko personu, kuras sastāvā ietilpst darījuma partneris.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Uzņēmuma galvenā biroja identifikators

Datu raksturlielums

Darījuma partnera identifikators juridiskajai personai, kuras juridiski atkarīga daļa ir ārvalstu filiāle.

Šo informāciju sniedz vienīgi par darījuma partneriem, kuri ir ārvalstu filiāles.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Tiešā mātesuzņēmuma identifikators

Datu raksturlielums

Darījuma partnera identifikators juridiskajai personai, kura ir darījuma partnera tiešais mātesuzņēmums. Ja darījuma partnerim nav mātesuzņēmuma, jānorāda paša darījuma partnera identifikators.

Mātesuzņēmums ir mātesuzņēmums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 15. apakšpunkta a) punktā.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Galvenā mātesuzņēmuma identifikators

Datu raksturlielums

Darījuma partnera identifikators juridiskai personai, kura ir darījuma partnera galvenais mātesuzņēmums. Šim galvenajam mātesuzņēmumam nav mātesuzņēmuma. Ja darījuma partnerim nav mātesuzņēmuma, jānorāda paša darījuma partnera identifikators.

Mātesuzņēmums ir mātesuzņēmums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 15. apakšpunkta a) punktā.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Nosaukums

Datu raksturlielums

Darījuma partnera pilns juridiskais nosaukums.

Rakstzīmju virkne

Vērtība

Rakstzīmju noteikta secība.

Adrese: iela

Datu raksturlielums

Darījuma partnera ielas adrese, t. sk. mājas numurs.

Rakstzīmju virkne

Vērtība

Rakstzīmju noteikta secība.

Adrese: pilsēta/ciemats

Datu raksturlielums

Darījuma partnera mītnes pilsēta vai ciemats.

Rakstzīmju virkne

Vērtība

Rakstzīmju noteikta secība.

Adrese: pasta indekss

Datu raksturlielums

Darījuma partnera mītnes pasta indekss.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kas sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Adrese: apgabals/administratīvais iedalījums

Datu raksturlielums

Darījuma partnera, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, mītnes apgabals vai tamlīdzīgs administratīvais iedalījums.

Rakstzīmju virkne

Vērtība

NUTS 3 reģioni.

Adrese: valsts

Datu raksturlielums

Darījuma partnera valsts.

ISO 3166-1-alpha-2 kodi

Vērtība

Valsts ISO 3166-1-alpha-2 kods.

Juridiskā forma

Datu raksturlielums

Uzņēmējdarbību veicošās vienības forma atbilstoši nacionālajai tiesību sistēmai.

Rakstzīmju virkne

Vērtība

Rakstzīmju noteikta secība.

Institucionālais sektors

Datu raksturlielums

Institucionālais sektors saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 549/2013, Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Regulu (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (1).

Nefinanšu sabiedrības

Vērtība

Nefinanšu sabiedrības, kas definētas Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.45.–2.50. punktā.

Centrālā banka

Vērtība

Centrālās bankas, kas definētas Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.72.–2.74. punktā.

Kredītiestādes

Vērtība

Kredītiestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā.

Noguldījumus pieņemošās sabiedrības, kas nav kredītiestādes

Vērtība

Noguldījumus pieņemošās sabiedrības, kas nav kredītiestādes, ir tās sabiedrības, kuras definētas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 1. panta a) punkta 2) apakšpunkta a) punkta ii) apakšpunktā.

Naudas tirgus fondi (NTF)

Vērtība

Naudas tirgus fondi (NTF), kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 2. pantā.

Ieguldījumu fondi, kas nav NTF

Vērtība

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.82.–2.85. punktā.

Vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības (FIS)

Vērtība

Vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas FIS, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1. panta 1. un 2. punktā.

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondus un vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības

Vērtība

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.86. punktā, un izņemot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas FIS, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1. panta 1. un 2. punktā.

Finanšu palīgsabiedrības

Vērtība

Finanšu palīgsabiedrības, kas definētas Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.63. punktā.

Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji

Vērtība

Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.98.–2.99. punktā.

Apdrošināšanas sabiedrības

Vērtība

Apdrošināšanas sabiedrības, kas definētas Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.100.–2.104. punktā.

Pensiju fondi

Vērtība

Pensiju fondi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.105.–2.110. punktā.

Centrālā valdība

Vērtība

Centrālā valdība, kas definēta Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.114. punktā.

Pavalsts valdība

Vērtība

Pavalsts valdība, kas definēta Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.115. punktā.

Vietējā valdība

Vērtība

Vietējā valdība, kas definēta Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.116. punktā.

Sociālās nodrošināšanas fondi

Vērtība

Sociālās nodrošināšanas fondi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.117. punktā.

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

Vērtība

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas, kas definētas Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2.129.– 2.130. punktā.

Saimnieciskā darbība

Datu raksturlielums

Darījuma partneru klasifikācija pēc to tautsaimniecības nozares atbilstoši NACE 2.red. statistiskajai klasifikācijai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (2).

NACE kods

Vērtība

Otrā, trešā vai ceturtā līmeņa NACE kods atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1893/2006.

Tiesvedības statuss

Datu raksturlielums

Kategorijas, kas raksturo darījuma partnera juridisko statusu attiecībā uz tā maksātspēju atbilstoši valstu tiesiskajam regulējumam.

NCB būtu jāietver šīs vērtības valstu tiesiskajā regulējumā. Pienācīgā laikā katrai NCB būtu jāizveido atsauces tabula, ar kuras palīdzību veicinātu šo vērtību interpretāciju un salīdzināšanu starp valstīm.

Nekādas juridiskās darbības nav uzsāktas

Vērtība

Juridiskās darbības saistībā ar darījuma partnera maksātspēju vai parādsaistībām nav uzsāktas.

Atrašanās administratora kontrolē, tiesvedības procesā vai līdzīgi ierobežojumi

Vērtība

Jebkura veida process, kurā iesaistītas tiesas vai tām pielīdzināmas iestādes ar mērķi kreditoriem vienoties par refinansēšanu, izņemot visu veidu bankrota vai maksātnespējas procesus.

Bankrots vai maksātnespēja

Vērtība

Tiesas kontrolētas kolektīvas un saistošas bankrota vai maksātnespējas procedūras, kas ietver daļēju vai pilnīgu darījuma partnera mantas atsavināšanu un likvidatora iecelšanu.

Citi juridiska rakstura līdzekļi

Vērtība

Iepriekš neminēti juridiskie līdzekļi, t. sk. datu sniedzēja un darījuma partnera noslēgti divpusēji juridiskie līdzekļi.

