EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32016R0403

Komisijas Regula (ES) 2016/403 (2016. gada 18. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/1593

OV L 74, 19.3.2016., 8./27. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 23/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj

19.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/8


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/403

(2016. gada 18. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (2), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1071/2009 6. panta 2. punkta b) apakšpunktu jāizveido saraksts, kurā norādītas Savienības noteikumu nopietnu pārkāpumu kategorijas, veidi un smaguma pakāpe, kas papildus minētās regulas IV pielikumā norādītajiem, var izraisīt autotransporta uzņēmuma vai pārvadājumu vadītāja labas reputācijas zaudēšanu.

(2)

Tādēļ Komisijai būtu jānosaka pārkāpumu smaguma pakāpe, ņemot vērā dzīvības apdraudējuma vai smagu miesas bojājumu risku, un būtu jānorāda pārkāpumu atkārtošanās biežums, kuru pārsniedzot atkārtoti izdarītus pārkāpumus uzskata par smagākiem pārkāpumiem.

(3)

Nopietnu pārkāpumu kategoriju, veidu un smaguma pakāpju sarakstā, kas jāizveido, būtu jāietver Savienības noteikumu pārkāpumi attiecībā uz jomām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1071/2009 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(4)

Dalībvalstīm būtu jāņem vērā informācija par minētajiem pārkāpumiem, nosakot prioritātes to uzņēmumu kontroles pasākumiem, kas atzīti par paaugstināta riska uzņēmumiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1071/2009 12. panta 1. punktā.

(5)

Pasākumi ir jāpieņem, lai nodrošinātu pārredzamību, taisnīgumu un juridisko noteiktību, novērtējot pārkāpumu smagumu un to ietekmi uz transporta uzņēmuma vai pārvadājumu vadītāja labo reputāciju.

(6)

Tomēr dalībvalsts kompetentā iestāde ir atbildīga par pilnīgas valsts administratīvās procedūras veikšanu, lai noteiktu, vai labas reputācijas zaudējums būtu samērīga reakcija katrā atsevišķā gadījumā. Šādā valsts pārbaudes procedūrā vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj pārbaudes attiecīgā uzņēmuma telpās. Labas reputācijas novērtēšanā dalībvalstīm būtu jāņem vērā uzņēmuma, tā vadītāju un jebkuru citu attiecīgo personu rīcība.

(7)

Harmonizētajai nopietnu pārkāpumu klasifikācijai vajadzētu būt par pamatu valsts riska novērtējuma sistēmas paplašināšanai, kas izveidota katrā dalībvalstī saskaņā ar Direktīvas 2006/22/EK 9. pantu, lai aptvertu visus Savienības autopārvadājumu noteikumu smagos pārkāpumus, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 1071/2009 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kas var ietekmēt transporta uzņēmuma vai pārvadājumu vadītāja labo reputāciju.

(8)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1071/2009 16. panta 2. punktā noteikts, ka dalībvalstīm šādi nopietni pārkāpumi būtu jāiekļauj valsts autopārvadājumu uzņēmumu elektroniskajā reģistrā ne vēlāk kā 2016. gada 1. janvārī. Tādējādi harmonizēta pārkāpumu klasifikācija ir svarīgs solis uz priekšu, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp uzņēmumiem, noteikumu saskaņotāku piemērošanu un Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistra informācijas apmaiņas sistēmas efektīvu darbību.

(9)

Pārredzamības un godīgas konkurences nolūkā būtu jāizstrādā kopīga metode, kā aprēķināt pārkāpumu biežumu, kuru pārsniedzot tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, atkārtoti izdarītus pārkāpumus uzskata par smagākiem. Šādi atkārtoti pārkāpumi var pamudināt uzsākt valsts administratīvās procedūras, kas, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu.

(10)

Parasti biežums būtu jānosaka, ņemot vērā pārkāpuma smagumu, laiku un vidējo transportlīdzekļa vadītāju skaitu. Šāds biežums ir jāuzskata par maksimālo robežvērtību, dodot dalībvalstīm iespēju piemērot zemākas robežvērtības, nekā paredzēts valstu administratīvajā procedūrā labas reputācijas novērtēšanai.

(11)

Lai nodrošinātu juridisko konsekvenci un pārredzamību, nepieciešams grozīt arī Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu, mainot dažu pārkāpumu smaguma pakāpi saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstīto vissmagāko pārkāpumu sarakstu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1071/2009 IV pielikumā.

