EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R2105

Uredba Komisije (EU) 2016/2105 z dne 1. decembra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004 glede obrazca, ki se uporablja za priglasitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture

C/2016/7660

UL L 327, 2.12.2016, str. 19–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2105/oj

2.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/19


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2105

z dne 1. decembra 2016

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004 glede obrazca, ki se uporablja za priglasitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

po posvetovanju s Posvetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Komisije (ES) št. 794/2004 (2) so navedene natančne določbe glede oblike, vsebine in drugih podrobnosti za priglasitev državne pomoči. Določa, da se dodatne informacije, ki so potrebne za oceno skladnosti ukrepov pomoči s predpisi, smernicami, zakonskimi okviri in drugimi predpisi, veljavnimi za državno pomoč, predložijo na obrazcu za dodatne informacije iz dela III Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

V Uredbi (ES) št. 794/2004 je tudi določeno, da Komisija po vsaki spremembi ali zamenjavi zadevnih smernic ali zakonskih okvirov prilagodi ustrezne obrazce in obrazce za informacije.

(3)

Potem ko je Komisija sprejela Smernice za preučitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture (3), so se pravila, ki jih uporablja pri ocenjevanju združljivosti ukrepov državne pomoči z notranjim trgom, spremenila. Zato je treba zamenjati obrazec za dodatne informacije za priglasitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture iz dela III Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004.

(4)

Uredbo (ES) št. 794/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 9.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 140, 30.4.2004, str. 1).

(3)  Sporočilo Komisije – Smernice za preučitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture (UL C 217, 2.7.2015, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se del III.14 nadomesti z naslednjim:

„DEL III.14

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE ZA DRŽAVNO POMOČ SEKTORJU RIBIŠTVA IN AKVAKULTURE

Obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, ki je zajet v Smernicah za preučitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture  (1) (v nadaljnjem besedilu: smernice).

1.   Skupna načela ocenjevanja

1.1   Ali ukrep pomoči izpolnjuje naslednja skupna načela ocenjevanja? Če jih izpolnjuje ali če izpolnjevanje načela spodbujevalnega učinka iz oddelka 3.6 smernic ni potrebno, označite ustrezno polje:

ukrep pomoči prispeva k natančno opredeljenemu cilju skupnega interesa;

potreba po posredovanju države: ukrep državne pomoči je usmerjen v primer, kadar lahko pomoč zagotovi pomembno izboljšavo, ki je trg sam ne more doseči, na primer z odpravo nedelovanja trga;

ustreznost ukrepa pomoči: ukrep pomoči je ustrezen instrument politike za obravnavo cilja skupnega interesa;

spodbujevalni učinek: pomoč spremeni ravnanje zadevnih podjetij tako, da se začnejo ukvarjati z dodatno dejavnostjo, ki je ne bi izvajala brez pomoči oziroma bi jo izvajala v omejenem obsegu ali kako drugače oziroma na drugi lokaciji; ali se za pomoč ne zahteva, da ima spodbujevalni učinek v skladu s točko 52 smernic;

sorazmernost pomoči (pomoč, omejena na najmanjšo potrebno): znesek pomoči je omejen na najnižji znesek, potreben za spodbuditev dodatne naložbe ali dejavnosti na zadevnem območju;

izogibanje neupravičenim negativnim učinkom na konkurenco in trgovino med državami članicami: negativni učinki pomoči so dovolj omejeni, da je skupno ravnovesje ukrepa pozitivno;

preglednost pomoči: države članice, Komisija, gospodarski subjekti in javnost lahko enostavno dostopajo do vseh zadevnih aktov in pomembnih informacij o pomoči, dodeljeni v skladu z njimi.

1.2   Ali ukrep pomoči ali kateri koli z njim povezan pogoj, vključno z načinom njegovega financiranja, kadar je ta neločljiv del ukrepa, pomeni kršitev prava Unije?

☐ Da

☐ Ne

1.3   Ali je pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo, ali je to pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi?

☐ Da

☐ Ne

Upoštevajte, da je pomoč, v zvezi s katero sta odgovora na vprašanji iz točk 1.2 in 1.3 pritrdilna, nezdružljiva z notranjim trgom v skladu s točkama 26 in 27 smernic.

1.4   Ali je pomoč namenjena podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom?

Upoštevajte, da to ne velja za pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče, v skladu s členom 107(2)(b) Pogodbe.

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite ustrezen sklep Komisije:

 

2.   Posebna načela za sektor ribištva in akvakulture

2.1   Ali so vloge v primeru sheme pomoči nedopustne, če jih vložijo gospodarski subjekti, ki so storili eno ali več kršitev ali kaznivih dejanj iz člena 10(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali goljufijo iz člena 10(3) navedene uredbe v obdobju, določenem v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi člena 10(4) navedene uredbe?

