EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R1033

Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Besedilo velja za EGP)

UL L 175, 30.6.2016, str. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj

30.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


UREDBA (EU) 2016/1033 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. junija 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) (v nadaljnjem besedilu skupaj: nov pravni okvir) sta glavna finančna zakonodajna akta v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, posredniki investicijskih storitev in mesti trgovanja, ki sta bila sprejeta zaradi finančne krize. Nov pravni okvir krepi in nadomešča Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(2)

Nov pravni okvir določa zahteve, ki veljajo za investicijska podjetja, regulirane trge, izvajalce storitev sporočanja podatkov in podjetja iz tretjih držav, ki v Uniji opravljajo investicijske storitve ali posle. Usklajuje režim omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago, da se izboljša preglednost, podpre pravilno oblikovanje cen in prepreči zloraba trga. Prav tako uvajata pravila o visokofrekvenčnem algoritemskem trgovanju in z usklajevanjem upravnih sankcij izboljšuje nadzor nad finančnimi trgi. Nov pravni okvir na podlagi že obstoječih pravil izboljšuje tudi zaščito vlagateljev z uvedbo trdnih organizacijskih zahtev in zahtev glede poslovanja. Nova pravila se bodo začela uporabljati s 3. januarjem 2017.

(3)

Nov pravni okvir od mest trgovanja in sistematičnih internalizatorjev zahteva, da pristojnim organom zagotovijo referenčne podatke o finančnih instrumentih, ki enotno opisujejo značilnosti vsakega finančnega instrumenta, ki je predmet Direktive 2014/65/EU. Ti podatki se uporabljajo tudi za druge namene, kot na primer za izračun za namene preglednosti in pragov likvidnosti ter za poročanje o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago.

(4)

Za učinkovito in usklajeno zbiranje podatkov Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), skupaj z nacionalnimi pristojnimi organi razvija novo infrastrukturo za zbiranje podatkov, sistem referenčnih podatkov o finančnih instrumentih (FIRDS). FIRDS bo zajel širok nabor finančnih instrumentov s področja uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in povezal prenos podatkov med ESMA, nacionalnimi pristojnimi organi in mesti trgovanja po vsej Uniji. Veliko večino novih informacijskih sistemov, na katerih bo temeljil FIRDS, bo treba graditi od temeljev in na podlagi novih parametrov.

(5)

Glede na kompleksnost novega pravnega okvira in potrebo po izredno velikem številu delegiranih in izvedbenih aktov je bil datum začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. 600/2014 določen 30 mesecev po datumu začetka veljavnosti. Ne glede na to nenavadno dolgo obdobje, deležniki, npr. trgovalne platforme, nacionalni pristojni organi in ESMA ne morejo zagotoviti, da bo osnovna infrastruktura za zbiranje podatkov vzpostavljena in delujoča do 3. januarja 2017. Upoštevati je namreč treba obseg in kompleksnost zbiranja in obdelave podatkov, da bi se lahko začel uporabljati nov pravni okvir, zlasti za poročanje o poslih, izračune za namene preglednosti in poročanje o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago.

(6)

Odsotnost potrebnih infrastruktur za zbiranje podatkov bi vplivala na celotno področje uporabe novega pravnega okvira. Brez podatkov ne bi bilo mogoče natančno razlikovati med finančnimi instrumenti, ki spadajo na področje uporabe novega pravnega okvira. Poleg tega ne bi bilo mogoče prilagoditi pravil o preglednosti pred trgovanjem in po njem, da bi se določilo, kateri instrumenti so likvidni in kdaj se lahko odobri opustitev ali odlog objave.

(7)

Brez potrebnih infrastruktur za zbiranje podatkov mesta trgovanja in investicijska podjetja pristojnim organom ne bi mogla poročati o opravljenih poslih. Brez poročanja o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago bi bilo težko uveljavljati omejitve pozicij za take pogodbe. Če se ne bo poročalo o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago, bi bile možnosti za učinkovito odkrivanje kršitev glede omejitev pozicij omejene. Tudi številne zahteve v zvezi z algoritemskim trgovanjem so odvisne od podatkov.