(12)

Nopietnu pārkāpumu kategoriju, veidu un smaguma pakāpju saraksts ir izveidots, apspriežoties ar dalībvalstīm un Savienības ieinteresētajām personām, un pārkāpuma smaguma novērtējums pamatojas uz labāko praksi un pieredzi, kas dalībvalstīs gūta, īstenojot attiecīgos tiesību aktu noteikumus. Smagākie pārkāpumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1071/2009 IV pielikumā, ir citu attiecīgo pārkāpumu smaguma novērtēšanas atsauces līmeņa augšējā robežvērtība.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 (3) 18. panta 1. punktu izveidotā Autotransporta komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo regulu izveido vienotu sarakstu, kurā iekļauj tādu Savienības noteikumu nopietnu pārkāpumu kategorijas, veidus un pārkāpumu pakāpes, kas izdarīti komerciālo autopārvadājumu jomā, kā noteikts šīs regulas I pielikumā, un kuru dēļ papildus Regulas (EK) Nr. 1071/2009 IV pielikumā norādītajiem pārkāpumiem autopārvadājumu uzņēmumi var zaudēt labo reputāciju.

2.   Šajā regulā ir noteikts nopietnu pārkāpumu maksimālais biežums, kuru pārsniedzot pārkāpumus uzskata par smagākiem pārkāpumiem, ņemot vērā transportlīdzekļu vadītāju skaitu, kas iesaistīti pārvadājumu veikšanā, kurus vada pārvadājumu vadītājs, kā noteikts II pielikumā.

3.   Dalībvalstis, veicot valsts administratīvo procedūru labas reputācijas novērtēšanai, ņem vērā informāciju par 1. un 2. punktā minētajiem nopietniem pārkāpumiem.

2. pants

Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas III pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.

(3)  Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.).


I PIELIKUMS

Nopietnu pārkāpumu iedalījums kategorijās

(minēti 1. pantā)

Turpmāk esošajās tabulās uzskaitīti ES noteikumu par komerciālo autotransportu nopietnu pārkāpumu kategorijas un veidi, kas iedalīti trijās kategorijās pēc smaguma pakāpes atbilstoši to potenciālam apdraudēt dzīvību vai nodarīt smagus miesas bojājumus.

1.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/2006  (1) pārkāpumu grupas (Braukšanas un atpūtas laiks)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS (2)

MSI

VSI

SI

Apkalpe

1.

5. panta 1. punkts

Transportlīdzekļu konduktoru minimālā vecuma neievērošana

 

 

X

Transportlīdzekļa vadīšanas laikposmi

2.

6. panta 1. punkts

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas

13 h 30 ≤ …

un bez pārtraukuma/atpūtas

X

 

 

5.

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (10 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas

15 h ≤ …

un bez pārtraukuma/atpūtas

X

 

 

8.

6. panta 2. punkts

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70

 

X

 

10.

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk

70 h ≤ …

X

 

 

11.

6. panta 3. punkts

Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

13.

Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk

112 h 30 ≤ …

X

 

 

Pārtraukumi

14.

7. pants

Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Atpūtas laikposmi

16.

8. panta 2. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8 h 30

 

X

 

18.

Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

8. panta 5. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

8. panta 6. punkts

Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

…< 20 h

 

X

 

26.

Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28

8. panta 6. punkts

Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

Atkāpe no 12 stundu noteikuma

29.

8. panta 6.a punkts

12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

30.

8. panta 6.a punkta b) apakšpunkta ii) punkts

Nedēļas atpūtas periods pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

… ≤ 65 h

 

X

 

31.

8. panta 6.a punkta d) apakšpunkts

No plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 – transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz 3 stundas pirms pārtraukuma, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

4,5 h ≤ …

 

X

 

Darba organizācija

32.

10. panta 1. punkts

Saistība starp algu un nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu

 

X

 

33.

10. panta 2. punkts

Vadītāja darba organizācijas nav vai tā ir neatbilstoša, vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus

 

X

 

2.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014  (3) pārkāpumu grupas (Tahogrāfs)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

Tahogrāfa uzstādīšana

1.

3. panta 1. punkts un 22. pants

Uzstādīts un izmantots tahogrāfs, kuram nav tipa apstiprinājuma (piemēram, tahogrāfu nav uzstādījuši montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji, kurus apstiprinājušas dalībvalstu kompetentās iestādes, tiek izmantots tahogrāfs bez nepieciešamās plombas, ko uzliek vai nomaina apstiprināts montieris, darbnīca vai transportlīdzekļu ražotājs, vai tiek izmantots tahogrāfs bez uzstādīšanas plāksnes)

X

 

 

Tahogrāfa, transportlīdzekļa vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošana

2.