Tiesvedības uzsākšanas datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā ierosināta datu raksturlielumā “tiesvedības statuss” norādītā tiesvedība. Tas ir visnesenākais atbilstošais datums pirms datu sniegšanas datuma, un tas jāuzrāda tikai tad, ja datu raksturlieluma “tiesvedības statuss” vērtība nav “nekādas juridiskās darbības nav uzsāktas”.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Uzņēmuma lielums

Datu raksturlielums

Uzņēmumu klasifikācija pēc lieluma atbilstoši Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK (3) pielikumā noteiktajam.

Liels uzņēmums

Vērtība

Uzņēmums, kas neatbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) definīcijai atbilstoši Ieteikuma 2003/361/EK pielikumā noteiktajam.

Vidējs uzņēmums

Vērtība

Uzņēmums, kas atbilst MVU definīcijai, bet nav mazs uzņēmums vai mikrouzņēmums atbilstoši Ieteikuma 2003/361/EK pielikumā noteiktajam.

Mazs uzņēmums

Vērtība

Uzņēmums, kas atbilst maza uzņēmuma definīcijai atbilstoši Ieteikuma 2003/361/EK pielikumā noteiktajam.

Mikrouzņēmums

Vērtība

Uzņēmums, kas atbilst mikrouzņēmuma definīcijai atbilstoši Ieteikuma 2003/361/EK pielikumā noteiktajam.

Uzņēmuma lieluma datums

Datu raksturlielums

Datums, uz kuru attiecas sadaļā “uzņēmuma lielums” sniegtā vērtība. Tas ir tādu jaunāko datu datums, ko izmantoja, lai klasificētu vai pārskatītu uzņēmuma klasifikāciju.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Darbinieku skaits

Datu raksturlielums

Darījuma partnera nodarbināto darbinieku skaits saskaņā ar Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 5. pantu.

Skaitlis

Vērtība

Pozitīvs skaitlis.

Bilances kopsumma

Datu raksturlielums

Darījuma partnera kopējo aktīvu uzskaites vērtība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Gada apgrozījums

Datu raksturlielums

Darījuma partnera gada tīrais pārdošanas apjoms bez diskontiem un ar pārdošanu saistītiem nodokļiem saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK. Līdzvērtīgs “kopējā gada apgrozījuma” jēdzienam, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 153. panta 4. punktā.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Grāmatvedības standarts

Datu raksturlielums

Grāmatvedības standarts, ko izmanto datu subjekta juridiskā persona. Ja uz datu sniedzēju attiecas Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 (ECB/2015/13), datus reģistrē saskaņā ar grāmatvedības standartiem – Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (SFPS) vai valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP) –, kurus piemēro, lai datu subjekta juridiskā persona izpildītu Regulā (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) noteiktās prasības.

SFPS

Vērtība

SFPS, kurus piemēro atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1606/2002 (4).

Valsts GAAP, kas atbilst SFPS

Vērtība

Valsts grāmatvedības regulējums, kas izstrādāts saskaņā ar Padomes Regulu 86/635/EEK (5), piemērojot SFPS kritērijus instrumentiem.

Valsts GAAP, kas neatbilst SFPS

Vērtība

Valsts grāmatvedības regulējums, kas izstrādāts saskaņā ar Padomes Regulu 86/635/EEK, instrumentiem nepiemērojot SFPS kritērijus.

Darījuma partneru riska dati

Saistību nepildīšanas varbūtība

Datu raksturlielums

Varbūtība, ka darījuma partneris viena gada laikā neizpildīs savas saistības, nosakot to saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 160., 163., 179. un 180. pantu.

Skaitlis

Vērtība

Skaitlis no 0 līdz 1.

Darījuma partnera saistību neizpildes dati

Darījuma partnera saistību neizpildes statuss

Datu raksturlielums

Darījuma partnera saistību neizpildes statusa identificēšana. Kategorijas, kas raksturo iemeslus, kāpēc darījuma partneris var nepildīt saistības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu.

Nav saistību neizpildes

Vērtība

Darījuma partnerim saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 nav saistību neizpildes.

Saistību neizpilde tāpēc, ka nespēs samaksāt

Vērtība

Darījuma partnerim ir saistību neizpildes pazīmes tāpēc, ka tas tiek uzskatīts par nespējīgu samaksāt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Saistību neizpilde tāpēc, ka kavējums pārsniedz 90/180 dienu

Vērtība

Darījuma partnerim ir saistību neizpilde tāpēc, ka kāda parāda atmaksas kavējums pārsniedz 90/180 dienu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Saistību neizpilde gan tāpēc, ka nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka kavējums pārsniedz 90/180 dienu

Vērtība

Darījuma partnerim ir saistību neizpilde gan tāpēc, ka tas tiek uzskatīts par nespējīgu samaksāt, gan tāpēc, ka kāda parāda atmaksas kavējums pārsniedz 90/180 dienu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Darījuma partnera saistību neizpildes statusa datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā darījuma partneris ieguvis datu raksturlielumā “darījuma partnera saistību neizpildes statuss” norādīto saistību neizpildes statusu.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Instrumentu dati

Instrumenta veids

Datu raksturlielums

Instrumenta iedalījums pēc līgumisko noteikumu veida, par kuriem puses vienojušās.

Noguldījumi, kas nav līgumi par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu

Vērtība

Noguldījumi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 5.79. punktā, izņemot līgumus par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu.

Pārsnieguma kredīts

Vērtība

Pārsnieguma kredīts, kas definēts Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļas tabulas 2. punkta 1) apakšpunkta c) punktā.

Norēķinu karšu kredīts

Vērtība

Kredīts, kas piešķirts, izmantojot norēķinu kartes ar atliktā debeta funkciju, t. i., norēķinu kartes, kas nodrošina bezprocentu kredītu, vai kredītkartes, t. i., norēķinu kartes, kas nodrošina bezprocentu kredītu un procentu kredītu.

Atjaunojamais kredīts, kas nav pārsnieguma kredīts un norēķinu karšu kredīts

Vērtība

Kredīts ar šādām pazīmēm:

i)

debitors var bez iepriekšējas paziņošanas kreditoram izmantot vai izņemt no konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam;

ii)

pieejamā kredīta summa var palielināties un samazināties, līdzekļus aizņemoties vai atmaksājot;

iii)

kredīts var tikt izmantots atkārtoti;

iv)

tas nav norēķinu karšu kredīts vai pārsnieguma kredīts.

Kredītlīnijas, kas nav atjaunojamais kredīts

Vērtība

Kredīts ar šādām pazīmēm:

i)

debitors var bez iepriekšējas paziņošanas kreditoram izmantot vai izņemt no konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam;

ii)

kredīts var tikt izmantots atkārtoti;

iii)

tas nav atjaunojamais kredīts, norēķinu karšu kredīts vai pārsnieguma kredīts.

Līgumi par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu

Vērtība

Līgumi par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu, kas definēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2.14. daļā.