Upoštevajte, da se to načelo ne uporablja za pomoč, ki izpolnjuje posebne pogoje iz oddelkov 4, 5.3 in 5.4 smernic.

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite določbe o nedopustnosti:

 

 

2.2   V primeru individualne pomoči potrdite, da zadevni gospodarski subjekt ni storil ene ali več kršitev ali kaznivih dejanj iz člena 10(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 ali goljufije iz člena 10(3) navedene uredbe v obdobju, določenem v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi člena 10(4) navedene uredbe.

Upoštevajte, da se to načelo ne uporablja za pomoč, ki izpolnjuje posebne pogoje iz oddelkov 4, 5.3 in 5.4 smernic.

☐ Da

☐ Ne

2.3   Ali ukrep pomoči izrecno določa, da mora vsako podjetje upoštevati pravila skupne ribiške politike v celotnem obdobju izvajanja projekta in v petletnem obdobju po končnem plačilu upravičencu?

☐ Da

☐ Ne

2.4   Potrdite, da mora upravičenec, ki je v celotnem obdobju izvajanja projekta in v petletnem obdobju po končnem plačilu upravičencu storil eno ali več kršitev iz člena 10(1) Uredbe (EU) št. 508/2014, vrniti znesek pomoči.

☐ Da

☐ Ne

2.5   Potrdite, da se nobena pomoč ne odobri za dejavnosti, ki ustrezajo neupravičenim operacijam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 508/2014.

☐ Da

☐ Ne

2.6   Če so odgovori na vprašanja iz oddelkov 2.3, 2.4 in 2.5 tega obrazca za dodatne informacije pritrdilni, navedite posebne določbe ustreznega nacionalnega pravnega akta ali aktov, v katerih so določeni pogoji iz navedenih vprašanj:

 

 

 

2.7   Če je ukrep pomoči iste vrste kot operacija, ki je upravičena do financiranja v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014, ali je v skladu z zadevnimi določbami navedene uredbe za takšno vrsto operacije, zlasti z določbami o intenzivnosti javne pomoči?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor ne, obrazložite upravičenost in nujnost pomoči:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prispevek k skupnemu cilju

3.1   Ali je ukrep pomoči zajet v oddelku 4, 5.1, 5.3 ali 5.4 smernic in izpolnjuje posebne pogoje iz ustreznega oddelka?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte mnenje Komisije, da ukrep pomoči prispeva k doseganju cilja skupnega interesa, ter prezrite oddelka 3.2 in 3.3.

3.2   Navedite cilj ali cilje skupnega interesa iz člena 107(3) Pogodbe, k doseganju katerih prispeva ukrep pomoči:

 

 

3.3   Navedite cilj ali cilje skupne ribiške politike, k doseganju katerih prispeva ukrep pomoči, in jasno obrazložite, kako ukrep pomoči prispeva k doseganju navedenih ciljev, ne da bi negativno vplival na druge cilje skupne ribiške politike (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Potreba po posredovanju države

4.1   Ali je ukrep pomoči zajet v oddelku 4, 5.1, 5.3 ali 5.4 smernic in izpolnjuje posebne pogoje iz ustreznega oddelka?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte mnenje Komisije, da je posredovanje države potrebno, ter prezrite oddelke 4.2, 4.3 in 4.4.

4.2   Opišite težavo, ki se bo obravnavala z ukrepom pomoči, in pojasnite, kako je pomoč usmerjena v primere, kadar lahko zagotovi pomembne izboljšave, ki jih trg sam ne more doseči:

 

 

 

 

 

4.3   Pojasnite, ali in kako ukrep pomoči odpravlja tržne pomanjkljivosti ter s tem prispeva k učinkovitemu delovanju trgov in krepitvi konkurenčnosti oziroma ali in kako se pomoč v primeru tržnih rezultatov, ki se štejejo za nezadostne z vidika enakosti ali kohezije, uporabi za zagotovitev bolj zaželenih in pravičnih tržnih rezultatov:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Pojasnite, ali in kako pomoč spodbuja racionalizacijo in učinkovitost sektorja ribištva in akvakulture ter je usmerjena v trajne izboljšave, da bi sektor deloval na podlagi tržnih dejavnikov:

 

 

 

 

 

5.   Ustreznost pomoči

5.1   Ali je pomoč zajeta v oddelku 4, 5.1, 5.3 ali 5.4 smernic in izpolnjuje posebne pogoje iz ustreznega oddelka?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte mnenje Komisije, da je ukrep pomoči ustrezen instrument politike, ter prezrite oddelke od 5.2 do 5.5.