23. panta 1. punkts

Tahogrāfa lietošanu nav pārbaudījusi apstiprināta darbnīca

 

X

 

3.

27. pants

Transportlīdzekļa vadītājam ir/vai tiek lietota vairāk nekā viena personalizēta vadītāja karte

 

X

 

4.

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot viltotu transportlīdzekļa vadītāja karti (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

5.

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas nav izsniegta šim vadītājam (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

6.

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas ir iegūta, pamatojoties uz nepatiesiem paziņojumiem un/vai viltotiem dokumentiem (uzskata ,ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

7.

32. panta 1. punkts

Tahogrāfs darbojas nepareizi (piemēram, tahogrāfs nav pienācīgi pārbaudīts, kalibrēts un nav uzlikta plomba)

 

X

 

8.

32. panta 1. punkts un 33. panta 1. punkts

Tahogrāfs tiek izmantots nepareizi (piemēram, apzināti nepareiza, negodprātīga vai ļaunprātīga izmantošana, trūkst instrukciju par pareizu lietošanu u. c.)

 

X

 

9.

32. panta 3. punkts

Izmanto krāpnieciskā nolūkā izmantojamas ierīces, lai grozītu tahogrāfa datus

X

 

 

10.

Tādu datu viltošana, slēpšana vai iznīcināšana, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā un/vai vadītāja kartē un lejuplādēti no tiem

X

 

 

11.

33. panta 2. punkts

Uzņēmumā nesaglabā datu reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejuplādētos datus

 

X

 

12.

Reģistrētie un saglabātie dati nav pieejami vismaz gadu

 

X

 

13.

34. panta 1. punkts

Datu reģistrācijas diagrammu / transportlīdzekļa vadītāja kartes nepareiza izmantošana

 

X

 

14.

Datu reģistrācijas diagrammu vai vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

 

X

 

15.

Datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk nekā paredzēto laikposmu un datu zaudēšana

 

X

 

16.

34. panta 2. punkts

Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana, un dati nav salasāmi

 

X

 

17.

34. panta 3. punkts

Manuālā datu ievade netiek izmantota, kad tas tiek prasīts

 

X

 

18.

34. panta 4. punkts

Netiek izmantota pareiza datu reģistrācijas diagramma, vai transportlīdzekļa vadītāja karte netiek ievietota pareizajā tahogrāfa atverē (ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji)

 

 

X

19.

34. panta 5. punkts

Pārslēgšanas mehānisma nepareiza izmantošana

 

X

 

Informācijas uzrādīšana

20.

36. pants

Atteikšanās pakļauties pārbaudei

 

X

 

21.

36. pants

Nav iespējams uzrādīt datus par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

 

X

 

22.

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja kartes datus, ja vadītājam ir karte

 

X

 

23.

36. pants

Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

 

X

 

24.

36. pants

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja karti, ja vadītājam tāda ir

 

X

 

Nepareiza darbība

25.

37. panta 1. punkts un 22. panta 1. punkts

Tahogrāfa remontu nav veicis apstiprināts montieris vai darbnīca

 

X

 

26.

37. panta 2. punkts

Transportlīdzekļa vadītājs neatzīmē visu pieprasīto informāciju par laikposmiem, kas netiek reģistrēti, kamēr tahogrāfs ir lietošanai nederīgs vai darbojas nepareizi

 

X

 

3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/15/EK  (4) pārkāpumu grupas (Darba laika noteikumi)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

Maksimālais nedēļas darba laiks

1.

4. pants

Pārsniedz maksimālo 48 h nedēļas darba laiku, ja iespējas pagarināt līdz 60 h jau ir izmantotas

56 h ≤ … < 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Pārsniedz maksimālo 60 h nedēļas darba laiku, ja nav piešķirta atkāpe saskaņā ar 8. pantu

65 ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70 h ≤…

 

X

 

Pārtraukumi

5.

5. panta 1. punkts

Nepietiekams obligātais pārtraukums, ja darba laiks ir no 6 līdz 9 stundām

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Nepietiekams obligātais pārtraukums, ja darba laiks ir vairāk nekā 9 stundas

20 < … ≤ 30min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Darbs naktīs

9.

7. panta 1. punkts

Dienas darba laiks katrās 24 stundās, kad veic nakts darbu, ja nav piešķirta atkāpe saskaņā ar 8. pantu

11 h ≤… < 13 h

 

 

X

10.