(8)

Brez potrebnih infrastruktur za zbiranje podatkov bi tudi investicijska podjetja težje uporabljala pravila o najboljši izvršitvi. Mesta trgovanja in sistematični internalizatorji ne bi mogli objaviti podatkov v zvezi s kakovostjo opravljanja poslov na teh mestih. Investicijska podjetja ne bi imela na voljo pomembnih podatkov o izvrševanju, ki bi jim omogočili določitev najboljšega načina za izvrševanje naročil strank.

(9)

Za zagotovitev pravne varnosti in preprečitev morebitnih motenj na trgu je potrebno in upravičeno, da se sprejme nujni ukrep za preložitev datuma začetka uporabe novega pravnega okvira v celoti, vključno z vsemi delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi.

(10)

Implementacija infrastruktur za zbiranje podatkov zajema pet korakov: zahteve za opravljanje dejavnosti, specifikacije, razvijanje, testiranje in uporabo. ESMA ocenjuje, da bodo navedeni koraki zaključeni do januarja 2018, pod pogojem, da se pravna varnost o končnih zahtevah v skladu z ustreznimi regulativnimi tehnični standardi zagotovi do junija 2016.

(11)

Glede na izjemne okoliščine in da se ESMA, nacionalnim pristojnim organom in deležnikom omogoči dokončanje operativne implementacije, je ustrezno preložiti datum začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 za 12 mesecev na 3. januar 2018. Poročila in preglede bi bilo treba ustrezno preložiti.

(12)

Investicijska podjetja v svojem imenu ali imenu svojih strank pogosto izvajajo posle z izvedenimi in drugimi finančnimi instrumenti ali sredstvi, ki jih sestavlja več medsebojno povezanih in pogojenih poslov. Takšni paketni posli omogočajo investicijskim podjetjem in njihovim strankam boljše obvladovanje tveganj, saj cena vsakega elementa paketnega posla odraža skupni profil tveganja celotnega paketa, ne pa prevladujoče tržne cene posameznih elementov. Paketni posli so lahko različnih oblik, na primer zamenjava za fizična sredstva, trgovalne strategije, izvedene na trgovalnih mestih, ali posebej prilagojeni paketni posli, te posebnosti pa je pomembno upoštevati pri umerjanju veljavne ureditve preglednosti. V Uredbi (EU) št. 600/2014 je torej primerno izrecno določiti posebne okoliščine, v katerih se zahteve po preglednosti pred trgovanjem ne bi smele uporabljati za naročila v zvezi s takšnimi paketnimi posli ali za posamezne elemente takšnih naročil.

(13)

Ker ima ESMA visoko specializirane strokovnjake, bi bilo učinkovito in ustrezno, da pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki ne vključujejo odločitev politike, in jih predloži Komisiji v zvezi z metodologijo za določitev tistih paketnih naročil, za katere obstaja likvidni trg. Komisija bi morala te osnutke regulativnih tehničnih standardov sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(14)

Šteje se, da posli financiranja z vrednostnimi papirji, kakor so opredeljeni v Uredbi (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (8), ne prispevajo k postopku oblikovanja cen ter da bi bilo ustrezno, da se naslov II in naslov III Uredbe (EU) št. 600/2014 ne bi uporabljala za te transakcije.

(15)

Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (9) določa zahteve v zvezi z zbiranjem referenčnih podatkov o finančnih instrumentih. Ti podatki, ki se zbirajo prek FIRDS, se uporabljajo za določitev finančnih instrumentov, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 596/2014. Uredba (EU) št. 596/2014 se uporablja od 3. julija 2016. Vendar FIRDS ne bo v celoti deloval pred januarjem 2018. Zato je ustrezno, da se datum uporabe člena 4(2) in (3) Uredbe (EU) št. 596/2014 odloži do 3. januarja 2018.

(16)

Uredba (EU) št. 596/2014 vsebuje sklic na datum začetka uporabe novega pravnega okvira. Za zagotovitev, da se sklici iz Uredbe (EU) št. 596/2014 na organizirane sisteme trgovanja, zagonske trge malih in srednjih podjetij (MSP), pravice do emisije ali na njih temelječe finančne produkte na dražbi ne bi uporabljali do datuma začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in Direktive 2014/65/EU, bi bilo treba člen 39(4) Uredbe (EU) št. 596/2014, ki navaja, da se sklici nanju berejo kot sklici na Direktivo 2004/39/ES, prilagoditi, pri čemer bi se upoštevala preložitev datuma začetka uporabe teh aktov.