5.2   Obrazložite, zakaj ni na voljo drug, manj izkrivljajoč instrument politike, ki bi enako pozitivno prispeval k doseganju ciljev skupne ribiške politike, in zakaj so se opustile druge možnosti politike:

 

 

 

 

 

5.3   Ali je bila izvedena ocena učinka priglašenega ukrepa pomoči?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, povzemite glavne sklepe te ocene:

 

 

 

 

 

5.4   Navedite obliko pomoči in pojasnite, zakaj naj bi ta oblika najmanj izkrivila konkurenco in trgovino.

 

 

 

5.5   Če se pomoč dodeli v oblikah, ki zagotavljajo neposredno denarno korist (npr. neposredna nepovratna sredstva, oprostitve ali znižanja davkov, socialnih prispevkov ali drugih obveznih prispevkov), obrazložite, zakaj so druge, potencialno manj izkrivljajoče oblike pomoči, kot so vračljiva predplačila ali oblike pomoči, ki temeljijo na dolžniških ali kapitalskih instrumentih (npr. posojila z nizko obrestno mero ali znižanje obresti, državna poroštva ali drugačne pridobitve kapitala pod ugodnimi pogoji), manj ustrezne:

 

 

 

 

 

 

 

6.   Spodbujevalni učinek

6.1   Ali ima pomoč značilnosti nadomestila, kot na primer pomoč, zajeta v oddelku 4, 5.3 ali 5.4, in ali izpolnjuje posebne pogoje iz ustreznega oddelka ali pa je zajeta v oddelku 5.6 smernic in izpolnjuje pogoje iz navedenega oddelka?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte, da se v zvezi s pomočjo ne zahteva spodbujevalni učinek, ter prezrite oddelke od 6.2 do 6.6.

6.2   Obrazložite, kako pomoč spremeni ravnanje podjetja tako, da se to začne ukvarjati z dodatno dejavnostjo, ki je ne bi opravljalo brez pomoči ali bi jo opravljalo v omejenem obsegu ali kako drugače:

 

 

 

 

 

6.3   Ali pomoč subvencionira stroške dejavnosti, ki bi jih upravičenec imel v vsakem primeru, ali ima vlogo nadomestila za običajno poslovno tveganje pri gospodarski dejavnosti?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte, da se pomoč ne šteje za pomoč s spodbujevalnim učinkom (točka 49 smernic).

6.4   Ali se pomoč dodeli za operacijo, ki jo je upravičenec že začel izvajati, preden je pri nacionalnih organih vložil vlogo za pomoč?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte, da se v skladu s točko 51 smernic za pomoč ne more šteti, da ima spodbujevalni učinek.

6.5   Ali gre pri pomoči za pomoč za tekoče poslovanje (4) ali pomoč za lažje izpolnjevanje obveznih standardov?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte, da taka pomoč v skladu s točko 50 smernic načeloma ni združljiva z notranjim trgom, razen če so izjeme izrecno določene v zakonodaji Unije ali smernicah ali drugih ustrezno utemeljenih primerih.

Če je odgovor pritrdilen, navedite določbe, ki izrecno dovoljujejo tako pomoč, ali to pomoč podrobno utemeljite:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6   Če je pomoč v obliki davčnih ugodnosti, ali ukrep pomoči določa pravico do pomoči v skladu z objektivnimi merili, ne da bi se država članica nadalje odločala po lastni presoji?

Upoštevajte, da se slednja zahteva ne uporablja za sheme, ki so naslednice davčnih shem, če je bil ukrep že vključen v prejšnje sheme v obliki davčnih ugodnosti.

☐ Da

☐ Ne

7.   Sorazmernost pomoči

7.1   Ali ima pomoč značilnosti nadomestila, kot na primer pomoč, zajeta v oddelku 4, 5.3 ali 5.4, in ali izpolnjuje posebne pogoje iz ustreznega oddelka ali pa je zajeta v oddelku 5.6 smernic in izpolnjuje pogoje iz navedenega oddelka?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte, da se pomoč šteje za sorazmerno, in prezrite točke od 7.2 do 7.4.

7.2   Obrazložite, ali in kako znesek pomoči ustreza neto dodatnim stroškom izvajanja naložbe na zadevnem območju glede na hipotetični scenarij brez pomoči:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3   Če je ukrep pomoči iste vrste kot operacija, ki je upravičena do financiranja v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014, ali znesek pomoči presega veljavne največje intenzivnosti javne pomoči, določene v členu 95 navedene uredbe in Prilogi I k Uredbi?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, obrazložite upravičenost in nujnost pomoči:

 

 

 

 

 

7.4   Ali se bo pomoč dodelila hkrati na podlagi več shem ali skupaj z ad hoc pomočjo?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, ali skupni znesek javnih sredstev za dejavnost presega ustrezne največje intenzivnosti pomoči iz smernic?