13 h ≤ …

 

X

 

Uzskaite

11.

9. pants

Darba devēji vilto darba laika uzskaites datus vai atsakās uzrādīt uzskaiti inspektoram

 

X

 

12.

Darba ņēmēji / pašnodarbinātie vilto darba laika uzskaites datus vai atsakās uzrādīt uzskaiti inspektoram

 

X

 

4.   Padomes Direktīvas 96/53/EK  (5) pārkāpumu grupas (Noteikumi par masu un izmēriem)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

Masa

1.

1. pants

Pārsniegta maksimālā pieļaujamā masa N3 kategorijas transportlīdzekļiem

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Pārsniegta maksimālā pieļaujamā masa N2 kategorijas transportlīdzekļiem

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Garums

7.

1. pants

Pārsniegts maksimālais pieļaujamais garums

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ ….

 

X

 

Platums

9.

1. pants

Pārsniegts maksimālais pieļaujamais platums

2,65 ≤ … < 3,10 metri

 

 

X

10.

3,10 metri ≤ …

 

X

 

5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/45/ES  (6) pārkāpumu grupas (Periodiskās tehniskās apskates) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/47/ES  (7) pārkāpumu grupas (Tehniskās pārbaudes uz ceļiem)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

Tehniskā apskate

1.

Direktīvas 2014/45/ES 8. un 10. pants un Direktīvas 2014/47/ES 7. panta 1. punkts

Braukšana bez derīga tehniskās apskates apliecinājuma, kā prasīts ES tiesību aktos

X

 

 

2.

Direktīvas 2014/47/ES 12. panta 2. punkts

Transportlīdzeklis netiek uzturēts drošā un tehniskajām prasībām atbilstošā stāvoklī, kas rada bremžu sistēmas, stūres pievada un riteņu/riepu, balstiekārtas vai šasijas, vai cita aprīkojuma ļoti nopietnus trūkumus, kuri var radīt tādu ceļu satiksmes drošības tūlītēju apdraudējumu, kura dēļ pieņem lēmumu transportlīdzekli imobilizēt

X

 

 

Direktīvas 2014/47/ES par komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem II pielikumā sniegta sīki izstrādāta tehnisko trūkumu klasifikācija atkarībā no to smaguma pakāpes, iedalot maznozīmīgos, nozīmīgos un bīstamos trūkumos. Šīs direktīvas 12. panta 2. punktā ir paredzētas šādas definīcijas:

a)

sīki trūkumi, kas būtiski neietekmē transportlīdzekļa drošību vai ietekmi uz vidi, un citas sīkas neatbilstības;

b)

būtiski trūkumi, kas var mazināt transportlīdzekļa drošību, ietekmēt vidi vai apdraudēt pārējos satiksmes dalībniekus, vai citas nozīmīgākas neatbilstības;

c)

bīstami trūkumi, kuri tieši un tūlītēji apdraud ceļu satiksmes drošību vai ietekmē vidi.

Tehniskās apskates direktīvu noteikumu pārkāpumu līmenis atspoguļo trūkumu klasifikāciju, kas sniegta Direktīvas 2014/47/ES II pielikumā, proti, SI = nozīmīgi trūkumi, VSI = bīstami trūkumi, MSI = transportlīdzekļa vadīšana, ja ir trūkumi, kas tūlītēji apdraud ceļu satiksmes drošību; maznozīmīgi trūkumi atbilstu nenozīmīgiem pārkāpumiem.

6.   Padomes Direktīvas 92/6/EEK  (8) pārkāpumu grupas (Ātruma ierobežošanas ierīces)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

1.

2. un 3. pants

Ātruma ierobežošanas ierīce nav uzstādīta

X

 

 

2.

5. pants

Ātruma ierobežošanas ierīce neatbilst piemērojamajām tehniskajām prasībām

 

X

 

3.

5. pants

Ātruma ierobežošanas ierīci nav uzstādījusi apstiprināta darbnīca

 

 

X

4.

 

Krāpnieciskā nolūkā izmantojamas ierīces lietošana, lai falsificētu ātruma ierobežošanas ierīces datus vai krāpnieciska ātruma ierobežošanas ierīces lietošana

X

 

 

7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/59/EK  (9) pārkāpumu grupas (Vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

Apmācība un vadītāja apliecība

1.