(17)

Poravnava poslov z vrednostnimi papirji je tesno povezana s trgovanjem z vrednostnimi papirji. Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (10) vsebuje sklice na datum začetka uporabe novega pravnega okvira. Pred navedenim datumom bi se morali sklici na Uredbo (EU) št. 600/2014 in Direktivo 2014/65/EU brati kot sklici na Direktivo 2004/39/ES. Poleg tega Uredba (EU) št. 909/2014 uvaja prehodno ureditev za uporabo pravil o disciplini pri poravnavi za večstranske sisteme trgovanja (MTF), ki vložijo vlogo za registracijo MTF kot zagonskega trga MSP v skladu z Direktivo 2014/65/EU.

(18)

Za zagotovitev, da se Uredba (EU) št. 909/2014 sklicuje na Direktivo 2004/39/ES do preloženega datuma začetka uporabe novega pravnega okvira in da se ohranijo prehodne določbe za MTF, ki vložijo vlogo za registracijo MTF kot zagonskega trga MSP v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014, kar MTF zagotovi dovolj dolgo obdobje, da vložijo vlogo za takšno registracijo v skladu z Direktivo 2014/65/EU, bi bilo treba Uredbo (EU) št. 909/2014 spremeniti.

(19)

Uredbe (EU) št. 600/2014, (EU) št. 596/2014 in (EU) št. 909/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 600/2014 se spremeni:

1.

v členu 1 se vstavi naslednji odstavek:

„5a.   Naslov II in naslov III te uredbe se ne uporabljata za posle financiranja z vrednostnimi papirji, kakor so opredeljeni v točki 11 člena 3 Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (*).

(*)  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).“;"

2.

v členu 2(1) se dodajo naslednje točke:

„48.

‚zamenjava za fizično sredstvo‘ pomeni posel s pogodbo na izvedene finančne instrumente ali druge finančne instrumente, pogojen s hkratno izročitvijo enakovredne količine ustreznega fizičnega sredstva;

49.

‚paketno naročilo‘ pomeni naročilo, pri katerem je cena oblikovana kot za eno samo enoto:

(a)

za namen izvedbe zamenjave za fizično sredstvo, ali

(b)

v dveh ali več finančnih instrumentih za namen izvedbe paketnega posla;

50.

‚paketni posel‘ pomeni:

(a)

zamenjavo za fizično sredstvo, ali

(b)

posel, ki zajema izvedbo dveh ali več sestavljenih poslov s finančnimi instrumenti in izpolnjuje vsa naslednja merila:

(i)

posel se izvede med dvema ali več nasprotnimi strankami;

(ii)

vsak element posla pomeni znatno ekonomsko ali finančno tveganje, ki je povezano z vsemi drugimi elementi;

(iii)

izvedba vsakega elementa se opravi hkrati z izvedbo vseh drugih elementov in je tudi vezana nanje.“;

3.

v členu 4(7) se datum „3. januarjem 2017“ nadomesti s „3. januarjem 2018“ in datum „3. januarja 2019“ se nadomesti s „3. januarja 2020“;

4.

v členu 5(8) se datum „3. januarja 2016“ nadomesti s „3. januarja 2017“;

5.

v členu 8(1) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo trenutne ponudbene nakupne in prodajne cene ter globino trgovskih interesov pri teh cenah, ki se oglašujejo prek njihovih sistemov za obveznice, strukturirane finančne produkte, pravice do emisij, izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, in paketna naročila.“;

6.

člen 9 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se dodata naslednji točki:

„(d)

naročila za namen izvedbe zamenjave za fizično sredstvo;

(e)

paketna naročila, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(i)

vsaj eden od njegovih elementov je finančni instrument, za katerega ni likvidnega trga, razen če obstaja likvidni trg za paketno naročilo kot celoto;

(ii)

vsaj eden od njegovih elementov je v primerjavi z običajnim tržnim obsegom velik, razen če obstaja likvidni trg za paketno naročilo kot celoto;

(iii)

vsi njegovi elementi se izvedejo na podlagi sistema zahtevkov za ponudbe ali glasovnega sistema in so večji od obsega instrumenta.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pristojni organi lahko opustijo obveznost iz člena 8(1) za vsak posamezen element paketnega naročila.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„6.   Da se zagotovi dosledna uporaba točk (i) in (ii) odstavka (1)(e), ESMA oblikuje osnutek regulativnih tehničnih standardov za določitev metodologije za določanje tistih paketnih naročil, za katere obstaja likvidni trg. Pri oblikovanju takšne metodologije za ugotavljanje, ali obstaja likvidni trg za celotno paketno naročilo, ESMA oceni, ali so paketi standardizirani in se z njimi pogosto trguje.