Pircēju un pasūtītāju parādi

Vērtība

Pircēju un pasūtītāju parādi, kas definēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 5.41. punkta c) apakšpunktā.

Finanšu noma

Vērtība

Finanšu nomas līgumi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 5.134.–5.135. punktā.

Citi aizdevumi

Vērtība

Cita veida aizdevumi, kas nav iekļauti nevienā no iepriekš minētajām kategorijām.

“Aizdevums” ir aizdevums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 5.112.–5.114. punktā.

Projekta finansēšanas aizdevums

Datu raksturlielums

Projekta finansēšanas konstatēšana.

Projekta finansēšanas aizdevums

Vērtība

To izmanto, ja instruments ir projekta finansēšanas aizdevums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumu.

Instruments nav projekta finansēšanas aizdevums

Vērtība

Instruments nav projekta finansēšanas aizdevums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumu.

Valūta

Datu raksturlielums

Instrumenta valūtas apzīmējums, kas norādīts saskaņā ar ISO 4217 standartu.

ISO 4217 standarts

Vērtība

Valūtas ISO 4217 standarta kods.

Sākuma datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā izveidojās līgumsaistības, t. i., datums, kurā līgumiskā vienošanās kļuvusi saistoša visām pusēm.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Norēķinu datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā līgumā iestrādātie noteikumi tiek izpildīti vai var tikt izpildīti pirmo reizi, t. i., datums, kad notikusi finanšu instrumentu sākotnējā apmaiņa vai to izveidošana.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Galīgais juridiskais termiņa beigu datums

Datu raksturlielum

Instrumenta līgumā noteiktais termiņš, ņemot vērā visas vienošanās, ar kurām groza sākotnējos līgumus.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Regresa tiesības

Datu raksturlielums

Instrumentu klasifikācija, pamatojoties uz kreditora tiesībām izmantot aktīvus, izņemot visu veidu aizsardzību, kas ieķīlāta instrumenta nodrošināšanai.

Regresa tiesības

Vērtība

Instruments, kas nosaka kreditora tiesības izmantot debitora aktīvus, izņemot visu veidu aizsardzību, kas ieķīlāta instrumenta nodrošināšanai, vai – pircēju un pasūtītāju parāda gadījumā – tiesības atgūt parādu no vienības, kura pārdeva parādus kreditoram.

Regresa tiesības nepastāv

Vērtība

Instruments bez regresa tiesībām, kā noteikts iepriekš.

Procentu likmes veids

Datu raksturlielums

Kredītriska darījumu klasifikācija, pamatojoties uz bāzes likmi procentu likmes noteikšanai katram maksājuma periodam.

Fiksēta

Vērtība

Sistēma, kas nosaka procentu likmes riska darījuma darbības laikā, kurā ietvertas tikai nemainīgas procentu likmes, t. i., riska darījumu uzsākšanas brīdī droši zināmas skaitliski nemainīgas procentu likmes, un procentu likmes piemēro riska darījumam kopumā. Šī sistēma var ietvert vairāk nekā vienu nemainīgu procentu likmi, ko piemēro riska darījuma darbības dažādos posmos; piemēram, aizdevums ar nemainīgu procentu likmi sākotnējā fiksētās procentu likmes periodā, kura pēc tam mainās uz citu procentu likmi, kas joprojām ir nemainīga un bija zināma riska darījuma uzsākšanas brīdī.

Mainīga

Vērtība

Sistēma, kas nosaka procentu likmes riska darījuma darbības laikā, kurā ietvertas tikai uz cita mainīgā lieluma (atsauces mainīgais lielums) attīstību balstītas procentu likmes, un kur procentu likmi piemēro riska darījumam kopumā.

Jaukta

Vērtība

Cita veida procentu likme, kas nav iekļauta nevienā no minētajām kategorijām.

Procentu likmes pārskatīšanas biežums

Datu raksturlielums

Biežums, kādā procentu likmi pārskata pēc sākotnējā fiksētās procentu likmes perioda, ja tāds ir.

Nav pārskatāma

Vērtība

Instruments, kas neietver līgumisku vienošanos mainīt procentu likmi.

Katru dienu

Vērtība

Instruments ar līgumisku vienošanos mainīt procentu likmi katru dienu.

Katru mēnesi

Vērtība

Instruments ar līgumisku vienošanos mainīt procentu likmi katru mēnesi.

Katru ceturksni

Vērtība

Instruments ar līgumisku vienošanos mainīt procentu likmi katru ceturksni.

Katru pusgadu

Vērtība

Instruments ar līgumisku vienošanos mainīt procentu likmi katru pusgadu.

Katru gadu

Vērtība

Instruments ar līgumisku vienošanos mainīt procentu likmi katru gadu.

Pēc kreditora ieskatiem

Vērtība

Instruments ar līgumisku vienošanos, kas nosaka kreditoram tiesības noteikt procentu likmes pārskatīšanas datumu.

Cits biežums

Vērtība

Instruments ar līgumisku vienošanos mainīt procentu likmi ar periodu, kas nav neviens no tiem, kuri iepriekš minēti citās kategorijās.

Tā perioda beigas, kurā maksā tikai procentus

Datu raksturlielums

Tā perioda beigu datums, kurā maksā tikai procentus. Instruments, par kuru maksā tikai procentus, ir tāds instruments, saskaņā ar kuru līgumā noteiktā laikposmā jāmaksā tikai procenti no pamatsummas atlikuma, pamatsummas atlikumam nemainoties.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Atsauces procentu likme

Datu raksturlielums

Faktiskās procentu likmes aprēķināšanai izmantotā atsauces procentu likme.

Atsauces procentu likmes kods

Vērtība

Atsauces procentu likmes kods ir atsauces procentu likmes vērtības un termiņa vērtības kombinācija.

Jāizmanto šādas atsauces procentu likmes vērtības:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, citas vienas atsauces procentu likmes, vairāku atsauču procentu likmes.

Jāizmanto šādas termiņa vērtības:

diennakts, viena nedēļa, divas nedēļas, trīs nedēļas, viens mēnesis, divi mēneši, trīs mēneši, četri mēneši, pieci mēneši, seši mēneši, septiņi mēneši, astoņi mēneši, deviņi mēneši, 10 mēnešu, 11 mēnešu, 12 mēnešu.

Atsauces procentu likmes kodu veido, kombinējot atsauces procentu likmes vērtību ar termiņa vērtību.

Procentu likmju starpība

Datu raksturlielums

Starpība (izteikta procentos), kuru pieskaita atsauces procentu likmei, ko izmanto, lai aprēķinātu faktisko procentu likmi bāzes punktos.

Skaitlis

Vērtība

Procentos izteikta procentu likme.

Procentu likmes maksimums

Datu raksturlielums

Piemērotā procentu likmes maksimālā vērtība.