☐ Da

☐ Ne

8.   Učinki na konkurenco in trgovino

8.1   Ali je pomoč zajeta v oddelku 4, 5.1, 5.3 ali 5.4 smernic in izpolnjuje pogoje iz ustreznega oddelka?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, upoštevajte mnenje Komisije, da so negativni učinki na konkurenco in trgovino omejeni, kolikor je mogoče, ter prezrite oddelka 8.2 in 8.3.

8.2   Obrazložite, kako so negativni učinki ukrepa pomoči v smislu izkrivljanja konkurence in vpliva na trgovino med državami članicami omejeni, kolikor je mogoče, in kako jih odtehtajo pozitivni učinki v smislu prispevka ukrepa k doseganju cilja skupnega interesa. V primeru sheme pomoči namesto zgolj posamezne ravni upoštevajte kumulativne ravni izkrivljanja ter velikosti zadevnih projektov, zneske individualne in kumulativne pomoči, pričakovane upravičence in značilnosti ciljnega sektorja. V primeru individualne pomoči obravnavajte negativne učinke v zvezi s preprečevanjem umika s trga in pomembno tržno močjo ter predložite dokaze, ki omogočajo opredelitev upoštevnega proizvodnega trga, geografskega trga, konkurentov ter zadevnih strank in potrošnikov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3   Ali je bila izvedena ocena učinka priglašenega ukrepa pomoči?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, povzemite glavne sklepe te ocene:

 

 

 

 

 

9.   Preglednost

9.1   Ali bo država članica na nacionalni ali regionalni ravni na celovitem spletnem mestu o državni pomoči objavila vsaj naslednje informacije:

(a)

celotno besedilo sheme pomoči in njenih izvedbenih določb ali pravno podlago za individualno pomoč ali povezavo na ta besedila;

(b)

organ ali organe, ki dodelijo pomoč;

(c)

identiteto posameznih upravičencev, obliko in znesek pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, datum dodelitve pomoči, vrsto podjetja (MSP/veliko podjetje), regijo, v kateri je upravičenec (na ravni NUTS II), in glavno gospodarsko panogo, v kateri upravičenec izvaja svoje dejavnosti (na ravni skupine NACE)? (Taka objava ni potrebna pri dodelitvi individualne pomoči, ki ne presega 30 000 EUR. Za sheme pomoči v obliki davčnih ugodnosti se lahko informacije zagotovijo v naslednjih razponih (v milijonih EUR): 0,03 do 0,5; nad 0,5 do 1; nad 1 do 2; nad 2.)

☐ Da

☐ Ne

9.2   Potrdite, da bodo navedene informacije:

(a)

objavljene po sprejetju sklepa o dodelitvi pomoči;

(b)

hranjene najmanj deset let;

(c)

na voljo splošni javnosti brez omejitev (5).

☐ Da

☐ Ne

Upoštevajte, da državam članicam informacij ni treba objaviti pred 1. julijem 2017  (6) .

10.   Vrste pomoči

10.1   Določite oddelek smernic, v skladu s katerim naj se oceni pomoč, in v oddelkih od 11 do 18 tega obrazca za dodatne informacije navedite podrobne informacije za izbrano možnost:

Oddelek 4.1 smernic: Pomoč za odpravo škode zaradi naravnih nesreč in izjemnih dogodkov

Oddelek 5.1 smernic: Pomoč za vrste ukrepov, ki jih zajema uredba o skupinskih izjemah

Oddelek 5.2 smernic: Pomoč, ki spada na področje uporabe nekaterih horizontalnih smernic

Oddelek 5.3 smernic: Pomoč za odpravo škode zaradi neugodnih vremenskih razmer

Oddelek 5.4 smernic: Pomoč za stroške preprečevanja, nadzora in izkoreninjenja bolezni živali iz akvakulture

Oddelek 5.5 smernic: Pomoč, financirana iz davkom podobnih dajatev

Oddelek 5.6 smernic: Pomoč za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah

Oddelek 5.7 smernic: Pomoč za druge ukrepe

11.   Pomoč za odpravo škode zaradi naravnih nesreč in izjemnih dogodkov

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, katerega namen je nadomestiti škodo, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni dogodki, v skladu z oddelkom 4.1 smernic.

11.1   Ali je ukrep pomoči predhodna okvirna shema za nadomestilo za škodo, ki so jo povzročili potresi, snežni plazovi, zemeljski plazovi, poplave, tornadi, hurikani, izbruhi vulkanov in požari v naravi naravnega izvora?

☐ Da

☐ Ne

(Če je odgovor pritrdilen, prezrite oddelke 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 in 11.8.)

11.2   Katera vrsta naravne nesreče ali izjemnega dogodka je povzročila škodo (ali bi jo lahko povzročila v primeru predhodne okvirne sheme pomoči), za katero je predvideno nadomestilo?