3. pants

Kravu un pasažieru pārvadāšana bez obligātās sākotnējās kvalifikācijas un/vai obligātās periodiskās apmācības

 

X

 

2.

10. pants un II pielikums

Vadītājs nespēj uzrādīt derīgu vadītāja kvalifikācijas karti vai vadītāja apliecību ar norādi, kā tas paredzēts valsts tiesību aktos (piemēram, nozaudēta, aizmirsta, bojāta, nesalasāma)

 

 

X

8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/126/EK  (10) pārkāpumu grupas (Prasības par autovadītāja apliecībām)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

1.

Direktīvas 2006/126/EK 1. un 4. pants

Pasažieru vai kravu pārvadāšana bez derīgas vadītāja apliecības

X

 

 

2.

1. pants

I pielikums

Bojātas vai nesalasāmas vai tādas vadītāja apliecības izmantošana, kas nav saskaņā ar vienoto modeli

 

 

X

9.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/68/EK  (11) pārkāpumu grupas (Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

1.

Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļa

Tādu bīstamu kravu pārvadājumi, kuras ir aizliegts pārvadāt

X

 

 

2.

Bīstamu kravu pārvadājumi aizliegtā vai neatļautā tarā, tādējādi apdraudot dzīvības vai vidi tik lielā mērā, ka tādēļ pieņem lēmumu transportlīdzekli imobilizēt

X

 

 

3.

Bīstamu kravu pārvadājumi, neidentificējot transportlīdzekli, ka tas pārvadā bīstamas kravas, tādējādi apdraudot dzīvības vai vidi tik lielā mērā, ka tādēļ pieņem lēmumu transportlīdzekli imobilizēt

X

 

 

4.

Bīstamo vielu noplūde

 

X

 

5.

Beramkravas pārvadāšana konteinerā, kas nav atbilstošs no inženiertehniskā viedokļa

 

X

 

6.

Kravu pārvadāšana transportlīdzeklī, kuram nav atbilstoša apstiprinājuma sertifikāta

 

X

 

7.

Transportlīdzeklis vairs neatbilst apstiprinātajam standartam un rada tūlītējas briesmas

 

X

 

8.

Nav ievēroti kravas nostiprināšanas un izvietošanas noteikumi

 

X

 

9.

Nav ievēroti iepakojumu jauktas iekraušanas noteikumi

 

X

 

10.

Noteikumi, kas ierobežo to vienā transporta vienībā pārvadājamo daudzumu, nav izpildīti, tostarp pieļaujamā cisternu vai iepakojumu uzpildes pakāpe

 

X

 

11.

Nav informācijas par pārvadājamo vielu, kas ļautu noteikt pārkāpuma bīstamības līmeni (piemēram, ANO numurs, attiecīgais pārvadāju ma nosaukums, iepakojuma grupa)

 

X

 

12.

Transportlīdzekļa vadītājam nav derīgas profesionālās apmācības apliecības

 

X

 

13.

Tiek izmantota uguns vai neaizsargāts apgaismojums

 

X

 

14.

Netiek ievērots smēķēšanas aizliegums

 

X

 

15.

Transportlīdzeklis nav pienācīgi uzraudzīts vai novietots

 

 

X

16.

Transporta vienība ietver vairāk nekā vienu piekabi/puspiekabi

 

 

X

17.

Transportlīdzeklis vairs neatbilst apstiprinātajam standartam, bet nerada tūlītējas briesmas

 

 

X

18.

Pretēji noteikumiem transportlīdzeklī nav ugunsdzēsības aparāta darba kārtībā

 

 

X

19.

Transportlīdzeklī nav ADR vai rakstiskajā instrukcijā noteikto iekārtu

 

 

X

20.

Tiek pārvadāti iepakojumi ar bojātu iepakojumu, beramkravu konteineriem (IBC) vai lielu iepakojumu, vai bojāts, netīrs, tukšs iepakojums

 

 

X

21.

Kravas pārvadāšana iepakojumā konteinerā, kas nav atbilstošs no inženiertehniskā viedokļa

 

 

X

22.

Cisternas/cisternu konteineri nav kārtīgi aizvērti (ieskaitot tos, kas ir tukši un neiztīrīti)

 

 

X

23.

Nepareiza etiķetēšana, marķēšana vai uzraksti uz transportlīdzekļa un/vai apvalka

 

 

X

24.