Skaitlis

Vērtība

Procentos izteikta procentu likme.

Procentu likmes minimums

Datu raksturlielums

Piemērotā procentu likmes minimālā vērtība.

Skaitlis

Vērtība

Procentos izteikta procentu likme.

Mērķis

Datu raksturlielums

Instrumentu klasifikācija pēc to mērķa:

Mājokļa nekustamā īpašuma iegāde

Vērtība

Mājokļa īpašuma finansēšana. Mājokļa īpašums ir īpašums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 75) apakšpunktā.

Komerciāla nekustamā īpašuma iegāde

Vērtība

Nekustamā īpašuma, kas nav mājokļa īpašums, finansēšana.

Maržinālie aizdevumi

Vērtība

Instrumenti, kuros iestāde izsniedz kredītu saistībā ar vērtspapīru pirkšanu, pārdošanu, glabāšanu vai tirgošanu. Maržinālo aizdevumu instrumenti neietver citus aizdevumus, kas ir nodrošināti ar vērtspapīriem.

Parāda finansējums

Vērtība

Finansējums parādiem, kuri nav samaksāti vai kuriem beidzas termiņš. Tas ietver parāda pārfinansēšanu.

Imports

Vērtība

Nerezidentu veikta preču un pakalpojumu finansēšana (pārdošana, barters un/vai dāvināšana) rezidentiem.

Eksports

Vērtība

Rezidentu veikta preču un pakalpojumu finansēšana (pārdošana, barters un/vai dāvināšana) nerezidentiem.

Ieguldījumi būvniecībā

Vērtība

Ēku celtniecības, infrastruktūras un rūpniecisko iekārtu finansēšana.

Apgrozāmo līdzekļu instruments

Vērtība

Organizācijas naudas plūsmas pārvaldības finansēšana.

Citi mērķi

Vērtība

Citi mērķi, kas nav iekļauti nevienā no minētajām kategorijām.

Amortizācijas veids

Datu raksturlielums

Instrumenta amortizācijas veids, ietverot pamatsummu un procentus.

Franču

Vērtība

Amortizācija, kurā kopsummas (pamatsumma plus procenti) atmaksa katrā maksājuma daļā ir nemainīga.

Vācu

Vērtība

Amortizācija, kurā pirmajā maksājumā maksā tikai procentus un atlikušo maksājumu summa ir nemainīga, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus.

Fiksētas amortizācijas laika plāns

Vērtība

Amortizācija, kurā atmaksātā pamatsumma katrā maksājuma daļā ir nemainīga.

Pēdējā maksājumā

Vērtība

Amortizācija, kurā pilnu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā.

Cits

Vērtība

Cita veida amortizācija, kas nav iekļauta nevienā no minētajām kategorijām.

Maksājumu biežums

Datu raksturlielums

Maksājumu – procentu samaksas vai pamatsummas atmaksas – biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem.

Mēneša

Vērtība

Katru mēnesi

Ceturkšņa

Vērtība

Katru ceturksni

Pusgada

Vērtība

Katru pusgadu

Gada

Vērtība

Katru gadu

Pēdējā maksājumā

Vērtība

Amortizācija, kurā pilnu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā neatkarīgi no procentu maksājumu biežuma.

Nulles kupons

Vērtība

Amortizācija, kurā pilnu pamatsummu un procentus samaksā pēdējā maksājumā.

Cits

Vērtība

Cits maksājumu biežums, kas nav iekļauts nevienā no minētajām kategorijām.

Sindicētā līguma identifikators

Datu raksturlielums

Līguma identifikators, kuru galvenais organizētājs piemēro ar mērķi identificēt katru līgumu. Katram sindicētajam līgumam ir viens sindicētā līguma identifikators. Šī vērtība laika gaitā nemainīsies, un galvenais organizētājs to neizmantos kā kāda cita līguma identifikatoru. Visiem sindicētā līguma kreditoriem jāizmanto viens un tas pats sindicētā līguma identifikators.

Burtciparu kods

Vērtība

Kods, kurš sastāv no burtu un ciparu simboliem.

Pakārtotie parādi

Datu raksturlielums

Pakārtoto parādu identifikācija. Pakārtotie parāda instrumenti nodrošina pakārtotus prasījumus pret emitentiestādi, kurus var īstenot tikai pēc tam, kad ir apmierināti visi augstāka statusa prasījumi (piemēram, noguldījumi/kredīti).

Pakārtotie parādi

Vērtība

Pakārtotie parāda instrumenti, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma tabulā.

Nepakārtotie parādi

Vērtība

Instrumenti, kas nav pakārtotie parāda instrumenti.

Atmaksas tiesības

Datu raksturlielums

Kredītriska darījumu klasifikācija pēc kreditora tiesībām prasīt riska darījuma atmaksu.

Pēc pieprasījuma vai īsa iepriekšēja brīdinājuma

Vērtība

Instrumenti, kuri ir atmaksājami pēc kreditora lūguma pēc pieprasījuma vai īsa iepriekšēja brīdinājuma.

Citas

Vērtība

Instrumenti, kuriem piemēro atmaksas tiesības, izņemot pēc pieprasījuma vai īsa iepriekšēja brīdinājuma.

Fiduciārais instruments

Datu raksturlielums

Tādu instrumentu identifikācija, kuros datu subjekts rīkojas savā vārdā, bet trešo personu labā un trešām personām uzņemoties risku.

Fiduciārais instruments

Vērtība

To izmanto tad, ja instruments izlaists fiduciārā kapacitātē.

Nefiduciārais instruments

Vērtība

To izmanto tad, ja instruments nav izlaists fiduciārā kapacitātē.

Saistību summa sākuma datumā

Datu raksturlielums

Datu subjekta maksimālais kredītrisks instrumenta sākuma datumā, neņemot vērā nekādu aizsardzību vai citus kredītkvalitātes uzlabojumus. Kopējo saistību summu sākuma datumā nosaka apstiprināšanas procesa laikā, un tās mērķis ir ierobežot datu subjekta kredītrisku pret noteiktu darījuma partneri attiecībā uz attiecīgo instrumentu.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Patiesās vērtības pārmaiņas kredītriska pārmaiņu dēļ pirms pirkšanas

Datu raksturlielums

Instrumenta neatmaksātās nominālvērtības un pirkuma cenas starpība pirkuma dienā. Šī summa būtu jāuzrāda attiecībā uz tiem instrumentiem, kuri sakarā ar kredītriska pasliktināšanos iegādāti par summu, kas ir zemāka par neatmaksāto nominālvērtību.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Finanšu dati

Procentu likme

Datu raksturlielums

Nolīgtā gada procentu likme vai šauri definētā procentu likme saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (6).

Skaitlis

Vērtība

Procentos izteikta procentu likme.