 

11.3   Kdaj se je zgodil dogodek iz oddelka 11.1?

 

11.4   Navedite zadnji datum, do katerega se lahko izplača pomoč.

 

11.5   Ali je pristojni organ države članice dogodek uradno priznal kot naravno nesrečo ali izjemen dogodek?

☐ Da

☐ Ne

11.6   Ali se pomoč izplača neposredno zadevnemu podjetju?

☐ Da

☐ Ne

11.7   Obrazložite neposredno vzročno zvezo med naravno nesrečo ali izjemnim dogodkom in škodo, ki jo je utrpelo podjetje:

 

 

 

11.8   Predložite čim natančnejšo oceno škode, ki jo je utrpelo podjetje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9   Navedite, katera vrsta škode se nadomesti (npr. materialna škoda na premoženju, izpad dohodka):

 

 

 

 

 

11.10   Ali so do pomoči upravičeni le stroški za nastalo škodo, ki je neposredna posledica naravne nesreče ali izjemnega dogodka?

☐ Da

☐ Ne

11.11   Ali stroške za škodo oceni javni organ, neodvisni strokovnjak, ki ga priznava organ, ki dodeli pomoč, ali zavarovalnica?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite, kateri organ oceni stroške.

 

11.12   Opišite izračun škode:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13   Ali je v primeru materialne škode na premoženju ta škoda izračunana na podlagi stroškov popravil ali ekonomske vrednosti, ki jo je prizadeto premoženje imelo pred naravno nesrečo ali izrednim dogodkom?

☐ Da

☐ Ne

11.14   Ali v primeru materialne škode na premoženju ta škoda presega stroške popravil ali znižanja poštene tržne vrednosti, ki je posledica naravne nesreče ali izjemnega dogodka?

☐ Da

☐ Ne

11.15   Ali je škoda v primeru izpada dohodka izračunana tako, da se:

(a)

količina ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, proizvedenih v letu naravne nesreče ali izjemnega dogodka ali v vsakem naslednjem letu, v katerem so prisotne posledice popolnega ali delnega uničenja proizvodnih sredstev, pomnožena s povprečno prodajno ceno v navedenem letu, odšteje od

(b)

povprečne letne količine ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, proizvedenih v triletnem obdobju pred naravno nesrečo ali izjemnim dogodkom, ali triletnega povprečja, izračunanega na podlagi petletnega obdobja pred naravno nesrečo ali izjemnim dogodkom, brez najvišje in najnižje vrednosti, pomnoženega s povprečno prodajno ceno?

☐ Da

☐ Ne

11.16   Ali je škoda izračunana na ravni posameznega upravičenca?

☐ Da

☐ Ne

11.17   Ali je pomoč, skupaj s kakršnimi koli drugimi prejetimi plačili za nadomestilo škode, vključno s plačili na podlagi zavarovalnih polic, omejena na 100 % upravičenih stroškov?

☐ Da

☐ Ne

11.18   V primeru predhodnih okvirnih shem potrdite, da bo država članica izpolnjevala obveznost poročanja iz točke 130 smernic.

☐ Da

☐ Ne

11.19   Navedite druge informacije, ki so po vašem mnenju pomembne za oceno ukrepa pomoči iz tega oddelka:

 

 

 

 

 

12.   Pomoč za vrste ukrepov, ki jih zajema uredba o skupinskih izjemah

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, ki je iste vrste kot pomoč, ki spada v kategorijo pomoči, ki se lahko šteje za združljivo z notranjim trgom na podlagi ene od uredb o skupinskih izjemah iz točke 19(a) smernic, kot je določeno v oddelku 5.1 smernic. V primeru ukrepa pomoči, ki je iste vrste kot pomoč, ki spada v kategorijo pomoči za odpravo škode zaradi naravnih nesreč iz člena 44 Uredbe Komisije (EU) št. 1388/2014  (7) ,izpolnite oddelek 11.

12.1   Ali je pomoč iste vrste kot pomoč, ki spada v kategorijo pomoči, ki se lahko šteje za združljivo z notranjim trgom na podlagi ene od uredb o skupinskih izjemah iz točke 19(a) smernic?

☐ Da

☐ Ne

Navedite uredbo, ki se uporablja, in ustrezne člene te uredbe:

 

 

 

12.2   Ali pomoč izpolnjuje vsa merila iz ustreznih členov uredbe, ki se uporablja?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor ne, obrazložite upravičenost in nujnost pomoči:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Navedite druge informacije, ki so po vašem mnenju pomembne za oceno ukrepa pomoči iz tega oddelka:

 

 

 

 

 

13.   Pomoč, ki spada na področje uporabe nekaterih horizontalnih smernic

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, ki spada na področje uporabe nekaterih horizontalnih smernic ali drugih instrumentov, ki jih je sprejela Komisija, v skladu z oddelkom 5.2 smernic.