ESMA ta osnutek regulativnih tehničnih standardov predloži Komisiji do 28. februarja 2017.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“;

7.

v členu 18 se doda naslednji odstavek:

„11.   V zvezi s paketnim naročilom in brez poseganja v odstavek 2 se obveznosti iz tega člena uporabljajo le za celotno paketno naročilo in ne posebej za kateri koli element paketnega naročila.“;

8.

v členu 19(1) se datum „3. januarja 2019“ nadomesti s „3. januarjem 2020“;

9.

v členu 26(10) se datum „3. januarja 2019“ nadomesti s „3. januarja 2020“;

10.

v členu 35(5) se datum „3. januarjem 2017“ nadomesti s „3. januarjem 2018“ in datum „3. julija 2019“ se nadomesti s „3. julija 2020“;

11.

v členu 37(2) se datum „3. januarju 2017“ nadomesti s „3. januarju 2018“;

12.

člen 52 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se datum „3. marca 2019“ nadomesti s „3. marca 2020“;

(b)

v odstavku 4 se datum „3. marca 2019“ nadomesti s „3. marca 2020“;

(c)

v odstavku 5 se datum „3. marca 2019“ nadomesti s „3. marca 2020“;

(d)

v odstavku 6 se datum „3. marca 2019“ nadomesti s „3. marca 2020“;

(e)

v odstavku 7 se datum „3. julija 2019“ nadomesti s „3. julija 2020“;

(f)

v odstavku 8 se datum „3. julija 2019“ nadomesti s „3. julija 2020“;

(g)

v prvem pododstavku odstavka 9 se datum „3. julija 2019“ nadomesti s „3. julija 2020“;

(h)

v drugem pododstavku odstavka 9 se datum „3. julija 2021“ nadomesti s „3. julija 2022“;

(i)

v prvem pododstavku odstavka 10 se datum „3. julija 2019“ nadomesti s „3. julija 2020“;

(j)

v odstavku 11 se datum „3. julija 2019“ nadomesti s „3. julija 2020“;

(k)

v drugem pododstavku odstavka 12 se datum „3. januarja 2017“ nadomesti s „3. januarja 2018“;

13.

v prvem pododstavku člena 54(2) se datum „3. julija 2019“ nadomesti s „3. julija 2020“;

14.

člen 55 se spremeni:

(a)

drugi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba se uporablja od 3. januarja 2018.“;

(b)

četrti odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Ne glede na drugi odstavek se člen 37(1), (2) in (3) uporablja od 3. januarja 2020.“.

Člen 2

Člen 39 Uredbe (EU) št. 596/2014 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Uporablja se od 3. julija 2016, razen:

(a)

člena 4(2) in (3), ki se uporablja od 3. januarja 2018, ter

(b)

člena 4(4) in (5), člena 5(6), člena 6(5) in (6), člena 7(5), člena 11(9), (10) in (11), člena 12(5), člena 13(7) in (11), člena 16(5), tretjega pododstavka člena 17(2), člena 17(3), (10) in (11), člena 18(9), člena 19(13), (14) in (15), člena 20(3), člena 24(3), člena 25(9), drugega, tretjega in četrtega pododstavka člena 26(2), člena 32(5) in člena 33(5), ki se uporabljajo od 2. julija 2014.“;

(b)

v prvem pododstavku odstavka 4 se datum „3. januarjem 2017“ nadomesti s „3. januarjem 2018“;

(c)

v drugem pododstavku odstavka 4 se datum „3. januarja 2017“ nadomesti s „3. januarja 2018“.

Člen 3

Člen 76 Uredbe (EU) št. 909/2014 se spremeni:

(a)

v točki (b) drugega pododstavka odstavka 5 se datum „13. junija 2017“ nadomesti s „13. junija 2018“;

(b)

v odstavku 7 se datum „3. januarjem 2017“ nadomesti s „3. januarjem 2018“.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  Mnenje z dne 29. aprila 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 26. maja 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 17. junija 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(4)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(5)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(6)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(8)  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).

(9)  Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

(10)  Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).


Na vrh