Nākamā procentu likmes pārskatīšana

Datu raksturlielums

Nākamā procentu likmes noteikšanas diena, kas definēta Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikuma 3. daļā. Ja uz instrumentu netiek attiecināta turpmāka procentu likmes pārskatīšana, uzrāda tā galīgo juridisko termiņa beigu datumu.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Pārskaitītā summa

Datu raksturlielums

Finanšu aktīva ekonomisko īpašumtiesību pārskaitītā summa.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Instrumenta saistību neizpildes statuss

Datu raksturlielums

Instrumenta saistību neizpildes statusa identifikācija. Kategorijas, kas raksturo situācijas, kurās instruments var tikt uzskatīts par saistības nepildošu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu.

Nav saistību neizpildes

Vērtība

Instrumentam nav saistību neizpildes saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Saistību neizpilde tāpēc, ka nespēs samaksāt

Vērtība

Instrumentam ir saistību neizpildes pazīmes tāpēc, ka debitors nespēs samaksāt,saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Saistību neizpilde tāpēc, ka kavējums pārsniedz 90/180 dienu

Vērtība

Instrumentam ir saistību neizpildes pazīmes, tāpēc ka parāda atmaksas kavējums pārsniedz 90/180 dienu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Saistību neizpilde gan tāpēc, ka nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka kavējums pārsniedz 90/180 dienu

Vērtība

Instrumentam ir saistību neizpildes pazīmes gan tāpēc, ka ir atzīts, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksas kavējums pārsniedz 90/180 dienu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Instrumenta kavētie maksājumi

Datu raksturlielums

Kopējā summa, kuru veido datu sniegšanas brīdī nesamaksātā pamatsumma, procentu maksājumi un visu veidu komisijas maksas, kurai ir iestājies līgumā noteiktas samaksas termiņš un tā nav samaksāta (iestājies kavējums). Šī summa jāuzrāda vienmēr. Ja datu sniegšanas brīdī instrumentam nav iestājies kavējums, jāuzrāda 0.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Instrumenta kavējuma datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā attiecībā uz instrumentu iestājies kavējums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 48. punktu. Tas ir vēlākais no šādiem datumiem pirms datu sniegšanas atsauces datuma, un par to sniedz datus, ja datu sniegšanas atsauces datumā attiecībā uz instrumentu iestājies kavējums.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Instrumenta saistību neizpildes statusa datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā ir iegūts datu raksturlielumā “instrumenta saistību neizpildes statuss” norādītais saistību neizpildes statuss.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Vērtspapīrošanas veids

Datu raksturlielums

Vērtspapīrošanas veida identifikācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 10. un 11. punktu.

Tradicionālā vērtspapīrošana

Vērtība

Instruments, kurš vērtspapīrots ar tradicionālo vērtspapīrošanu.

Sintētiskā vērtspapīrošana

Vērtība

Instruments, kurš vērtspapīrots ar sintētisko vērtspapīrošanu.

Nav vērtspapīrots

Vērtība

Instruments, kurš nav vērtspapīrots, veicot tradicionālo vai sintētisko vērtspapīrošanu.

Neatmaksātā nominālvērtība

Datu raksturlielums

Neatmaksātā pamatsumma datu sniegšanas atsauces datuma beigās, ieskaitot nesamaksātos kavējuma procentus, bet atskaitot uzkrātos procentus. Neatmaksātā nominālvērtība jāuzrāda, atskaitot norakstīšanu un samazināšanu, ko nosaka saskaņā ar attiecīgo grāmatvedības praksi.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Ārpusbilances summa

Datu raksturlielums

Ārpusbilances riska darījumu nominālā summa. Ietver visas aizdevumu saistības, pirms tiek ņemtas vērā korekcijas pakāpes un kredītrisku samazināšanas paņēmieni. Tā ir summa, kas vislabāk raksturo iestādes maksimālo kredītrisku, neņemot vērā nekādu aizsardzību vai citus kredītkvalitātes uzlabojumus.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Uzkrātie procenti

Datu raksturlielums

Par kredītiem uzkrājušos procentu summa datu sniegšanas atsauces dienā, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Saskaņā ar grāmatvedības vispārīgo uzkrāšanas principu procenti, ko saņem par kredītiem, jāatspoguļo bilancē, tiklīdz tie uzkrājušies (t. i., pēc uzkrāšanas principa), nevis tad, kad tos faktiski saņem (t. i., pēc naudas plūsmas principa).

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Grāmatvedības dati

Instrumentu grāmatvedības klasifikācija

Datu raksturlielums

Uzskaites portfelis, kurā instruments ir uzrādīts saskaņā ar datu subjekta juridiskās personas izmantoto grāmatvedības standartu – SFPS vai valsts GAAP –, ievērojot Regulu (ES) 2015/534 (ECB/2015/13).

SFPS uzskaites portfeļi

Naudas atlikums kontos centrālajās bankās un pārējie pieprasījuma noguldījumi

Vērtība

Naudas atlikums kontos centrālajās bankās un pārējie pieprasījuma noguldījumi saskaņā ar SFPS.

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Vērtība

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi saskaņā ar SFPS.

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Vērtība

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar SFPS.

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Vērtība

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā sākotnējās atzīšanas laikā vai pēc tam saskaņā ar SFPS, izņemot tos, kuri klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi.

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos

Vērtība

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos komercdarbības modeļa un naudas plūsmas pazīmju dēļ saskaņā ar SFPS.

Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

Vērtība

Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā saskaņā ar SFPS.

Valsts GAAP uzskaites portfeļi

Nauda un naudas līdzekļu atlikumi kontos centrālajās bankās

Vērtība

Nauda un naudas līdzekļu atlikumi kontos centrālajās bankās saskaņā ar valsts GAAP.

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

Vērtība

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi saskaņā ar valsts GAAP.

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Vērtība

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar valsts GAAP.

Tirdzniecības finanšu aktīvi

Vērtība

Tirdzniecības finanšu aktīvi saskaņā ar valsts GAAP.

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Vērtība

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar valsts GAAP.

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

Vērtība

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi saskaņā ar valsts GAAP.

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Vērtība

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar valsts GAAP.

Netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot pašu kapitālu

Vērtība

Netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot pašu kapitālu, saskaņā ar valsts GAAP.

Aizdevumi un debitoru parādi

Vērtība

Aizdevumi un debitoru parādi saskaņā ar valsts GAAP.

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Vērtība

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi saskaņā ar valsts GAAP.

Netirdzniecības parāda instrumenti, kas novērtēti, izmantojot iegādes izmaksu metodi

Vērtība

Netirdzniecības parāda instrumenti, kas novērtēti, izmantojot iegādes izmaksu metodi, saskaņā ar valsts GAAP.