13.1   Ali spada pomoč na področje uporabe nekaterih horizontalnih smernic ali drugih instrumentov, ki jih je sprejela Komisija (8)?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite zadevne horizontalne smernice ali instrumente in ustrezne določbe iz navedenih aktov ter dokažite, da pomoč izpolnjuje vsa merila iz ustreznih določb navedenih aktov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2   Navedite druge informacije, ki so po vašem mnenju pomembne za oceno ukrepa pomoči iz tega oddelka:

 

 

 

 

 

14.   Pomoč za odpravo škode zaradi neugodnih vremenskih razmer

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, katerega namen je nadomestiti škodo, ki so jo povzročile neugodne vremenske razmere, v skladu z oddelkom 5.3 smernic. V primeru ukrepa pomoči, ki je iste vrste kot pomoč, ki spada v kategorijo pomoči za vzajemne sklade za primer neugodnih vremenskih razmer iz člena 20 Uredbe (EU) št. 1388/2014, izpolnite oddelek 12.

14.1   Ali je ukrep pomoči predhodna okvirna shema za nadomestilo za škodo, ki so jo povzročile neugodne vremenske razmere?

☐ Da

☐ Ne

(Če je odgovor pritrdilen, prezrite oddelke od 14.3 do 14.6 in oddelek 14.9.)

14.2   Katera vrsta neugodnih vremenskih razmer je povzročila škodo (ali bi jo lahko povzročila v primeru predhodne okvirne sheme pomoči), za katero je predvideno nadomestilo?

 

14.3   Kdaj se je zgodil dogodek iz oddelka 14.1?

 

14.4   Navedite zadnji datum, do katerega se lahko izplača pomoč.

 

14.5   Ali škoda zaradi neugodnih vremenskih razmer znaša več kot 30 % povprečnega letnega prometa, izračunanega na podlagi prejšnjih treh koledarskih let, ali triletnega povprečja, izračunanega na podlagi petletnega obdobja pred neugodnimi vremenskimi razmerami, brez najvišjih in najnižjih vrednosti?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, podrobno utemeljite izpolnjevanje pogoja iz oddelka 14.5:

 

 

 

 

14.6   Pojasnite neposredno vzročno povezavo med neugodnimi vremenskimi razmerami in škodo, ki jo je utrpelo podjetje:

 

 

 

14.7   V primeru izgub zaradi neugodnih vremenskih razmer iz člena 35(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 utemeljite, zakaj namerava država članica dodeliti pomoč in ne finančnega nadomestila, ki se izplača iz vzajemnih skladov za primer neugodnih vremenskih razmer v skladu s členom 35 navedene uredbe:

 

 

 

 

 

14.8   Ali se pomoč izplača neposredno zadevnemu podjetju?

☐ Da

☐ Ne

14.9   Predložite čim natančnejšo oceno škode, ki so jo utrpeli potencialni upravičenci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10   Navedite, katera vrsta škode se nadomesti (npr. materialna škoda na premoženju, izpad dohodka):

 

 

 

 

 

14.11   Ali so do pomoči upravičeni le stroški za nastalo škodo, ki je neposredna posledica neugodnih vremenskih razmer?

☐ Da

☐ Ne

14.12   Ali škodo oceni javni organ, neodvisni strokovnjak, ki ga priznava organ, ki dodeli pomoč, ali zavarovalnica?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite, kateri organ oceni stroške:

 

14.13   Opišite izračun škode:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14   Ali je v primeru materialne škode na premoženju ta škoda izračunana na podlagi stroškov popravil ali ekonomske vrednosti, ki jo je prizadeto premoženje imelo pred neugodnimi vremenskimi razmerami?

☐ Da

☐ Ne

14.15   Ali v primeru materialne škode na premoženju ta škoda presega stroške popravil ali znižanja poštene tržne vrednosti, ki je posledica neugodnih vremenskih razmer?

☐ Da

☐ Ne

14.16   Ali je škoda v primeru materialne škode na premoženju povzročila izpad proizvodnje v višini več kot 30 % povprečnega letnega prometa, izračunanega na podlagi prejšnjih treh koledarskih let, ali triletnega povprečja, izračunanega na podlagi petletnega obdobja pred neugodnimi vremenskimi razmerami, brez najvišjih in najnižjih vrednosti?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, podrobno utemeljite izpolnjevanje pogoja iz oddelka 14.15:

 

 

 

 

14.17   Ali je škoda v primeru izpada dohodka izračunana tako, da se:

(a)

količina ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, proizvedenih v letu neugodnih vremenskih razmer ali v vsakem naslednjem letu, v katerem so prisotne posledice popolnega ali delnega uničenja proizvodnih sredstev, pomnožena s povprečno prodajno ceno v navedenem letu, odšteje od

(b)

povprečne letne količine ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, proizvedenih v triletnem obdobju pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ali triletnega povprečja, izračunanega na podlagi petletnega obdobja pred neugodnimi vremenskimi razmerami, brez najvišje in najnižje vrednosti, pomnoženega s povprečno prodajno ceno?