Nav rakstisku instrukciju, kas atbilst ADR, vai rakstiskās instrukcijas neattiecas uz pārvadāto kravu

 

 

X

Komisijas Direktīvas 2004/112/EK (12), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK (13) par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, II pielikumā ir ietverta sīki izstrādāta attiecīgo noteikumu pārkāpumu klasifikācija trijās riska kategorijās atkarībā no to smaguma pakāpes: I riska kategorija, II riska kategorija, III riska kategorija.

Noteikumu pārkāpumu līmenis atspoguļo riska kategorijas, kas norādītas Direktīvas 2004/112/EK II pielikumā tādā veidā, ka I riska kategorija = VSI (izņemot tos pārkāpumus, kas Regulas (EK) Nr. 1071/2009 IV pielikumā jau ir definēti kā MSI), II riska kategorija = SI. III riska kategorija līdzinātos nelieliem pārkāpumiem.

Šī tabula attiecas tikai uz tiem pārkāpumiem, par kuriem pārvadātājs ir pilnībā vai daļēji atbildīgs. Pārvadātāja atbildības pakāpi par pārkāpumu novērtē saskaņā ar dalībvalsts nacionālo izpildes procedūru.

10.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1072/2009  (14) pārkāpumu grupas (Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

Kopienas atļauja

1.

3. pants

Kravu pārvadājumi bez derīgas Kopienas atļaujas (t. i., atļaujas nav, tā ir viltota, atsaukta, tās derīguma termiņš ir beidzies utt.)

X

 

 

2.

4. pants

Transporta uzņēmums vai transportlīdzekļa vadītājs nevar inspektoram uzrādīt derīgu Kopienas atļauju vai derīgu Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju (t. i., Kopienas atļauja vai Kopienas atļaujas apliecināta kopija ir pazaudēta, aizmirsta, bojāta utt.)

 

X

 

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts

3.

3. pants

un 5. pants

Kravu pārvadāšana bez derīga transportlīdzekļa vadītāja atestāta (t. i., autovadītāja atestāta nav, tas ir viltots, atsaukts, tā derīguma termiņš ir beidzies utt.)

 

X

 

4.

Transportlīdzekļa vadītājs vai transporta uzņēmums nevar inspektoram uzrādīt derīgu vadītāja atestātu vai derīgu vadītāja atestāta apliecinātu kopiju (t. i., vadītāja atestāts vai vadītāja atestāta apliecināta kopija ir pazaudēta, aizmirsta, bojāta utt.)

 

 

X

11.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1073/2009  (15) pārkāpumu grupas (Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

Kopienas atļauja

1.

4. pants

Pasažieru pārvadājumi bez derīgas Kopienas atļaujas (t. i., atļaujas nav, tā ir viltota, atsaukta, tās derīguma termiņš ir beidzies utt.)

X

 

 

2.

4. panta 3. punkts

Pārvadātājs vai transportlīdzekļa vadītājs nevar inspektoram uzrādīt derīgu Kopienas atļauju vai derīgu Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju (t. i., atļauja vai atļaujas apliecināta kopija ir pazaudēta, aizmirsta, bojāta utt.)

 

X

 

Regulāro pārvadājumu atļauja

3.

5. un 6. pants

Regulāri pakalpojumi bez derīgas atļaujas (t. i., atļaujas nav, tā ir viltota, atsaukta, tās derīguma termiņš ir beidzies, tā ir izmantota ļaunprātīgi utt.)

 

X

 

4.

19. pants

Transportlīdzekļa vadītājs nevar inspektoram uzrādīt atļauju (t. i ., atļauja ir pazaudēta, aizmirsta, sabojāta utt.)

 

 

X

5.

5. un 6. pants

Regulāro pakalpojumu pieturvietas dalībvalstī neatbilst izsniegtajai atļaujai

 

 

X

Brauciena formulārs neregulāriem pārvadājumiem un citiem pakalpojumiem, kuriem nav vajadzīga atļauja

6.

12. pants

Pārvadājumi bez paredzētā brauciena formulāra (t. i., brauciena formulāra nav, tas ir viltots, tajā nav norādīta prasītā informācija utt.)

 

 

X

12.   Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005  (16) pārkāpumu grupas (Dzīvnieku pārvadāšana)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

1.

I pielikuma II nodaļa

Starpsienas nav pietiekami stipras, lai izturētu dzīvnieku masu

 

X

 

2.

I pielikuma III nodaļa

Izmanto iekraušanas vai izkraušanas slīpnes, kam ir slidenas virsmas, kam trūkst sānu aizsardzība vai kas ir pārāk stāvas

 

 

X

3.