Citi netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi

Vērtība

Citi netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi saskaņā ar valsts GAAP.

Iekļaušana bilancē

Datu raksturlielums

Finanšu aktīva iekļaušana bilancē.

Pilnībā atzīti

Vērtība

Instruments pilnībā atzīts saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Atzīts bilancē iestādes turpmākas iesaistīšanās mērā

Vērtība

Instruments ir atzīts bilancē iestādes turpmākas iesaistīšanās mērā saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Pilnībā pārtraukta atzīšana

Vērtība

Instrumenta atzīšana pilnībā pārtraukta saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Apgrūtinājuma avoti

Datu raksturlielums

Darījuma veids, kurā riska darījums apgrūtināts saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014. Aktīvu uzskata par apgrūtinātu, ja tas ieķīlāts vai uz to attiecas jebkura veida vienošanās instrumentu nodrošināt, vērtspapīrot vai uzlabot kredīta kvalitāti, no kuras to nevar brīvi izņemt.

Centrālās bankas finansējums

Vērtība

Centrālās bankas finansējums (visu veidu, t. sk. repo), saskaņā ar Eiropas Banku iestādes (EBI) īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti

Vērtība

Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti

Vērtība

Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Noguldījumi – atpirkšanas līgumi, kas nav ar centrālām bankām

Vērtība

Atpirkšanas līgumi, kas nav ar centrālām bankām saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Noguldījumi, kas nav atpirkšanas līgumi

Vērtība

Noguldījumi, kas nav atpirkšanas līgumi saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Emitētie parāda vērtspapīri – nodrošinātās obligācijas

Vērtība

Vērtspapīri – nodrošinātās obligācijas, kas emitētas saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Emitētie parāda vērtspapīri – ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

Vērtība

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (ABS), kas emitēti saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Emitētie parāda vērtspapīri, kas nav nodrošinātās obligācijas un ABS

Vērtība

Emitētie parāda vērtspapīri, kas nav nodrošinātās obligācijas un ABS saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Citi apgrūtinājuma avoti

Vērtība

Citi apgrūtinājuma avoti saskaņā ar EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem par datu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā.

Apgrūtinājums neattiecas

Vērtība

Instruments, kas nav ieķīlāts vai uz to neattiecas jebkura veida vienošanās instrumentu nodrošināt, vērtspapīrot vai uzlabot kredīta kvalitāti, no kuras to nevar brīvi izņemt.

Uzkrātie norakstījumi

Datu raksturlielums

Pamatsummas un kavējuma procentu kopsummu par parāda instrumentiem, kurus iestāde vairs neatzīst, jo tie uzskatāmi par neiekasējamiem, neatkarīgi no portfeļa, kurā tie bija iekļauti. Norakstījumus var izraisīt gan finanšu aktīvu uzskaites vērtības samazinājums, kas atzīts tieši peļņas vai zaudējumu aprēķinā, gan atskaitījumu kredītu zaudējumiem kontu summu samazinājums attiecībā pret finanšu aktīvu uzskaites vērtību.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Uzkrātā vērtības samazinājuma summa

Datu raksturlielums

To atskaitījumu kredītu zaudējumiem summa, kuri piemēroti vai piešķirti instrumentam datu sniegšanas atsauces datumā. Šo datu raksturlielumu piemēro instrumentiem, uz kuriem attiecas vērtības samazinājums atbilstoši grāmatvedības standartiem.

Saskaņā ar SFPS uzkrātais vērtības samazinājums attiecas uz šādām summām:

i)

atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga kredītu zaudējumiem, kas gaidāmi 12 mēnešu periodā;

ii)

atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga kredītu zaudējumiem, kas gaidāmi visā darbības laikā.

Saskaņā ar GAAP uzkrātais vērtības samazinājums attiecas uz šādām summām:

i)

atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga vispārējiem atskaitījumiem;

ii)

atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga īpašiem atskaitījumiem.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Vērtības samazinājuma veids

Datu raksturlielums

Vērtības samazinājuma veids.

1. posms (SFPS)

Vērtība

Izmanto, ja instrumenta vērtība nav samazinājusies un tam saskaņā ar SFPS piemēroti atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga kredītzaudējumiem, kas gaidāmi 12 mēnešu periodā. Tikai tiem instrumentiem, kuri ir pakļauti vērtības samazinājumam saskaņā ar 9. SFPS

2. posms (SFPS)

Vērtība

Izmanto, ja instrumenta vērtība nav samazinājusies un tam saskaņā ar SFPS piemēroti atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga kredītu zaudējumiem, kas gaidāmi visā darbības laikā. Tikai tiem instrumentiem, kuri pakļauti vērtības samazinājumam saskaņā ar 9. SFPS.

3. posms (SFPS)

Vērtība

Izmanto, ja instrumenta vērtība samazinājusies kredīta dēļ saskaņā ar 9. SFPS.

Vispārējie atskaitījumi (GAAP)

Vērtība

Izmanto, ja instruments pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu, kas nav 9. SFPS, un instrumentam nepiemēro īpašus atskaitījumus kredītu zaudējumiem (unimpaired).

Īpaši atskaitījumi (GAAP)

Vērtība

Izmanto, ja instruments pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu, kas nav 9. SFPS, un instrumentam piemēro īpašus atskaitījumus kredītu zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai atskaitījumi ir novērtēti individuāli vai kolektīvi (impaired).

Samazinājums neattiecas

Vērtība

Izmanto, ja instruments nav pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu.

Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

Datu raksturlielums

Metode, kuru izmanto vērtības samazinājuma novērtēšanai gadījumos, kad instruments pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu. Izšķir kolektīvo un individuālo metodi.

Individuāli novērtēti

Vērtība

Izmanto, ja instruments pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu un tā vērtības samazinājums ir individuāli novērtēts.

Kolektīvi novērtēti

Vērtība

Izmanto, ja instruments pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu un tā vērtības samazinājums ir kolektīvi novērtēts grupā kopā ar citiem instrumentiem, kuriem ir līdzīgas kredītriska pazīmes.

Samazinājums neattiecas

Vērtība

Izmanto, ja instruments nav pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu.

Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā

Datu raksturlielums

Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 46. punktu.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Instrumenta saistību izpildes statuss

Datu raksturlielums

Datu sniegšanas atsauces datumā instrumentu klasificē vienā no šādām kategorijām.

Nerezultatīvs

Vērtība

Instrumenti, kuri klasificēti kā nerezultatīvi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Rezultatīvs

Vērtība

Instrumenti, kuri nav nerezultatīvi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Instrumenta saistību izpildes statusa datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā iegūts vai mainīts datu raksturlielumā “instrumenta saistību izpildes statuss” norādītais saistību izpildes statuss.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Uzkrājumi saistībā ar ārpusbilances riska darījumiem

Datu raksturlielums

Uzkrājumi ārpusbilances summām.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statuss

Datu raksturlielums

Pārstrukturētu un pārskatītu instrumentu identifikācija.