☐ Da

☐ Ne

14.18   Ali je škoda izračunana na ravni posameznega upravičenca?

☐ Da

☐ Ne

14.19   Ali je pomoč, skupaj s kakršnimi koli drugimi prejetimi plačili za nadomestilo škode, vključno s plačili na podlagi zavarovalnih polic, omejena na 100 % upravičenih stroškov?

☐ Da

☐ Ne

14.20   V primeru predhodnih okvirnih shem potrdite, da bo država članica izpolnjevala obveznost poročanja iz točke 130 smernic.

☐ Da

☐ Ne

14.21   Navedite druge informacije, ki so po vašem mnenju pomembne za oceno ukrepa pomoči iz tega oddelka:

 

 

 

 

 

15.   Pomoč za stroške preprečevanja, nadzora in izkoreninjenja bolezni živali iz akvakulture

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, katerega namen je prispevati k stroškom, povezanim s preprečevanjem, nadzorom in izkoreninjenjem bolezni živali iz akvakulture, v skladu z oddelkom 5.4 smernic. V primeru pomoči, ki je iste vrste kot pomoč, ki spada v kategorijo pomoči za ukrepe za zdravje in dobrobit živali iz člena 39 Uredbe (EU) št. 1388/2014, izpolnite oddelek 12.

15.1   Ali je ukrep pomoči predhodna okvirna shema, katere namen je prispevati k stroškom, povezanim s preprečevanjem, nadzorom in izkoreninjenjem bolezni živali iz akvakulture?

☐ Da

☐ Ne

(Če je odgovor pritrdilen, prezrite oddelke 15.5, 15.6 in 15.9.)

15.2   Navedite, za katere bolezni, ki so na seznamu živalskih bolezni Svetovne organizacije za zdravje živali, seznamu iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali seznamu iz dela II Priloge IV k Direktivi Sveta 2006/88/ES (10), se dodeli pomoč:

Upoštevajte, da se v primeru bolezni, ki so na seznamu živalskih bolezni Svetovne organizacije za zdravje živali, uporablja različica seznama, ki je veljavna ob priglasitvi ukrepa pomoči. Če je bila pomoč že dodeljena ali plačana, se v primeru individualne pomoči uporablja različica seznama, objavljena ob dodelitvi ali plačilu pomoči, v primeru sheme pomoči pa seznam, objavljen ob začetku izvajanja sheme.

 

 

 

15.3   Ali je pomoč dodeljena v okviru programa na ravni Unije ali nacionalni ali regionalni ravni za preprečevanje, nadzor ali izkoreninjanje živalskih bolezni?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite ustrezen program in posebne določbe:

 

 

15.4   Ali je pomoč dodeljena v okviru nujnih ukrepov, ki jih naloži pristojni nacionalni organ?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite ustrezen ukrep in posebne določbe:

 

 

15.5   Kdaj so nastali stroški, povezani s preprečevanjem, nadzorom in izkoreninjenjem bolezni živali iz akvakulture?

 

15.6   Navedite datum, do katerega se lahko izplača pomoč.

 

15.7   Ali se pomoč izplača neposredno zadevnemu podjetju?

☐ Da

☐ Ne

15.8   Potrdite, da se pomoč ne dodeli, če se ugotovi, da je upravičenec namerno ali zaradi malomarnosti povzročil bolezen:

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite določbe o pogoju iz oddelka 15.8:

 

15.9   Predložite čim natančnejšo oceno škode, ki so jo utrpeli potencialni upravičenci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10   Navedite, kateri od naslednjih stroškov so upravičeni do nadomestila. Stroški v zvezi z:

☐ (a)

zdravstvenimi pregledi, analizami, preskusi in drugimi ukrepi sistematičnega pregledovanja;

☐ (b)

nakupom, skladiščenjem, uporabo ali distribucijo cepiv, zdravil in substanc za zdravljenje živali;

☐ (c)

zakolom, usmrtitvijo in uničenjem živali;

☐ (d)

uničenjem živalskih proizvodov in z živalmi povezanih proizvodov;

☐ (e)

čiščenjem in dezinfekcijo gospodarstva in opreme;

☐ (f)

škodo, povzročeno zaradi zakola, usmrtitve ali uničenja živali, živalskih proizvodov in z živalmi povezanih proizvodov, omejeno na tržno vrednost takih živali in proizvodov v primeru, če ne bi zbolele za boleznijo;

☐ (g)

izpadom dohodkov zaradi težav pri obnovi staležev;

☐ (h)

drugimi stroški, nastalimi zaradi bolezni živali iz akvakulture.

V primeru točke (h) opredelite stroške in utemeljite, zakaj so ti stroški upravičeni.

