EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R2340

Uredba (EU) 2016/2340 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe (Besedilo velja za EGP )

UL L 354, 23.12.2016, str. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2340/oj

23.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/35


UREDBA (EU) 2016/2340 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. decembra 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropsko centralno banko,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je uvedla vrsto ukrepov, usmerjenih v povečanje zaščite vlagateljev in povrnitev zaupanja potrošnikov v sektor finančnih storitev s povečanjem preglednosti na trgu za male vlagatelje. Od proizvajalcev paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktov zahteva pripravo dokumenta s ključnimi informacijami.

(2)

Uredba (EU) št. 1286/2014 daje Evropskemu nadzornemu organu (Evropski bančni organ), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3), Evropskemu nadzornemu organu (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4), in Evropskemu nadzornemu organu (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5), pooblastilo za pripravo regulativnih tehničnih standardov, ki določajo elemente dokumenta s ključnimi informacijami.

(3)

Komisija je 30. junija 2016 sprejela delegirano uredbo, ki dopolnjuje Uredbo (EU) št. 1286/2014 (6) (v nadaljnjem besedilu: delegirana uredba), ki določa prikaz in vsebino dokumenta s ključnimi informacijami ter njegovo standardizirano obliko, metodologijo, na podlagi katere so predstavljena tveganja in nagrade ter izračunani stroški, pogoje in najmanjšo pogostost pregledovanja informacij, vsebovanih v dokumentu s ključnimi informacijami, ter pogoje za izpolnitev zahteve po zagotovitvi dokumenta s ključnimi informacijami malim vlagateljem.

(4)

Evropski parlament je 14. septembra 2016 nasprotoval delegirani uredbi, ki jo je Komisija sprejela 30. junija 2016, in skupaj z veliko večino držav članic pozval k odlogu začetka uporabe Uredbe (EU) št. 1286/2014.

(5)

Odlog začetka uporabe za dvanajst mesecev bo zadevnim subjektom zagotovil dodaten čas, da bodo lahko izpolnili nove zahteve. Zaradi izrednih okoliščin je primerno in utemeljeno ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 1286/2014.

(6)

Ker se bodo morale določbe iz Uredbe (EU) št. 1286/2014 kmalu začeti uporabljati, bi morala ta uredba začeti veljati nemudoma.

(7)

Zato je v tem primeru tudi upravičeno uporabiti izjemo za nujne primere, določeno v členu 4 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EU) št. 1286/2014 se drugi odstavek člena 34 nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. januarja 2018.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 14. decembra 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

I. KORČOK


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 8. decembra 2016.

(2)  Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(4)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(5)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(6)  Delegirana uredba Komisije z dne 30. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2016) 3999).


Na vrh