Pārstrukturēti instrumenti – instrumenti ar mainītu procentu likmi, kas ir zemāka par tirgus procentu likmi

Vērtība

Instrumentiem ar grozītiem noteikumiem piemēro saudzējošus pasākumus, t. sk. nosakot procentu likmi, kas ir zemāka par tirgus procentu likmi, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34).

Pārstrukturēti instrumenti – instrumenti ar citiem grozītiem noteikumiem

Vērtība

Instrumentiem ar grozītiem noteikumiem piemēro saudzējošus pasākumus, izņemot tādas procentu likmes noteikšanu, kas ir zemāka par tirgus procentu likmi, saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Pārstrukturēti instrumenti – parāds daļēji vai pilnībā refinansēts

Vērtība

Refinansētam parādam piemēro saudzējošus pasākumus saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Pārskatīts instruments bez saudzējošiem pasākumiem

Vērtība

Instruments, kura finanšu noteikumi ir grozīti un uz kuru neattiecina saudzējošus pasākumus saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Pārstrukturēta un pārskatīta instrumenta statuss neattiecas

Vērtība

Nepiemēro ne saudzējošus pasākumus, ne pārskatīšanu saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Uzkrātās atgūtās summas kopš saistību neizpildes

Datu raksturlielums

Kopējā atgūtā summa kopš saistību neizpildes dienas.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statusa datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā iegūts datu raksturlielumā “instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatītšanas statuss” norādītais instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statuss.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Piesardzības krājumu portfelis

Datu raksturlielums

Riska darījumu klasifikācija tirdzniecības portfelī, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86) apakšpunktā.

Tirdzniecības portfelī

Vērtība

Instruments atrodas tirdzniecības portfelī, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86) apakšpunktā.

Ārpus tirdzniecības portfeļa

Vērtība

Instruments neatrodas tirdzniecības portfelī, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86) apakšpunktā.

Uzskaites vērtība

Datu raksturlielums

Uzskaites vērtība saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumu.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Darījuma partnera un instrumenta dati

Darījuma partnera funkcija

Datu raksturlielums

Darījuma partnera funkcija instrumentā.

Kreditors

Vērtība

Darījuma partneris, kas uzņemas instrumenta kredītrisku un nav aizsardzības sniedzējs.

Debitors

Vērtība

Darījuma partneris, kas izraisa instrumenta kredītrisku un nav aizsardzības sniedzējs.

Darījuma apkalpotājs

Vērtība

Darījuma partneris, kas atbild par instrumenta administratīvo un finanšu pārvaldīšanu.

Iniciators

Vērtība

Darījuma partneris vērtspapīrošanas darījumā, kas definēts Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1. panta 3. punktā.

Solidāras atbildības dati

Solidāras atbildības summa

Datu raksturlielums

Neatmaksātās nominālvērtības summa, par kuru katrs debitors ir atbildīgs attiecībā uz vienotu instrumentu, kurā ir divi debitori vai vairāk debitoru.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Saņemtās aizsardzības dati

Aizsardzības beigu termiņš

Datu raksturlielums

Līgumiskais aizsardzības beigu termiņš, kas ir agrākais noteiktais datums, kurā aizsardzība var beigties vai var tikt izbeigta, ņemot vērā visas vienošanās, ar kurām groza sākotnējos līgumus.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Aizsardzības veids

Datu raksturlielums

Saņemtais aizsardzības veids neatkarīgi no tā, vai aizsardzība uzskatāma par kredītriska samazināšanas paņēmienu.

Zelts

Vērtība

Zelts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Valūta un noguldījumi

Vērtība

Valūta un noguldījumi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 5.74. punktā.

Vērtspapīri

Vērtība

Vērtspapīri, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 5.89. punktā.

Aizdevumi

Vērtība

Aizdevumi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 5.112. punktā.

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas

Vērtība

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas, kas definētas Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 5.139. punktā.

Kredītu atvasinātie instrumenti

Vērtība

Kredītu atvasinātie instrumenti, kas ir:

kredītu atvasinātie instrumenti, kuri atbilst finanšu garantiju definīcijai, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 58. punkta b) apakšpunktā,

kredītu atvasinātie instrumenti, izņemot finanšu garantijas, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 67. punkta d) apakšpunktā.

Kredītu atvasinātie instrumenti ietver Regulas (ES) Nr. 575/2013 204. pantā uzskaitītos atbilstošos kredīta atvasinātos instrumentus.

Finanšu garantijas, kas nav kredīta atvasinātie instrumenti

Vērtība

Finanšu garantijas, kas nav kredīta atvasinātie instrumenti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Pircēju un pasūtītāju parādi

Vērtība

Pircēju un pasūtītāju parādi, kas definēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 5.41. punkta c) apakšpunktā.

Ieķīlātas dzīvības apdrošināšanas polises

Vērtība

Dzīvības apdrošināšanas polises, kas ieķīlātas par labu aizdevējiestādei saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Mājokļa nekustamā īpašuma nodrošinājums

Vērtība

Mājokļa īpašums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 75) apakšpunktā.

Biroji un komerciālās telpas

Vērtība

Biroji un komerciālās telpas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Komerciālā nekustamā īpašuma nodrošinājums

Vērtība

Nekustamais īpašums, izņemot mājokļa īpašumu, biroji un komerciālās telpas

Citi fiziskie nodrošinājumi

Vērtība

Citi fiziskie nodrošinājumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, kas nav ietverti iepriekš minētajās vērtībās.

Citi aizsardzības veidi

Vērtība

Cita aizsardzība, kas nav iekļauta nevienā no iepriekš minētajām kategorijām.

Aizsardzības summa

Datu raksturlielums

Aizsardzības summa, kas, izmantojot novērtēšanas metodi, noteikta attiecīgajam aizsardzības summas veidam.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Aizsardzības summas veids

Datu raksturlielums

Datu raksturlielumā “aizsardzības summa” norādītās summas veida identifikācija.

Nosacītā summa

Vērtība

Līgumā paredzētā nominālvērtība, ko izmanto maksājumu aprēķināšanai aizsardzības izmantošanas gadījumā.

Patiesā vērtība

Vērtība

Cena, kādu saņemtu, pārdodot aktīvu, vai maksātu, nododot saistības, pienācīgā darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā.

Izmanto, ja aizsardzība nav nekustamais īpašums.

Tirgus vērtība

Vērtība

Nekustamā īpašuma esošā “tirgus vērtība”, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 76) apakšpunktā.

Izmanto, ja aizsardzība ir nekustamais īpašums, uzrādot tirgus vērtību datu raksturlielumā “aizsardzības vērtība”.