Upoštevajte, da so v skladu s točko 110(h) smernic stroški, razen stroškov iz točk od (a) do (g), upravičeni le v izrednih in ustrezno utemeljenih primerih.

 

 

 

 

 

15.11   Ali je pomoč, skupaj s kakršnimi koli drugimi prejetimi plačili za nadomestilo škode, vključno s plačili na podlagi zavarovalnih polic, omejena na 100 % upravičenih stroškov?

☐ Da

☐ Ne

15.12   V primeru predhodnih okvirnih shem potrdite, da bo država članica izpolnjevala obveznost poročanja iz točke 130 smernic.

☐ Da

☐ Ne

15.13   Navedite druge informacije, ki so po vašem mnenju pomembne za oceno ukrepa pomoči iz tega oddelka:

 

 

 

 

 

16.   Pomoč, financirana iz davkom podobnih dajatev

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, ki se financira iz posebnih dajatev, uvedenih za nekatere ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture, ne glede na njihov izvor, zlasti iz davkom podobnih dajatev, v skladu z oddelkom 5.5 smernic.

16.1   Ali se shema pomoči financira iz posebnih dajatev, uvedenih za nekatere ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture, ne glede na njihov izvor, zlasti iz davkom podobnih dajatev?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite podrobnosti o načinu financiranja sheme pomoči:

 

 

 

 

 

16.2   Ali pomoč zagotavlja enake ugodnosti domačim in uvoženim proizvodom?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako shema zagotavlja ugodnosti domačim in uvoženim proizvodom:

 

 

 

 

16.3   Navedite, kako se uporabljajo sredstva, pridobljena iz davkom podobnih dajatev:

 

 

 

 

 

16.4   Navedite druge informacije, ki so po vašem mnenju pomembne za oceno ukrepa pomoči iz tega oddelka:

 

 

 

 

 

17.   Pomoč za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, ki pomeni pomoč za tekoče poslovanje, dodeljeno v najbolj oddaljenih regijah, da bi se ublažile posebne omejitve v navedenih regijah zaradi njihove izolacije, otoške lege in izredne oddaljenosti, v skladu z oddelkom 5.6 smernic.

17.1   Ali pomoč pomeni pomoč za tekoče poslovanje, dodeljeno v najbolj oddaljenih regijah, da bi se ublažile posebne omejitve v navedenih regijah zaradi njihove izolacije, otoške lege in izredne oddaljenosti?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, opišite vrsto dodeljene pomoči za tekoče poslovanje in navedite ciljno regijo ali regije:

 

 

 

17.2   Navedite posebne omejitve v regiji ali regijah, ki naj bi se ublažile z dodeljeno pomočjo, in opišite, kako je predvideno doseganje tega cilja s to pomočjo.

Upoštevajte, da se lahko v skladu s točko 113 smernic upoštevajo le omejitve zaradi izolacije, otoške lege in izredne oddaljenosti najbolj oddaljenih regij.

 

 

 

 

 

 

17.3   Navedite dodatne stroške zaradi posebnih omejitev in metodo njihovega izračuna ter dokažite, da pomoč ne presega tistega, kar je nujno potrebno, da se ublažijo posebne omejitve v najbolj oddaljenih regijah.

 

 

 

 

 

 

17.4   Ali država članica, da bi preprečila čezmerna nadomestila, upošteva druge vrste javnih intervencij, po potrebi tudi nadomestilo za dodatne stroške v najbolj oddaljenih regijah za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture v skladu s členi 70, 71 in 72 Uredbe (EU) št. 508/2014 in pomoč za izvajanje načrtov nadomestil iz člena 73 navedene uredbe?

☐ Da

☐ Ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite, kako se preprečujejo čezmerna nadomestila:

 

 

 

 

 

 

17.5   Navedite druge informacije, ki so po vašem mnenju pomembne za oceno ukrepa pomoči iz tega oddelka:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Pomoč za druge ukrepe

Ta oddelek je treba izpolniti v primeru priglasitve ukrepa pomoči, ki ne ustreza nobeni vrsti pomoči iz oddelka 4 ali oddelkov od 5.1 do 5.6 smernic in ki jo država članica kljub temu namerava zagotoviti ali jo zagotavlja, v skladu z oddelkom 5.7 smernic.

18.1   Ali namerava država članica zagotoviti ali zagotavlja pomoč, ki ne ustreza nobeni vrsti pomoči iz oddelka 4 ali oddelkov od 5.1 do 5.6 smernic?

☐ Da

☐ Ne

18.2   Podrobno opišite ukrep pomoči in njegove cilje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3   Poleg informacij iz oddelkov od 1 do 9 navedite kakršne koli druge informacije, ki jasno dokazujejo, da pomoč spoštuje načela iz oddelka 3 smernic:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na vrh