Izmanto pacelšanas platformas vai augšējo stāvu, kuriem nav drošības barjeru, kas novērstu dzīvnieku nokrišanu vai izbēgšanu iekraušanas un izkraušanas darbību laikā

 

 

X

4.

7. pants

Transportlīdzeklis nav apstiprināts tāliem pārvadājumiem vai transportējamo dzīvnieku veidam

 

 

X

5.

4., 5. un 6. pants

Pārvadāšana bez derīgas nepieciešamās dokumentācijas, brauciena žurnāla vai pārvadātāja atļaujas, vai kvalifikācijas sertifikāta

 

 

X


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

(2)  MSI = vissmagākie pārkāpumi / VSI = ļoti smags pārkāpums / SI = smags pārkāpums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).

(5)  Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīva 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.). Šī direktīva grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/719 (OV L 115, 6.5.2015., 1. lpp.), kas dalībvalstīm jātransponē līdz 2017. gada 7. maijam.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/45/ES par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/47/ES par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 134. lpp.).

(8)  Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīva 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Direktīva 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu (OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.).

(12)  Komisijas 2004. gada 13. decembra Direktīva 2004/112/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (OV L 367, 14.12.2004., 23. lpp.).

(13)  Padomes 1995. gada 6. oktobra Direktīva 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (OV L 249, 17.10.1995., 35. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

(16)  Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Nopietnu pārkāpumu biežums

1.

I pielikumā uzskaitītos smagos (SI) un ļoti smagos (VSI) pārkāpumus, ja tie izdarīti atkārtoti, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, uzskata par smagākiem pārkāpumiem. Aprēķinot atkārtotu pārkāpumu biežumu, dalībvalstis ņem vērā šādus faktorus:

a)

pārkāpuma smagumu (SI vai VSI);

b)

laiku (vismaz vienu tekošo gadu pēc pārbaudes datuma);

c)

to, cik autovadītāju izmanto pārvadājumos, kurus vada pārvadājumu vadītājs (vidēji gadā).

2.

Ņemot vērā to potenciālu radīt risku ceļu satiksmes drošībai, smagu pārkāpumu maksimālo biežumu, kuru pārsniedzot tie būtu jāuzskata par smagākiem pārkāpumiem, nosaka šādi:

3 SI uz katru autovadītāju gadā

=

1 VSI

3 VSI uz katru autovadītāju gadā

=

tiek uzsākta valsts procedūra attiecībā uz labu reputāciju

3.

Pārkāpumu skaits uz katru autovadītāju gadā ir vidējais skaitlis, ko aprēķina, dalot viena un tā paša smaguma līmeņa pārkāpumu kopējo skaitu (SI vai VSI) ar gada laikā nodarbināto autovadītāju vidējo skaitu. Ar smagu pārkāpumu biežuma formulu nosaka maksimālo robežvērtību, kuru pārsniedzot tos uzskata par smagākiem pārkāpumiem. Dalībvalstis var noteikt stingrākas robežvērtības labas reputācijas novērtēšanai, ja to paredz valsts administratīvās procedūras.


III PIELIKUMS

Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

1.   Regulas (EK) Nr. 561/2006 pārkāpumu grupas

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS (1)

MSI

VSI

SI

MI

A

Apkalpe

A1

5. panta 1. punkts

Transportlīdzekļu konduktoru minimālā vecuma neievērošana

 

 

X

 

B

Transportlīdzekļa vadīšanas laikposmi

B1

6. panta 1. punkts

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas

13 h 30 ≤ …

un bez pārtraukuma/atpūtas

X

 

 

 

B5

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (10 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas

15 h ≤ …

un bez pārtraukuma/atpūtas

X

 

 

 

B9

6. panta 2. punkts

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B12

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk

70 h ≤ …

X

 

 

 

B13

6. panta 3. punkts

Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

Pārtraukumi

C1

7. pants

Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Atpūtas laikposmi

D1

8. panta 2. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

8. panta 5. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

8. panta 6. punkts

Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

8. panta 6. punkts

Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Atkāpe no 12 stundu noteikuma

E1

8. panta 6.a punkts

12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

8. panta 6.a punkta b) apakšpunkta ii) punkts

Nedēļas atpūtas periods pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

8. panta 6.a punkta d) apakšpunkts

No plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 – transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz 3 stundas, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Darba organizācija

F1

10. panta 1. punkts

Saistība starp algu un nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu

 

X

 

 

F2

10. panta 2. punkts

Vadītāja darba organizācijas nav vai tā ir neatbilstoša, vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus

 