Noturīga ilgtermiņa vērtība

Vērtība

Nekustamā īpašuma “hipotekārā vērtība”, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 74. apakšpunktā.

Izmanto, ja aizsardzība ir nekustamais īpašums, uzrādot “hipotekāro vērtību” datu raksturlielumā “aizsardzības vērtība”.

Cita veida aizsardzības vērtība

Vērtība

Cita aizsardzības vērtība, kas nav iekļauta nevienā no minētajām kategorijām.

Nekustamā īpašuma nodrošinājuma atrašanās vieta

Datu raksturlielums

Nodrošinājuma atrašanās vietas reģions vai valsts.

ISO 3166-1-alpha-2 kodi

Vērtība

Nodrošinājuma atrašanās vietas valsts ISO 3166-1-alpha-2 kodi, ja nodrošinājums neatrodas datu sniedzējā dalībvalstī.

NUTS 3 reģions

Vērtība

Nodrošinājuma atrašanās vietas NUTS 3 reģions, ja nodrošinājums atrodas datu sniedzējā dalībvalstī.

Aizsardzības summas datums

Datu raksturlielums

Datums, kurā pirms datu sniegšanas atsauces datuma veikta jaunākā aizsardzības aplēse vai novērtējums.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Aizsardzības novērtējuma avots

Datu raksturlielums

Aizsardzības novērtējuma veids; metode, ar kuru nosaka aizsardzības vērtību.

Tirgus vērtības metode

Vērtība

Novērtējuma metode, ar kuru aizsardzības vērtība ir balstīta uz nekoriģētām kotētajām citu identisku aktīvu un saistību cenām aktīvā tirgū.

Darījuma partnera aplēses

Vērtība

Novērtējuma metode, ar kuru novērtējumu veic aizsardzības sniedzējs.

Kreditora novērtējums

Vērtība

Novērtējuma metode, ar kuru novērtējumu veic kreditors – ārštata vai štata vērtētājs ar nepieciešamo kvalifikāciju, zināšanām un pieredzi novērtēšanas veikšanā, kurš nav nesaistīts ar kredītlēmumu pieņemšanu.

Trešo personu novērtējums

Vērtība

Novērtējuma metode, kurā novērtējumu veic ar kredītlēmumu pieņemšanu nesaistīts vērtētājs.

Citi novērtējuma veidi

Vērtība

Novērtējuma kategorijās neietverti citi novērtējuma veidi.

Sākotnējā aizsardzības vērtība

Datu raksturlielums

Aizsardzības patiesā vērtība brīdī, kad to sākotnēji pieņēma kā kredīta aizsardzību.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Sākotnējās aizsardzības vērtības datums

Datu raksturlielums

Sākotnējā aizsardzības novērtējuma datums, t. i., datums, kurā veikta jaunākā aizsardzības aplēse vai novērtējums, pirms aizsardzību sākotnēji pieņēma kā kredīta aizsardzību.

Datums

Vērtība

Izteikts kā [dd/mm/YYYY].

Instrumenta un saņemtās aizsardzības dati

Aizsardzības noteiktā summa

Datu raksturlielums

Maksimālā aizsardzība, ko ņem vērā kā instrumenta kredīta aizsardzību. Trešo personu vai datu subjekta esošo prioritāro prasījumu pret aizsardzību summa jāizslēdz no aizsardzības noteiktās summas. Par aizsardzību, kura ir atbilstoša saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, šo vērtību norāda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļu

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.

Trešo personu prioritārie prasījumi pret aizsardzību

Datu raksturlielums

Jebkādu augstākas prioritātes apgrūtinājumu attiecībā uz trešām personām, izņemot datu subjektus, maksimālā summa, kuru var izmantot pret aizsardzību.

Skaitlis

Vērtība

Summa euro. Summas ārvalstu valūtā jākonvertē euro atbilstoši attiecīgajam ECB noteiktajam ārvalstu valūtas atsauces kursam attiecībā pret euro, t. i., vidējam tirgus kursam, datu sniegšanas atsauces datumā.


(1)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) (OV L 297, 7.11.2013., 107. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Ieteikums 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (2003/361/EK) (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1072/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (ECB/2013/34) (OV L 297, 7.11.2013., 51. lpp.).


V PIELIKUMS

Faktisko datu sniedzēju piemērotie obligātie standarti

Datu sniedzēji ievēro šādus obligātos standartus, lai atbilstu Eiropas Centrālās bankas (ECB) statistikas datu sniegšanas prasībām.

1.

Datu nosūtīšanas kopējie standarti:

a)

datu sniegšana tiek veikta laikus, attiecīgās nacionālās centrālās bankas (NCB) noteiktajos termiņos;

b)

statistikas dati tiek noformēti tādā veidā un formātā, kā noteikts attiecīgās NCB datu sniegšanas tehniskajās prasībās;

c)

datu sniedzēji katrai attiecīgajai NCB sniedz ziņas par vienu vai vairākām kontaktpersonām;

d)

tiek ievērota tehniskā specifikācija datu nosūtīšanai uz attiecīgo NCB.

2.

Precizitātes obligātie standarti:

a)

statistiskās informācijas pareizība: tiek ievēroti visi lineārie ierobežojumi, piemēram, apakšsummu summa ir vienāda ar kopsummu, un datiem jāsaskan visos intervālos;

b)

datu sniedzēji ir gatavi sniegt informāciju par notikumiem, kas izriet no nosūtītajiem datiem;

c)

statistiskā informācija ir pilnīga, bez nepārtrauktiem vai strukturāliem informācijas trūkumiem; trūkumi ir pārejoši, par tiem tiek ziņots NCB (un NCB ziņo ECB), sniedzot paskaidrojumus attiecīgajai NCB, un attiecīgos apstākļos pēc iespējas drīz tie tiek aizpildīti;

d)

datu sniedzēji ievēro attiecīgās NCB datu pārraidei noteiktās dimensijas, noapaļošanas politiku un decimāldaļas.

3.

Konceptuālās atbilstības obligātie standarti:

a)

statistiskā informācija atbilst šajā regulā ietvertajām definīcijām un klasifikācijai;

b)

ja izdara atkāpes no šīm definīcijām un klasifikācijas, datu sniedzēji nekavējoties novērš atšķirību starp izmantoto metodi un šajā regulā ietverto metodi;

c)

datu sniedzēji spēj izskaidrot iesniegto datu atšķirības, salīdzinot tos ar iepriekšējo periodu skaitļiem.

4.

Labojumu obligātie standarti

Tiek ievērota ECB un attiecīgās NCB noteiktā labojumu politika un procedūras. Labojumiem, kas veikti, atkāpjoties no parastās labojumu kārtības, sniedz paskaidrojuma piezīmes.


Augša