X

 

 

2.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014  (2) pārkāpumu grupas (Tahogrāfs)

Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

MI

G

Tahogrāfa uzstādīšana

G1

3. panta 1. punkts un 22. panta 2. punkts

Uzstādīts un izmantots tahogrāfs, kuram nav tipa apstiprinājuma (piemēram, tahogrāfu nav uzstādījuši montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji, kurus apstiprinājušas dalībvalstu kompetentās iestādes, tiek izmantots tahogrāfs bez nepieciešamās plombas, ko uzliek vai nomaina apstiprināts montieris, darbnīca vai transportlīdzekļu ražotājs, vai tiek izmantots tahogrāfs bez uzstādīšanas plāksnes)

X

 

 

 

H

Tahogrāfa, transportlīdzekļa vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošana

H1

23. pants 1. punkts

Tahogrāfa lietošanu nav pārbaudījusi apstiprināta darbnīca

 

X

 

 

H2

27. pants

Transportlīdzekļa vadītājam ir/vai tiek lietota vairāk nekā viena personalizēta vadītāja karte

 

X

 

 

H3

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot viltotu transportlīdzekļa vadītāja karti (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

 

H4

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas nav izsniegta šim vadītājam (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

 

H5

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas ir iegūta, pamatojoties uz nepatiesiem paziņojumiem un/vai viltotiem dokumentiem (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

 

H6

32. panta 1. punkts

Tahogrāfs darbojas nepareizi (piemēram, tahogrāfs nav pienācīgi pārbaudīts, kalibrēts un nav uzlikta plomba)

 

X

 

 

H7

32. panta 1. punkts un 33. panta 1. punkts

Tahogrāfs tiek izmantots nepareizi (piemēram, apzināti nepareiza, negodprātīga vai ļaunprātīga izmantošana, trūkst instrukciju par pareizu lietošanu u. c.)

 

X

 

 

H8

32. panta 3. punkts

Izmanto krāpnieciskā nolūkā izmantojamas ierīces, lai grozītu tahogrāfa datus

X

 

 

 

H9

Tādu datu viltošana, slēpšana vai iznīcināšana, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā un/vai vadītāja kartē un lejuplādēti no tiem

X

 

 

 

H10

33. panta 2. punkts

Uzņēmumā nesaglabā datu reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejuplādētos datus

 

X

 

 

H11

Reģistrētie un saglabātie dati nav pieejami vismaz gadu

 

X

 

 

H12

34. panta 1. punkts

Datu reģistrācijas diagrammu / transportlīdzekļa vadītāja kartes nepareiza izmantošana

 

X

 

 

H13

Datu reģistrācijas diagrammu vai vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

 

X

 

 

H14

Datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk nekā paredzēto laikposmu un datu zaudēšana

 

X

 

 

H15

34. panta 2. punkts

Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana, un dati nav salasāmi

 

X

 

 

H16

34. panta 3. punkts

Manuālā datu ievade netiek izmantota, kad tas tiek prasīts

 

X

 

 

H17

34. panta 4. punkts

Netiek izmantota pareiza datu reģistrācijas diagramma, vai transportlīdzekļa vadītāja karte netiek ievietota pareizajā tahogrāfa atverē (ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji)

 

 

X

 

H18

34. panta 5. punkts

Pārslēgšanas mehānisma nepareiza izmantošana

 

X

 

 

I

Informācijas uzrādīšana

I1

36. pants

Atteikšanās pakļauties pārbaudei

 

X

 

 

I2

36. pants

Nav iespējams uzrādīt datus par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

 

X

 

 

I3

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja kartes datus, ja vadītājam ir karte

 

X

 

 

I4

36. pants

Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

 

X

 

 

I5

36. pants

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja karti, ja vadītājam tāda ir

 

X

 

 

J

Nepareiza darbība

J1

37. panta 1. punkts un 22. panta 1. punkts

Tahogrāfa remontu nav veicis apstiprināts montieris vai darbnīca

 

X

 

 

J2

37. panta 2. punkts

Transportlīdzekļa vadītājs neatzīmē visu pieprasīto informāciju par laikposmiem, kas netiek reģistrēti, kamēr tahogrāfs ir lietošanai nederīgs vai darbojas nepareizi

 

X”

 

 


(1)  MSI = vissmagākie pārkāpumi / VSI = ļoti smags pārkāpums / SI = smags pārkāpums. MI = neliels pārkāpums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (ES) Nr. 165/2014 (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).


Augša